VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)"

Transkript

1 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr ) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen, beliggende 30, rue Masséna, Nice (Cadastre lot no. 3 = 880/1000e) og gennem overdragelse af aktier til hver aktionær, i perioder at give brugsret til en lejlighed i Ejendommen, som nærmere defineret i de Interne Regler for Brug. Selskabet vil foretage alle de handlinger, der er nødvendige for at opfylde Selskabets formål, herunder særligt, at: implementere et "Division Description Statement" og "Interne Regler for Brug". fordele lejlighederne og brugsperioderne mellem aktionærerne på grundlag af det til hver aktionær overdragne antal aktier. drive Ejendommen (inkl. løsøre) i overensstemmelse med den formålsbestemte brug af Ejendommen. yde service over for aktionærerne og udarbejde en detaljeret opgørelse over udgifter i forbindelse hermed. sikre, at Ejendommen og de for beboelsesformålet nødvendige fællesfaciliteter fungerer effektivt og i overensstemmelse med den formålsbestemte brug af Ejendommen, samt udarbejde en detaljeret opgørelse over udgifter i forbindelse hermed. yde service, der gør det muligt for aktionærerne at bytte brugsperioder og sælge aktier. Aktionærerne ejer ikke den lejlighed i Ejendommen, som de har brugsret til. Det er alene Selskabet, der ejer Ejendommen. 3. Selskabets aktiekapital er kr skriver kroner tolvmillionersekshundredeogsyvtifemtusinde 00/100, fordelt i aktier à kr. 100 (skriver kroner éthundrede 00/100) eller multipla heraf.

2 Aktierne opdeles i klasser med A- og B-aktier. Kr af aktiekapitalen er A-aktier, medens kr er B-aktier. Hver A-aktie og B-aktie á kr. 100 giver én stemme. Opdelingen i aktieklasser og fordelingen af stemmevægten mellem disse kan kun ændres,såfremt forslag herom godkendes af et flertal på mindst 2/3 af A-aktierne og 2/3 af B- aktierne. 4. Aktionærernes navne og adresseer skal være noteret i Selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navne og adresser, aktiernes størrelse og aktieklasse. 5. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, undtagen hvad der følger af Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. 7. Selskabets A-aktier er registreret i Værdipapircentralen. 8. Der udarbejdes et skema, der indgår i et "Division Description Statement", og som indeholder en allokering af specifikke aktier (en "gruppe af aktier") til en lejlighed og en brugsperiode. En gruppe af aktier kan ikke opdeles, og der er kun én ejer (ved ejer forstås en enkeltperson, en gruppe af enkeltpersoner, f.eks. et ægtepar eller en juridisk person) af hver gruppe af aktier i forhold til Selskabet. 9. Hver aktionær indgår en Brugskontrakt med Selskabet, der fastsætter vilkårene for aktionærens udnyttelse af sin brugsret. 10. De Interne Regler for Brug fastsætter formålet for anvendelse af Ejendommen og de forskellige dele heraf. Reglerne fastslår vilkårene for brug af fællesfaciliteterne og fastsætter de vilkår, som afgifterne i forbindelse med driften af Ejendommen og Selskabet skal fordeles efter. De Interne Regler for Brug beskriver vilkårene for den service, der ydes over for aktionærerne, og som har til formål at gøre det muligt for aktionærerne at bytte brugsperioder og sælge aktierne.

3 11. Selskabets generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. 23. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen, med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev, per eller ved optagelse på Selskabets hjemmeside, med angivelse af dagsorden til de i Selskabets aktiebog noterede aktionærer. Indkaldelse af ekstraordinære generalforsamlinger kan tilsvarende ske ved almindeligt brev, per eller ved optagelse på Selskabets hjemmeside. Forslag fra aktionærernes side skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 1. august før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig anmodning fra aktionærer, der repræsenterer 1/10 af aktiekapitalen. Anmodningen skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen om dens afholdelse er meddelt bestyrelsen. Indkaldelse af generalforsamlinger sker gennem bestyrelsen. Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisorpåtegning og årsberetning underskrevet af direktionen og bestyrelsen på Selskabets kontor eller på Selskabets hjemmeside til aktionærernes eftersyn. 12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab og budget for det efterfølgende år til godkendelse. 3. Beslutning om disponering af årregnskabets resultat eller dækning af underskud i henhold til det godkendte årsregnskab. 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af revisor(er). 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7. Eventuelt. Dirigenten udpeges forud for generalforsamlingen af Selskabets bestyrelse. 13.

4 Enhver overdragelse af aktier skal anmeldes til og formelt godkendes af Selskabets bestyrelse for at være gyldig. En aktionær, der har erhvervet eller modtaget aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for disse på en generalforsamling uden bestyrelsens godkendelse af aktieoverdragelsen. 14. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner. 15. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. Selskabslovens 106 kræver bl.a., at vedtægtsændringer tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Selskabet må ikke foretage pantsætning eller salg af Ejendommen Résidence Masséna, beliggende 30, rue Masséna, Nice, medmindre følgende forudsætninger er opfyldt: 1. At bestyrelsen har godkendt pantsætningen eller salget. Salg af Ejendommen kræver, at samtlige bestyrelsesmedlemmer i såvel Selskabet som i Aktionærforeningen for Résidence 30, rue Masséna, Nice stemmer for. Pantsætning kræver, at mindst 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne i Selskabet stemmer for, jf. også At pantsætningen enten har til formål at tjene til sikkerhed for lån, der i alt væsentligt anvendes eller er blevet anvendt til forbedring eller nødvendig vedligeholdelse af Ejendommen Résidence Massena, 30, rue Masséna, Nice eller til dækning af myndighedskrav og med sådanne krav forbundne omkostninger. Pantsætningsdokumenter underskrives i øvrigt i henhold til Selskabets tegningsregler, jf At et salg af Ejendommen godkendes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Selskabet således, at mindst 75% af den samlede A- aktiekapital og 100% af B-aktiekapitalen stemmer for forslaget, jf. 3. Hvis et sådant flertal ikke opnås, kan det ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer besluttes, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på hvilken samme forslag kan vedtages, såfremt mindst 75% af den på generalforsamlingen repræsenterede A-aktiekapital og 100% af den på generalforsamlingen repræsenterede B-aktiekapital stemmer for forslaget, jf. 3. Den særlige majoritet, der kræves ved et salg af Ejendommen i denne 15, stk. 3, kan kun ændres, såfremt 2/3 af den samlede A-aktiekapital og 2/3 af den samlede B-aktiekapital stemmer for forslaget.

5 16. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 17. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer. Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges. 18. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle Selskabets anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom. Bestyrelsen er, såfremt et flertal på mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for det, bemyndiget til, inden for rammerne af 15, stk. 2. nr. 2, at træffe afgørelse af, hvorvidt betingelserne for pantsætning er opfyldt. Beslutninger om optagelse af lån med pantsikkerhed i Ejendommen kræver tilslutning fra mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer, jf. 15, stk. 2, nr. 1. Et bestyrelsesmedlem kan med opsættende virkning for bestyrelsens beslutning i henhold til 18, stk. 5 begære en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Beslutning om pantsætning af Ejendommen skal herefter træffes af generalforsamlingen i overensstemmelse med 15, stk. 2, nr Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i Selskabet og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen. 20. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet tegnes endvidere af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura til en eller flere i forening.

6 21. Overdragelse af aktier skal formaliseres i et dokument bekræftet af en fransk notar. Dette overdragelsesdokument skal angive de rettigheder, der er knyttet til aktierne vedrørende Ejendommen, lejlighedernes placering og brugsperioden. Overdragelsesdokumentet skal indeholde oplysning om, at overdrageren ikke har gæld til Selskabet og om den til overdrager betalte pris (medmindre overdragelsen er uden beregning). Overdragelsesdokumentet skal: henvise til Selskabets Vedtægter, "Division Description Statement" og "Interne Regler for Brug". De originale dokumenter skal registreres hos eller udarbejdes af en fransk notar angive datoen for registrering hos den franske notar af den originale version af: o En oversigt over Ejendommens tekniske egenskaber. o Balance for Selskabets seneste regnskabsår o Et notat, der angiver brugsafgifterne for lejligheden i det seneste regnskabsår, eller hvis dette ikke er udarbejdet, en oversigt, der angiver de anslåede afgifter. o En liste over indbo og faciliteter. En kopi af disse dokumenter skal sendes til erhververen, og overdragelsesdokumentet skal angive, at dokumenterne er tilsendt erhververen. 22. Revision af Selskabets regnskaber foretages af én eller to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret. 23. Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Forannævnte vedtægter er vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 27. juni Som dirigent: Nicolai Mallet Bestyrelsen: Poul-Erik Christiansen

7 Anders Vidstrup Søren Rasmussen Margit Retvig Gunhild Bjerregaard Karl-Aage Stougaard Nicolai Mallet.

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere