Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen"

Transkript

1 Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligselskabet Domea København Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Boligselskabets budget - bilag vedlagt Bestyrelsens arbejdskapital budget for kommende regnskabsår Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab Valg af kredsdelegerede til BL Inspirationstur den 10. og 11 marts Personaleforhold Generel orientering Driftsforhold Orientering om driftsforhold Driftsfælleskab mellem afdelingerne Selskabets afdelinger Orientering om Peder Lykke vedrørende ansøgning om nedrivningsstøtte, økonomiske konsekvenser og proces vedrørende genhusning Peder Lykke afsættelse af puljer til genhusning Sammenlægning af Peder Lykke med anden afdeling Mødeplanlægning Planlagte møder Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Leif Devald Poul Erhard Nielsen. Preben Stampe Rasmussen Barbara Ehrenberger Uffe Frejdal Nielsen afbud. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Domea Mona Bojko Domea. Jytte Jensen Domea Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 27. januar 2012.

2 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden med bilag er fremsendt til alle medlemmer Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Beslutning: Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 13. december Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Beslutning: Referatet godkendes. 3 Boligselskabet Domea København. 3.1 Orientering fra formanden Formanden havde ingen nye orienteringspunkter. 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Formanden orienterede om at der var bestyrelsesmøde dagen efter. Domeas Landskonference planlægges afholdt i september måned. Der arbejdes med flere meget interessante oplæg og emner. Ellers ingen nyheder fra Domeas bestyrelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Orientering blev taget til efterretning. 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Ingen orientering punktet udgik. Side 2 af 12

3 3.4 Boligselskabets budget - bilag vedlagt. Punktet var til behandling på sidste møde, men budgettet var ikke færdigt. Det forlagte budget med kommentarer blev godkendt, men efterfølgende er der sket rettelser i budgettet, dispositionsfond og arbejdskapital. Budgettet forlægges derfor igen til beslutning. Boligselskabets budget godkendes endeligt af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budget for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 vedlægges som bilag og indeholder udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret. Domea har følgende kommentarer til budgetforslaget: Budgettet indeholder kolonnen regnskab 2010/2011. Regnskabet er en samlet opgørelse for de 4 afsluttede selskabet. Selskaberne havde forskellige skæringsdatoer og derfor indeholder regnskabet, resultater for henholdsvis 12 og op til 18 måneder for det enkelte selskab. Regnskabet kan derfor ikke bruges som rettesnor for budgetterne i 11/12 og 12/13. I forhold til det tidligere fremlagte budget er bidrag fra afdelingerne, kr., til arbejdskapitalen udtaget af budgettet. Årsagen er, at dette bidrag blev besluttet efter at budgetterne var behandlet og godkendt på afdelingsmøderne. De fleste afdelinger havde ikke afsat bidrag til arbejdskapitalen. Der kan således ikke opkræves bidrag i 2012/2013, men først fra 2013/2014. Oversigt over dispositionsfond og arbejdskapital viser de tidligere selskabers overførte beløb pr. 1/7-2011, samt hvad der i indeværende års budget er disponeret over ved bevillinger. Ud fra dette, er åbningstallet for 12/13 dannet, men beløbet kan selvfølgelig ændre sig, hvis der bliver bevilget yderligere fra dispositionsfond og arbejdskapital i indeværende budgetår. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet, som herefter forelægges på det efterfølgende repræsentantskabsmøde til orientering. Beslutning: Budgettet for 2012/2013 blev godkendt. Budgettet forlægges ikke for repræsentantskabet, da organisationsbestyrelsen har kompetence til at besluttet budgettet. 3.5 Bestyrelsens arbejdskapital budget for kommende regnskabsår På mødet den 13. december 2011, blev det besluttet at afdelingerne skulle bidrag til arbejdskapitalen fra budgetår 2012/2013. Imidlertid blev beslutningen truffet efter at afdelingerne havde behandlet og godkendt deres budgetter for 2012/2013. De fleste afdelinger havde ikke afsat dette bidrag i budgettet og både organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet godkendte budgetterne for afdelingerne på samme møde. Beslutningen om at afdelingerne skal bidrag til arbejdskapitalen fra 12/13 kan derfor ikke gennemføres. Side 3 af 12

4 Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at tidligere beslutning ændres, således at afdelingerne først afsætter midler til bidraget i budgetterne for 13/14. Beslutning: Indstilling godkendt. 3.6 Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab Punktet er på dagsorden hvert år, efter valg til organisationsbestyrelsen. De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. Boligselskabet Domea København kan vælge op til 5 repræsentanter. Repræsentantskabet har besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanter af sin midte. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger op til 5 repræsentanter af sin midte for 1 år. Beslutning: Følgende blev valgt Søren Nielsen, Jens Thestrup, Preben Stampe Rasmussen, Leif Deval og Joan Thygesen. 3.7 Valg af kredsdelegerede til BL Punktet er på dagsorden hvert år, efter valg til organisationsbestyrelsen. BL s kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL s kredsvalgmøder. I henhold til BL s vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen. Boligselskabet Domea København kan vælge 2 delegeret. Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede. Det indstilles, at bestyrelsen vælger op til 2 kredsdelegerede for 1 år. Beslutning: Jens Thestrup og Villy Brejning blev valgt. 3.8 Inspirationstur den 10. og 11 marts Administrationen arbejder med turforslag og materiale til dette. Bilag vil blive omdelt på mødet. Side 4 af 12

5 Administrationen har ikke færdiggjort oplægget til inspirationsturen, idet der ved udsendelse af dagsorden kun var tilmeldt 6 fra bestyrelsen og at bestyrelsen skulle tage stilling til, om turen skulle gennemføres. På mødet er antallet nu kommet op på 7 (antallet af tilmeldinger er efter mødet kommet op på 8) og turen gennemføres. Administrationen vil færdiggøre materialet og udsende det, sammen med tidspunkter for afrejse og hjemkomst. Det indstilles at forslag drøftes og besluttes. Beslutning: Det tages til efterretning, at materialet bliver fremsendt efterfølgende. 3.9 Personaleforhold Generel orientering Randersgade/Rothesgade 35-04: Den nye ejendomsfunktionær Casper Munksgaard Severinsen er kommet godt i gang han er ung, men gør det til alles tilfredshed. Han er på sigt en godt emne til at løfte opgaven og som evt. ejendomsmester, men jeg ønsker at beholde Bo Dalsgaard i en lidt længere periode som ejendomsmester både af hensyn til byggesagen, men også med blik for en kommende omorganisering af ejendomsfunktonen i organisationen jvf. punkt 4.2. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Beslutning: Orientering taget til efterretning. 4 Driftsforhold. 4.1 Orientering om driftsforhold Randersgade/Rothesgade. Udvidelse af serviceområdet forventes påbegyndt i februar. Skema B afventes fra Kommunen Teglholmen, Byggetilladelse er lige på trapperne. Skulle være kommet i uge 5. Skema B er fremsendt til kommunen og der arbejdes med de sidste detaljer vedr. beliggenhed på grunden. Der vil givet besked på dato for 1. spadestik Gudenåvej. Her pågår i øjeblikket retablering af kældernedgang og skrænter. Der er stadig ingen afklaring omkring skillemuren som væltede. Forsikringen vil umiddelbart ikke godtage at betale, men vil udbetale kulancebeløb. Der er p.t. indhentet tilbud fra murer og vi vil fastholde kravet Baldersgade Afventer opmåling til serviceområde, da kommunen har inddraget del af fællesarealet til kontor Ragnhildsgade. Side 5 af 12

6 Der har været holdt byggeudvalgsmøde ang. materialevalg m.m. samt inspektionstur til Bolig + i Hvidovre, som er en bebyggelse KAB opfører i samme stil, for at give indtryk af byggeformen. 1 spadestik vil blive den 28. februar. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: orienteringen blev taget til efterretning. 4.2 Driftsfælleskab mellem afdelingerne. For at opnå en effektivisering og bedre udnyttelse af afdelingernes personaleressourcer, har muligheden for oprettelse af driftsfællesskab mellem afdelingerne været drøftet. Der gives på mødet en kort orientering om opstart af arbejdet om et evt. fremtidigt driftsfælleskab. På mødet orienterede Jytte Jensen og Pia Christiansen om mulighederne for et driftsfælleskab. Der er mange muligheder både personaleressourcemæssigt og økonomisk i skabe et driftsfællesskab mellem afdelingerne. Endvidere er personalet på Peder Lykke i en lidt udsat position, da det ikke vides hvor længe der skal være personale der og modsat er der brug for personalet så længe huset har beboere. Et driftsfællesskab kan skabe en bedre tryg for fortsat ansættelse og udnyttelse af de ressourcer som findes der. Leif Deval oplyste, at det ikke altid havde været til Peder Lykkes tilfredshed, at der havde været samdrift med andre afdelinger og at der måske derfor ikke var nogen god ide, at oprettet et driftsfællesskab. Villy Brejning oplyste, at emnet var egnet til et særmøde med et gennemarbejdet oplæg om muligheder, fordele og konsekvenser. Oplægges forventes udarbejdet af Domea og de forskellige ejendomskontorer. Holger Juul Hansen tilsluttede sig et særmøde med et oplæg, men var dog betænkelig om det var en økonomisk god ide med et driftsfællesskab. Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Der afholdes et ekstraordinært møde med oplæg fra Administrationen og ejendomsfunktionærerne. Der er ikke fastsat dato for dette ekstraordinære møde. 5 Selskabets afdelinger. 5.1 Orientering om Peder Lykke vedrørende ansøgning om nedrivningsstøtte, økonomiske konsekvenser og proces vedrørende genhusning. Meningen med dette orienteringspunkt, er at give organisationsbestyrelsen indblik i og viden om, det arbejde der forestår vedr. genhusning samt give organisationsbestyrelsen mulighed for, at overveje de økonomiske aspekter, som vil blive forelagt i et beslutningsoplæg. Baggrund. Side 6 af 12

7 Som bekendt har det ikke været muligt at skaffe kapital til renovering af højhuset på Peder Lykke. Dette blev endelig og uigenkaldeligt klarlagt på møde med Landsbyggefonden den 17. januar Landsbyggefonden oplyste på dette møde, at det ikke var muligt at yde støtte, hverken til en gennemgribende renovering af huset eller blot nødvendig renovering af klimaskærmen fordi: Da Københavns ældre boligselskab blev dannet som alment boligskab, var huset bygningsmæssige problemer særdeles velkendt. Lovgivningsmæssigt kan der ikke ydes tilskud til renovering af gamle skader som er kendt ved dannelsen af et alment boligselskab. På grund af husets konstruktion, vil det aldrig kunne ombygges til tidsvarende familieboliger, da man ikke kan nedbryde de bærende vægge og skabe gennemlyste lejligheder af passende størrelse. LBF ville yde støtte til nedrivning og genhusning. Administrationen har herefter arbejdet videre med dette i samarbejde med bestyrelsen og organisationsbestyrelsen i Københavns Ældre boligselskab. Under denne proces blev det nødvendigt at fusionerer KÆB med andre selskaber, idet KÆB kun havde en afdeling i selskabet. For at opnå støtte til nedrivning, skal der være noget tilbage af afdelingen som stadig skal bestå. Fusionen havde altså til formål, at KÆB kunne sammenlægges med en anden afdeling for at opnå støtte til nedrivning og genhusning. Sammenlægning med anden afdeling, unde BDK, er endnu ikke gennemført. Årsagen er, at processen med den endelige bevilling fra LBF, har været gået lidt i stå, fordi man afventede København kommunes udspil om, hvad der kunne bygges på grunden bag efter. Det har betydning for det samlede budget på nedrivning og genhusning. Den 11. oktober 2011 blev der afholdt møde i LBF med Domea og Københavns kommune. Processen er nu i gang igen og så langt, at der nu kan tages fat på arbejdet med genhusningen. I de første møder med Københavns kommune blev ret hurtigt oplyst, at der ikke ville blive givet mulighed for at bygge nye almene familieboliger på grunden. Københavns kommune har nu meldt ud, at der kan bygges ældreboliger med serviceareal, samt et nyt plejecenter til erstatning for det nuværende utidssvarende plejecenter. Økonomiske konsekvenser. I ansøgningen om støtte til nedrivning, bliver der naturligvis indregnet økonomi til genhusning, tomgangsudgifter m.v., men der vil være nogle områder som Boligselskabet skal stå for. Endvidere vil selve nedrivningssagen blive kørt som en 1/5 dels ordning. Det betyder at LBF afholder 2/5, kreditforeningen 1/5, Københavns kommune 1/5 og BDK 1/5 af udgifterne. Godt nok har Peder Lykke medbragt en pæn økonomi og et kontant beløb til det nye selskab, men indtil økonomien i nedrivningsprojektet er kendt, vil det være mest sikkert at hensætte størstedelen af beløbet til udgifter i forbindelse med genhusningen og nedrivning. I forbindelse med fusionen, bad Domea - LBF om at tilkendegive, at hverken det nye samlede selskab eller den afdeling som Peder Lykke blev lagt sammen med, blev økonomisk hæftet op på udgifterne til nedrivning. Dette blev bekræftet, underforstået at de midler som Peder Lykke har medbragt også anvendes til nedrivningsformålet. Side 7 af 12

8 Proces vedrørende genhusning. På opfordring af LBF, blev der i starten af 2011 taget kontakt til Kuben Mangament vedrørende tilbud på opgaven med genhusning. Kuben Management har senest stået for genhusning af beboerne i AAB Rødovre, hvor 2 højhuse skal nedrives. Derudover har Kuben Management i mange år stået for genhusning i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Kuben har derfor en stor og bred erfaring omkring processer før, under og efter genhusning af hele bygninger eller dele af afdelinger. De har også en stor viden om reglerne vedrørende permanent genhusning og hvad der skal besluttes af tiltag for at få genhusningen til at lykkes. Som tidligere nævnt er sagen i LBF nu så langt i processen, at der skal skrives kontrakt med Kuben (eller et andet selskab) vedr. opgaven med genhusning. Dog skal annonceringspligten overholdes og opgaven vil i nær fremtid blive annonceret. Kuben Management oplyser at Boligselskabet / organisationsbestyrelsen skal være opmærksom på flere elementer i genhusningen, som Boligselskabet skal tage beslutning om og afsætte penge til. Dette vil blive beskrevet i et selvstændigt punkt. Nogle af de afsatte puljer, vil senere muligvis kunne afskrives over bygge/nedrivningssagen, men Boligselskabet skal i første omgang både lægge penge ud og stå for tilbagebetaling fra lejere. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Efter afklarende spørgsmål, blev orienteringen taget til efterretning. 5.2 Peder Lykke afsættelse af puljer til genhusning. Baggrund. Som nævnt i forrige punkt, skal der afsættes flere puljer til brug for genhusningen af beboerne i Peder Lykke. Nogle af disse puljer vil kunne afskrives over nedrivningssagen på et senere tidspunkt, men Boligselskabet skal i første omgang afsætte midlerne til de nødvendige udgifter. Afsættelse af puljer. I forhandlingerne med Kuben Management, har de oplyst, at i arbejdet med genhusning af AAB s højhuse i Rødovre, var det nødvendigt at afsætte følgende puljer: Rente og (afdrags)frit lån til forskellen mellem gammelt og nyt indskudslån. Når der anvises ny lejlighed, skal der betales et nyt indskudslån. Hvis ikke der er gjort udlæg i indskuddet fra Peder Lykke, vil dette normalt blive udbetalt til dækning af det nye indskud. Restbeløbet kan søges som indskudslån i kommunen, men der vil være en del beboere som ikke vil kunne få indskudslån eller på anden måde skaffe det resterende beløb. Det skal endvidere besluttes om lånet også skal være afdragsfrit. Det anbefales at der afsættes xx kr. til rente og (afdrags)frit lån til nyt indskud. Rentefrit lån til 1. måneds husleje. Når der anvises ny lejlighed, skal der foruden indskud også betales 1 måneds leje forud. Side 8 af 12

9 En del beboere vil ikke kunne fremskaffe penge til 1. måneds leje, samtidig med at de også skal betale leje i Peder Lykke. Det anbefales at der afsættes xx kr. til rentefrit lån til 1. måneds husleje. Garantiperiode på 5 år. For at skaffe genhusningslejligheder nok, er det nødvendigt at bede alle Boligselskaber om hjælp. Ingen er naturligvis interesseret i, at hjælpe og modtage en lejer, hvis man kan risikerer at de nye afdelinger får utilsigtede udgifter på den nye lejer. Det har tidligere vist sig hensigtsmæssigt, at give en 59 garanti i 5 år. Det vil betyde, at BDK forpligter sig til at betale fraflytningsregninger for tidligere lejer i de første 5 år, hvis lejeren ikke selv er istand til at betale. Kuben Management oplyser, at det er meget svært at vurderer hvad der skal afsættes til denne pulje, da perioden løber i 5 år og det kan ikke forudses hvor mange personer der vil fraflytte deres nye lejlighed indenfor de først 5 år. Alligevel anbefales det, at der afsættes et beløb på ca. xx kr. Det anbefales at der afsættes xx kr. til dækning af 5 års garantiperioden. Præmie til dem der selv finder en lejlighed. Nogle beboer vil være istand til selv at finde lige den lejlighed de gerne vil have. Kuben anbefaler, at der ydes en form for præmie på et kontakt beløb, som vedkommende kan/skal bruge til: indskud, leje, flytning m.v. hvis der ikke afsættes en pulje til dette, vil det ikke være motiverende for beboerne, selv at finde en ny bolig. Det anbefales, at der fastsættes en kontant præmie på xx kr. til de beboere som selv ønsker at finde en ny bolig. Beløbet skal dække alle omkostninger til difference til nyt indskud, fysisk flytning og evt. hvidevare i ny lejlighed. Hjælp til anskaffelse af køleskab og komfur. Flere og flere boligselskaber vælger at udtage hårde hvidevare af lejemålet. Flere lejere kan derfor stå med et lejetilbud, som de ikke kan tage imod, fordi de ikke har midler til at købe køleskab og komfur. Lejlighederne i Peder Lykke er udstyret med køleskab og trinettekøkken med 2 kogeplader. Det anbefales derfor, at der afsættes til pulje på xx kr. til indkøb af køleskab og komfur, til de lejere som ikke har midler selv til dette. Man kunne muligvis lade lejeren medtage køleskabet, således at der kun bliver tale om udgifter til komfur. Lejligheden ville så blive genudlejet på midlertidig kontrakt uden køleskab. Konklusion: På baggrund af Kubens erfaringer, er det nødvendigt at der afsættes en række puljer, i alt xx kr., således at genhusningen kan gennemføres. Når genhusningen er gennemført og nedrivningen er færdig, vil beløbet, minus afdrag på div. lån, kunne afskrives over byggeregnskabet. De afsatte puljer kan revideres under forløbet, hvis det viser at der enten er afsat for meget eller for lidt. Indstilling: Det indstilles, at der afsættes følgende puljer til genhusning af beboerne i Peder Lykke: 1. xx kr. til rente og (afdrags) frit lån til forskellen mellem nyt og gammelt indskudslån. 2. xx kr. til rentefrit lån til 1. måneds husleje i ny bolig. Side 9 af 12

10 3. xx kr. til dækning af fraflytningsudgifter i de første 5 år. 4. xx kr. til præmie for selv at finde en ny bolig m.v. Puljen kan dække 50 personer a xx kr. 5. xx kr. til køb af køleskab / komfur, såfremt det ikke findes i den nye bolig. Beslutning: Der afsættes følgende puljer: 1. xx kr. til rentefrie lån, men lånet skal afdrages. 2. Der afsættes xx kr. 3. Der afsættes xxkr. 4. Der afsættes xx kr. 5. Der afsættes xx kr. Beløbene afsættes af dispositionsfonden, indtil det beløb som KÆ bragte med ind i BDK er opbrugt og resten afsættes af arbejdskapitalen. Endvidere blev det besluttet, at beløbene i dette punkt skulle slettes i offentliggørelsen af referatet til beboere m.fl. 5.3 Sammenlægning af Peder Lykke med anden afdeling. Baggrund. Københavns ældreboligselskab, blev fusioneret med de øvrige selskaber, for at kunne blive lagt sammen med en anden afdeling. Det er et krav fra LBF for at ansøgningen om nedrivningsstøtte kunne behandles. Årsagen hertil er, at det ikke er lovmedholdeligt at yde nedrivningsstøtte, hvis der ikke er noget af afdelingen tilbage som kan videreføres. Der har endnu ikke været taget skridt til en sammenlægning. Overvejelser omkring sammenlægning med anden afdeling. Som nævnt ovenfor er der endnu ikke sket nogen sammenlægning af afdelinger. Som beskrevet i et tidligere punkt, har årsagen været, at forløbet omkring ansøgning og bevilling af nedrivningsstøtte har været gået i stå i en periode. Men nu er processen igen kørende og alle parter er i gang med økonom, plan for området og politisk behandling. Det er nu tid til at overveje hvornår sammenlægningen skal foregå og med hvilken afdeling. Juridisk er det nemt at sammenlægge afdelinger. Men hvis man senere skulle ønske at opsplitte afdelingerne igen, er processen noget mere besværlig, men ikke umulig. Det kræver dog godkendelse af både kommune, LBF og kreditforeninger, hvis en afdeling skal deles. Da tendensen i hele samfundet retter sig mod større og mere driftssikre enheder, kan det være svært at få godkendelser på deling af afdelinger. Som nævnt i et tidligere punkt, har Københavns Kommune nu besluttet at der kan bygges ældreboliger og plejecenter på grunden. Det kunne måske derfor være gavnligt at drøfte, hvilken afdeling der fremover kan bære, at have både ældreboliger og et plejecenter tilknyttet afdelingen. Måske er geografien også et parameter der skal overvejes. Side 10 af 12

11 Økonomisk vil det næppe komme til at betyde noget for den afdeling der bliver slået sammen med Peder Lykke, da økonomien / huslejefastsættelsen kan separeres i en årrække. Når et nyt plejecenter m.v. er opført, vil det selvfølgelig blive som en samlet enhed med samlet økonomi. Indstilling: At organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om, hvilken afdeling Peder Lykke skal lægges sammen med, samt hvornår dette senest skal foregå. Beslutning: At der skal indledes forhandlinger med Gertsvej om sammenlægning med Peder Lykke. Formanden og administrationen foretager de indledende drøftelser med bestyrelsen på Gertsvej. 6 Mødeplanlægning I henhold til boligselskabets vedtægter skal bestyrelsen og repræsentantskabet godkende årsregnskabet senest 6 måneder efter seneste årsregnskabs afslutning. Herudover fremgår det af vedtægterne, at boligselskabets bestyrelse skal godkende budgetter for boligselskab og alle afdelinger senest 3 måneder inden næste regnskabsårs begyndelse for afdelingernes vedkommende sker godkendelsen af budgettet efter forudgående godkendelse på afdelingsmøde. Der skal derfor planlægges ordinære møde vedr. godkendelse af regnskaber i december 2012 og godkendelse af afdelingens budgetter inden udgangen af marts Endvidere skal der planlægges ekstraordinært møde vedr. indgåelse af ny forretningsføreraftale inden udgangen af april Ud over ovenstående anbefales det, at bestyrelsen drøfter hvordan fremtidig mødestruktur skal være, hvor mange årlige ordinære møder og hvilke emner møderne skal have. Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger mødedato, -tid og -sted for møder og arrangementer i perioden til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde. Beslutning: Overordnet holdning er, at der ikke skal holdes flere møder end nødvendig, men at der selvfølgelig er brug for flere møder indtil alle nødvendige emner i forbindelse med sammenlægningen er behandlet. Der afholdes møde 27. marts 2012 kl vedr. ny samlet forretningsføreraftale for Domea København. Sted aftales senere. (På dette møde vil budget for 20012/2013 for Peder Lykke blive forelagt). Der afholdes temamøde den 25. april 2012 kl vedr. samlet driftscenter. Sted aftales senere. Der afholdes møde i december 2012 vedr. godkendelser af regnskaber med efterfølgende repræsentantskabsmøder. Dato fastsættes senere Der afholdes møde i marts 2013 vedr. godkendelse af budgetter. Dato fastsættes senere. Side 11 af 12

12 7 Planlagte møder. Følgende møder og arrangementer er berammet for perioden frem til og med ordinært repræsentantskabsmøde i marts Inspirationstur. 27. marts 2012 kl organisationsbestyrelsesmøde den vedr. ny samlet forretningsføreraftale. 25. april 2012 kl temamøde for organisationsbestyrelsen vedr. driftscenter. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: ovenstående tages til efterretning. 8 Eventuelt Under mødet efterlyste Poul Erhard Nielsen behandling af en ansøgning fra afdelingen om nødvendig udbedring af forskellige problemer. Ansøgningen var sendt til formanden og ikke til administrationen. Formanden havde forstået, at ansøgningen var sendt til alle og havde derfor ikke tænkt at videresende ansøgningen til andre. På baggrund af denne hændelse blev den rigtige forretningsgang drøftet. Hvis en afdeling vil ansøge om midler fra dispositionsfond eller arbejdskapitalen, skal ansøgningen sendes til driftschef / administration. Administrationen udfærdiger et uddybende punkt til dagsorden indeholdende oplysninger om baggrund for ansøgningen, afdelingens egne muligheder og historik på opgaven, afdelingens økonomi og mulighed for at afholde udgiften samt konsekvenser og sluttelig indstilling til organisationsbestyrelsen. Villy Brejning Formand Mona Bojko Referent. Side 12 af 12

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Domea København Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Gadekærvej 32, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00 på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Normann Hansson Palle Theilmann Per Brian Johansen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Normann Hansson Palle Theilmann Per Brian Johansen Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2012 kl. 15.00 i Figenparkens selskabslokaler, Figenvej 18, Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 12 Nybyggeri...

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 12 Nybyggeri... Boligselskabet Alliken Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 14.00 i Fælleshuset, Skjoldvænget 100, 5610 Assens. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Assens... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ringe... 2 1.1

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00 i fælleshuset, Tømmergaarden 36, 1. 5600 Faaborg.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00 i fælleshuset, Tømmergaarden 36, 1. 5600 Faaborg. Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00 i fælleshuset, Tømmergaarden 36, 1. 5600 Faaborg. Dagsorden: 1 Domea Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere