FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014"

Transkript

1 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. februar Sager til drøftelse/beslutning a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014 b. Kvarterhus, Søndervangen c. Fortrin for ansøgere med fysisk handicap d. Henvendelse vedr. røgfri bolig e. Beboerhuset, Pottemagertoften 4 f. Finansiering helhedsplan, Viby Syd g. Lån i dispositionsfonden, afdeling 21 - Gartnervænget 4. Tema a. Årshjul b. Tema kommende bestyrelsesmøde 5. Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde b. BL-informerer c. Landsbyggefonden orienterer d. BL landsplan e. BL lokalt f. Kontorudvidelse g. Udvalg h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014 i. Det boligsociale fællesekretariat j. Klager behandlet i 2013 k. Kombineret udlejning og udlejningsaftaler Vejlby Vest l. Overførsler af henlagte midler Forhandlingsprotokol nr. 4 side 12

2 m. AARHUSbolig n. Skanderborg Kommune/Konkurrencestyrelsen o. Kunst p. Hjemmeside bedst på nettet 6. Næste møde 7. Eventuelt Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2014 Referat med bemærkningerne fra Kim S. Jensen er lagt på sharepoint. Referatet blev herefter godkendt. Ad pkt. 3 Sager til drøftelse/beslutning a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014 Indkaldelse Blev godkendt. Endelig dagsorden Tilpasses: - Nyt pkt. 5: beboerundersøgelse Resultatet fremlægges af Michael Korsholm - Nyt pkt. 6: indkomne forslag - Øvrige dagsordenspunkter rykkes - Tilføjelse pkt. 8iv: der skal vælges 2 medlemmer til boligsocialt arbejde Ny dagsorden vedlagt som bilag. Orientering fra organisationsbestyrelsen, pkt. 8a forestås af Tonny Mikkelsen Beretning Udkast blev udleveret. Eventuelle bemærkninger skal afleveres til Jan Rasmussen senest den 9. april Forsiden bliver et billede af solcelleanlægget i Vejlby Vest. b. Kvarterhus Søndervangen Kvarterhus Godkendt at dække nettokapitaludgifterne med tilskud fra Dispositionsfonden max kr./år. Finansiering af en eventuel overskridelse af nettokapitaludgifterne drøftes hvis det bliver aktuelt. Gæsteværelser Godkendt at der gives et 30-årigt rentefrit dispositionsfondslån på kr c. Fortrin for ansøgere med fysisk handicap Besluttet at lade visitationsudvalget forholde sig til resultatet af spørgeskemaundersøgelse. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 13

3 d. Henvendelse vedr. røgfri bolig Vil være uoverskueligt at gennemføre i den eksisterende boligmasse. Overvejes indført i et antal boliger i forbindelse med nybyggeri. Udvides til begrebet: allergivenlige boliger, som skal dække overfølsomhed for husdyer, andre former for allergi, røg m.v. e. Beboerhuset, Pottemagertoften 4 Godkendt at forhøje det budgetterede tilskud fra dispositionsfonden med kr således afdelingen kommer ud med et nulresultat. Dirigent, afdelingsmødet Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke Troels Munthe som dirigent. Michael Korsholm deltager som dirigent. Afdelingsregnskab 2013 blev udleveret til Michael Korsholm. f. Finansiering helhedsplan, Viby Syd Jens Møller gennemgik det udsendte notat som blev drøftet. Besluttet at dispositionsfonden vil yde et samlet tilskud over en 4-årig periode på max. kr g. Lån i dispositionsfonden, afdeling 21 Gartnervænget Godkendt at afdelingen får et rentefrit lån i dispositionsfonden, stort kr Lånet afvikles med en forventet årlig besparelse på måleraflæsning med kr Ad pkt. 4 Tema a. Årshjul Forsynes med seneste revisionsdato. b. Tema kommende bestyrelsesmøde Temaet omhandler serviceniveau, baseret på resultatet af brugerundersøgelsen Michael Korsholm og Jens Møller forbereder. Afdelingsregnskaber og hovedforeningsregnskab vil blive gennemgået. Ad pkt. 5 Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde Opfølgning på udførte vedligeholdelsesarbejder Driftsafdelingen udarbejder en procedurebeskrivelse, som vil blive lagt på sharepoint. Nøgletal for afdelinger Er under udarbejdelse. Vil blive medtaget på bestyrelsesmødet hvor politikkere skal behandles. Afdeling 9 Saralystparken II, erhvervslejemål Er lukket af. Refleksioner over bestyrelsesarbejdet i Byagerparken. Sagen pågår. Drøftes med bestyrelsen på kommende regnskabsmøde. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 14

4 Byvangen, malerprojekt Svar på artikel kommer i næste nummer af Inside. Afdeling 11 Vestergårdsparken, vinduesudskiftning Direktøren orienterede om mødet med tilsynet. Det gør det problematisk at tilsynet tilsyneladende vil bestemme hvorledes genopretningsplanerne skal skrues sammen. Er ikke acceptabelt. Formandsmøde den 5. maj Indkaldelse skal udarbejdes og udsendes. Formandsskabet forestår. b. BL informerer nr. 14/2014 arealer og efterisolering nr. 15/2014 solceller: 20 mw pulje for forhøjet støtte til salg til nettet nr. 16/2014 socialøkonomi i almene boligområder BL-informerer blev taget til efterretning, efter at direktøren havde kommenteret BL informerer nr. 14/2014. c. Landsbyggefonden orienterer nr. 625 indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2014 nr. 626 almen styringsdialog nr. 627 ny forbedret regnskabsindberetningsplatform nr. 628 kurser om regnskabs- og låneindberetning til Landsbyggefonden nr. 629 indberetning af ledige boliger pr. 1. april 2014 Landsbyggefonden informerer blev taget til efterretning. d. BL landsplan Notat fra møde den 11. marts Spørgsmål til pkt. 2 godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat, vedr. besvigelser blev besvaret. e. BL lokalt Notat fra repræsentantmøde den 4. marts Der var ingen spørgsmål til notatet. Direktørmøde den 20. marts Notat vil komme på sharepoint. Kredsvalgmøde den 8. april 2014 Vi har 4 adgangskort i overskud. Der var ingen afsætning. f. Kontorudvidelse Regnskab er under udarbejdelse. På nuværende tidspunkt ser det ud til at der blive en overskridelse på ca. kr , primært foranlediget af ydelse i forbindelse med klargøring af i alt 57 arbejdspladser, udført af Viby Elværk. Regnskab vil blive gennemgået når det foreligger. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 15

5 g. Udvalg Byggeudvalgsmøde den 10. marts 2014 Ole Østergaard orienterede kort. Der var ingen spørgsmål til det udsendte referat. Tonny Mikkelsen har ikke fået referatet. Holme Lundshøj fjernvarme er blevet tvunget til at indføre en fast afgift. h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014 Tonny Mikkelsen orienterede om programmet. Der skal komme input fra deltagerne ud fra skrivelse som vil blive rundsendt. Jens Møller tog mod tilmelding til seminaret som afholdes i Randers. Der er afbud fra s direktør. i. Det boligsociale Fællessekretariat Direktøren orienterede. Jens Winther er ansat som ny daglig leder af Det Boligsociale Fællessekretariat. Tiltræder den 1. maj j. Klager behandlet i 2013 Ingen bemærkninger. k. Kombineret udlejning og udlejningsaftaler Vejlby Vest Troels Munthe gav en kort redegørelse og oplyste at 7 af organisationsbestyrelsesmedlemmerne vil ikke kunne få bolig i Vejlby Vest!! Fleksibel udlejning har tidligere været drøftet med kommunen som tilsyneladende har ændret holdning. Tilsynet forespørges om årsagen hertil. l. Overførsel af henlagte midler Direktøren orienterede. Afdelingsbestyrelserne skal orienteres om mulighederne for at flytte henlagte midler fra konto 405 til konto 401 eller konto 402. Direktøren anbefaler at man venter med at flytte midlerne indtil behovet er der. m. AARHUSbolig Der er repræsentantskabsmøde den 13. maj Det skal afklares hvor mange repræsentanter kan deltage med. n. Skanderborg Kommune/konkurrencestyrelsen Direktøren orienterede. Sagen kan betyde en udsættelse af sagsbehandlingen vedr. Svaneparken. o. Kunst Lone Terkildsen og direktøren orienterede. Besluttet at tage et punkt med på dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde for en drøftelse af hvad vi skal stille op med kunsten. p. Hjemmeside bedst på nettet IT-udvalget skal involveres når hjemmesiden skal drøftes. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 16

6 Ad pkt. 6 Næste møde Afholdes onsdag den 30. april 2014 kl Ad pkt. 7 Eventuelt Nøglebrikker Blev udleveret. Der blev kvitteret for udleveringen. Genopretningsplaner Ringbind, januar 2014 blev udleveret. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 17

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/02

Bestyrelsen Referat 2012/02 Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne www.bo42.dk Bestyrelsen Referat 2012/02 02 Bestyrelsesmøde, afholdt den 31. januar 2012,, kl. 15.00 1 Tilstede:

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere