VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: P VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning Afgørelser VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Vilkår Generelt Indretning og drift Forureningsbegrænsning Egenkontrol Virksomhedens placering Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Indretning af drift Forureningsbegrænsning Kommunens vurdering Partshøring Vurdering af renere teknologi Vurdering af Natura 2000 områder Vurdering af krav om basistilstandsrapport Gyldighed Offentliggørelse og klagevejledning Offentliggørelse Klagevejledning Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Bilag 1 Oversigtplan Bilag 2 Situationsplan Bilag 3 Lovgrundlag Bilag 4 Dokumentation af vilkår til støj Bilag 5 VVM-screening Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. Side 2 af 42

3 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Martin Særkjær Virksomhedens matrikelnr. Karupvej 30: 3ai Fårbæk By, Haderup Karupvej 55: 3o Fårbæk By, Haderup Virksomhedens ejer Martin Særkjær Carsten Særkjær Randi Særkjær Pedersen CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek / Omfattet af VVM, bek / Omfattet af risikobek., bek / Omfattet af VOC-bek. bek / Hovedaktivitet K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres. Biaktivitet Værkstedsaktivitet. Bilag 2 punkt 12 b Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / Ja, bilag 1, listepunkt K 103 Virksomhedens regnskabsperiode er 1. juli 30. juni. Dato for øvrige miljøgodkendelser Følgende godkendelser revurderes/sammenskrives med denne godkendelse: miljøgodkendelse af 28. april 2004 miljøgodkendelse af 13. november 2008 miljøgodkendelse af 4. januar 2012 miljøgodkendelse af 13. april 2012 Nej Nej Ved meddelelse af denne godkendelse kan der derfor ses bort fra ovenstående godkendelser. Side 3 af 42

4 Nedenstående tilladelse er fortsat gældende: tilladelse til nedsivning af overfladevand og afledning af sanitært spildevand til renseanlæg den 15. maj Aktiviteter Hovedaktivitet: Modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af: - flasker og glasemballage (fødevareemballage) - vinduer og døre med rammer af træ eller plast (med og uden indhold af PCB) - bilruder - planglas - ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald - glas, metal og plast, der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald - udtjente dæk (kun oplagring). samt - neddeling af affaldstræ uden indhold af PCB. Væsentlige biaktiviteter: Værkstedsaktiviteter. Herning Kommune Telefon Sagsbehandler Inge Hansen, Miljø og Klima Kvalitetssikring Lise Brock Andersen, Miljø og Klima Mail Side 4 af 42

5 1. Ansøgning Herning Kommune har meddelt, at virksomhedens miljøgodkendelser ønskes revurderet og sammenskrevet. Dato Aktivitet Bemærkning 28. april 2004 Miljøgodkendelse til: - omlastning, sortering og midlertidig oplagring af affaldsglas fra fødevareemballage. 13. november 2008 Miljøgodkendelse til: - håndtering af bilruder, planglas og vinduer/døre af træ og plast. 4. januar 2012 Miljøgodkendelse til: - etablering af nyt sorteringsanlæg til knust glas - ændring af oplagsmængder i miljøgodkendelse af 24. juni forlængelse af tidsbegrænsning i miljøgodkendelse af 13. november april 2012 Miljøgodkendelse til: - flytning og øget kapacitet på sorteringsanlæg for knust plan- og emballageglas. Miljøgodkendelsen var tidsbegrænset til 1. januar 2012, men blev forlænget 31. december Miljøgodkendelse af 24. juni 2011 var tidsbegrænset til 1. januar Miljøgodkendelse af 13. november 2008 forlænges til 31. december Herudover søges der om miljøgodkendelse til: - permanent håndtering af bilruder, planglas og vinduer og døre med rammer af træ og plast - modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald - modtagelse og sortering af glas, metal og plast, der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald - oplag af udtjente dæk. 2. Afgørelser 2.1. VVM-screeningsafgørelse Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 12 b i VVM-bekendtgørelsen, og der er derfor udarbejdet en screening til afklaring af, om projektet er omfattet af pligten til at udarbejde VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer for anlægget, jf. bilag 5. Miljøpåvirkningernes omfang vurderes ikke at være af en sådan karakter eller grad, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter. Herning Kommune vurderer derfor, at projektet ikke medfører pligt til udarbejdelse af tillæg til kommuneplanretningslinjer og VVM-redegørelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Projektet er vurderet på grundlag af anmeldelsen og supplerende oplysninger. Side 5 af 42

6 2.2. Miljøgodkendelse Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens: Hovedaktivitet Bilag 2, listepunkt K 212 og dermed standardvilkår i bilag 5, afsnit 21 i bekendtgørelse nr Bilag 1, listepunkt 5.5. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 61, stk. 1 skal virksomhedens miljøgodkendelser ajourføres efter standardvilkår fra det tidspunkt, hvor der foretages en godkendelsespligtig ændring eller udvidelse eller fra det tidspunkt, hvor virksomhedens godkendelser revurderes. Miljøgodkendelsen fra 2004 er således ajourført i forhold til standardvilkårene. Hvis der på en listevirksomhed udføres en biaktivitet, som ikke er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden, jf. 3, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhedens fyringsanlæg er således også omfattet af godkendelsespligten. Afgørelsen omfatter: miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen revurdering/påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 b. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger og oplysninger indhentet i forbindelse med behandlingen af sagen med de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Godkendelsen bortfalder for de nye aktiviteter, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra godkendelsesdatoen. Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78 a, stk. 1. Denne godkendelse skal revurderes inden 5. december Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 3. Side 6 af 42

7 3. Vilkår 3.1. Generelt Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand med hensyn til jord- og grundvandsforurening. Der henvises til kapitel 4 b i jordforureningsloven. Ved ophør forstås: a) ophør af alle aktiviteter, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212 og bilag 1, listepunkt 5.5 b) en situation, hvor godkendelsen bortfalder, fordi de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år. Virksomheden skal senest fire uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering efter 38, stk. 1 i jordforureningsloven. Vurderingen skal opfylde kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres skriftligt om følgende forhold: a) helt eller delvist ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom b) hel eller delvis skifte af driftsherre c) indstilling af driften for en længere periode d) hvem der er miljømæssig driftsansvarlig for virksomhed Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, hvis godkendelsens vilkår ikke overholdes. Driften af virksomheden eller den relevante del heraf skal indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. Virksomheden skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet Teltbygninger (C) og (F) skal være fjernet inden 1. januar 2016, jf. bilag 2. Side 7 af 42

8 3.2. Indretning og drift Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. For farligt affald skal der desuden være nedskrevne driftsinstrukser og procedurer for: a) modtagelse, oplagring, omlastning og sortering samt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed b) rengøring af emballage, køretøjer og andet udstyr samt befæstede arealer c) virksomhedens egenkontrol d) driftsforstyrrelser og uheld. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet Der må være aktiviteter på virksomheden: mandag fredag kl mandag fredag kl må der være til- og frakørsel af én lastbil. Flishugning må foretages i maksimalt 8 timer pr. dag Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående affaldsfraktioner i de angivne mængder. Opbevaringen af affald skal ske i henhold til de krav, der fremgår af nedenstående (farligt affald er mærket med fed): Affaldsfraktion EAKkode Glasemballage Flasker Ikke-sorterede vinduer og døre (med og uden PCB-holdigt materiale) Bilruder Planglas Træ og træemballage, ecl. træ fra vinduer og døre Maks. oplag tons Mængde pr. år tons Opbevaring Løst på pladsen Containere Løst på pladsen Løst på pladsen Containere Container Gips Container Blandet metal Container Papir og papemballage Container Side 8 af 42

9 Plast og plastemballage Container Isoleringsmateriale Container Restaffald til forbrænding Container Restaffald til deponi Container Dæk Løst på pladsen De anførte EAK-koder skal ikke betragtes som endelige. Affald, der kan sidestilles med de anførte EAKkoder, kan også modtages Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder, containere, båse eller beholdere Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Hvis der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til gener for omgivelserne. Særlige vilkår for farligt affald Farligt affald omfatter følgende affaldsfraktioner: - trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer/døre uden produktionsdato - trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer/døre produceret før vindues-/dørrammer med blød fugemasse produceret før Herudover skal ikke-sorterede vinduer og døre håndteres som farligt affald Farligt affald skal håndteres og opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig eller i tætte containere med presenning. Der må ikke ske udslip eller udvaskning af farlige stoffer Oplagsområder for farligt affald skal være indrettet og afmærket, så det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor farligt affald skal opbevares. Særlige vilkår for neddeling af affaldstræ Der må kun neddeles affaldstræ uden indhold af PCB eller andre farlige stoffer Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et integreret eller eksternt vandings- eller sprinklersystem. Side 9 af 42

10 3.3. Forureningsbegrænsning Støj Virksomhedens samlede støjbidrag målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må uden for virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier: I skel mod landsbyen og ved boliger i det åbne land Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdag kl Alle dage kl Luft Støjens maksimalværdi må i natperioden (kl ) i skel mod landsbyen må ikke overstige 55 db(a) med tidsvægtningen fast Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings- eller neddelingsaktiviteter Afkast fra punktudsugning i forbindelse med svejsning skal være opadrettede og føres mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Affald Der må til enhver tid højst opbevares følgende mængder frasorterede affaldsfraktioner: Affaldsfraktion Spildolie Batterier Elektronikaffald Spraydåser Maks. oplag 50 kg 100 kg 400 kg 300 kg Side 10 af 42

11 Lysstofrør Farligt affald i øvrigt Sorterede vinduer og døre med PCB 300 kg 100 kg 90 tons Hård plast * Træ på oplagsplads (J) * Aluminium 60 tons Jern og metal * Flamingo Lamineret glas op oplagsplads (G) Keramik 14 tons tons 40 tons Brændbart affald * Deponi * * Affaldsfraktionen indsamles også i forbindelse med K 212 aktiviteten. Maks. oplag for den samlede mængde fremgår af vilkår Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Eventuel filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt lukket beholder. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Jord, grundvand og overfladevand Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen Kemikalier, spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, jf. dog vilkår Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Side 11 af 42

12 PCB-holdigt farligt affald skal opbevares i containere, der er forsynet med tæt bund og tæt presenning. Container skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil Sortering af PCB-holdigt farligt affald skal ske på areal med belægning. Arealet skal være indrettet som et afgrænset område uden afløb. Jf. vilkår Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container Tætte og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret Vaskeplads for materiel mv. skal indrettes med en fast belægning med fald mod grube eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning Egenkontrol Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af: a) belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer og gulve b) gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner c) særlige oplagsområder. Støj Kontrollen kan udføres etapevist. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretages dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år Tilsynsmyndigheden kan, hvis det skønnes nødvendigt, pålægge virksomheden kontrolmåling til eftervisning af, at støjgrænser i vilkår er overholdt. Kontrolmåling/beregning for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinjer i bilag 4. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse. Side 12 af 42

13 Driftsjournal Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger/ -beregninger gentaget, dog højst 1 gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte Der skal føres skriftlig driftsjournal med angivelse af: a) løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret b) løbende registrering af art, fraktion og mængde af fraført farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret c) dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet d) dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte og befæstede arealer, gulve og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer e) dato for og resultatet af det uvildige eftersyn af tætte og befæstede arealer, gulve og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer f) tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer g) mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimal oplag, ved udgangen af hvert kvartal. Kopi af driftsjournalen skal hvert år indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. september. 4. Virksomhedens placering Virksomheden ligger i landzonen i den nordlige del af Fårbæk. Virksomhedens aktiviteter foregår på følgende adresser: Adresse Matr. nr. Karupvej 30 3ai Fårbæk By, Haderup Ejerlav Zone Kommuneplan Lokalplan Landzone BL18 09.BL18.1 * Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk. Karupvej 55 3o Fårbæk By, Landzone BL 18 Ingen Haderup * Natur- og Miljøklagenævnet har den 28. oktober 2013 truffet afgørelse om lokalplanen. Ved afgørelsen ophæves 2.3, hvilket betyder, at der fremover skal søges om landzonetilladelse til nye aktiviteter på Karupvej 30. Karupvej 30 Tidligere Aulum-Haderup Kommune har den 21. august 2003 meddelt landzonetilladelse til etablering af containerplads og opførelse af lagerhal og skårbehandlingsanlæg på Karupvej 30 i Fårbæk. Side 13 af 42

14 Herning Kommune har den 7. november 2013 meddelt forlængelse af: - landzonetilladelse af 13. november 2008 til opstilling af telt for sortering af vinduer og døre - landzonetilladelse af 24. februar 2012 til opstilling af telt for sortering af knust planglas og glasemballage. Landzonetilladelserne er forlænget til 31. december 2015, hvor begge teltbygninger senest skal være fjernet. Karupvej 55 Der er ikke meddelt landzonetilladelse til aktiviteter på Karupvej 55. Virksomhedens ønske om at indrette et mindre værksted til småreparationer af eget materiel i en bygning kræver ikke en landzonetilladelse, jf. planlovens 37. Den ene af virksomhedens ejere bor på Karupvej 55. Der er en drikkevandsboring på Karupvej 55, som forsyner 3-9 husstande. Afstande fra Karupvej 30 Afstand til nærmeste private boliger, der alle ligger i landzone: Fra virksomhedens skel til naboens opholdsareal Fra oplag af knust glas til naboens opholdsareal Fra flishugning til naboens opholdsareal Karupvej 32* 15 m 125 m 200 m Karupvej m 150 m 215 m Karupvej m 125 m 170 m Karupvej m 145 m 220 m Karupvej m 170 m 250 m * Ejendommen ejes af. Ejendommen er udlejet. Afstand til nærmeste område udlagt til rekreation/fritidsformål er ca. 170 m. Afstand til nærmeste beskyttede naturområde (mose) er ca. 120 m. Afstand til nærmeste beskyttede vandløb (Karup Å) er ca. 150 m. Området er med drikkevandsinteresse uden for indsatsområde. Nærmeste vandværk er Sdr. Resen Vandværk i Viborg Kommune. Afstand til vandværkets indvindingsopland er ca. 1,1 km. Afstanden til vandværkets boringerne er mere end 1,5 km. 5. Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse 5.1. Indretning af drift Virksomheden er etableret på Karupvej 51 i 1990 og udvidet med Karupvej 30 (på den anden side af vejen) i 1994 og senere med Karupvej 55. Side 14 af 42

15 Aktiviteterne samles nu på Karupvej 30. Der indrettes dog et værksted for småreparationer i begrænset omfang i en bygning på Karupvej 55. I nedenstående tekst henvises til bilag 2 med hensyn til placering af de enkelte bygninger og områder. Fremtidige forhold Det er hovedsageligt De Danske Spritfabrikker og supermarkeder, der i dag sender flasker til genbrug, idet de kommunale genbrugspladser typisk afleverer indsamlede flasker til omsmeltning. Mængden af flasker til sortering er således reduceret de senere år. Hvis det eksisterende pantsystem på returflasker afskaffes som forventet i 2015, ønsker MFC at omstrukturere virksomhedens indretning. I så fald vil håndtering af bilruder, planglas, vinduer og døre samt sorteringsanlæg for knust plan- og glasemballage blive flyttet ind i bygning (B), hvor der i dag sorteres flasker. Sortering af flasker vil i så fald fuldstændig ophøre. Hvis pantsystemet bibeholdes, ønsker MFC at etablere en permanent bygning på m 2, hvor der i dag er opstillet teltbygning med sorteringsanlæg for knust plan- og glasemballage (C). I den nye hal skal håndtering af bilruder, planglas og vinduer/døre samt anlæg til sortering af knust plan- og glasemballage samles. Bygningen vil være permanent og vil erstatte den eksisterende teltbygning (C) og teltbygning (F). Der etableret ikke afkast fra bygning (B) eller en ny hal i forbindelse med omstruktureringen. Teltbygninger fjernes inden 1. januar Aktiviteter Virksomhedens aktiviteter omfatter modtagelse, sortering og omlastning af: kildesorterede flasker og glasemballage fra levnedsmidler vinduer og døre med rammer af træ eller plast (med og uden PCB) bilruder planglas (vinduesglas) ikke-farligt affald fra erhvervsvirksomheder glas, metal og plast, der indsamles via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald udtjente dæk (kun oplagring). Herudover foretages neddeling af affaldstræ (vindues- og dørrammer af træ samt andet indsamlet affaldstræ fra erhvervsvirksomheder). Forventede affaldsfraktioner og mængder: Side 15 af 42

16 Affaldsfraktion EAKkode Glasemballage Flasker Ikke-sorterede vinduer og døre inkl. ca. 9 % PCB-holdigt materiale Bilruder Planglas Træ og træemballage ecl. træ fra vinduer og døre Maks. oplag tons Mængde pr. år tons Opbevaring Løst på pladsen Containere Løst på pladsen Containere Løst på pladsen Container Gips Container Blandet metal Container Papir og papemballage Container Plast og plastemballage Container Isoleringsmateriale Container Restaffald til forbrænding Container Restaffald til deponering Container Dæk Løst på pladsen De maksimale oplagsmængder vil kun blive udnyttet i de situationer, hvor en affaldsmodtager ikke kan modtage den pågældende affaldsfraktion, og hvor der skal findes en alternativ modtager eller i perioder op til ferie og helligdage, hvor mange kommunale genbrugspladser gerne vil have bortskaffet affald. Virksomheden råder over følgende anlæg og maskiner: anlæg til sortering af brugte flasker og anden glasemballage (flaskesorteringsanlæg) anlæg for sortering af knust planglas og glasemballage flishugger teleskoplæsser 5 trucks gravemaskine 5 lastbiler. Kildesorterede flasker og glasemballage Flasker og glas indsamles af private indsamlingsordninger eller butikker og leveres til virksomheden i lastbilcontainere og pallerammecontainere. Side 16 af 42

17 Flaskesorteringsanlægget er placeret i bygning (B). I anlægget modtages og sorteres brugte flasker og anden glasemballage fra levnedsmidler. Containerne tømmes ud på et transportbånd til sorteringsanlægget. Brugbare glas og flasker opsamles og sorteres i flere fraktioner (farvet, klart, med og uden skruelåg samt flasker fra spritfabrikkerne). Flasker stables på plastbakker på paller med krympefolie og oplagres udendørs, indtil pallerne afsendes med lastbil til genanvendelse. Glasemballage afleveres til yderligere sortering hos Relling Glasrecycling Danmark ApS. Skår, glas og flasker, som ikke kan genbruges, placeres udendørs i planglasstakken (D). Containere med flasker og anden glasemballage til sortering kan indeholde andre affaldsfraktion, f.eks. batterier, elektronik, spraydåser og andet farligt affald. Dette affald frasorteres og opbevares indendørs i egnede beholdere, indtil det bortskaffes til godkendte affaldsmodtagere. Vinduer og døre med rammer af træ eller plast Kasserede vinduer og døre med træ- eller plastrammer modtages fra kommunale genbrugspladser, håndværksvirksomheder og som fejlproduktion fra vinduesproducenter. Affaldet afleveres enten direkte på virksomheden eller modtages i containere fra indsamlingsstederne. Ikke-sorterede vinduer og døre håndteres som farligt affald på grund af et muligt indhold af polychlorede biphenyler (PCB). PCB har været anvendt i en række byggematerialer, f.eks. - lim, der blev anvendt til sammenføjning af glaslagene i kanten af termoruder og - fugemasse, der blev anvendt til at tætne mellemrummet mellem vindueskarm og mur. Undersøgelser har vist, at PCB i lim og fugemasse er så mobil, at PCB ofte vil være trængt ud i vinduesrammer, beton og mursten. De ikke-sorterede vinduer og døre opbevares i tætte containere med presenning eller i lukkede containere på udendørs containerplads (E). Erfaringen viser, at maksimalt 9 % af ikkesorterede vinduer og døre indeholder PCB. Containerpladsen er belagt med beton, og overfladevand herfra ledes via afløb med afspærringsventil til nedsivning. Sorteringen foregår i dag i en teltbygning (F). Arealet er belagt med tæt beton uden afløb. Teltet er placeret på en tæt sokkel for at forhindre regnvand i at løbe ind i teltet. Container med ikke-sorterede vinduer og døre placeres med åbningen i kanten af teltet. Vinduer og døre håndteres manuelt, og der anvendes ingen maskiner i teltet. Affaldet sorteres i to fraktioner: - vinduer og døre, der ikke indeholder PCB - vinduer og døre, der muligvis indeholder PCB. Ifølge PBC-bekendtgørelsen er affaldsmaterialer, der indeholder over 50 ppm PCB, klassificeret som farligt affald. Side 17 af 42

18 Ifølge glasindustrien kan vinduer og døre, der muligvis indeholder PCB, kun identificeres ud fra produktionsdatoen på afstandsprofilet. I 1973 stoppede brugen af PCB i lim til sammenføjning af rude/aluminiumsliste. I 1977 blev PCB forbudt i Danmark, og hermed også i fugemassen, der blev brugt til tætning af sprækken mellem mur/ramme. Det vil sige, at følgende materiale klassificeres som farligt affald på grund af et muligt indehold af PCB: trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer og døre uden produktionsdato trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer og døre, der er produceret før 1973 vindues- og dørrammer med blød fugemasse produceret før Plastvinduer udgør ikke et problem med hensyn til PBC, da produktionen først startede efter Planglasset i PCB-holdige vinduer og døre knuses manuelt med træhammer, glasset falder enten direkte ned i container eller ned på transportbånd til container. Erfaringen viser, at der altid sidder glasrester tilbage på rammen/aluminiumsprofilet, når glasset slås af. Der sker ingen varmeudvikling under processen og dermed ingen afdampning. PCB-holdigt materiale (ramme og aluminiumsprofil med glasrester) bortskaffes til Nordgroup a/s (tidligere Kommunekemi). Mængden forventes at være faldende for i løbet af ca. 20 år helt at forsvinde. Det udslåede glas indeholder ikke PCB og bortskaffes som ikke-farligt affald. Fraktioner, som muligvis indeholder PCB, opbevares i tætte containere med presenning eller i lukkede containere på containerpladsen (E) med tæt belægning, så der ikke kan ske udvaskning fra affaldsmaterialet. Overfladevand fra pladsen nedsives via pumpebrønd forsynet med en afspærringsventil. Planglasset i ikke-pcb-holdige vinduer og døre knuses manuelt med træhammer, glasset falder enten direkte ned i container eller ned på transportbånd til container. Planglasset frigøres eventuelt ved valsning inden knusning, så alt glasset frasorteres. Træ- og plastrammer samt aluminiumsprofiler sorteres i separate fraktioner og opbevares i åbne containere på containerpladsen (E). Plastvinduer og -rammer opbevares i åbne containere inden bortskaffelse. Trærammer uden PCB neddeles med flishuggeren og opbevares på ubefæstet areal (J). Træet afhændes til forbrænding i udlandet. Bilruder og planglas Bilruder og planglas modtages fra kommunale genbrugspladser og håndværksvirksomheder. Affaldet afleveres enten direkte på virksomheden eller modtages i containere fra indsamlingsstederne. Side 18 af 42

19 Fraktionen opbevares på befæstet areal (G) til manuel sortering og bortskaffelse. I forbindelse med sorteringen af planglas fremkommer følgende affaldsfraktionerne: hård plast, træ, aluminium og flamingo. Ikke-farligt affald fra erhvervsvirksomheder Virksomheden ønsker at modtage og sortere ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald fra private virksomheder, f.eks. nedbrydningsfirmaer og håndværksvirksomheder. Aktiviteten skal foregå i bygning (B), når aktiviteten med flaskesortering ophører. Containere med usorteret affald tømmes i den ene ende af hallen, og affaldet sorteres dels manuelt og dels med en gravemaskine med sortergrab. Området inddeles i sektioner, hvor de enkelte affaldsfraktioner placeres. Det sorterede affald placeres løbende i udendørs container og bortskaffes efterfølgende til genanvendelse eller til anden slutbehandling. Aktiviteten forventes ikke at give anledning til støv- eller støjgener. Der etableres ikke ventilationsanlæg i hallen. Det forventes, at virksomheden vil modtage ca. 4 containere om dagen. Affaldstræ, f.eks. spånplader og engangspaller, neddeles med flishuggeren sammen med vindues- og dørrammer af træ uden PCB. Det neddelte affaldstræ bortskaffes til forbrænding i udlandet. Der vil ikke forekomme neddeling/opskæring af jern- og metalaffald. Glas, metal og plast via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald Glas, metal og plast modtages via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald. De blandede affaldsfraktioner sorteres på det eksisterende flaskesorteringsanlæg i bygning (B). Fraktionerne indeholder ikke olie. Dæk For at udnytte returkørsler med tomme lastbiler ønsker virksomheden at transportere udtjente dæk. Transporten vil typisk foregå direkte fra kunden til en modtager, der skal stå for den videre sortering og bearbejdning. Virksomheden ønsker dog mulighed for udendørs oplagring af dæk på Karupvej 30 i et begrænset omfang. Der vil ikke ske sortering eller bearbejdning af dæk. Sortering af knust planglas og glasemballage Sorteringsanlægget for knust planglas og glasemballage er i dag placeret i en 500 m 2 stor teltbygning (C) på SF-sten uden afløb. Det knuste glas oplagres på en eksisterende oplagsplads (D). Glasset køres med manitou/gummiged fra oplagspladsen til aflæssertragt i teltbygningen, hvorfra det transporteres videre via gummitransportbånd. Side 19 af 42

20 Først frasorteres jern med en magnet, herefter transporteres glasset videre til en ryster, hvor små glasstykker mv. på under 5 7 mm sorteres fra, da det er for småt til den videre sortering. Herefter foregår en manuel sortering, hvor aluminium, lamineret glas, sten, keramik, flamingo og træ og andet brændbart affald frasorteres. Til sidst bliver glasset farvesorteret ved hjælp af inspektionskamera, der via luftpust sorterer glasset i klart og farvet glas. Luftpustet frembringes med trykluft fra en eksisterende kompressor, der er placeret indendørs i bygning (B). Farvesorteringsenheden er indkapslet i en kasse, der er støjdæmpet. Det sorterede planglas og glasemballage opbevares udendørs. Det frasorterede materiale opbevares udendørs i containere og bortskaffes til godkendte affaldsmodtagere. Flishugning af affaldstræ Affaldstræ (dør- og vinduesrammer uden indhold af PCB samt træ fra erhvervsaffald uden indhold af farlige stoffer) neddeles med virksomhedens egen flishugger. Flishugningen foregår udendørs på en åben plads (H). Virksomhedens eksisterende flishugger er slidt, og der vil blive indkøbt en ny flishugger med en maksimal lydeffektniveau på 100 db(a) L WA. Flishuggerens drift vil være maksimalt 8 timer pr. dag. Træflisen opbevares på ubefæstet areal (J). Træflisen afsættes til godkendt affaldsselskab med henblik på afbrænding i udlandet. Værkstedsaktiviteter Der vil blive indrettet et værksted for reparation af virksomhedens eget materiel i bygning (K) på Karupvej 55. Gulvet er belagt med beton, og det eksisterende afløb vil blive sløjfet. I forbindelse med eventuelle svejseaktiviteter i sort stål etableres et mobilt eller fast udsugningsanlæg med afkast 1 meter over det sted på taget, hvor afkastet er placeret. Eventuelle olier og kemikalier placeres i opsamlingsbakker. Spildolie og andet farligt affald afleveres til en godkendt affaldsmodtager. Opvarmning Varme til opvarmning af administrationsbygningen købes fra et træpillefyr på 43 kw, der er installeret i privatboligen på Karupvej 55. Flaskesorteringshallen opvarmes ved hjælp af en oliefyret varmluftovn (Danterm KA 70/100) med en indfyret effekt på 100 kw. Anlægget er forsynet med afkast 2 m over tag. Den eksisterende varmluftovn forventes ikke ændret eller udskiftet, hvis der etableres en ny permanent bygning. Side 20 af 42

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere