KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL"

Transkript

1 KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

2 OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende kedel i rustfrit stål. Du har købt en højeffektiv kedel af høj kvalitet, som er konstrueret til at give en pålidelig og sikker ydelse, og som sikrer komforten i bygningen mange år frem. Sørg for, at kedlen får regelmæssige serviceeftersyn af en autoriseret tekniker. Milton A/S har lager af alle originale reservedele, der kan blive brug for. Denne instruktionsbog indeholder vigtige informationer og forholdsregler, som skal overholdes for at sikre en problemfri installation og effektiv drift af din TAU kedel. Endnu en gang tak for handlen. Milton A/S RIELLO TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 9//EU (****), Gasdirektivet 89/6/EU, relevante afsnit i Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 89/6/EC og Lavspændingsdirektivet 7//EU. 069 Model Model TAU 150 N TAU 10 N TAU 70 N TAU 50 N TAU 50 N TAU 600 N TAU 800 N TAU 1000 N TAU 150 N TAU 150 N Varenummer RT0150 RT010 RT070 RT050 RT050 RT0600 RT0800 RT1000 RT150 RT150

3 INDHOLD GENERELT side Generel information om sikkerhed... Forholdsregler... Produktbeskrivelse...5 Styrepaneler...6 Anbefalede brændere...6 Produktidentifikation...7 Ekstra tilbehør...8 Tekniske data...8 SYSTEMHÅNDTERING Første opstart...9 Rengøring...10 Vedligeholdelse...10 INSTALLATION Udpakning af produktet...11 Mål og vægt...1 Håndtering...1 Vandet i varmekredsene...1 Vandtilslutninger...1 Installationssted...16 Kondensatudløb...19 Neutralisering af kondensat...19 Røggasafgang...1 Dørhængsler...1 Vending af dørens åbningsside... Fjernelse af dørhængslets enhed B... Montering af kapperne... TEKNISK ASSISTANCE OG SERVICE Vedligeholdelse...5 Rensning af kedlen...6 Fejlsøgning...7 Følgende symboler bruges i denne manual. FORSIGTIG! Om processer, som kræver omhu og tilstrækkelig forberedelse. STOP! = Om processer, du IKKE må udføre.

4 GENEREL INFORMATION OM SIKKERHED TAU kedlerne leveres i separate kasser. Kontrollér, at produktet er leveret komplet og ubeskadiget straks efter, at du har modtaget det. Rapportér enhver afvigelse eller skade til den forhandler, hvor du har købt anlægget. Denne kedel må kun installeres af en autoriseret installatør. Dette er et lovkrav. Ved afslutningen af installationen skal installatøren udstede en deklaration til ejeren, som bekræfter, at installationen er udført korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne givet i denne vejledning, og at den opfylder alle relevante love og standarder. Kedlen må kun bruges til det formål, der er specificeret af og til hvilket, den er konstrueret. Milton A/S påtager sig intet ansvar, kontraktmæssigt eller andet, for skade på ejendom, personer eller dyr, der er forårsaget af ukorrekt installation, justering, vedligeholdelse eller brug. Hvis du bemærker bare den mindste lækage af vand eller andre væsker fra varmesystemet, afbryd straks elforsyningen på hovedafbryderen, luk for vandtilførslen, og kontakt straks Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret tekniker. Kontrollér regelmæssigt, at driftstrykket i varmekredsen er mindst 1 bar og mindre end den maksimale grænse, der er specificeret for dette udstyr. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakt straks Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret tekniker. Hvis kedlen ikke skal bruges i en længere periode, kontakt Miltons tekniske afdeling eller en kvalificeret tekniker for at få udført følgende mindste klargøring af kedlen: - Afbryd strømmen til styrepanelet med hovedafbryderen. - Luk for ventilen for gastilførsel og spærreventilerne i vandkredsen. - Tøm varmekredsene, hvis der kan være risiko for frostskader. Systemet skal serviceres af en autoriseret installatør mindst én gang om året. Denne installationsvejledning er en integreret del af kedlen. Den skal opbevares på et sikkert sted og ALTID følge kedlen, også hvis den bliver solgt til en anden ejer og bliver flyttet til en anden adresse. Hvis denne manual bliver beskadiget, bestil straks en ny hos Milton A/S. FORHOLDSREGLER Brugen af enhver form for udstyr tilsluttet lysnettet kræver, at en række fundamentale sikkerhedsregler respekteres. Især: Tillad ikke, at børn eller svagelige personer betjener kedlen uden overvågning. Hvis du kan lugte gas eller røg, betjen ikke noget elektrisk udstyr inkl. afbrydere eller værktøj m.m. Hvis du opdager en mistænkelig lugt: - Ventilér rummet ved at åbne alle døre og vinduer. - Luk for gas spærreventilen. - Rapportér straks problemet til Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret tekniker. Rens eller servicér aldrig kedlen uden først at afbryde den fra elnettet med hovedafbryderen og sætte styringens afbryder på OFF. Udfør ikke ændringer i sikkerheds- eller styresystemerne uden forudgående tilladelse og instruktioner fra kedelproducenten. Du må aldrig trække i, afmontere eller sno de elektriske kabler, der kommer ud af kedlen, selv om den ikke er tilsluttet lysnettet. Blokér eller begræns ikke ventilationen i kedelrummet. Tilstrækkelig ventilation er en forudsætning for en korrekt forbrænding. Udsæt ikke kedlen for sol og regn m.m. Den er ikke konstrueret til udendørs brug. Sluk ikke for kedlen, hvis udetemperaturen kan falde til under NUL grader (frostrisiko). Opbevar ikke brændbare stoffer i kedelrummet, heller ikke i korrekt emballage. Bortkast ikke kedelemballagen i naturen eller efterlad den inden for børns rækkevidde, da det kan indebære en potentiel risiko. Bortskaf kedelemballagen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5 PRODUKTBESKRIVELSE TAU rustfri stålkedler er kondenserende kedler med trevejs røgpassage til installation i kedelrum. De er primært konstrueret til centralvarmeanlæg, og de kan også med tilslutning til en varmtvandsbeholder producere varmt brugsvand. Kedelserien kan benyttes til fyringsolie med maks. 10 PPM svovlindhold og til gasfyring. Alle dele, som kommer i kontakt med røggasserne, er lavet af titanium-stabiliseret rustfrit stål for at sikre en maksimal modstand over for det sure kondensats korroderende egenskaber. Kedlen er konstrueret med forbrændingskammeret øverst og de glatte røgkanaler nederst for at optimere varmeoverførslen og virkningsgraden og for at maksimere virkningen af kondenseringen. Kedlen har et højt vandindhold, som er fordelt mellem dens top- og bundsektion. Dette sikrer, at fremløbstemperaturen hurtigt når den indstillede temperatur. Samtidig optimeres den kondenserende effekt, og vandet beholdes i varmeveksleren så længe som muligt. TAU kedlerne har lavtryksforbrændingskammer for at opnå en bedre forbrænding, og de har højtemperaturbestandige turbulatorer af rustfrit stål inde i røgkanalerne for at opnå maksimal effektivitet. Kedlen er fuldstændigt isoleret med et lag høj densitets glasuld. De malede udvendige paneler er ligeledes indvendigt isoleret med et lag højdensitets glasuld. Kedlens frontlåge og røggaskammeret kan åbnes helt for at lette inspektion, vedligeholdelse og rensning af indvendige dele, og dermed gøre service på kedlen hurtigere. Frontlågen kan åbnes i den valgte side uden at fjerne brænderen. Frontlågen er fabriksmonteret med hængslerne til venstre, men dette kan ændres om nødvendigt for at tilpasse kedlen til den ønskede installation. 5 6 (*) 7 8 (*) Brænder - Skueglas med trykmålepunkt - Dør - Paneler 5 - Fremløb 6 - Fitting til sikkerhedsarmatur 7 - Varme-returløb (højtemperatur) 8 - Varme-returløb (lavtemperatur) 9 - Blændprop 10 - Dyklomme til instrument eller føler 11 - Brændkammer 1 - Røggastilslutning 1 - Røggaskasse 1 - Inspektionsluge 15 - Kondensatafløb 16 - Kedelaftapning 17 - Turbulatorer 18 - Røggasrør røggaspassage (*) På TAU 150 N er lavtemperatur returløbet (8) placeret på bagsiden af kedlen, og sikkerhedsfittingen (6) har flangetilslutning. 5

6 STYREPANELER RIELLOtech KLIMA TOP styrepanel er en sammenbygning af en elektronisk styring og en overkogssikring med manuel reset, som aktiveres, hvis styringen af kedlen svigter. RIELLOtech KLIMA TOP styrepanelet er konstrueret til brug i komplekse systemer inkl. boligejendomme. Det kan styre modulerende brændere, kaskadekoblede kedler, komplekse solvarmesystemer og centralvarmesystemer med flere forskellige varmekilder. Styrepanelet kan styre en direkte og to blandede varmezoner såvel som opvarmning af brugsvand. Den elektroniske mikroprocessor teknologi gør dette styrepanel ideelt egnet til brug med forskellige kedeltyper, selv med forskellige minimums- og maksimumstempe- raturer samt forskellige typer af centralvarmesystemer og systemer til opvarmning af brugsvand. Styringen programmeres ved at indstille parameterværdier på det indbyggede display, som kun er tilgængelige for oplært og autoriseret personale. Alle termostat/elektriske/elektroniske funktioner overholder de relevante tekniske og sikkerhedsmæssige standarder og findes i ABS kassen. Alle styre- og sikkerhedsfunktioner i RIELLOtech KLIMA TOP styrepanelet er fabrikskontrollet ifølge de relevante tekniske standarder. Styrepanelet kommer i to versioner for vandret installation (f.eks. i toppanelet på en gulvkedel) eller lodret installation (f.eks. i sidepanelet på en gulvkedel). Et monteringssæt for vægmontage kan købes særskilt. Anvendelsesoversigt Biomasse brændsel kedler Brændertype Kaskadekedler Solvarmesystemer Varmtvandsbeholdere Direkte kreds 1. blandingskreds. blandingskreds RIELLO tech KLIMA TOP M M ANBEFALEDE BRÆNDERE De brændere, vi anbefaler for at opnå den bedste ydeevne for TAU kedlerne, er: GAS OLIE TO-TRINS MODULERENDE BRÆNDER TAU TILBEHØRSSÆT MODEL Varenr BRÆNDERPLADE LANGT HOVED Gulliver RG D M RL MZ M00909 RL MZ M00910 RL 50 M0090 RL 70 M0090 RL100 M00905 RL 10 M00906 RL 190 M00907 Gulliver BS D M RS 5/M BLU M0091 RS 5/M BLU M00951 RS 5/M BLU M00901 RS 68/M BLU M RS 10/M BLU M0091 RS 160/M BLU M Se manualen for brænderen for yderligere information om: - brænderinstallation - elektriske tilslutninger - brænderjusteringer

7 VIGTIGT! Hvis du installerer en ny kedel, men genbruger den gamle brænder, skal du altid udføre følgende kontroller: A - Kontrollér, at den gamle brænders ydeevne er tilstrækkelig til at opfylde kedlens krav. - Kontrollér, at længden og diameteren af brænderrøret opfylder specifikationerne i nedenstående tabel. Ø Når du er færdig med at installere brænderen i kedlen, fyld sprækken mellem brænderrøret og det ildfaste materiale i døren med keramisk isolering (A), der følger med kedlen. L MODEL 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N Min. L (mm) Ø (mm) Genbrug ikke gamle brændere, hvis længden af brænderrøret er mindre end specificeret i tabellen. PRODUKTIDENTIFIKATION Serienummerskilt Dette er monteret på kedlen og specificerer serienummer, model og kedeleffekt. Typeskilt Liste over kedlens tekniske specifikationer og ydeevne. Denne liste findes i dokumentationskuverten. Ved afslutningen af installationen SKAL DU ANBRINGE DEN klart og tydeligt nær toppen af et af sidepanelerne. Hvis denne manual bliver beskadiget, bestil straks en ny hos Milton A/S. Hvis disse typeskilte eller andre midler til identifikation af produktet beskadiges, fjernes eller mistes, kan korrekt installation og service blive vanskeliggjort. 7

8 EKSTRA TILBEHØR Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt, men skal bestilles separat: TILBEHØR VARENUMMER Brænderplade for stålkedler Brænderplade N neutraliseringssæt (TAU ) RT00 HN neutraliseringssæt ( TAU ) RT0 N neutraliseringssæt (TAU ) RT01 HN neutraliseringssæt (TAU ) RT0 TEKNISKE DATA Beskrivelse (*) Afhænger af returløbstemperaturen (0-60 C) (**) Ved Pn maks. og fremløb T = 80 C, returløb T = 60 C og CO = 9.7 % KEDELmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N Brændsel GAS Nominel indfyret effekt (Q maks.) 150,0 10,0 70,0 9,0 50,0 600,0 800,0 1000,0 150,0 150,0 kw Nominel indfyret effekt (Q min.) 111,0 151,0 11,0 71,0 50,0 51,0 601,0 801,0 1001,0 151 kw Nominel maks. varmeydelse (80/60 C) (Pn maks,) 17,8 07, 69,9 6,7 5, 59,6 791, 989, 16,7 1,6 kw Nominel min. varmeydelse (80/60 C) (Pn min,) 108, 17, 05,7 65,6 9,5 7,5 58,0 777,0 971,0 11,5 kw Nominel maks. varmeydelse (0/0 C) (Pn maks,) 159,7,6 90, 75, 81,5 6,0 80,5 1070,0 17,5 1551,5 kw Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (80/60 C) 98,5 98,7 99,9 99, 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn min. (80/60 C) 97,5 97,5 97,5 98,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (50/0 C) 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (0/0 C) 106,5 106,5 107,5 107,5 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 % Udnyttelig virkningsgrad ved 0 % af Pn. (0 C) 106,6 106,8 109,0 107, 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 % Skorstenstab ved maks. ydelse (Qmaks) 1,7 1,7 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 % Kedeltab med tændt brænder 0, 0, 0,5 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 % Konstant tryktab <1 % Røggastemperatur ( T) < 5 75 (*) C Røggas masseflow (Q maks.)(**) 0,07 0,09 0,1 0,15 0,0 0,6 0, 0, 0,5 0,6 kg/sek Brændkammer modtryk,0,7,,6 5,0 5,5 5,7 6, 6,8 7, mbar Brændkammer rumfang 17,0 17,0 1,0 79,0,0 96,0 75,0 85,0 107,0 19,0 dm Totalt rumfang af røggasdelen 5,0 77,0 1,0 8,0 77,0 860,0 190,0 15,0 176,0 097,0 dm Varmevekslerens overfladeareal 6,1 8,8 1,0 16, 1,8 8,8 9,6 6,5 56, 6,8 m Volumetrisk varmeydelse (Q maks.) 87,1 10,9 110, 150,9 1018,1 109,7 996,0 118, 105, 1160,9 kw/m Specifik varmeydelse,75,10 0, 0,9 0,1 0, 18,5 1,0 1,7,6 kw/m Maksimal kondensatproduktion 18, 7, 1,9 0,9 5, 7,8 88,0 111, 1,7 159,5 l/t Maksimalt arbejdstryk 6 bar Maksimal tilladt temperatur 100,0 C Maksimal driftstemperatur 80,0 C Tryktab T 10 C 150,1 100, 11,5 18,7 0,,8 6, 5,0 6,0, mbar Tryktab T 0 C 6, 8, 0,6 8,7 8,5 9,0 1, 16, 10, 11, mbar Vandindhold l Retardere Antal Skorstenen skal garantere et minimumtræk specificeret i de relevante tekniske standarder under forudsætning af intet tryk ved røggasrørtilslutningen. Værdier opnået med brændere: BS - RS - RS.../M - RS.../M BLU. 8

9 FØRSTE OPSTART En kvalificeret tekniker skal starte din TAU kedel første gang. Når først dette er sket, kan kedlen fungere automatisk. I særlige tilfælde, f.eks. efter lang tids stilstand, kan det være nødvendigt at lade en kvalificeret tekniker genstarte kedlen. Vi henviser i øvrigt til separat manual for RielloTech Klima- Toppanelet. Det er vigtigt at udføre følgende: Kontrollér især før opstarten og afprøvningen af kedlen, at: - Turbulatorerne (1) sidder korrekt (vandret) inde i varmevekslerrørene, og at klipsene () hviler mod varmevekslerens flade. 1 - Vand- og gasventilerne er åbne. - Ekspansionsbeholderen er forladet korrekt. - Driftstrykket i varmekredsen er mindre end den maksimale grænse, der er specificeret for kedlen. - Vandkredsen er korrekt udluftet. - Nettilslutningerne til kedlen og dens tilbehør (brænder, pumpe, styrepanel, termostater) er udført korrekt. Fase-nul er respekteret. En jordforbindelse er obligatorisk. 9

10 Brænderen skal nu starte og forblive i drift, indtil den indstillede temperatur er opnået. Brænderen vil derpå tænde og slukke automatisk for at vedligeholde den indstillede temperatur uden yderligere operatørindgreb. Hvis der opstår en tændings- eller funktionsfejl, udfører brænderen en fejludkobling. Det vises med en rød lampe på brænderen og med en advarselslampe på styrepanelet. Hvis der opstår en fejludkobling, vent ca. 0 sekunder før du resetter brænderen. For at resette brænderen tryk på den røde lampe på brænderen, og vent indtil flammen tænder. Gentag højst denne operation - gange. Hvis problemet stadig ikke er løst, tilkald Miltons tekniske serviceafdeling. RENGØRING Brug en opvredet klud med sæbevand til at rengøre kedlens ydre paneler. For at fjerne svære pletter brug en klud med en blanding af 50 % vand og denatureret sprit eller et andet egnet rensemiddel. Tør kedlen omhyggeligt efter, når rengøringen er slut. Brændkammeret og røggaskanalerne skal rengøres periodisk af Miltons tekniske serviceafdeling eller en kvalificeret tekniker (se side 7). Brug ikke slibende rensesvamp eller skurepulver. Rens eller servicér aldrig kedlen uden først at afbryde den fra el-nettet med hovedafbryderen og sætte styringens afbryder på OFF. VEDLIGEHOLDELSE DEN SYSTEMANSVARLIGE SKAL SIKRE, AT PROFESSIONELT KVALIFICERET PERSONALE UDFØRER PERIODISK VEDLIGE- HOLDELSE OG MÅLINGER AF FORBRÆNDINGENS EFFEK- TIVITET. Det er omfattet af national lovgivning. Miltons tekniske serviceafdeling er kvalificeret til at opfylde disse lovmæssige krav, og de kan også give nyttig information om VEDLIGEHOLDELSESPROGRAMMER, der er konstrueret til at sikre: - Større sikkerhed - Overholdelse af alle relevante love og regler - At undgå bøder i tilfælde af stikprøvekontroller. 10

11 UDPAKNING AF PRODUKTET TAU stålkedler leveres i to separate kasser: 1) KASSE MED KEDELKROP og dokumentationskuvert (A) indeholdende: - Brugervejledning - Typeskilt (skal placeres på panelet ved afslutningen af installationen) - Garanticertifikat og vandtest certifikat - Stregkode etiketter - Reservedelskatalog - Keramisk isolering (B) - Rensebørste (C). A C B Denne manual er en integreret del af kedlen. Når du har fundet den, læs den grundigt, og opbevar den på et sikkert sted. ) KASSE MED KAPPER, komplet med samledele, beskyttet af bølgepap og en trækasse. VIGTIGT! For at kedlen skal fungere korrekt, skal den tilsluttes til et styrepanel og dets tilbehør. 11

12 MÅL OG VÆGT D H H L1 0 L A B BESKRIVELSE KEDELmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N A - Ramme bredde mm B - Total bredde mm L - Dybde mm L1 - Ramme dybde mm H - Højde til vandtilslutninger mm H1 - Kedelhøjde mm D - Brænderpladens højde mm Kedlens vægt kg Kappernes vægt kg HÅNDTERING TAU stålkedler er monteret med løftebeslag. Vær omhyggelig, når du flytter kedlen, brug kun løftegrej med en tilstrækkelig kapacitet. Fjern transportstropperne og fjern træpallen, før kedlen placeres. Bær egnet personligt sikkerhedsudstyr og brug egnet sikkerhedsudstyr. 1

13 VANDET I VARMEKREDSENE INTRODUKTION Det vand, der bruges i centralvarmesystemet, SKAL være behandlet på en egnet måde for at sikre korrekt funktion af systemet og en lang levetid for kedlen og alle andre systemkomponenter. Slam, kedelsten og andre forureninger i vandet kan hurtigt medføre ikke reparérbare skader på kedlen på trods af de topkvalitetsmaterialer, den er lavet af. Kontakt Miltons tekniske serviceafdeling for yderligere information om vandbehandlingsadditiver og deres brug. Milton A/S udlåner eller sælger desuden anlæg til påfyldning af kedelvand. Hvis det ikke er muligt at behandle kedelvandet tilstrækkeligt, fordi vandtilførslen er automatisk og ukontrollérbar, eller det ikke er muligt at installere hindringer for iltning af vandet, eller hvis varmekredsen indeholder en åben ekspansionsbeholder, skal kedlen adskilles fra varmesystemet med en varmeveksler. Krav til varmesystemets vand: Kemiske og fysiske egenskaber Kedelfejl forårsaget af belægninger, slam eller korrosion dækkes ikke af garantien. Parametre Måleenhed System påfyldningsvand Kedelvand ph Total hårdhed (CaCO ) Jern (Fe) Kobber (Cu) Udseende dh 8, - mg/kg - <0,5 mg/kg - <0,1 Klar Klar hvis muligt - 1

14 H H VANDTILSLUTNINGER TAU kedler er konstrueret til brug i centralvarmeanlæg, og de kan også bruges til opvarmning af brugsvand, hvis de er tilsluttet egnet udstyr. Vandtilslutninger er specificeret i nedenstående tabel på næste side: TAU N modellerne A B F M M N E D C I G O L TAU 150 N A B N E D C M M I F 170 G O L Valget af systemkomponenter og deres installationsmetoder påhviler installatøren. Installatører skal bruge deres ekspertise til at sikre en god installation og funktion i overensstemmelse med al relevant lovgivning. 1

15 Pos. Beskrivelse Kedelmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N 1 Fremløb [DN] Varme-returløb 1 (lavtemperatur) [DN] Varme-returløb (højtemperatur) [DN] Sikkerhedsarmatur tilslutning [Ø-DN] 1¼" 1¼" 1¼" 1¼ 1½" 1½" Kedelaftapningstilslutning [Ø] 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 6 Kondensatudløbstilslutning [Ø] 1" 1" 1" 1" 1¼" 1¼" 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 7 Røggastilslutning [Ø-mm] Dyklommer til instrument eller føler [Ø] ½" ½" ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ A Afstand fra kedelfront til fremløbsstuds [mm] B Afstand fra kedelfront til returløb 1 [mm] C Afstand mellem returløb 1 og [mm] D Afst. ml. returløb og sikkerhedsventil-tilslut. [mm] E Afst. ml. fremløb og sikkerhedsventil-tilslut. [mm] F Afstand mellem returløb 1 og røggasstuds [mm] G Højde af kondensatudløb [mm] H Højde med kedeltilslutning [mm] I Højde af røggastilslutning [mm] L Højde af kedelaftapningstilslutning [mm] M Kedlens centerlinie [mm] N Afstand fra brænderflange til luge [mm] O Afstand fra kedelaftapningstilslutning [mm]

16 1 m INSTALLATIONSSTED TAU stålkedler skal installeres i et særligt kedelrum med tilstrækkeligt store ventilationsåbninger, der opfylder gældende regler og standarder. Hvis det overhovedet er muligt, skal kedlen installeres på en sokkel for at hindre, at brænderens blæser suger støv ind og for at lette installationen af kondensat afløbssystemet. Kedlens kondensatafløb skal placeres over højden af låget på systemets kondensat neutraliseringsenhed. Gastilførselsrøret skal installeres således, at kedlens paneler kan fjernes og frontlågen åbnes, uden at brænderen skal tages af. H ~ 0,1 m L L 1 m B 1 m BESKRIVELSE KEDELmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N B - Total bredde mm L - Dybde mm H -Total højde (kedel+sokkel mm 16

17 17 FUNKTIONSDIAGRAM - DIREKTE SYSTEMER Varmt brugsvand brugere Koldt brugsvand Varme fremløb Varme returløb RIELLO TAU Kedel. Varmesystem manifold. Spærreventiler. Pumper 5. Kontraventiler 6. Automatisk luftudskiller 7. Sikkerhedsventil 8. Kedelaftapning 9. Varmtvandsbeholder sikkerhedsventil 10. Varmesystemets påfyldningsventil 11. Varmesystemets ekspansionsbeholder 1. Varmtvandsbeholder 1. Varmtvandsbeholderens (VVB) aftapningsventil 1. VVB kredsens ekspansionsbeholder (ikke i DK) 15. Vandblødgøringsfilter 16. Trykreduktionsventil 17. Sifon 18. Kondensatafløb 19. Aftapning 0. Vandmåler for vandpåfyldning 17

18 17 FUNKTIONSDIAGRAM - DIREKTE SYSTEMER Varme fremløb 5 Varme returløb 0 Varme returløb HT* RIELLO TAU Kedel. Varmesystem manifold. Spærreventiler. Pumper 5. Kontraventiler 6. Automatisk luftudskiller 7. Sikkerhedsventil 8. Kedelaftapning 9. Varmtvandsbeholder sikkerhedsventil 10. Varmesystemets påfyldningsventil 11. Varmesystemets ekspansionsbeholder 1. Varmtvandsbeholder 1. Varmtvandsbeholderens (VVB) aftapningsventil Varmt brugsvand brugere Koldt brugsvand 1 1. VVB kredsens ekspansionsbeholder (ikke i DK) 15. Vandblødgøringsfilter 16. Trykreduktionsventil 17. Sifon 18. Kondensatafløb 19. Aftapning 0. Servoventil. Vandmåler for vandpåfyldning * HT = Højtemperatur 18

19 KONDENSATUDLØB Kondenserende kedler producerer kondensat, der varierer med driftsbetingelserne. Den højeste mængde kondensat pr. time står i de tekniske data for hver enkelt kedelmodel. Kondensatudløbssystemet skal være dimensioneret til at kunne klare den højeste mængde. Desuden må rør- eller slangediameteren intet sted være under 1. Denne diameter passer med kedlens kondensatudløbsfitting (7). Eksempel: (TAU 70 N) - Brændkammertryk =, mbar = mm VS. - Sifontryk = + 5 = 57 mm (ca.) Tilslutningen til kloaksystemet skal udføres i overensstemmelse med nationale og lokale love og standarder. For at hindre at røggasser lækker ud i kedelrummet skal kondensatafløbet indeholde en vandlås, der mindst skaber et modtryk, der svarer til brændkammerets tryk (se tabellen med tekniske data side 9) plus 5 mm. Tilslutningsrørene mellem kedel, vandlås og kloak skal mindst have en hældning udad på, og de skal installeres, så det forebygger ophobning af kondensat. 7 NEUTRALISERING AF KONDENSAT NEUTRALISERINGSENHED TYPE N-N N-N neutraliseringsenhederne er konstrueret til systemer med kedelkondensatafløb, der ligger lavere end kedlens kondensatudløbsfitting. Disse neutraliseringsenheder har ikke behov for nogen elektrisk tilslutning. B Mængde af granulat Mål (mm) Fitting Ø N 5 kg 00x00x0 1" N 50 kg 600x00x0 1" 1/ Indløbsfittingen (A) på N neutraliseringsenheden (den nedre fitting) skal tilsluttes til kedlens kondensatudløbsfitting med den medleverede slange (C). Denne kondensatudløbsslange er specielt konstrueret til at hindre røggasser i at komme ud i rummet. A C Udløbsfittingen (B) på neutraliseringsenheden (den øvre fitting) skal tilsluttes til kedelrummets afløb med en anden fleksibel slange (ikke medleveret). Kedelrummets kondensatafløb skal ligge på et lavere niveau end fittingen (B) på neutraliseringsenheden. Alle tilslutningsslanger skal holdes så lige og korte som muligt. Enhver krumning eller skarp bøjning kan forårsage, at slangen tilstoppes, og kan derfor hindre tilstrækkeligt kondensatafløb. 19

20 Hvis det viser sig at være nødvendigt at neutralisere det kondensat, der dannes i skorstenen, tilslut kondensatudløbene fra skorstenen og kedlen med et T-stykke, og tilslut T-stykkets. ben til indløbet på N eller N neutraliseringsenheden. B Sørg for at stramme slangeklemmerne tilstrækkeligt. NEUTRALISERINGSENHED TYPE HN-HN (MED PUMPE) HN-HN neutraliseringsenhederne er konstrueret til systemer med kedelkondensatafløb, der ligger højere end kedlens kondensatudløbsfitting. Pumpen kan klare et tryk på op til meter. Pumpen styres af en elektrisk niveaufølerkontakt i HN og HN neutraliseringsenhederne. Se de medleverede instruktioner for den elektriske forbindelse til neutraliseringsenheden. Disse enheder overholder elektrisk beskyttelse IP. C A Type Forbrug (W) Strømforsyning (V~Hz) Kondensatflow (l/m) Mål (mm) Mængde af Tilslutning granulat (bg) HN 50 0 ~ x00x0 5 1" HN 80 0 ~ x00x0 50 1" 1/ Indløbsfittingen (A) på HN og HN neutraliseringsenheden (den nedre fitting) skal tilsluttes til kedlens kondensatudløbsfitting med den medleverede slange (C). Denne kondensatudløbsslange er specielt konstrueret til at hindre røggasser i at komme ud i rummet. Udløbsfittingen (B) på neutraliseringsenheden (den øvre fitting) skal tilsluttes til kedelrummets afløb med en anden fleksibel slange (ikke medleveret). 1,5 m maks. VIGTIGT! Kedelrummets kondensatafløb må ikke være placeret mere end 1,5 meter over neutraliseringsenheden. Alle tilslutningsslanger skal holdes så lige og korte som muligt. Enhver krumning eller skarp bøjning kan forårsage, at slangen tilstoppes, og kan derfor hindre tilstrækkeligt kondensatafløb. Slangerne skal også fastgøres til gulvet og beskyttes tilstrækkeligt, hvor det er muligt. 0

21 RØGGASAFGANG Røggasafgangen og skorstensforbindelsen skal udføres i overensstemmelse med gældende love og standarder med brug af varmeresistent, kondensatresistent og stressresistent hårdt rør og forseglede samlinger. Skorstenen skal monteres med en kondensatfælde, og udløbsrøret og røggasrøret skal have en hældning på mindst ind mod kedlen. TYPISK INSTALLATIONSDIAGRAM ø i TAU H BESKRIVELSE 150 N-NC 10 N-NC 70 N-NC 50 N-NC KEDELmodel 50 N-NC 600 N-NC 800 N 1000 N 150 N 150 N H - Højde på røggasafgangsrør mm Ø i -Diameter af røggasrørfitting mm Skorstenen skal garantere et minimumstræk specificeret i de relevante tekniske standarder, under forudsætning af intet tryk ved røggasrørtilslutningen. Utilstrækkelig eller dårlig dimensioneret skorsten eller røggasrør kan forøge forbrændingsstøjen og influere på forbrændingsparametrene. DØRHÆNGSLER TAU kedlerne er fabriksmonteret med tre hængsler, og åbningsretningen kan derfor let ombyttes. Når du har konstateret, at den oprindelige hængselsside er som ønsket, eller du har vendt døren som beskrevet i afsnittet "Vending af dørens åbningsside", fjern den ekstra hængselsenhed "B" (skrue, bøsning og skive) modsat dørens hængselsside. Der bruges to forskellige ophængningssystemer for at imødekomme forskellige konstruktionskrav. System A (på de små kedler) - leveres med et beslag og to hængselsmøtrikker. Dørens drejeakse A Mindre størrelser System A: Større størrelser System B: System B (på de større kedler) - leveres med en hængselfastgøringsplade og en intern trykfjeder. B A 1

22 VENDING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE Kedlens dørhængsler er fabriksmonteret på dørens højre side. Hvis du har behov for at vende døren, fjern kedlens sidepanel og udfør følgende: Små kedler (system A) Kontrollér først, at dørens hovedbolte (1) er strammet til, fjern så sikkerhedsboltene () og fjern fastgøringsbeslagene (). Før en fastnøgle ind gennem åbningen, og hold bøsningen () fast. Skru topbolten (5) af, fjern bøsningen () og skiven (6). Udfør ovenstående trin i modsat rækkefølge for at montere døren på den modsatte side

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

DANSK. Kedler GT 120. Samle-, installations-, opstartog vedligeholdsvejledning 09/12/02-94861424 - 8575-4253E

DANSK. Kedler GT 120. Samle-, installations-, opstartog vedligeholdsvejledning 09/12/02-94861424 - 8575-4253E DANSK Kedler GT 120 Samle-, installations-, opstartog vedligeholdsvejledning 09/12/02-94861424 - 8575-4253E INDHOLD 1. GENERELT...3 1.1 Vigtigste mål GT 120...4 1.2 Tekniske data...5 2. INSTALLATION AF

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

De Dietrich støbejernskedler

De Dietrich støbejernskedler De Dietrich støbejernskedler Produktintroduktion De Dietrichs nyudviklede kedelserier i støbejern GT 330, GT 430 og GT 530 dækker et område fra 105 til 1.450 kw. Kedlerne er specielt designet med henblik

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk CENTRALVARMEKEDLER Landbrugsvej 6 52 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk BESKRIVELSE - SIMPLEX(/B) Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 K:\framen\instrukt\Die\Gt400\kedel\kedel.fm-f1-151107-ols/lbk

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel og Diematic Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 Albuen 58 6000 Kolding Tlf.: 75 50

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere