SAMARBEJDSAFTALE mellem Kriminalforsorgen og Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE mellem Kriminalforsorgen og Randers Kommune"

Transkript

1 SAMARBEJDSAFTALE mellem Kriminalforsorgen og Randers Kommune Overordnet formål At forebygge recidiv(tilbagefald til kriminalitet) hos borgeren At sikre borgerens rettigheder (ydelser +støtte) ved overgangen fra fængsel til frihed Formål med samarbejdet At sikre helhed, sammenhæng og klarhed i indsatser overfor borgere, der har begået kriminalitet. Resultat af samarbejdet At forpligtede myndigheder overfor borgere har indledt et samarbejde, som er udmøntet i en koordineret handleplan, der beskriver og angiver aftaler om, hvordan det sikres, at der ikke sker tilbagefald til kriminalitet, herunder aftaler om borgerens tilbagevenden til samfundet efter fængsling( ingen løslades til gaden ). Opgave Samarbejde mellem Kriminalforsorgen og de kommunale myndigheder Varetægtsfængslede Indsatte hvor der er krav om koordinering af handleplaner (fængselsstraf over 4 mdr. og visse persongrupper der afsoner under 4 mdr.) Indsatte uden krav om koordinering af handleplaner Målgruppe Afsonere i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78 Tilsynsklienter i Kriminalforsorgen i frihed.( betinget dømte, prøveløsladte, samfundstjeneste dømte, fodlænke afsonere, behandlingsdømte ) Stofafhængige kriminelle, der ønsker behandling Unge kriminelle under 18 år Klienter, der skal have udarbejdet en 808 undersøgelse. (personundersøgelse til brug for retten) Lovgrundlag og metode Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, LBK nr af 10/12/2009. Side 1 af 12

2 Lov om Det Centrale Personregister, LBK nr. 878 af 14/09/2009 Cirkulære om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner, CIR nr 87 af 09/08/1985. Cirkulæreskrivelse om indberetning til de sociale myndigheder m.fl. om indsættelse og løsladelse, CIS nr af 19/08/1994. Orientering om lov om ændring af lov om sociale pensioner og andre love, 18. august 2005 fra Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Bekendtgørelse om kontanthjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus, BEK nr 559 af 21/06/2000. Bekendtgørelse nr. 642 af 15/ og 3 stk. 1, 2 og 3 om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper. Handleplanscirkulære af 27/2 2009, 5 stk. 1 og 2 og 12 stk. 1, 2 og 3. Lov om social service 141 Straffuldbyrdelsesloven 31, stk. 2, 82 stk. 2 og 95 stk. 2, og bekendtgørelse nr. 727 af 26. juni 2006 om begrænset pligt til at udarbejde handleplaner. Bekendtgørelse nr 738 af 25 juni 2007 vedrørende forsorgsmæssig betjening af varetægtsarrestanter. Kapitel Retsplejelovens 808 og straffelovens 80. Køreplan for god løsladelse Tidslinjen Projekt God Løsladelse, Erfaringer metode og anbefalinger, Servicestyrelsen, VARETÆGTSFÆNGSLEDE Arbejdsbeskrivelse Kriminalforsorgen har pligt til at vejlede og bistå en varetægtsarrestant for at begrænse de erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige ulemper, der følger af varetægtsfængslingen. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand. Side 2 af 12

3 Kriminalforsorgen har endvidere i en lang række tilfælde underretningspligt overfor andre offentlige myndigheder, hvis den indsatte modtager en offentlig ydelse. Hvis der er behov for koordinering i forbindelse med varetægtsfængslede, kontaktes Det Sociale Team, som sørger for den videre koordinering internt i kommunen. Det Sociale Team Søren Møllers Gade 5A. Att.: Camilla Christensen/ Agnete Lund/ Hanne Lauenborg Larsen Telefon: / / Vedrørende bolig Varetægtsfængslede skal ikke sige boligen op, uanset hvor længe de sidder i varetægt. Vedrørende forsørgelse Ved varetægtsfængsling over 1 måned: I forbindelse med løsladelse af varetægtsfængslede kontakter arresten jobcentret telefonisk på telefon , så jobcentret er opmærksomme på, at der nu kommer en løsladt. Hvis den løsladte møder op i jobcentret i løbet af formiddagen, kan det nås at indtaste vedkommende i Opera samme dag, så vedkommende kan henvises til kontanthjælp dagen efter. Ved varetægtsfængsling under 1 måned: Hvis der er tale om varetægtsfængsling under 1 måned, tilbageholdes ydelsen af kontanthjælp, og den varetægtsfængslede møder blot op i sit tilbud igen efter løsladelsen. AFSONERE, HVOR DER ER KRAV OM KOORDINERING AF HANDLEPLANER Der arbejdes efter Køreplan for god løsladelse. Der findes blanket i klientsystemet, der udfyldes og fremsendes. Arbejdsbeskrivelse Meddelelsen sendes til: Randers Kommune Laksetorvet Meddelelsen indeholder en meddelelse til folkeregistret, der sendes videre til folkeregistret og en meddelelse om borgerens forsørgelsesgrundlag, der fordeles til rette afdeling (folkeregister, kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension). Hvis forsørgelsesgrundlaget ikke er markeret, fordeles meddelelsen til Side 3 af 12

4 kontanthjælp. Ansøgning om huslejebetaling under afsoningen Kriminalforsorgen ansøger kommunen om huslejebetaling under afsoningen. Hvis borgeren er på pension, sendes ansøgningen til pensionsafdelingen. Hvis borgeren er på kontanthjælp eller andet ved indsættelsen, sendes ansøgning om huslejebetaling til kontanthjælp. Begge afdelinger har adressen: Randers Kommune Laksetorvet Koordinering med kommunen i sager med pligt til udarbejdelse af handleplaner For indsatte med længere afsoningstid end 1 år til eventuel prøveløsladelse, sender fængslet den indsattes handleplan til Randers Kommune senest 3 mrd. før datoen for en eventuel prøveløsladelse eller så snart tidspunktet for en prøveløsladelse kendes. Er der ved straffens iværksættelse mindre end 1 år til en eventuel prøveløsladelse, tages kontakt til kommunen senest 4 uger efter iværksat straf for at koordinere samarbejdet om handleplanen. Handleplanen sendes til: Det Sociale Team Søren Møllers Gade 5A Att.: Camilla Christensen/ Agnete Lund/ Hanne Lauenborg Larsen Telefon: / / Det Sociale Team vurderer, hvem der er sagsansvarlig og sender sagen videre til den relevante afdeling med besked om at kvittere for modtagelsen og tage kontakt til fængslet. Herefter sender teamet meddelelse til fængslet om, hvem der har overtaget sagen. Hvis sagen ikke placeres i andre afdelinger, sørger Det Sociale Team for den videre sagsbehandling. Løsladelsesmøde/ sager hvor det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde Side 4 af 12

5 Snarest muligt efter at det er afklaret, at den indsatte skal løslades efter endt straf, og senest 3 måneder før løsladelsestidspunktet, tager den handleplansansvarlige i fængslet initiativ til et løsladelsesmøde. Randers Kommune har som udgangspunkt ikke mulighed for at deltage i løsladelsesmøder i fængslerne. Møderne afholdes derfor ved at KIF Randers repræsenterer Kriminalforsorgen. Konkret tager fængslet kontakt til KIF Randers, der herefter indkalder den indsatte samt den sagsansvarlige i Randers Kommune til et løsladelsesmøde med henblik på at planlægge og aftale løsladelsen. Den sagsansvarlige i Randers Kommune sørger for, at alle relevante kommunale samarbejdspartnere deltager i mødet. Løsladelsesmødet afholdes hos KIF Randers. Den sagsansvarlige i Randers Kommune er den person, der har overtaget sagen efter Det Sociale Team jfr. ovenstående punkt vedrørende koordinering af handleplaner. Hvis den sagsansvarlige ikke kendes, rettes henvendelsen til Det Sociale Team. Såfremt fuldbyrdelsen sker senere end 8 uger før løsladelse, tages kontakt umiddelbart efter. Der skal på løsladelsesmødet så vidt muligt indgås aftaler om evt. indsatser i forhold til den indsattes helbred (fysisk, psykisk), bolig, uddannelsesmæssig/ beskæftigelsesmæssig situation, økonomi, netværk, misbrug/ igangværende misbrugsbehandling samt eventuelle andre relevante forhold. Der skal også indgås aftaler om, hvordan kommunen følger op på sagen. Løsladelse ansøgning om forsørgelse Kontanthjælpsmodtagere Så snart fængslet kender tidspunktet for løsladelsen og senest en uge før løsladelse sender fængslet udfyldte skemaer vedrørende kontanthjælp og aftale om handlekommuneansvar til kommunen. Skemaerne kan downloades via eller rekvireres fra kontanthjælp via og sendes til: Kontanthjælp Randers Kommune Laksetorvet Skemaet skal vedlægges engagementsoversigt fra banken (oversigt over alle bankindeståender). Side 5 af 12

6 Kontanthjælp håndterer herefter sagsbehandlingen vedrørende engangshjælp, som vil være til disposition på løsladelsesdagen. Dagpengeberettigede I de tilfælde, hvor den indsatte er dagpengeberettiget, har vedkommende mulighed for at søge om overlevelseshjælp, indtil vedkommende får udbetalt dagpenge. Ansøgningen sker ved at indsende en ansøgning om enkeltydelser til kontanthjælp jfr. ovenstående. Ansøgningsskemaet kan downloades fra eller rekvireres fra kontanthjælp via Løsladelse boligsituation I forbindelse med anskaffelse af bolig er Kriminalforsorgen ansvarlig for at hjælpe den indsatte med at finde en bolig. Den indsatte kan med fordel melde sig ind i de store boligorganisationer i Randers. Information om boligorganisationerne er samlet på Hvis det ikke lykkes den indsatte at finde en bolig, kan tages kontakt til det Sociale Team, der vil hjælpe. Der må dog påregnes en ventetid på omkring 2 måneder fra henvendelsestidspunktet. Det Sociale Team Søren Møllers Gade 5A. Att.: Camilla Christensen/ Agnete Lund/ Hanne Lauenborg Larsen Telefon: / / Løsladelse beskæftigelsessituation Ansvaret for koordinering i forbindelse med beskæftigelse ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner. Ved behov for direkte kontakt til Jobcenter Randers rettes henvendelse til: Helge Hertz Jobcenter Randers Regimentvej 10D 8930 Randers NØ Side 6 af 12

7 Ved udgang inden løsladelse laves en aftale med jobcentret om, at den løsladte møder op i visitationen på jobcentret den dag, vedkommende bliver løsladt. I visitationen bliver vedkommende som alle andre placeret i en matchgruppe og visiteret til et tilbud hos en anden aktør. Handleplanen følger borgeren til den anden aktør i den udstrækning borgeren ønsker det. Efter henvendelsen på jobcentret på løsladelsesdagen møder den løsladte på 2. dagen i kontanthjælp, hvor udbetalingen af kontanthjælp forberedes. Revalidering og førtidspension I forbindelse med revalideringssager og førtidspensionssager er det muligt at starte sagen op før løsladelsen, således at afklaringen af borgeren påbegyndes, mens vedkommende er indsat. Løsladelse - uddannelsessituation Ansvaret for koordinering i forbindelse med uddannelse ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner. Ved behov for direkte kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers rettes henvendelse til: Inge Mikkelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers Toldbodgade 3, 5. sal 8900 Randers Telefon: Løsladelse - misbrugsbehandling Ansvaret for koordinering i forbindelse med misbrugsbehandling ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner. Ved behov for direkte kontakt til Center for Stofmisbrugsbehandling rettes henvendelse til: Rådgivnings- og Visitationsteamet Center for Stofmisbrugsbehandling Klostervej Randers NØ Telefon: Behandlingsansvarlig på Center for Stofmisbrugsbehandling i forhold Side 7 af 12

8 til projekt god løsladelse: Tine M. Nielsen Telefon: Løsladelse - øvrig behandling (fx psykologisk -, psykiatrisk- og sexologisk behandling). Ansvaret for koordinering i forbindelse med øvrig behandling ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner. Senest 4 uger før løsladelsen af en indsat efter endt straf, sikrer fængslet, at der er aftalt møde(r) for borgeren med de relevante afdelinger i kommunen på løsladelsesdatoen. Efter løsladelsen/opfølgning Senest 4 uger efter prøveløsladelsen tager KIF kontakt til de relevante afdelinger om koordinering af handleplaner for den løsladte borger. Her indgås aftaler for det videre forløb, herunder hvem der gør hvad. Er der tale om borgere med andre problemer end beskæftigelse, inviteres Det Sociale Team. AFSONERE UDEN KRAV OM KOORDINERING AF HANDLEPLANER Kriminalforsorgen giver kommunen besked om indsættelse. Der findes blanket i klientsystemet der udfyldes og fremsendes. Meddelelsen sendes til: Randers Kommune Laksetorvet Meddelelsen indeholder en meddelelse til folkeregistret, der sendes videre til folkeregistret og en meddelelse om borgerens forsørgelsesgrundlag, der fordeles til rette afdeling (folkeregister, kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension). Hvis forsørgelsesgrundlaget ikke er markeret, sendes meddelelsen til kontanthjælp. Side 8 af 12

9 Ansøgning om huslejebetaling under afsoningen Kriminalforsorgen ansøger kommunen om huslejebetaling under afsoningen. Hvis borgeren er på pension, sendes ansøgningen til pension. Hvis borgeren er på kontanthjælp eller andet ved indsættelsen, sendes ansøgning om huslejebetaling til kontanthjælp. Begge afdelinger har adressen: Randers Kommune Laksetorvet Koordineret indsats Såfremt Kriminalforsorgen, Kommunen og den indsatte vurderer, at der er behov for en koordineret indsats, arbejdes der efter Køreplan for god løsladelse og arbejdsbeskrivelsen for afsonere med krav om koordinering af handleplaner følges (se forudgående afsnit). AFSONERE I HENHOLD TIL STRAFFULDBYRDELSESLOVENS 78 I langt de fleste tilfælde vil afsoning i medfør af straffuldbyrdelseslovens 78 indebære, at den indsatte er omfattet af reglerne for kriminalforsorgens og kommunernes pligt til at koordinere handleplaner, og der arbejdes efter Køreplan for God Løsladelse. I de tilfælde hvor der ikke måtte være koordinerings-pligt, arbejdes der efter Køreplan for god løsladelse, hvis kommunen, kriminalforsorgen og den indsatte vurderer, at der er behov for dette. Meddelelse om indsættelse sendes til: Randers Kommune Laksetorvet Meddelelsen indeholder en meddelelse til folkeregistret, der sendes videre til folkeregistret og en meddelelse om borgerens forsørgelsesgrundlag, der fordeles til rette afdeling (folkeregister, kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension). Hvis forsørgelsesgrundlaget ikke er markeret, sendes meddelelsen til kontanthjælp. TILSYNSKLIENTER I KRIMINALFORSORGEN I FRIHED Side 9 af 12

10 Jævnfør Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper (BEK nr. 642 af15/06/2006), er der koordineringspligt for personer med tilsyn af kriminalforsorgen, som kommunerne har pligt til at tilbyde en handleplan efter 141 i lov om social service, og som samtidig er omfattet af bestemmelserne om udarbejdelse af handleplaner i 95, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf. Koordinering af handleplaner Handleplaner koordineres med den sagsansvarlige. Den sagsansvarlige er den person, der har overtaget sagen efter Det Sociale Team jfr. punktet Koordinering med kommunen i sager med pligt til udarbejdelse af handleplaner i ovenstående afsnit Afsonere, hvor der er krav om koordinering af handleplaner. Hvis den sagsansvarlige ikke kendes, rettes henvendelsen til: Det Sociale Team Søren Møllers Gade 5A. Att.: Camilla Christensen/ Agnete Lund/ Hanne Lauenborg Larsen Telefon: / / Der er ikke truffet andre aftaler vedrørende samarbejde om tilsynsklienter. Der er ikke truffet aftaler om kriminalforsorgens deltagelse i SSP, SSP+, P, Lokalråd eller andre samarbejdsfora. STOFAFHÆNGIGE KRIMINELLE Fokus på sammenhæng og kontinuitet i indsatsen, herunder at der etableres den nødvendige opfølgning på behandling, der er igangsat under afsoningen. Ansvaret for koordinering i forbindelse med misbrugsbehandling ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner i afsnittet Afsonere, hvor der er krav om koordinering af handleplaner. Ved behov for direkte kontakt til Center for Stofmisbrugsbehandling rettes henvendelse til: Rådgivnings- og Visitationsteamet Center for Stofmisbrugsbehandling Klostervej Randers NØ Telefon: Side 10 af 12

11 Behandlingsansvarlig på Center for Stofmisbrugsbehandling i forhold til projekt god løsladelse: Tine M. Nielsen Telefon: UNGE KRIMINELLE UNDER 18 Lang række tilfælde hvor der er pligt til koordinering af handleplaner. Vedrørende afsonere arbejdes der efter Køreplan for god løsladelse. Ansvaret for koordinering i forbindelse med unge kriminelle under 18 år ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner i afsnittet Afsonere, hvor der er krav om koordinering af handleplaner. Ved behov for direkte kontakt til Familieafdelingen rettes henvendelse til Familieafdelingens kontaktperson i forhold til projekt god løsladelse: Eva Kloster Odinsgade 14, Randers Telefon: Mobil: Der er ikke truffet andre aftaler i forhold til unge under 18 år. Der er ikke truffet aftaler om Kriminalforsorgens deltagelse i Ungesamrådet i kommunen. PERSONUNDERSØGELSER TIL BRUG FOR RETTEN I HENHOLD TIL RETSPLEJELOVENS 808 Forud for dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse. Til brug for undersøgelsen kan Kriminalforsorgen, med samtykke fra borgeren, bede Randers Kommune om vedkommendes sagsakter. Anmodningen om udlevering af sagsakter rettes til: Side 11 af 12

12 Det Sociale Team Søren Møllers Gade 5A. Att.: Camilla Christensen/ Agnete Lund/ Hanne Lauenborg Larsen Telefon: / / Kriminalforsorgen udarbejder en liste over kontaktpersoner på Kriminalforsorgens tjenestesteder. Disse kontaktpersoner kan kontaktes af Kommunen, såfremt der er tvivl om hvem på institutionerne der skal kontaktes i forbindelse med ovenstående samarbejde. Denne liste fremsendes til kommunerne Overordnede spørgsmål vedrørende samarbejdet med Kriminalforsorgen i forbindelse med samarbejdsaftalen og Køreplan for god løsladelse bedes rettet til: Marie Louise Jørgensen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Tlf Mail. Kriminalforsorgen lægger den udfyldte samarbejdsaftale på Kriminalforsorgens intranet, således at den er tilgængelig for hele Kriminalforsorgens personale. Straffuldbyrdelseskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen er ansvarlig for at samarbejdsaftalerne på intranettet opdateres, såfremt der fremkommer ændringer. Hvem i kommunen er ansvarlig for at fremsende eventuelle ændringer til Rikke Hylleberg Clausen, projektkoordinator for Randers Kommunes hjemløseplan. Evaluering Samarbejdsaftalen skal evalueres 1 gang årligt f.g. 1. kvartal Underskrift Dato. (For Kriminalforsorgen) Dato. (For Beskæftigelses- xxxx Kommune Dato. (For Socialforvaltningen, xxxxxx Kommune Side 12 af 12

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune pr.7.06.2012

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune pr.7.06.2012 Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune pr.7.06.2012 Side 1 af 17 Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune 1. Hovedtilgang til kommunen Al kommunikation mellem

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Rødovre Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Rødovre Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Rødovre Kommune Hovedtilgang til Rødovre Kommune Alt skal sendes som elektronisk mail til RK@rk.dk Att: relevat fagperson Rådgivnings- og Behandlingscenter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Langeland Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Langeland Kommune Sagsnr.11/15542 Ref:bojoha Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Langeland Kommune Hovedtilgang til kommunen Martin B.Jørgensen, Borgerservice, tlf.direkte 63516020 Rådhuset, Fredensvej 1, 5900

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE vedr. en særlig udvalgt gruppe af kriminelle MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet August 2011 BERETNING OM KRIMINALFORSORGENS INITIATIVER TIL FOREBYGGELSE AF DØMTES

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne

Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne Analyse af myndighedssamarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne Af Pernille Gry Petersen Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Ishøj Kommune. Glostrup Kommune. vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS

Samarbejdsaftale mellem. Ishøj Kommune. Glostrup Kommune. vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS Samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Glostrup Kommune vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS Kapitel 1 Formål og målgruppe 1. Formålet med nærværende aftale er at regulere samarbejdet mellem Glostrup

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen

Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Koordineret løsladelse med jobplan bag muren Med udgangspunkt i Jobcenter Københavns samarbejde med Kriminalforsorgen

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS

Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS Kapitel 1 Omfattede kommuner og retsgrundlag 1. Disse standardbetingelser gælder for kommuner, som ikke har en samarbejdsaftale med KABS. 2. Standardbetingelserne

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål har vi fælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold

Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen August 2011 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Mål- og Resultatplan for Kriminalforsorgen 2015 1 Indhold Indledning... 3 Præsentation af kriminalforsorgen... 3 Kriminalforsorgens fem strategiske temaer for 2013-2016... 3 Tæt samarbejde med omverdenen...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder Center for Straffuldbyrdelse Direktoratet for Kriminalforsorgen 21. december 2015 Sagsnr. 14-30-0014 Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder Retningslinjer for underretning ved indsættelse,

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN

EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN EN FORSØGSORDNING MELLEM DEN SIKREDE INSTITUTION BAKKEGÅRDEN OG STATSFÆNGSLET I JYDERUP 2 Evaluering af Bakkegårdsmodellen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2006 er: Antallet af varetægtsfængslede i de danske arresthuse tegner

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 10. januar 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

HANDLEPLANSARBEJDET PÅ KRIMINALFORSORGENS TJENESTESTEDER

HANDLEPLANSARBEJDET PÅ KRIMINALFORSORGENS TJENESTESTEDER HANDLEPLANSARBEJDET PÅ KRIMINALFORSORGENS TJENESTESTEDER 2 Handleplansarbejdet på kriminalforsorgens tjenestesteder Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 385 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-1156

Læs mere

Vi er her for borgerne de skal opleve Skanderborg Kommune som en enhed, der arbejder i samme retning og skaber fælles resultater!

Vi er her for borgerne de skal opleve Skanderborg Kommune som en enhed, der arbejder i samme retning og skaber fælles resultater! Vi er her for borgerne de skal opleve Skanderborg Kommune som en enhed, der arbejder i samme retning og skaber fælles resultater! Børn og Ungechef Annie Noes Beskæftigelses og Sundhedschef Jørgen Erlandsen

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2007 er: De uniformerede fængselsfunktionærers sygefravær er steget

Læs mere

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Udarbejdet af: Sten Dokkedahl og Jørgen Kyed Dato: 27.2.2014 Sagsid.: Version nr.: Revideret oktober 2015 Rikke Louise Nielsen, Mette Wulff og Mikael

Læs mere

Nyhedsliste for Social i perioden

Nyhedsliste for Social i perioden Nyhedsliste for Social i perioden 05.05.2015 22.05.2015 Bekendtgørelse På vej 22-05-2015 Bek. 665 af 19-05-2015 om visitation m.v. ved adgang til retterne LF Lovforslag Gældende 21-05-2015 LF 140 2014/2015

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Side 1 af 9 ANSØGNINGSSKEMA. Det lokale Beskæftigelsesråd, Jobcenter København Ansøgningsfrist 18. januar og 12. april 2010

Side 1 af 9 ANSØGNINGSSKEMA. Det lokale Beskæftigelsesråd, Jobcenter København Ansøgningsfrist 18. januar og 12. april 2010 Side 1 af 9 ANSØGNINGSSKEMA Det lokale Beskæftigelsesråd, Jobcenter København Ansøgningsfrist 18. januar og 12. april 2010 Vejledning skal følges ved udfyldelse af ansøgningsskemaet 1. GENERELLE OPLYSNINGER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere