08 ~A~~~~R~E~~ ~V~i~;~TN!:~L~~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08 ~A~~~~R~E~~ ~V~i~;~TN!:~L~~"

Transkript

1 ~ 08 ~A~~~~R~E~~ ~V~i~;~TN!:~L~~ ØRNEVEJ CVR-NR TELEFAX TELEFN CVR nr Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade København N. Årsregnskab for perioden 1/ / (7. regnskabsår) TRBEN SCHLEDERMANN NIELSEN RUDDI CARLS EN BENT SØNBERG STATSAUTRISEREDE REVISRER

2 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Anvendt regnskabspraksis 5 Bestyrelsens påtegning 3 Revisions påtegning 4 ResuItatopgørelse 6 Balanc;e jr ~oter!} REVISRGARDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB?(){)(1 ARAnm A I-M

3 2 Foreni ngsoplysn inger Andelsboligforening: AIB Jæger Beliggenhed: Jægersborggade 32-34, 2200 København N Matr.nr. 1810,1811,1812,1813,1814,1815,1818,1820,1821, ,1824,1825,1828,1829,1830,1831,1833,1836,1837, 1838, 1839, 1840, 1841 og 1842 Udenbys Klædebo Kvarter. CVR nr Hjemstedskommune: Københavns kommune Bestyrelse: Michael Bosnack (formand) Keld Frimand Thomas Rasmussen Lars Gravesen John Dickov Hansen Thor Gosbjørn Lis Veng Larsen Anja Rasmussen Anne Birgitte Ellegård Gert Petersen Administrator: Advokat John Lademann Kronprinsessegade København K. Tlf.nr Revision: Revisorgården Køge Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Regnskabsår: Nuværende Fremover 1. august december januar december STATSAUTRISERET REVISRGÅRDEN REVISINSPARTNERSELSKAB re AJ-ho

4 3 Bestyrelsens påtegning Det er administrators og bestyrelsens opfattelse, at efterfølgende resultatopgørelse giver et retvisende billede af det forløbne regnskabsårs indtægter og udgifter samt at efterfølgende balance giver et retvisende billede af foreningens økonomiske situation pr. 31/ Nærværende regnskabs indstilles derfor til godkendelse på foreningens generalforsamling. København, den 2001 Som administrator: John Laaemann advokat I bestyrelsen: Michael Bosnack (formand) Keld Frimand Thomas Rasmussen Lars Gravesen John Dickov Hansen Thoi-Gosbjørn (IS -Veng (arsen Anja Rasmussen Anne Birgitte Ellegård Gert Petersen Således forelagt på foreningens generalforsamling den / 2001 nirigent REVISRGÅRDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB?nnn AA.n~ A 1.""

5 Revisionspåtegning Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 1999/00 for Andelsboligforeningen Jæger. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Forbehold Vi har ikke modtaget tilstrækkelig dokumentation for debitorerne, hvorfor vi tager forbehold for tilstedeværelsen og værdiansættelsen. Vi tager forbehold for igangværende byfornyelse, idet der ikke på skæringsdagen er dokumenteret sammenhæng mellem igangværende byfornyelse og byggelånet. Igangværende byfornyelse kan derfor indeholde beløb der er byggesagen uvedkommende. Dokumentationen ligger hos kommunen. Derudover tager vi forbehold for værdiansættelsen på tilgodehavendet hos Jægersborggades Telekommunikationscentral, idet vi ikke har fået dokumenteret tilstrækkelig sikkerhed for tilbagebetalingen. Såfremt de nævnte aktiver ikke er optaget korrekt i årsregnskabet vil dette få indflydelse på resultatet, formuen og den beregnede andelskroneværdi. Konklusion Det er vor opfattelse at årsregnskabet, med undtagelse af den eventuelle virkning af det i ovennævnte forbehold anførte, er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det, bortset fra forbeholdenes mulige indvirkning på årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat. Køge, den 16. august 2001 REVISRGARDEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torb~d:daMen statsautoriseret revisor REVISRGÅRDEN STATSAUT R I SER ET REV I S I NSPARTN ER SELSKAB

6 5 Anvendt regnskabspraksis RESULTATPGØRELSE Indtægter Boligafgift og husleje, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indgået til foreningen pr. 31. december Udgifter Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen pr 31. december BALANCEN Aktiver Ejendommene er optaget til anskaffelsessum. Der foretages ikke afskrivning. Vaskeriet afskrives over 10 år. Passiver Prioritetsgæld,kr , er medtaget til nominel restgæld, hvilket vil sige, det beløb foreningen skal tilbagebetale ved normale afdrag. Såfremt foreningen ønsker at indfri gælden pr. 31/ skal der betales et beløb, svarende til gældens kursværdi, kr REVISRGÅRDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB m AJ-ho

7 6 Resultatopgørelse for perioden 1/ / / /99 (17 mdr.) (12 mdr.) Note Realiseret (t.kr.) Boigafgift Boligafgift, vinduesbidrag Boligafgift, fjernvarmebidrag Erhvervsleje Beboelsesleje Beboelsesleje, vinduesbidrag Beboelsesleje, fjernvarmebidrag Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT ffentlige afgifter Forsikringer og kontingenter Elafgift Personaleudgifter Administrationsudgifter/ejendomskontor Vedligeholdelsesudgifter Vaskeriregnskab Øvrige driftsudgifter Afskrivninger UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIEllE PSTER G SKAT Renteudgifter m.v., netto Årets afdrag på prioritetsgæld FINANSIEllE PSTER I ALT RESULTAT FØR SKAT Foreningsskat ÅRETS RESULTAT STATSAUTRISERET REVISRGÅRDEN REVISINSPARTNERSELSKAB 2000 B840ra AJ-ha

8 7 Note Balance pr. 31/ AKTIVER 31/ (t.kr.) ANLÆGSAKTIVER Ejendomme Vaskeri Edb-udstyr ANLÆGSAKTIVER I ALT MSÆTNINGSAKTIVER Igangværende byfornyelse m.v. Tilgodehavende boligafgift m.v. Tilgodehavende vedr. fjernvarmeanlæg AB Viktoria Tilgodehavende, Jægersborgsgades Telekommunikationscentral Periodeafgrænsningsposter Udlæg byggesager Likvide midler MSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT REVISRGARDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB m AJ-ho

9 8 PASSIVER Note 31/ (t.kr.) EGENKAPITAL 18 Andelsindskud: Saldo pr. 31/ Tab- og vindingskonto: Saldo pr. 1/ Årets resultat Årets afdrag på prioritetsgæld Anslået ejerandel, byfornyelse pskrivningskonto: pskrivning til offentlig ejendomsvurdering Vedligeholdelsesandel, vinduesudskiftning (1/3) EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 19 Prioritetsgæld Spar Nord, byggelån Deposita LANGFRISTET GÆLD I ALT KRTFRISTET GÆLD Spar Nord, kassekredit 20 Leverandørgæld 21 Anden gæld Varmeregnskab for 2000/01: A conto indbetalinger Varmeudgifter KRTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT 22 ANDELSKRNEVÆRDI 23 PANTSÆTNINGER G FRPLIGTELSER REVISRGARDEN S T A T S A U T o R l S E R E T R E V I S IN S P A R T N E R S E L S K A g.? AA40m A.I-ho

10 9 1. Øvrige indtægter Dørtelefon Ventelistegebyr Fremlejeprovision Rykkergebyr verdragelsesgebyr Portolomdelingsindtægter Rengøringsassistance m.v. Vagtordning Hundeafgift Diverse Ekstraordinære indtægter 2. ffentlige afgifter Ejendomsskat Vandafgift Renovation 3. Forsikringer og kontingenter Bygningsforsikringm.v. Brandbidrag, 1/ / Personaleudgifter Reguleringferiepengeforpligtelse Løn, administration Løn, ejendomsserviæ AM-bidrag, arbejdsgiver Sociale bidrag Lønrefusion Lønsumsafgift Telefongodtgørelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter 5. Administrationsudgifter I Ejendomskontor Administrationshonorar Restrevision 1998/99 Regnskabsassistance 1konsulentbistand Rengøring Kontorartikler,porto m.v. Telefon, Telefax m.v. Incasso Edb-konsulent Diverse Noter 1998/99 (t.kr.) REVISRGARDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB? AR40m A.I-M

11 10 6. Vedligeholdelsesudgifter Gårdanlæg Glarmester Elektriker Snedker / tømrer Blikkenslager Kloakmester Vejanlæg Murer Låsesmed Tagdækker Fjernvarme Skorstensfejer Vaskeri Ejendomsservice, småanskaffelser Renovation Indvendig vedligeholdelse, lejere Arkitekt/ingeniør Heraf vedrørende etablering af udlejningslokaler Tilbageført forsikringserstatninger Diverse 7. Vaskeri regnskab Vaskerikort Drift, vaskeri El, vaskeri Afskrivninger Drift, bad 8. Øvrige driftsudgifter Småanskaffelser/inventar Tab på tilgodehavender vertagelse mangler /tomgang Møder, generalforsamling m.v. Gadefest m.v. Jægerposten og beboerinformation Andre driftsudgifter Varmeregnskab Juridisk rådgivning Lejlighedsvurderinger /99 (t.kr.) Afskrivning Edb REVISRGÅRDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB r0 A.I-ho

12 Renteudgifter m.v., netto Udgifter Prioritetsrenter,jfr. note 19 Kassekredit, Spar Nord Kassekredit, Unibank Diverse renteudgifter Bankgebyrer m.v. Stiftelsesprovisioner,BRF Kredit Tilskud, Finansstyrelsen tilprivat byfornyelse Indtægter Grundejernes Aftaleindskud Renteudg ifter Investeringsfond m.v /99 (t.kr.) Ejendomme Købesumffig.skøde vertaget indvendig vedligeholdelse m.v. vertaget gæld udenfor købesummen Diverse gebyrer m.v. Advokathonorar Saldo pr. 1/ Vinduesudskiftning (forbedringsandel 2/3) Fjernvarmeinstallering pskrivning til offentlig ejendomsværdi Udlæg byggesager, tidligere år Etablering af udlejningslokaler, afholdt efter 1/ ffentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgør kr Vaskeri Saldo pr. 1/ Tilgang 1999/ afskrivning, 100/0i 17 mdr. Saldo pr. 31/ Edb-udstyr Saldo pr. 1/ Tilgang - afskrivning,33,33%) i 17 mdr REVISRGARDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB?NV> RRA"~. Lhn

13 Igangværende byfornyelse m.v. ffentligbyfornyelse Tilskud- BRF Kældre + kælderradiatorer 15. Tilgodehavende boligafgift m.v. Boligafgift,husleje og handler Diversetilgodehavender Udlæg beboere 16. likvide midler Grundejernes Investeringsfond Kasse, ejendomskontor BG Bank Andelsindskud Andelsindskud, kr. 160 pr. m2: Saldo pr. 1/ Andelsindskud, kr. 360 pr. m2: Saldo pr. 1/ Andelsindskud, kr. 450 pr. m2: Saldo pr. 1/ Andelsindskud, kr. 465 pr. m2: Saldo pr. 1/ Arets salg Saldo pr. 31/ m2 x kr m2 x kr m2 x kr m2 x kr m2 x kr m REVISRGARDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB?nnn RMnm A I.M

14 13 Renter Afdrag Restgæld pr. Kursværdi pr. 19. Prioritetsgæld 1999/ /00 31/ / % BRF, opr. kr % BRF, opr. kr % BRF, opr. kr % BRF, opr. kr % BRF, opr. kr Prioritetsgæld med offentlig støtte (byfornyelse) 2,5,10BRF, opr. kr , indekslån, afdrags- og rentefrit 2,5,10 BRF, opr. kr , indekslån, afdrags- og rentefrit 2,5% BRF, op r. kr , indekslån, afdrags- og rentefrit 2,50/0BRF, opr. kr , indekslån, afdrags- og rentefrit 2,5,10 BRF, opr. kr , indekslån, afdrags- og rentefrit 2,5% BRF, opr. kr , indekslån, afdrags- og rentefrit 2,5,10 BRF, opr. kr indekslån, afdrags- og rentefrit Restgæld pr. 31/ Til ovennævnte lån ydes fuld ydelsesstøtte, således at det offentlige betal4r den samlede ydelse (renter og afdrag på indekslånene. Disse lån indgår ikke i opgørelsen af andelens værdi. 20. Leverandørgæld Fjernvarme Diverse håndværkere 20. Anden gæld Gæld, diverse kreditorer Skyldig A-skat Skyldig arbejdsmarkedsbidrag Skyldig ATP Skyldige feriepenge Skyldige omkostninger Depositum ekskluderede Afsat skat REVISRGÅRDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB :>000 1IR40m A.I-ha

15 Andelskroneværdi Andelsværdien kan opgøres således i henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, 5 stk. 2, litra C (offentlig ejendomsværdi): Egenkapital ifølge årsregnskabet Regulering af prioritetsgæld til kursværdi Andelsværdien pr. m2udgør følgende: / = 655 Dog skal bemærkes, at andelsboligforeningens generalforsamyng fastsætter, hvilken andelsværdi, der skal anvendes ved overdragelse af andele (kr. 465 pr. m pr. 31/7 1999). 23. Pantsætninger og forpligtelser Til sikkerhed for andelshavernes lån til køb af andele har andelsboligforeningen afgivet kautionserklæringer overfor pengeinstitutter. Kautionserklæringer er hovedsageligt afgivet som beløbsgrænset selvskyldnerkaution. Enkelte erklæringer hæfter yderligere for forfaldne renter, således at forpligtelserne ved eventuel misligholdelse kan være større. For udlejede lejligheder henstår ca. t.kr. 600 på konto for indvendig vedligeholdelse, jfr. Lejelovens 22. Beløbet forfalder til betaling ved udførelse af eventuel indvendig vedligeholdelse, så som hvidtning, maling og tapetsering samt andre lignende udgifter i de udlejede lokaler. Udover pantehæfteise for prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebrev, nom.kr. 125 mio. til sikkerhed for mellemværende med Spar Nord. Derudover er der, som sikkerhed for mellemværende med Spar Nord, afgivet transport i anslået provenu fra Realkredit lån 20 mio.kr. Medlemmerne af andelsboligforeningen hæfter, jfr. vedtægternes 5, personligt og solidarisk for pantegæld samt for mellemværende med Spar Nord. REVISRGÅRDEN STATSAUTRISERET REVl SINS PARTNER S ELSK AB?()()() RMnm A I-M

~~~ K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31.

~~~ K MedlemI Kreston lillerr~ac', GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31. GENPART ~~~ BGC.Revision ANDELSBLIGFRENINGEN JÆGER JÆGERSBRGGADE 32-34 ST. 2200 KØBENHAVN N ÅRSREGNSKAB FR PERIDEN 1. AUGUST 1997-31. JULI 1998 (5. REGNSKABSÅR) K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ ~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 20, kld., 2200 København N. Årsregnskab for perioden 1. august 1996-31. juli 1997 (4. regnskabsår)

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår Jægersborggade 34 DK 2200 København N CVR-nr. 18190591 Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsespåtegning 3 Bestyrelsens beretning 4 Den uafhængige revisors påtegning 6 Anvendt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu .., Deloitte. Deldtte Statsautoriseret CVR-nr.: 24213714 Klædemålet 9 2100 København ø Telefon: 39 17 03 33 Telefax: 39 27 03 33 www.deldtte.dk Revisimsaktieselskab A/B Vesterbrogade 106A/ Brorsonsgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby ÅRSRAPPORT FOR 1.7.2005-30.6.2006 3. regnskabsår CVR. Nr.: 27 14 09 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

A/B Blidahlund & Esperancegården

A/B Blidahlund & Esperancegården Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 A/B Blidahlund & Esperancegården Årsrapport 2012 Godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere