Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget"

Transkript

1 Farrebique Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget a f Anne Jespersen 144 På egnen nær G outrens i det sydlige Frankrig, ca. 100 km øst for Cahors, er der tradition for at m an ved dødsfald ikke deler en gård og dens jord op, m en at hele besiddelsen overgår til den ældste søn. D ette i skarp m odsæ tning til traditionen i f.eks. B ourgogne, hvor m an både før og nu deler jorden m ellem arvingerne i m in dre og m indre dele. D en yngste søn, Albert Rouquier, på gården Farrebique, m åtte i 1900 efter faderens d ød rejse væk for at få arbejde. Efter nogle år havde han sin egen forretning i M ontpellier. H an blev indkaldt som soldat i 1914, o g faldt to år senere ved Verdun. Inden da havde han i 1909 fået sønnen G eorges, som 35 år senere skulle vende tilbage til Farrebique for at filme livet på gården. Georges fik, efter faderens død og

2 a f Anne Jespersen m oderens deraf følgende beskedne øk on o m i, en n o g et m angelfuld skolegang. Via en onkel fik han dog indgående kendskab til kunst og kultur, og han var også tidligt en ivrig biografgænger. S om 14-årig kom han ud af skolen og fik læ replads i et trykkeri i M ontpellier og to år senere skaffede et fam iliem edlem ham en stilling som typ o graf i Paris. De m ange film han så i Paris inspirerede ham til selv at forsøge sig som filmskaber, og i 1929 var der, sam m en m ed Jean Epsteins S a tête, prem iere på Rouquiers V endanges, en 50 m inutter lang film om indhøstning a f vindruer. Rouquier var både instruktør, producent, fotograf og klipper. Tonefilm ens ankom st bevirkede at han i m ange år opgav at lave flere film. Han m ente det var for besvæ rligt og, ikke mindst, for dyrt, m en op igennem 1930 erne havde han ind im ellem sm åjobs som lydtekniker, men arbejdede ellers stadig som typograf og var i sin fritid m edlem af adskillige filmklubber. Film fra et besat land. I 1941 besluttede den af regeringen finansierede organisation C.O.I.C. (C om ité d O rganisation de l Industrie C iném atographique) at opprioritere produktionen a f kortfilm, og Rouquier henvendte sig m ed et m anuskript til en dokum entarfilm, L e ton n elier, om frem stilling af tøn d er til vinproduktion. Både L e ton n elier o g senere den spillefilm lange F a rreb iq u e b lev produceret af Etienne Lallier som i adskillige år havde været medarbejder ved flere film produktioner, i flere forskellige funktioner. Under krigen blev der i Frankrig produceret et stort antal - næ sten kortfilm. Og i det hele taget kom der, efter en kort stilstandsperiode lige efter den tyske invasion a f Frankrig, god gang i både den franske film industri o g folks lyst til at gå i biografen. Indspilningen af L e to n n elier begyndte i decem ber 1941 og varede et halvt år. Film en blev vist ved en dokum entarfilm festival i 1943 og m od tog en pris og m egen ros bl.a. fra jurym edlem m et Marcel Carné. Senere i 1943 gik R ouquier i gang m ed L e c h a rro n, en dokum entarfilm om vognm agerhåndværket, og sam m e år fik han til opgave at lave to kortfilm af sam m e type som kendes fra flere andre lande under krigen: film der inform erer befolkningen om krigen og opfordrer den til at leve og forbruge m ed eftertanke. L a p a r t d e Yenfa n t handler om fam ilieevakueringsprogram m er og V éco n o m ie d es m éta u x in d skærper at der bør spares på metaller. Paralleller til sidstnæ vnte findes i både D anm ark og Storbritannien, f.eks. den britiske kortfilm S ave R u b ber. Etienne Lallier lavede sam m e år en tilsyneladende uskyldig kortfilm A lerte a u x c h a m p s som oplyste om de ulykker som kartoffelbillen doryphore kunne forårsage. H vad den tyske censor ikke vidste var at doryphores også var det navn som franskm ændene brugte om tyskere under Første Verdenskrig: de hærgede også hvor de kom frem! A lerte a u x c h a m p s var altså for de indviede alt andet end uskyldig oplysning. En oplagt dansk parallel er Hagen H asselbalchs K o rn e t er i F a re som blev indspillet i 1944, m ed prem iere I lighed m ed danske forhold under besæ ttelsen kunne der under ingen o m stæ ndigheder laves film, hverken d okum entarfilm eller fiktionsfilm, der beskæ f tigede sig m ed den aktuelle politiske situation. D et m an kunne vise var et liv helt løsrevet fra den daglige oplevelse af at være et besat land, et land i krig. Og i virkeligheden var dette måske ikke så stort et problem i forhold til R ouquiers projekt: m ed F a rreb iq u e ou L es q u a tr e saison s ville 145

3 Der var så dejligt ude på landet han lave en etnografisk film (1), et tidløst portræt af en traditionel fransk gård på landet. D et var naturligt at han valgte Farrebique, gården som hans far havde m åttet forlade og som nu blev drevet af hans farbror. Han indlogerede sig i n o vem ber 1944 og blev på gården til n ovem ber M en i dette etnografiske projekt ville aktuelle referencer ikke høre hjem m e. Da han var i gang m ed at film e L e ch arron, vendte en af vognm agerens sønner tilbage fra en tysk fangelejr, m en denne aktuelle reference blev udeladt af film en. Alle de tre film som Georges R ouquier lavede under og lige efter krigen doku- 146 m enterer svundne tiders erhverv og livsvilkår: Både bødkerens o g vognm agerens arbejde følger ældgamle håndvæ rkstraditioner, uden brug af maskiner, og i F a r r e b iq u e får vi indblik i alle aspekter a f livet på en gård an n o 1945, både arbejdet, fornøjelserne, dagliglivets glæ der og skuffelser, fødsel og d ød. Også efter F a rreb iq u e lavede R ouquier film om landet og landlige håndværk, i 1949 om en kobbersm ed, i 1977 om en hesteskom ager, og i 1983 vendte han tilbage til Farrebique for at lave film en B iq u e fa rr e (m ere om denne nedenfor). Dokumentär eller fiktion? Det er i høj grad årstidernes vekslen o g naturens for-

4 a f Anne Jespersen andring so m sætter dagsordenen på landet, F a rreb iq u e er et destillat af et helt år. Rouquier var til stede o g så til, når der blev arbejdet og når der blev taget beslutninger. H an er usynligt til stede, den styrende kraft der ikke bare vælger ud, men også sætter i scene. A ltså klassisk d ok u m entarism e som R obert Flaherty praktiserede da han lavede N a n o o k o f th e N orth og M a n o f A ran : han gjorde sig til en del af det portrætterede sam fu n d for derefter at kunne væ lge og iscenesæ tte situationer som han m en te videregav det sandfærdigste billede a f dette sam fund. Rouquier var inspireret af netop disse to film. Og i F a rr eb iq u e ville han først og frem m est væ re tro im o d sine barndom s erindringer fra gården. Også selv når disse måske kun repræsenterede en del af sandheden. Flaherty tog sig også friheder: i M a n o f A ran sam m ensatte han en fam ilie a f individer der ikke var i fam ilie m ed hinanden:... ifølge R ouquier skal dokum entarister genskabe sandheden, en aktivitet som er ganske anderledes end både fiktionsfilm ens illu sion og den passivitet der ligger i forestillingen om kam eraet som et uskyldigt ø je. (2) Han skabte filmens personer og deres replikker udfra sit m angeårige kendskab til sine onkler, tanter, fætre, osv. Rollerne er således ikke en ob jektiv registrering af deres liv, m en udtryk for Rouquiers opfattelse af hvordan de enkelte personers sande jeg er. Og ved at digte og iscenesæ t te kunne han dels op n å et koncentrat af de mest centrale elem enter, dels kunne han redde situationer som ikke forløb på en tilfredsstillende m åd e. H ans oprindelige m anuskript, hans tæ nkte fortæ lling der skulle give det sandfærdige billede af livet på landet, indeholdt et elem ent af nyskabelse og forandring, n em lig bygningen af et nyt hus. D ette forudsatte et lån fra det offentlige, og da dette lån ikke kunne opnås, m åtte Rouquier finde en erstatning som blev indlæggelse af elektricitet. Lad os et øjeblik sam m enligne F a rrebiq u e, der opfattes som en dokum entarfilm, m ed en anden film fra landet i Sydfrankrig, Jean Renoirs T oni (1935), der opfattes som en (realistisk, autentisk) fiktionsfilm. Der er um iddelbart m ange lighedspunkter. T oni har autentiske rødder (m en bygger på en rom an), skuespillerne er ikke professionelle og der er et vist etnografisk præg over film ens skildring af landarbejdernes liv. M en Toni har et d ecideret plot, ikke uden m elodram atiske elementer, og arbejdet, dets detaljer og de forskellige praktiske gørem ål er i første om gang m ed som baggrund for personerne og deres historie. I F a rreb iq u e er det iagttagelsen af naturens gang og arbejdets forskellige aspekter der er i forgrunden, og personernes historie (f.eks. kærlighedsliv, sygdom, tilskadekom st, død) er underordnet dette. D et er ikke personernes psykologi der er i centrum, m en deres roller som dele af helheden. D e dram atiske h øjdepunkter er oftere skabt af naturen og dagligdagens krav end af de fiktive elem enter og fortællinger. F a rreb iq u e tillader sig at dvæ le ved sine sm å m in i-d okum en ter over brødbagning i stenovn, t>ygning a f en høstak, dyrene bringes hjem inden tordenvejret, begravelse på landet, osv. osv., elem enter som er helt centrale for denne film, m en som ikke ville være passende i en nok så realistisk fiktionsfilm. V iscontis L a terra trem a (1948), mere end nogen anden neorealistisk film, tillader sig også i visse afsnit at skildre fiskernes arbejde på en tilsvarende dokum entarisk m åde, m en film en er alligevel tættere på T oni (som V isconti var m edarbejder på) end på F a rreb iq u e. Også L a terra trem a byggede på en rom an. 147

5 Der var så dejligt ude på landet De fire årstider. I F a rreb iq u e er der u d valgt begivenheder som skal repræsentere livet på landet i løbet af et år, fra efterår til efterår: måltider, skolegang og lektielæ s ning, brødbagning, diskussion af gårdens frem tid, skænderier, pløjning og tilsåning af marker, fodring af dyr, m alkning af køer, indlæggelse af elektricitet, b ørn efød sel, tordenvejr, kirkegang, høst, dødsfald. D e første 20 m inutter af den 90 m inutter lange film dem onstrerer tydeligt R ouquiers m etode. På god dram aturgisk vis får vi slået vigtige tem aer an i forskellige sam taler og optrin, m en hele denne sekvens er struktureret som om det altsam m en sker på én dag. I indledningen får vi, via en af film ens få anvendelser af voice over, præsenteret de personer vi skal følge: Bedstefar og B edstemor. Deres to sønner, den ældste Roch og dennes kone Berthe og deres fire børn, de tre piger, Maria, Sim one og Yvetou og drengen R aym ondou. D en yngre, ugifte søn H enri, sam t bedstefars søster, tante Marie, som bor i G outrens, den næ rm este landsby. D esuden også naboen Fabre og dennes datter Fabrette, som er kæreste m ed Henri. Et af de første billeder der vises i film en er en revnet og sm uldret mur, og i den første scene, hvor vi m øder fam ilien om kring m orgenbordet, diskuteres det: skal m uren repareres?, nej, alt det lapperi hjælper ikke n oget, vi bliver n ød t til at bygge et nyt hus, m åske senere. H usets forfaldne tilstand er et vigtigt em ne. Efter at børnene er sendt i skole (i G outrens), går dagens store projekt, brødbagning, i gang: der laves dej i et kæ m pe dejtrug der er ca. en halv m eter bredt og dybt og ca. halvanden m eter langt. Arbejdet m ed æ ltningen af dejen er m eget hårdt og overlades til m æ ndene. 148 I løbet af dagen dukker em net m ed huset og dets fremtid op flere gange, og under overfladen af disse diskussioner ligger b evidsth ed en om en forestående gentagelse af situationen fra 1900 hvor G eorges R ouquiers farbror ( Bedstefar ) overtog gården. Bedstefar er nu 72 år gam m el og indenfor en overskuelig fremtid vil den æ ldste søn R och skulle overtage det hele og h an s bror H enri blive n ødt til at flytte, d og først efter at have m odtaget en sum pen ge som kom pensation. D e to brødre har således m eget forskellige aktier i foretagendet og forskellige m otivationer i forhold til at bygge om, udvide, osv. osv. Et yderligere vigtigt tem a som også slås fast her på film ens første dag, er overvejelser om m an skal indlægge elektricitet. B eslutningen herom skal tages i fællesskab m ed nabogården hvorfra Henris kæreste, Fabrette, kom m er. H enri spørger hende således da de har stævnem øde: H ar din far stadig ikke bestem t sig for at få elektricitet? - m en Fabrette interesserer sig overhovedet ikke for dette knap så rom antiske em ne. Senere, ved frokostbordet, udvikler diskussionen o m gården sig til et skænderi m ellem Roch o g Henri. Sam tidig ser vi at børnene spiser frokost hos tanten in d e i Goutrens. Og videre i løb et af d en n e filmens første dag, ser vi dejen blive d elt op og gjort klar til stenovnen som i m ellem tiden er blevet varmet op m ed bræ nde. Asken fejes ud og brødet kan kom m e ind. Marken piøjes, det bliver tusm ørke. Børnene er kom m et hjem fra skole og laver lektier. K øerne m alkes og dér i stalden h o s køerne er der igen diskussion m ellem Roch og hans far om byggeriet på gården. Faderen bebrejder Roch at han er blevet 40 uden at have bygget noget. I næste afsnit er det vinter og det giver plads for at Bedstefar fortæller børnene Farrebiques historie. O m de m ange der er

6 a f Anne Jespersen kom m et til verden på gården og om dem der har m åttet forlade stedet. N ogle for at d ø i krig. D ette illustreres m ed en iscenesat sekvens hvor m an ser en person vandre væk fra kameraet o g forsvinde i det fjerne. I vinterafsnittet får vi også at vide at Roch o g hans k one venter et barn. Overgangen til næ ste årstid vises via tim e lapse fotografi. T ing gror, springer ud, det bliver forår, dyrene får unger og på Farrebique fødes en lille dreng. Farrebiques m æ n d ses på b esøg på nabogården hvor det diskuteres o g endelig besluttes at der nu skal indlægges elektricitet. En kæ m pebeslutning der vil få uanede kon sekvenser for arbejdet på gårdene. D er vises de magiske øjeblikke hvor lyset tæ ndes i køkken o g stald, og v i ser børnene ivrigt studere h vor hurtigt el-m åleren løber rundt, som om den var et lille fjernsyn. Som m erafsnittet er også struktureret som en dag der slutter m ed en m ontagesekvens hvor det, igen via tim e lapse fo to grafering, vises hvordan skyggerne bliver længere o g blom sterne folder sig sam m en. O g køerne, fårene o g gæ ssene gennes og følges hjem til gården. M oderen dækker bord og råber efter børnene: Kom! Skynd jer. Suppen er parat. (D er spises m eget suppe i løb et af film en!) D et bliver nat. Cikaderne synger. U glerne hyler. M ånen er fuld. I en sekvens illustreres personernes inderste tanker og d røm m e. Bedstefar ser i drøm m e d en revnede m ur som bør repareres. Roch drøm m er at han stolt ser ud over markerne. H ans k one drøm m er om at få et nyt strygejern og H enri drøm m er o m Fabrette. Den næ ste m orgen er det søndag og alle går i kirke. Kvinderne, m æ ndene og børnene sidder hver for sig i kirken. Både inden og efter gudstjenesten fungerer pladsen foran kirken som en diskussionsplads. M æ ndene bringer em ner på bane so m kan diskuteres færdige bagefter over et glas vin. H enri og Fabrette sender hinanden kærlige blikke under gudstjenesten og ved deres stæ vnem øde bagefter udtrykker H enri sin ærgrelse over at han ikke er den æ ldste søn. N u virker frem tiden så usikker. Fabrette foreslår at de kan tage til den næ rm este større by, R odez, eller til Paris for at få arbejde. H enri siger at dér bruger m an sine m ange penge for hurtigt, og foreslår at de køber en forretning i G outrens. Tante M arie skælder Roch ud fordi han ikke tør gå i gang m ed at bygge et nyt hus. D u kan ikke både få gården og penge. D u er nærig! A f alle børnene er du den d u m m este. D u vil ikke have en ny gård, m en vi andre vil ikke se på en ruin! M etode. Efterårsafsnittet viser årstidens afsluttende karakter. D et der er sået bliver høstet. B lom ster visner. Bladene falder. M arken piøjes op og er klar til næste såning. O g en tilsvarende afslutning for fam ilien på Farrebique forberedes: en advokat hidkaldes for at forberede den forestående overdragelse af gården fra Bedstefar til Roch. Bedstefaderen tager sym bolsk afsked m ed sin ejendom og dens beboere: han går rundt på m arkerne, inspicerer m askinerne, ender i stalden, klapper dyrene og i huset vugger han babyen. I næ ste scene ses lægens ankom st og Bedstefar dør. Eller m ere korrekt dør. For i virkeligheden døde bedstefaderen først i H ans d ød i film en er skuespil og kun m ed for at tjene et dram aturgisk form ål som afslutning på årstidernes gang og R ouquiers film. Her tages fiktionen i brug for at genskabe sandheden Og R ouquier benytter endda en helt Dreyer sk form for subjektivt kam era, idet vi under den lange scene hvor kisten transporteres 149

7 Der var så dejligt ude på landet fra huset til gravstedet - præcis som i V am p y r - ikke blot ser hestevognen m ed kisten og de m ange m ennesker i følget, m en også adskillige gange ser de forbipasserende træ toppe m ed him len som baggrund - en synsvinkel som kun personen i kisten har! Parallelt m ed bedstefaderens d ød kom H enri tilsvarende til skade under høstarbejdet. Vi ser ham blive båret ind fra m arken. Roch siger: Han faldt ned fra hølæ s set. Jeg så ham ikke falde. Da jeg bem æ r kede noget var han allerede faldet. Og m ens Roch fortæller dette ser vi h æ ndelsen iscenesat: en m and falder ned fra et højt vognlæ s hø. H enris tilskadekom st og læ gens ordre om tre m åneders sygeleje er opdigtet for at begrunde at bygningen af det nye hus m å udsættes. Rouquiers benyttede m etode er, som tidligere nævnt, ikke forskellig fra de klassiske dok um en taristers. En kritiker kalder den fiction- d ocum entary (3). M an kunne også kalde det autentisk fiktion, en dansk betegnelse brugt om Poul Trier Pedersens sp on tan spil på DRtv i 1970 erne. Jean Louis Olive går et skridt videre og siger at alt er fiktion: Hans mål er altid fiktionen, skønt denne nok klæber til en vis virkelighed. Men hvad er virkeligheden, om ikke noget flygtigt, fluktuerende. Desuden lægger G. Rouquier sin film fjernt fra tidens politiske kontekst. I hans øjne er bønderne lige så sande som de amerikanske skuespillere er professionelle, disponible i forhold til filmens krav, hvilket han ikke mener er tilfældet med franske skuespillere. I forhold til de amerikanske skuespillere har bønderne imidlertid det fortrin, at de har de rigtige fjæs, og at de, når de spiller sig selv, faktisk arbejder, selv i en fiktion der er en repræsentation af deres arbejde - mens skuespillere aldrig arbejder på lærredet. I G. Rouquiers filmkunst er alt fiktion; han når bare frem til den ad to veje: realisme og poesi. (4) Et gennem gående træk ved F a rreb iq u e er 150 det optim istiske og livsbekræftende. D erfor slutter filmen karakteristisk nok ikke m ed d ød og begravelse, men ved at vise to yderligere korte scener: fam iliens m åltid m ed d en lille baby, hvor R och nu er den der skal skære brødet, og et stævnem øde m ellem Henri og Fabrette, hvor H enri forsikrer sin kæreste om at det altid bliver forår igen. Et selvforsynende minisamfund. F a rreb iq u e er en sam ling af sm åbidder a f naturiagttagelser o g iscenesatte optrin. Roy A rm es ser d en s fragmentariske form som en styrke:... netop dens ujævnhed øger fornem m elsen a f at den er absolut autentisk. (5) R ouquier beskriver F a rreb iq u e som en d agbog fra barndom m en. (6) Og netop barndom sm inder står så stærkt at de er nok i sig selv. Barnet sætter ikke ting ind en større social sam m enhæ ng, m en tager dem for deres pålydende. D ette går derfor godt sam m en m ed en beskrivelse af et m in isam fu n d hvis eneste kontakt med det om given de, mere m oderne sam fund er de el-m aster der bogstaveligt talt forbinder det store med det lille sam fund. Film ens personer er m ennesker der i bund og grund er tilfredse og dele a f et afbalanceret lille sam fund. Et sam fund som kunne forsyne sine beboere m ed stort set alt som var nødvendigt. Man reparerede selv huse o g værktøj. Kun sjældent behøvedes hjæ lp udefra: sagfører, læge, arbejdskraft til høsten; ellers var m an stort set selvforsynende, men på ingen m åde sig selv nok. M an så både kritisk og åbent på de m oderne teknologiske hjæ lpem idler der blev tilbudt. Folk der arbejdede på landet, læ ngtes ikke efter m ere kom fort eller m indre arbejde; husholdningsapparater, biler og m od e var ikke noget de snakkede om, d e behøvede ingen hjælp, vidste godt hvad elektricitet var og hvordan det kunne bruges, og der skulle lange

8 a f Anne Jespersen diskussioner til, først på gården og så m ed naboerne, før man underskrev kontrakt m ed elektricitetsværket... R ouquier-fam ili- en valgte selv. (7) Modtagelse. Filmen b lev i første om gang nægtet deltagelse i d en første C annes Film festival i 1946, m en efter en oprørt artikel i L e F igaro fik den lov til at kom m e m ed uofficielt og en d te m ed at vinde Grand Prix de la C ritique Internationale. Interessant nok var en anden C annes-pris- vinder det år, René C lém ents L a b a ta ille d u rail (K a m p en o m je r n b a n e r n e ), også en film m ed et dokum entarisk islæt, m en en film der i høj grad var en m eget tidsbundet kom m entar til d en netop overståede politisk-historiske situation. F a rreb iq u e fik tillige prisen Grand Prix du C iném a Français i 1946, og i 1948 en guldm edajle ved Filmfestivalen i Venedig. D ens b io grafpremiere fandt sted 11/ Både publikum og kritikere var begejstrede. Den rette film på d et rette tidspunkt: Disse franskmænd, der følte at deres stat med ét var blevet andenrangs, og som heller ikke var helt sikre på hvad befrielsen åbnede op for, søgte bekræftelse i deres landlige rødder og i deres evne til at omstille sig sammen med de teknologiske forandringer, til at vokse, samtidig med at de opretholdt en grundlæggende harmoni. Denne bekræftelse blev i særlig grad næret af en film hvis stemning var en blanding af nøgtern iagttagelse og poesi med blot et lille stænk af ironi. Rouquier prøvede bevidst at gøre sin film tidløs. Selvom hans publikum ønskede at vide nøjagtig hvordan tingene var i 1945, ville de tillige trænge om bag nuet og se de tidløse værdier. (8) B iq u e fa r r e - tilb age efter 38 år. Som noget ganske enestående vendte Georges Rouquier tilbage til gården i 1983 og lavede en opfølger til F a rreb iq u e. Projektet var kom m et i stand bl.a. m ed velvillig støtte fra universitetsfolk fra C ornell og Harvard og amerikanske p en ge fra The N ational E ndow m ent for th e Arts. I 1983 ligger Farrebique der stadig, m en kun som tom m e bygninger. R aym ondou som i den første film er en lille dreng er nu blot R aym ond, en m and i 40 erne m ed kone og 5 børn, og er ejer af gården. Han har bygget en ny kostald og et m o derne hus til sig og sin fam ilie. H ans far er nu 78 år og hans farbror H enri, der har levet en noget om tum let tilværelse som landarbejder, lastbilchauffør og fabriksarbejder, har fundet ro i et hus han har bygget i G outrens. Her bor han m ed sin anden kone. D eres søn læser m edicin. Henris kæreste Fabrette døde få år efter deres bryllup. D en store dram atiske beslutning i B iq u e fa rr e er købet af nabogården Biquefarre. Til en m oderne drevet gård anno 1982 er Farrebiques 20 hektar for lidt. Tiderne kræver stordrift og effektivitet. U den hverken at være m eget p essim i stisk eller konservativ, beskriver R ouquier bagsiden af dette krav om m ere effektivitet. Køerne, de stakkels køer!, m å nøjes m ed at blive kunstigt insem ineret. M arkerne sprøjtes og kam eraet dvæler ved de uheldige bivirkninger: bier, m ariehøns og andre nyttige insekter dør, og det var jo ikke det der var m eningen. O g i det hele taget er det som om m an er i gang m ed at glem m e hvad der var m eningen m ed det hele. D en harm oni, ro og respekt der i F a rreb iq u e herskede m ellem m ennesker, husdyr og natur er der ikke rigtigt tid og plads til. Og alligevel er R ouquier solidarisk m ed sine m ennesker. D e tager udfordringerne op og løser dem på bedste m åde. O g film en viser til sidst trium ferende at dér hvor der i film ens start var to vejskilte ved landevejen, ét til Farrebique og ét til Biquefarre, er der nu kun ét, til Farrebique. I et interview i anledning af prem ieren på B iq u e fa rre sum m erer Georges R ou

9 Der var så dejligt ude på landet quier udviklingen op ved, m ed karakteristisk hum or, at pege på en sym bolsk æ n dring i sproget. Før brugtes ordet paysan om én der dyrker landbrug. Idag siger m an ikke længere paysan, m an siger agriculteur. Paysan er blevet et skældsord. D et er en skam! leg synes det var sm ukt dette paysan, en fyr fra landet. (9) Georges R ouquier døde i F a rreb iq u e og B iq u e fa rr e udkom i 2001 på video og dvd, restaureret og udsendt af Les D ocum en ts C iném atographiques i Paris. Tak til Birgitte Berg fra Les D ocu m en ts C iném atographiques for hjælp m ed dvd er og diverse oplysninger. Noter 1. Weiss, p Weiss, p Holloway, p Olive, p Armes, p Armes, p Sorlin, pp Weiss, p Le Monde, 1/9-83, p. 11. Litteratur Armes, Roy (1966): French Cinema Since 1946, vol. 1: The Great Tradition. London, A. Zwemmer Ltd Goretta, Claude (1956): Aspects of French Documentary. Sight & Sound, London Winter Haudiquet, Philippe (1983): J étais le fils d Albert, celui qui n était plus. (Interview med Georges Rouquier, Le Monde 1/9-1983, pp ). Holloway, Ron (1983): Biquefarre. (Anmeldelse af Biquefarre, Variety, 14/9-1983). Olive, Jean Louis (1984): Farrebique Biquefarre ou les morceaux de la mémoire. (Les Cahiers de la Cinémathèque, No. 41, Hiver 1984.) Siclier, Jacques (1983): Le cycle de la nature continue. (Anmeldelse af Biquefarre, Le Monde 1/9-1983, p. 10). Sorlin, Pierre (1998): Stop the Rural Exodus : images of the country in French Films of the 1950s. (Historical Journal of Film, Radio and Television, vol. 18, no.2, 1998). Weiss John H. (1981): An Innocent Eye? The Career and Documentary Vision of Georges Rouquier up to (Cinema Journal 20, No. 2, Spring 1981). 152

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

KVI NDER I MALERFAGET

KVI NDER I MALERFAGET KVI NDER I MALERFAGET De kønsopdelte uddannelsesvalg, okt ober 2009 $I$QLND/LYHUVDJH Seniorforsker, SFI det Nationale Forskningscent er for Velfærd 1 Dette oplæg: Om undersøgelse af kvinder i m alerfaget

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

den blevet. Er blevet gladere. jeg ikke nok. x2. $ Det er kedeligt. & Nogle gang x3. ' Kedeligt x11. Bedre end Sæd.

den blevet. Er blevet gladere. jeg ikke nok. x2. $ Det er kedeligt. & Nogle gang x3. ' Kedeligt x11. Bedre end Sæd. 3DYLOORQ -HJHUJODGIRUDWJnLVNROH Det er kedeligt. Nogle gang x3. Kedeligt x11. Bedre end Sæd. Folk er kørt skoletræt og synes undervisningen bliver kedelig. -HJHUJODGIRUPLQNODVVH" Larm er Jeg går i en god

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. - Kommissorium for kattegatkomitéen - Medlemmer af kattegatkomitéen - Pjece om Kattegatforbindelsen - Statements for en fast

Læs mere

1 dags optagelse, 2 kameraer. 3 unge i tyverne: 1 pige, fyr1, fyr2, og 1 tjener.

1 dags optagelse, 2 kameraer. 3 unge i tyverne: 1 pige, fyr1, fyr2, og 1 tjener. 1 Video til Komm IT: Titel: CAFE LØVE Location: Optagelse: Medvirkende: Løves bogcafe, Århus. 1 dags optagelse, 2 kameraer 3 unge i tyverne: 1 pige, fyr1, fyr2, og 1 tjener. Skuespillere: Produktion: Instruktør:

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725 Konfirmationstale 2016 402, 192, 68, Linedanser, 725 1 + 1 = 2, 2 + 2 =4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16 der er tal over alt, I skal regne og jeg tror at I kommer til at stå i valget, om det skal være regning som

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar ONE-DAY FILM MAKER Lav jeres egen kortfilm på en dag Tirsdag den 10. januar Jeres egne fiktions- eller dokumetarfilm På workshoppen skal I lave film i grupper. Hver gruppe skal skrive, optage og klippe

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11. DECEMBER SIA AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Es. 35; 1. Kor. 4,1-5; Matth. 11,2-10 Salmer: 87,78,80,117

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11. DECEMBER SIA AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Es. 35; 1. Kor. 4,1-5; Matth. 11,2-10 Salmer: 87,78,80,117 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11. DECEMBER 2016 3. SIA AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.30 Tekster: Es. 35; 1. Kor. 4,1-5; Matth. 11,2-10 Salmer: 87,78,80,117 Giv os nåde, mens vi venter, til at leve midt i verden.

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Prædiken til 3. søndag ef trin 08 Slotskirken kl. 10 Lukas 15, 11-32 736 597 750 331 167 29 1 Ida Secher I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Because you deserve it! Fordi du fortjener det,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød?

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? I skal se to film o o Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? Har du en god ven? Tegn et billede af din ven: Filmene til dette tema handler om venskab. Spørg eleverne, hvad ven hedder på deres modersmål.

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl. 10.00 754 - Se nu stiger solen 36 Befal du dine vej 732 Dybt hælder året i sin gang 549 Vi takker dig for livet på min død er mig til gode 439 O, du Guds lam Nadververs

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Gud taler til mennesker -1

Gud taler til mennesker -1 Gud taler til mennesker -1 Gud taler til børn Mål: Børnene opdager, at Gud taler til mennesker og deler sine hemmeligheder med dem, der søger ham, ærer ham og holder sig tæt til ham. Børnene får forståelse

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Vox pop undersøgelse i Portalen

Vox pop undersøgelse i Portalen Vox pop undersøgelse i Portalen En undersøgelse af et udvalg af koncertgængere til L.O.C. s Rødt Lys åbningskoncert d.16. Oktober 2014 Interviewer : Kasper Raaby Abrahamsen () Før koncerten Anna (15) og

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 24. jan 2013. Uge 5, onsdag 30. jan 2013 05/02/2013 14:21. 21:30 Modeugen NU Ny titel. 23:40 Modeugen NU Ny titel

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 24. jan 2013. Uge 5, onsdag 30. jan 2013 05/02/2013 14:21. 21:30 Modeugen NU Ny titel. 23:40 Modeugen NU Ny titel Side 1 Uge 5, onsdag 30. jan 2013 21:30 Modeugen NU Ny titel 0-065-13-0301-0 23:40 Modeugen NU Ny titel 0-065-13-0301-0 Side 2 Uge 5, torsdag 31. jan 2013 21:30 Modeugen NU Ny titel 0-065-13-0302-0 23:40

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

Live-rollespil Flugten fra Frankrig 1685

Live-rollespil Flugten fra Frankrig 1685 Live-rollespil Flugten fra Frankrig 1685 Temaer Huguenotternes hverdag i deres koloni. Troen og menighedens betydning for den enkelte. Forfølgelsen af huguenotterne efter Nantesediktets ophævelse 1685.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere