Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden."

Transkript

1 Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001

2 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at vi opstiller visse regler for at skabe et godt klima i ejendommen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og ejendommen. Husk din nabos nabo det er dig! Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på, at skabe ro og orden for beboerne, holde ejendommen og fællesarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne og lejen lavest muligt. Føler du dig generet af dine naboer, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen og boligorganisationen. Samtlige beboerne i ejendommen skal overholde nærværende husorden og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Overtrædelse af nærværende husorden kan i henhold til lov om leje af almene boliger medføre opsigelse af lejemålet med 3 måneders varsel og i værste fald at lejemålet ophæves med øjeblikkelig virkning, hvorefter lejemålet skal fraflyttes omgående. Nedenfor følger i alfabetisk orden de vigtigste regler som gælder i afdelingen, således at alle kan trives på bedste måde. Affald skal henkastes i de dertil anviste sække. Affald I øvrigt henvises til Bofa s "Regulativ for Husholdningsaffald", som kan rekvireres hos BOFA eller boligorganisationen. Det lejede skal behandles forsvarligt. Ansvar Du er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af dig selv, din husstand eller andre, som du har givet adgang til det lejede. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal straks anmeldes til varmemesteren og/eller afdelingsbestyrelsen. Du er selv ansvarlig for overholdelse af gældende politi- og sundhedsvedtægter. Ved overtrædelse heraf skal boligorganisationen holdes skadesløs. Antenner og paraboler Afdelingen er tilsluttet fællesantenneanlæg (radio og tv). Signalforsyningen sker p.t. via TDC kabel-tv. Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. Forsøg ikke selv at eksperimentere med stikdåserne, - det kan ødelægge modtagningen for alle andre i afdelingen. Opsætning af udvendige antenner, paraboler og loftsantenner er ikke tilladt uden særlig skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen og boligorganisationen. side 2 af 6

3 Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Utætheder i installationer skal straks anmeldes til varmemesteren og/eller afdelingsbestyrelsen. Forsikring Boligorganisationen har tegnet en ejendomsforsikring, som dækker bygningen og nagelfast tilbehør i forbindelse med brand, brandskade, storm, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud. Boligorganisationen har endvidere tegnet en ansvarsforsikring for boligorganisationen. Boligorganisationen har ikke tegnet forsikring for glas- og kummeskader. Ejendomsforsikringen dækker ikke beboernes indbo og ansvar. Det er vigtigt, at du tegner en indbo- eller familieforsikring, som dækker dit indbo og dit ansvar. Forurening Forurening af det lejede (såvel indendørs som udendørs) medfører pligt for den pågældende beboer, beboerens husstand eller andre beboeren har givet adgang til det lejede til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejligheden, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene for afdelingen, bygningen eller øvrige beboere. Fremleje Ingen må fremleje sin lejlighed uden forudgående særlig skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. Haver Al vedligeholdelse af have, herunder hegn og plankeværk, påhviler den enkelte lejer. Haver skal holdes i pæn og forsvarlig stand, hvilket blandt andet vil sige, at ukrudt skal fjernes hurtigst muligt. Hækkene skal være veltrimmede. Det vil være passende at klippe hækkene omkring Sankt Hans og i september. Det henstilles, at hækkene holdes i bredde af højst cm for ikke at de skal vælte på grund af tyngden, ligesom det er af stor vigtighed, for hækkenes trivsel, at græs og ukrudt ikke får lov til, at gro tæt sammen med hækkene. Hold derfor jorden fri og velplejet mindst cm. Udover bredden, så regnen også kan nå ned til rødderne. Træer skal beskæres, således at de ikke vokser sig så store at de gener naboen. Husdyrhold er tilladt. Husdyr For hunde skal der tegnes en lovpligtig hundeansvarsforsikring. Husdyrene må ikke være til gene for afdelingens øvrige beboere. side 3 af 6

4 Hærværk Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Indeklima Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret. Ventilatorer og emhætter må ikke blokeres. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmede ved minimum 20 o C, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minimum minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. Boligorganisationen har en mere detaljeret pjece om udluftning og hvad der kan gøres for at undgå fugtskader. Pjecen kan afhentes på boligorganisationens kontor. Indkøbsvogne Indkøbsvogne må ikke henstilles på boligorganisationens ejendom. Kælderrum Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller lignende i kælderen. Køleskabe og komfurer For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg varmemesteren og/eller afdelingsbestyrelsen, hvis du er i tvivl. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved de tekniske installationer, så kontakt straks varmemesteren og/eller afdelingsbestyrelsen. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. Låse og nøgler Varmemesteren kan i de fleste tilfælde være behjælpelig med afhjælpning af fejl på låse. Maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling I afdelingen anvendes vedligeholdelsesreglement med A-ordning (normalistandsættelse), hvorefter følgende kort fortalt er gældende: Du skal i lejeperioden sørge for lejlighedens indvendige vedligeholdelse med maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at lejligheden ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. side 4 af 6

5 Maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling skal ske håndværksmæssigt korrekt. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. I øvrigt henvises til boligorganisationens særlige vedligeholdelsesreglement, som er udleveret i forbindelse med indflytningen, og som kan rekvireres på boligorganisationens kontor. Musik Benyttelse af radio, tv, stereoanlæg, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne og efter kl altid for lukkede døre og vinduer, samt kun i overensstemmelse med politivedtægten. Skadedyr og fugle Fodring af store fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefare. Hvis du ser en rotte, skal det straks anmeldes til varmemesteren og/eller afdelingsbestyrelsen. Skader Du er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes uforsvarlig adfærd af dig selv, din husstand eller andre, som du har givet adgang til det lejede. Skader skal anmeldes til varmemesteren og/eller afdelingsbestyrelsen, samt dit forsikringsselskab. Skiltning Skiltning og reklamer må kun opsættes efter forudgående skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. Udluftning Luft rigeligt og effektivt ud. Se i øvrigt under afsnittet Indeklima og i pjecen om udluftning. Utætheder Utætheder og indslag af regn og sne, samt beskadigelse af ejendommen og dens inventar skal straks anmeldes til varmemesteren og/eller afdelingsbestyrelsen. Vandforbrug Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående varmemesteren og/eller afdelingsbestyrelsen, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere holder tæt. Vandhaner og cisterner Defekte vandhaner og cisterner er ofte til lydmæssig gene for beboerne og må omgående bringes i orden. Defekte vandhaner og cisterner skal anmeldes til varmemesteren og/eller afdelingsbestyrelsen. Vask, tørring, bankning og rensning Det er ikke tilladt at opstille vaskemaskiner, tørretumblere og/eller opvaskmaskiner uden forudgående særlig skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. side 5 af 6

6 Vinduer og døre Beboerne skal sørge for, at vinduer og døre i lejligheden er forsynet med hele ruder. Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Ændring af lejligheden Afvigelser herfra må ikke finde uden forudgående særlig skriftlig tilladelse fra boligorganisationen, samt godkendelse af bygningsmyndighederne. Øvrigt I øvrigt henvises til bestemmelser i lejekontrakt og gældende lovgivning. Er du i tvivl, er du velkommen til at rette henvendelse til boligorganisationen. Klage Såfremt du oplever at en af dine naboer overtræder nærværende husorden, har du mulighed for fremsende en skriftlig klage til afdelingsbestyrelsens formand. Ved henvendelse til afdelingsbestyrelsens formand eller boligorganisationens kontor, kan du få udleveret en klagevejledning og en klageformular. Forslag Såfremt du oplever en generende adfærd fra en af dine naboer, som ikke er et forhold omfattet af husordenen, kan der være anledning til at fremsætte skriftligt forslag til ændring af husordenen på næste afdelingsmøde. Det er afdelingsmødet, der har vedtaget nærværende husorden. Efterfølgende ændringer skal ligeledes vedtages på afdelingsmødet. Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsbestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før afdelingsmødet, som afholdes i hvert år i august/september. Forslag vedtages med almindeligt flertal. Varmemester Afdelingen har en varmemester tilknyttet. Er du i tvivl om hvem der er varmemester i din afdeling, så kontakt afdelingsbestyrelsens formand eller boligorganisationens kontor. Varmemesterens træffetid er mandag til fredag mellem kl , dog bedst mellem kl Falck Udenfor varmemesterens træffetid og kontorets åbningstid, kan du tilkalde Falck, til afhjælpning af særlige situationer, som ikke kan udsættes til nærmeste arbejdsdag. Falcks tlf. nr.: /ef side 6 af 6

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden 1-3036 Højstensgård

Husorden 1-3036 Højstensgård Husorden 1-3036 Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere