Generel Klinisk Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan"

Transkript

1 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sengeafsnit for affektive lidelser og ECT-klinik, 1.etage, Søndersøparken 1, 8800 Viborg, tlf.: Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage, udgør en del af Psykiatrisk Sygehus Søndersøparken i Regionspsykiatrien Viborg, Region Midtjylland. Afsnittet er en del af behandlingspsykiatriens samlede hospitalsbaserede indsats for borgere med psykiatriske problemstillinger. Behandlingspsykiatrien stiller diagnoser, behandler og forebygger psykiske og udviklingsmæssige forstyrrelser og sygdomme. Samarbejdsrelationer Der er et tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgiver fra de distriktspsykiatriske teams i Viborg og Skive og daghospitalet i Skive. Endvidere samarbejder afsnittet med de øvrige afdelinger på Søndersøparken. ECT-klinik, ergoterapien, mobilteam samt personale i den primære og sekundære social- og sundhedssektor. Sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage, modtager primært patienter fra modtagelsen eller intensivafdelingen på Søndersøparken. Enkelte patienter modtages dog direkte til indlæggelse på afdelingen. Patient/borger kategorier Optageområdet er Skive og Viborg Kommune for personer i aldersgruppen over 18 år. Målgruppen for regionspsykiatrien i Viborg er primært: Personer med egentlige sindssygdomme, fx skizofreni, affektive sindslidelser, andre psykoser eller psykosenære tilstande Personer med sindslidelser opstået på baggrund af organiske hjerneskader Personer med svære personlighedsforstyrrelser Personer hvor en psykisk lidelse er kombineret med en misbrugspolitik psykoaktive stoffer, alkohol eller medicin Personer med svære nervøse og stressrelaterede tilstande, psykisk betingede fysiske symptomer samt svære belastningsreaktioner Sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage, er et akut skærmet sengeafsnit, der er normeret til 14 patienter, hvor målgruppen primært er patienter med affektive lidelser, men hvor psykiatriske lidelser af ikke-psykotisk karakter ligeledes vil forekomme, så Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 9

2 som personlighedsforstyrrelser. Sengeafsnit for affektive lidelser er en nyrenoveret afdeling, hvor der i indretningen er medtænkt fokus på suicidalfarlige patienter, patienter med eventuelle handicaps samt mulighed for indlæggelse af patienter med bariatri, (svært overvægtige), idet der forefindes en specialindrettet stue til denne patientgruppe. ECT-klinikken er tilknyttet afdelingen via fælles ledelse, hvorunder vi samarbejder med sygeplejersker og læger i forhold til de patienter, der vurderes at have behov for ECTbehandling. (Der er tilknyttet en ansvarshavende sygeplejerske i ECT-klinikken, der primært deltager i behandling af patienter med behov for ECT). Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen retter sig mod såvel en forværring af en kronisk sygdom som en akut opstået tilstand. Den udførte sygepleje vil i overensstemmelse med den enkelte patients behov for sygepleje indeholde udvalgte aspekter fra følgende metoder: Jeg-støttende sygepleje Milijøterapi Kognitiv tilgang Relationsbehandling Psykoedukation Sygepleje til patienten som er underlagt tvangsforanstaltninger Sygepleje i relation til udskrivelse og fremtid, herunder samarbejde med professionelt netværk Samarbejde med pårørende Tværfaglige og tværsektorielle forhold Personalegruppen i afsnittet er tværfagligt sammensat, bestående af sygeplejersker, socialog sundhedsassistenter, plejere, pædagoger, sekretær samt rengøringsassistenter. Foruden at være uddannelsessted for sygeplejestuderende, varetager afsnittet ligeledes uddannelse af social og sundhedsassistentelever. Udover de tidligere nævnte samarbejdsrelationer er der tillige et tæt samarbejde med de socialpsykiatriske bosteder samt de socialpsykiatriske tilbud, der forefindes i kommunal- og regionsregi. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer I de tilfælde hvor psykiatriske patienter fra Skive og Viborg kommune har behov for indlæggelse i lukket regi, henvises de til psykiatrisk modtagelse i Søndersøparken, hvor fokus er observation, udredning og visitering til relevant behandlingstilbud. Skønnes patienten forsat at have behov for indlæggelse i lukket/skærmet regi kan videre visitering ske til psykiatrisk sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage. Den Sundhedsfaglige Højskole Side 2 af 9

3 Sygeplejens omdrejningspunkt er observation, støttende pleje, motivering for og deltagelse i igangsættelse/vedligeholdelse af relevant behandling, planlæggelse af indlæggelsen/udskrivelsen i samarbejde med patient, pårørende og relevante samarbejdspartnere. Som tidligere nævnt omfatter målgruppen både patienter som oplever en forværring af en kronisk sygdom såvel som patienter med en akut opstået tilstand. Se tillige under patientkategorier. Indlæggelsestiden varierer fra dage til flere måneder. Sygeplejefaglige opgaver I sygeplejen på sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage, arbejdes der ud fra moderne psykiatriske behandlingsprincipper, hvor der i et trygt, struktureret og udviklende miljø tages udgangspunkt i den enkeltes helhedssituation - for at styrke patientens evne til at leve en for ham/hende så tilfredsstillende tilværelse som muligt. Personalet anvender deres faglige viden og erfaring til at afdække patientens ressourcer, ønsker og behov samt forholder sig aktivt til disse og almene krav i tilrettelæggelsen af patientens individuelle plejeforløb. På sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage er de sygeplejefaglige opgaver mangfoldige. I henhold til at opfylde målene for modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper kan følgende sygeplejefaglige opgaver fremhæves: Sygeplejefaget På sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage, arbejder vi med kontaktpersonssystemet, hvor dannelse/etablering, udvikling/vedligeholdelse og afslutning af en relation indgår som en vigtig del af sygeplejen. Den studerende vil blive tilknyttet en patient og vil fungere som medkontaktperson for denne; og dermed have mulighed for at opøve sin kompetence i kontaktpersonsrelationen. Den studerende vil få tildelt egne omsorgsopgaver ift. patienten og deltager hermed i planlægning / tilrettelæggelse, udførelse, evaluering og justering af den psykiatriske sygepleje til den enkelte patient. Den psykiatriske sygepleje indeholder eksempelvis jeg-styrkende/støttende tiltag, pårørendesamarbejde, miljøterapi, farmakologisk behandling og lignende, og herved opnår den studerende bl.a. viden om den udvalgte patients helhedssituation, psykopatologi og ressourcer og dermed den enkeltes behov for støtte. Idet pårørendesamarbejdet vægtes højt i afdelingen, vil den studerende ligeledes få mulighed for at analysere de pårørendes ressourcer og behov for støtte i den aktuelle situation. Den faglige argumentation er i højsædet ved den daglige fællesrefleksion samt ved behandlingskonferencerne, hvor afdelingens faste tværfaglige sammensatte personale samt studerende og elever deltager. Her er der således rig mulighed for at diskutere og reflektere over den psykiatriske praksis, herunder de dilemmaer som vi uundgåeligt står i ved udførelsen af den psykiatriske sygepleje. Sygdomslære Idet målgruppen på 1. etage er koncentreret om affektive sindslidelser (jævnfør punktet patientkategorier ), er der som studerende rig mulighed for at stifte bekendtskab med denne gren af de psykiatriske sygdomme og de bagvedliggende teorier, metoder og Den Sundhedsfaglige Højskole Side 3 af 9

4 begreber. Observation af hvorledes psykopatologi indvirker på det enkelte menneske og derigennem erhverve sig viden om normalitetsbegrebet og afvigelser fra dette; herunder hvilke handlemønstre der er fremmende for sundhed eller ej i relation hertil. I kraft af at den studerende fungerer som medkontaktperson for den enkelte patient, er der mulighed for at observere den enkeltes sundhedstilstand og symptomer for herefter at kunne iværksætte relevante sygeplejehandlinger. Evaluering og eventuel justering af den igangværende pleje og behandling er en væsentlig del af den kliniske praksis. Farmakologi Som medkontaktperson for den enkelte patient, vil den studerende blive medinddraget i medicinadministrationen til den enkelte, herunder observere virkning og bivirkninger ved den igangværende medicinske behandling. Kommunikation Et vigtigt redskab i den psykiatriske sygepleje er kommunikation, herunder terapeutisk kommunikation. Daglige samtaler med patienten og til tider også de pårørende giver mulighed for at opnå viden om og tilegne sig metodiske færdigheder i kommunikation. Som studerende på afsnittet er der således rig mulighed for at analysere, vurdere og diskutere de kommunikative problemstillinger, som den kliniske praksis fordrer. Pædagogik Information, undervisning og vejledning indgår dagligt i den psykiatriske sygepleje på sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage. Som studerende er der som udgangspunkt mulighed for at være observerende og deltagende ved planlægning, udførelse og evaluering af vejledning eller undervisning til patienten og/eller de pårørende. Den opnåede faglige, praktiske og teoretiske erfaring giver således mulighed for, at den studerende selvstændigt tilrettelægger og udfører et pædagogisk forløb for den enkelte patient eller dennes pårørende. Psykologi På en akut skærmet afdeling, som 1. etage, vil der være rig mulighed for at observere, hvordan psykologiske forhold indvirker på menneskets adfærd, reaktioner og handlinger, for her igennem at erhverve sig kompetencer i at skelne mellem normale og afvigende handlemønstre. Den ydede omsorg og sygepleje på afdelingen relateres til et normalitetsbegreb, som ofte er genstand for refleksion, hvilket den studerende ligeledes inddrages i. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Den psykiatriske sygepleje på sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage, er influeret af forskellige udviklings- og forskningsområder og -tiltag, som afspejler sig i den daglige praksis på afdelingen. Følgende er eksempler herpå: Den Danske Kvalitetsmodel som har til hensigt at fremme det gode patientforløb, herunder at understøtte en synliggørelse af kvaliteten og fremme klinisk, faglig og organisatoriske kvalitetsforbedringer af de enkelte forløb forventes implementeret i foråret Den udøvede psykiatriske sygepleje på sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage samt dokumentationen heraf er således tilrettelagt i overensstemmelse med de retningslinjer, som er udarbejdet på grundlag af Den Danske Kvalitetsmodel. En repræsentant fra 1. etage deltager i den lokale udvikling i kliniske retningslinjer på Søndersøparken. Den Sundhedsfaglige Højskole Side 4 af 9

5 Landsdækkende psykiatriundersøgelser, hvor der systematisk indsamles viden om patienters og de pårørendes oplevelse og vurdering af indlæggelse på eksempelvis 1. etage Søndersøparken, og dermed en mulighed for at afdække hvorvidt der er behov for kvalitetsforbedringer af den udførte pleje og behandling. Dokumentationsredskabet kaldet den elektroniske patientjournal (EPJ) er med til at sikre, at personalet dokumenterer og viderekommunikerer observationer og handlinger foretaget i relation til den enkelte patient. Den overordnede referenceramme for dokumentationen i forhold til den udførte sygepleje er sygeplejeprocessen. Der foregår til stadighed en videreudvikling af dette dokumentationssystem, og sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage er repræsenteret ved deltagelse i den lokale dokumentationsgruppe. Pr. august 2010 er rammerne for afdelingen ændret, således afsnittet ikke længere fungerer som et akut lukket afsnit, men i stedet fungerer som et skærmet afsnit; primært for patienter med affektive lidelser. Denne specialisering vil igangsætte endnu ikke definerede udviklingstiltag. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Følgende sygeplejefaglige metoder er i højere eller mindre grad i spil i den udøvende sygepleje på 1. etage: EPJ og hermed sygeplejeprocessen Retningslinjer/standarder med henblik på kvalitetssikring Miljøterapi Relationsbehandling Kognitive behandlingsmetoder 1 gange ugentligt afholdes der tværfaglig behandlingskonference med deltagelse af afdelingens personale, læge, psykolog, socialrådgiver samt ergoterapeut. Såfremt patientens fremtidige hjælpebehov påkræver tværsektorielt samarbejde, afholdes udskrivningskonference forud for udskrivelsen. Personalet på 1. etage deltager med jævne mellemrum i sygeplejefaglig vejledning samt kognitiv supervision. Refleksion som metode anvendes dagligt på sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage, til bearbejdelse og udforskning af oplevelser fra den kliniske praksis. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den kliniske undervisning er organiseret med fokus på modulets tema, hvormed studerende kommer til at arbejde med patientsituationer, som svarer til modulets læringsudbytte. Som studerende på sengeafsnit for affektive lidelser, 1.etage, tilbydes man vejledning efter standarden 4 timer/ects/studerende, dvs. hver studerende modtager vejledning sammenlagt svarende til 6 timer/uge, hvoraf en del af timerne foregår i studieunit i form af Den Sundhedsfaglige Højskole Side 5 af 9

6 gruppevejledning og -øvelser. Den studerende tilknyttes en klinisk vejleder, som varetager aktiviteterne i studieunit, som inkluderer øvrige studerende på afdelingen samt andre uddannelsessteder fra behandlingspsykiatrien. Hensigten med at tilknytte de studerende en studieunit er: At give de studerende mulighed for indirekte at studere ud over den geografiske ramme, det enkelte uddannelsessted udgør. At tilbyde et formaliseret læringsrum, hvor de studerende via refleksion/øvelser gensidigt kan inspirere og lære af hinandens erfaringer og oplevelser i den kliniske praksis. At de studerende gives mulighed for at udvikle/arbejde i et forpligtende fællesskab med andre studerende i forhold til læring i den kliniske praksis. Den kliniske vejleder er ansvarlig for vejledning i forhold til den studerendes individuelle kliniske studieplan samt fastlagt og planlagte studieaktiviteter for perioden. På 1. etage vil der endvidere være tilknyttet en medvejleder, der vil bistå den studerende og den kliniske vejleder ift. studieplanlægning ud fra sit overblik over og kendskab til uddannelsesstedets arbejdsgange, studietilbud og ressourcer. Medvejlederen vil som udgangspunkt lave aftale omkring følgeskab med det faste personale i de første 14 dage af perioden. Herefter vil medvejleder søge at sikre et målrettet forløb i praksis, herunder vejledning i den konkrete kliniske praksis. De første 14 dage af perioden vil være kendetegnet ved observerende studier, hvorefter den studerende gradvist vil blive overladt selvstændige sygeplejeopgaver i forhold til den kontaktpersonsfunktion, der varetages. Mod studieperiodens slutning vil den studerende forestå planlægning og udførelse af udvalgte selvstændige sygeplejeopgaver, herunder dokumentation og fremlæggelse af sygeplejeproblemer via rapportsituationen samt observationer ved de tværfaglige behandlingskonferencer. Dette sker med tæt vejledning/opfølgning af medvejleder. (Anvendelse af før, under og efter vejledning). Tilstedeværelse på det kliniske uddannelsessted vil blive tilrettelagt således, at modulets læringsudbytte søges opnået, hvilket kan indebære fremmøde i såvel aften- som weekendvagter. Den studerende vil inden påbegyndt klinisk undervisning få tilsendt materiale til studieplanlægning, hvor mødetider, aftaler med klinisk vejleder, personale og andre vil fremgå. Læringsmiljø /Studiemiljø Der er på sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage, tradition for et godt studiemiljø. Personalet er positivt indstillet overfor samarbejdet med studerende og forventer at kunne indgå i inspirerende dialoger og reflekterende samtaler med de studerende. I afsnittet er der et læringsmiljø med en atmosfære, der anerkender og tager hensyn til den studerende som undersøgende, usikker og midt i en læreproces. Studerende på afdelingen er en del af praksisfællesskabet og kan forvente, at personalegruppen spørger ind til aktuelle sygeplejefaglige fokus og den dertil hørende læreproces. 1. etage har et lille bibliotek med faglitteratur, hvor der er mulighed for hjemlån. De studerende har computeradgang, enten på personalekontoret eller i et separat mødelokale. Der vil i løbet af studieperioden blive mulighed for læring og diskussion/sparring med Den Sundhedsfaglige Højskole Side 6 af 9

7 tværfaglige samarbejdspartnere samt mulighed for relevante studiebesøg. Vejlednings- og evalueringstilbud Som studerende på sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage, er man, som tidligere nævnt, tilknyttet en studieunit (jævnfør Undervisningens organisering og tilrettelæggelse ), hvis hovedformål er at understøtte den studerendes faglige og personlige udvikling gennem vejledning og øvelse. Ydermere ydes der vejledning i forhold til fastlagt og planlagte studieaktiviteter. Medvejleder på afdelingen vil søge at sikre et målrettet forløb i praksis, herunder vejledning i den konkrete kliniske praksis, således at den studerende oplever at blive udfordret i forhold til de kliniske, administrative og pædagogiske sygeplejeopgaver, der forekommer på afdelingen. Her er således tale om både planlagte og situationsbestemte læresituationer. Metoder i den daglige vejledning vil være før, under- og eftervejledning, refleksion og dialog. Denne vejledning vil således supplere vejledningen fra den kliniske vejleder, og omfanget heraf vil variere ud fra de til enhver tid eksisterende ressourcer på uddannelsesstedet. Ydermere vil den studerende som en naturlig del blive inddraget i den daglige refleksion på afdelingen. Under studieforløbet er der fastsat en planlægnings- og præsentationssamtale, hvor den studerende, medvejleder og den kliniske vejleder deltager. I dette forum planlægges og koordineres studiet på afdelingen med udgangspunkt i det læringsudbytte modulbeskrivelsen foreskriver. Herudover planlægges en midtvejssamtale, hvor studerende, medvejleder, klinisk vejleder og teoretisk underviser deltager. I begge samtaler afdækkes, hvilket behov for støtte og vejledning den studerende har brug for i forhold til at opnå det på forhånd definerede læringsudbytte. Disse planlagte samtaler sikrer, at den studerende får en evaluering i forhold til læringsudbyttet for modulet, samtidig med at feedback på den udøvede sygepleje kan gives. Det forventes, at den studerende dokumenterer disse samtaler i den individuelle kliniske studieplan. Studieredskaber: - Den elektroniske studiebog er et obligatorisk studieredskab i den kliniske undervisning og indeholder diverse mapper, som den studerende dokumenterer i. - Den individuelle kliniske studieplan er en del af studiebogen, som også indeholder diverse mapper til præsentation, refleksion, evaluering og litteratur. - Klinisk vejleder og teoretisk underviser har adgang til studiebogen og kan efterfølgende give skriftlig eller mundtlig feedback med henblik på at optimere den studerendes læringsudbytte. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder: Er faglig kompetent sygeplejerske Har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse eller 9 ECTS point Har interesse for at vejlede og undervise Den Sundhedsfaglige Højskole Side 7 af 9

8 Indgår i kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/møder/supervision af uddannelsesansvarlig Uddannelsesansvarlig: Er sygeplejerske med bred klinisk sygeplejefaglig baggrund Har relevant diplom, master eller kandidatgrad Indgår i kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/kurser/supervision af ekstern supervisor Har gode samarbejds- og organisatoriske evner Har indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Modul 8 udgør 15 ECTS point, hvoraf de 12 ECTS point er kliniske. Pensum er sider pr. ECTS, dvs. min. 360 sider og max 600 sider, hvoraf den studerende selv kan angive op til 20 %. Pensumliste for Sengeafsnit for affektive lidelser, 1.etage: Belin, Sverker (1999): Galskabens magt Hans Reitzels Forlag Kap 9 Nogle almindelige, ubevidste identifikationsprocesser s Crafoord, Clarence (2006): Udviklende fortrolighed tanker om kontaktpersonsarbejdet Hans Reitzels Forlag Kap 6 At mødes i behandlingssituationen s Kap 7 Om psykoterapi, kontaktpersonsfunktion og terapeutisk miljø s Kap 8 Relationsbehandling nogle konkrete tanker og umulige råd s Kap 9 At møde de pårørende s Hummelvoll, Jan Kåre (2006): Helt ikke stykvis og delt Hans Reitzels Forlag Psykiatrisk sygepleje som fagområde s Selvbilledet s Om angst s Aggression s Samarbejde med psykotiske mennesker s Samtalen s Oestrich, Irene (2003): Kognitiv Miljøterapi Psykologisk Forlag Introduktion til diverse begreber i forhold til kognitiv miljøterapi s Hvordan kan miljøet understøtte den kognitive omstrukturering s Stand, Liv (2007): Fra kaos mod samling mestring og helhed Munksgaard Danmark S Den Sundhedsfaglige Højskole Side 8 af 9

9 Thorgaard, Lars og Haga, Eivind (2007): Relationsbehandling i psykiatrien, bind 1 Hertervig Forlag Om en medmenneskelig psykiatri s Tilbage til miljøbehandlingen s Ønsker du at udskifte dele af litteraturen undervejs, så snak med os om det i vejledningssamtalerne. Du vil evt. skulle supplere med andre bøger i henhold til de emner, du kommer til at arbejde med. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende skal: Have udvist og dokumenteret studieaktivitet jfr. nedenstående studieaktiviteter Opnå deltagelsespligten på gennemsnitligt 30 timer om ugen Udføre de obligatoriske refleksioner i studiebogen, hvoraf nedenstående studieaktiviteter også fremgår Deltage i planlagte studieaktiviteter: Udarbejdelse af egoprofil i psykologi Undervisningsøvelse i pædagogik rettet mod patienter/borgere og udsatte grupper herunder deres pårørende Deltage i fastlagt studieaktivitet: Udarbejdelse af kommunikationsrapport med udgangspunkt i transaktionsanalyse og gensvarsmodeller Godkendt fastlagt studieaktivitet er en forudsætning for indstilling til intern klinisk prøve. Planlagte og fastlagt studieaktivitet samt intern klinisk prøve er uddybet i det lokale tillæg til studieordningen. Godkendelse af den generelle kliniske studieplan Dato: Skolens godkendelse: Den Sundhedsfaglige Højskole Side 9 af 9

2.etage, Søndersøparken 1, 8800 Viborg, tlf

2.etage, Søndersøparken 1, 8800 Viborg, tlf Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 2.etage, Søndersøparken

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage Søndersøparken 1 8800 Viborg Tlf: 78 47 41

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for Ungdomshjemmet Holmstrupgaard afd. Viborg. Sct Laurentiivej 14 b, 8800 Viborg (87288370)

Generel Klinisk Studieplan for Ungdomshjemmet Holmstrupgaard afd. Viborg. Sct Laurentiivej 14 b, 8800 Viborg (87288370) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan for Ungdomshjemmet Holmstrupgaard afd. Viborg. Sct Laurentiivej 14 b, 8800 Viborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: : Trænings- og bostedet Dragskilde, Thisted Kommune For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stokrosevej er et bo-og træningstilbud efter servicelovens 107. Opholdet er et midlertidigt tilbud om bo- og træningsstøtte,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Psykiatrisk Plejecenter Møllehuset, Møllegade 1, 8800 Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Psykoseafsnit 2. etage Søndersøparken 1 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region Midtjyllands

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Distriktspsykiatri Thy/Mors er en del af Region Nords tilbud til psykisk syge. Vi dækker Thisted og Morsø kommuner. Distriktspsykiatrien

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Botilbuddene på Guldblommevej er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Sengeafsnit O2 Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Telefon : 78475020 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Psykiatri Specialiserede Botilbud Stokrosevej Stokrosevej 2, 8800 Viborg, tlf. 87876920 Beskrivelse af organisatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Boformen Aas er et 110-tilbud under Specialsektoren i Region Nordjylland. Som 110 er Boformen et tilbud til hele landet.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Team Vestertorv, Thisted Kommune

Generel Klinisk Studieplan: Team Vestertorv, Thisted Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Team Vestertorv, Thisted Kommune For modul 8 Psykiske syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q har en afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Organisatorisk placering Mailadr.:Soehuset@viborg.dk - tlf. 87 87 69 55 Botilbuddet Søhuset er et psykiatrisk basistilbud i Viborg kommunes socialpsykiatri. Der ydes bostøtte efter Servicelovens 85.Søhuset

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på www.sundhed.dk.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Bostedet Algade er et døgndækket botilbud for mennesker med svære psykiske lidelser. Bostedet er en del af det socialpsykiatriske

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere