KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL"

Transkript

1 KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

2 OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende kedel i rustfrit stål. Du har købt en højeffektiv kedel af høj kvalitet, som er konstrueret til at give en pålidelig og sikker ydelse, og som sikrer komforten i bygningen mange år frem. Sørg for, at kedlen får regelmæssige serviceeftersyn af en autoriseret tekniker. Milton A/S har lager af alle originale reservedele, der kan blive brug for. Denne instruktionsbog indeholder vigtige informationer og forholdsregler, som skal overholdes for at sikre en problemfri installation og effektiv drift af din TAU kedel. Endnu en gang tak for handlen. Milton A/S RIELLO TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 9//EU (****), Gasdirektivet 89/6/EU, relevante afsnit i Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 89/6/EC og Lavspændingsdirektivet 7//EU. 069 Model Model TAU 150 N TAU 10 N TAU 70 N TAU 50 N TAU 50 N TAU 600 N TAU 800 N TAU 1000 N TAU 150 N TAU 150 N Varenummer RT0150 RT010 RT070 RT050 RT050 RT0600 RT0800 RT1000 RT150 RT150

3 INDHOLD GENERELT side Generel information om sikkerhed... Forholdsregler... Produktbeskrivelse...5 Styrepaneler...6 Anbefalede brændere...6 Produktidentifikation...7 Ekstra tilbehør...8 Tekniske data...8 SYSTEMHÅNDTERING Første opstart...9 Rengøring...10 Vedligeholdelse...10 INSTALLATION Udpakning af produktet...11 Mål og vægt...1 Håndtering...1 Vandet i varmekredsene...1 Vandtilslutninger...1 Installationssted...16 Kondensatudløb...19 Neutralisering af kondensat...19 Røggasafgang...1 Dørhængsler...1 Vending af dørens åbningsside... Fjernelse af dørhængslets enhed B... Montering af kapperne... TEKNISK ASSISTANCE OG SERVICE Vedligeholdelse...5 Rensning af kedlen...6 Fejlsøgning...7 Følgende symboler bruges i denne manual. FORSIGTIG! Om processer, som kræver omhu og tilstrækkelig forberedelse. STOP! = Om processer, du IKKE må udføre.

4 GENEREL INFORMATION OM SIKKERHED TAU kedlerne leveres i separate kasser. Kontrollér, at produktet er leveret komplet og ubeskadiget straks efter, at du har modtaget det. Rapportér enhver afvigelse eller skade til den forhandler, hvor du har købt anlægget. Denne kedel må kun installeres af en autoriseret installatør. Dette er et lovkrav. Ved afslutningen af installationen skal installatøren udstede en deklaration til ejeren, som bekræfter, at installationen er udført korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne givet i denne vejledning, og at den opfylder alle relevante love og standarder. Kedlen må kun bruges til det formål, der er specificeret af og til hvilket, den er konstrueret. Milton A/S påtager sig intet ansvar, kontraktmæssigt eller andet, for skade på ejendom, personer eller dyr, der er forårsaget af ukorrekt installation, justering, vedligeholdelse eller brug. Hvis du bemærker bare den mindste lækage af vand eller andre væsker fra varmesystemet, afbryd straks elforsyningen på hovedafbryderen, luk for vandtilførslen, og kontakt straks Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret tekniker. Kontrollér regelmæssigt, at driftstrykket i varmekredsen er mindst 1 bar og mindre end den maksimale grænse, der er specificeret for dette udstyr. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakt straks Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret tekniker. Hvis kedlen ikke skal bruges i en længere periode, kontakt Miltons tekniske afdeling eller en kvalificeret tekniker for at få udført følgende mindste klargøring af kedlen: - Afbryd strømmen til styrepanelet med hovedafbryderen. - Luk for ventilen for gastilførsel og spærreventilerne i vandkredsen. - Tøm varmekredsene, hvis der kan være risiko for frostskader. Systemet skal serviceres af en autoriseret installatør mindst én gang om året. Denne installationsvejledning er en integreret del af kedlen. Den skal opbevares på et sikkert sted og ALTID følge kedlen, også hvis den bliver solgt til en anden ejer og bliver flyttet til en anden adresse. Hvis denne manual bliver beskadiget, bestil straks en ny hos Milton A/S. FORHOLDSREGLER Brugen af enhver form for udstyr tilsluttet lysnettet kræver, at en række fundamentale sikkerhedsregler respekteres. Især: Tillad ikke, at børn eller svagelige personer betjener kedlen uden overvågning. Hvis du kan lugte gas eller røg, betjen ikke noget elektrisk udstyr inkl. afbrydere eller værktøj m.m. Hvis du opdager en mistænkelig lugt: - Ventilér rummet ved at åbne alle døre og vinduer. - Luk for gas spærreventilen. - Rapportér straks problemet til Miltons tekniske afdeling eller en professionel, kvalificeret tekniker. Rens eller servicér aldrig kedlen uden først at afbryde den fra elnettet med hovedafbryderen og sætte styringens afbryder på OFF. Udfør ikke ændringer i sikkerheds- eller styresystemerne uden forudgående tilladelse og instruktioner fra kedelproducenten. Du må aldrig trække i, afmontere eller sno de elektriske kabler, der kommer ud af kedlen, selv om den ikke er tilsluttet lysnettet. Blokér eller begræns ikke ventilationen i kedelrummet. Tilstrækkelig ventilation er en forudsætning for en korrekt forbrænding. Udsæt ikke kedlen for sol og regn m.m. Den er ikke konstrueret til udendørs brug. Sluk ikke for kedlen, hvis udetemperaturen kan falde til under NUL grader (frostrisiko). Opbevar ikke brændbare stoffer i kedelrummet, heller ikke i korrekt emballage. Bortkast ikke kedelemballagen i naturen eller efterlad den inden for børns rækkevidde, da det kan indebære en potentiel risiko. Bortskaf kedelemballagen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5 PRODUKTBESKRIVELSE TAU rustfri stålkedler er kondenserende kedler med trevejs røgpassage til installation i kedelrum. De er primært konstrueret til centralvarmeanlæg, og de kan også med tilslutning til en varmtvandsbeholder producere varmt brugsvand. Kedelserien kan benyttes til fyringsolie med maks. 10 PPM svovlindhold og til gasfyring. Alle dele, som kommer i kontakt med røggasserne, er lavet af titanium-stabiliseret rustfrit stål for at sikre en maksimal modstand over for det sure kondensats korroderende egenskaber. Kedlen er konstrueret med forbrændingskammeret øverst og de glatte røgkanaler nederst for at optimere varmeoverførslen og virkningsgraden og for at maksimere virkningen af kondenseringen. Kedlen har et højt vandindhold, som er fordelt mellem dens top- og bundsektion. Dette sikrer, at fremløbstemperaturen hurtigt når den indstillede temperatur. Samtidig optimeres den kondenserende effekt, og vandet beholdes i varmeveksleren så længe som muligt. TAU kedlerne har lavtryksforbrændingskammer for at opnå en bedre forbrænding, og de har højtemperaturbestandige turbulatorer af rustfrit stål inde i røgkanalerne for at opnå maksimal effektivitet. Kedlen er fuldstændigt isoleret med et lag høj densitets glasuld. De malede udvendige paneler er ligeledes indvendigt isoleret med et lag højdensitets glasuld. Kedlens frontlåge og røggaskammeret kan åbnes helt for at lette inspektion, vedligeholdelse og rensning af indvendige dele, og dermed gøre service på kedlen hurtigere. Frontlågen kan åbnes i den valgte side uden at fjerne brænderen. Frontlågen er fabriksmonteret med hængslerne til venstre, men dette kan ændres om nødvendigt for at tilpasse kedlen til den ønskede installation. 5 6 (*) 7 8 (*) Brænder - Skueglas med trykmålepunkt - Dør - Paneler 5 - Fremløb 6 - Fitting til sikkerhedsarmatur 7 - Varme-returløb (højtemperatur) 8 - Varme-returløb (lavtemperatur) 9 - Blændprop 10 - Dyklomme til instrument eller føler 11 - Brændkammer 1 - Røggastilslutning 1 - Røggaskasse 1 - Inspektionsluge 15 - Kondensatafløb 16 - Kedelaftapning 17 - Turbulatorer 18 - Røggasrør røggaspassage (*) På TAU 150 N er lavtemperatur returløbet (8) placeret på bagsiden af kedlen, og sikkerhedsfittingen (6) har flangetilslutning. 5

6 STYREPANELER RIELLOtech KLIMA TOP styrepanel er en sammenbygning af en elektronisk styring og en overkogssikring med manuel reset, som aktiveres, hvis styringen af kedlen svigter. RIELLOtech KLIMA TOP styrepanelet er konstrueret til brug i komplekse systemer inkl. boligejendomme. Det kan styre modulerende brændere, kaskadekoblede kedler, komplekse solvarmesystemer og centralvarmesystemer med flere forskellige varmekilder. Styrepanelet kan styre en direkte og to blandede varmezoner såvel som opvarmning af brugsvand. Den elektroniske mikroprocessor teknologi gør dette styrepanel ideelt egnet til brug med forskellige kedeltyper, selv med forskellige minimums- og maksimumstempe- raturer samt forskellige typer af centralvarmesystemer og systemer til opvarmning af brugsvand. Styringen programmeres ved at indstille parameterværdier på det indbyggede display, som kun er tilgængelige for oplært og autoriseret personale. Alle termostat/elektriske/elektroniske funktioner overholder de relevante tekniske og sikkerhedsmæssige standarder og findes i ABS kassen. Alle styre- og sikkerhedsfunktioner i RIELLOtech KLIMA TOP styrepanelet er fabrikskontrollet ifølge de relevante tekniske standarder. Styrepanelet kommer i to versioner for vandret installation (f.eks. i toppanelet på en gulvkedel) eller lodret installation (f.eks. i sidepanelet på en gulvkedel). Et monteringssæt for vægmontage kan købes særskilt. Anvendelsesoversigt Biomasse brændsel kedler Brændertype Kaskadekedler Solvarmesystemer Varmtvandsbeholdere Direkte kreds 1. blandingskreds. blandingskreds RIELLO tech KLIMA TOP M M ANBEFALEDE BRÆNDERE De brændere, vi anbefaler for at opnå den bedste ydeevne for TAU kedlerne, er: GAS OLIE TO-TRINS MODULERENDE BRÆNDER TAU TILBEHØRSSÆT MODEL Varenr BRÆNDERPLADE LANGT HOVED Gulliver RG D M RL MZ M00909 RL MZ M00910 RL 50 M0090 RL 70 M0090 RL100 M00905 RL 10 M00906 RL 190 M00907 Gulliver BS D M RS 5/M BLU M0091 RS 5/M BLU M00951 RS 5/M BLU M00901 RS 68/M BLU M RS 10/M BLU M0091 RS 160/M BLU M Se manualen for brænderen for yderligere information om: - brænderinstallation - elektriske tilslutninger - brænderjusteringer

7 VIGTIGT! Hvis du installerer en ny kedel, men genbruger den gamle brænder, skal du altid udføre følgende kontroller: A - Kontrollér, at den gamle brænders ydeevne er tilstrækkelig til at opfylde kedlens krav. - Kontrollér, at længden og diameteren af brænderrøret opfylder specifikationerne i nedenstående tabel. Ø Når du er færdig med at installere brænderen i kedlen, fyld sprækken mellem brænderrøret og det ildfaste materiale i døren med keramisk isolering (A), der følger med kedlen. L MODEL 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N Min. L (mm) Ø (mm) Genbrug ikke gamle brændere, hvis længden af brænderrøret er mindre end specificeret i tabellen. PRODUKTIDENTIFIKATION Serienummerskilt Dette er monteret på kedlen og specificerer serienummer, model og kedeleffekt. Typeskilt Liste over kedlens tekniske specifikationer og ydeevne. Denne liste findes i dokumentationskuverten. Ved afslutningen af installationen SKAL DU ANBRINGE DEN klart og tydeligt nær toppen af et af sidepanelerne. Hvis denne manual bliver beskadiget, bestil straks en ny hos Milton A/S. Hvis disse typeskilte eller andre midler til identifikation af produktet beskadiges, fjernes eller mistes, kan korrekt installation og service blive vanskeliggjort. 7

8 EKSTRA TILBEHØR Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt, men skal bestilles separat: TILBEHØR VARENUMMER Brænderplade for stålkedler Brænderplade N neutraliseringssæt (TAU ) RT00 HN neutraliseringssæt ( TAU ) RT0 N neutraliseringssæt (TAU ) RT01 HN neutraliseringssæt (TAU ) RT0 TEKNISKE DATA Beskrivelse (*) Afhænger af returløbstemperaturen (0-60 C) (**) Ved Pn maks. og fremløb T = 80 C, returløb T = 60 C og CO = 9.7 % KEDELmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N Brændsel GAS Nominel indfyret effekt (Q maks.) 150,0 10,0 70,0 9,0 50,0 600,0 800,0 1000,0 150,0 150,0 kw Nominel indfyret effekt (Q min.) 111,0 151,0 11,0 71,0 50,0 51,0 601,0 801,0 1001,0 151 kw Nominel maks. varmeydelse (80/60 C) (Pn maks,) 17,8 07, 69,9 6,7 5, 59,6 791, 989, 16,7 1,6 kw Nominel min. varmeydelse (80/60 C) (Pn min,) 108, 17, 05,7 65,6 9,5 7,5 58,0 777,0 971,0 11,5 kw Nominel maks. varmeydelse (0/0 C) (Pn maks,) 159,7,6 90, 75, 81,5 6,0 80,5 1070,0 17,5 1551,5 kw Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (80/60 C) 98,5 98,7 99,9 99, 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn min. (80/60 C) 97,5 97,5 97,5 98,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (50/0 C) 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 % Udnyttelig virkningsgrad ved Pn maks. (0/0 C) 106,5 106,5 107,5 107,5 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 % Udnyttelig virkningsgrad ved 0 % af Pn. (0 C) 106,6 106,8 109,0 107, 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 % Skorstenstab ved maks. ydelse (Qmaks) 1,7 1,7 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 % Kedeltab med tændt brænder 0, 0, 0,5 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 % Konstant tryktab <1 % Røggastemperatur ( T) < 5 75 (*) C Røggas masseflow (Q maks.)(**) 0,07 0,09 0,1 0,15 0,0 0,6 0, 0, 0,5 0,6 kg/sek Brændkammer modtryk,0,7,,6 5,0 5,5 5,7 6, 6,8 7, mbar Brændkammer rumfang 17,0 17,0 1,0 79,0,0 96,0 75,0 85,0 107,0 19,0 dm Totalt rumfang af røggasdelen 5,0 77,0 1,0 8,0 77,0 860,0 190,0 15,0 176,0 097,0 dm Varmevekslerens overfladeareal 6,1 8,8 1,0 16, 1,8 8,8 9,6 6,5 56, 6,8 m Volumetrisk varmeydelse (Q maks.) 87,1 10,9 110, 150,9 1018,1 109,7 996,0 118, 105, 1160,9 kw/m Specifik varmeydelse,75,10 0, 0,9 0,1 0, 18,5 1,0 1,7,6 kw/m Maksimal kondensatproduktion 18, 7, 1,9 0,9 5, 7,8 88,0 111, 1,7 159,5 l/t Maksimalt arbejdstryk 6 bar Maksimal tilladt temperatur 100,0 C Maksimal driftstemperatur 80,0 C Tryktab T 10 C 150,1 100, 11,5 18,7 0,,8 6, 5,0 6,0, mbar Tryktab T 0 C 6, 8, 0,6 8,7 8,5 9,0 1, 16, 10, 11, mbar Vandindhold l Retardere Antal Skorstenen skal garantere et minimumtræk specificeret i de relevante tekniske standarder under forudsætning af intet tryk ved røggasrørtilslutningen. Værdier opnået med brændere: BS - RS - RS.../M - RS.../M BLU. 8

9 FØRSTE OPSTART En kvalificeret tekniker skal starte din TAU kedel første gang. Når først dette er sket, kan kedlen fungere automatisk. I særlige tilfælde, f.eks. efter lang tids stilstand, kan det være nødvendigt at lade en kvalificeret tekniker genstarte kedlen. Vi henviser i øvrigt til separat manual for RielloTech Klima- Toppanelet. Det er vigtigt at udføre følgende: Kontrollér især før opstarten og afprøvningen af kedlen, at: - Turbulatorerne (1) sidder korrekt (vandret) inde i varmevekslerrørene, og at klipsene () hviler mod varmevekslerens flade. 1 - Vand- og gasventilerne er åbne. - Ekspansionsbeholderen er forladet korrekt. - Driftstrykket i varmekredsen er mindre end den maksimale grænse, der er specificeret for kedlen. - Vandkredsen er korrekt udluftet. - Nettilslutningerne til kedlen og dens tilbehør (brænder, pumpe, styrepanel, termostater) er udført korrekt. Fase-nul er respekteret. En jordforbindelse er obligatorisk. 9

10 Brænderen skal nu starte og forblive i drift, indtil den indstillede temperatur er opnået. Brænderen vil derpå tænde og slukke automatisk for at vedligeholde den indstillede temperatur uden yderligere operatørindgreb. Hvis der opstår en tændings- eller funktionsfejl, udfører brænderen en fejludkobling. Det vises med en rød lampe på brænderen og med en advarselslampe på styrepanelet. Hvis der opstår en fejludkobling, vent ca. 0 sekunder før du resetter brænderen. For at resette brænderen tryk på den røde lampe på brænderen, og vent indtil flammen tænder. Gentag højst denne operation - gange. Hvis problemet stadig ikke er løst, tilkald Miltons tekniske serviceafdeling. RENGØRING Brug en opvredet klud med sæbevand til at rengøre kedlens ydre paneler. For at fjerne svære pletter brug en klud med en blanding af 50 % vand og denatureret sprit eller et andet egnet rensemiddel. Tør kedlen omhyggeligt efter, når rengøringen er slut. Brændkammeret og røggaskanalerne skal rengøres periodisk af Miltons tekniske serviceafdeling eller en kvalificeret tekniker (se side 7). Brug ikke slibende rensesvamp eller skurepulver. Rens eller servicér aldrig kedlen uden først at afbryde den fra el-nettet med hovedafbryderen og sætte styringens afbryder på OFF. VEDLIGEHOLDELSE DEN SYSTEMANSVARLIGE SKAL SIKRE, AT PROFESSIONELT KVALIFICERET PERSONALE UDFØRER PERIODISK VEDLIGE- HOLDELSE OG MÅLINGER AF FORBRÆNDINGENS EFFEK- TIVITET. Det er omfattet af national lovgivning. Miltons tekniske serviceafdeling er kvalificeret til at opfylde disse lovmæssige krav, og de kan også give nyttig information om VEDLIGEHOLDELSESPROGRAMMER, der er konstrueret til at sikre: - Større sikkerhed - Overholdelse af alle relevante love og regler - At undgå bøder i tilfælde af stikprøvekontroller. 10

11 UDPAKNING AF PRODUKTET TAU stålkedler leveres i to separate kasser: 1) KASSE MED KEDELKROP og dokumentationskuvert (A) indeholdende: - Brugervejledning - Typeskilt (skal placeres på panelet ved afslutningen af installationen) - Garanticertifikat og vandtest certifikat - Stregkode etiketter - Reservedelskatalog - Keramisk isolering (B) - Rensebørste (C). A C B Denne manual er en integreret del af kedlen. Når du har fundet den, læs den grundigt, og opbevar den på et sikkert sted. ) KASSE MED KAPPER, komplet med samledele, beskyttet af bølgepap og en trækasse. VIGTIGT! For at kedlen skal fungere korrekt, skal den tilsluttes til et styrepanel og dets tilbehør. 11

12 MÅL OG VÆGT D H H L1 0 L A B BESKRIVELSE KEDELmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N A - Ramme bredde mm B - Total bredde mm L - Dybde mm L1 - Ramme dybde mm H - Højde til vandtilslutninger mm H1 - Kedelhøjde mm D - Brænderpladens højde mm Kedlens vægt kg Kappernes vægt kg HÅNDTERING TAU stålkedler er monteret med løftebeslag. Vær omhyggelig, når du flytter kedlen, brug kun løftegrej med en tilstrækkelig kapacitet. Fjern transportstropperne og fjern træpallen, før kedlen placeres. Bær egnet personligt sikkerhedsudstyr og brug egnet sikkerhedsudstyr. 1

13 VANDET I VARMEKREDSENE INTRODUKTION Det vand, der bruges i centralvarmesystemet, SKAL være behandlet på en egnet måde for at sikre korrekt funktion af systemet og en lang levetid for kedlen og alle andre systemkomponenter. Slam, kedelsten og andre forureninger i vandet kan hurtigt medføre ikke reparérbare skader på kedlen på trods af de topkvalitetsmaterialer, den er lavet af. Kontakt Miltons tekniske serviceafdeling for yderligere information om vandbehandlingsadditiver og deres brug. Milton A/S udlåner eller sælger desuden anlæg til påfyldning af kedelvand. Hvis det ikke er muligt at behandle kedelvandet tilstrækkeligt, fordi vandtilførslen er automatisk og ukontrollérbar, eller det ikke er muligt at installere hindringer for iltning af vandet, eller hvis varmekredsen indeholder en åben ekspansionsbeholder, skal kedlen adskilles fra varmesystemet med en varmeveksler. Krav til varmesystemets vand: Kemiske og fysiske egenskaber Kedelfejl forårsaget af belægninger, slam eller korrosion dækkes ikke af garantien. Parametre Måleenhed System påfyldningsvand Kedelvand ph Total hårdhed (CaCO ) Jern (Fe) Kobber (Cu) Udseende dh 8, - mg/kg - <0,5 mg/kg - <0,1 Klar Klar hvis muligt - 1

14 H H VANDTILSLUTNINGER TAU kedler er konstrueret til brug i centralvarmeanlæg, og de kan også bruges til opvarmning af brugsvand, hvis de er tilsluttet egnet udstyr. Vandtilslutninger er specificeret i nedenstående tabel på næste side: TAU N modellerne A B F M M N E D C I G O L TAU 150 N A B N E D C M M I F 170 G O L Valget af systemkomponenter og deres installationsmetoder påhviler installatøren. Installatører skal bruge deres ekspertise til at sikre en god installation og funktion i overensstemmelse med al relevant lovgivning. 1

15 Pos. Beskrivelse Kedelmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N 1 Fremløb [DN] Varme-returløb 1 (lavtemperatur) [DN] Varme-returløb (højtemperatur) [DN] Sikkerhedsarmatur tilslutning [Ø-DN] 1¼" 1¼" 1¼" 1¼ 1½" 1½" Kedelaftapningstilslutning [Ø] 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 6 Kondensatudløbstilslutning [Ø] 1" 1" 1" 1" 1¼" 1¼" 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 7 Røggastilslutning [Ø-mm] Dyklommer til instrument eller føler [Ø] ½" ½" ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ A Afstand fra kedelfront til fremløbsstuds [mm] B Afstand fra kedelfront til returløb 1 [mm] C Afstand mellem returløb 1 og [mm] D Afst. ml. returløb og sikkerhedsventil-tilslut. [mm] E Afst. ml. fremløb og sikkerhedsventil-tilslut. [mm] F Afstand mellem returløb 1 og røggasstuds [mm] G Højde af kondensatudløb [mm] H Højde med kedeltilslutning [mm] I Højde af røggastilslutning [mm] L Højde af kedelaftapningstilslutning [mm] M Kedlens centerlinie [mm] N Afstand fra brænderflange til luge [mm] O Afstand fra kedelaftapningstilslutning [mm]

16 1 m INSTALLATIONSSTED TAU stålkedler skal installeres i et særligt kedelrum med tilstrækkeligt store ventilationsåbninger, der opfylder gældende regler og standarder. Hvis det overhovedet er muligt, skal kedlen installeres på en sokkel for at hindre, at brænderens blæser suger støv ind og for at lette installationen af kondensat afløbssystemet. Kedlens kondensatafløb skal placeres over højden af låget på systemets kondensat neutraliseringsenhed. Gastilførselsrøret skal installeres således, at kedlens paneler kan fjernes og frontlågen åbnes, uden at brænderen skal tages af. H ~ 0,1 m L L 1 m B 1 m BESKRIVELSE KEDELmodel 150 N 10 N 70 N 50 N 50 N 600 N 800 N 1000 N 150 N 150 N B - Total bredde mm L - Dybde mm H -Total højde (kedel+sokkel mm 16

17 17 FUNKTIONSDIAGRAM - DIREKTE SYSTEMER Varmt brugsvand brugere Koldt brugsvand Varme fremløb Varme returløb RIELLO TAU Kedel. Varmesystem manifold. Spærreventiler. Pumper 5. Kontraventiler 6. Automatisk luftudskiller 7. Sikkerhedsventil 8. Kedelaftapning 9. Varmtvandsbeholder sikkerhedsventil 10. Varmesystemets påfyldningsventil 11. Varmesystemets ekspansionsbeholder 1. Varmtvandsbeholder 1. Varmtvandsbeholderens (VVB) aftapningsventil 1. VVB kredsens ekspansionsbeholder (ikke i DK) 15. Vandblødgøringsfilter 16. Trykreduktionsventil 17. Sifon 18. Kondensatafløb 19. Aftapning 0. Vandmåler for vandpåfyldning 17

18 17 FUNKTIONSDIAGRAM - DIREKTE SYSTEMER Varme fremløb 5 Varme returløb 0 Varme returløb HT* RIELLO TAU Kedel. Varmesystem manifold. Spærreventiler. Pumper 5. Kontraventiler 6. Automatisk luftudskiller 7. Sikkerhedsventil 8. Kedelaftapning 9. Varmtvandsbeholder sikkerhedsventil 10. Varmesystemets påfyldningsventil 11. Varmesystemets ekspansionsbeholder 1. Varmtvandsbeholder 1. Varmtvandsbeholderens (VVB) aftapningsventil Varmt brugsvand brugere Koldt brugsvand 1 1. VVB kredsens ekspansionsbeholder (ikke i DK) 15. Vandblødgøringsfilter 16. Trykreduktionsventil 17. Sifon 18. Kondensatafløb 19. Aftapning 0. Servoventil. Vandmåler for vandpåfyldning * HT = Højtemperatur 18

19 KONDENSATUDLØB Kondenserende kedler producerer kondensat, der varierer med driftsbetingelserne. Den højeste mængde kondensat pr. time står i de tekniske data for hver enkelt kedelmodel. Kondensatudløbssystemet skal være dimensioneret til at kunne klare den højeste mængde. Desuden må rør- eller slangediameteren intet sted være under 1. Denne diameter passer med kedlens kondensatudløbsfitting (7). Eksempel: (TAU 70 N) - Brændkammertryk =, mbar = mm VS. - Sifontryk = + 5 = 57 mm (ca.) Tilslutningen til kloaksystemet skal udføres i overensstemmelse med nationale og lokale love og standarder. For at hindre at røggasser lækker ud i kedelrummet skal kondensatafløbet indeholde en vandlås, der mindst skaber et modtryk, der svarer til brændkammerets tryk (se tabellen med tekniske data side 9) plus 5 mm. Tilslutningsrørene mellem kedel, vandlås og kloak skal mindst have en hældning udad på, og de skal installeres, så det forebygger ophobning af kondensat. 7 NEUTRALISERING AF KONDENSAT NEUTRALISERINGSENHED TYPE N-N N-N neutraliseringsenhederne er konstrueret til systemer med kedelkondensatafløb, der ligger lavere end kedlens kondensatudløbsfitting. Disse neutraliseringsenheder har ikke behov for nogen elektrisk tilslutning. B Mængde af granulat Mål (mm) Fitting Ø N 5 kg 00x00x0 1" N 50 kg 600x00x0 1" 1/ Indløbsfittingen (A) på N neutraliseringsenheden (den nedre fitting) skal tilsluttes til kedlens kondensatudløbsfitting med den medleverede slange (C). Denne kondensatudløbsslange er specielt konstrueret til at hindre røggasser i at komme ud i rummet. A C Udløbsfittingen (B) på neutraliseringsenheden (den øvre fitting) skal tilsluttes til kedelrummets afløb med en anden fleksibel slange (ikke medleveret). Kedelrummets kondensatafløb skal ligge på et lavere niveau end fittingen (B) på neutraliseringsenheden. Alle tilslutningsslanger skal holdes så lige og korte som muligt. Enhver krumning eller skarp bøjning kan forårsage, at slangen tilstoppes, og kan derfor hindre tilstrækkeligt kondensatafløb. 19

20 Hvis det viser sig at være nødvendigt at neutralisere det kondensat, der dannes i skorstenen, tilslut kondensatudløbene fra skorstenen og kedlen med et T-stykke, og tilslut T-stykkets. ben til indløbet på N eller N neutraliseringsenheden. B Sørg for at stramme slangeklemmerne tilstrækkeligt. NEUTRALISERINGSENHED TYPE HN-HN (MED PUMPE) HN-HN neutraliseringsenhederne er konstrueret til systemer med kedelkondensatafløb, der ligger højere end kedlens kondensatudløbsfitting. Pumpen kan klare et tryk på op til meter. Pumpen styres af en elektrisk niveaufølerkontakt i HN og HN neutraliseringsenhederne. Se de medleverede instruktioner for den elektriske forbindelse til neutraliseringsenheden. Disse enheder overholder elektrisk beskyttelse IP. C A Type Forbrug (W) Strømforsyning (V~Hz) Kondensatflow (l/m) Mål (mm) Mængde af Tilslutning granulat (bg) HN 50 0 ~ x00x0 5 1" HN 80 0 ~ x00x0 50 1" 1/ Indløbsfittingen (A) på HN og HN neutraliseringsenheden (den nedre fitting) skal tilsluttes til kedlens kondensatudløbsfitting med den medleverede slange (C). Denne kondensatudløbsslange er specielt konstrueret til at hindre røggasser i at komme ud i rummet. Udløbsfittingen (B) på neutraliseringsenheden (den øvre fitting) skal tilsluttes til kedelrummets afløb med en anden fleksibel slange (ikke medleveret). 1,5 m maks. VIGTIGT! Kedelrummets kondensatafløb må ikke være placeret mere end 1,5 meter over neutraliseringsenheden. Alle tilslutningsslanger skal holdes så lige og korte som muligt. Enhver krumning eller skarp bøjning kan forårsage, at slangen tilstoppes, og kan derfor hindre tilstrækkeligt kondensatafløb. Slangerne skal også fastgøres til gulvet og beskyttes tilstrækkeligt, hvor det er muligt. 0

21 RØGGASAFGANG Røggasafgangen og skorstensforbindelsen skal udføres i overensstemmelse med gældende love og standarder med brug af varmeresistent, kondensatresistent og stressresistent hårdt rør og forseglede samlinger. Skorstenen skal monteres med en kondensatfælde, og udløbsrøret og røggasrøret skal have en hældning på mindst ind mod kedlen. TYPISK INSTALLATIONSDIAGRAM ø i TAU H BESKRIVELSE 150 N-NC 10 N-NC 70 N-NC 50 N-NC KEDELmodel 50 N-NC 600 N-NC 800 N 1000 N 150 N 150 N H - Højde på røggasafgangsrør mm Ø i -Diameter af røggasrørfitting mm Skorstenen skal garantere et minimumstræk specificeret i de relevante tekniske standarder, under forudsætning af intet tryk ved røggasrørtilslutningen. Utilstrækkelig eller dårlig dimensioneret skorsten eller røggasrør kan forøge forbrændingsstøjen og influere på forbrændingsparametrene. DØRHÆNGSLER TAU kedlerne er fabriksmonteret med tre hængsler, og åbningsretningen kan derfor let ombyttes. Når du har konstateret, at den oprindelige hængselsside er som ønsket, eller du har vendt døren som beskrevet i afsnittet "Vending af dørens åbningsside", fjern den ekstra hængselsenhed "B" (skrue, bøsning og skive) modsat dørens hængselsside. Der bruges to forskellige ophængningssystemer for at imødekomme forskellige konstruktionskrav. System A (på de små kedler) - leveres med et beslag og to hængselsmøtrikker. Dørens drejeakse A Mindre størrelser System A: Større størrelser System B: System B (på de større kedler) - leveres med en hængselfastgøringsplade og en intern trykfjeder. B A 1

22 VENDING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE Kedlens dørhængsler er fabriksmonteret på dørens højre side. Hvis du har behov for at vende døren, fjern kedlens sidepanel og udfør følgende: Små kedler (system A) Kontrollér først, at dørens hovedbolte (1) er strammet til, fjern så sikkerhedsboltene () og fjern fastgøringsbeslagene (). Før en fastnøgle ind gennem åbningen, og hold bøsningen () fast. Skru topbolten (5) af, fjern bøsningen () og skiven (6). Udfør ovenstående trin i modsat rækkefølge for at montere døren på den modsatte side

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes.

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes. Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Brochure til model HR100-HRV120

Brochure til model HR100-HRV120 Brochure til model HR100-HRV120 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb, skal der tages følgende forholdsregler: Sørg for, at liniens hovedafbryder er afbrudt.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere