Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680."

Transkript

1 Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en psykiatrisk diagnose eller særlige social eller personlige problemer. Hvis du har behov for socialpædagogisk støtte skal du henvende dig til din sagsbehandler i Handicap- og Psykiatriafdelingen. I skal sammen finde ud af hvad dit behov er, hvorefter din ansøgning vurderes af et visitationsudvalg. Med udgangspunkt i de beskrevne kvalitetsstandarder træffer visitationsudvalget beslutning om hjælpens omfang. Visitationen foregår i Handicap- og Psykiatriafdelingen. Den socialpædagogiske støtte til borgere med en psykiatrisk sygdom kommer fra Bo-støtteteamet fra de social psykiatriske botilbud. Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf Bo-støtten har kontor på Guldregnen, Teglgårdsparken 55, 5500 Middelfart. Tlf nr Du kan læse mere uddybende om, hvad vi kan tilbyde i de gældende kvalitetsstandarder, som er godkendt af byrådet. 1

2 Socialpædagogisk støtte Lovgrundlag 85 lov om social service Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale og/eller personlige problemer. Formål: At støtte borgeren i, at fastholde og/eller udvikle sine sociale kompetencer, så borgeren kan mestre sit hverdagsliv med mindst mulig professionel støtte Personkreds: Borgere, med psykiatrisk diagnose samt borgere med særlige sociale og/eller personlige problemstillinger Hvilke behov hos brugeren skal ydelsen dække: Udfra en individuel vurdering, at støtte borgeren i at være Herre i eget liv Hvilke opgaver kan indgå i ydelsen: Alle opgaver der har et pædagogisk mål. F. eks almindelig dagligdags læring og social træning. Det skal understreges at bo-støtte medarbejderen arbejder sammen med borgeren og ikke udfører opgaver for borgeren. Støtte og motivering til administration af post og økonomi. Støtte til planlægning af indkøb af dagligvarer samt større indkøb. Støtte til madlavning og kostvejledning. Støtte til at skabe og fastholde struktur i hverdagen. Støtte til at fastholde og/eller udvikle sociale og familiære relationer. Støtte og Motivering til oprydning, tøjvask og rengøring af bolig. Støtte til kontakt til læge/speciallæge/tandlæge, offentlige instanser, arbejdsplads, dagtilbud, fritidstilbud og undervisning. Strukturerede samtaler. Støtte og motivation til at fastholde borgeren i at dyrke motion. Udredning af behov for bostøtte. Motivation og støtte til at opretholde rimelig hygiejne. 2

3 Hvad koster ydelsen Der er ikke betaling for den socialpædagogiske bistand. Der er egenbetaling for borgeren til alle arrangementer der koster noget. Hvis der er behov for, at den ansatte deltager i arrangementer betales dette tillige af borgeren. Hvordan følges op på ydelsen Der er opfølgning ved statusmøder som aftales fra gang til gang. Der kan forekomme ændringer hvis behovet for ydelsen er dalende eller højnes. Bostøtten er forpligtet til, at underrette sagsbehandleren, hvis der forekommer væsentlige forandringer der afstedkommer, at behovet for den bevilgede bostøtte ændres. Særlige forhold Medarbejderne har tavshedspligt. Arbejdsmiljøloven kræver at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 3

4 Motivering og støtte til administration af post og økonomi Lovgrundlag for ydelsen: 85 i lov om social service. Hvilke behov dækker ydelsen: Støtte til gennemgang og arkivering af post og personlige papirer. At skabe økonomisk overblik. : At borgeren optræner eller vedligeholder evnen til overblik og ansvarlighed omkring sin egen økonomi samt indblik og forståelse for egen økonomiske situation. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen: Motivering og vejledning i metoder til arkivering, gennemgang af posten og andre personlige papirer. Vejledning til at udarbejde almindeligt husholdningsbudget. Budgetforståelse herunder brug af PBS og evt. netbank. : Borgere med sindslidelse og/eller borgere med særlige sociale behov Ydelsens omfang: Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært i hverdage mellem kl Fra ½ -1 time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig hver 14 dag. Hvad koster ydelsen: Ingen brugerbetaling. Særlige bemærkninger: Personale henvender sig ikke i banken uden borgerens samtykke eller tilstedeværelse. Personale administrer ikke borgerens penge. 4

5 Støtte til planlægning af indkøb af dagligvarer samt større indkøb Lovgrundlag for ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen. At borgeren får planlagt og indkøbt dagligvarer o.a. samt at borgeren trænes i samspil med andre handlende og butikspersonalet. : At borgeren vedligeholder og/eller udvikler sin kompetencer til at planlægge og udføre indkøb med mindst mulig professionel støtte Hvilke indkøb indgår i ydelsen. Indkøb af dagligvarer og andet såsom tøj, indbo, service, gaver m.m. Ydelsens omfang: I hverdagene mellem 8.00 og Fra 1 2 timer ugentligt Fra 2 gange ugentlig til 1 gang månedlig Hvad koster ydelsen: Borgeren betaler selv alt der indkøbes, samt evt. udgifter til transport af hjembringelse af det indkøbte. Derudover er ydelsen gratis for borgeren Særlige bemærkninger: Personalet bærer eller transporterer ikke større indkøb hjem. Der handles primært ikke mere end borgeren selv kan bære. I så tilfælde ydes der støtte til at lave aftale om at få varerne bragt til borgerens hjem. 5

6 Støtte til madlavning og kostvejledning Lovgrundlag for ydelsen 85 i loven om social service Hvad dækker ydelsen Motivation og støtte til at borgeren selv fremstiller sin mad, herunder vejledning i ernæringsrigtig kost : At borgeren vedligeholder og/eller udvikler sine kompetencer til at kunne lave sin egen mad med mindst mulig professionel støtte Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Kostvejledning Motivering til og planlægning af madlavningen. Støtte til madlavning, og efterfølgende oprydning og rengøring. Borgere med psykiatrisk lidelse og/eller borgere med særlige sociale behov Ydelsens omfang I hverdagene mellem og timer 1 3 gange ugentlig Hvad koster ydelsen Borgeren betaler selv for det mad er fremstilles. Den pædagogiske støtte er gratis for borgeren. Særlige bemærkninger Er der behov for at personalet deltager i pædagogisk måltid, betaler borgeren for personalets mad 6

7 Støtte til, at skabe og fastholde struktur i hverdagen. Lovgrundlag for ydelsen 85 i lov om social service Hvilke behov dækker ydelsen Borgerens behov for døgnrytme, overblik og struktur på sin hverdag At borgeren vedligeholder og eller udvikler sine kompetencer til at kunne mestre sit hverdagsliv med mindst mulig professionel støtte Hvilke former for støtte indgår i støtten indgår i ydelsen Individuel planlægning med metoder tilpasset den enkelte borger. Udarbejde planlægnings skemaer, støtte til at få overblik over dags og uge program. Motivering og støtte i at handle på det aftalte. Borgere med sindslidelse og/eller særlige sociale problemer Ydelsens omfang I hverdagene mellem 8.00 og ½ - 1 time 1 2 gange ugentlig Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borgeren Særlige bemærkninger 7

8 Støtte til at fastholde og/eller udvikle sociale og familiære relationer. Lovgrundlag for ydelsen Hvilke behov dækker ydelsen Give borgeren mulighed for øget selvsikkerhed via støtte og indsigt i sociale relationer og samspil. Dække borgerens behov for, at være en del af noget større og derved forebygge social isolation. At borgeren vedligeholder og/eller udvikler sine sociale kompetencer til at kunne være en del af netværk med mindst mulig professionel støtte Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Motivation og støtte til, at deltage i eller indbyde til sociale relationer og samspilved både private og offentlige arrangementer Støtte til at etablere og vedligeholde kontakt Borgere med sindslidelse eller særlige sociale og personlige problemer Ydelsens omfang I hverdagene mellem 8.00 og timer ugentlig 1 gang ugentlig til 1 2 gange månedlig Hvad koster ydelsen Borgeren betaler selv transport og anden udgift ved arrangementer. Derudover er ydelsen gratis for borgeren Særlige bemærkninger Udgifter til personalet til transport, arrangementer el. lign, betales af borgeren 8

9 Motivering og støtte til oprydning, tøjvask og rengøring af bolig Lovgrundlag for ydelsen Hvilke behov dækker ydelsen Behovet for motivation og støtte til at borgeren vedligeholder sit hjem på en måde så det er overskueligt, ryddeligt og sundhedsmæssigt forsvarligt. At støtte borgeren i at udvikle og/eller vedligeholde sine kompetencer til at vedligeholde sit hjem med mindst mulig professionel støtte Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Motivere, planlægge og støtte til oprydning og rengøring af boligen Motivere og støtte til at planlægge og klare tøjvask, vejledning i sortering af vasketøj samt vejledning i betjening af vakse maskine og tørretumbler. Ydelsens omfang I hverdagene mellem 8.00 og timer 1-2 gange ugentlig til 1 gang månedlig Borgere med sindslidelse eller borgere med særlige sociale og/eller personlige problemer Særlige bemærkninger. Alt foregår ved et direkte samarbejde med beboeren. Personalet varetager ikke opgaver, som kan visiteres til borgeren via 83. Personalet varetager udelukkende støttende og vejledende opgaver. Det er borgeren der er aktiv udførende i oprydning og rengøring. 9

10 Støtte til kontakt til læge, speciallæge, tandlæge, offentlige instanser, arbejdsplads, dagtilbud, fritidstilbud Lovgrundlag for ydelse Hvilke behov dækker ydelsen Motivation og støtte til borgerens muligheder for kontakt til sundhedsvæsenet og offentlige instanser ved behov Motivation og støtte til at finde og deltage i sociale sammenhænge og deltagelse i udviklende tilbud uden for eget hjem. At støtte borgeren i at udvikle og/eller vedligeholde sine kompetencer til at sørge for sin generelle egentilstand med mindst mulig professionel støtte Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Motivation og støtte til kontakt til offentlige instanser herunder læge, tandlæge m.m. Borgere med sindslidelse og/eller borgere med særlige sociale problemstillinger Ydelsen omfang Hverdage mellem 8.00 og ½ - 2 timer ugentlig 1 gang ugentlig til 1 gang månedlig Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borgeren. Særlige bemærkninger I de situationer hvor der påregnes transport og der ikke er bevilget sygetransport, betaler borgeren for egen og medarbejderens transportudgifter 10

11 Strukturede samtaler Lovgrundlag for ydelse Hvilke behov dækker ydelsen Motivation og støtte til, at borgeren taler om egne tanker og adfærd med henblik på, at afdække relevans i forhold til omgivelser og eget liv, med henblik på, at passe/indgå i relevante dagligdags gøremål. At støtte borgeren i at udvikle og/eller vedligeholde sine kompetencer til at forholde sig til egen psykiske tilstand og leve sit liv med mindst mulig professionel støtte Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Støttende samtaler hvori form, metode og fællesmål er besluttet, i et samarbejde mellem borger, behandlingspsykiatrien og personale. Borgere med sindslidelse og/eller borgere med særlige sociale problemstillinger Ydelsens omfang Hverdage mellem 8.00 og ½-1 time 1 2 gange ugentlig Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borgeren. Særlige bemærkninger Samtalerne er ikke af behandlingsmæssig karakter, men udelukkende baseret på. at skabe overblik over tanker, adfærd samt struktur på hverdagen 11

12 Motion Lovgrundlag for ydelse Hvilke behov dækker ydelsen: Motivation og støtte til, at borgeren får motioneret og får frisk luft med henblik på, at højne livskvaliteten samt forebygge somatiske sygdomme og bevare psykisk stabilitet. At støtte borgeren i at udvikle og/eller vedligeholde sine kompetencer til at forholde sig til egen psykiske tilstand og leve sit liv med mindst mulig professionel støtte Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen. Besøg i motionscentre, svømning, gåture, løbetræning, cykelture m.m. Borgere med sindslidelse og/eller borgere med særlige sociale problemstillinger Ydelsens omfang Hverdage mellem 8.00 og ½-1 time 1 2 gange ugentlig Hvad koster ydelsen Borgeren betaler selv for entre, kontingent o.l. Skulle der være behov for personalets deltagelse betales dette tillige af borgeren Særlige bemærkninger: 12

13 Udredning af behov for bostøtte: Lovgrundlag for ydelse Hvilke behov dækker ydelsen: I samarbejde med og ved besøg hos borgeren observeres der og samtales om hvilke daglige gøremål borgeren har behov for støtte til. At støtte borgeren i at udvikle og/eller vedligeholde sine kompetencer til at forholde sig til egen psykiske tilstand og leve sit liv med mindst mulig professionel støtte Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen. Observation og dialog om borgerens reelle praktiske formåen af dagligdags opgaver. Derefter en beskrivelse af hvilke opgaver borgeren har behov for støtte til. Borgere med sindslidelse eller borgere med særlige sociale og/eller personlige problemstillinger og hos hvem det ikke lader sig gøre via samtaler, at få indblik i hvilke behov borgeren har i for støtte, til de ydelser der er beskrevet ovenstående. Ydelsens omfang. Hverdage mellem 8.00 og timer 1-2 gange ugentligt i max 2 uger. Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borgeren Særlige bemærkninger 13

14 Motivation og støtte til hygiejne Lovgrundlag for ydelse Hvilke behov dækker ydelsen At borgeren optræner og vedligeholder et niveau omkring sin hygiejne, så borgeren kan indgå i sociale sammenhænge uden gener der stammer fra ringe hygiejne At støtte borgeren i at udvikle og/eller vedligeholde sine kompetencer til at klare egenomsorg omkring hygiejne Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen: Motivering og støtte til at vaske sig, blive klippet, barberet, mundhygiejne og til relevant påklædning. : Borgere med sindslidelse og borgere med særlige sociale og/eller personlige problemer Ydelsens omfang: Tilrettelægges efter det individuelle behov. Hverdage mellem kl Fra ½ -1 time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig hver 14 dag. Hvad koster ydelsen: Ydelsen er gratis for borgeren Særlige bemærkninger: Ingen. 14

15 15

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere