VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: P VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning Afgørelser VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Vilkår Generelt Indretning og drift Forureningsbegrænsning Egenkontrol Virksomhedens placering Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Indretning af drift Forureningsbegrænsning Kommunens vurdering Partshøring Vurdering af renere teknologi Vurdering af Natura 2000 områder Vurdering af krav om basistilstandsrapport Gyldighed Offentliggørelse og klagevejledning Offentliggørelse Klagevejledning Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Bilag 1 Oversigtplan Bilag 2 Situationsplan Bilag 3 Lovgrundlag Bilag 4 Dokumentation af vilkår til støj Bilag 5 VVM-screening Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. Side 2 af 42

3 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Martin Særkjær Virksomhedens matrikelnr. Karupvej 30: 3ai Fårbæk By, Haderup Karupvej 55: 3o Fårbæk By, Haderup Virksomhedens ejer Martin Særkjær Carsten Særkjær Randi Særkjær Pedersen CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek / Omfattet af VVM, bek / Omfattet af risikobek., bek / Omfattet af VOC-bek. bek / Hovedaktivitet K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres. Biaktivitet Værkstedsaktivitet. Bilag 2 punkt 12 b Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / Ja, bilag 1, listepunkt K 103 Virksomhedens regnskabsperiode er 1. juli 30. juni. Dato for øvrige miljøgodkendelser Følgende godkendelser revurderes/sammenskrives med denne godkendelse: miljøgodkendelse af 28. april 2004 miljøgodkendelse af 13. november 2008 miljøgodkendelse af 4. januar 2012 miljøgodkendelse af 13. april 2012 Nej Nej Ved meddelelse af denne godkendelse kan der derfor ses bort fra ovenstående godkendelser. Side 3 af 42

4 Nedenstående tilladelse er fortsat gældende: tilladelse til nedsivning af overfladevand og afledning af sanitært spildevand til renseanlæg den 15. maj Aktiviteter Hovedaktivitet: Modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af: - flasker og glasemballage (fødevareemballage) - vinduer og døre med rammer af træ eller plast (med og uden indhold af PCB) - bilruder - planglas - ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald - glas, metal og plast, der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald - udtjente dæk (kun oplagring). samt - neddeling af affaldstræ uden indhold af PCB. Væsentlige biaktiviteter: Værkstedsaktiviteter. Herning Kommune Telefon Sagsbehandler Inge Hansen, Miljø og Klima Kvalitetssikring Lise Brock Andersen, Miljø og Klima Mail Side 4 af 42

5 1. Ansøgning Herning Kommune har meddelt, at virksomhedens miljøgodkendelser ønskes revurderet og sammenskrevet. Dato Aktivitet Bemærkning 28. april 2004 Miljøgodkendelse til: - omlastning, sortering og midlertidig oplagring af affaldsglas fra fødevareemballage. 13. november 2008 Miljøgodkendelse til: - håndtering af bilruder, planglas og vinduer/døre af træ og plast. 4. januar 2012 Miljøgodkendelse til: - etablering af nyt sorteringsanlæg til knust glas - ændring af oplagsmængder i miljøgodkendelse af 24. juni forlængelse af tidsbegrænsning i miljøgodkendelse af 13. november april 2012 Miljøgodkendelse til: - flytning og øget kapacitet på sorteringsanlæg for knust plan- og emballageglas. Miljøgodkendelsen var tidsbegrænset til 1. januar 2012, men blev forlænget 31. december Miljøgodkendelse af 24. juni 2011 var tidsbegrænset til 1. januar Miljøgodkendelse af 13. november 2008 forlænges til 31. december Herudover søges der om miljøgodkendelse til: - permanent håndtering af bilruder, planglas og vinduer og døre med rammer af træ og plast - modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald - modtagelse og sortering af glas, metal og plast, der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald - oplag af udtjente dæk. 2. Afgørelser 2.1. VVM-screeningsafgørelse Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 12 b i VVM-bekendtgørelsen, og der er derfor udarbejdet en screening til afklaring af, om projektet er omfattet af pligten til at udarbejde VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer for anlægget, jf. bilag 5. Miljøpåvirkningernes omfang vurderes ikke at være af en sådan karakter eller grad, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter. Herning Kommune vurderer derfor, at projektet ikke medfører pligt til udarbejdelse af tillæg til kommuneplanretningslinjer og VVM-redegørelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Projektet er vurderet på grundlag af anmeldelsen og supplerende oplysninger. Side 5 af 42

6 2.2. Miljøgodkendelse Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens: Hovedaktivitet Bilag 2, listepunkt K 212 og dermed standardvilkår i bilag 5, afsnit 21 i bekendtgørelse nr Bilag 1, listepunkt 5.5. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 61, stk. 1 skal virksomhedens miljøgodkendelser ajourføres efter standardvilkår fra det tidspunkt, hvor der foretages en godkendelsespligtig ændring eller udvidelse eller fra det tidspunkt, hvor virksomhedens godkendelser revurderes. Miljøgodkendelsen fra 2004 er således ajourført i forhold til standardvilkårene. Hvis der på en listevirksomhed udføres en biaktivitet, som ikke er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden, jf. 3, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhedens fyringsanlæg er således også omfattet af godkendelsespligten. Afgørelsen omfatter: miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen revurdering/påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 b. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger og oplysninger indhentet i forbindelse med behandlingen af sagen med de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Godkendelsen bortfalder for de nye aktiviteter, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra godkendelsesdatoen. Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78 a, stk. 1. Denne godkendelse skal revurderes inden 5. december Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 3. Side 6 af 42

7 3. Vilkår 3.1. Generelt Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand med hensyn til jord- og grundvandsforurening. Der henvises til kapitel 4 b i jordforureningsloven. Ved ophør forstås: a) ophør af alle aktiviteter, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212 og bilag 1, listepunkt 5.5 b) en situation, hvor godkendelsen bortfalder, fordi de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år. Virksomheden skal senest fire uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering efter 38, stk. 1 i jordforureningsloven. Vurderingen skal opfylde kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres skriftligt om følgende forhold: a) helt eller delvist ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom b) hel eller delvis skifte af driftsherre c) indstilling af driften for en længere periode d) hvem der er miljømæssig driftsansvarlig for virksomhed Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, hvis godkendelsens vilkår ikke overholdes. Driften af virksomheden eller den relevante del heraf skal indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. Virksomheden skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet Teltbygninger (C) og (F) skal være fjernet inden 1. januar 2016, jf. bilag 2. Side 7 af 42

8 3.2. Indretning og drift Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. For farligt affald skal der desuden være nedskrevne driftsinstrukser og procedurer for: a) modtagelse, oplagring, omlastning og sortering samt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed b) rengøring af emballage, køretøjer og andet udstyr samt befæstede arealer c) virksomhedens egenkontrol d) driftsforstyrrelser og uheld. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet Der må være aktiviteter på virksomheden: mandag fredag kl mandag fredag kl må der være til- og frakørsel af én lastbil. Flishugning må foretages i maksimalt 8 timer pr. dag Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående affaldsfraktioner i de angivne mængder. Opbevaringen af affald skal ske i henhold til de krav, der fremgår af nedenstående (farligt affald er mærket med fed): Affaldsfraktion EAKkode Glasemballage Flasker Ikke-sorterede vinduer og døre (med og uden PCB-holdigt materiale) Bilruder Planglas Træ og træemballage, ecl. træ fra vinduer og døre Maks. oplag tons Mængde pr. år tons Opbevaring Løst på pladsen Containere Løst på pladsen Løst på pladsen Containere Container Gips Container Blandet metal Container Papir og papemballage Container Side 8 af 42

9 Plast og plastemballage Container Isoleringsmateriale Container Restaffald til forbrænding Container Restaffald til deponi Container Dæk Løst på pladsen De anførte EAK-koder skal ikke betragtes som endelige. Affald, der kan sidestilles med de anførte EAKkoder, kan også modtages Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder, containere, båse eller beholdere Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Hvis der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til gener for omgivelserne. Særlige vilkår for farligt affald Farligt affald omfatter følgende affaldsfraktioner: - trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer/døre uden produktionsdato - trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer/døre produceret før vindues-/dørrammer med blød fugemasse produceret før Herudover skal ikke-sorterede vinduer og døre håndteres som farligt affald Farligt affald skal håndteres og opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig eller i tætte containere med presenning. Der må ikke ske udslip eller udvaskning af farlige stoffer Oplagsområder for farligt affald skal være indrettet og afmærket, så det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor farligt affald skal opbevares. Særlige vilkår for neddeling af affaldstræ Der må kun neddeles affaldstræ uden indhold af PCB eller andre farlige stoffer Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et integreret eller eksternt vandings- eller sprinklersystem. Side 9 af 42

10 3.3. Forureningsbegrænsning Støj Virksomhedens samlede støjbidrag målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må uden for virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier: I skel mod landsbyen og ved boliger i det åbne land Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdag kl Alle dage kl Luft Støjens maksimalværdi må i natperioden (kl ) i skel mod landsbyen må ikke overstige 55 db(a) med tidsvægtningen fast Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings- eller neddelingsaktiviteter Afkast fra punktudsugning i forbindelse med svejsning skal være opadrettede og føres mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Affald Der må til enhver tid højst opbevares følgende mængder frasorterede affaldsfraktioner: Affaldsfraktion Spildolie Batterier Elektronikaffald Spraydåser Maks. oplag 50 kg 100 kg 400 kg 300 kg Side 10 af 42

11 Lysstofrør Farligt affald i øvrigt Sorterede vinduer og døre med PCB 300 kg 100 kg 90 tons Hård plast * Træ på oplagsplads (J) * Aluminium 60 tons Jern og metal * Flamingo Lamineret glas op oplagsplads (G) Keramik 14 tons tons 40 tons Brændbart affald * Deponi * * Affaldsfraktionen indsamles også i forbindelse med K 212 aktiviteten. Maks. oplag for den samlede mængde fremgår af vilkår Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Eventuel filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt lukket beholder. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Jord, grundvand og overfladevand Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen Kemikalier, spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, jf. dog vilkår Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Side 11 af 42

12 PCB-holdigt farligt affald skal opbevares i containere, der er forsynet med tæt bund og tæt presenning. Container skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil Sortering af PCB-holdigt farligt affald skal ske på areal med belægning. Arealet skal være indrettet som et afgrænset område uden afløb. Jf. vilkår Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container Tætte og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret Vaskeplads for materiel mv. skal indrettes med en fast belægning med fald mod grube eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning Egenkontrol Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af: a) belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer og gulve b) gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner c) særlige oplagsområder. Støj Kontrollen kan udføres etapevist. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretages dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år Tilsynsmyndigheden kan, hvis det skønnes nødvendigt, pålægge virksomheden kontrolmåling til eftervisning af, at støjgrænser i vilkår er overholdt. Kontrolmåling/beregning for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinjer i bilag 4. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse. Side 12 af 42

13 Driftsjournal Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger/ -beregninger gentaget, dog højst 1 gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte Der skal føres skriftlig driftsjournal med angivelse af: a) løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret b) løbende registrering af art, fraktion og mængde af fraført farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret c) dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet d) dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte og befæstede arealer, gulve og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer e) dato for og resultatet af det uvildige eftersyn af tætte og befæstede arealer, gulve og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer f) tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer g) mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimal oplag, ved udgangen af hvert kvartal. Kopi af driftsjournalen skal hvert år indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. september. 4. Virksomhedens placering Virksomheden ligger i landzonen i den nordlige del af Fårbæk. Virksomhedens aktiviteter foregår på følgende adresser: Adresse Matr. nr. Karupvej 30 3ai Fårbæk By, Haderup Ejerlav Zone Kommuneplan Lokalplan Landzone BL18 09.BL18.1 * Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk. Karupvej 55 3o Fårbæk By, Landzone BL 18 Ingen Haderup * Natur- og Miljøklagenævnet har den 28. oktober 2013 truffet afgørelse om lokalplanen. Ved afgørelsen ophæves 2.3, hvilket betyder, at der fremover skal søges om landzonetilladelse til nye aktiviteter på Karupvej 30. Karupvej 30 Tidligere Aulum-Haderup Kommune har den 21. august 2003 meddelt landzonetilladelse til etablering af containerplads og opførelse af lagerhal og skårbehandlingsanlæg på Karupvej 30 i Fårbæk. Side 13 af 42

14 Herning Kommune har den 7. november 2013 meddelt forlængelse af: - landzonetilladelse af 13. november 2008 til opstilling af telt for sortering af vinduer og døre - landzonetilladelse af 24. februar 2012 til opstilling af telt for sortering af knust planglas og glasemballage. Landzonetilladelserne er forlænget til 31. december 2015, hvor begge teltbygninger senest skal være fjernet. Karupvej 55 Der er ikke meddelt landzonetilladelse til aktiviteter på Karupvej 55. Virksomhedens ønske om at indrette et mindre værksted til småreparationer af eget materiel i en bygning kræver ikke en landzonetilladelse, jf. planlovens 37. Den ene af virksomhedens ejere bor på Karupvej 55. Der er en drikkevandsboring på Karupvej 55, som forsyner 3-9 husstande. Afstande fra Karupvej 30 Afstand til nærmeste private boliger, der alle ligger i landzone: Fra virksomhedens skel til naboens opholdsareal Fra oplag af knust glas til naboens opholdsareal Fra flishugning til naboens opholdsareal Karupvej 32* 15 m 125 m 200 m Karupvej m 150 m 215 m Karupvej m 125 m 170 m Karupvej m 145 m 220 m Karupvej m 170 m 250 m * Ejendommen ejes af. Ejendommen er udlejet. Afstand til nærmeste område udlagt til rekreation/fritidsformål er ca. 170 m. Afstand til nærmeste beskyttede naturområde (mose) er ca. 120 m. Afstand til nærmeste beskyttede vandløb (Karup Å) er ca. 150 m. Området er med drikkevandsinteresse uden for indsatsområde. Nærmeste vandværk er Sdr. Resen Vandværk i Viborg Kommune. Afstand til vandværkets indvindingsopland er ca. 1,1 km. Afstanden til vandværkets boringerne er mere end 1,5 km. 5. Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse 5.1. Indretning af drift Virksomheden er etableret på Karupvej 51 i 1990 og udvidet med Karupvej 30 (på den anden side af vejen) i 1994 og senere med Karupvej 55. Side 14 af 42

15 Aktiviteterne samles nu på Karupvej 30. Der indrettes dog et værksted for småreparationer i begrænset omfang i en bygning på Karupvej 55. I nedenstående tekst henvises til bilag 2 med hensyn til placering af de enkelte bygninger og områder. Fremtidige forhold Det er hovedsageligt De Danske Spritfabrikker og supermarkeder, der i dag sender flasker til genbrug, idet de kommunale genbrugspladser typisk afleverer indsamlede flasker til omsmeltning. Mængden af flasker til sortering er således reduceret de senere år. Hvis det eksisterende pantsystem på returflasker afskaffes som forventet i 2015, ønsker MFC at omstrukturere virksomhedens indretning. I så fald vil håndtering af bilruder, planglas, vinduer og døre samt sorteringsanlæg for knust plan- og glasemballage blive flyttet ind i bygning (B), hvor der i dag sorteres flasker. Sortering af flasker vil i så fald fuldstændig ophøre. Hvis pantsystemet bibeholdes, ønsker MFC at etablere en permanent bygning på m 2, hvor der i dag er opstillet teltbygning med sorteringsanlæg for knust plan- og glasemballage (C). I den nye hal skal håndtering af bilruder, planglas og vinduer/døre samt anlæg til sortering af knust plan- og glasemballage samles. Bygningen vil være permanent og vil erstatte den eksisterende teltbygning (C) og teltbygning (F). Der etableret ikke afkast fra bygning (B) eller en ny hal i forbindelse med omstruktureringen. Teltbygninger fjernes inden 1. januar Aktiviteter Virksomhedens aktiviteter omfatter modtagelse, sortering og omlastning af: kildesorterede flasker og glasemballage fra levnedsmidler vinduer og døre med rammer af træ eller plast (med og uden PCB) bilruder planglas (vinduesglas) ikke-farligt affald fra erhvervsvirksomheder glas, metal og plast, der indsamles via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald udtjente dæk (kun oplagring). Herudover foretages neddeling af affaldstræ (vindues- og dørrammer af træ samt andet indsamlet affaldstræ fra erhvervsvirksomheder). Forventede affaldsfraktioner og mængder: Side 15 af 42

16 Affaldsfraktion EAKkode Glasemballage Flasker Ikke-sorterede vinduer og døre inkl. ca. 9 % PCB-holdigt materiale Bilruder Planglas Træ og træemballage ecl. træ fra vinduer og døre Maks. oplag tons Mængde pr. år tons Opbevaring Løst på pladsen Containere Løst på pladsen Containere Løst på pladsen Container Gips Container Blandet metal Container Papir og papemballage Container Plast og plastemballage Container Isoleringsmateriale Container Restaffald til forbrænding Container Restaffald til deponering Container Dæk Løst på pladsen De maksimale oplagsmængder vil kun blive udnyttet i de situationer, hvor en affaldsmodtager ikke kan modtage den pågældende affaldsfraktion, og hvor der skal findes en alternativ modtager eller i perioder op til ferie og helligdage, hvor mange kommunale genbrugspladser gerne vil have bortskaffet affald. Virksomheden råder over følgende anlæg og maskiner: anlæg til sortering af brugte flasker og anden glasemballage (flaskesorteringsanlæg) anlæg for sortering af knust planglas og glasemballage flishugger teleskoplæsser 5 trucks gravemaskine 5 lastbiler. Kildesorterede flasker og glasemballage Flasker og glas indsamles af private indsamlingsordninger eller butikker og leveres til virksomheden i lastbilcontainere og pallerammecontainere. Side 16 af 42

17 Flaskesorteringsanlægget er placeret i bygning (B). I anlægget modtages og sorteres brugte flasker og anden glasemballage fra levnedsmidler. Containerne tømmes ud på et transportbånd til sorteringsanlægget. Brugbare glas og flasker opsamles og sorteres i flere fraktioner (farvet, klart, med og uden skruelåg samt flasker fra spritfabrikkerne). Flasker stables på plastbakker på paller med krympefolie og oplagres udendørs, indtil pallerne afsendes med lastbil til genanvendelse. Glasemballage afleveres til yderligere sortering hos Relling Glasrecycling Danmark ApS. Skår, glas og flasker, som ikke kan genbruges, placeres udendørs i planglasstakken (D). Containere med flasker og anden glasemballage til sortering kan indeholde andre affaldsfraktion, f.eks. batterier, elektronik, spraydåser og andet farligt affald. Dette affald frasorteres og opbevares indendørs i egnede beholdere, indtil det bortskaffes til godkendte affaldsmodtagere. Vinduer og døre med rammer af træ eller plast Kasserede vinduer og døre med træ- eller plastrammer modtages fra kommunale genbrugspladser, håndværksvirksomheder og som fejlproduktion fra vinduesproducenter. Affaldet afleveres enten direkte på virksomheden eller modtages i containere fra indsamlingsstederne. Ikke-sorterede vinduer og døre håndteres som farligt affald på grund af et muligt indhold af polychlorede biphenyler (PCB). PCB har været anvendt i en række byggematerialer, f.eks. - lim, der blev anvendt til sammenføjning af glaslagene i kanten af termoruder og - fugemasse, der blev anvendt til at tætne mellemrummet mellem vindueskarm og mur. Undersøgelser har vist, at PCB i lim og fugemasse er så mobil, at PCB ofte vil være trængt ud i vinduesrammer, beton og mursten. De ikke-sorterede vinduer og døre opbevares i tætte containere med presenning eller i lukkede containere på udendørs containerplads (E). Erfaringen viser, at maksimalt 9 % af ikkesorterede vinduer og døre indeholder PCB. Containerpladsen er belagt med beton, og overfladevand herfra ledes via afløb med afspærringsventil til nedsivning. Sorteringen foregår i dag i en teltbygning (F). Arealet er belagt med tæt beton uden afløb. Teltet er placeret på en tæt sokkel for at forhindre regnvand i at løbe ind i teltet. Container med ikke-sorterede vinduer og døre placeres med åbningen i kanten af teltet. Vinduer og døre håndteres manuelt, og der anvendes ingen maskiner i teltet. Affaldet sorteres i to fraktioner: - vinduer og døre, der ikke indeholder PCB - vinduer og døre, der muligvis indeholder PCB. Ifølge PBC-bekendtgørelsen er affaldsmaterialer, der indeholder over 50 ppm PCB, klassificeret som farligt affald. Side 17 af 42

18 Ifølge glasindustrien kan vinduer og døre, der muligvis indeholder PCB, kun identificeres ud fra produktionsdatoen på afstandsprofilet. I 1973 stoppede brugen af PCB i lim til sammenføjning af rude/aluminiumsliste. I 1977 blev PCB forbudt i Danmark, og hermed også i fugemassen, der blev brugt til tætning af sprækken mellem mur/ramme. Det vil sige, at følgende materiale klassificeres som farligt affald på grund af et muligt indehold af PCB: trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer og døre uden produktionsdato trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer og døre, der er produceret før 1973 vindues- og dørrammer med blød fugemasse produceret før Plastvinduer udgør ikke et problem med hensyn til PBC, da produktionen først startede efter Planglasset i PCB-holdige vinduer og døre knuses manuelt med træhammer, glasset falder enten direkte ned i container eller ned på transportbånd til container. Erfaringen viser, at der altid sidder glasrester tilbage på rammen/aluminiumsprofilet, når glasset slås af. Der sker ingen varmeudvikling under processen og dermed ingen afdampning. PCB-holdigt materiale (ramme og aluminiumsprofil med glasrester) bortskaffes til Nordgroup a/s (tidligere Kommunekemi). Mængden forventes at være faldende for i løbet af ca. 20 år helt at forsvinde. Det udslåede glas indeholder ikke PCB og bortskaffes som ikke-farligt affald. Fraktioner, som muligvis indeholder PCB, opbevares i tætte containere med presenning eller i lukkede containere på containerpladsen (E) med tæt belægning, så der ikke kan ske udvaskning fra affaldsmaterialet. Overfladevand fra pladsen nedsives via pumpebrønd forsynet med en afspærringsventil. Planglasset i ikke-pcb-holdige vinduer og døre knuses manuelt med træhammer, glasset falder enten direkte ned i container eller ned på transportbånd til container. Planglasset frigøres eventuelt ved valsning inden knusning, så alt glasset frasorteres. Træ- og plastrammer samt aluminiumsprofiler sorteres i separate fraktioner og opbevares i åbne containere på containerpladsen (E). Plastvinduer og -rammer opbevares i åbne containere inden bortskaffelse. Trærammer uden PCB neddeles med flishuggeren og opbevares på ubefæstet areal (J). Træet afhændes til forbrænding i udlandet. Bilruder og planglas Bilruder og planglas modtages fra kommunale genbrugspladser og håndværksvirksomheder. Affaldet afleveres enten direkte på virksomheden eller modtages i containere fra indsamlingsstederne. Side 18 af 42

19 Fraktionen opbevares på befæstet areal (G) til manuel sortering og bortskaffelse. I forbindelse med sorteringen af planglas fremkommer følgende affaldsfraktionerne: hård plast, træ, aluminium og flamingo. Ikke-farligt affald fra erhvervsvirksomheder Virksomheden ønsker at modtage og sortere ikke-farligt genanvendeligt erhvervsaffald fra private virksomheder, f.eks. nedbrydningsfirmaer og håndværksvirksomheder. Aktiviteten skal foregå i bygning (B), når aktiviteten med flaskesortering ophører. Containere med usorteret affald tømmes i den ene ende af hallen, og affaldet sorteres dels manuelt og dels med en gravemaskine med sortergrab. Området inddeles i sektioner, hvor de enkelte affaldsfraktioner placeres. Det sorterede affald placeres løbende i udendørs container og bortskaffes efterfølgende til genanvendelse eller til anden slutbehandling. Aktiviteten forventes ikke at give anledning til støv- eller støjgener. Der etableres ikke ventilationsanlæg i hallen. Det forventes, at virksomheden vil modtage ca. 4 containere om dagen. Affaldstræ, f.eks. spånplader og engangspaller, neddeles med flishuggeren sammen med vindues- og dørrammer af træ uden PCB. Det neddelte affaldstræ bortskaffes til forbrænding i udlandet. Der vil ikke forekomme neddeling/opskæring af jern- og metalaffald. Glas, metal og plast via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald Glas, metal og plast modtages via den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald. De blandede affaldsfraktioner sorteres på det eksisterende flaskesorteringsanlæg i bygning (B). Fraktionerne indeholder ikke olie. Dæk For at udnytte returkørsler med tomme lastbiler ønsker virksomheden at transportere udtjente dæk. Transporten vil typisk foregå direkte fra kunden til en modtager, der skal stå for den videre sortering og bearbejdning. Virksomheden ønsker dog mulighed for udendørs oplagring af dæk på Karupvej 30 i et begrænset omfang. Der vil ikke ske sortering eller bearbejdning af dæk. Sortering af knust planglas og glasemballage Sorteringsanlægget for knust planglas og glasemballage er i dag placeret i en 500 m 2 stor teltbygning (C) på SF-sten uden afløb. Det knuste glas oplagres på en eksisterende oplagsplads (D). Glasset køres med manitou/gummiged fra oplagspladsen til aflæssertragt i teltbygningen, hvorfra det transporteres videre via gummitransportbånd. Side 19 af 42

20 Først frasorteres jern med en magnet, herefter transporteres glasset videre til en ryster, hvor små glasstykker mv. på under 5 7 mm sorteres fra, da det er for småt til den videre sortering. Herefter foregår en manuel sortering, hvor aluminium, lamineret glas, sten, keramik, flamingo og træ og andet brændbart affald frasorteres. Til sidst bliver glasset farvesorteret ved hjælp af inspektionskamera, der via luftpust sorterer glasset i klart og farvet glas. Luftpustet frembringes med trykluft fra en eksisterende kompressor, der er placeret indendørs i bygning (B). Farvesorteringsenheden er indkapslet i en kasse, der er støjdæmpet. Det sorterede planglas og glasemballage opbevares udendørs. Det frasorterede materiale opbevares udendørs i containere og bortskaffes til godkendte affaldsmodtagere. Flishugning af affaldstræ Affaldstræ (dør- og vinduesrammer uden indhold af PCB samt træ fra erhvervsaffald uden indhold af farlige stoffer) neddeles med virksomhedens egen flishugger. Flishugningen foregår udendørs på en åben plads (H). Virksomhedens eksisterende flishugger er slidt, og der vil blive indkøbt en ny flishugger med en maksimal lydeffektniveau på 100 db(a) L WA. Flishuggerens drift vil være maksimalt 8 timer pr. dag. Træflisen opbevares på ubefæstet areal (J). Træflisen afsættes til godkendt affaldsselskab med henblik på afbrænding i udlandet. Værkstedsaktiviteter Der vil blive indrettet et værksted for reparation af virksomhedens eget materiel i bygning (K) på Karupvej 55. Gulvet er belagt med beton, og det eksisterende afløb vil blive sløjfet. I forbindelse med eventuelle svejseaktiviteter i sort stål etableres et mobilt eller fast udsugningsanlæg med afkast 1 meter over det sted på taget, hvor afkastet er placeret. Eventuelle olier og kemikalier placeres i opsamlingsbakker. Spildolie og andet farligt affald afleveres til en godkendt affaldsmodtager. Opvarmning Varme til opvarmning af administrationsbygningen købes fra et træpillefyr på 43 kw, der er installeret i privatboligen på Karupvej 55. Flaskesorteringshallen opvarmes ved hjælp af en oliefyret varmluftovn (Danterm KA 70/100) med en indfyret effekt på 100 kw. Anlægget er forsynet med afkast 2 m over tag. Den eksisterende varmluftovn forventes ikke ændret eller udskiftet, hvis der etableres en ny permanent bygning. Side 20 af 42

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 Dato:3. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Fremstilling af produkter i fiberbeton og støbeforme Norgesvej 4-8, 7480 Vildbjerg Sagsnr.:09.02.00-P19-11-15 Dato:9. juli 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup.

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Schmidt Logistics A/S Brydehusvej 30A 2750 Ballerup Cvr. nr. 12600607 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 19. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Scrap A/S Falstervej 7 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere