ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal. Til stede: Ryno Scheil, Steen Pedersen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Palle Nielsen, Majbrit Jørming, Finn Sørensen, Carsten Petersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Alice Christiansen, Michael Kristensen, Anne Schiøler Administrationen: Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Afbud: Åben del Sag 8484 Godkendelse af referat Sag 8485 Revisionsprotokol Sag 8486 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8487 Udlejningsforhold Sag 8488 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8489 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8490 Hjemfaldsaftale/frikøb Sag 8491 Bestyrelsesevaluering Sag 8492 Afdelingsmøder 2015 Sag 8493 Foreløbigt urevideret regnskab for selskabet 2013/2014 Sag 8494 Selskabets beretning Sag 8495 Orientering fra administrationen Sag 8496 Kredsudvalget Sag 8497 Fritidsudvalget Sag 8498 BL-cirkulærer Sag 8499 Eventuelt Sag 8500 Næste møde Sag 8501 Øvrige datoer Lukket del Sag 8502 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 8484 Godkendelse af referater B-sag a. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 23. oktober 2014 er udsendt den 30. oktober Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 20. februar 2014 vedrørende regnskabet for 2012/13, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar Revisionsprotokollat af 20. februar 2014 siderne knyttet til byggeregnskab for afdeling 17 Skoleparken 1 (Triumfvej 47) er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udsendt den 30. oktober 2014 Invitation til Poul Oeverdick s 25-års jubilæum mandag den 1. december 2014 Program for mødet med Byrådet mandag den 3. november 2014 Høje Gladsaxe Bladet nr. 10 oktober

3 8487 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigter E-sag Udlejningsoversigt for oktober 2014 er udsendt den 13. november Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Afdeling 46 Søborgparken B-sag Husorden for afdeling 46 Søborgparken med de ændringer der vedtoges på afdelingsmødet den 8. maj 2014 udsendtes med dagsordenen til bestyrelsen med indstilling om godkendelse. Ændringerne var markeret i margen. Godkendt Støtte til visse boligafdelinger B-sag Ingen sager til behandling Hjemfaldsaftale/Frikøb E-sag Boligselskabernes Landsforening (BL), har på vegne af 38 boligorganisationer i de Københavnske omegnskommuner, indgået aftaler med de berørte kommuner om frikøb af såkaldte hjemfaldsklausuler. 3

4 Informationerne herom er tilgået os inden for den seneste uge. For foreløbig at informere Organisationsbestyrelsen herom, udsendtes med dagsordenen følgende materiale: Informationsbrev fra BL til Organisationsbestyrelsen BL informerer om aftalen Tabel over afdelinger og Frikøbsbeløb Notat om hjemfald i Høje Gladsaxe Herudover oplyser BL, at nogle kommuner allerede har sendt aftalen til Byråd og/eller Økonomiudvalg, og flere vil gøre det i denne uge. Det kan samtidig oplyses, at de er i gang med at udarbejde spørgsmål/svar om noget af det, som de forventer, at vi vil blive spurgt om både af de valgte og måske af pressen. Denne skrivelse var fremsendt pr. mail og blev udleveret på mødet. Herudover blev der på mødet udleveret en økonomisk oversigt over konsekvenserne for de berørte afdelinger. På mødet var der en gennemgang af materialet. Herefter var der en dialog om de økonomiske løsningsmuligheder for de berørte afdelinger (beboerne) og dispositionsfonden. Der var enighed om, at finde den meste fordelagtige løsning for den enkelte beboer, da de ved deres indflytning har været uvidende om dette og derfor uforskyldte. Ud fra dette skal der til bestyrelsesmødet den 18. december 2014 foreligge økonomiske beregninger for de enkelte afdelinger og dispositionsfonden, hvorefter den endelige beslutning tages Bestyrelsesevaluering E-sag På Organisationsbestyrelsesmødet den 23. oktober 2014, tilsluttede Organisationsbestyrelsen sig administrationens indstilling om, at arbejde videre med dialogen med afdelingsbestyrelserne og rekruttering af bestyrelsesmedlemmer. Herefter var der en dialog om tiltag under de enkelte punkter. Dialog med afdelingsbestyrelserne: Kontaktperson i Organisationsbestyrelsen til hver afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelsesformandsmøder Bedre information til afdelingsbestyrelserne om Organisationsbestyrelsens arbejde herunder mail om Organisationsbestyrelsens referater på hjemmesiden samt artikel i Boligbladet om Hvad laver de i Organisationsbestyrelsen samt en side i Boligbladet om Nyt fra Organisationsbestyrelsen Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer: Der var enighed om, at for at forbedre rekrutteringen til Organisationsbestyrelsen er det vigtigt, at der er kompetente afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som kan rekrutteres til Organisationsbestyrelsen, så derfor gælder det både rekruttering af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og Organisationsbestyrelsesmedlemmer: 4

5 Artikel i Boligbladet om det at være afdelingsbestyrelsesmedlem Testskema til dem som tænker på at blive afdelingsbestyrelsesmedlem Fokus på rekruttering af de unge Indlæg på næste Repræsentantskabsmøde om rekruttering af afdelingsbestyrelsesmedlemmer På mødet var der en afklaring af punkterne, samt dialog om status og fremdrift. Det planlægges, at afholde et afdelingsbestyrelsesformandsmøde torsdag den 15. januar På mødet var der en dialog om rammerne/indhold/punkter. Til efterretning med bemærkning om, at punkterne svarede til den tidligere dialog og at afdelingsbestyrelsesformandsmødet afholdes den 15. januar 2015 med start kl , hvor dagsordenen skal være en åben dialog med afdelingsbestyrelsesformændene Afdelingsmøder januar / februar 2015 E-sag Endelig mødeoversigt vedrørende afdelingsmøder i januar og februar 2015 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen. Respektive afdelinger tilskrives endvidere om tildeling af mødedatoer i overensstemmelse med de fremsatte ønsker og datomuligheder i forbindelse med ønske om deltagelse fra bestyrelsen og administrationen Foreløbigt urevideret regnskab for selskabet 2013/2014 E-sag Udkast til foreløbigt urevideret resultatopgørelse for selskabet 2013/2014 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen. De væsentligste afvigelser var markeret, og blev overordnet gennemgået på mødet. 5

6 8494 Selskabets beretning B-sag Følgende afsnit er planlagt: 1. Forord Bestyrelsens beretning 70 års fødselsdag 2. Boligpolitik Boligaftalen Hjemfaldsaftalen En mere effektiv drift af almene boliger Almene Boligdage 3. Samarbejdet med Gladsaxe Kommune: Styringsdialog By- og boligpolitik Fremtidsanalyse 4. Mission, Vision og Værdier for boligselskabet 5. Fremtidssikring af boligerne Renovering for fremtidssikring Prioritering af støtte fra dispositionsfonden 6. De større renoveringssager Hvad arbejdes der med Kollektiv råderet 7. Energi og miljø Energiforsøg startet Lokal afledning af regnvand (LAR) Fjernvarmeudbygning Energimærke 8. Administrativ udvikling af serviceydelser Beboervenligt budget Rammer for samarbejde og årshjul Ny hjemmeside og den kommende udvikling 9. Personaleforhold Medarbejderseminar Elever 10. Bestyrelse og udvalg Bestyrelsens sammensætning Afdelingsbestyrelseskonferencer Udvikling af bestyrelsesarbejdet Formand (25 års jubilæum) 6

7 11. Selskabets økonomi Til efterretning med bemærkning om at eventuelle yderligere emner til beretningen 2013/14 meddeles administrationen Orientering fra administrationen a. Afdelingsbestyrelseskonference den 25. oktober 2014 O-sag Der var en evaluering/dialog af den afholdte afdelingsbestyrelseskonference den 25. oktober 2014, hvor kurset i basal boligøkonomi ikke var optimalt, men den øvrige del var rigtig god. Der var enighed om, at der i fremtiden afholdes en årlig afdelingsbestyrelseskonference om efteråret og at planlægningen sker i samarbejde med Kredsudvalget og godkendes endelige i Organisationsbestyrelsen. b. Orientering om den boligpolitiske situation O-sag Som en del af finansloven er der bl.a. sket en ændring i planloven, der giver kommunerne ret til at reservere 25% af udlagte byggegrunde til almene boliger. Samtidig får boligselskaberne mulighed for rentefri lån. Herudover pågår der forhandlinger omkring en ny 4-årig boligaftale, som man har kunne læse meget om i det seneste blad Boligen, samt på hjemmesiderne bl.dk og blboligen.dk. Der går mange rygter om forhandlingerne. På mødet blev der givet en status. Boligministeriet har fået udarbejdet en del rapporter, som alle handler om emnet En mere effektiv drift af almene boliger. Dette kan der bl.a. læses om i det seneste blad Boligen på side 36 og 37, og det har også været omtalt på hjemmesiderne bl.dk og blboligen.dk. På mødet blev dette uddybet. Ønskes der løbende informationer om boligpolitik, kan disse hentes på hjemmesiderne bl.dk og blboligen.dk. Til efterretning med bemærkning om, at der efterfølgende (28. november 2014) er indgået ny boligaftale, hvor også En mere effektiv drift af almene boliger skal bearbejdes. 7

8 8496 Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 26. november Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste ordinære møde i udvalget afholdes den 19. februar Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 24. november Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste møde i udvalget afholdes den 15. december Palle Nielsen forespurgte på Fritidsudvalgets vegne, om mulighed for at Fritidsudvalget udvider sine rammer, til også at være koordinator for afholdelse af fritidsarrangementer mellem afdelingerne. Til efterretning med bemærkning om, at Fritidsudvalget gerne må arbejde videre med de udvidede rammer, som efterfølgende skal godkendes i Organisationsbestyrelsen BL-cirkulærer E-sag Ikke udsendt * BL informerer nr. 43 af den 28. oktober 2014 vedrørende Hvor mange praktikanter mv. er ansat på jeres byggesager? * BL informerer nr. 44 af den 11. november 2014 vedrørende Beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr regulering af satserne * BL informerer nr. 45 af den 11. november 2014 vedrørende Råderetsbeløb og aftrapning af rentesikring regulering af satserne for

9 * BL informerer nr. 46 af den 11. november 2014 vedrørende Foldere om digital post til udenlandske beboere * BL informerer nr. 47 af den 12. november 2014 vedrørende Status på solcellelovgivningen Til efterretning med bemærkning om, at alle BL informerer kan findes på hjemmesiden bl.dk (øverst på forsiden) Eventuelt O-sag Ingen punkter til behandling Næste møde O-sag Ordinært bestyrelsesmøde Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 18. december

10 8501 Øvrige datoer O-sag Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 27. november 2014 er udsendt den 20. november Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 27. november 2014 udsendes den 4. december 2014 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 11. december Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 12. december

11 Lukket del 8502 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 11

12 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Fjernvarme E.ON sagen x Skoleparken 1 Triumfvej 47 Byggeregnskab x x x Buddingeparken Byggeregnskab x x x 12

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere