VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: P VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning Afgørelser VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Vilkår Generelt Indretning og drift Forureningsbegrænsning Egenkontrol Virksomhedens placering Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Indretning af drift Forureningsbegrænsning Kommunens vurdering Partshøring Vurdering af renere teknologi Vurdering af Natura 2000 områder Vurdering af krav om basistilstandsrapport Gyldighed Offentliggørelse og klagevejledning Offentliggørelse Klagevejledning Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Bilag 1 Oversigtplan Bilag 2 Situationsplan Bilag 3 Lovgrundlag Bilag 4 Dokumentation af vilkår til støj Bilag 5 VVM-screening Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. Side 2 af 42

3 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Martin Særkjær Virksomhedens matrikelnr. Karupvej 30: 3ai Fårbæk By, Haderup Karupvej 55: 3o Fårbæk By, Haderup Virksomhedens ejer Martin Særkjær Carsten Særkjær Randi Særkjær Pedersen CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek / Omfattet af VVM, bek / Omfattet af risikobek., bek / Omfattet af VOC-bek. bek / Hovedaktivitet K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres. Biaktivitet Værkstedsaktivitet. Bilag 2 punkt 12 b Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / Ja, bilag 1, listepunkt K 103 Virksomhedens regnskabsperiode er 1. juli 30. juni. Dato for øvrige miljøgodkendelser Følgende godkendelser revurderes/sammenskrives med denne godkendelse: miljøgodkendelse af 28. april 2004 miljøgodkendelse af 13. november 2008 miljøgodkendelse af 4. januar 2012 miljøgodkendelse af 13. april 2012 Nej Nej Ved meddelelse af denne godkendelse kan der derfor ses bort fra ovenstående godkendelser. Side 3 af 42

4 Nedenstående tilladelse er fortsat gældende: tilladelse til nedsivning af overfladevand og afledning af sanitært spildevand til renseanlæg den 15. maj Aktiviteter Hovedaktivitet: Modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af: - flasker og glasemballage (fødevareemballage) - vinduer og døre med rammer af træ eller plast (med og uden indhold af PCB) - bilruder - planglas - ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald - glas, metal og plast, der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald - udtjente dæk (kun oplagring). samt - neddeling af affaldstræ uden indhold af PCB. Væsentlige biaktiviteter: Værkstedsaktiviteter. Herning Kommune Telefon Sagsbehandler Inge Hansen, Miljø og Klima Kvalitetssikring Lise Brock Andersen, Miljø og Klima Mail Side 4 af 42

5 1. Ansøgning Herning Kommune har meddelt, at virksomhedens miljøgodkendelser ønskes revurderet og sammenskrevet. Dato Aktivitet Bemærkning 28. april 2004 Miljøgodkendelse til: - omlastning, sortering og midlertidig oplagring af affaldsglas fra fødevareemballage. 13. november 2008 Miljøgodkendelse til: - håndtering af bilruder, planglas og vinduer/døre af træ og plast. 4. januar 2012 Miljøgodkendelse til: - etablering af nyt sorteringsanlæg til knust glas - ændring af oplagsmængder i miljøgodkendelse af 24. juni forlængelse af tidsbegrænsning i miljøgodkendelse af 13. november april 2012 Miljøgodkendelse til: - flytning og øget kapacitet på sorteringsanlæg for knust plan- og emballageglas. Miljøgodkendelsen var tidsbegrænset til 1. januar 2012, men blev forlænget 31. december Miljøgodkendelse af 24. juni 2011 var tidsbegrænset til 1. januar Miljøgodkendelse af 13. november 2008 forlænges til 31. december Herudover søges der om miljøgodkendelse til: - permanent håndtering af bilruder, planglas og vinduer og døre med rammer af træ og plast - modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald - modtagelse og sortering af glas, metal og plast, der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald - oplag af udtjente dæk. 2. Afgørelser 2.1. VVM-screeningsafgørelse Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 12 b i VVM-bekendtgørelsen, og der er derfor udarbejdet en screening til afklaring af, om projektet er omfattet af pligten til at udarbejde VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer for anlægget, jf. bilag 5. Miljøpåvirkningernes omfang vurderes ikke at være af en sådan karakter eller grad, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter. Herning Kommune vurderer derfor, at projektet ikke medfører pligt til udarbejdelse af tillæg til kommuneplanretningslinjer og VVM-redegørelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Projektet er vurderet på grundlag af anmeldelsen og supplerende oplysninger. Side 5 af 42

6 2.2. Miljøgodkendelse Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens: Hovedaktivitet Bilag 2, listepunkt K 212 og dermed standardvilkår i bilag 5, afsnit 21 i bekendtgørelse nr Bilag 1, listepunkt 5.5. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 61, stk. 1 skal virksomhedens miljøgodkendelser ajourføres efter standardvilkår fra det tidspunkt, hvor der foretages en godkendelsespligtig ændring eller udvidelse eller fra det tidspunkt, hvor virksomhedens godkendelser revurderes. Miljøgodkendelsen fra 2004 er således ajourført i forhold til standardvilkårene. Hvis der på en listevirksomhed udføres en biaktivitet, som ikke er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden, jf. 3, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhedens fyringsanlæg er således også omfattet af godkendelsespligten. Afgørelsen omfatter: miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen revurdering/påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 b. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger og oplysninger indhentet i forbindelse med behandlingen af sagen med de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Godkendelsen bortfalder for de nye aktiviteter, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra godkendelsesdatoen. Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78 a, stk. 1. Denne godkendelse skal revurderes inden 5. december Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 3. Side 6 af 42

7 3. Vilkår 3.1. Generelt Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand med hensyn til jord- og grundvandsforurening. Der henvises til kapitel 4 b i jordforureningsloven. Ved ophør forstås: a) ophør af alle aktiviteter, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212 og bilag 1, listepunkt 5.5 b) en situation, hvor godkendelsen bortfalder, fordi de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år. Virksomheden skal senest fire uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering efter 38, stk. 1 i jordforureningsloven. Vurderingen skal opfylde kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres skriftligt om følgende forhold: a) helt eller delvist ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom b) hel eller delvis skifte af driftsherre c) indstilling af driften for en længere periode d) hvem der er miljømæssig driftsansvarlig for virksomhed Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, hvis godkendelsens vilkår ikke overholdes. Driften af virksomheden eller den relevante del heraf skal indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. Virksomheden skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet Teltbygninger (C) og (F) skal være fjernet inden 1. januar 2016, jf. bilag 2. Side 7 af 42

8 3.2. Indretning og drift Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. For farligt affald skal der desuden være nedskrevne driftsinstrukser og procedurer for: a) modtagelse, oplagring, omlastning og sortering samt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed b) rengøring af emballage, køretøjer og andet udstyr samt befæstede arealer c) virksomhedens egenkontrol d) driftsforstyrrelser og uheld. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet Der må være aktiviteter på virksomheden: mandag fredag kl mandag fredag kl må der være til- og frakørsel af én lastbil. Flishugning må foretages i maksimalt 8 timer pr. dag Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående affaldsfraktioner i de angivne mængder. Opbevaringen af affald skal ske i henhold til de krav, der fremgår af nedenstående (farligt affald er mærket med fed): Affaldsfraktion EAKkode Glasemballage Flasker Ikke-sorterede vinduer og døre (med og uden PCB-holdigt materiale) Bilruder Planglas Træ og træemballage, ecl. træ fra vinduer og døre Maks. oplag tons Mængde pr. år tons Opbevaring Løst på pladsen Containere Løst på pladsen Løst på pladsen Containere Container Gips Container Blandet metal Container Papir og papemballage Container Side 8 af 42

9 Plast og plastemballage Container Isoleringsmateriale Container Restaffald til forbrænding Container Restaffald til deponi Container Dæk Løst på pladsen De anførte EAK-koder skal ikke betragtes som endelige. Affald, der kan sidestilles med de anførte EAKkoder, kan også modtages Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder, containere, båse eller beholdere Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Hvis der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til gener for omgivelserne. Særlige vilkår for farligt affald Farligt affald omfatter følgende affaldsfraktioner: - trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer/døre uden produktionsdato - trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer/døre produceret før vindues-/dørrammer med blød fugemasse produceret før Herudover skal ikke-sorterede vinduer og døre håndteres som farligt affald Farligt affald skal håndteres og opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig eller i tætte containere med presenning. Der må ikke ske udslip eller udvaskning af farlige stoffer Oplagsområder for farligt affald skal være indrettet og afmærket, så det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor farligt affald skal opbevares. Særlige vilkår for neddeling af affaldstræ Der må kun neddeles affaldstræ uden indhold af PCB eller andre farlige stoffer Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et integreret eller eksternt vandings- eller sprinklersystem. Side 9 af 42

10 3.3. Forureningsbegrænsning Støj Virksomhedens samlede støjbidrag målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må uden for virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier: I skel mod landsbyen og ved boliger i det åbne land Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdag kl Alle dage kl Luft Støjens maksimalværdi må i natperioden (kl ) i skel mod landsbyen må ikke overstige 55 db(a) med tidsvægtningen fast Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings- eller neddelingsaktiviteter Afkast fra punktudsugning i forbindelse med svejsning skal være opadrettede og føres mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Affald Der må til enhver tid højst opbevares følgende mængder frasorterede affaldsfraktioner: Affaldsfraktion Spildolie Batterier Elektronikaffald Spraydåser Maks. oplag 50 kg 100 kg 400 kg 300 kg Side 10 af 42

11 Lysstofrør Farligt affald i øvrigt Sorterede vinduer og døre med PCB 300 kg 100 kg 90 tons Hård plast * Træ på oplagsplads (J) * Aluminium 60 tons Jern og metal * Flamingo Lamineret glas op oplagsplads (G) Keramik 14 tons tons 40 tons Brændbart affald * Deponi * * Affaldsfraktionen indsamles også i forbindelse med K 212 aktiviteten. Maks. oplag for den samlede mængde fremgår af vilkår Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Eventuel filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt lukket beholder. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Jord, grundvand og overfladevand Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen Kemikalier, spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, jf. dog vilkår Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Side 11 af 42

12 PCB-holdigt farligt affald skal opbevares i containere, der er forsynet med tæt bund og tæt presenning. Container skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil Sortering af PCB-holdigt farligt affald skal ske på areal med belægning. Arealet skal være indrettet som et afgrænset område uden afløb. Jf. vilkår Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container Tætte og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret Vaskeplads for materiel mv. skal indrettes med en fast belægning med fald mod grube eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning Egenkontrol Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af: a) belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer og gulve b) gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner c) særlige oplagsområder. Støj Kontrollen kan udføres etapevist. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretages dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år Tilsynsmyndigheden kan, hvis det skønnes nødvendigt, pålægge virksomheden kontrolmåling til eftervisning af, at støjgrænser i vilkår er overholdt. Kontrolmåling/beregning for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinjer i bilag 4. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse. Side 12 af 42

13 Driftsjournal Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger/ -beregninger gentaget, dog højst 1 gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte Der skal føres skriftlig driftsjournal med angivelse af: a) løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret b) løbende registrering af art, fraktion og mængde af fraført farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret c) dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet d) dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte og befæstede arealer, gulve og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer e) dato for og resultatet af det uvildige eftersyn af tætte og befæstede arealer, gulve og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer f) tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer g) mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimal oplag, ved udgangen af hvert kvartal. Kopi af driftsjournalen skal hvert år indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. september. 4. Virksomhedens placering Virksomheden ligger i landzonen i den nordlige del af Fårbæk. Virksomhedens aktiviteter foregår på følgende adresser: Adresse Matr. nr. Karupvej 30 3ai Fårbæk By, Haderup Ejerlav Zone Kommuneplan Lokalplan Landzone BL18 09.BL18.1 * Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk. Karupvej 55 3o Fårbæk By, Landzone BL 18 Ingen Haderup * Natur- og Miljøklagenævnet har den 28. oktober 2013 truffet afgørelse om lokalplanen. Ved afgørelsen ophæves 2.3, hvilket betyder, at der fremover skal søges om landzonetilladelse til nye aktiviteter på Karupvej 30. Karupvej 30 Tidligere Aulum-Haderup Kommune har den 21. august 2003 meddelt landzonetilladelse til etablering af containerplads og opførelse af lagerhal og skårbehandlingsanlæg på Karupvej 30 i Fårbæk. Side 13 af 42

14 Herning Kommune har den 7. november 2013 meddelt forlængelse af: - landzonetilladelse af 13. november 2008 til opstilling af telt for sortering af vinduer og døre - landzonetilladelse af 24. februar 2012 til opstilling af telt for sortering af knust planglas og glasemballage. Landzonetilladelserne er forlænget til 31. december 2015, hvor begge teltbygninger senest skal være fjernet. Karupvej 55 Der er ikke meddelt landzonetilladelse til aktiviteter på Karupvej 55. Virksomhedens ønske om at indrette et mindre værksted til småreparationer af eget materiel i en bygning kræver ikke en landzonetilladelse, jf. planlovens 37. Den ene af virksomhedens ejere bor på Karupvej 55. Der er en drikkevandsboring på Karupvej 55, som forsyner 3-9 husstande. Afstande fra Karupvej 30 Afstand til nærmeste private boliger, der alle ligger i landzone: Fra virksomhedens skel til naboens opholdsareal Fra oplag af knust glas til naboens opholdsareal Fra flishugning til naboens opholdsareal Karupvej 32* 15 m 125 m 200 m Karupvej m 150 m 215 m Karupvej m 125 m 170 m Karupvej m 145 m 220 m Karupvej m 170 m 250 m * Ejendommen ejes af. Ejendommen er udlejet. Afstand til nærmeste område udlagt til rekreation/fritidsformål er ca. 170 m. Afstand til nærmeste beskyttede naturområde (mose) er ca. 120 m. Afstand til nærmeste beskyttede vandløb (Karup Å) er ca. 150 m. Området er med drikkevandsinteresse uden for indsatsområde. Nærmeste vandværk er Sdr. Resen Vandværk i Viborg Kommune. Afstand til vandværkets indvindingsopland er ca. 1,1 km. Afstanden til vandværkets boringerne er mere end 1,5 km. 5. Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse 5.1. Indretning af drift Virksomheden er etableret på Karupvej 51 i 1990 og udvidet med Karupvej 30 (på den anden side af vejen) i 1994 og senere med Karupvej 55. Side 14 af 42

15 Aktiviteterne samles nu på Karupvej 30. Der indrettes dog et værksted for småreparationer i begrænset omfang i en bygning på Karupvej 55. I nedenstående tekst henvises til bilag 2 med hensyn til placering af de enkelte bygninger og områder. Fremtidige forhold Det er hovedsageligt De Danske Spritfabrikker og supermarkeder, der i dag sender flasker til genbrug, idet de kommunale genbrugspladser typisk afleverer indsamlede flasker til omsmeltning. Mængden af flasker til sortering er således reduceret de senere år. Hvis det eksisterende pantsystem på returflasker afskaffes som forventet i 2015, ønsker MFC at omstrukturere virksomhedens indretning. I så fald vil håndtering af bilruder, planglas, vinduer og døre samt sorteringsanlæg for knust plan- og glasemballage blive flyttet ind i bygning (B), hvor der i dag sorteres flasker. Sortering af flasker vil i så fald fuldstændig ophøre. Hvis pantsystemet bibeholdes, ønsker MFC at etablere en permanent bygning på m 2, hvor der i dag er opstillet teltbygning med sorteringsanlæg for knust plan- og glasemballage (C). I den nye hal skal håndtering af bilruder, planglas og vinduer/døre samt anlæg til sortering af knust plan- og glasemballage samles. Bygningen vil være permanent og vil erstatte den eksisterende teltbygning (C) og teltbygning (F). Der etableret ikke afkast fra bygning (B) eller en ny hal i forbindelse med omstruktureringen. Teltbygninger fjernes inden 1. januar Aktiviteter Virksomhedens aktiviteter omfatter modtagelse, sortering og omlastning af: kildesorterede flasker og glasemballage fra levnedsmidler vinduer og døre med rammer af træ eller plast (med og uden PCB) bilruder planglas (vinduesglas) ikke-farligt affald fra erhvervsvirksomheder glas, metal og plast, der indsamles via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald udtjente dæk (kun oplagring). Herudover foretages neddeling af affaldstræ (vindues- og dørrammer af træ samt andet indsamlet affaldstræ fra erhvervsvirksomheder). Forventede affaldsfraktioner og mængder: Side 15 af 42

16 Affaldsfraktion EAKkode Glasemballage Flasker Ikke-sorterede vinduer og døre inkl. ca. 9 % PCB-holdigt materiale Bilruder Planglas Træ og træemballage ecl. træ fra vinduer og døre Maks. oplag tons Mængde pr. år tons Opbevaring Løst på pladsen Containere Løst på pladsen Containere Løst på pladsen Container Gips Container Blandet metal Container Papir og papemballage Container Plast og plastemballage Container Isoleringsmateriale Container Restaffald til forbrænding Container Restaffald til deponering Container Dæk Løst på pladsen De maksimale oplagsmængder vil kun blive udnyttet i de situationer, hvor en affaldsmodtager ikke kan modtage den pågældende affaldsfraktion, og hvor der skal findes en alternativ modtager eller i perioder op til ferie og helligdage, hvor mange kommunale genbrugspladser gerne vil have bortskaffet affald. Virksomheden råder over følgende anlæg og maskiner: anlæg til sortering af brugte flasker og anden glasemballage (flaskesorteringsanlæg) anlæg for sortering af knust planglas og glasemballage flishugger teleskoplæsser 5 trucks gravemaskine 5 lastbiler. Kildesorterede flasker og glasemballage Flasker og glas indsamles af private indsamlingsordninger eller butikker og leveres til virksomheden i lastbilcontainere og pallerammecontainere. Side 16 af 42

17 Flaskesorteringsanlægget er placeret i bygning (B). I anlægget modtages og sorteres brugte flasker og anden glasemballage fra levnedsmidler. Containerne tømmes ud på et transportbånd til sorteringsanlægget. Brugbare glas og flasker opsamles og sorteres i flere fraktioner (farvet, klart, med og uden skruelåg samt flasker fra spritfabrikkerne). Flasker stables på plastbakker på paller med krympefolie og oplagres udendørs, indtil pallerne afsendes med lastbil til genanvendelse. Glasemballage afleveres til yderligere sortering hos Relling Glasrecycling Danmark ApS. Skår, glas og flasker, som ikke kan genbruges, placeres udendørs i planglasstakken (D). Containere med flasker og anden glasemballage til sortering kan indeholde andre affaldsfraktion, f.eks. batterier, elektronik, spraydåser og andet farligt affald. Dette affald frasorteres og opbevares indendørs i egnede beholdere, indtil det bortskaffes til godkendte affaldsmodtagere. Vinduer og døre med rammer af træ eller plast Kasserede vinduer og døre med træ- eller plastrammer modtages fra kommunale genbrugspladser, håndværksvirksomheder og som fejlproduktion fra vinduesproducenter. Affaldet afleveres enten direkte på virksomheden eller modtages i containere fra indsamlingsstederne. Ikke-sorterede vinduer og døre håndteres som farligt affald på grund af et muligt indhold af polychlorede biphenyler (PCB). PCB har været anvendt i en række byggematerialer, f.eks. - lim, der blev anvendt til sammenføjning af glaslagene i kanten af termoruder og - fugemasse, der blev anvendt til at tætne mellemrummet mellem vindueskarm og mur. Undersøgelser har vist, at PCB i lim og fugemasse er så mobil, at PCB ofte vil være trængt ud i vinduesrammer, beton og mursten. De ikke-sorterede vinduer og døre opbevares i tætte containere med presenning eller i lukkede containere på udendørs containerplads (E). Erfaringen viser, at maksimalt 9 % af ikkesorterede vinduer og døre indeholder PCB. Containerpladsen er belagt med beton, og overfladevand herfra ledes via afløb med afspærringsventil til nedsivning. Sorteringen foregår i dag i en teltbygning (F). Arealet er belagt med tæt beton uden afløb. Teltet er placeret på en tæt sokkel for at forhindre regnvand i at løbe ind i teltet. Container med ikke-sorterede vinduer og døre placeres med åbningen i kanten af teltet. Vinduer og døre håndteres manuelt, og der anvendes ingen maskiner i teltet. Affaldet sorteres i to fraktioner: - vinduer og døre, der ikke indeholder PCB - vinduer og døre, der muligvis indeholder PCB. Ifølge PBC-bekendtgørelsen er affaldsmaterialer, der indeholder over 50 ppm PCB, klassificeret som farligt affald. Side 17 af 42

18 Ifølge glasindustrien kan vinduer og døre, der muligvis indeholder PCB, kun identificeres ud fra produktionsdatoen på afstandsprofilet. I 1973 stoppede brugen af PCB i lim til sammenføjning af rude/aluminiumsliste. I 1977 blev PCB forbudt i Danmark, og hermed også i fugemassen, der blev brugt til tætning af sprækken mellem mur/ramme. Det vil sige, at følgende materiale klassificeres som farligt affald på grund af et muligt indehold af PCB: trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer og døre uden produktionsdato trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer og døre, der er produceret før 1973 vindues- og dørrammer med blød fugemasse produceret før Plastvinduer udgør ikke et problem med hensyn til PBC, da produktionen først startede efter Planglasset i PCB-holdige vinduer og døre knuses manuelt med træhammer, glasset falder enten direkte ned i container eller ned på transportbånd til container. Erfaringen viser, at der altid sidder glasrester tilbage på rammen/aluminiumsprofilet, når glasset slås af. Der sker ingen varmeudvikling under processen og dermed ingen afdampning. PCB-holdigt materiale (ramme og aluminiumsprofil med glasrester) bortskaffes til Nordgroup a/s (tidligere Kommunekemi). Mængden forventes at være faldende for i løbet af ca. 20 år helt at forsvinde. Det udslåede glas indeholder ikke PCB og bortskaffes som ikke-farligt affald. Fraktioner, som muligvis indeholder PCB, opbevares i tætte containere med presenning eller i lukkede containere på containerpladsen (E) med tæt belægning, så der ikke kan ske udvaskning fra affaldsmaterialet. Overfladevand fra pladsen nedsives via pumpebrønd forsynet med en afspærringsventil. Planglasset i ikke-pcb-holdige vinduer og døre knuses manuelt med træhammer, glasset falder enten direkte ned i container eller ned på transportbånd til container. Planglasset frigøres eventuelt ved valsning inden knusning, så alt glasset frasorteres. Træ- og plastrammer samt aluminiumsprofiler sorteres i separate fraktioner og opbevares i åbne containere på containerpladsen (E). Plastvinduer og -rammer opbevares i åbne containere inden bortskaffelse. Trærammer uden PCB neddeles med flishuggeren og opbevares på ubefæstet areal (J). Træet afhændes til forbrænding i udlandet. Bilruder og planglas Bilruder og planglas modtages fra kommunale genbrugspladser og håndværksvirksomheder. Affaldet afleveres enten direkte på virksomheden eller modtages i containere fra indsamlingsstederne. Side 18 af 42

19 Fraktionen opbevares på befæstet areal (G) til manuel sortering og bortskaffelse. I forbindelse med sorteringen af planglas fremkommer følgende affaldsfraktionerne: hård plast, træ, aluminium og flamingo. Ikke-farligt affald fra erhvervsvirksomheder Virksomheden ønsker at modtage og sortere ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald fra private virksomheder, f.eks. nedbrydningsfirmaer og håndværksvirksomheder. Aktiviteten skal foregå i bygning (B), når aktiviteten med flaskesortering ophører. Containere med usorteret affald tømmes i den ene ende af hallen, og affaldet sorteres dels manuelt og dels med en gravemaskine med sortergrab. Området inddeles i sektioner, hvor de enkelte affaldsfraktioner placeres. Det sorterede affald placeres løbende i udendørs container og bortskaffes efterfølgende til genanvendelse eller til anden slutbehandling. Aktiviteten forventes ikke at give anledning til støv- eller støjgener. Der etableres ikke ventilationsanlæg i hallen. Det forventes, at virksomheden vil modtage ca. 4 containere om dagen. Affaldstræ, f.eks. spånplader og engangspaller, neddeles med flishuggeren sammen med vindues- og dørrammer af træ uden PCB. Det neddelte affaldstræ bortskaffes til forbrænding i udlandet. Der vil ikke forekomme neddeling/opskæring af jern- og metalaffald. Glas, metal og plast via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald Glas, metal og plast modtages via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald. De blandede affaldsfraktioner sorteres på det eksisterende flaskesorteringsanlæg i bygning (B). Fraktionerne indeholder ikke olie. Dæk For at udnytte returkørsler med tomme lastbiler ønsker virksomheden at transportere udtjente dæk. Transporten vil typisk foregå direkte fra kunden til en modtager, der skal stå for den videre sortering og bearbejdning. Virksomheden ønsker dog mulighed for udendørs oplagring af dæk på Karupvej 30 i et begrænset omfang. Der vil ikke ske sortering eller bearbejdning af dæk. Sortering af knust planglas og glasemballage Sorteringsanlægget for knust planglas og glasemballage er i dag placeret i en 500 m 2 stor teltbygning (C) på SF-sten uden afløb. Det knuste glas oplagres på en eksisterende oplagsplads (D). Glasset køres med manitou/gummiged fra oplagspladsen til aflæssertragt i teltbygningen, hvorfra det transporteres videre via gummitransportbånd. Side 19 af 42

20 Først frasorteres jern med en magnet, herefter transporteres glasset videre til en ryster, hvor små glasstykker mv. på under 5 7 mm sorteres fra, da det er for småt til den videre sortering. Herefter foregår en manuel sortering, hvor aluminium, lamineret glas, sten, keramik, flamingo og træ og andet brændbart affald frasorteres. Til sidst bliver glasset farvesorteret ved hjælp af inspektionskamera, der via luftpust sorterer glasset i klart og farvet glas. Luftpustet frembringes med trykluft fra en eksisterende kompressor, der er placeret indendørs i bygning (B). Farvesorteringsenheden er indkapslet i en kasse, der er støjdæmpet. Det sorterede planglas og glasemballage opbevares udendørs. Det frasorterede materiale opbevares udendørs i containere og bortskaffes til godkendte affaldsmodtagere. Flishugning af affaldstræ Affaldstræ (dør- og vinduesrammer uden indhold af PCB samt træ fra erhvervsaffald uden indhold af farlige stoffer) neddeles med virksomhedens egen flishugger. Flishugningen foregår udendørs på en åben plads (H). Virksomhedens eksisterende flishugger er slidt, og der vil blive indkøbt en ny flishugger med en maksimal lydeffektniveau på 100 db(a) L WA. Flishuggerens drift vil være maksimalt 8 timer pr. dag. Træflisen opbevares på ubefæstet areal (J). Træflisen afsættes til godkendt affaldsselskab med henblik på afbrænding i udlandet. Værkstedsaktiviteter Der vil blive indrettet et værksted for reparation af virksomhedens eget materiel i bygning (K) på Karupvej 55. Gulvet er belagt med beton, og det eksisterende afløb vil blive sløjfet. I forbindelse med eventuelle svejseaktiviteter i sort stål etableres et mobilt eller fast udsugningsanlæg med afkast 1 meter over det sted på taget, hvor afkastet er placeret. Eventuelle olier og kemikalier placeres i opsamlingsbakker. Spildolie og andet farligt affald afleveres til en godkendt affaldsmodtager. Opvarmning Varme til opvarmning af administrationsbygningen købes fra et træpillefyr på 43 kw, der er installeret i privatboligen på Karupvej 55. Flaskesorteringshallen opvarmes ved hjælp af en oliefyret varmluftovn (Danterm KA 70/100) med en indfyret effekt på 100 kw. Anlægget er forsynet med afkast 2 m over tag. Den eksisterende varmluftovn forventes ikke ændret eller udskiftet, hvis der etableres en ny permanent bygning. Side 20 af 42

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009 TEKNIK OG MILJØ Dato: 4. juli 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-13-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009 Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning Herning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald

Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald TEKNIK OG MILJØ Dato: 22. februar 2010 Sagsnr.: 2009120205E Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning VirksomhedsMiljø Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Tillæg til modtagelse af spildolie. Midtskrot ApS Trafikskolevej 11-13 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Tillæg til modtagelse af spildolie. Midtskrot ApS Trafikskolevej 11-13 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til modtagelse af spildolie Trafikskolevej 11-13 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-26-15 Dato: 8. september 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m.

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m. Center for Miljø og Natur Team Miljø RAGN-SELLS DANMARK A/S 46 00 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 00 Næstved www.naestved.dk Dato 18-07-2016 Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

19 tilladelse. Etablering af midlertidigt mellemdepot for asfalt, vejkassematerialer,

19 tilladelse. Etablering af midlertidigt mellemdepot for asfalt, vejkassematerialer, TEKNIK OG MILJØ Dato: 12. august 2015 Sagsnr.: 09.08.26-P19-8-15 Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 fax 69 28 80 19 teknik@herning.dk 19 tilladelse Etablering af midlertidigt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI.

Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. TEKNIK OG MILJØ Dato: 6. september 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-5-13 Tillæg til miljøgodkendelse til Mølletoften 2, 7550 Sørvad Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk.

Læs mere

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads på Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58574600 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 1 Stamoplysninger

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR:

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR: Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro 7. november 2017 CVR: 14760504 VVM-screening af Kåstrup Genbrugsplads Nomi4s i/s har den af 20. september 2017 gennem Byg og Miljø anmeldt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22.

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22. Svendborg Kraftvarme A/S Bodøvej 15 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af/til: industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50

Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50 Estlandslandsvej 2, Letlandsvej 1 og 2, Sofiedalvej 50 7480 Vildbjerg Sagsnr.: 09.02.00-P19-17-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200.

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200. Tolles Godstransport / Birkelse Beton v. Thorkil Vestermark Thisted Landevej 200 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ DCH - Herning Nakskovvej 15 7400 Herning Att.: Anita Fyrstman E-mail: anita@tjekket.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Listebetegnelse: K en, Salløv By, Snoldelev. CVR- nr.: P-nr.: Virksomhedens ejerforhold: Side 2 af 12

Listebetegnelse: K en, Salløv By, Snoldelev. CVR- nr.: P-nr.: Virksomhedens ejerforhold: Side 2 af 12 Side 1 af 12 Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Miljøgodkendelse af Gadstrup genbrugsterminal,

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Smørum Autoland ApS Hassellunden 10, 2765 Smørum september 2013

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej MILJØ OG TEKNIK I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Cvr nr. 10866111 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 5. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup Center Natur og Miljø BLENSTRUP MASKINSTATION A/S Horsensvej 7 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.35.00-K08-3944-10 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere