Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer"

Transkript

1 Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau, de stiger ganske hurtigt og kontantprisgabet er aktuelt på det højeste niveau i nyere tid, bortset fra årene op mod finanskrisen. Udviklingen er bekymrende, og der bør gribes ind. Boligpriserne er i dag over deres strukturelle niveau og i kraftig stigning. Der er ikke tegn på, at prisstigningen er ved at bremse, nærmest tværtimod. Kontantprisgabet er i dag på et niveau, der i de seneste årtier kun er set højere op mod finanskrisen. Aktuelt er renten ca. to pct. lavere, end hvad dansk konjunktur tilsiger, hvilket bidrager til de stigende boligpriser. En forkert rente skaber særlige problemer pga. de nye låneformer, rentetilpasningslån og afdragsfrie lån. Udviklingen forstærkes af ejendomsværdistoppet, der gør den effektive ejendomsværdiskat procyklisk. Udviklingen ligner udviklingen om mod finanskrisen, om end stigningen er knap så brat. En væsentlig forskel er, at prisstigningen under finanskrisen delvist var forårsaget af en for ekspansiv finanspolitik. I dag finder stigningen sted i en situation, hvor finanspolitikken er afstemt i forhold til konjunkturen. Under finanskrisen var kontantprisgabet særligt markant i hovedstadsområdet. Der er dog ikke indikation af, at priserne i hovedstadsområdet ligger nævneværdigt mere over deres strukturelle niveau end priserne i landet generelt. Tilsvarende var prisudviklingen under finanskrisen mere markant for lejligheder. Heller ikke denne udvikling genfindes i dag. Et ustabilt boligmarked er problematisk, da det kan smitte af på resten af økonomien og forstærke de makroøkonomiske udsving. Finanspolitikken er et upræcist instrument til at styre boligpriserne og er yderligere stækket af det genindførte skattestop. Endelig fører et ustabilt boligmarked til en betydelig og tilfældig omfordeling: Nuværende boligejere, der sælger til en høj pris opnår en væsentlig kapitalgevinst, mens personer på vej ind på boligmarkedet må se frem til i mange år at skulle betale af på et stort boliglån. Det er uklart, om udviklingen forstærkes af en boligprisboble under opbygning. Ustabiliteten er problematisk uanset om den kan tilskrives fundamentale forhold eller en boble under udvikling. Om end et mere brat prisfald kan forventes, hvis udviklingen forstærkes af en boble.

2 Anbefaling: Udviklingen på boligmarkedet er problematisk, og der bør gribes ind over for de fundamentale årsager til udviklingen. En afskaffelse af nominalprincippet i boligskattestoppet er et helt oplagt instrument, men er næppe politisk realistisk. Brugen af rentetilpasningslån og afdragsfrie lån bør begrænses. Fx ved at den andel af den enkelte boligejers lån, der er af disse typer, eller ved at forbyde, at de to låneformer kombineres. Det aktuelt lave renteniveau skaber et åbent vindue for at begrænsningen kan gennemføres uden at boligejerne belastes hårdt. Kontakt Vicedirektør, PhD Jens Hauch Tlf Klik her for at angive tekst. 2

3 1. Udviklingen på boligmarkedet Fundamentale forhold kan give boligprisstigninger Og udviklingen er i fuld gang Svingende boligpriser har omkostning Og fører til tilfældig omfordeling For et år siden advarede Krakas finanskrisekommission om, at flere fundamentale forhold har ændret sig op gennem 00 erne, således at boligmarkedet nu er blevet mere volatilt. 1 Vi konstaterede dengang, at der fortsat var fundamentale forhold til stede på boligmarkedet, der kunne føre til kraftige boligprisstigninger på den korte bane. På den baggrund anbefalede vi, at der bør gribes ind, således at en mere stabil boligprisudvikling sikres. Siden denne anbefaling har situationen imidlertid udviklet sig. De kraftige boligprisstigninger er nu ikke blot en forventning, de er en kendsgerning. Der er flere årsager til, at svingende boligpriser er et problem: Først og fremmest smitter boligpriserne via boligejernes og boligkøberens økonomi af på realøkonomien. Det betyder, at de makroøkonomiske udsving kan blive stærkere, end de ellers ville have været. Dernæst fører svingende boligpriser til en tilfældig omfordeling. Når en nyetableret familie skal ind på boligmarkedet afhænger deres fremtidige økonomi i høj grad af, om priserne er høje eller lave, når et boligkøb bliver aktuelt. Har man brug for en bolig på et godt tidspunkt, kan man se frem til et billigt lån og en kapitalgevinst. Køber man dyrt, bliver lånet dyrt og man risikerer at stå over for teknisk insolvens. Denne tilfældige omfordeling kan være af langt større betydning for en families økonomi, end de forskellige justeringer af satser på skatter eller overførselsindkomster, der gennemføres og diskuteres under stor bevågenhed. En sådan tilfældig omfordeling kan være en selvstændig grund til at arbejde for et mere stabilt boligmarked. Op mod finanskrisen steg boligpriserne på såvel enfamiliehuse som på ejerlejligheder kraftigt i hele landet, jf. Figur 1. Under finanskrisen faldt boligpriserne kraftigt, og de er nu på vej op igen. Særligt er priserne på ejerlejligheder steget ganske kraftigt i de seneste år. 1 Jf. Finanskrisekommissionen (201): Den danske finanskrise kan det ske igen. 3

4 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur 1 Udviklingen i den reale kontantpris på boliger, indeks 1 kvt = Enfamiliehuse Ejerlejligheder 0 Kilde: Danmarks Statistik, EJEN og PRIS12. Priserne er sæsonkorrigeret og deflateret med forbrugerprisindekset. Kontantprisgab steg kraftigt under de finansielle kriser Et mere præcist billede af udviklingen fås imidlertid ved at betragte forskellen mellem den faktiske pris og det strukturelle prisniveau, det såkaldte kontantprisgab. Udviklingen i kontantprisgabet for enfamiliehuse i hele landet fremgår af Figur 2. 2 Under finanskrisen var kontantprisgabet særdeles højt på mere end 10 pct. På bagkanten af krisen falder gabet ganske brat til et numerisk højt, negativt niveau. 2 Det strukturelle niveau er beregnet med anvendelse af et HP-filter. I et HP-filter kan endepunktsværdier have relativt stor betydning. Derfor kan vurderingen af det kontantprisgabet for eksempelvis 201 ændres i takt med at der kommer nyere data. Beregningerne af kontantprisgabet skal ses i lyset af denne usikkerhed. 4

5 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur 2 Udviklingen i kontantprisgab for enfamiliehuse, hele landet Pct Anm.: Kilde: Kontantprisgabet udtrykker forskellen mellem det faktiske niveau for kontantprisen og det strukturelle niveau. Det strukturelle niveau udtrykker niveauet i en normal konjunktursituation. Det strukturelle niveau er beregnet med et Hodrick-Prescott filter. Der er anvendt en lambdaparameter på 1.600, hvilket er konsensus i litteraturen. Danmarks Statistik, EJEN og egne beregninger. Hidtil højeste gab uden for finansielle kriser Intet belæg for at en ny finansiel krise under opsejling Stort kontantprisgab problematisk I de seneste år er kontantprisgabet for enfamiliehuse steget ganske kraftigt og har siden starten af 2014 været positivt. I dag er gabet oppe på godt pct., hvilket er det højeste niveau, der er set uden for de finansielle kriser. Stigningstakten har været relativt kraftig siden starten af 2012, om end ikke i samme hastighed som op mod finanskrisens udbrud. Internationalt er det erfaringen, at mange finansielle kriser finder sted efter perioder med kraftige stigninger i kontantprisgab, hvorfor man forsøger at anvende denne størrelse til at forudsige finansielle kriser. I den sammenhæng anvendes også kredit/bnp-gab som indikator. En foreløbig beregning af BNP/kredit-gab viser dog ikke en særligt kraftig udvikling. Der er således næppe belæg for, at en ny finansiel krise skulle være under opsejling. Selvom en ny finansiel krise ikke ser ud til at være på vej, bør boligprisstigningerne give anledning til bekymring, da de kan smitte af og forstærke de realøkonomiske udsving. Dette kan, afhængig af den førte finanspolitik, føre til overophedning af økonomien, eller at de stabiliseringspolitiske instrumenter må bruges kraftigere og dermed til en højere samfundsøkonomisk omkostning. Jf. afsnit 3. Udviklingen i kontantprisgabet for ejerlejligheder i hele landet fremgår af Figur 3. Under finanskrisen var det i særlig grad priserne på lejligheder, der steg til langt over det strukturelle niveau og med en særligt høj stigningstakt. En tilsvarende udvikling ses ikke i dag. Ligesom for enfamiliehuse, er kontantprisgabet steget betragteligt siden 2012, og er nu på det højeste niveau, bortset fra op mod finanskrisens udbrud, men udviklingen er ikke mere markant end for enfamiliehuse.

6 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur 3 Udviklingen i kontantprisgab for lejligheder, hele landet Pct Anm.: Kilde: Kontantprisgabet udtrykker forskellen mellem det faktiske niveau for kontantprisen og det strukturelle niveau. Det strukturelle niveau udtrykker niveauet i en normal konjunktursituation. Det strukturelle niveau er beregnet med et Hodrick-Prescott filter. Danmarks Statistik, EJEN og egne beregninger. Stort, men ikke markant, gab i Region hovedstaden Under finanskrisen tog udviklingen i boligpriserne sit udgangspunkt i hovedstadsområdet, hvor priserne er særligt volatile, og bredte sig som ringe i vandet til resten af landet, jf. Finanskrisekommissionen (2014). Det særligt kraftige udsving i kontantprisen for enfamiliehuse i hovedstadsområdet genfindes i Figur 4. Det fremgår også af figuren, at kontantprisgabet for enfamiliehuse i hovedstadsområdet aktuelt er højt, men ikke nævneværdigt højere end enfamiliehuse i hele landet. Bemærk dog, at der i Figur 4 og Figur ses på hele Region hovedstaden. Det kan derfor ikke udelukkes, at udviklingen i fx Københavns kommune kan være mere markant. 6

7 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur 4 Udviklingen i kontantprisgab for enfamiliehuse, Region hovedstaden Pct Anm.: Kilde: Kontantprisgabet udtrykker forskellen mellem det faktiske niveau for kontantprisen og det strukturelle niveau. Det strukturelle niveau udtrykker niveauet i en normal konjunktursituation. Det strukturelle niveau er beregnet med et Hodrick-Prescott filter. Danmarks Statistik, EJEN og egne beregninger. Lejligheder i hovedstadsområdet Kontantprisgabet for lejligheder i hovedstadsområdet et ligeledes på et højt niveau, men ikke noget, der adskiller sig markant fra udviklingen i gabet for lejligheder i hele landet, jf. Figur. Alt i alt ser udviklingen på hhv. enfamiliehuse og lejligheder således ud til at være meget parallel i såvel Region hovedstaden som i hele landet. Gabet er nu positivt på et niveau mellem fem og ti pct. Stigningen har været forholdsvis hastig uden dog at tåle sammenligning med stigningstakten forud for finanskrisens udbrud. 7

8 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur Udviklingen i kontantprisgab for lejligheder, Region hovedstaden Pct Anm.: Kilde: Kontantprisgabet udtrykker forskellen mellem det faktiske niveau for kontantprisen og det strukturelle niveau. Det strukturelle niveau udtrykker niveauet i en normal konjunktursituation. Det strukturelle niveau er beregnet med et Hodrick-Prescott filter. Danmarks Statistik, EJEN og egne beregninger. 2. Årsagerne til udviklingen Fundamentale forhold gør boligpriserne volatile Fastkurspolitikken Aktuelt monetært stress Der er en række fundamentale forhold til stede på boligmarkedet, som medvirker til, at boligmarkedet var særligt volatil op gennem 00 erne. En række af disse forhold er fortsat til stede og kan medvirke til at forklare det aktuelt store kontantprisgab. Disse forskellige årsager blev analyseret relativt grundigt af Finanskrisekommissionen, og gennemgås derfor kun summarisk i dette afsnit. Den særligt interesserede læser henvises til Finanskrisekommissionens hovedrapport Finanskrisen i Danmark kan det ske igen?. Danmark har fastkurspolitik. Det rummer den betydelige fordel, at international handel kan foregå i forvisning om, at kursen ikke ændrer sig. Det betyder imidlertid også, at rente først og fremmest anvendes som instrument til at fastholde kursen. Det betyder imidlertid også, at renten ikke kan anvendes til at som instrument til at dæmpe konjunkturerne i Danmark. Renten kan således være forkert i forhold til konjunkturen, en sådan situation kaldes monetært stress. I store dele af 00 erne var renten for lav, hvilket var en vigtig medforklarende årsag til de kraftige boligprisstigninger frem mod Finanskrisens udbrud. Aktuelt er renten meget lav, men vi har også et betragteligt negativt outputgab, hvilket trækker i retning af, at renten bør være lav. Samlet set betyder det, at vi pt. har monetært stress på knap 2 pct. Dvs. renten er knap 2 pct. lavere end, hvad konjunkturen aktuelt kan retfærdiggøre. 3 Denne 3 Den optimale rente er beregnet vha. en estimation af ECBs pengepolitiske regel (Taylorregel), jf. Heebøll, C. (2014): Monentært stress i euroområdet og Danmark. Der er taget udgangspunkt i et forventet outputgab i 2016 på -2, pct. samt at Nationalbankens udlånsrente aktuel er 0,0 pct. Endelig er der antaget et inflationsmål på 2 pct., hvilket svarer til DØRs inflationsforventning for

9 beregning baserer sig på det forventede outputgab for 2016 på -2, pct. beregnet i Det Økonomiske Råds forårsrapport I Økonomisk Redegørelse august 201 er det forventede outputgab for 2016 blot 1 pct. Hvis der tages udgangspunkt i Økonomisk redegørelse kan den aktuelle monetære stress opgøres til knap 3 pct. Nye låneformer Mere rentefølsomme boliglån Låneformerne bidrager sandsynligvis til udsvinget Næppe finanspolitikken, der aktuelt skaber problemer Kan skattestoppet skabe finanspolitiske problemer Ejendomsværdiskattestoppet forstærker udsving Op gennem 00 erne har de nye låneformer, afdragsfrie lån og rentetilpasningslån vundet stor udbredelse. Låneformerne gør det muligt, at låne til en lavere ydelse, hvilket umiddelbart er til fordel for boligkøberne. Men de billigere lånemuligheder kapitaliserede sig op gennem 00 erne i boligpriserne, hvilket også bidrog til at drive priserne opad. Derved opnåede de eksisterende boligejere en kapitaliseringsgevinst, men gevinsten for nye boligejere blev reduceret. De nye låneformer betyder imidlertid også, at en større del af ydelsen på boliglånene i dag er rentefølsom. Dvs. en renteændring vil i dag slå hårdere igennem på omkostningen ved at have en bolig og dermed på boligprisen. Det samlede boligmarked er således blevet mere rentefølsomt. Kombineres dette med at, at renten pga. fastkurspolitikken ikke kan anvendes som instrument til at styre boligprisens udvikling, er sandsynligheden for betydelige udsving i boligprisen forøget. Og det var da også i særlig høj grad introduktionen af disse nye låneformer, der gav anledning til de kraftige prisstigninger op mod finanskrisens udbrud. Låneformerne lever fortsat i bedste velgående, og det er sandsynligt, at de aktuelt bidrager til de kraftigt stigende boligpriser. 6 I 00 erne var finanspolitikken i en lang periode op mod finanskrisens udbrud planlagt for ekspansiv og skridende budgetter forværrede situationen. Det medvirkede i høj grad til at forstærke udsvinget på boligmarkedet. Aktuelt er der bred enighed om, at finanspolitikken er rimeligt afstemt med konjunkturen. Det er således næppe en for ekspansiv finanspolitik, der er årsagen til boligprisstigningerne i dag. Fremadrettet kan der dog med det genintroducerede skattestop være grund til bekymring. Regeringen vil ikke hæve nogen skatter. Det betyder, at en kontraktiv finanspolitik alene kan føres ved at reducere de offentlige udgifter. Hvis der ikke kan mønstres politisk opbakning til sådanne reduktioner kan det i praksis være svært at føre en finanspolitik, der under højkonjunktur er tilstrækkeligt kontraktiv. Hvis der som i 00 erne opstår en situation, hvor finanspolitikken bliver for ekspansiv, vil det kunne medvirke til at destabilisere boligmarkederne yderligere. Ejendomsværdiskattestoppet betyder, at de faktiske ejendomsværdi ikke har betydning for den betalte ejendomsværdiskat, men er baseret på ejendomsværdien i 2001/2002. Det har to effekter: For det første bliver provenuet pga. nominalprincippet løbende udhulet. For det andet bliver den effektive beskatning, dvs. beskatningen målt i forhold til den faktiske ejendomsværdi, lavere, når boligprisen stiger. Det betyder, at ejendomsværdiskatten ikke engang er neutral i forhold til boligprisudsving, den forstærker udsvingene. Ejendomsværdiskattestoppet medvirkede da også i 00 erne til at forstærke boligprisudviklingen, jf. Finanskrisekommissionen. Ejendomsværdiskattestoppet fastholdes fortsat, og det må anses for sandsynligt, at det også i dag medvirker til at forstærke udsvingene i boligpriserne. 4 Det Økonomiske Råd (201): Dansk Økonomi. Forår 201. Finansministeriet (201): Økonomisk Redegørelse, august Låneformerne er delvist søgt begrænset via tilsynsdiamanten for realkredit, der på institutniveau begrænser disse låneformer. Begrænsningen er dog væsentligt svagere, end hvad der tidligere blev anbefalet af Finanskrisekommissionen og da den alene omfatter realkreditinstitutter fanger den ikke nødvendigvis alle lån ligesom den enkelte husejer ikke er begrænset. 9

10 Kan der være en boble? Der bør gribes ind, boble eller ej Endelig kan det ikke udelukkes, at den nuværende udvikling er udtryk for en boble. En boble opstår, når personer køber boliger i forventning om at de vha. fortsatte prisstigninger kan sikre sig en gevinst. Dette kan føre til prisstigninger, der ikke er begrundet i de ovenfor nævnte fundamentale forhold. På et tidspunkt vil boblen briste og de kraftige stigninger vil efterfølges af kraftige fald. Det er traditionelt en udfordring med bobler, at de kan være vanskelige at forudse og derfor først erkendes endeligt, når de brister. De præsenterede beregninger af kontantprisgab kan ikke anvendes til afgøre om den seneste prisudvikling skulle være udtryk for, at en boble er under opbygning. Men det er heller ikke nødvendigvis afgørende om der er tale om en boble eller ej. En boble kan forstærke prisstigningerne og de efterfølgende prisfald. Men et volatilt boligmarked udgør et problem uanset, om prisudsvingene kan forklares ud fra de ovennævnte forhold alene, eller om der skulle være en boble, der forstærker udviklingen. Anbefalingerne af tiltag til at stabilisere boligmarkedet gælder uanset, om den aktuelle prisstigning delvist skulle være drevet af en boble. Hvis der skulle være tale om en boble, kan man dog forvente et ganske brat prisfald, når boblen brister. Hvis der ikke er tale om en boble vil et mere jævnt prisfald kunne forventes. 3. Mulighederne for at stabilisere udviklingen Tiltag til at stabilisere boligpriserne bør rettes mod de fundamentale forhold, der forårsager ustabiliteten. Tilpas ejendomsværdiskattestoppet Afstemt finanspolitik Begræns brugen af de nye låneformer Ejendomsværdiskattestoppet bør tilpasses, og Finanskrisekommissionen har fremlagt en model, der beskriver, hvordan dette kan lade sig gøre på en måde, der er provenuneutral, som via indefrysning af skattebetaling sikrer økonomisk tryghed for eksisterende boligejere og som sikrer en større stabilitet på boligmarkedet. 7 Det er ikke første og næppe heller sidste gang, at økonomer anbefaler dette, og med den foreslåede justering vil en del af de politisk ømtålelige knaster være ryddet af vejen. Men da der er indgået en politisk aftale om at fastholde ejendomsværdiskattestoppet i sin nuværende form, er det næppe politisk realiserbart. Finanspolitikken er og bør forsat være afstemt efter konjunktursituationen. Budgetloven har fjernet problemerne med at budgetterne skrider, med sikrer faktisk ikke at finansloven nødvendigvis bliver tilstrækkeligt kontraktiv under højkonjunktur. Da det generelle skattestop reducerer de til rådighed værende instrumenter, bliver det ikke politisk lettere at sikre en tilstrækkeligt kontraktiv finanspolitik under højkonjunktur. Introduktionen af de nye låneformer, afdragsfrie lån og rentetilpasningslån, kan forklare en særligt stor del af 00 ernes boligprisudvikling. Brugen af disse lån er kun begrænset i meget lille omfang og ad indirekte vej. Det vurderes, at disse låneformer forsat har betydning for boligprisudsvinget. Problemet med låneformerne forstærkes af fastkurspolitikken. Fastkurspolitikken må dog betragtes som en grundvilkår for dansk økonomi, og rummer da også betydelige fordele. De nye låneformer bør derfor begrænses. To versioner kan være relevante at overveje: Enten kan der indføres et krav om at mindst halvdelen af den enkelte husejers lån skal være fastforrentede med afdrag. Eller der kan indføres et forbud mod lån, der er både variabelt forrentede og uden afdrag. 7 Justering er baseret på flg. hovedprincipper: Boligskattesatsen reduceres fra den nuværende ene pct. til 0,6 pct., hvilket svarer til den gennemsnitlige effektive skattesats. Skattebetalingen er bestemt af ejendomsvurderingen, men den i året opkrævede skattebetaling kan ikke stige mere fra år til år end satsreguleringsprocenten og den i året opkrævede skat kan ikke stige, hvis ejendomsvurderingen sættes ned. Forskellen på den skyldige skat og den i året opkrævede skat kan indefryses ultimativt til salgstidspunktet. Forslaget er beskrevet i flere detaljer i Finanskrisekommissionen (2014): Den danske finanskrise kan det ske igen? 10

11 Hvis der ikke gribes direkte ind over for det volatile boligmarked, hviler ansvaret for stabilisering af boligmarkedet og økonomien generelt primært på finanspolitikken. Det kan dels forøge de samfundsøkonomiske omkostninger ved stabilisering, dels er finanspolitikken et ganske indirekte og dermed ikke særligt effektivt instrument til at stabilisere boligpriserne. 11

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Monetær stress i euroområdet og Danmark

Monetær stress i euroområdet og Danmark Monetær stress i euroområdet og Danmark Christian Heebøll September 2014 1 Indledning og sammenfatning En række studier har påpeget, at lempelig pengepolitik har bidraget til kraftige boligprisstigninger

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes?

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? 81 Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Peter Birch Sørensen, Økonomisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den reale kontantpris på ejerboliger har historisk

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1 VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE Af Peter Birch Sørensen 1 Overophedningen af dansk økonomi i årene op til finanskrisen betød, at Danmark blev særligt hårdt ramt af krisen. Det hektiske opsving i

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2014

Dansk Økonomi Efterår 2014 Dansk Økonomi Efterår 2014 Danish Economy Autumn 2014 English Summary Konjunkturvurdering Dagpengesystemet Formandskabet Dansk Økonomi, efterår 2014 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir III

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir III Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? Simulering af en ensartet skat på al kapitalindkomst Arbejdspapir III Ejerboligpriseffekter Skatteministeriet 2007 2007.III Arbejdspapir

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379 INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 29 Indledning 29 International baggrund 46 Indenlandsk efterspørgsel 66 Udenrigshandel og betalingsbalance 82 Produktion og beskæftigelse 91 Løn og priser

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere