Årsberetning for perioden vedr. selskabsligning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning"

Transkript

1 Møde i mandag den 25. februar 2002, kl i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 15) Meddelelser Ingen Valg til Hovedstadsområdets Vandsamarbejde Ifølge vedtægter af 21. januar 2000 for Foreningen Hovedstadsområdets Vandsamarbejde skal udpege 1 medlem samt 1 suppleant til foreningens Vandudvalg. Udpegningen gælder for perioden 1. januar december Forvaltningen foreslår, udpeger Søren Christiansen samt 1 suppleant til Vandudvalget. Indstilles til godkendelse, idet Ida Bode udpeges som suppleant. Årsberetning for perioden vedr. selskabsligning Ballerup Kommune og Told- og Sktestyrelsen indgik kontrakt den 29. september 1998 om ligning af juridiske personer, bortset fra dødsboer, med dertil hørende administrive opgaver i Ballerup Kommune.

2 Efter kontraktens 7, jf. bilag 6 til aftalen, skal kommunen udarbejde en årlig redegørelse om aftalens opfyldelse. Redegørelsen for 2001 (årsberetningen) skal inden den 15. marts 2002 indsendes til Toldog Skteregion Ballerup og Told- og Sktestyrelsen. Den nu udarbejdede redegørelse (årsberetning) viser, de i kontrakten og selskabsligningsplanen anførte mål for lignings- og revisionsindssen er opfyldt. Tilsvarende gælder for ressourceanvendelsen og de uddannelsesmæssige initiiver (fagligt miljø). Der er gennemført 227 lignings- og revisionsmæssige kontroller mod et fasts mål på 201 kontroller, og der er foretaget ændringer (forhøjelser og nedsættelser) for 78,3 mio. kr. Til løsning af opgaven er anvendt 11,3 årsværk mod et fasts mål på 11,0 årsværk. Efter kontraktens punkt 8 skal kommunens eksterne revision afgive en beretning og udarbejde en erklæring om kommunens varetagelse af selskabsligningsopgaven. Den eksterne revisors beretning og erklæring indgår ved Told- og Sktestyrelsens vurdering af aftalens opfyldelse. Revisionsberetningen og erklæringen fra revisionsfirmaet Deloitte & Touche giver ikke anledning til bemærkninger. Bilag Årsberetning for selskaber 2001 inkl. revisors erklæring og revisionsberetning fra revisionsfirmaet Deloitte & Touche (udsendes). Økonomi- og Skteforvaltningen foreslår, årsberetningen for kommunens varetagelse af selskabsligningen godkendes, revisionsberetningen og erklæringen fra revisionsfirmaet Deloitte & Touche tages til efterretning, og årsberetningen for kommunens varetagelse af selskabsligningen og den eksterne revisors beretning og erklæring indsendes til Told- og Sktestyrelsen.

3 Søndergården - FB' opførelse af Seniorbofællesskabet Kløvermarken - skema B Resume Fællesadministrionen 3B har fremsendt skema B med anmodning om endeligt tilsagn inden byggeriets påbegyndelse. Redegørelse Bebyggelsen opføres på delnr. B19 på Søndergård. Det samlede etageareal udgør 1890 m2 inkl. fælleshus (fælles boligareal) på 189 m2. Projektet er resultet af en indbudt totalentreprisekonkurrence med 5 indbudte, som er udvalgt på baggrund af en EU-prækvalifikion. Efter afholdt licition udgør anskaffelsessummen kr. mod godkendt i skema A kr., svarende til en forhøjelse på kr. Anskaffelsessummen udgør kr. pr. m2. Skema A Skema B Grundudgifter kr kr. Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Diverse gebyrer kr kr. I alt kr kr. 5 almene familieboliger Arealet udgør 465 m2. Anskaffelsessummen 465 m2 a` kr. eller kr. Finansiering Realkredit 91% kr. Landsbyggefonden 7% kr. Indskud 2% kr. I alt kr.

4 Midlerne fra Landsbyggefonden på 7% af anskaffelsessummen, kr., forudsættes betalt ved ydelse af rentefrit og i 50 år afdragsfrit lån fra Ballerup Kommune til Landsbyggefonden (kommunal grundkapital). Kommunal garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65% og op til lånegrænse 91%, eller 26% af anskaffelsessummen, kr. Lejlighedsfordelingen er uændret fra skema A, men årslejen er neds fra 777,90 kr. til 765,00 kr. pr. m2. Baggrunden for lejenedsættelsen er, man ved skema A har beregnet for store driftsomkostninger. Lejen udgør herefter: 2 rum 85 m2 765 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. 3 rum 100 m2 765 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. 4 rum 110 m2 765 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. 14 almene medejerboliger Arealet udgør 1425 m2. Anskaffelsessummen 1425 m2 a` kr. eller kr. Finansiering Realkredit 74,28% kr. Landsbyggefonden 5,72% kr. Indskud 20,00% kr. I alt kr. Midlerne fra Landsbyggefonden på 5,72% af anskaffelsessummen, kr., forudsættes betalt ved ydelse af rentefrit og i 50 år afdragsfrit lån fra Ballerup Kommune til Landsbyggefonden (kommunal grundkapital). Kommunal garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65% og op til lånegrænse 74,28%, eller 9,28% af anskaffelsessummen, kr. Årslejen udgør 627,72 kr. pr. m2 mod beregnet i skema A 645,38 kr. pr. m2. Lejlighedsfordelingen er uændret, og lejen udgør herefter: 2 rum 85 m2 627,72 kr. pr.m kr. årl kr. pr. md. 3 rum 100 m2 627,72 kr. pr.m kr. årl kr. pr. md.

5 4 rum 110 m2 627,72 kr. pr.m kr. årl kr. pr. md. meddeler endeligt støttetilsagn til FB- Fagforeningernes Boligforening til opførelse af 5 almene boliger og 14 almene medejerboliger til en anskaffelsessum på kr., den beregnede årlige husleje på henholdsvis 765 kr. pr. m2 for de almene boliger og 627,72 kr. pr. m2 for medejerboligerne godkendes, der ydes lån til Landsbyggefonden på i alt kr., og der meddeles tilsagn om kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65 % af anskaffelsessummen, eller i alt kr. Det forudsættes, ministeriet godkender, byggeriet udføres som forsøgsprojekt. FB's opførelse af 20 almene familieboliger - Seniorbofællesskabet Solsikken- skema B Resume Fællesadministrionen 3B har fremsendt skema B med anmodning om endeligt tilsagn inden byggeriets påbegyndelse. Redegørelse Bebyggelsen opføres på delnr. B12 på Søndergård. Det samlede etageareal udgør 1610 m2 inkl. fælleshus (fælles boligareal) på 161 m2. Projektet er resultet af en indbudt totalentreprisekonkurrence med 5 indbudte, som er udvalgt på baggrund af en EU-prækvalifikion.

6 Efter afholdt licition udgør anskaffelsessummen kr. mod godkendt i skema A kr., svarende til en forhøjelse på kr. Skema A Skema B Grundudgifter kr kr. Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Diverse gebyrer kr kr. I alt kr kr. Finansiering Realkredit 91% kr. Landsbyggefonden 7% kr. Indskud 2% kr. I alt kr. Midlerne fra Landsbyggefonden på 7% af anskaffelsessummen, kr., forudsættes betalt ved ydelse af rentefrit og i 50 år afdragsfrit lån fra Ballerup Kommune til Landsbyggefonden (kommunal grundkapital). Kommunal garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65% og op til lånegrænse 91%, eller 26% af anskaffelsessummen, kr. Lejlighedsfordelingen er uændret fra skema A, men årslejen er som følge af den højere anskaffelsessum steget fra 799,80 kr. til 829,00 kr. pr. m2. Lejen udgør herefter: 2 rum 65 m2 829 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. 2 rum 75 m2 829 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. 2-3 rum 85 m2 829 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. 3 rum 95 m2 829 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. meddeler endeligt støttetilsagn til FB- Fagforeningernes Boligforening til opførelse af 20 almene boliger til en anskaffelsessum på kr., den beregnede årlige husleje på 829 kr. pr. m2 godkendes,

7 der ydes lån til Landsbyggefonden på kr., og der meddeles tilsagn om kommunal garanti på kr., svarende til 26% af anskaffelsessummen. FB's opførelse af 20 almene familieboliger - Seniorbofællesskabet Valmuen - skema B Resume Fællesadministrionen 3B har fremsendt skema B med anmodning om endeligt tilsagn inden byggeriets påbegyndelse. Redegørelse Bebyggelsen opføres på delnr. B17 på Søndergård. Det samlede etageareal udgør 1630 m2 inkl. fælleshus (fælles boligareal) på 163 m2. Projektet er resultet af en indbudt totalentreprisekonkurrence med 5 indbudte, som er udvalgt på baggrund af en EU-prækvalifikion. Efter afholdt licition udgør anskaffelsessummen kr. mod godkendt i skema A kr., svarende til en forhøjelse på kr. Skema A Skema B Grundudgifter kr kr. Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Diverse gebyrer kr kr. I alt kr kr. Finansiering Realkredit 91% kr. Landsbyggefonden 7% kr. Indskud 2% kr. I alt kr.

8 Midlerne fra Landsbyggefonden på 7% af anskaffelsessummen, kr., forudsættes betalt ved ydelse af rentefrit og i 50 år afdragsfrit lån fra Ballerup Kommune til Landsbyggefonden (kommunal grundkapital). Kommunal garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65% og op til lånegrænse 91%, eller 26% af anskaffelsessummen, kr. Lejlighedsfordelingen er uændret fra skema A, men årslejen er som følge af den højere anskaffelsessum steget fra 799,90 kr. til 826,00 kr. pr. m2. Lejen udgør herefter: 2 rum 65 m2 826 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. 2 rum 75 m2 826 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. 2-3 rum 85 m2 826 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. 3 rum 95 m2 826 kr. pr. m kr. årl kr. mdl. meddeler endeligt støttetilsagn til FB- Fagforeningernes Boligforening til opførelse af 20 almene boliger til en anskaffelsessum på kr., den beregnede årlige husleje på 826 kr. pr. m2 godkendes, der ydes lån til Landsbyggefonden på kr., og der meddeles tilsagn om kommunal garanti på kr., svarende til 26% af anskaffelsessummen. Kantineordninger på skolerne Resume Udvalget har besluttet, principperne i projektbeskrivelsen Livskvalitet, idræt og sunde måltider forts er udgangspunktet for etablering af skolekantiner.

9 Redegørelse På Grantofteskolen og Lundebjergskolen er i dag velfungerende kantinerordninger. For sikre fælles vilkår gives disse skoler løntilskud samtidig med den forudste etablering af kantiner på de øvrige skoler. På baggrund af skolernes lokalemæssige faciliteter foreslås det, der iværksættes kantineordninger på følgende skoler i 2002: - Hedegårdsskolen - Rugvængets skole - Østerhøjskolen - Rosenlundskolen Rosenlundskolen er par til iværksætte et kantinetilbud fra august 2002, selvom optimale bygningsforhold endnu ikke er etableret. Udgifter til projektkoordinor og drift på 6 skoler fra august 2002 og året ud er kr. Udgifter til køkkenudstyr til skolerne og bygningsændringer på Rosenlundskolen er budgetteret til kr. For de øvrige skoler skal der gennemføres større bygningsmæssige forbedringer, førend kantinedrift kan påbegyndes: - Egebjergskolen - Måløv Skole - Parkskolen - Højagerskolen Økonomi og rækkefølge for etablering af skolekantiner på disse skoler foreslås behandlet i forbindelse med budget Bilag Kantineordning på skolerne projektbeskrivelse Skole- og Socialforvaltningen økonomi ved etablering og drift af kantineordninger på skolerne Økonomiudvalget/ Skole- og Socialforvaltningen foreslår, kantineprojektet iværksættes på 6 skoler pr. august 2002, projektet i 2002 finansieres med kr. fra Børneaktivitetspuljen og kr. fra Børneanlægspuljen, og

10 der i forbindelse med budget 2003 tages stilling til rækkefølge og økonomi for etablering af skolekantiner på de sidste 4 skoler. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse, idet der udarbejdes et økonomisk konsekvenspapir for de efterfølgende år, som medsendes til Økonomiudvalget. /anbefales for så vidt angår meddelelse af en anlægsbevilling på kr. på projekt nr Børnepolitik (anlægspulje). Regnskab for opløsning af det fælleskommunale selskab LEKO I/S Resume Ved vedtagelsen af Lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. blev det besluttet, de kommunale levnedsmiddelkontrolenheder skulle nedlægges og ersttes af et antal regionale stslige enheder pr. 1. januar LEKO I/S aktiviteter ophørte herefter ultimo Redegørelse Det fælleskommunale selskab LEKO I/S bestod af 8 kommuner: Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ledøje-Smørum, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Værløse. LEKO I/S administrion og labororier havde til huse på ejendommen Dyregårdsvej 1, 2740 Skovlunde. Ejendommen er nu solgt til en priv investor. Samtlige kommuner har tiltrådt en aftale om opløsning af selskabet. Tilsynsrådet har i december 2001 godkendt opløsningsaftalen i medfør af den kommunale styrelseslov, 60, stk. 3. Efterfølgende har Lyngby-Taarbæk Kommune ved brev af 17. december 2001 fremsendt et opløsningsregnskab bestående af de afsluttende driftsregnskaber for 2000 og 2001 samt provenu i forbindelse med salg af ejendommen, mr.nr. 20 l af Ballerup, Dyregårdsvej 1, Skovlunde samt løsøreopgørelse. Ballerup Kommune har den 20. december 2001 modtaget et samlet provenu på kr., som fremgår af regnskabet. Bilag Regnskab 2000 og 2001 deret 17. december 2001 (ligger i sagen).

11 opløsning af det fælleskommunale selskab LEKO I/S tages til efterretning, og de afsluttende regnskaber godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Anbefales. Forslag til revision af "Reguliv for tømning af bundfældnings- og samletanke s vedtagelse den 17. december 2001 af ny betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning nødvendiggør en revision af "tømningsregulivet". Revisionen har karakter af en ajourføring af lovgrundlaget siden sidste vedtagelse i 1989 samt optagelse af bestemmelser for ejendomme, der bliver kontraktligt tilknyttet Kloakforsyningen i henhold til 7a i Lov af 23. juni 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg. Bilag Udkast til "Reguliv for tømning af bundfældnings- og samletanke" udkast til revideret "Reguliv for tømning af bundfældnings- og samletanke" godkendes.

12 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Anbefales. Forslag til Tillæg til spildevandsplan - kloakering af ejendomme ved Ågerupvej Resume Beboere i Ågerupvejs-området har henvendt sig til kommunen om forbedring af afløbsforholdene i området. Redegørelse Området er i Københavns Amts bidrag til Regionplan 2001 forsynet med et krav om biologisk rensning med fosforfjernelse ved den enkelte ejendom med spildevandsudledning til Råmose Å. Baggrunden herfor er, forureningen af Råmose Å skal nedsættes. Der er i alt 7 ejendomme (mrikler), der afvander til Råmose Å, og hvis alle ejendommene fremover skulle monteres med minirenseanlæg, anslår forvaltningen, det vil koste i alt ca. 3,5 mio. kr. i etableringsudgifter og ca årligt i drift af disse anlæg. Udgifterne til kloakering andrager 1,8 mio. kr. Som følge heraf, og da en nedsivningsløsning ikke er mulig i området af hensyn til vandforsyningsinteresser, har forvaltningen ladet udarbejde et forslag til kloakering af de 7 mrikler, således spildevandet ledes til Spildevandscenter Avedøre I/S, og regnvandet bortskaffes som hidtil. I den senest ajourførte investeringsoversigt af 28. november 2001 er under projekt nr Kloakering af 8-10 ejendomme i Ågerup, optaget 1,8 mio. kr. i 2003, som forvaltningen vurderer vil kunne dække omkostningerne til projektet inkl. rådgiverbistand. Efter 1. behandling i skal forslaget ud i 8 ugers offentlighedsfase inden 2. behandling. Endvidere skal ejerne af de 7 ejendomme, Københavns Energi, Spildevandscenter Avedøre I/S samt Københavns Amt have forslaget tilsendt særskilt. Bilag Forslag til Tillæg til Spildevandsplan kloakering af ejendomme ved Ågerupvej

13 forslag til Tillæg til Spildevandsplanen godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Anbefales. Kloaknettets renovering i anlægsbevilling I 1992 vedtog en handlingsplan til miljøforbedring af kommunens afløbssystemer. Handlingsplanen angav i grove træk, hvorledes kommunens afløbssystemer gennem kloaksaneringer, separeringer, bassinudbygninger mv. kan opfylde målsætningen for et miljøvenligt afløbssystem. Vi har i dag ca. 180 km spildevandsledning, hvoraf ca. 36 km er saneringsmodent. Halvdelen af disse er i dag renoveret. Handlingsplanen er blevet indarbejdet i kommunens spildevandsplan , som blev vedtaget af i I tilslutning til handlingsplanen blev der udarbejdet en økonomiplan, der er indarbejdet i investeringsoversigten. I den seneste administrivt ajourførte investeringsoversigt af 28. november 2001 er der under projekt nr Kloakrenoveringer rådighedsbeløb, afs 4,0 mio. kr. i Rådighedsbeløbet for 2002 påtænkes anvendt til følgende saneringsopgaver: TV-inspektion: Overslagspris for tv-inspektion af 10 km spildevandledning i kr. Digterpark-området Overslagspris for tv-inspektioner af stikledninger i kr. Roasvejkvarteret Renovering: Strømpeforing af 2500 m fællesledning ved Ballerup kr. Vandværk som kildepladsbeskyttelses-foranstaltning iht.

14 krav fra amtet Opfølgning (HL-renovering) på tv-inspektionen i Digterparken Opfølgning (stik-renovering) på tv-inspektion i Roasvej-kvarteret (1. etape) Overslagspris i alt ekskl. moms kr kr kr. Digterparken er valgt som undersøgelsesområde, da der i de seneste år har været flere kloakstop i området, hvorfor der er behov for kende ledningernes tilstand med henblik på senere gennemførelse af nødvendig renovering. I forbindelse med opfølgningen af TV-inspektion i Roasvej-kvarteret tilbydes prive en undersøgelse af ejendommens kloak som en fortsættelse af sidste års forsøg. Fællesledningerne omkring Ballerup Vandværk skal saneres som led i den indvindingstilladelse, værket fik i De ledninger, der er vurderet utætte, skal ifølge indvindingstilladelsen tætnes. En foreløbig undersøgelse af Roasvej-kvarterets ledningsnet indikerer et behov for nærmere undersøgelse af den kommunale del af ejendommenes kloakstik. der meddeles en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., projekt nr (ny) - Kloakrenoveringer 5 til de beskrevne projekter. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Anbefales. Renovering af olieudskillere - anlægsbevilling

15 I Ballerup Kommunes Spildevandsplan er der på side 19, afsnit 7.4 om Sømose Å, beskrevet, der i planperioden vil blive etableret olieudskillere ved de væsentligste overfladevandstilløb til åen, fortrinsvis nord for banen. Der er 10 overfladevandstilløb til åen nord for banen og 3 syd for banen. Nord for banen mangler der kun olieudskiller på ledningerne fra amtsvejen og Tværdiget. Afløbet fra amtsvejen sorterer under amtet. Afledningen fra Tværdiget sker via Herlev Kommune. Etablering af olieudskiller skal derfor ske i samarbejde med Herlev Kommune. Der kan således fokuseres på udløbene syd for banen. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 28. november 2001 er der under projekt 9286 Renovering, Bygværker og olieudskillere - afs 1,0 mio. kr. årligt i perioden Forvaltningen vurderer, beløbet for år 2002 vil kunne dække omkostnin- gerne til projektering og etablering af olieudskillere med sandfang på udløbene ved Meterbuen og Literbuen, samt Ballerups andel af forbedret olieudskillelse for det fælles anlæg ved Tværvej. De afledte driftsudgifter udgør kr. årligt. der meddeles en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. på projekt nr (ny) - Renovering, bygværker og olieudskillere (etape 3) - til projektering og udførelse af olieudskillere/sandfang på ovennævnte udløb, og de afledte driftsudgifter kr. pr. år indarbejdes i driftsbudgettet. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Anbefales. Mr.nr. 82 b, Ballerup, Centrumgaden 5

16 Resume Planer for etablering af spillested med gevinstgivende spilleautomer i ejendommen Centrumgaden 5. Redegørelse Told & Sk har fået en ansøgning om tilladelse til etablering af et spillested på ovennævnte adresse. Forvaltningen har ved brev af 11. februar 2001 meddelt ansøgeren, et spillested er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, og kommunen, såfremt ansøgningen opretholdes, agter nedlægge et forbud, jf. 14 i lovbekendtgørelse nr. 514 om planlægning. Ansøgeren er anmodet om fremsende sine kommentarer inden 14 dage. der, såfremt ansøgningen opretholdes, nedlægges et 14-forbud. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Anbefales. Regnskab for vedligeholdelsesarbejder på Kommunens ejendomme 1999 har i februar måned 1999 meddelt en anlægsbevilling på kr. til vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme. Af denne bevilling overførte den 9. november kr. til projekt nr (fritidshjem ved Højagerskolen). Regnskabet er nu opgjort til Mod bevilget (efter overførsel) Der er således et mindreforbrug på kr kr kr.

17 svarende til 0,06% Bilag Regnskab for anlægsbevilling (ligger i sagen) Teknisk forvaltning foreslår, regnskabet for vedligeholdelsesarbejder 1999 godkendes. Anbefales. Sager til behandling på lukket møde Meddelelser Ingen Østerhøj Syd ustøttede andelsboliger - salg af grundareal. Søndergård FB-Fagforeningernes Boligforenings opførelse af 19 almene boliger, heraf 14 boliger som almene medejerboliger - salg af grundareal. Søndergård FB-Fagforeningernes Boligforenings opførelse af 20 almene familieboliger salg af grundareal. Søndergård FB-Fagforeningernes Boligforenings opførelse af 20 almene familieboliger salg af grundareal.

Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt

Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt Åbent møde i Teknik- og Miljøudvalget den 12. november 2002 (omfter pkt.erne 1-18) Meddelelser a) 2002000121 (TD) Resulter fra Forsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovion i hovedstadsområdet

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding

Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding Møde i mandag den 28. oktober 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere