Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE."

Transkript

1 Version 2 1

2 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på slagtesvin svarende til 249,9 DE. Sønderborg Kommune vurderer, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget og udbringning af husdyrgødning kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet Revurderingen meddeles som påbud med de vilkår, der fremgår af afsnit 1.3. Det fremgår af afsnittet, hvilke vilkår, der er bevaret fra den oprindelige godkendelse, og hvilke, der er nye vilkår. Påbuddet om revurdering annonceres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 27. marts Påbuddet kan, indenfor en frist på 4 uger, fra afgørelsen er offentliggjort, påklages til Naturog Miljøklagenævnet. Klagevejledning er vedlagt. Klagefristen udløber 24. april Lene Alnor Landbrugsafdelingen Natur og Miljø Sønderborg Kommune Version 2 2

3 Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn: Adresse Langager I/S v. Dagny og Jørgen Bonefeld Langager 2, 6430 Nordborg Virksomhedens navn: Langager I/S Adresse: Langager 2, 6430 Nordborg Matrikel: 692 Lavensby, Havnbjerg CVR-nr.: CHR-nr.: Kontaktperson: Jørgen Bonefeld, Gammelskovvej 19, 6430 Nordborg Ejer af ejendommen: Dagny Bonefeld Ejer af virksomheden: Dagny og Jørgen Bonefeld Konsulent: Ulla R. Pallesen, LandboSyd, Godkendelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Landbrugsgruppen Natur, Miljø og Byg Rådhustorvet Sønderborg Sagsbehandler: Lene Alnor Sag nr.: 13/33273 KS: SBMO 3 Version 2

4 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og vilkår Resumé Vilkår meddelt som påbud Næste revurdering Baggrund Generelle forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold Staldindretning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt, støv, støj, transporter og affald Bedst tilgængelig teknologi Staldindretning Fodring Energi- og vandforbrug Opbevaring og håndtering af husdyrgødning Udbringning af husdyrgødning Management Samlet BAT-vurdering Offentliggørelse, klagevejledning og underretning Bilag 1. Situationsplan 2. BAT-beregning 3. Beredskabsplan Version 2 4

5 1 Resumé og vilkår 1.1 Resumé På husdyrbruget drives en slagtesvineproduktion med en godkendelse på slagtesvin kg svarende til 249,9 DE beregnet efter værdier for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr /07/2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ejendommen ligger nord for byen Nordborg i landzone. BAT-niveauet beregnet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for slagtesvineproduktioner i gyllesystemer er overholdt ved anvendelse af fodertilpasning som tiltag. Kommunen vurderer ligeledes, at BAT-niveauet for management, fodring, energi- og vandforbrug, samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning er overholdt. Af hensyn til krav om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi har Sønderborg Kommune bl.a. stillet påbud om: Brug af foderkorrektion Dyreholdets maksimale udskillelse af fosfor Udarbejdelse af beredskabsplan I forbindelse med afgørelsen har Sønderborg Kommune vurderet, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi, og at svineproduktionen i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø. 1.2 Vilkår meddelt som påbud Følgende afsnit rummer alle vilkår, både eksisterende overførte vilkår (Intakt), samt nye vilkår meddelt som påbud. Nye vilkår er markeret med (nyt). Eksisterende vilkår, som kan have været med en anden ordlyd er markeret med (Ændret). Enkelte vilkår er udgået. Dette skyldes, at disse er gældende lov i dag, og det er derfor ikke nødvendigt at fastholde kravet i et separat vilkår. INDRETNING OG DRIFT 1.1 (ændret) Husdyrbruget må drives med en maksimal årlig produktion på slagtesvin kg, svarende til 249,9 DE. Dyrene må fordeles i staldene med følgende gennemsnitlig maksimal belægning i staldene: Staldafsnit Art og vægtklasse/alder antal DE ST Stald G Slagtesvin, fuldspaltegulv , kg ST Stald F Slagtesvin, fuldspaltegulv , kg ST Stald E Slagtesvin, fuldspaltegulv , kg ST Stald D Slagtesvin, fuldspaltegulv , kg ST Stald G1 Slagtesvin, drænet gulv + spalter , kg ST Stald F1 Slagtesvin, drænet gulv + spalter , kg I alt 249,87

6 1.2 (intakt) Der skal føres en driftsjournal over dyreholdet. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger op dokumentation for antal og vægt af indsatte grise, antal dyr bortskaffet til destruktion, antal og vægt af dyr sendt til slagtning samt eventuelt solgte levende dyr. Driftsjournalen skal fremvises til miljømyndigheden på forlangende, og dokumentationen skal gemmes i minimum 5 år. 1.3 (intakt) Der skal etableres påfyldeplads for gyllevogne ved stor gyllebeholder. Afløb fra pladsen skal ledes til beholder for flydende husdyrgødning. 1.4 (intakt) Pumpe og gyllevogn skal altid være under opsyn under pumpning af gylle. Evt. spild skal opsamles og ledes tilbage til gyllebeholder. 1.5 (Fjernes) 1.6 (intakt) Der skal til enhver tid overfor miljømyndigheden kunne fremlægges mark- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. 1.7 (intakt) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester mv. Opbevaring af foder skal ske på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.m.). 1.8 (intakt) Der skal overalt på ejendommen føres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinjer. 1.9 (intakt) Efter udbringning af gylle på marks skal det sikres, at slæbeslager m.v. er tømt, så der ikke spildes gylle på veje (intakt) Fyldning af marksprøjte skal ske på befæstet areal, så eventuelt spild løber til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning. Fyldning skal ske under opsyn (intakt) Virksomhedens drift skal i øvrigt tilrettelægges på en måde, som medfører mindst mulig gene for omgivelserne. LUFT/LUGT 2.1 (intakt) Afkast fra ventilationsanlæg og andre udluftninger skal være opadrettede, uden afdækningsplader, og de skal føres minimum 0,6 m over tagryg. 2.2 (intakt) Ændringer som kan medføre forøget forurening for eksempel ændringer i staldindretning eller af ventilationsarrangementer, må kun ske efter forudgående accept fra miljømyndigheden. 2.3 (intakt) Stalde, anlæg og udenomsarealer m.v. skal vedligeholdes, så der ikke kan opstå væsentlige støv- og lugtgener i området uden for ejendommens grund. SPILDEVAND 3.1 (intakt) Vask af materiel (landbrugsmaskiner, transportbiler m.v.) skal foregå på en vaskeplads med en tæt, befæstet bund med afløb af spildevand og regnvand til forbeholder eller gyllebeholder. Der må ikke være risiko for afløb til overfladevandsledning, dræn, vandløb, boringer, brønde m.v. 3.2 (intakt) Andet overfladevand (tagvand og vand fra befæstede arealer) uden forurenende stoffer kan ledes til dræn. 6

7 3.3 (intakt) Virksomheden skal overholde den til enhver tid gældende spildevandsplan og påbud om forbedret rensning som er udsted i medfør af denne. STØJ Vilkår kombineres i følgende: 4.1 (ændret) Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 μpa). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode. Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) Alle dage kl Maksimal værdi 55 db (A) 45 db (A) 40 db (A) 55 db (A) Miljømyndigheden kan forlange, at husdyrbruget skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Målinger/beregninger skal foretages og afrapporteres som miljømåling - ekstern støj i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6 fra 1984 og nr. 5 fra Dokumentationen skal tilsendes miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Tidsfrist herfor aftales med miljømyndigheden. Dokumentationen skal udføres efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger af et firma, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Målingerne/beregningerne skal foretages og afrapporteres som Miljømåling - ekstern støj. Målingen/beregningen skal foretages for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund, under de mest støjbelastende driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden. Grænseværdier for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves en årlig støjmåling. Udgifterne til dokumentation skal betales af husdyrbruget. AFFALD 5.1 (intakt) Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal hurtigst muligt anmeldes til destruktion. Indtil afhentning skal de opbevares overdækket og i øvrigt på en måde, så uhygiejniske forhold ikke opstår. 5.2 (ændret) Medicinrester og brugte kanyler skal afleveres til apoteket. Tom medicinemballage kan bortskaffes som brændbart affald. 5.3 (ændret) Spildolie eller andet flydende farligt affald skal opbevares i egnede beholdere under tag og stå på rist, paller eller lignende, så eventuelle utætheder er synlige og spild ikke ødelægger de andre beholdere. Beholderne skal være mærket med indhold. Under beholderne skal der være en spildbakke med tæt bund, som ikke har afløb til kloak. Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares, og være resistent overfor de kemikalier, der kan opsamles. 5.4 (ændret) Fast farligt affald som fx brugte olie- og brændstoffiltre skal opbevares indendørs i en beholder, der er resistent overfor olie og brændstof. Batterier, elsparepæ- 7

8 rer og spraydåser skal opbevares indendørs til de bortskaffes. Batterier opbevares i en syrefast beholder. 5.5 (ændret) Ikke-genanvendeligt affald skal bortskaffes efter behov, dog minimum én gang om året. 5.6 (intakt) Aske fra halmfyret skal opbevares på betonplads uden afløb til jord og overfaldevandssystem eller tilføres gyllebeholder 5.7 (nyt) Medicinrester (inklusive vaccinerester) skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende og skal opbevares i originalemballage. Brugte kanyler opbevares i kanylebokse. 5.8 (nyt) Spild af olie og kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 5.9 (nyt) Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald (nyt) Nye olieprodukter og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere som er tydeligt mærkede med indhold. De skal placeres under tag og beskyttes mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af olie og kemikalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. JORD, GRUNDVAND, VANDLØB OG SØER 6.1 (intakt) Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand. 6.2 (intakt) Bekæmpelsesmidler og rester heraf der er klassificeret som giftige eller meget giftige, skal opbevares i et rum med tæt gulv og uden mulighed for afløb til kloak, dræn, jord eller lignende. 6.3 (intakt) Eventuelle rester af bekæmpelsesmidler, der er tilbage i sprøjten efter behandling af mark, kan fortyndes og udspredes på mark. 6.4 (intakt) Brændstoffyldning skal foregå i værksted på fast gulv uden afløb. 6.5 (intakt) Tanke til opbevaring af olieprodukter skal overholde reglerne i den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelse. EGENKONTROL 7.1 (Fjernes) IKRAFTTRÆDELSE OG TIDSFRISTER 9.1 (uaktuel) Godkendelsen træder i kraft den 7. december Virksomheden skal opfylde kravene i denne godkendelse senest 3 måneder efter godkendelsen er trådt i kraft. Vilkår til nye stalde samt aktiviteter i forbindelse hermed skal dog opfyldes fra det tidspunkt, hvor anlæggene tages i brug. Påfylde- og vaskeplads ved stor gyllebeholder skal etableres og ibrugtages senest samtidig med nye stalde. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, fra den er endeligt meddelt. 9.2 (uaktuel) Virksomheden skal 2 år efter, at godkendelsen er endeligt meddelt, oplyse miljømyndigheden om, i hvilken grad godkendelsen er udnyttet. BAT 10.1 (nyt) El-forbruget, og hvad der evt. er foretaget for at reducere det, skal registreres årligt, (f.eks. ved kvittering fra elselskabet). 8

9 10.2 (nyt) Hvis virksomhedens elforbrug overstiger kwh/år skal der foretages et energieftersyn inden 1 år efter at elforbruget overstiger ovenstående. Besøgsrapporten fra energieftersynet skal fremsendes miljømyndigheden, og eventuelle forslag til forbedringer, som via en besparelse på el kan tilbagebetales indenfor 2 år, skal udføres senest 2 år efter ansøgers modtagelse af besøgsrapporten (nyt) Vandforbruget, og hvad der evt. er foretaget for at reducere det, skal registreres årligt (nyt) Hvis husdyrbrugets vandforbrug overstiger m 3, skal ansøger sende en redegørelse til miljømyndigheden. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere vandforbruget (nyt) kg N ab dyr for slagtesvin må maksimalt være: ((( afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x g råprotein pr. FEsv/6250) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0304 kg N pr. kg tilvækst)) = 2,7418 kg N pr. slagtesvin 10.6 (nyt) kg P ab dyr for slagtesvin må maksimalt være: ((( afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x g fosfor/fesv/1.000) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0055 kg P/kg tilvækst)) = 0,5741 kg P pr. slagtesvin 10.7 (nyt) Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder (nyt) Følgende skal registreres: - antal producerede slagtesvin - ind- og afgangsvægt - foderforbrug - det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne 10.9 (nyt) N og P ab dyr skal på baggrund af driftsjournalens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år (for eksempel 2012) til 15. februar i år (for eksempel 2014). Dokumentationen skal være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved ordinært tilsyn (nyt) Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal opdateres hvert 2. år. 1.3 Næste revurdering Sønderborg Kommune skal tage en godkendelse op til revurdering regelmæssigt og mindst hvert 10. år jf. godkendelsesbekendtgørelsens 17. Det er derfor planlagt at udarbejde den næste revurdering i Baggrund Jævnfør 17 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres. Miljøbelastningen fra husdyrproduktionen revurderes i forhold til ajourføring af teknologisk udvikling og generel ny viden om miljøforholdene i omgivelserne. Ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelser meddelt efter miljøbeskyttelsesloven, bliver husdyrproduktionen omfattet af bestemmelserne i Husdyrloven. Formålet med revurderingen er først og fremmest at vurdere, om virksomhedens indretning og drift lever op til kravet om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT). Påbud i denne 9

10 revurdering er derfor hovedsageligt givet for at sikre, at husdyrbruget lever op til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Påbud gives efter Husdyrlovens 39, jf. 41 stk. 3. En revurdering omfatter således ikke en vurdering af, om husdyrbruget overholder Husdyrlovens generelle afskæringskriterier. Således behandles fx ejendommens harmoniarealer heller ikke i denne revurdering. Husdyrbruget på Langager 2, 6430 Nordborg blev miljøgodkendt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven d. 6. december Miljøgodkendelsen blev dengang givet til en husdyrproduktion på slagtesvin kg og 550 slagtesvin kg svarende til 249,4 DE efter de dagældende DE-beregninger. Den 4. januar 2012 er der anmeldt en udvidelse i eksisterende bygninger og d. 13. marts 2012 er der anmeldt et skift i dyretype. Der er således på ejendommen en godkendt produktion på slagtesvin kg, svarende til 249,9 DE. Der er i 2006 opført en DanCorn silo derudover er der ikke foretaget væsentlige fysiske ændringer af anlægget siden miljøgodkendelsen blev meddelt. Sønderborg Kommune skal på baggrund af tilsyn på virksomheden, eventuelle klager fra parter og inddragelse af ny viden foretage en vurdering af, om det er nødvendigt at ændre vilkårene i den eksisterende godkendelse. Sønderborg Kommune har truffet afgørelse om, at vilkårene i miljøgodkendelsen skal ændres jf. 17, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen, med hjemmel i 39, jf. 41 i husdyrloven. Sønderborg Kommune indledte revurderingen d. 20. august 2013 ved at sende et brev til husdyrbrugets ejer, hvor der blev orienteret om, at kommunen havde påtænkt at påbegynde revurderingen. D. 14. november 2013 modtog kommunen oplysningsmateriale fra ansøger bl.a. et fiktivt ansøgningsskema med skema nr Generelle forhold Virksomheden er et svine- og plantebrug ejet af Langager I/S. Svineproduktionen er en konventionel kontinuerlig produktion som er ligeligt fordelt hen over året. Der er på ejendommen en godkendt produktion på slagtesvin kg, svarende til 249,9 DE. Jørgen Bonefeld driver også husdyrbrug på adressen Gammelskovvej 19, 6430 Nordborg. Miljømyndighedens vurdering Sønderborg Kommune vurderer, at de stillede vilkår i godkendelsen fra 2004 stadig er dækkende for produktionen på ejendommen med de ændringer og tilføjelser som nævnt i afsnit 1.2 og i vurderingerne nedenfor. Vilkår 9.1 og 9.2 som indeholder tidsfrister til udnyttelsen af godkendelsen bortfalder, da godkendelsen er taget i brug og der er etableret påfylde- og vaskeplads på ejendommen. 4 Husdyrhold, staldanlæg og drift 4.1 Husdyrhold Landbruget drives som konventionelt landbrug med svin. Placering af produktionsanlægget fremgår af bilag 1. Tabel 1 viser ejendommens årlige dyrehold/produktion udregnet efter omregningsfaktorerne for beregning af dyreenheder gældende fra august 2010, jf. Bek. om husdyrbrug og erhvervs- 10

11 mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr af 19/ Numrene i tabellen refererer til ansøgningsskemaets opdeling i staldafsnit. Bilag 1 viser en situationsplan over anlægget, hvor de enkelte staldafsnit fremgår. Tabel 1. Dyreholdets størrelse Staldafsnit Art og vægtklasse/alder antal DE ST Stald G Slagtesvin, fuldspaltegulv , kg ST Stald F Slagtesvin, fuldspaltegulv , kg ST Stald E Slagtesvin, fuldspaltegulv , kg ST Stald D Slagtesvin, fuldspaltegulv , kg ST Stald G1 Slagtesvin, drænet gulv + spalter , kg ST Stald F1 Slagtesvin, drænet gulv + spalter , kg I alt 249,87 Bygninger, antal stipladser, gulvtyper og udmugningssystem fremgår af tabel 5. Miljømyndighedens vurdering I miljøgodkendelsen fra 2005 var dyreholdet slagtesvin kg og 550 slagtesvin kg svarende til 249,4 DE efter de omregningsfaktorer der var gældende i Den 4. januar 2012 er der anmeldt en udvidelse i eksisterende bygninger og d. 13. marts 2012 er der anmeldt et skift i dyretype. Der er således på ejendommen en godkendt produktion på slagtesvin kg, svarende til 249,9 DE. Dyreholdet på ejendommen er derfor nu som nævnt i tabel 1. Vilkår 1.1 rettes derfor, så det svarer til den tilladte produktion. Vilkår 1.2 om driftsjournal overføres uændret. 4.2 Staldindretning Bygninger, antal stipladser, gulvtyper og udmugningssystem fremgår af tabel 2. Tabel 2. Oversigt over bygnings anvendelse, antal stipladser, udmugningssystem og gulvtype. Stald nr. Anven delse Dyretype Antal stipladser Udmugningssystem Indretning og gulvtype ST- Svin Slagtesvin 460 Gylle Fuldspaltegulv ST- Svin Slagtesvin 460 Gylle Fuldspaltegulv ST- Svin Slagtesvin 460 Gylle Fuldspaltegulv ST- Svin Slagtesvin 460 Gylle Fuldspaltegulv ST- Svin Slagtesvin 230 Gylle Drænet gulv ST spalter Svin Slagtesvin 230 Gylle Drænet gulv + spalter 11

12 Miljømyndighedens vurdering Der er ikke ændret i stald- og udmugningssystemer siden godkendelsen er blevet meddelt. Der ændres derfor ikke på vilkår i forbindelse hermed. 5 Forurening og gener fra husdyrbruget 5.1 Ammoniak og natur Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse. Dette skyldes, at det fremgår af bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at denne alene skal anvendes ved tilladelser og godkendelser efter 10, 11, 12 og 16, altså ved etableringer, ændringer eller udvidelser, hvorimod revurdering vedrører eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker nogen forandring. Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt. Tabel 3. Krav til ammoniakdeposition i kategori 1 og 2 natur Naturtyper Kategori 1. 7 stk. 1 nr. 1 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Fastsat beskyttelsesniveau Max. totaldeposition afhængig af husdyrbrug i nærheden 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug Kategori 2. 7 stk. 1 nr. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år I tabel 4 ses total- og merbelastningen i de nærmeste naturpunkter som Sønderborg Kommune har vurderet til at være potentielt sårbare naturområder. Tabel 4. Ammoniakdepositionsberegninger til naturpunkter Naturtype Merdep. 3 Totaldep. Beskrivelse Kg N/år Kg N/år Ammoniakfølsom skov mod sydvest 0,0 0,2 Potentiel ammoniakfølsom skov ved Nordborg Sø 840 m sydvest for anlægget Mose mod syd 0,0 x 0,1 Mose 860 m syd for anlægget 12

13 Habitatområde H189 Lilleskov og Troldsmose 0,0 0,1 Natura 2000 område ved Nørreskoven ca. 10 km sydøst for anlægget Da depositionen i de nærmeste naturpunkter, som ikke er kategori 1 eller 2 natur, er overholdt, er der ikke foretaget yderligere beregninger da punkter, der ligger længere væk, vil modtage en mindre ammoniakdeposition. Miljømyndighedens vurdering Sønderborg Kommune konstaterer, at husdyrbruget ved den nuværende produktionsstørrelse vil være i stand til at overholde ammoniakkravet til nærmeste kategori 1 og 2-natur jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Dette er begrundet i depositionsberegninger foretaget i det digitale ansøgningssystem, På baggrund af vurderingen finder Sønderborg Kommune, at der ikke kan påvises en tilstandsændring alene som følge af driften af Langager 2. Med henvisning til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMKN fra 23. november 2011, revurderer Sønderborg Kommune fortsat drift af ejendommen ud fra en vurdering af, at 1) der ikke på revurderingstidspunktet er konstateret en egentlig tilstandsændring af de omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, 2) påvirkningen af naturområderne ikke med sikkerhed han henføres til adressen, da der er andre kilder til ammoniakdeposition i nærområdet, blandt andet husdyrbruget umiddelbart nær adressen. Habitatvurdering Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7 stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser, jf. 8 stk. 6. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Der er derfor ikke foretaget en habitatvurdering. Det fremgår dog af Habitatdirektivets artikel 6 stk. 2 at bestående aktivitet ikke må medføre betydelige konsekvenser for direktivets målsætning. På baggrund af tallene i tabel 4 vurderer Sønderborg Kommune at den uændrede drift ikke er i strid med direktivets målsætninger, idet totaldepositionen er 0,1 kg N/år. 5.2 Lugt, støv, støj, transporter og affald Ansøger oplyser følgende om forurening og gener fra husdyrbruget: Lugt: Der er foretaget to anmeldelser på ejendommen i 2012 på henholdsvis udvidelse af produktionen i eksisterende bygninger og ændring af slagtevægt. I begge anmeldelser er de nærmeste naboer blevet hørt. Der har ikke været nogen bemærkninger til anmeldelserne. Produktionen overholder alle gældende lugtgenekriterier. Støv: Der vi kunne forekomme støv fra bl.a. håndtering af halm, korn og foder samt ved intern transport. Pga. ejendommens placering vil støv ikke være til gene for naboer mv. I forbindelse med udkørsel af gylle, vil veje blive rengjort for evt. jord mv. Støj: Der er ingen ændringer af støjkilder i forhold til det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen på side 14. Transporter: Til- og frakørsel til ejendommen sker via Langager. 13

14 Tabel 5. Antal skønnede transporter: Transporter Antal/år Gyllekørsel med 18 tons gyllevogn ca. 182 Gyllekørsel med lastbil, 33 tons ca. 36 Levering af smågrise (traktor og vogn) ca. 104 Levering af tilskudsfoder (lastbil) ca. 18 Afhentning af døde dyr (lastbil) ca. 52 Afhentning af husholdningsaffald (lastbil) ca. 26 Afhentning af virksomhedsaffald (lastbil) ca. 17 Levering af dieselolie (lastbil) ca. 6 Indkørsel af halm ca. 5 Kørsel med markmaskiner ca. 500 Maksimalt i alt ca. 946 Herudover vil der blive kørsel i personbil i forbindelse med dagligt tilsyn med dyrene, dyrlægebesøg og andre kontroller (1-2 gange om dagen). Der anvendes 18 tons gyllevogn til udbringning af husdyrgødning. Der vil normalt blive kørt ud dels i april/maj måned og dels i august måned. Det forventes at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Hvorvidt f.eks. fodertransport og dyretransporter passerer tæt bebyggede områder, afhænger af den rute som hhv. foderfirma / chauffør vælger. Dette ligger udenfor ansøgers indflydelse. Størstedelen af transporterne sker indenfor normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 18), mens der i forbindelse med udbringning af gylle vil kunne foregå transporter i aftentimerne. Affald: Der er ingen ændringer af art og mængder af affald i forhold til det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen på side 16. Døde dyr placeres i vejsiden 100 m fra ejendommen Langager. Mindre dyr bliver opbevaret i plastcontainere og større dyr bliver lagt på betonspalter og overdækket med kadaverkap. DAKA afhente efter behov. Dyr til afhentning tilmeldes pr. telefon. Der afhentes ca. 52 gange om året. Døde dyr afhentes altid dagen efter de er placeret på afhentningsstedet. Fluer og skadedyr: Fluebekæmpelse sker ved hjælp af rovfluer. Der indsættes rovfluelarver efter behov. Der er lavet aftale med Mortalin omkring bekæmpelse af rotter og mus. Der er placeret ca. 25 kasse med gift rundt på ejendommen. Spildevand: Mængden af tagvand er skønnet ud fra grundareal x 0,7 m³/m² og fremgår af tabel 6. 14

15 Tabel 6. Skønnede mængder spildevand Spildevandstyper m³ /år Afledes til Renseforanstaltning Rengøringsvand, drikkevandsspild mv. ca. 900 m³ Gyllebeholder Ingen Spildevand fra stuehuse ca. 270 m³ Til Vinkelbæk og videre til Lillebælt Vaskevand fra vaskeplads ca. 10 m³ Til gyllebeholder Ingen Regnvand fra vaskeplads ca. 69 m³ Til gyllebeholder Ingen Tagvand ca m³ Til Vinkelbæk og videre til Lillebælt Regnvand fra betonbefæst plads øst for kornlager/værksted på ca. 600 m² ca. 430 m³ Løber ud på omgivende arealer Septiktanke Ingen Ingen Driftsforstyrrelser eller uheld: Anlægget er indrettet på en måde, der bevirker at risikoen for at driftsforstyrrelser og uheld minimeres. Gyllen løber med træk og slipsystem fra staldene til forbeholderen. Forbeholderen er placeret, så den er højere end gyllekanalerne så der ikke vil kunne ske overløb fra forbeholderen. Gyllebeholderne er uden fastemonterede pumper til overpumpning til gyllevogn, så udslip fra beholderne kun kan finde sted, hvis beholderne kollapser. I så fald vil gyllen løbe fra gyllebeholderen på m³ mod vest og syd, og gyllen fra gyllebeholderen på 640 m³ vil løbe mod sydøst og samle sig i lavninger i marken, hvorfra det kan suges og skrabes op. Tænd/sluk-knap til pumpen i forbindelse med forbeholderen sidder ved forbeholderen og der er desuden installeret en afbryder i stalden. Pumpning vil blive overvåget. Der vil blive anvendt gyllevogn med læssekran, hvilket minimerer risikoen for spild i forbindelse med fyldning af gyllevogn samt der forefindes påfyldeplads med afløb til forbeholder. I forbindelse med fx sygdomsudbrud med efterfølgende restriktioner over for svineflytninger eller slagteristrejke kan der ske en midlertidig ophobning af dyr på ejendommen. Dette vil bevirke, at lugtemissionen fra stalden bliver større end normalt. Denne situation forventes at forekomme meget sjældent. Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med påfyldning og brug af dieselolie forventes at være meget lille. Tankningen sker på fast gulv inde i værkstedet og garagen. Der forefindes altid sand eller andet materiale på ejendommen til opsamling/opdæmning af evt. spild. Miljømyndighedens vurdering Lugt: Det bemærkes, at der ikke er hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at kræve beskyttelsesniveauet for lugt, jf. bilag 3, overholdt i forbindelse med en revurdering. Idet der ikke sker ændringer eller udvidelser af husdyrproduktionen i forbindelse med denne revurdering, forventes der imidlertid et uændret lugtniveau. Der er i godkendelsen stillet vilkår til afkast fra ventilationen vilkår 2.1. Dette vilkår videreføres uden ændring. Ligeledes videreføres vilkår 1.11, 2.2 og 2.3 uden ændringer. Støv og støj: Driftsforholdene på ejendommen er ikke ændret siden godkendelsen blev meddelt. Der er heller ikke indkommet klager over den nuværende drift. Der er i godkendelsen stillet vilkår om, at arealer skal holdes rydelige og fri for gødning, foderrester osv. (vilkår 15

16 1.7 og 2.3). Der er i godkendelsen stillet en række vilkår til støj vilkår 4.1 til 4.3. Disse vilkår udskiftes med et samlet støjvilkår, vilkår 4.1. Transporter: Revurdering meddeles i medfør af Husdyrbrugsloven. Der kan derfor kun stilles vilkår til, hvilke udkørselsveje på ejendommen, der må benyttes og hvornår. Færdselsloven regulerer kørsel på offentlige veje. Kommunen har ikke modtaget klager over transporten til og fra ejendommen. Der ændres derfor ikke på vilkår. Sønderborg Kommune gør i øvrigt også opmærksom på afgørelse J. nr. MKN af 28. september 2010 fra Miljøklagenævnet. Det fremgår af denne afgørelse, at: Ved reguleringen af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug. Fluer og skadedyr: Vilkår 1.8 om at der overalt skal føres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse videreføres. Affald: For at sikre en korrekt affaldshåndtering ændres en række vilkår og der tilføjes nye vilkår til opbevaring, håndtering samt bortskaffelse af rester af bekæmpelsesmidler og farligt affald. Vilkårene vurderes at være tilstrækkelige til at forhindre gener for omgivelserne og forurening fra affald. Virksomheden skal desuden være opmærksom på, at alt affald skal opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises til: Affaldsbekendtgørelsen Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier Forskrift 1/2011 Regulativ for erhvervsaffald, 2011 Regulativ for husholdningsaffald, 2011 Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr Undtaget er dog bestemmelserne i Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier, som ikke gælder godkendelsespligtige virksomheder, og dermed ikke for denne ejendom. For at sikre, at der ikke sker forurening på ejendommen i forbindelse med opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier, stilles der vilkår herom. Vilkårene vil være i overensstemmelse med bestemmelserne i Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier. Vilkår 5.1 om opbevaring af døde dyr videreføres uændret. Spildevand: De beskrevne spildevandstyper kan opdeles i sanitært spildevand, spildevand fra husdyrproduktionen samt uforurenet regnvand fra tage og omgivende arealer. Sønderborg Kommune vurderer, at når sanitært spildevand afledes til septiktank og når spildevandet fra husdyrproduktionen ledes til gyllebeholdere og uforurenet regnvand ledes til vandløb eller jordoverfladen, så sker afledningen miljømæssigt forsvarligt. Der er ligeledes stillet vilkår til, at virksomheden til enhver tid skal overholde gældende spildevandsplan. Dette vilkår videreføres. Vilkår om at fyldning af marksprøjte og vask af materiel skal ske på befæstet plads videreføres vilkår 1.10 og 3.1. Andet overfladevand kan ledes til dræn vilkår 3.2. Driftsforstyrrelser og uheld: Det vurderes, at der kan være en vis risiko for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med håndtering og transport af gylle, samt håndtering af olie og bekæmpelsesmidler. Det er derfor vigtigt, at beredskabet straks tilkaldes ved uheld, der medfører forurening, og at miljømyndigheden orienteres efterfølgende. Det er dog stadig virk- 16

17 somhedens pligt at forebygge og afværge driftsforstyrrelser og uheld ligesom det er virksomhedens pligt at genoprette den hidtidige tilstand (jf. miljøbeskyttelseslovens 71). Ansøger har udarbejdet en beredskabsplan, se bilag 3. Der stilles vilkår om at beredskabsplanen minimum hvert andet år gennemgås og eventuelt rettes til, såfremt der er sket ændringer. Der er desuden stillet vilkår om, at virksomhedens drift skal tilrettelægges, så omgivelserne generes mindst muligt vilkår Dette vilkår videreføres. Ligeledes er der stillet vilkår om, at fyldning af gyllevogn skal overvåges, vilkår 1.4, dette vilkår videreføres også. Endelig er der stillet vilkår om, at der skal sikres mod uheld ved tankning af diesel og ved opbevaring af kemikalier vilkår Disse vilkår videreføres også. 6 Bedst tilgængelig teknologi Det skal løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift er baseret på anvendelse af bedste tilgængelig teknologi. Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. 6.1 Staldindretning Ansøger oplyser følgende om staldindretning: Med hensyn til BAT og staldsystemer er der flere forskellige definitioner på, hvad BAT er. Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), dels er der teknologibladene, og dels er der s beregninger. Af BREF-dokumentet fremgår det, at følgende staldsystemer er BAT: Staldsystemer for grise, slagtesvinestalden et fuldspaltet gulv med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle, eller et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler, med hældende vægge og et vakuumsystem, eller et delvist spaltet gulv med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gødningsbeholder. Ifølge Dansk Svineproduktion har staldtyper med gyllekanaler med skrå vægge og skrånende gødningsskakter samt stier med et centralt konvekst massivt gulv ikke fundet udbredelse i Danmark. Der findes p.t. 8 teknologiblade for slagtesvineproduktion: Køling af gyllen i svinestalde (2. udgave, revideret ) Fast overdækning af gyllebeholder (1. udgave, oprettet ) Råprotein i slagtesvinefoder (1. udgave, oprettet ) Fosfor i slagtesvinefoder (1. udgave, oprettet ) Svovlsyrebehandling af gylle (i slagtesvinestalde) (2. udgave, revideret ) Kemisk luftrensning med syre, slagtesvin (3. udgave, revideret ) Biologisk luftrensning, Dyretype: Slagtesvin (1. udgave revideret ) Delvist fast gulv, slagtesvin (3. udgave revideret ) 17

18 Alle stalde er stalde med fuld kumme og træk og slip (dels fuldspaltestalde og dels drænet gulv og spalter), hvorfor de lever op til BAT ifølge BREF-dokumentet. Oplysninger om de enkelte stalde fremgår af miljøgodkendelsen fra Da de vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) er opfyldt med foderkorrektionen, er der ikke foretaget økonomiske beregninger for fravalg af andre teknologier. Redegørelse for renovering af staldanlægget: De eksisterende stalde forventes at kunne drives videre i ca. 30 år uden større renoveringer. Når staldene en gang skal gennemgribende renoveres, vil der blive taget højde for, hvilke muligheder der er for at leve op til det, som på det tidspunkt er BAT for staldsystemer. Beregning af ammoniakemissionsniveauet jf. Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for slagtesvin viser, at ammoniakemissionsniveauet maksimalt må være 3.970,52 kg (se bilag 2). Der er foderkorrigeret for at opnå dette niveau. Se mere under afsnit 6.2. Miljømyndighedens vurdering Miljøstyrelsen har Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede systemer). Ansøgers konsulent har beregnet emissionsgrænseværdien for det ansøgte projekt ud fra vejledningerne. Sønderborg Kommune er enig i beregningerne. Emissionsgrænseværdien er baseret på, at ansøgningen omfatter en eksisterende slagtesvineproduktion. Der er frit metodevalg til at opnå emissionsgrænseværdien. Ejer har således valgt at foderkorrigere for at opnå den beregnede ammoniakemission. Læs mere om foderkorrektion i afsnit Fodring Ansøger oplyser følgende om fodring: Pt. anvendes en foderblanding til slagtesvinene. Der fodres med vådfoder. Der er behov for at korrigere på foderet til slagtesvinene for at leve op til BAT. BAT for ammoniak: Beregning af ammoniakemissionsniveauet jf. de Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for slagtesvin viser, at ammoniakemissionsniveauet maksimalt må være 3.970,52 kg NH 3-N pr. år. Med det valgte virkemiddel (foderkorrektion) bliver emissionen fra staldene på 3.967,76 NH 3-N pr. år. Da stalden således lever op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi for nye stalde, skal der ikke redegøres for fravalg af BAT. BAT for fosfor: I forhold til de Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for slagtesvin, er det Miljøstyrelsens udmelding, at emissionsgrænseværdien for fosfor fra slagtesvinegylle er maks. 20,5 kg P/DE ab lager (også angivet som maks. 26 kg P/ha). For at leve op til dette krav, er det nødvendigt at korrigere på fosforindholdet i foderet, så der er mindre forfor i foderet end normen. Med reduktion af fosfor i foderet i forhold til standard til 4,53 g P pr. FE kan produktionen leve op til kravet, idet der så er 5.122,13 kg P ved 249,86 DE. 18

19 I ansøgt drift indtastes der derfor, at der maksimalt må benyttes 142,5 g råprotein og 4,53 g P pr. FE samt 2,86 FE pr. kg tilvækst for slagtesvinene. Ansøger vil generelt bestræbe sig på at benytte så få foderenheder og så lavt et råprotein- og fosforindhold som muligt. Det vurderes, at der anvendes foder indeholdende et fosfor- og råproteinindhold indenfor de vejledende niveauer i BAT-foder (jf. BREF). Vejledende niveauer for råprotein i BAT-foder til svin: Art Faser Indhold af råprotein (% i foder) 1) Samlet fosforindhold (% i foder) 2) Slagtesvin kg ,45-0,55 Slagtesvin kg ,38-0,49 1) Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer 2) Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af fx højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase Pt. anvendes en foderblanding til slagtesvinene. Følgende vilkår til fodring medfører overholdelse af emissionsniveauet: Foderet til slagtesvinene må have et maksimalt indhold af N og P ab dyr: Maksimal kg N ab dyr for slagtesvin: ((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x g råprotein pr. FEsv/6250) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)) = ((107 kg 30 kg) x 2,86 FEsv pr. kg tilvækst x 142,5 g råprotein pr. FEsv/6250) ((107 kg 30 kg) x 0,0296 kg N pr kg tilvækst) = 2,7418 kg N ab dyr Svarende til ,94 kg N for slagtesvin kg. Maksimal kg P ab dyr for slagtesvin: ((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x g fosfor pr. FEsv/1000) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr kg tilvækst) = ((107 kg 30 kg) x 2,86 FEsv pr. kg tilvækst x 4,53 fosfor pr. FEsv/1000) ((107 kg 30 kg) x 0,0055 kg P pr kg tilvækst) = 0,5741 kg P ab dyr Svarende til 5.089,94 kg P for slagtesvin kg. Det forventes, at der vil være fleksibilitet med hensyn til de forskellige variable parametre, så længe antal kg N og P ab dyr fra slagtesvinene ikke overstiges. Miljømyndighedens vurdering Ansøgers konsulent har beregnet emissionsgrænseværdien for det ansøgte projekt ud fra vejledningerne. Sønderborg Kommune er enig i beregningerne. Emissionsgrænseværdien er baseret på, at ansøgningen omfatter en eksisterende slagtesvineproduktion. 19

20 Beregningen fremgår af bilag 2. Beregningen viser, at det ansøgte projekt må have en samlet emissionsgrænseværdi på 3.970,52 kg N per år. Da projektet har en ammoniakemission på 3.967,76 kg N/år lever det op til BAT. Se nedenstående tabel 7: Tabel 7. Ammoniakemission Emissionsgræseværdier beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledning Beregnet emission i Emissionsgrænseniveauet er overholdt med: Ammoniakemission 3.970,52 kg 3.967,76 kg 2,76 kg Sønderborg Kommune vurderer, at det er BAT-standard med hensyn til fodring for en produktion af den omhandlede størrelse, når foderet ligger indenfor de vejledende BAT-niveauer og når der anvendes fasefodring. Ejer har valgt at bruge foderkorrektion for at leve op til BAT. Der stilles derfor vilkår til virkemidlet. For at kunne dokumentere, at det årlige maksimale kg N ab dyr er 2, 7418 og kg P ab dyr er 0,5741, stilles vilkår om, at indlægssedler fra indkøb af foder skal gemmes mindst fem år og forevises miljømyndigheden på forlangende. Derud over skal der foreligge dokumentation for foderforbruget i form af fx e-kontrol. Ind- og afgangsvægt for slagtesvinene skal også kunne dokumenteres enten via e-kontrol eller anden relevant dokumentation. Der skal årligt laves en opgørelse af det faktiske kg N og P ab dyr i forbindelse med gødningsregnskabet. Denne opgørelse skal være tilgængelig ved de ordinære tilsyn. For at leve op til BAT for management, stilles der vilkår om mængden af forbrugt foder og opstået spild skal noteres i en driftsjournal. Det vurderes, at ansøger anvender BAT i tilstrækkeligt omfang, hvis ovennævnte vilkår overholdes. 6.3 Energi- og vandforbrug Ansøger oplyser følgende om energibesparende foranstaltninger (BAT): Det skønnede elforbrug fremgår af tabel 8. Elforbruget dækker ventilation, belysning, gyllepumper, drift at foderanlæg samt øvrige elektriske maskiner. Tabel 8. Skønnet energiforbrug Type El Fyringsolie Dieselolie Halmfyr Forbrug ca kwh 0 liter liter 70 tons 20

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere