Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer"

Transkript

1 Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau, de stiger ganske hurtigt og kontantprisgabet er aktuelt på det højeste niveau i nyere tid, bortset fra årene op mod finanskrisen. Udviklingen er bekymrende, og der bør gribes ind. Boligpriserne er i dag over deres strukturelle niveau og i kraftig stigning. Der er ikke tegn på, at prisstigningen er ved at bremse, nærmest tværtimod. Kontantprisgabet er i dag på et niveau, der i de seneste årtier kun er set højere op mod finanskrisen. Aktuelt er renten ca. to pct. lavere, end hvad dansk konjunktur tilsiger, hvilket bidrager til de stigende boligpriser. En forkert rente skaber særlige problemer pga. de nye låneformer, rentetilpasningslån og afdragsfrie lån. Udviklingen forstærkes af ejendomsværdistoppet, der gør den effektive ejendomsværdiskat procyklisk. Udviklingen ligner udviklingen om mod finanskrisen, om end stigningen er knap så brat. En væsentlig forskel er, at prisstigningen under finanskrisen delvist var forårsaget af en for ekspansiv finanspolitik. I dag finder stigningen sted i en situation, hvor finanspolitikken er afstemt i forhold til konjunkturen. Under finanskrisen var kontantprisgabet særligt markant i hovedstadsområdet. Der er dog ikke indikation af, at priserne i hovedstadsområdet ligger nævneværdigt mere over deres strukturelle niveau end priserne i landet generelt. Tilsvarende var prisudviklingen under finanskrisen mere markant for lejligheder. Heller ikke denne udvikling genfindes i dag. Et ustabilt boligmarked er problematisk, da det kan smitte af på resten af økonomien og forstærke de makroøkonomiske udsving. Finanspolitikken er et upræcist instrument til at styre boligpriserne og er yderligere stækket af det genindførte skattestop. Endelig fører et ustabilt boligmarked til en betydelig og tilfældig omfordeling: Nuværende boligejere, der sælger til en høj pris opnår en væsentlig kapitalgevinst, mens personer på vej ind på boligmarkedet må se frem til i mange år at skulle betale af på et stort boliglån. Det er uklart, om udviklingen forstærkes af en boligprisboble under opbygning. Ustabiliteten er problematisk uanset om den kan tilskrives fundamentale forhold eller en boble under udvikling. Om end et mere brat prisfald kan forventes, hvis udviklingen forstærkes af en boble.

2 Anbefaling: Udviklingen på boligmarkedet er problematisk, og der bør gribes ind over for de fundamentale årsager til udviklingen. En afskaffelse af nominalprincippet i boligskattestoppet er et helt oplagt instrument, men er næppe politisk realistisk. Brugen af rentetilpasningslån og afdragsfrie lån bør begrænses. Fx ved at den andel af den enkelte boligejers lån, der er af disse typer, eller ved at forbyde, at de to låneformer kombineres. Det aktuelt lave renteniveau skaber et åbent vindue for at begrænsningen kan gennemføres uden at boligejerne belastes hårdt. Kontakt Vicedirektør, PhD Jens Hauch Tlf Klik her for at angive tekst. 2

3 1. Udviklingen på boligmarkedet Fundamentale forhold kan give boligprisstigninger Og udviklingen er i fuld gang Svingende boligpriser har omkostning Og fører til tilfældig omfordeling For et år siden advarede Krakas finanskrisekommission om, at flere fundamentale forhold har ændret sig op gennem 00 erne, således at boligmarkedet nu er blevet mere volatilt. 1 Vi konstaterede dengang, at der fortsat var fundamentale forhold til stede på boligmarkedet, der kunne føre til kraftige boligprisstigninger på den korte bane. På den baggrund anbefalede vi, at der bør gribes ind, således at en mere stabil boligprisudvikling sikres. Siden denne anbefaling har situationen imidlertid udviklet sig. De kraftige boligprisstigninger er nu ikke blot en forventning, de er en kendsgerning. Der er flere årsager til, at svingende boligpriser er et problem: Først og fremmest smitter boligpriserne via boligejernes og boligkøberens økonomi af på realøkonomien. Det betyder, at de makroøkonomiske udsving kan blive stærkere, end de ellers ville have været. Dernæst fører svingende boligpriser til en tilfældig omfordeling. Når en nyetableret familie skal ind på boligmarkedet afhænger deres fremtidige økonomi i høj grad af, om priserne er høje eller lave, når et boligkøb bliver aktuelt. Har man brug for en bolig på et godt tidspunkt, kan man se frem til et billigt lån og en kapitalgevinst. Køber man dyrt, bliver lånet dyrt og man risikerer at stå over for teknisk insolvens. Denne tilfældige omfordeling kan være af langt større betydning for en families økonomi, end de forskellige justeringer af satser på skatter eller overførselsindkomster, der gennemføres og diskuteres under stor bevågenhed. En sådan tilfældig omfordeling kan være en selvstændig grund til at arbejde for et mere stabilt boligmarked. Op mod finanskrisen steg boligpriserne på såvel enfamiliehuse som på ejerlejligheder kraftigt i hele landet, jf. Figur 1. Under finanskrisen faldt boligpriserne kraftigt, og de er nu på vej op igen. Særligt er priserne på ejerlejligheder steget ganske kraftigt i de seneste år. 1 Jf. Finanskrisekommissionen (201): Den danske finanskrise kan det ske igen. 3

4 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur 1 Udviklingen i den reale kontantpris på boliger, indeks 1 kvt = Enfamiliehuse Ejerlejligheder 0 Kilde: Danmarks Statistik, EJEN og PRIS12. Priserne er sæsonkorrigeret og deflateret med forbrugerprisindekset. Kontantprisgab steg kraftigt under de finansielle kriser Et mere præcist billede af udviklingen fås imidlertid ved at betragte forskellen mellem den faktiske pris og det strukturelle prisniveau, det såkaldte kontantprisgab. Udviklingen i kontantprisgabet for enfamiliehuse i hele landet fremgår af Figur 2. 2 Under finanskrisen var kontantprisgabet særdeles højt på mere end 10 pct. På bagkanten af krisen falder gabet ganske brat til et numerisk højt, negativt niveau. 2 Det strukturelle niveau er beregnet med anvendelse af et HP-filter. I et HP-filter kan endepunktsværdier have relativt stor betydning. Derfor kan vurderingen af det kontantprisgabet for eksempelvis 201 ændres i takt med at der kommer nyere data. Beregningerne af kontantprisgabet skal ses i lyset af denne usikkerhed. 4

5 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur 2 Udviklingen i kontantprisgab for enfamiliehuse, hele landet Pct Anm.: Kilde: Kontantprisgabet udtrykker forskellen mellem det faktiske niveau for kontantprisen og det strukturelle niveau. Det strukturelle niveau udtrykker niveauet i en normal konjunktursituation. Det strukturelle niveau er beregnet med et Hodrick-Prescott filter. Der er anvendt en lambdaparameter på 1.600, hvilket er konsensus i litteraturen. Danmarks Statistik, EJEN og egne beregninger. Hidtil højeste gab uden for finansielle kriser Intet belæg for at en ny finansiel krise under opsejling Stort kontantprisgab problematisk I de seneste år er kontantprisgabet for enfamiliehuse steget ganske kraftigt og har siden starten af 2014 været positivt. I dag er gabet oppe på godt pct., hvilket er det højeste niveau, der er set uden for de finansielle kriser. Stigningstakten har været relativt kraftig siden starten af 2012, om end ikke i samme hastighed som op mod finanskrisens udbrud. Internationalt er det erfaringen, at mange finansielle kriser finder sted efter perioder med kraftige stigninger i kontantprisgab, hvorfor man forsøger at anvende denne størrelse til at forudsige finansielle kriser. I den sammenhæng anvendes også kredit/bnp-gab som indikator. En foreløbig beregning af BNP/kredit-gab viser dog ikke en særligt kraftig udvikling. Der er således næppe belæg for, at en ny finansiel krise skulle være under opsejling. Selvom en ny finansiel krise ikke ser ud til at være på vej, bør boligprisstigningerne give anledning til bekymring, da de kan smitte af og forstærke de realøkonomiske udsving. Dette kan, afhængig af den førte finanspolitik, føre til overophedning af økonomien, eller at de stabiliseringspolitiske instrumenter må bruges kraftigere og dermed til en højere samfundsøkonomisk omkostning. Jf. afsnit 3. Udviklingen i kontantprisgabet for ejerlejligheder i hele landet fremgår af Figur 3. Under finanskrisen var det i særlig grad priserne på lejligheder, der steg til langt over det strukturelle niveau og med en særligt høj stigningstakt. En tilsvarende udvikling ses ikke i dag. Ligesom for enfamiliehuse, er kontantprisgabet steget betragteligt siden 2012, og er nu på det højeste niveau, bortset fra op mod finanskrisens udbrud, men udviklingen er ikke mere markant end for enfamiliehuse.

6 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur 3 Udviklingen i kontantprisgab for lejligheder, hele landet Pct Anm.: Kilde: Kontantprisgabet udtrykker forskellen mellem det faktiske niveau for kontantprisen og det strukturelle niveau. Det strukturelle niveau udtrykker niveauet i en normal konjunktursituation. Det strukturelle niveau er beregnet med et Hodrick-Prescott filter. Danmarks Statistik, EJEN og egne beregninger. Stort, men ikke markant, gab i Region hovedstaden Under finanskrisen tog udviklingen i boligpriserne sit udgangspunkt i hovedstadsområdet, hvor priserne er særligt volatile, og bredte sig som ringe i vandet til resten af landet, jf. Finanskrisekommissionen (2014). Det særligt kraftige udsving i kontantprisen for enfamiliehuse i hovedstadsområdet genfindes i Figur 4. Det fremgår også af figuren, at kontantprisgabet for enfamiliehuse i hovedstadsområdet aktuelt er højt, men ikke nævneværdigt højere end enfamiliehuse i hele landet. Bemærk dog, at der i Figur 4 og Figur ses på hele Region hovedstaden. Det kan derfor ikke udelukkes, at udviklingen i fx Københavns kommune kan være mere markant. 6

7 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur 4 Udviklingen i kontantprisgab for enfamiliehuse, Region hovedstaden Pct Anm.: Kilde: Kontantprisgabet udtrykker forskellen mellem det faktiske niveau for kontantprisen og det strukturelle niveau. Det strukturelle niveau udtrykker niveauet i en normal konjunktursituation. Det strukturelle niveau er beregnet med et Hodrick-Prescott filter. Danmarks Statistik, EJEN og egne beregninger. Lejligheder i hovedstadsområdet Kontantprisgabet for lejligheder i hovedstadsområdet et ligeledes på et højt niveau, men ikke noget, der adskiller sig markant fra udviklingen i gabet for lejligheder i hele landet, jf. Figur. Alt i alt ser udviklingen på hhv. enfamiliehuse og lejligheder således ud til at være meget parallel i såvel Region hovedstaden som i hele landet. Gabet er nu positivt på et niveau mellem fem og ti pct. Stigningen har været forholdsvis hastig uden dog at tåle sammenligning med stigningstakten forud for finanskrisens udbrud. 7

8 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 201 Figur Udviklingen i kontantprisgab for lejligheder, Region hovedstaden Pct Anm.: Kilde: Kontantprisgabet udtrykker forskellen mellem det faktiske niveau for kontantprisen og det strukturelle niveau. Det strukturelle niveau udtrykker niveauet i en normal konjunktursituation. Det strukturelle niveau er beregnet med et Hodrick-Prescott filter. Danmarks Statistik, EJEN og egne beregninger. 2. Årsagerne til udviklingen Fundamentale forhold gør boligpriserne volatile Fastkurspolitikken Aktuelt monetært stress Der er en række fundamentale forhold til stede på boligmarkedet, som medvirker til, at boligmarkedet var særligt volatil op gennem 00 erne. En række af disse forhold er fortsat til stede og kan medvirke til at forklare det aktuelt store kontantprisgab. Disse forskellige årsager blev analyseret relativt grundigt af Finanskrisekommissionen, og gennemgås derfor kun summarisk i dette afsnit. Den særligt interesserede læser henvises til Finanskrisekommissionens hovedrapport Finanskrisen i Danmark kan det ske igen?. Danmark har fastkurspolitik. Det rummer den betydelige fordel, at international handel kan foregå i forvisning om, at kursen ikke ændrer sig. Det betyder imidlertid også, at rente først og fremmest anvendes som instrument til at fastholde kursen. Det betyder imidlertid også, at renten ikke kan anvendes til at som instrument til at dæmpe konjunkturerne i Danmark. Renten kan således være forkert i forhold til konjunkturen, en sådan situation kaldes monetært stress. I store dele af 00 erne var renten for lav, hvilket var en vigtig medforklarende årsag til de kraftige boligprisstigninger frem mod Finanskrisens udbrud. Aktuelt er renten meget lav, men vi har også et betragteligt negativt outputgab, hvilket trækker i retning af, at renten bør være lav. Samlet set betyder det, at vi pt. har monetært stress på knap 2 pct. Dvs. renten er knap 2 pct. lavere end, hvad konjunkturen aktuelt kan retfærdiggøre. 3 Denne 3 Den optimale rente er beregnet vha. en estimation af ECBs pengepolitiske regel (Taylorregel), jf. Heebøll, C. (2014): Monentært stress i euroområdet og Danmark. Der er taget udgangspunkt i et forventet outputgab i 2016 på -2, pct. samt at Nationalbankens udlånsrente aktuel er 0,0 pct. Endelig er der antaget et inflationsmål på 2 pct., hvilket svarer til DØRs inflationsforventning for

9 beregning baserer sig på det forventede outputgab for 2016 på -2, pct. beregnet i Det Økonomiske Råds forårsrapport I Økonomisk Redegørelse august 201 er det forventede outputgab for 2016 blot 1 pct. Hvis der tages udgangspunkt i Økonomisk redegørelse kan den aktuelle monetære stress opgøres til knap 3 pct. Nye låneformer Mere rentefølsomme boliglån Låneformerne bidrager sandsynligvis til udsvinget Næppe finanspolitikken, der aktuelt skaber problemer Kan skattestoppet skabe finanspolitiske problemer Ejendomsværdiskattestoppet forstærker udsving Op gennem 00 erne har de nye låneformer, afdragsfrie lån og rentetilpasningslån vundet stor udbredelse. Låneformerne gør det muligt, at låne til en lavere ydelse, hvilket umiddelbart er til fordel for boligkøberne. Men de billigere lånemuligheder kapitaliserede sig op gennem 00 erne i boligpriserne, hvilket også bidrog til at drive priserne opad. Derved opnåede de eksisterende boligejere en kapitaliseringsgevinst, men gevinsten for nye boligejere blev reduceret. De nye låneformer betyder imidlertid også, at en større del af ydelsen på boliglånene i dag er rentefølsom. Dvs. en renteændring vil i dag slå hårdere igennem på omkostningen ved at have en bolig og dermed på boligprisen. Det samlede boligmarked er således blevet mere rentefølsomt. Kombineres dette med at, at renten pga. fastkurspolitikken ikke kan anvendes som instrument til at styre boligprisens udvikling, er sandsynligheden for betydelige udsving i boligprisen forøget. Og det var da også i særlig høj grad introduktionen af disse nye låneformer, der gav anledning til de kraftige prisstigninger op mod finanskrisens udbrud. Låneformerne lever fortsat i bedste velgående, og det er sandsynligt, at de aktuelt bidrager til de kraftigt stigende boligpriser. 6 I 00 erne var finanspolitikken i en lang periode op mod finanskrisens udbrud planlagt for ekspansiv og skridende budgetter forværrede situationen. Det medvirkede i høj grad til at forstærke udsvinget på boligmarkedet. Aktuelt er der bred enighed om, at finanspolitikken er rimeligt afstemt med konjunkturen. Det er således næppe en for ekspansiv finanspolitik, der er årsagen til boligprisstigningerne i dag. Fremadrettet kan der dog med det genintroducerede skattestop være grund til bekymring. Regeringen vil ikke hæve nogen skatter. Det betyder, at en kontraktiv finanspolitik alene kan føres ved at reducere de offentlige udgifter. Hvis der ikke kan mønstres politisk opbakning til sådanne reduktioner kan det i praksis være svært at føre en finanspolitik, der under højkonjunktur er tilstrækkeligt kontraktiv. Hvis der som i 00 erne opstår en situation, hvor finanspolitikken bliver for ekspansiv, vil det kunne medvirke til at destabilisere boligmarkederne yderligere. Ejendomsværdiskattestoppet betyder, at de faktiske ejendomsværdi ikke har betydning for den betalte ejendomsværdiskat, men er baseret på ejendomsværdien i 2001/2002. Det har to effekter: For det første bliver provenuet pga. nominalprincippet løbende udhulet. For det andet bliver den effektive beskatning, dvs. beskatningen målt i forhold til den faktiske ejendomsværdi, lavere, når boligprisen stiger. Det betyder, at ejendomsværdiskatten ikke engang er neutral i forhold til boligprisudsving, den forstærker udsvingene. Ejendomsværdiskattestoppet medvirkede da også i 00 erne til at forstærke boligprisudviklingen, jf. Finanskrisekommissionen. Ejendomsværdiskattestoppet fastholdes fortsat, og det må anses for sandsynligt, at det også i dag medvirker til at forstærke udsvingene i boligpriserne. 4 Det Økonomiske Råd (201): Dansk Økonomi. Forår 201. Finansministeriet (201): Økonomisk Redegørelse, august Låneformerne er delvist søgt begrænset via tilsynsdiamanten for realkredit, der på institutniveau begrænser disse låneformer. Begrænsningen er dog væsentligt svagere, end hvad der tidligere blev anbefalet af Finanskrisekommissionen og da den alene omfatter realkreditinstitutter fanger den ikke nødvendigvis alle lån ligesom den enkelte husejer ikke er begrænset. 9

10 Kan der være en boble? Der bør gribes ind, boble eller ej Endelig kan det ikke udelukkes, at den nuværende udvikling er udtryk for en boble. En boble opstår, når personer køber boliger i forventning om at de vha. fortsatte prisstigninger kan sikre sig en gevinst. Dette kan føre til prisstigninger, der ikke er begrundet i de ovenfor nævnte fundamentale forhold. På et tidspunkt vil boblen briste og de kraftige stigninger vil efterfølges af kraftige fald. Det er traditionelt en udfordring med bobler, at de kan være vanskelige at forudse og derfor først erkendes endeligt, når de brister. De præsenterede beregninger af kontantprisgab kan ikke anvendes til afgøre om den seneste prisudvikling skulle være udtryk for, at en boble er under opbygning. Men det er heller ikke nødvendigvis afgørende om der er tale om en boble eller ej. En boble kan forstærke prisstigningerne og de efterfølgende prisfald. Men et volatilt boligmarked udgør et problem uanset, om prisudsvingene kan forklares ud fra de ovennævnte forhold alene, eller om der skulle være en boble, der forstærker udviklingen. Anbefalingerne af tiltag til at stabilisere boligmarkedet gælder uanset, om den aktuelle prisstigning delvist skulle være drevet af en boble. Hvis der skulle være tale om en boble, kan man dog forvente et ganske brat prisfald, når boblen brister. Hvis der ikke er tale om en boble vil et mere jævnt prisfald kunne forventes. 3. Mulighederne for at stabilisere udviklingen Tiltag til at stabilisere boligpriserne bør rettes mod de fundamentale forhold, der forårsager ustabiliteten. Tilpas ejendomsværdiskattestoppet Afstemt finanspolitik Begræns brugen af de nye låneformer Ejendomsværdiskattestoppet bør tilpasses, og Finanskrisekommissionen har fremlagt en model, der beskriver, hvordan dette kan lade sig gøre på en måde, der er provenuneutral, som via indefrysning af skattebetaling sikrer økonomisk tryghed for eksisterende boligejere og som sikrer en større stabilitet på boligmarkedet. 7 Det er ikke første og næppe heller sidste gang, at økonomer anbefaler dette, og med den foreslåede justering vil en del af de politisk ømtålelige knaster være ryddet af vejen. Men da der er indgået en politisk aftale om at fastholde ejendomsværdiskattestoppet i sin nuværende form, er det næppe politisk realiserbart. Finanspolitikken er og bør forsat være afstemt efter konjunktursituationen. Budgetloven har fjernet problemerne med at budgetterne skrider, med sikrer faktisk ikke at finansloven nødvendigvis bliver tilstrækkeligt kontraktiv under højkonjunktur. Da det generelle skattestop reducerer de til rådighed værende instrumenter, bliver det ikke politisk lettere at sikre en tilstrækkeligt kontraktiv finanspolitik under højkonjunktur. Introduktionen af de nye låneformer, afdragsfrie lån og rentetilpasningslån, kan forklare en særligt stor del af 00 ernes boligprisudvikling. Brugen af disse lån er kun begrænset i meget lille omfang og ad indirekte vej. Det vurderes, at disse låneformer forsat har betydning for boligprisudsvinget. Problemet med låneformerne forstærkes af fastkurspolitikken. Fastkurspolitikken må dog betragtes som en grundvilkår for dansk økonomi, og rummer da også betydelige fordele. De nye låneformer bør derfor begrænses. To versioner kan være relevante at overveje: Enten kan der indføres et krav om at mindst halvdelen af den enkelte husejers lån skal være fastforrentede med afdrag. Eller der kan indføres et forbud mod lån, der er både variabelt forrentede og uden afdrag. 7 Justering er baseret på flg. hovedprincipper: Boligskattesatsen reduceres fra den nuværende ene pct. til 0,6 pct., hvilket svarer til den gennemsnitlige effektive skattesats. Skattebetalingen er bestemt af ejendomsvurderingen, men den i året opkrævede skattebetaling kan ikke stige mere fra år til år end satsreguleringsprocenten og den i året opkrævede skat kan ikke stige, hvis ejendomsvurderingen sættes ned. Forskellen på den skyldige skat og den i året opkrævede skat kan indefryses ultimativt til salgstidspunktet. Forslaget er beskrevet i flere detaljer i Finanskrisekommissionen (2014): Den danske finanskrise kan det ske igen? 10

11 Hvis der ikke gribes direkte ind over for det volatile boligmarked, hviler ansvaret for stabilisering af boligmarkedet og økonomien generelt primært på finanspolitikken. Det kan dels forøge de samfundsøkonomiske omkostninger ved stabilisering, dels er finanspolitikken et ganske indirekte og dermed ikke særligt effektivt instrument til at stabilisere boligpriserne. 11

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer?

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Christian Heebøll d. 4. juni 2014 NB. Foreløbige resultater Motivation: Boligprisudvikling har haft en central betydning

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Analyse 9. juni 2013. . Finanspolitikken i 2014

Analyse 9. juni 2013. . Finanspolitikken i 2014 9. juni 2013. Finanspolitikken i 2014 De Økonomiske Råd (DØR), Økonomi- og indenrigsministeriet (ØIM) samt Nationalbanken (NBK) har fremlagt nye konjunkturvurderinger i løbet af foråret. De peger alle

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Monetær stress i euroområdet og Danmark

Monetær stress i euroområdet og Danmark Monetær stress i euroområdet og Danmark Christian Heebøll September 2014 1 Indledning og sammenfatning En række studier har påpeget, at lempelig pengepolitik har bidraget til kraftige boligprisstigninger

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Ejendomsskattegrundlaget. Rasmus Bisgaard Larsen

Ejendomsskattegrundlaget. Rasmus Bisgaard Larsen Ejendomsskattegrundlaget Rasmus Bisgaard Larsen 1 Indledning Beskatningen af ejerboliger er faldet markant siden begyndelsen af 00 erne, især som følge af boligskattestoppet. Desuden er kritikken af boligbeskatningen

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Dansk Økonomi 2009: Krisepolitik og langsigtsperspektiver

Dansk Økonomi 2009: Krisepolitik og langsigtsperspektiver Dansk Økonomi 2009: Krisepolitik og langsigtsperspektiver Indlæg af Professor Peter Birch Sørensen i Økonomidirektørforeningen Fredericia, den 12. november 2009 Konjunktursituationen Finanskrisen medførte

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET

SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET Erik Haller Pedersen og Jacob Isaksen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Priser og omsætning på boligmarkedet er steget det seneste år. En generel bedring

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes?

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? 81 Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Peter Birch Sørensen, Økonomisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den reale kontantpris på ejerboliger har historisk

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Det talte ord gælder!

Det talte ord gælder! Direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft Indlæg om ejerboligmarkedet Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 24. marts 2010 Det talte ord gælder! 1 Velkommen tilbage til anden del af årsmødet.

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 1. oktober 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til nu for tredje gang at tale på Realkreditrådets årsmøde.

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere