Europaudvalget landbrug og fiskeri Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget Europaudvalget København, den 21. februar 2006 Sagsnr.: 3604 FVM 338 Folketingets Europaudvalg har d. 23. januar 2006 anmodet om besvarelse af følgende spørgsmål vedr. rådsmøde nr (landbrug og fiskeri) den 23. januar 2006: Spørgsmål 3: Ministeren bedes oversende en oversigt over udfaldet i sager om statsstøtte på landbrugsområdet, hvor Rådet har været involveret. Ministeren bedes endvidere redegøre for kompetencefordelingen mellem Rådet og Kommissionen i sådanne sager, herunder om Rådet vil kunne omgøre en afgørelse fra Kommissionen, og om der har været tilfælde, hvor det er sket. Svar: Der er i de sidste 13 år enstemmigt vedtaget 16 anmodninger om statsstøtte på landbrugsområdet i Ministerrådet. Danmark har stemt for i 9 af sagerne og i 7 tilfælde undladt at stemme. Desuden er man bekendt med, at der i de seneste år har været 2 statsstøtteanmodninger, som ikke er kommet til afstemning i Rådet (landbrug og fiskeri), fordi bl.a. Danmark på forhånd har tilkendegivet at ville stemme imod forslaget om at tillade statsstøtten. Der henvises til vedlagte oversigt. Med hensyn til kompetencefordelingen mellem Rådet og Kommissionen fremgår det af TEF art. 88, stk. 2, 3. afsnit, at Rådet på begæring af en medlemsstat med kan beslutte, at en af staten ydet eller planlagt støtte, uanset bestemmelserne i artikel 87 eller de i artikel 89 nævnte forordninger, skal betragtes som forenelig med fællesmarkedet, hvis ganske særlige omstændigheder berettiger en sådan beslutning. Har Kommissionen indledt den i dette stykke første afsnit fastsatte fremgangsmåde med hensyn til denne støtteforanstaltning, bevirker den pågældende stats begæring til Rådet, at sagens behandling udsættes, indtil Rådet har taget stilling til sagen. Dog træffer Kommissionen beslutning, såfremt Rådet ikke har taget stilling inden tre måneder efter, at begæringen er fremsat. Ved dom af 29. juni 2004 i sag C-110/02 (Kommissionen mod Rådet) har EF- Domstolen fastslået kompetenceforholdet mellem Kommissionen og Rådet. Ved denne dom annullerede Domstolen Rådets beslutning i henhold til art. 88, stk. 2, 3. afsnit, hvorved Rådet havde givet Portugal tilladelse til at yde statsstøtte til portugisiske svine-

2 2 producenter ved ikke at kræve tilbagebetaling af den statsstøtte, som disse havde modtaget ulovligt i 1994 og 1998, og som Kommissionen havde erklæret for uforenelig med fællesmarkedet. EF-Domstolen udtalte i dommens præmis 44: 44. Det bemærkes endelig [ ], at når en beslutning, hvori det konstateres, at en støtte er uforenelig med fællesmarkedet, er truffet af Kommissionen, kan Rådet ikke paralysere virkningen af denne beslutning ved selv at erklære støtten forenelig med fællesmarkedet på grundlag af artikel 88, stk. 2, tredje afsnit, EF. Domstolen har således med denne dom slået fast, at Rådet ikke kan omgøre Kommissionens afgørelser om at anse en støtte for uforenelig med fællesmarkedet.

3 3 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren TEF art. 88, stk. 2, 3. afsnit Rådsdato Referatudklip Bemærkninger 23/ STATSSTØTTE TIL GÆLDSSANERING I CY- PERN at tillade Cypern at yde en ekstraordinær statsstøtte på 39,33 mio. EUR til ca landmænd mhp. at eftergive en del af en oparbejdet gæld som følge af den tyrkiske invasion i 1974 og en længerevarende tørkeperiode i 1990 erne. En del af støtten vil blive ydet som engangsbeløb mens resten af støtten vil blive ydet som 15-årige rentefri lån. Der er tale om opsparede midler, som iht. til tiltrædelsestraktaten for Cypern kunne været ydet som statsstøtte i tidligere år. 30/ STATSSTØTTE TIL DEN GRÆSKE VINSEKTOR Grækenland præsenterede under eventuelt en anmodning for Rådet (landbrug og fiskeri) om at yde supplerende støtte på max. 5 mio. EUR for hl. vin, idet Grækenland fandt, at den tilladelse til krisedestillation, som Kommissionen havde givet, ikke var tilstrækkelig. Anmodningen kom ikke til afstemning, da Danmark på direkte forespørgsel fra Grækenland tilkendegav, at man næppe ville kunne opnå parlamentarisk tilslutning til at imødekomme anmodningen, hvorefter Grækenland ikke som planlagt lod sagen sætte på dagsordenen for det følgende rådsmøde (landbrug og fiskeri). 13/ STATSSTØTTE TIL SPANSKE NØDDEPRODU- CENTER Rådet (landbrug og fiskeri) vedtog at udsætte en beslutning om tilladelse til, at Spanien kunne yde ekstraordinær støtte til spanske producenter i nøddesektoren med et beløb på maksimalt 67,6 mio. EUR for 2003, da det viste sig, at forslaget ikke umiddelbart kunne opnå tilslutning. Støtten var en overgangsforanstaltning mellem den gamle forbedringsstøtte, som ophørte ved udgangen af 2002, og den nye tilskudsordning, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, som trådte i kraft den 1. januar DK, Holland, Sverige og England undlod at stemme. Forslaget kom aldrig til afstemning i Rådet Forslaget kom aldrig til afstemning i Rådet

4 4 16/ STATSSTØTTE TIL ITALIENSKE MÆLKEPRO- DUCENTER Rådet (ECOFIN) nåede til politisk enighed om, at det var foreneligt med fællesmarkedet, at Italien trådte ind og betalte den afgift på mælk, som producenterne skyldte for tidligere overproduktion, og inddrev pengene fra producenterne. Herefter tilbagebetaler de italienske producenter deres gæld ved hjælp af rentefri betalingsudsættelse over 14 år. Gælden tilbagebetales fuldt ud i lige store årlige rater. 8/ STATSSTØTTE TIL ITALIENSKE LANDBRUG- SKOOPERATIVER Rådet (landbrug og fiskeri) besluttede på mødet d marts 2003 at udsætte en beslutning om den italienske regerings anmodning om at yde national støtte for at kompensere for finansiel insolvens for landbrugsproducenter, der havde deltaget i landbrugskooperativer, og som havde givet garantier med sikkerhed i deres egne værdier før En del af denne støtte ( ,79 EUR) skulle gives i henhold til italiensk national lov og den resterende del ( EUR) i henhold til den sicilianske regionale lov. Den italienske delegation tilkendegav, at den italienske stat ville indtræde i de forpligtelser, der hidrørte fra sikkerhedsstillelse foretaget af deltagerne i landbrugskooperativer, hvis disse kooperativer befandt sig i en tilstand af officielt konstateret insolvens. DK og Irland undlod at stemme. DK, Holland, Spanien og Sverige undlod at stemme. 28/ SUPPLERENDE STØTTE TIL BOMULDSPRO- DUCENTER, at Grækenlands regering kunne yde støtte til bomuldsproducenter, idet der for produktionsårene ydedes en national udligningsgodtgørelse til de græske bomuldsproducenter, der havde fulgt god landbrugspraksis, for de producerede mængder, som Kommissionen havde anerkendt som støtteberettigede iht. forordning 1398/2002, for max EUR. Danmark lagde vægt på, at de græske bomuldsproducenter pga. reglernes offentliggørelsestidspunkt ikke havde nået at tilpasse sig reglerne inden såningen. DK, Sverige og Tyskland undlod at stemme. 28/ NATIONAL STØTTE TIL VINSEKTOREN I

5 5 FRANKRIG OG ITALIEN Rådet (RIA) vedtog en beslutning om, at Frankrig og Italien kunne yde national støtte til destillation af visse vinprodukter. Anmodningen havde først været fremsat på Rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18/2 2002, men Rådet havde udsat vedtagelsen til en senere samling pga. parlamentarisk undersøgelsesforbehold fra den danske delegation. Holland, Storbritannien og DK undlod at stemme. 21/ STATSSTØTTE TIL PORTUGISISKE SVINEAV- LERE, at det ansås for foreneligt med fællesmarkedet, at den portugisiske regering ydede en ekstraordinær støtte til den portugisiske svinekødssektor, bestående i støtte til de personer, der var omfattet af Kommissionens beslutninger af 25. november 1999 og af 4. oktober 2000, af en størrelsesorden på højst 16,3 mio. EUR svarende til de beløb, som disse skulle tilbagebetale i henhold til de nævnte beslutninger. Ved sag C-110/02 anlagde Kommissionen annullationssøgsmål ved EF-Domstolen mod Rådets beslutning og fik medhold. Holland undlod at stemme Annulleret af EF-Domstolen i / STATSSTØTTE TIL DEN FRANSKE VINSEKTOR, at Den Franske Republiks ydelse af en ekstraordinær national støtte til destillation af visse produkter fra vinsektoren var forenelig med fællesmarkedet. 22/ STATSSTØTTE TIL DEN PORTUGISISKE VINSEKTOR at give den portugisiske regering tilladelse til ydelse af en ekstraordinær national støtte til destillation af visse produkter fra vinsektoren. Det ansås ifølge denne beslutning for at være foreneligt med fællesmarkedet, at den portugisiske regering ydede en ekstraordinær støtte til destillation af hl vin på op til 0,574 EUR/% vol./hl i det omfang det var strengt nødvendigt for at rette op på den skævhed, der var konstateret på portugisisk territorium. 19/ STATSSTØTTE TIL DESTILLATION AF VISSE PRODUKTER FRA VINSEKTOREN (TYSKLAND, Enstemmighed Enstemmighed

6 6 ITALIEN, FRANKRIG) Rådet (landbrug og fiskeri) vedtog på anmodning fra den tyske, italienske og franske regering tre beslutninger, hvori den planlagte støtte i Tyskland (Rheinland-Pfalz), i Italien (produktion af Asti og af Moscato d'asti) og i Frankrig til destillation af visse produkter fra vinsektoren blev erklæret forenelig med fællesmarkedet. 20/ STATSSTØTTE TIL DEN ITALIENSKE SUK- KERROESEKTOR Rådet (landbrug og fiskeri) vedtog en beslutning, hvori det erklæredes, at den støtte, som RIBS S.p.A. havde ydet i Italien i perioden fra 1984/85 til 1995/96 i henhold til bestemmelserne i den nationale lov nr. 700 af 19. december 1983 om sanering af sukkerroesektoren, var forenelig med fællesmarkedet. 14/ STATSSTØTTE TIL PRODUCENTER I UGUN- STIGT STILLEDE OMRÅDER I ØSTRIG DK, Finland og Holland undlod at stemme. tilladelse til, at den østrigske regering kunne yde national støtte til mindre producenter i ugunstigt stillede områder, jf. bilag XV vedrørende artikel 151 i Østrigs tiltrædelsesakt. Ifølge beslutningen anses det indtil d. 31. december 2004 at være foreneligt med fællesmarkedet at opretholde den støtteordning, der er beskrevet i det nationale særdirektiv om ydelse af udligningsgodtgørelsen i ugunstigt stillede områder og af den nationale støtte, som meddelt Kommissionen d. 26. oktober 1995, hvorefter der hvis beregningen af den udligningsgodtgørelse, der fra 1995 er blevet udbetalt til en bedrift, fører til støtte, der er mindre end det beløb, denne bedrift modtog i 1993 (dvs. før Østrigs tiltrædelse af EU) som led i denne ordning sker udbetaling af forskellen i form af national støtte. 14/ STATSSTØTTE TIL GRÆSKE LANDBRUGSKO- OPERATIVER tilladelse til, at den græske stat delvis overtog den gæld, som visse landbrugskooperativer og andre operatører i landbrugssektoren havde til Den Græske Landbrugsbank (lov nr. 2538/97, artikel og artikel 21). 23/ STATSSTØTTE TIL ITALIENSKE LANDBRUGS- KOOPERATIVER

7 7 Rådet (landbrug og fiskeri) nåede til politisk enighed om at imødekomme en begæring fra Italien vedrørende tilbagebetaling af fordringer med tilhørende garantier, som medlemmer af landbrugskooperativer, der var insolvente, havde stillet personligt. 29/ STATSSTØTTE TIL DEN FRANSKE OG ITALI- ENSKE VINSEKTOR at tillade supplerende national støtte til forebyggende destillation af bordvin i Frankrig og Italien. 26/ STATSSTØTTE TIL DEN PORTUGISISKE VINSEKTOR Portugal ønskede at fortsætte sin hidtidige nationale støtteordning. Formanden konstaterede, at der var for forslaget i Rådet (landbrug og fiskeri). Fra dansk side blev der udtrykt principiel betænkelighed overfor nationale støtteordninger, idet man dog ikke modsatte sig forslagets vedtagelse. 16/ NATIONAL HEKTARSTØTTE TIL FÅREOP- DRÆT I FRANKRIG Rådet (landbrug og fiskeri) vedtog at optage dette punkt på dagsordenen og var enig i, at en national og tidsbegrænset hektarstøtte inden for fårekødssektoren var forenelig med fællesmarkedet. DK og Belgien undlod at stemme.

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

erstatningsansvar for nuklear skade

erstatningsansvar for nuklear skade BETÆNKNING II om erstatningsansvar for nuklear skade Afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 30. april 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 482 1968 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. december 2008 (OR. en) 17215/08 LIMITE POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010 NOTE fra: til:

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere