Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget"

Transkript

1 Farrebique Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget a f Anne Jespersen 144 På egnen nær G outrens i det sydlige Frankrig, ca. 100 km øst for Cahors, er der tradition for at m an ved dødsfald ikke deler en gård og dens jord op, m en at hele besiddelsen overgår til den ældste søn. D ette i skarp m odsæ tning til traditionen i f.eks. B ourgogne, hvor m an både før og nu deler jorden m ellem arvingerne i m in dre og m indre dele. D en yngste søn, Albert Rouquier, på gården Farrebique, m åtte i 1900 efter faderens d ød rejse væk for at få arbejde. Efter nogle år havde han sin egen forretning i M ontpellier. H an blev indkaldt som soldat i 1914, o g faldt to år senere ved Verdun. Inden da havde han i 1909 fået sønnen G eorges, som 35 år senere skulle vende tilbage til Farrebique for at filme livet på gården. Georges fik, efter faderens død og

2 a f Anne Jespersen m oderens deraf følgende beskedne øk on o m i, en n o g et m angelfuld skolegang. Via en onkel fik han dog indgående kendskab til kunst og kultur, og han var også tidligt en ivrig biografgænger. S om 14-årig kom han ud af skolen og fik læ replads i et trykkeri i M ontpellier og to år senere skaffede et fam iliem edlem ham en stilling som typ o graf i Paris. De m ange film han så i Paris inspirerede ham til selv at forsøge sig som filmskaber, og i 1929 var der, sam m en m ed Jean Epsteins S a tête, prem iere på Rouquiers V endanges, en 50 m inutter lang film om indhøstning a f vindruer. Rouquier var både instruktør, producent, fotograf og klipper. Tonefilm ens ankom st bevirkede at han i m ange år opgav at lave flere film. Han m ente det var for besvæ rligt og, ikke mindst, for dyrt, m en op igennem 1930 erne havde han ind im ellem sm åjobs som lydtekniker, men arbejdede ellers stadig som typograf og var i sin fritid m edlem af adskillige filmklubber. Film fra et besat land. I 1941 besluttede den af regeringen finansierede organisation C.O.I.C. (C om ité d O rganisation de l Industrie C iném atographique) at opprioritere produktionen a f kortfilm, og Rouquier henvendte sig m ed et m anuskript til en dokum entarfilm, L e ton n elier, om frem stilling af tøn d er til vinproduktion. Både L e ton n elier o g senere den spillefilm lange F a rreb iq u e b lev produceret af Etienne Lallier som i adskillige år havde været medarbejder ved flere film produktioner, i flere forskellige funktioner. Under krigen blev der i Frankrig produceret et stort antal - næ sten kortfilm. Og i det hele taget kom der, efter en kort stilstandsperiode lige efter den tyske invasion a f Frankrig, god gang i både den franske film industri o g folks lyst til at gå i biografen. Indspilningen af L e to n n elier begyndte i decem ber 1941 og varede et halvt år. Film en blev vist ved en dokum entarfilm festival i 1943 og m od tog en pris og m egen ros bl.a. fra jurym edlem m et Marcel Carné. Senere i 1943 gik R ouquier i gang m ed L e c h a rro n, en dokum entarfilm om vognm agerhåndværket, og sam m e år fik han til opgave at lave to kortfilm af sam m e type som kendes fra flere andre lande under krigen: film der inform erer befolkningen om krigen og opfordrer den til at leve og forbruge m ed eftertanke. L a p a r t d e Yenfa n t handler om fam ilieevakueringsprogram m er og V éco n o m ie d es m éta u x in d skærper at der bør spares på metaller. Paralleller til sidstnæ vnte findes i både D anm ark og Storbritannien, f.eks. den britiske kortfilm S ave R u b ber. Etienne Lallier lavede sam m e år en tilsyneladende uskyldig kortfilm A lerte a u x c h a m p s som oplyste om de ulykker som kartoffelbillen doryphore kunne forårsage. H vad den tyske censor ikke vidste var at doryphores også var det navn som franskm ændene brugte om tyskere under Første Verdenskrig: de hærgede også hvor de kom frem! A lerte a u x c h a m p s var altså for de indviede alt andet end uskyldig oplysning. En oplagt dansk parallel er Hagen H asselbalchs K o rn e t er i F a re som blev indspillet i 1944, m ed prem iere I lighed m ed danske forhold under besæ ttelsen kunne der under ingen o m stæ ndigheder laves film, hverken d okum entarfilm eller fiktionsfilm, der beskæ f tigede sig m ed den aktuelle politiske situation. D et m an kunne vise var et liv helt løsrevet fra den daglige oplevelse af at være et besat land, et land i krig. Og i virkeligheden var dette måske ikke så stort et problem i forhold til R ouquiers projekt: m ed F a rreb iq u e ou L es q u a tr e saison s ville 145

3 Der var så dejligt ude på landet han lave en etnografisk film (1), et tidløst portræt af en traditionel fransk gård på landet. D et var naturligt at han valgte Farrebique, gården som hans far havde m åttet forlade og som nu blev drevet af hans farbror. Han indlogerede sig i n o vem ber 1944 og blev på gården til n ovem ber M en i dette etnografiske projekt ville aktuelle referencer ikke høre hjem m e. Da han var i gang m ed at film e L e ch arron, vendte en af vognm agerens sønner tilbage fra en tysk fangelejr, m en denne aktuelle reference blev udeladt af film en. Alle de tre film som Georges R ouquier lavede under og lige efter krigen doku- 146 m enterer svundne tiders erhverv og livsvilkår: Både bødkerens o g vognm agerens arbejde følger ældgamle håndvæ rkstraditioner, uden brug af maskiner, og i F a r r e b iq u e får vi indblik i alle aspekter a f livet på en gård an n o 1945, både arbejdet, fornøjelserne, dagliglivets glæ der og skuffelser, fødsel og d ød. Også efter F a rreb iq u e lavede R ouquier film om landet og landlige håndværk, i 1949 om en kobbersm ed, i 1977 om en hesteskom ager, og i 1983 vendte han tilbage til Farrebique for at lave film en B iq u e fa rr e (m ere om denne nedenfor). Dokumentär eller fiktion? Det er i høj grad årstidernes vekslen o g naturens for-

4 a f Anne Jespersen andring so m sætter dagsordenen på landet, F a rreb iq u e er et destillat af et helt år. Rouquier var til stede o g så til, når der blev arbejdet og når der blev taget beslutninger. H an er usynligt til stede, den styrende kraft der ikke bare vælger ud, men også sætter i scene. A ltså klassisk d ok u m entarism e som R obert Flaherty praktiserede da han lavede N a n o o k o f th e N orth og M a n o f A ran : han gjorde sig til en del af det portrætterede sam fu n d for derefter at kunne væ lge og iscenesæ tte situationer som han m en te videregav det sandfærdigste billede a f dette sam fund. Rouquier var inspireret af netop disse to film. Og i F a rr eb iq u e ville han først og frem m est væ re tro im o d sine barndom s erindringer fra gården. Også selv når disse måske kun repræsenterede en del af sandheden. Flaherty tog sig også friheder: i M a n o f A ran sam m ensatte han en fam ilie a f individer der ikke var i fam ilie m ed hinanden:... ifølge R ouquier skal dokum entarister genskabe sandheden, en aktivitet som er ganske anderledes end både fiktionsfilm ens illu sion og den passivitet der ligger i forestillingen om kam eraet som et uskyldigt ø je. (2) Han skabte filmens personer og deres replikker udfra sit m angeårige kendskab til sine onkler, tanter, fætre, osv. Rollerne er således ikke en ob jektiv registrering af deres liv, m en udtryk for Rouquiers opfattelse af hvordan de enkelte personers sande jeg er. Og ved at digte og iscenesæ t te kunne han dels op n å et koncentrat af de mest centrale elem enter, dels kunne han redde situationer som ikke forløb på en tilfredsstillende m åd e. H ans oprindelige m anuskript, hans tæ nkte fortæ lling der skulle give det sandfærdige billede af livet på landet, indeholdt et elem ent af nyskabelse og forandring, n em lig bygningen af et nyt hus. D ette forudsatte et lån fra det offentlige, og da dette lån ikke kunne opnås, m åtte Rouquier finde en erstatning som blev indlæggelse af elektricitet. Lad os et øjeblik sam m enligne F a rrebiq u e, der opfattes som en dokum entarfilm, m ed en anden film fra landet i Sydfrankrig, Jean Renoirs T oni (1935), der opfattes som en (realistisk, autentisk) fiktionsfilm. Der er um iddelbart m ange lighedspunkter. T oni har autentiske rødder (m en bygger på en rom an), skuespillerne er ikke professionelle og der er et vist etnografisk præg over film ens skildring af landarbejdernes liv. M en Toni har et d ecideret plot, ikke uden m elodram atiske elementer, og arbejdet, dets detaljer og de forskellige praktiske gørem ål er i første om gang m ed som baggrund for personerne og deres historie. I F a rreb iq u e er det iagttagelsen af naturens gang og arbejdets forskellige aspekter der er i forgrunden, og personernes historie (f.eks. kærlighedsliv, sygdom, tilskadekom st, død) er underordnet dette. D et er ikke personernes psykologi der er i centrum, m en deres roller som dele af helheden. D e dram atiske h øjdepunkter er oftere skabt af naturen og dagligdagens krav end af de fiktive elem enter og fortællinger. F a rreb iq u e tillader sig at dvæ le ved sine sm å m in i-d okum en ter over brødbagning i stenovn, t>ygning a f en høstak, dyrene bringes hjem inden tordenvejret, begravelse på landet, osv. osv., elem enter som er helt centrale for denne film, m en som ikke ville være passende i en nok så realistisk fiktionsfilm. V iscontis L a terra trem a (1948), mere end nogen anden neorealistisk film, tillader sig også i visse afsnit at skildre fiskernes arbejde på en tilsvarende dokum entarisk m åde, m en film en er alligevel tættere på T oni (som V isconti var m edarbejder på) end på F a rreb iq u e. Også L a terra trem a byggede på en rom an. 147

5 Der var så dejligt ude på landet De fire årstider. I F a rreb iq u e er der u d valgt begivenheder som skal repræsentere livet på landet i løbet af et år, fra efterår til efterår: måltider, skolegang og lektielæ s ning, brødbagning, diskussion af gårdens frem tid, skænderier, pløjning og tilsåning af marker, fodring af dyr, m alkning af køer, indlæggelse af elektricitet, b ørn efød sel, tordenvejr, kirkegang, høst, dødsfald. D e første 20 m inutter af den 90 m inutter lange film dem onstrerer tydeligt R ouquiers m etode. På god dram aturgisk vis får vi slået vigtige tem aer an i forskellige sam taler og optrin, m en hele denne sekvens er struktureret som om det altsam m en sker på én dag. I indledningen får vi, via en af film ens få anvendelser af voice over, præsenteret de personer vi skal følge: Bedstefar og B edstemor. Deres to sønner, den ældste Roch og dennes kone Berthe og deres fire børn, de tre piger, Maria, Sim one og Yvetou og drengen R aym ondou. D en yngre, ugifte søn H enri, sam t bedstefars søster, tante Marie, som bor i G outrens, den næ rm este landsby. D esuden også naboen Fabre og dennes datter Fabrette, som er kæreste m ed Henri. Et af de første billeder der vises i film en er en revnet og sm uldret mur, og i den første scene, hvor vi m øder fam ilien om kring m orgenbordet, diskuteres det: skal m uren repareres?, nej, alt det lapperi hjælper ikke n oget, vi bliver n ød t til at bygge et nyt hus, m åske senere. H usets forfaldne tilstand er et vigtigt em ne. Efter at børnene er sendt i skole (i G outrens), går dagens store projekt, brødbagning, i gang: der laves dej i et kæ m pe dejtrug der er ca. en halv m eter bredt og dybt og ca. halvanden m eter langt. Arbejdet m ed æ ltningen af dejen er m eget hårdt og overlades til m æ ndene. 148 I løbet af dagen dukker em net m ed huset og dets fremtid op flere gange, og under overfladen af disse diskussioner ligger b evidsth ed en om en forestående gentagelse af situationen fra 1900 hvor G eorges R ouquiers farbror ( Bedstefar ) overtog gården. Bedstefar er nu 72 år gam m el og indenfor en overskuelig fremtid vil den æ ldste søn R och skulle overtage det hele og h an s bror H enri blive n ødt til at flytte, d og først efter at have m odtaget en sum pen ge som kom pensation. D e to brødre har således m eget forskellige aktier i foretagendet og forskellige m otivationer i forhold til at bygge om, udvide, osv. osv. Et yderligere vigtigt tem a som også slås fast her på film ens første dag, er overvejelser om m an skal indlægge elektricitet. B eslutningen herom skal tages i fællesskab m ed nabogården hvorfra Henris kæreste, Fabrette, kom m er. H enri spørger hende således da de har stævnem øde: H ar din far stadig ikke bestem t sig for at få elektricitet? - m en Fabrette interesserer sig overhovedet ikke for dette knap så rom antiske em ne. Senere, ved frokostbordet, udvikler diskussionen o m gården sig til et skænderi m ellem Roch o g Henri. Sam tidig ser vi at børnene spiser frokost hos tanten in d e i Goutrens. Og videre i løb et af d en n e filmens første dag, ser vi dejen blive d elt op og gjort klar til stenovnen som i m ellem tiden er blevet varmet op m ed bræ nde. Asken fejes ud og brødet kan kom m e ind. Marken piøjes, det bliver tusm ørke. Børnene er kom m et hjem fra skole og laver lektier. K øerne m alkes og dér i stalden h o s køerne er der igen diskussion m ellem Roch og hans far om byggeriet på gården. Faderen bebrejder Roch at han er blevet 40 uden at have bygget noget. I næste afsnit er det vinter og det giver plads for at Bedstefar fortæller børnene Farrebiques historie. O m de m ange der er

6 a f Anne Jespersen kom m et til verden på gården og om dem der har m åttet forlade stedet. N ogle for at d ø i krig. D ette illustreres m ed en iscenesat sekvens hvor m an ser en person vandre væk fra kameraet o g forsvinde i det fjerne. I vinterafsnittet får vi også at vide at Roch o g hans k one venter et barn. Overgangen til næ ste årstid vises via tim e lapse fotografi. T ing gror, springer ud, det bliver forår, dyrene får unger og på Farrebique fødes en lille dreng. Farrebiques m æ n d ses på b esøg på nabogården hvor det diskuteres o g endelig besluttes at der nu skal indlægges elektricitet. En kæ m pebeslutning der vil få uanede kon sekvenser for arbejdet på gårdene. D er vises de magiske øjeblikke hvor lyset tæ ndes i køkken o g stald, og v i ser børnene ivrigt studere h vor hurtigt el-m åleren løber rundt, som om den var et lille fjernsyn. Som m erafsnittet er også struktureret som en dag der slutter m ed en m ontagesekvens hvor det, igen via tim e lapse fo to grafering, vises hvordan skyggerne bliver længere o g blom sterne folder sig sam m en. O g køerne, fårene o g gæ ssene gennes og følges hjem til gården. M oderen dækker bord og råber efter børnene: Kom! Skynd jer. Suppen er parat. (D er spises m eget suppe i løb et af film en!) D et bliver nat. Cikaderne synger. U glerne hyler. M ånen er fuld. I en sekvens illustreres personernes inderste tanker og d røm m e. Bedstefar ser i drøm m e d en revnede m ur som bør repareres. Roch drøm m er at han stolt ser ud over markerne. H ans k one drøm m er om at få et nyt strygejern og H enri drøm m er o m Fabrette. Den næ ste m orgen er det søndag og alle går i kirke. Kvinderne, m æ ndene og børnene sidder hver for sig i kirken. Både inden og efter gudstjenesten fungerer pladsen foran kirken som en diskussionsplads. M æ ndene bringer em ner på bane so m kan diskuteres færdige bagefter over et glas vin. H enri og Fabrette sender hinanden kærlige blikke under gudstjenesten og ved deres stæ vnem øde bagefter udtrykker H enri sin ærgrelse over at han ikke er den æ ldste søn. N u virker frem tiden så usikker. Fabrette foreslår at de kan tage til den næ rm este større by, R odez, eller til Paris for at få arbejde. H enri siger at dér bruger m an sine m ange penge for hurtigt, og foreslår at de køber en forretning i G outrens. Tante M arie skælder Roch ud fordi han ikke tør gå i gang m ed at bygge et nyt hus. D u kan ikke både få gården og penge. D u er nærig! A f alle børnene er du den d u m m este. D u vil ikke have en ny gård, m en vi andre vil ikke se på en ruin! M etode. Efterårsafsnittet viser årstidens afsluttende karakter. D et der er sået bliver høstet. B lom ster visner. Bladene falder. M arken piøjes op og er klar til næste såning. O g en tilsvarende afslutning for fam ilien på Farrebique forberedes: en advokat hidkaldes for at forberede den forestående overdragelse af gården fra Bedstefar til Roch. Bedstefaderen tager sym bolsk afsked m ed sin ejendom og dens beboere: han går rundt på m arkerne, inspicerer m askinerne, ender i stalden, klapper dyrene og i huset vugger han babyen. I næ ste scene ses lægens ankom st og Bedstefar dør. Eller m ere korrekt dør. For i virkeligheden døde bedstefaderen først i H ans d ød i film en er skuespil og kun m ed for at tjene et dram aturgisk form ål som afslutning på årstidernes gang og R ouquiers film. Her tages fiktionen i brug for at genskabe sandheden Og R ouquier benytter endda en helt Dreyer sk form for subjektivt kam era, idet vi under den lange scene hvor kisten transporteres 149

7 Der var så dejligt ude på landet fra huset til gravstedet - præcis som i V am p y r - ikke blot ser hestevognen m ed kisten og de m ange m ennesker i følget, m en også adskillige gange ser de forbipasserende træ toppe m ed him len som baggrund - en synsvinkel som kun personen i kisten har! Parallelt m ed bedstefaderens d ød kom H enri tilsvarende til skade under høstarbejdet. Vi ser ham blive båret ind fra m arken. Roch siger: Han faldt ned fra hølæ s set. Jeg så ham ikke falde. Da jeg bem æ r kede noget var han allerede faldet. Og m ens Roch fortæller dette ser vi h æ ndelsen iscenesat: en m and falder ned fra et højt vognlæ s hø. H enris tilskadekom st og læ gens ordre om tre m åneders sygeleje er opdigtet for at begrunde at bygningen af det nye hus m å udsættes. Rouquiers benyttede m etode er, som tidligere nævnt, ikke forskellig fra de klassiske dok um en taristers. En kritiker kalder den fiction- d ocum entary (3). M an kunne også kalde det autentisk fiktion, en dansk betegnelse brugt om Poul Trier Pedersens sp on tan spil på DRtv i 1970 erne. Jean Louis Olive går et skridt videre og siger at alt er fiktion: Hans mål er altid fiktionen, skønt denne nok klæber til en vis virkelighed. Men hvad er virkeligheden, om ikke noget flygtigt, fluktuerende. Desuden lægger G. Rouquier sin film fjernt fra tidens politiske kontekst. I hans øjne er bønderne lige så sande som de amerikanske skuespillere er professionelle, disponible i forhold til filmens krav, hvilket han ikke mener er tilfældet med franske skuespillere. I forhold til de amerikanske skuespillere har bønderne imidlertid det fortrin, at de har de rigtige fjæs, og at de, når de spiller sig selv, faktisk arbejder, selv i en fiktion der er en repræsentation af deres arbejde - mens skuespillere aldrig arbejder på lærredet. I G. Rouquiers filmkunst er alt fiktion; han når bare frem til den ad to veje: realisme og poesi. (4) Et gennem gående træk ved F a rreb iq u e er 150 det optim istiske og livsbekræftende. D erfor slutter filmen karakteristisk nok ikke m ed d ød og begravelse, men ved at vise to yderligere korte scener: fam iliens m åltid m ed d en lille baby, hvor R och nu er den der skal skære brødet, og et stævnem øde m ellem Henri og Fabrette, hvor H enri forsikrer sin kæreste om at det altid bliver forår igen. Et selvforsynende minisamfund. F a rreb iq u e er en sam ling af sm åbidder a f naturiagttagelser o g iscenesatte optrin. Roy A rm es ser d en s fragmentariske form som en styrke:... netop dens ujævnhed øger fornem m elsen a f at den er absolut autentisk. (5) R ouquier beskriver F a rreb iq u e som en d agbog fra barndom m en. (6) Og netop barndom sm inder står så stærkt at de er nok i sig selv. Barnet sætter ikke ting ind en større social sam m enhæ ng, m en tager dem for deres pålydende. D ette går derfor godt sam m en m ed en beskrivelse af et m in isam fu n d hvis eneste kontakt med det om given de, mere m oderne sam fund er de el-m aster der bogstaveligt talt forbinder det store med det lille sam fund. Film ens personer er m ennesker der i bund og grund er tilfredse og dele a f et afbalanceret lille sam fund. Et sam fund som kunne forsyne sine beboere m ed stort set alt som var nødvendigt. Man reparerede selv huse o g værktøj. Kun sjældent behøvedes hjæ lp udefra: sagfører, læge, arbejdskraft til høsten; ellers var m an stort set selvforsynende, men på ingen m åde sig selv nok. M an så både kritisk og åbent på de m oderne teknologiske hjæ lpem idler der blev tilbudt. Folk der arbejdede på landet, læ ngtes ikke efter m ere kom fort eller m indre arbejde; husholdningsapparater, biler og m od e var ikke noget de snakkede om, d e behøvede ingen hjælp, vidste godt hvad elektricitet var og hvordan det kunne bruges, og der skulle lange

8 a f Anne Jespersen diskussioner til, først på gården og så m ed naboerne, før man underskrev kontrakt m ed elektricitetsværket... R ouquier-fam ili- en valgte selv. (7) Modtagelse. Filmen b lev i første om gang nægtet deltagelse i d en første C annes Film festival i 1946, m en efter en oprørt artikel i L e F igaro fik den lov til at kom m e m ed uofficielt og en d te m ed at vinde Grand Prix de la C ritique Internationale. Interessant nok var en anden C annes-pris- vinder det år, René C lém ents L a b a ta ille d u rail (K a m p en o m je r n b a n e r n e ), også en film m ed et dokum entarisk islæt, m en en film der i høj grad var en m eget tidsbundet kom m entar til d en netop overståede politisk-historiske situation. F a rreb iq u e fik tillige prisen Grand Prix du C iném a Français i 1946, og i 1948 en guldm edajle ved Filmfestivalen i Venedig. D ens b io grafpremiere fandt sted 11/ Både publikum og kritikere var begejstrede. Den rette film på d et rette tidspunkt: Disse franskmænd, der følte at deres stat med ét var blevet andenrangs, og som heller ikke var helt sikre på hvad befrielsen åbnede op for, søgte bekræftelse i deres landlige rødder og i deres evne til at omstille sig sammen med de teknologiske forandringer, til at vokse, samtidig med at de opretholdt en grundlæggende harmoni. Denne bekræftelse blev i særlig grad næret af en film hvis stemning var en blanding af nøgtern iagttagelse og poesi med blot et lille stænk af ironi. Rouquier prøvede bevidst at gøre sin film tidløs. Selvom hans publikum ønskede at vide nøjagtig hvordan tingene var i 1945, ville de tillige trænge om bag nuet og se de tidløse værdier. (8) B iq u e fa r r e - tilb age efter 38 år. Som noget ganske enestående vendte Georges Rouquier tilbage til gården i 1983 og lavede en opfølger til F a rreb iq u e. Projektet var kom m et i stand bl.a. m ed velvillig støtte fra universitetsfolk fra C ornell og Harvard og amerikanske p en ge fra The N ational E ndow m ent for th e Arts. I 1983 ligger Farrebique der stadig, m en kun som tom m e bygninger. R aym ondou som i den første film er en lille dreng er nu blot R aym ond, en m and i 40 erne m ed kone og 5 børn, og er ejer af gården. Han har bygget en ny kostald og et m o derne hus til sig og sin fam ilie. H ans far er nu 78 år og hans farbror H enri, der har levet en noget om tum let tilværelse som landarbejder, lastbilchauffør og fabriksarbejder, har fundet ro i et hus han har bygget i G outrens. Her bor han m ed sin anden kone. D eres søn læser m edicin. Henris kæreste Fabrette døde få år efter deres bryllup. D en store dram atiske beslutning i B iq u e fa rr e er købet af nabogården Biquefarre. Til en m oderne drevet gård anno 1982 er Farrebiques 20 hektar for lidt. Tiderne kræver stordrift og effektivitet. U den hverken at være m eget p essim i stisk eller konservativ, beskriver R ouquier bagsiden af dette krav om m ere effektivitet. Køerne, de stakkels køer!, m å nøjes m ed at blive kunstigt insem ineret. M arkerne sprøjtes og kam eraet dvæler ved de uheldige bivirkninger: bier, m ariehøns og andre nyttige insekter dør, og det var jo ikke det der var m eningen. O g i det hele taget er det som om m an er i gang m ed at glem m e hvad der var m eningen m ed det hele. D en harm oni, ro og respekt der i F a rreb iq u e herskede m ellem m ennesker, husdyr og natur er der ikke rigtigt tid og plads til. Og alligevel er R ouquier solidarisk m ed sine m ennesker. D e tager udfordringerne op og løser dem på bedste m åde. O g film en viser til sidst trium ferende at dér hvor der i film ens start var to vejskilte ved landevejen, ét til Farrebique og ét til Biquefarre, er der nu kun ét, til Farrebique. I et interview i anledning af prem ieren på B iq u e fa rre sum m erer Georges R ou

9 Der var så dejligt ude på landet quier udviklingen op ved, m ed karakteristisk hum or, at pege på en sym bolsk æ n dring i sproget. Før brugtes ordet paysan om én der dyrker landbrug. Idag siger m an ikke længere paysan, m an siger agriculteur. Paysan er blevet et skældsord. D et er en skam! leg synes det var sm ukt dette paysan, en fyr fra landet. (9) Georges R ouquier døde i F a rreb iq u e og B iq u e fa rr e udkom i 2001 på video og dvd, restaureret og udsendt af Les D ocum en ts C iném atographiques i Paris. Tak til Birgitte Berg fra Les D ocu m en ts C iném atographiques for hjælp m ed dvd er og diverse oplysninger. Noter 1. Weiss, p Weiss, p Holloway, p Olive, p Armes, p Armes, p Sorlin, pp Weiss, p Le Monde, 1/9-83, p. 11. Litteratur Armes, Roy (1966): French Cinema Since 1946, vol. 1: The Great Tradition. London, A. Zwemmer Ltd Goretta, Claude (1956): Aspects of French Documentary. Sight & Sound, London Winter Haudiquet, Philippe (1983): J étais le fils d Albert, celui qui n était plus. (Interview med Georges Rouquier, Le Monde 1/9-1983, pp ). Holloway, Ron (1983): Biquefarre. (Anmeldelse af Biquefarre, Variety, 14/9-1983). Olive, Jean Louis (1984): Farrebique Biquefarre ou les morceaux de la mémoire. (Les Cahiers de la Cinémathèque, No. 41, Hiver 1984.) Siclier, Jacques (1983): Le cycle de la nature continue. (Anmeldelse af Biquefarre, Le Monde 1/9-1983, p. 10). Sorlin, Pierre (1998): Stop the Rural Exodus : images of the country in French Films of the 1950s. (Historical Journal of Film, Radio and Television, vol. 18, no.2, 1998). Weiss John H. (1981): An Innocent Eye? The Career and Documentary Vision of Georges Rouquier up to (Cinema Journal 20, No. 2, Spring 1981). 152

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Pige med mobil. Introduktion

Pige med mobil. Introduktion Titel: Pige med mobil Instruktion: Anja Kvistgaard Produktionsår: 2005 Længde: 38 min. Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin Undervisningstimer: 2 3 Pige med mobil Af Bettina Buch Introduktion Pige med Mobil

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE 25.-31. AUGUST FILMFESTIVAL.DK GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE Odense Internationale Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge. Workshops, foredrag

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

MELLEMTRINNET/VENSKABER

MELLEMTRINNET/VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN MELLEMTRINNET/VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse Fag: Dansk Spilletid: 83 min. Om filmen og kapitelmærknigen: Handling»«er 3. film i Karla-serien, der er baseret på bøger af Renée Toft Simonsen, og på filmlærredet instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere