VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN"

Transkript

1 Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl. Foreningen har hjemsted i Sønderborg. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Enhver lejlighedsejer er pligtig at være medlem af foreningen, og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed skal stedse være samhørende. Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser. Retten i Sønderborg skal være værneting for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender mellem lejlighedsejerne indbyrdes og foreningen og lejlighedsejerne. Regnskabsåret er kalenderåret. Ordinær generalforsamling skal afholdes senest i april måned. Administration og kontingent. 2 På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse til at varetage medlemmernes interesser og til at forvalte foreningens midler samt til at drage omsorg for, at fællesudgifter afholdes samt at opkrævning af bidrag finder sted i overensstemmelse med trufne vedtagelser. Bestyrelsen afholder og fordeler alle udgifter i forbindelse med administrationen, herunder forrentning og afdrag af eventuelle fælles lån, forsikringer og andre bidrag, vedligeholdelse og renholdelse af samtlige fælles arealer og installationer, ligesom bestyrelsen afholder lønninger til eventuelt lønnet medhjælp. Bestyrelsens udlæg afholdes ligeledes som fællesudgifter. Bestyrelsen sikrer, at der udsendes indkaldelse til generalforsamlingen inkl. årsregnskab og budget. Ligeledes udsendes referat fra generalforsamlingen inkl. formandens beretning senest 4 uger efter generalforsamlingen. For udlevering af ekstra kopier af disse dokumenter eller af vedtægterne beregner bestyrelsen sig et gebyr. For udfyldelse af spørgeskema i forbindelse med salg af lejlighed beregner bestyrelsen sig ligeledes et gebyr. Begge beløb fastsættes af bestyrelsen.

2 Energimærkning skal ske for lejlighederne enkeltvis, da der er tale om lejligheder kun med lodret skel. Udgifter til energimærkning af den enkelte lejlighed betales af den pågældende ejer. Enhver lejlighedsejer indbetaler et på den årlige generalforsamling fastsat kontingent, der forfalder den 1. i månederne januar, april, juli og oktober. Det påhviler bestyrelsen at opkræve forfaldent kontingent. Det betales kvartalsvis forud. Ovennævnte udgifter fordeles efter følgende administrativt fordelingstal: m2 63/ m2 88/ m2 96/ m2 102/3456 Som grundlag for fordelingstal anvendes oplysning i BBR. Regnskab for ejendommens drift forelægges ved den årlige generalforsamling. Vedligeholdelse. A. Fælles vedligeholdelse og renholdelse. 3 Den fælles vedligeholdelse og renholdelse omfatter: - fælles cykelskure - affaldscontainere/haveaffaldshjørne - de fælles arealer, der ikke kan karakteriseres som beboernes individuelle opholdsarealer ved den enkelte lejlighed - fælles anlæg inkl. plads- og stibelysning - kloakledninger, el-ledninger og vandledninger ind til disse installationers individuelle forgreninger til de enkelte ejerlejligheder. B. Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed. Indvendig og udvendig vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. Nævnte vedligeholdelse omfatter såvel maling, tapetsering og anden vedligeholdelse som fornyelse af gulve, træværk, murværk, puds, tag, vinduer/døre, elektrisk installation, afløb/kloakker (som ikke er en del af fællesarealet), afløb fra tag(e), vandhaner mv. Ejeren må fremover supplere den sorte farve på det udvendige træværk med farverne: Kalkhvid, mørk palægrå, palægrå, lys palægrå og strandblå. Der må ikke ændres farve på udvendigt murværk før dette vedtages på en generalforsamling. Farven på cykelskure, ejerforeningens carporte, samt øvrigt træværk på fællesarealerne fastsættes af bestyrelsen inden for de godkendte farver. Ved fornyelse af tagbelægning skal anvendes samme farve som anvendt ved øvrige lejligheder i Dybbølparken. Side 2 af 12

3 Der må ikke opsættes skilte og reklamer på ejerforeningens boligområde uden bestyrelsens tilladelse. Ejerne er forpligtiget til at sikre, at de udvendige områder på begge sider af deres ejerlejligheder defineret som beboernes individuelle opholdsområder holdes i passende og renholdt stand, herunder bl.a. snerydning, klipning af hække og buske mv. Træer, buske og hække må ikke opnå en sådan højde eller omfang, så de skygger for eller tager udsigt fra nogen beboer i Dybbølparken. I modsat fald skal den aktuelle bevoksning efter påkrav skæres tilbage til en højde af 1,40 m. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, således at forsømmelsen vil være til gene for de øvrige lejligheder, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for lejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret. Varme og varmtvandsanlæg. 4 Varmeforsyningen og forsyningen med varmt vand sker gennem elektricitetsforsyningen. Da der er etableret måler i hver enkelt ejerlejlighed, afholdes udgifterne til forbruget og målerafgiften af hver enkelt lejlighedsejer. Udgifterne fordeles således ikke som fællesudgifter. Udvendig pladsbelysning går dog over fællesmåler, og forbrug samt afgifter i øvrigt bæres af foreningen. Top af varmepumper må placeres maksimalt 1 meter over jord. Øvrige installationer i forbindelse med varmepumpen skal skjules mest muligt. Det er ikke tilladt at opsætte solceller/solpaneler eller lignende. En ejerlejligheds omfang og benyttelse. 5 En ejerlejlighed omfatter, hvad der er anført i skødet for hver enkelt ejerlejlighedsejer, og som det fremgår af det med skødet til tinglysning fulgte kort samt andel i fællesrettigheder. Ejerlejligheden afgrænses af for- og bagmur samt af halvdelen af brandmur til nabolejligheden, for endehusenes vedkommende dog 1½ brandmur. BBR s angivelse af boligareal lægges til grund ved beregning af fordelingstallet for den enkelte lejlighed, jf. 2. Side 3 af 12

4 Det er ikke tilladt at etablere fliser og lignende ud over skråningernes naturlige fald. Enhver lejlighedsejer har brugsret, udlejningsret, salgsret og belåningsret samt testationsret for så vidt angår pågældendes ejerlejlighed, ligesom pågældendes rettigheder og forpligtelser falder i arv og kan være genstand for retsforfølgning. Udlejning af enkelte værelser må dog ikke ske i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne, og lejligheden må ikke få karakter af en klublejlighed. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren eventuelt sideløbende med lejlighedsejeren. Bestyrelsen skal underrettes om udlejning af ejerlejligheder og enkeltværelser. Lejlighedsejeren er forpligtet til at holde bestyrelsen underrettet om sit opholdssted, ligesom lejlighedsejeren skal kunne dokumentere, at lejeren er gjort bekendt med ejerforeningens vedtægter herunder specielt 8 om husorden mv. Uden foreningens godkendelse må erhvervsmæssig benyttelse ikke finde sted. Udstykning af en ejerlejlighed i flere ejerlejligheder kan ikke finde sted. Lejlighedsejeren må ændre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillevægge, i det omfang dette ikke er til gene for de øvrige ejere. Hertil nødvendige rørgennemføringer eller lignende kan kun gennemføres med samtykke af de lejlighedsejere, der berøres heraf, dog at det på en generalforsamling kan bestemmes, at en lejlighedsejer er pligtig at finde sig i rørgennemføringer mv., eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene, og kun for så vidt hans vægring må anses for at være med rimelig grund. Lejlighedsejeren er pligtig at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet, og tilstille bestyrelsen en kopi af byggetilladelsen og af bygningsattest samt en tegning. Projekter vedrørende udvendige bygningsændringer skal forelægges på generalforsamlingen. Med hensyn til installationer, der krævet udvidet forbrug af vand eller el, skal tilladelse, inden installationerne foretages, indhentes hos bestyrelsen, der som vilkår for at tillade sådanne installationer kan kræve, at ejeren betaler en variabel afgift svarende til det øgede forbrug. Etablering af anden form for kabel eller rør kræver ligeledes bestyrelsens godkendelse. Tilladelsen meddeles yderligere under den forudsætning, at ejerlejlighedsejeren er ansvarlig for skader, som måtte være en følge af, at installationen overbelaster de eksisterende forsyningskanaler og afløbsinstallationer, og at lejlighedsejeren i tilfælde af, at senere lignende installationer måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne forsyningskanaler og/eller afløbsinstallationer, og den af lejlighedsejeren foretagne installation har medvirket til en overbelastning, der medfører krav om en udvidelse, betaler en efter forholdene passende andel af udgifterne til udvidelsen, eventuelt med adgang til forholdsmæssig refusion af beløbet ved tilsvarende installationer i andre lejligheder, der herved benytter udvidelsen. Til sikkerhed for dette krav kan foreningen kræve, at lejlighedsejeren betaler et depositum foruden ovennævnte variable afgift. Side 4 af 12

5 Såfremt der ikke opnås enighed om, hvilken andel af sådanne udvidelsesomkostninger, som omhandlet i forrige stykke, der påhviler lejlighedsejeren, afgøres dette spørgsmål endeligt ved en voldgiftsret bestående af 2 voldgiftsmænd udpeget af Grundejernes Landsforbund, som skal have særligt kendskab til ejerlejlighedsinstituttet. Opnår disse ikke enighed, udpeges en opmand af Retten i Sønderborg, der endeligt afgør tvisten inden for de 2 voldgiftsmænds beløbsramme. Voldgiftsretten afgør tillige endeligt omkostningerne ved voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal lægge vægt på den gavn og brugsværdi, som den pågældende installation medfører for den enkelte lejlighedsejer. Tilladelse til ændringer er knyttet til den enhver tid værende ejer af lejligheden. 6 Brændeovne. Det er fremover ikke tilladt at foretage installation af brændeovne i ejerlejlighederne. For allerede installerede brændeovne gælder følgende forudsætninger: 1. Brændeovne må ikke benyttes mellem kl og kl Der må ikke fyres med materialer, som medfører særlige lugt- eller røggener for de omkringboende. 3. Reglerne i 8, stk. 4, finder anvendelse i tilfælde af, at pkt. 1 eller 2 ikke overholdes. 7 Fælles installationer, modernisering mv. Fællesantenneinstallationer er antenneforeningen eller anden udbyders ansvar, dog må anlægsarbejde på fællesarealet i forbindelse hermed ikke udføres uden bestyrelsens accept. Paraboler må ikke placeres, så de er synlige fra øvrige lejligheder. Øvrige antennetyper skal monteres så diskret som muligt. Enhver lejlighedsejer har pligt til at medvirke til og betale en forholdsmæssig andel af større anlægs- og driftsudgifter ved nyinstallation mv., som vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af samtlige lejlighedsejeres stemmer. Udgiftsfordelingen sker ligeligt, medmindre det godtgøres, at denne fordeling vil virke åbenbart urimelig for en eller flere lejlighedsejere. Side 5 af 12

6 Såfremt en sådan foranstaltning direkte berører en lejlighedsejers lejlighed, kan denne, i det omfang det er muligt, nægte at lade installationerne udføre i sin lejlighed og herefter deltage i en forholdsmæssig mindre del af udgifterne ved anlægget og driften, men er pligtig at affinde sig med rørgennemføringer mv. Såfremt enighed om udgiftsfordelingen i henhold til nærværende paragraf ikke i de ovennævnte tilfælde opnås, afgøres tvisten endeligt af en efter reglerne i 5 nedsat voldgiftsret. Husorden mv. Misligholdelse. 8 Enhver lejlighedsejer er pligtig at udøve sin medbenyttelsesret til de fælles ejendomsret undergivne rettigheder, installationer, anlæg og indretninger på en hensynsfuld måde. For benyttelse af en ejerlejlighed gælder den for almindelige lejemål gældende husorden. Særlig bemærkes dog, at husdyr må holdes i mindre omfang, således at dette ikke er til gene for ejendommen eller de øvrige lejlighedsejere. Cykling og knallertkørsel på stier og trapper må ikke finde sted. I tilfælde af, at en lejlighedsejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de ham påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovligt påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ham, eller ved gentagen krænkelse af husordenen eller hensynsløs adfærd over for de øvrige lejlighedsejere, kan bestyrelsen forlange, at den pågældende lejlighedsejer fraflytter sin lejlighed med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Bestyrelsen skal i så fald godkende den lejer, som lejligheden eventuelt måtte udlejes til. Brug af fjernsyn, musikanlæg samt musikinstrumenter for åbne døre og vinduer må kun ske uden lydgener for de øvrige beboere. Parkering, carporte og cykelskure. 9 Parkering på fællesarealer må kun finde sted efter de af foreningen givne anvisninger. Til hver ejerlejlighed er der inklusive carporte tildelt to parkeringspladser, der alene for nr. 10A, B, C, D, E og F er defineret på tegning. Der må aldrig parkeres på en sådan måde, at man er til gene for til- og frakørsel til carporte, til- og frakørsel af redningskøretøjer og øvrige servicekøretøjer, eller i øvrigt i strid med færdselsloven, der er gældende for parkeringsarealerne. Side 6 af 12

7 Carporte må ikke anvendes til oplagring. Der må kun henstilles indregistreret motorkøretøj eller tom trailer. Parkering af andet end indregistrerede motorkøretøjer på parkeringsarealerne kan kun finde sted efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Med generalforsamlingens godkendelse kan bestyrelsen på parkeringspladserne opføre carporte, som stilles til rådighed for interesserede lejlighedsejere. Udgiften til opførelse af en carport afholdes af den pågældende lejlighedsejer, som får brugsret og vedligeholdelsespligt over carporten. Reparation skal udføres med trykimprægneret træ. Efter reparation skal carporten fremstå med samme konstruktion som før reparationen. Bestyrelsen udsteder certifikat over brugsretten til den pågældende lejlighedsejer, der har betalt carporten. Brugsretten over en carport er knyttet til den brugsberettigedes ejerlejlighed, men kan med eller uden vederlag overdrages til andre lejlighedsejere i Dybbølparken. Bestyrelsen skal underrettes. Dersom den brugsberettigede misligholder sin vedligeholdelsespligt, finder reglerne i 3, pkt. B, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Cykelskure må kun anvendes til cykler, knallerter, cykeltrailere, barnevogne og lignende. Ønskes andet opbevaret for en kortere periode, skal der indhentes tilladelse hos bestyrelsen. Grundfond mv. Foreningens grundfond består pr. 1. januar 1982 af indskud på kr. fra hver lejlighed. 10 Regnskab vedrørende grundfonden forelægges på hvert års generalforsamling. Bestyrelsen er berettiget til i fællesinteresseanliggender at anvende grundfondens midler f.eks. ved fornyelse af anlæg, uforudsete hændelser mv. I så tilfælde reduceres lejlighedsejernes andel i grundfonden med et forholdsmæssigt beløb, der vil være at indbetale, eventuelt i rater, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Grundfondens midler anbringes betryggende efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Renterne tillægges forholdsmæssigt den enkelte lejlighedsejers andel som inflationssikring. Dog kan bestyrelsen bestemme, at renterne kan fratrækkes ved fordeling af fællesudgifterne. Når det begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maximalt 10% af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års udbudgetterede ordinære fællesbidrag. Side 7 af 12

8 Enhver lejlighedsejer er berettiget og forpligtet til at overdrage sin andel i grundfonden ved salg af sin ejerlejlighed, men kan ikke på anden måde disponere over den. Pant. 11 Ved udstedelse af skøde på en ejerlejlighed skal køberen ved at lade skødet lyse tillige som pantstiftende give foreningen panteret i sin ejerlejlighed og dertil hørende andel af fælles rettigheder for et beløb på kr., til sikkerhed for foreningens krav på den til enhver tid værende ejer af den pågældende ejerlejlighed. Panteretten respekterer til enhver tid pantegæld til kreditforening samt lån fra sparekasser og banker med løbetid på mindst 8 år, eventuelt til forhøjet rente, og deklarationer til det offentlige, der kræves tinglyst som betingelse for bygningsforandringer og tilbygninger, ligesom panteretten respekterer de for tiden lyste servitutter, byrder og behæftelser. Endvidere respekterer panteretten med bestyrelsens samtykke lån, der optages til erhvervelse af en ejerlejlighed. Vedtægtsændringer. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige lejlighedsejere stemmer herfor. 12 Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter reglen i stk. 1 har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Stemmeret. Der tilkommer hver ejerlejlighed 1 stemme. 13 Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeret kan tillige udøves af en myndig person, som ejeren skriftligt har givet fuldmagt dertil. Ordinær generalforsamling. 14 Side 8 af 12

9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. På den ordinære generalforsamling foretages: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for det senest forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Fremlæggelse af vedligeholdelsesplan for fællesområdet til godkendelse. 5. Forslag, jf Vedtagelse af kontingent. 7. Fremlæggelse af budget til godkendelse. 8. Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt han/hun afgår. 9. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor og suppleant for denne. 12. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling. 15 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Indkaldelse til generalforsamling. 16 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen. Ovennævnte gælder ligeledes for evt. ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingsbeslutninger. 17 Side 9 af 12

10 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet inden, der er udsendt indkaldelse til generalforsamlingen. Medlemmer skal underrettes om dato for generalforsamlingens afholdelse senest 1 uge inden udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af medlemmerne er mødt eller repræsenteret. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed, jf. dog 7 og 12. Dirigent. 18 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen.. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. 19 Bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgør halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger næstformand, kasserer og sekretær af sin midte. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 20 Side 10 af 12

11 Bestyrelsens pligter. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen, med tilslutning af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer, pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring. Bestyrelsens beslutninger. 21 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Tegningsret. 22 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift enten af formanden eller næstformanden, tillige med et andet bestyrelsesmedlem. Revision. 23 Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, skal revisor være statsautoriseret eller registreret. Side 11 af 12

12 Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Tinglysning. 24 Nærværende dokument begæres lyst som servitut på matr. nr. 451 af Dybbøl samt på samtlige ejerlejligheder under matr. nr. 451 af Dybbøl som gensidig berettigende og bebyrdende deklaration. Deklarationen respekterer til enhver tid uden særlig påtegning lån i almindelig og særlig realkredit med statusmæssige forpligtelser, sælgerpantebreve samt pantebreve (ejerpantebreve) udstedt til pengeinstitutter i forbindelse med overdragelse af ejerlejligheder. Påtaleberettiget er foreningen repræsenteret ved dennes bestyrelse eller samtlige ejerlejlighedsejere. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og behæftelser ved denne deklarations tinglysning henvises til ejendommens blad i tingbogen. Sønderborg, den Foranstående vedtægter er vedtaget ved generalforsamlingen den og begæres tinglyst i overensstemmelse med 24. Side 12 af 12

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/063 4700 Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

redsret 31ingen Normalvedtægten gælqer i det omfang, den ikke er fraveget ved nedenstående bestemmelser.

redsret 31ingen Normalvedtægten gælqer i det omfang, den ikke er fraveget ved nedenstående bestemmelser. -0KT1970*A 92 Matr nr 924 ~ Aarhus køb~tads bygrunde Beliggende: Mejl~ade 67-69, 000 Aarhus C Anmelder: J156'J ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 21, Valby redsret 31ingen Tillæg til Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere