KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL"

Transkript

1 KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

2 OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende kedel i rustfrit stål. Du har købt en højeffektiv kedel af høj kvalitet, som er konstrueret til at give en pålidelig og sikker ydelse, og som sikrer komforten i bygningen mange år frem. Sørg for, at kedlen får regelmæssige serviceeftersyn af en autoriseret tekniker. Milton A/S har lager af alle originale reservedele, der kan blive brug for. Denne instruktionsbog indeholder vigtige informationer og forholdsregler, som skal overholdes for at sikre en problemfri installation og effektiv drift af din TAU kedel. Endnu en gang tak for handlen. Milton A/S RIELLO TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 9//EU (****), Gasdirektivet 89/6/EU, relevante afsnit i Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 89/6/EC og Lavspændingsdirektivet 7//EU. 069 Model Model TAU 150 N TAU 10 N TAU 70 N TAU 50 N TAU 50 N TAU 600 N TAU 800 N TAU 1000 N TAU 150 N TAU 150 N Varenummer RT0150 RT010 RT070 RT050 RT050 RT0600 RT0800 RT1000 RT150 RT150

3 INDHOLD GENERELT side Generel information om sikkerhed... Forholdsregler... Produktbeskrivelse...5 Styrepaneler...6 Anbefalede brændere...6 Produktidentifikation...7 Ekstra tilbehør...8 Tekniske data...8 SYSTEMHÅNDTERING Første opstart...9 Rengøring...10 Vedligeholdelse...10 INSTALLATION Udpakning af produktet...11 Mål og vægt...1 Håndtering...1 Vandet i varmekredsene...1 Vandtilslutninger...1 Installationssted...16 Kondensatudløb...19 Neutralisering af kondensat...19 Røggasafgang...1 Dørhængsler...1 Vending af dørens åbningsside... Fjernelse af dørhængslets enhed B... Montering af kapperne... TEKNISK ASSISTANCE OG SERVICE Vedligeholdelse...5 Rensning af kedlen...6 Fejlsøgning...7 Følgende symboler bruges i denne manual. FORSIGTIG! Om processer, som kræver omhu og tilstrækkelig forberedelse. STOP! = Om processer, du IKKE må udføre.

4 GENEREL INFORMATION OM SIKKERHED TAU kedlerne leveres i separate kasser. Kontrollér, at produktet er leveret komplet og ubeskadiget straks efter, at du har modtaget det. Rapportér enhver afvigelse eller skade til den forhandler, hvor du har købt anlægget. Denne kedel må kun installeres af en autoriseret installatør. Dette er et lovkrav. Ved afslutningen af installationen skal installatøren udstede en deklaration til ejeren, som bekræfter, at installationen er udført korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne givet i denne vejledning, og at den opfylder alle relevante love og standarder. Kedlen må kun bruges til det formål, der er specificeret af og til hvilket, den er konstrueret. Milton A/S påtager sig intet ansvar, kontraktmæssigt eller andet, for skade på ejendom, personer eller dyr, der er forårsaget af ukorrekt installation, justering, vedligeholdelse eller brug. Hvis du bemærker bare den mindste lækage af vand eller andre væsker fra varmesystemet, afbryd straks elforsyningen på hovedafbryderen, luk for vandtilførslen, og kontakt straks Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret tekniker. Kontrollér regelmæssigt, at driftstrykket i varmekredsen er mindst 1 bar og mindre end den maksimale grænse, der er specificeret for dette udstyr. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakt straks Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret tekniker. Hvis kedlen ikke skal bruges i en længere periode, kontakt Miltons tekniske afdeling eller en kvalificeret tekniker for at få udført følgende mindste klargøring af kedlen: - Afbryd strømmen til styrepanelet med hovedafbryderen. - Luk for ventilen for gastilførsel og spærreventilerne i vandkredsen. - Tøm varmekredsene, hvis der kan være risiko for frostskader. Systemet skal serviceres af en autoriseret installatør mindst én gang om året. Denne installationsvejledning er en integreret del af kedlen. Den skal opbevares på et sikkert sted og ALTID følge kedlen, også hvis den bliver solgt til en anden ejer og bliver flyttet til en anden adresse. Hvis denne manual bliver beskadiget, bestil straks en ny hos Milton A/S. FORHOLDSREGLER Brugen af enhver form for udstyr tilsluttet lysnettet kræver, at en række fundamentale sikkerhedsregler respekteres. Især: Tillad ikke, at børn eller svagelige personer betjener kedlen uden overvågning. Hvis du kan lugte gas eller røg, betjen ikke noget elektrisk udstyr inkl. afbrydere eller værktøj m.m. Hvis du opdager en mistænkelig lugt: - Ventilér rummet ved at åbne alle døre og vinduer. - Luk for gas spærreventilen. - Rapportér straks problemet til Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret tekniker. Rens eller servicér aldrig kedlen uden først at afbryde den fra elnettet med hovedafbryderen og sætte styringens afbryder på OFF. Udfør ikke ændringer i sikkerheds- eller styresystemerne uden forudgående tilladelse og instruktioner fra kedelproducenten. Du må aldrig trække i, afmontere eller sno de elektriske kabler, der kommer ud af kedlen, selv om den ikke er tilsluttet lysnettet. Blokér eller begræns ikke ventilationen i kedelrummet. Tilstrækkelig ventilation er en forudsætning for en korrekt forbrænding. Udsæt ikke kedlen for sol og regn m.m. Den er ikke konstrueret til udendørs brug. Sluk ikke for kedlen, hvis udetemperaturen kan falde til under NUL grader (frostrisiko). Opbevar ikke brændbare stoffer i kedelrummet, heller ikke i korrekt emballage. Bortkast ikke kedelemballagen i naturen eller efterlad den inden for børns rækkevidde, da det kan indebære en potentiel risiko. Bortskaf kedelemballagen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5 PRODUKTBESKRIVELSE TAU rustfri stålkedler er kondenserende kedler med trevejs røgpassage til installation i kedelrum. De er primært konstrueret til centralvarmeanlæg, og de kan også med tilslutning til en varmtvandsbeholder producere varmt brugsvand. Kedelserien kan benyttes til fyringsolie med maks. 10 PPM svovlindhold og til gasfyring. Alle dele, som kommer i kontakt med røggasserne, er lavet af titanium-stabiliseret rustfrit stål for at sikre en maksimal modstand over for det sure kondensats korroderende egenskaber. Kedlen er konstrueret med forbrændingskammeret øverst og de glatte røgkanaler nederst for at optimere varmeoverførslen og virkningsgraden og for at maksimere virkningen af kondenseringen. Kedlen har et højt vandindhold, som er fordelt mellem dens top- og bundsektion. Dette sikrer, at fremløbstemperaturen hurtigt når den indstillede temperatur. Samtidig optimeres den kondenserende effekt, og vandet beholdes i varmeveksleren så længe som muligt. TAU kedlerne har lavtryksforbrændingskammer for at opnå en bedre forbrænding, og de har højtemperaturbestandige turbulatorer af rustfrit stål inde i røgkanalerne for at opnå maksimal effektivitet. Kedlen er fuldstændigt isoleret med et lag høj densitets glasuld. De malede udvendige paneler er ligeledes indvendigt isoleret med et lag højdensitets glasuld. Kedlens frontlåge og røggaskammeret kan åbnes helt for at lette inspektion, vedligeholdelse og rensning af indvendige dele, og dermed gøre service på kedlen hurtigere. Frontlågen kan åbnes i den valgte side uden at fjerne brænderen. Frontlågen er fabriksmonteret med hængslerne til venstre, men dette kan ændres om nødvendigt for at tilpasse kedlen til den ønskede installation. 5 6 (*) 7 8 (*) Brænder - Skueglas med trykmålepunkt - Dør - Paneler 5 - Fremløb 6 - Fitting til sikkerhedsarmatur 7 - Varme-returløb (højtemperatur) 8 - Varme-returløb (lavtemperatur) 9 - Blændprop 10 - Dyklomme til instrument eller føler 11 - Brændkammer 1 - Røggastilslutning 1 - Røggaskasse 1 - Inspektionsluge 15 - Kondensatafløb 16 - Kedelaftapning 17 - Turbulatorer 18 - Røggasrør røggaspassage (*) På TAU 150 N er lavtemperatur returløbet (8) placeret på bagsiden af kedlen, og sikkerhedsfittingen (6) har flangetilslutning. 5

6 STYREPANELER RIELLOtech KLIMA TOP styrepanel er en sammenbygning af en elektronisk styring og en overkogssikring med manuel reset, som aktiveres, hvis styringen af kedlen svigter. RIELLOtech KLIMA TOP styrepanelet er konstrueret til brug i komplekse systemer inkl. boligejendomme. Det kan styre modulerende brændere, kaskadekoblede kedler, komplekse solvarmesystemer og centralvarmesystemer med flere forskellige varmekilder. Styrepanelet kan styre en direkte og to blandede varmezoner såvel som opvarmning af brugsvand. Den elektroniske mikroprocessor teknologi gør dette styrepanel ideelt egnet til brug med forskellige kedeltyper, selv med forskellige minimums- og maksimumstempe- raturer samt forskellige typer af centralvarmesystemer og systemer til opvarmning af brugsvand. Styringen programmeres ved at indstille parameterværdier på det indbyggede display, som kun er tilgængelige for oplært og autoriseret personale. Alle termostat/elektriske/elektroniske funktioner overholder de relevante tekniske og sikkerhedsmæssige standarder og findes i ABS kassen. Alle styre- og sikkerhedsfunktioner i RIELLOtech KLIMA TOP styrepanelet er fabrikskontrollet ifølge de relevante tekniske standarder. Styrepanelet kommer i to versioner for vandret installation (f.eks. i toppanelet på en gulvkedel) eller lodret installation (f.eks. i sidepanelet på en gulvkedel). Et monteringssæt for vægmontage kan købes særskilt. Anvendelsesoversigt Biomasse brændsel kedler Brændertype Kaskadekedler Solvarmesystemer Varmtvandsbeholdere Direkte kreds 1. blandingskreds. blandingskreds RIELLO tech KLIMA TOP M M ANBEFALEDE BRÆNDERE De brændere, vi anbefaler for at opnå den bedste ydeevne for TAU kedlerne, er: GAS OLIE TO-TRINS MODULERENDE BRÆNDER TAU TILBEHØRSSÆT MODEL Varenr BRÆNDERPLADE LANGT HOVED Gulliver RG D M RL MZ M00909 RL MZ M00910 RL 50 M0090 RL 70 M0090 RL100 M00905 RL 10 M00906 RL 190 M00907 Gulliver BS D M RS 5/M BLU M0091 RS 5/M BLU M00951 RS 5/M BLU M00901 RS 68/M BLU M RS 10/M BLU M0091 RS 160/M BLU M Se manualen for brænderen for yderligere information om: - brænderinstallation - elektriske tilslutninger - brænderjusteringer

7 VIGTIGT! Hvis du installerer en ny kedel, men genbruger den gamle brænder, skal du altid udføre følgende kontroller: A - Kontrollér, at den gamle brænders ydeevne er tilstrækkelig til at opfylde kedlens krav. - Kontrollér, at længden og diameteren af brænderrøret opfylder specifikationerne i nedenstående tabel. Ø Når du er færdig med at installere brænderen i kedlen, fyld sprækken mellem brænderrøret og det ildfaste materiale i døren med keramisk isolering (A), der følger med kedlen. L MODEL 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N Min. L (mm) Ø (mm) Genbrug ikke gamle brændere, hvis længden af brænderrøret er mindre end specificeret i tabellen. PRODUKTIDENTIFIKATION Serienummerskilt Dette er monteret på kedlen og specificerer serienummer, model og kedeleffekt. Typeskilt Liste over kedlens tekniske specifikationer og ydeevne. Denne liste findes i dokumentationskuverten. Ved afslutningen af installationen SKAL DU ANBRINGE DEN klart og tydeligt nær toppen af et af sidepanelerne. Hvis denne manual bliver beskadiget, bestil straks en ny hos Milton A/S. Hvis disse typeskilte eller andre midler til identifikation af produktet beskadiges, fjernes eller mistes, kan korrekt installation og service blive vanskeliggjort. 7

8 EKSTRA TILBEHØR Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt, men skal bestilles separat: TILBEHØR VARENUMMER Brænderplade for stålkedler Brænderplade N neutraliseringssæt (TAU ) RT00 HN neutraliseringssæt ( TAU ) RT0 N neutraliseringssæt (TAU ) RT01 HN neutraliseringssæt (TAU ) RT0 TEKNISKE DATA Beskrivelse (*) Afhænger af returløbstemperaturen (0-60 C) (**) Ved Pn maks. og fremløb T = 80 C, returløb T = 60 C og CO = 9.7 % KEDELmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N Brændsel GAS Nominel indfyret effekt (Q maks.) 150,0 10,0 70,0 9,0 50,0 600,0 800,0 1000,0 150,0 150,0 kw Nominel indfyret effekt (Q min.) 111,0 151,0 11,0 71,0 50,0 51,0 601,0 801,0 1001,0 151 kw Nominel maks. varmeydelse (80/60 C) (Pn maks,) 17,8 07, 69,9 6,7 5, 59,6 791, 989, 16,7 1,6 kw Nominel min. varmeydelse (80/60 C) (Pn min,) 108, 17, 05,7 65,6 9,5 7,5 58,0 777,0 971,0 11,5 kw Nominel maks. varmeydelse (0/0 C) (Pn maks,) 159,7,6 90, 75, 81,5 6,0 80,5 1070,0 17,5 1551,5 kw Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (80/60 C) 98,5 98,7 99,9 99, 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn min. (80/60 C) 97,5 97,5 97,5 98,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (50/0 C) 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (0/0 C) 106,5 106,5 107,5 107,5 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 % Udnyttelig virkningsgrad ved 0 % af Pn. (0 C) 106,6 106,8 109,0 107, 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 % Skorstenstab ved maks. ydelse (Qmaks) 1,7 1,7 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 % Kedeltab med tændt brænder 0, 0, 0,5 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 % Konstant tryktab <1 % Røggastemperatur ( T) < 5 75 (*) C Røggas masseflow (Q maks.)(**) 0,07 0,09 0,1 0,15 0,0 0,6 0, 0, 0,5 0,6 kg/sek Brændkammer modtryk,0,7,,6 5,0 5,5 5,7 6, 6,8 7, mbar Brændkammer rumfang 17,0 17,0 1,0 79,0,0 96,0 75,0 85,0 107,0 19,0 dm Totalt rumfang af røggasdelen 5,0 77,0 1,0 8,0 77,0 860,0 190,0 15,0 176,0 097,0 dm Varmevekslerens overfladeareal 6,1 8,8 1,0 16, 1,8 8,8 9,6 6,5 56, 6,8 m Volumetrisk varmeydelse (Q maks.) 87,1 10,9 110, 150,9 1018,1 109,7 996,0 118, 105, 1160,9 kw/m Specifik varmeydelse,75,10 0, 0,9 0,1 0, 18,5 1,0 1,7,6 kw/m Maksimal kondensatproduktion 18, 7, 1,9 0,9 5, 7,8 88,0 111, 1,7 159,5 l/t Maksimalt arbejdstryk 6 bar Maksimal tilladt temperatur 100,0 C Maksimal driftstemperatur 80,0 C Tryktab T 10 C 150,1 100, 11,5 18,7 0,,8 6, 5,0 6,0, mbar Tryktab T 0 C 6, 8, 0,6 8,7 8,5 9,0 1, 16, 10, 11, mbar Vandindhold l Retardere Antal Skorstenen skal garantere et minimumtræk specificeret i de relevante tekniske standarder under forudsætning af intet tryk ved røggasrørtilslutningen. Værdier opnået med brændere: BS - RS - RS.../M - RS.../M BLU. 8

9 FØRSTE OPSTART En kvalificeret tekniker skal starte din TAU kedel første gang. Når først dette er sket, kan kedlen fungere automatisk. I særlige tilfælde, f.eks. efter lang tids stilstand, kan det være nødvendigt at lade en kvalificeret tekniker genstarte kedlen. Vi henviser i øvrigt til separat manual for RielloTech Klima- Toppanelet. Det er vigtigt at udføre følgende: Kontrollér især før opstarten og afprøvningen af kedlen, at: - Turbulatorerne (1) sidder korrekt (vandret) inde i varmevekslerrørene, og at klipsene () hviler mod varmevekslerens flade. 1 - Vand- og gasventilerne er åbne. - Ekspansionsbeholderen er forladet korrekt. - Driftstrykket i varmekredsen er mindre end den maksimale grænse, der er specificeret for kedlen. - Vandkredsen er korrekt udluftet. - Nettilslutningerne til kedlen og dens tilbehør (brænder, pumpe, styrepanel, termostater) er udført korrekt. Fase-nul er respekteret. En jordforbindelse er obligatorisk. 9

10 Brænderen skal nu starte og forblive i drift, indtil den indstillede temperatur er opnået. Brænderen vil derpå tænde og slukke automatisk for at vedligeholde den indstillede temperatur uden yderligere operatørindgreb. Hvis der opstår en tændings- eller funktionsfejl, udfører brænderen en fejludkobling. Det vises med en rød lampe på brænderen og med en advarselslampe på styrepanelet. Hvis der opstår en fejludkobling, vent ca. 0 sekunder før du resetter brænderen. For at resette brænderen tryk på den røde lampe på brænderen, og vent indtil flammen tænder. Gentag højst denne operation - gange. Hvis problemet stadig ikke er løst, tilkald Miltons tekniske serviceafdeling. RENGØRING Brug en opvredet klud med sæbevand til at rengøre kedlens ydre paneler. For at fjerne svære pletter brug en klud med en blanding af 50 % vand og denatureret sprit eller et andet egnet rensemiddel. Tør kedlen omhyggeligt efter, når rengøringen er slut. Brændkammeret og røggaskanalerne skal rengøres periodisk af Miltons tekniske serviceafdeling eller en kvalificeret tekniker (se side 7). Brug ikke slibende rensesvamp eller skurepulver. Rens eller servicér aldrig kedlen uden først at afbryde den fra el-nettet med hovedafbryderen og sætte styringens afbryder på OFF. VEDLIGEHOLDELSE DEN SYSTEMANSVARLIGE SKAL SIKRE, AT PROFESSIONELT KVALIFICERET PERSONALE UDFØRER PERIODISK VEDLIGE- HOLDELSE OG MÅLINGER AF FORBRÆNDINGENS EFFEK- TIVITET. Det er omfattet af national lovgivning. Miltons tekniske serviceafdeling er kvalificeret til at opfylde disse lovmæssige krav, og de kan også give nyttig information om VEDLIGEHOLDELSESPROGRAMMER, der er konstrueret til at sikre: - Større sikkerhed - Overholdelse af alle relevante love og regler - At undgå bøder i tilfælde af stikprøvekontroller. 10

11 UDPAKNING AF PRODUKTET TAU stålkedler leveres i to separate kasser: 1) KASSE MED KEDELKROP og dokumentationskuvert (A) indeholdende: - Brugervejledning - Typeskilt (skal placeres på panelet ved afslutningen af installationen) - Garanticertifikat og vandtest certifikat - Stregkode etiketter - Reservedelskatalog - Keramisk isolering (B) - Rensebørste (C). A C B Denne manual er en integreret del af kedlen. Når du har fundet den, læs den grundigt, og opbevar den på et sikkert sted. ) KASSE MED KAPPER, komplet med samledele, beskyttet af bølgepap og en trækasse. VIGTIGT! For at kedlen skal fungere korrekt, skal den tilsluttes til et styrepanel og dets tilbehør. 11

12 MÅL OG VÆGT D H H L1 0 L A B BESKRIVELSE KEDELmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N A - Ramme bredde mm B - Total bredde mm L - Dybde mm L1 - Ramme dybde mm H - Højde til vandtilslutninger mm H1 - Kedelhøjde mm D - Brænderpladens højde mm Kedlens vægt kg Kappernes vægt kg HÅNDTERING TAU stålkedler er monteret med løftebeslag. Vær omhyggelig, når du flytter kedlen, brug kun løftegrej med en tilstrækkelig kapacitet. Fjern transportstropperne og fjern træpallen, før kedlen placeres. Bær egnet personligt sikkerhedsudstyr og brug egnet sikkerhedsudstyr. 1

13 VANDET I VARMEKREDSENE INTRODUKTION Det vand, der bruges i centralvarmesystemet, SKAL være behandlet på en egnet måde for at sikre korrekt funktion af systemet og en lang levetid for kedlen og alle andre systemkomponenter. Slam, kedelsten og andre forureninger i vandet kan hurtigt medføre ikke reparérbare skader på kedlen på trods af de topkvalitetsmaterialer, den er lavet af. Kontakt Miltons tekniske serviceafdeling for yderligere information om vandbehandlingsadditiver og deres brug. Milton A/S udlåner eller sælger desuden anlæg til påfyldning af kedelvand. Hvis det ikke er muligt at behandle kedelvandet tilstrækkeligt, fordi vandtilførslen er automatisk og ukontrollérbar, eller det ikke er muligt at installere hindringer for iltning af vandet, eller hvis varmekredsen indeholder en åben ekspansionsbeholder, skal kedlen adskilles fra varmesystemet med en varmeveksler. Krav til varmesystemets vand: Kemiske og fysiske egenskaber Kedelfejl forårsaget af belægninger, slam eller korrosion dækkes ikke af garantien. Parametre Måleenhed System påfyldningsvand Kedelvand ph Total hårdhed (CaCO ) Jern (Fe) Kobber (Cu) Udseende dh 8, - mg/kg - <0,5 mg/kg - <0,1 Klar Klar hvis muligt - 1

14 H H VANDTILSLUTNINGER TAU kedler er konstrueret til brug i centralvarmeanlæg, og de kan også bruges til opvarmning af brugsvand, hvis de er tilsluttet egnet udstyr. Vandtilslutninger er specificeret i nedenstående tabel på næste side: TAU N modellerne A B F M M N E D C I G O L TAU 150 N A B N E D C M M I F 170 G O L Valget af systemkomponenter og deres installationsmetoder påhviler installatøren. Installatører skal bruge deres ekspertise til at sikre en god installation og funktion i overensstemmelse med al relevant lovgivning. 1

15 Pos. Beskrivelse Kedelmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N 1 Fremløb [DN] Varme-returløb 1 (lavtemperatur) [DN] Varme-returløb (højtemperatur) [DN] Sikkerhedsarmatur tilslutning [Ø-DN] 1¼" 1¼" 1¼" 1¼ 1½" 1½" Kedelaftapningstilslutning [Ø] 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 6 Kondensatudløbstilslutning [Ø] 1" 1" 1" 1" 1¼" 1¼" 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 7 Røggastilslutning [Ø-mm] Dyklommer til instrument eller føler [Ø] ½" ½" ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ A Afstand fra kedelfront til fremløbsstuds [mm] B Afstand fra kedelfront til returløb 1 [mm] C Afstand mellem returløb 1 og [mm] D Afst. ml. returløb og sikkerhedsventil-tilslut. [mm] E Afst. ml. fremløb og sikkerhedsventil-tilslut. [mm] F Afstand mellem returløb 1 og røggasstuds [mm] G Højde af kondensatudløb [mm] H Højde med kedeltilslutning [mm] I Højde af røggastilslutning [mm] L Højde af kedelaftapningstilslutning [mm] M Kedlens centerlinie [mm] N Afstand fra brænderflange til luge [mm] O Afstand fra kedelaftapningstilslutning [mm]

16 1 m INSTALLATIONSSTED TAU stålkedler skal installeres i et særligt kedelrum med tilstrækkeligt store ventilationsåbninger, der opfylder gældende regler og standarder. Hvis det overhovedet er muligt, skal kedlen installeres på en sokkel for at hindre, at brænderens blæser suger støv ind og for at lette installationen af kondensat afløbssystemet. Kedlens kondensatafløb skal placeres over højden af låget på systemets kondensat neutraliseringsenhed. Gastilførselsrøret skal installeres således, at kedlens paneler kan fjernes og frontlågen åbnes, uden at brænderen skal tages af. H ~ 0,1 m L L 1 m B 1 m BESKRIVELSE KEDELmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N B - Total bredde mm L - Dybde mm H -Total højde (kedel+sokkel mm 16

17 17 FUNKTIONSDIAGRAM - DIREKTE SYSTEMER Varmt brugsvand brugere Koldt brugsvand Varme fremløb Varme returløb RIELLO TAU Kedel. Varmesystem manifold. Spærreventiler. Pumper 5. Kontraventiler 6. Automatisk luftudskiller 7. Sikkerhedsventil 8. Kedelaftapning 9. Varmtvandsbeholder sikkerhedsventil 10. Varmesystemets påfyldningsventil 11. Varmesystemets ekspansionsbeholder 1. Varmtvandsbeholder 1. Varmtvandsbeholderens (VVB) aftapningsventil 1. VVB kredsens ekspansionsbeholder (ikke i DK) 15. Vandblødgøringsfilter 16. Trykreduktionsventil 17. Sifon 18. Kondensatafløb 19. Aftapning 0. Vandmåler for vandpåfyldning 17

18 17 FUNKTIONSDIAGRAM - DIREKTE SYSTEMER Varme fremløb 5 Varme returløb 0 Varme returløb HT* RIELLO TAU Kedel. Varmesystem manifold. Spærreventiler. Pumper 5. Kontraventiler 6. Automatisk luftudskiller 7. Sikkerhedsventil 8. Kedelaftapning 9. Varmtvandsbeholder sikkerhedsventil 10. Varmesystemets påfyldningsventil 11. Varmesystemets ekspansionsbeholder 1. Varmtvandsbeholder 1. Varmtvandsbeholderens (VVB) aftapningsventil Varmt brugsvand brugere Koldt brugsvand 1 1. VVB kredsens ekspansionsbeholder (ikke i DK) 15. Vandblødgøringsfilter 16. Trykreduktionsventil 17. Sifon 18. Kondensatafløb 19. Aftapning 0. Servoventil. Vandmåler for vandpåfyldning * HT = Højtemperatur 18

19 KONDENSATUDLØB Kondenserende kedler producerer kondensat, der varierer med driftsbetingelserne. Den højeste mængde kondensat pr. time står i de tekniske data for hver enkelt kedelmodel. Kondensatudløbssystemet skal være dimensioneret til at kunne klare den højeste mængde. Desuden må rør- eller slangediameteren intet sted være under 1. Denne diameter passer med kedlens kondensatudløbsfitting (7). Eksempel: (TAU 70 N) - Brændkammertryk =, mbar = mm VS. - Sifontryk = + 5 = 57 mm (ca.) Tilslutningen til kloaksystemet skal udføres i overensstemmelse med nationale og lokale love og standarder. For at hindre at røggasser lækker ud i kedelrummet skal kondensatafløbet indeholde en vandlås, der mindst skaber et modtryk, der svarer til brændkammerets tryk (se tabellen med tekniske data side 9) plus 5 mm. Tilslutningsrørene mellem kedel, vandlås og kloak skal mindst have en hældning udad på, og de skal installeres, så det forebygger ophobning af kondensat. 7 NEUTRALISERING AF KONDENSAT NEUTRALISERINGSENHED TYPE N-N N-N neutraliseringsenhederne er konstrueret til systemer med kedelkondensatafløb, der ligger lavere end kedlens kondensatudløbsfitting. Disse neutraliseringsenheder har ikke behov for nogen elektrisk tilslutning. B Mængde af granulat Mål (mm) Fitting Ø N 5 kg 00x00x0 1" N 50 kg 600x00x0 1" 1/ Indløbsfittingen (A) på N neutraliseringsenheden (den nedre fitting) skal tilsluttes til kedlens kondensatudløbsfitting med den medleverede slange (C). Denne kondensatudløbsslange er specielt konstrueret til at hindre røggasser i at komme ud i rummet. A C Udløbsfittingen (B) på neutraliseringsenheden (den øvre fitting) skal tilsluttes til kedelrummets afløb med en anden fleksibel slange (ikke medleveret). Kedelrummets kondensatafløb skal ligge på et lavere niveau end fittingen (B) på neutraliseringsenheden. Alle tilslutningsslanger skal holdes så lige og korte som muligt. Enhver krumning eller skarp bøjning kan forårsage, at slangen tilstoppes, og kan derfor hindre tilstrækkeligt kondensatafløb. 19

20 Hvis det viser sig at være nødvendigt at neutralisere det kondensat, der dannes i skorstenen, tilslut kondensatudløbene fra skorstenen og kedlen med et T-stykke, og tilslut T-stykkets. ben til indløbet på N eller N neutraliseringsenheden. B Sørg for at stramme slangeklemmerne tilstrækkeligt. NEUTRALISERINGSENHED TYPE HN-HN (MED PUMPE) HN-HN neutraliseringsenhederne er konstrueret til systemer med kedelkondensatafløb, der ligger højere end kedlens kondensatudløbsfitting. Pumpen kan klare et tryk på op til meter. Pumpen styres af en elektrisk niveaufølerkontakt i HN og HN neutraliseringsenhederne. Se de medleverede instruktioner for den elektriske forbindelse til neutraliseringsenheden. Disse enheder overholder elektrisk beskyttelse IP. C A Type Forbrug (W) Strømforsyning (V~Hz) Kondensatflow (l/m) Mål (mm) Mængde af Tilslutning granulat (bg) HN 50 0 ~ x00x0 5 1" HN 80 0 ~ x00x0 50 1" 1/ Indløbsfittingen (A) på HN og HN neutraliseringsenheden (den nedre fitting) skal tilsluttes til kedlens kondensatudløbsfitting med den medleverede slange (C). Denne kondensatudløbsslange er specielt konstrueret til at hindre røggasser i at komme ud i rummet. Udløbsfittingen (B) på neutraliseringsenheden (den øvre fitting) skal tilsluttes til kedelrummets afløb med en anden fleksibel slange (ikke medleveret). 1,5 m maks. VIGTIGT! Kedelrummets kondensatafløb må ikke være placeret mere end 1,5 meter over neutraliseringsenheden. Alle tilslutningsslanger skal holdes så lige og korte som muligt. Enhver krumning eller skarp bøjning kan forårsage, at slangen tilstoppes, og kan derfor hindre tilstrækkeligt kondensatafløb. Slangerne skal også fastgøres til gulvet og beskyttes tilstrækkeligt, hvor det er muligt. 0

21 RØGGASAFGANG Røggasafgangen og skorstensforbindelsen skal udføres i overensstemmelse med gældende love og standarder med brug af varmeresistent, kondensatresistent og stressresistent hårdt rør og forseglede samlinger. Skorstenen skal monteres med en kondensatfælde, og udløbsrøret og røggasrøret skal have en hældning på mindst ind mod kedlen. TYPISK INSTALLATIONSDIAGRAM ø i TAU H BESKRIVELSE 150 N-NC 10 N-NC 70 N-NC 50 N-NC KEDELmodel 50 N-NC 600 N-NC 800 N 1000 N 150 N 150 N H - Højde på røggasafgangsrør mm Ø i -Diameter af røggasrørfitting mm Skorstenen skal garantere et minimumstræk specificeret i de relevante tekniske standarder, under forudsætning af intet tryk ved røggasrørtilslutningen. Utilstrækkelig eller dårlig dimensioneret skorsten eller røggasrør kan forøge forbrændingsstøjen og influere på forbrændingsparametrene. DØRHÆNGSLER TAU kedlerne er fabriksmonteret med tre hængsler, og åbningsretningen kan derfor let ombyttes. Når du har konstateret, at den oprindelige hængselsside er som ønsket, eller du har vendt døren som beskrevet i afsnittet "Vending af dørens åbningsside", fjern den ekstra hængselsenhed "B" (skrue, bøsning og skive) modsat dørens hængselsside. Der bruges to forskellige ophængningssystemer for at imødekomme forskellige konstruktionskrav. System A (på de små kedler) - leveres med et beslag og to hængselsmøtrikker. Dørens drejeakse A Mindre størrelser System A: Større størrelser System B: System B (på de større kedler) - leveres med en hængselfastgøringsplade og en intern trykfjeder. B A 1

22 VENDING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE Kedlens dørhængsler er fabriksmonteret på dørens højre side. Hvis du har behov for at vende døren, fjern kedlens sidepanel og udfør følgende: Små kedler (system A) Kontrollér først, at dørens hovedbolte (1) er strammet til, fjern så sikkerhedsboltene () og fjern fastgøringsbeslagene (). Før en fastnøgle ind gennem åbningen, og hold bøsningen () fast. Skru topbolten (5) af, fjern bøsningen () og skiven (6). Udfør ovenstående trin i modsat rækkefølge for at montere døren på den modsatte side

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere