VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR [Nyt Navn] Præambel: Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer [Nyt navn] er et fællesskab af ledere og et netværk af kirker. Den har sin baggrund i de danske pinsekirker. Foreningen er et resultat af ønsket om at give netværket af historiske Pinsekirker et vedtægtsmæssigt grundlag, at byde nye kirker, der ikke historisk har været Pinsekirker, velkommen i netværket, samt sammensmelte netværket af kirker med det fællesskab af ledere, som hidtil har heddet Frikirkeleder. [Nyt navn] overtager de forpligtelser og rettigheder i forhold til Pinsekirkernes institutioner, som Pinsevækkelsen hidtil har haft. 1 - NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er [nyt navn] Foreningens hjemsted er Mariager Højskole, Hjulhusvej 12B, 9550 Mariager. 2 - FORMÅL Foreningens formål er at være et forpligtende fællesskab af evangelikale, pentekostale og karismatiske kirker og institutioner og for præster, ledere og missionærer Foreningen har som formål: a. at støtte oprettelse og opbyggelsen af livskraftige menigheder og institutioner i Danmark og andre lande, der leder mennesker til kristen tro og efterfølgelse af Jesus. b. b) at yde omsorg for og skabe forpligtende relationer mellem ledere, samt fostre nye ledere c. c) at være forebyggende og genoprettende i forhold til konflikter i kirker og lederes liv. d. d) at arbejde med opbyggelse af en troværdig frikirkelig identitet i det danske samfund gennem engagement i relevante fora. 1

2 3 - MEDLEMSFORHOLD Medlemskirker: Som medlem kan optages kirker og institutioner, som tilslutter sig [nyt navn]s trosgrundlag, værdier og formål og som vil deltage aktivt i [nyt navn]s fællesskab. Medlemskirken skal have ekstern(e) rådgiver(e) tilknyttet. Optagelse af nye medlemskirker fremlægges til beslutning på en generalforsamling. Hvis en ny kirke er opstået ved deling eller splittelse i en anden kirke, kan den nye kirke tidligst optages efter 2 år. Hvis en kirke ikke lever op til betingelserne for medlemskab eller hvis den agerer til skade for fællesskabet, kan den suspenderes af bestyrelsen til efterfølgende udelukkelse af fællesskabet ved en generalforsamling. En kirke kan til hver en tid melde sig ud af fællesskabet med virkning fra næste årsskifte. Hvis en kirke ophører med at eksistere som selvstændigt gudstjenestefejrende fællesskab, meldes den automatisk ud af fællesskabet. Lederfællesskabet: Som medlem af lederfællesskabet kan optages præster, missionærer og ledere, der arbejder i en lokal frikirke eller en frikirkelig institution/organisation, såfremt de a) Har opbakning fra ledelsen i deres lokale kirke eller institution til optagelse. b) Har en personlig mentor. Medlemmet af Frikirkeleder bør mødes med sin mentor mindst to gange om året. Mentoren skal være godkendt af menighedens, organisationens eller institutionens ledelse. c) Tilslutter sig lederfællesskabets vedtægter, etiske retningslinjer, trosgrundlag og værdier. d) Følger bestyrelsens vejledning i tilfælde af klager Hvis et medlem ikke følger bestyrelsens vejledning i tilfælde af en gyldig skiftlige anklage eller på anden måde virker til skade for fællesskabet, kan medlemmet suspenderes af bestyrelsen til efterfølgende udelukkelse ved næstkommende generalforsamling. e) Medlemmer kan bevare deres medlemskab i FKL i op til 5 år efter endt aktiv tjeneste. f) Er et medlem tjenestefrie i en periode, kan de bevare medlemskabet op til 5 år. g) Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud af lederfællesskabet. 2

3 h) Et medlem kan få et akkrediteringsbevis af bestyrelsen, hvis man ønsker det. 4 - BESTYRELSEN Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 personer som vælges for 3 år ad gangen blandt personer, der er medlem af ledelsesfællesskabet og som tjener i en medlemskirke. For at være beslutningsdygtig skal bestyrelsen være indkaldt med mindst 14 dages varsel, ligesom mindst halvdelen af dens medlemmer skal være til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, arbejdet kræver det. Foreningens bestyrelse skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer som er tegningsberettigede. Foreningens dokumenter skal altid underskrives af 2 tegningsberettigede. 5 - GENERALFORSAMLINGEN Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. august. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Forslag til emner som ønskes optaget på dagsorden til generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt fremmødte medlemmer. Ved beslutninger om optagelse og udelukkelse af medlemskirker, samt andre beslutninger med konsekvens for medlemskirker, stemmes med mandat fra medlemskirker. Der føres en protokol over trufne beslutninger på generalforsamlingen, som efterfølgende godkendes. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ledelsen beretning 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3

4 4. Nyt fra fællesforetagender 5. Godkendelse af årsregnskab 6. Fastlæggelse af kommende års kontingent 7. Valg af revisor 8. Status på medlemskirker og medlemmer i Frikirkeleder 9. Indkomne forslag 10. Evt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemskirkerne eller af lederfællesskabets medlemmer fremsætter krav herom, med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom. 6 - FOREBYGGENDE KONFLIKTLØSNING OG GENOPRETTELSE Medlemskirker Hvis en medlemskirke efter bestyrelsens vurdering virker til skade for fællesskabet eller i modstrid med fællesskabets vedtægter, trosgrundlag, værdier og formål, kan bestyrelsen bede om et møde med medlemskirkens ledelse, samt kirkens eksterne rådgivere for at søge at nå til en forståelse. Hvis der ikke nås en forståelse, kan bestyrelsen suspendere kirkens medlemskab og indstille til generalforsamlingen, at kirken udelukkes af fællesskabet. Præster, ledere og missionærer Foreningen modtager kun skriftlige klager med underskrift af mindst 2 personer og under tavshedspligt. En kopi af klagen vil blive sendt til den anklagede. Bestyrelsen vil inddrage medlemmets mentor i denne proces. Bestyrelsen vil i samarbejde med lederens mentor søge at hjælpe en leder, som har forbrudt sig mod de etiske retningslinjer, ind i en genoprettelsesproces. 7 - DRIFT Foreningens medlemskirker og medlemmerne i Frikirkeleder betaler årligt et kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling efter forslag af bestyrelsen. 8 - PROTOKOL 4

5 Den valgte sekretær fører en protokol over bestyrelsesmødets beslutninger. Protokollen underskrives og godkendes på det følgende bestyrelsesmøde. Den godkendte protokol underskrives af mindst to tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. En bekræftet udskrift af protokollen udgør et gyldigt og fuldt juridisk bevis for det passerede. En sådan udskrift er tillige gyldig legitimation overfor tredjemand, for hvem foreningen bemyndiger til udførelse af et vist hverv. 9 - REGNSKAB Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Til at forestå foreningens regnskab udpeger bestyrelsen en kasserer. Kassereren har til opgave atforestå bogføring, samt udarbejde fornøden økonomisk oversigt. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der skal udarbejdes budget for kommende regnskabsår REVISION Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor. Hvert år inden d. 30. april, sørger bestyrelsen for udarbejdelse af driftsregnskab og status, der skal forsynes med revisorpåtegning af foreningens revisor, i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler herom. Regnskabet forelægges til godkendelse for på generalforsamlingen 11 - HÆFTELSESFORHOLD For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke i øvrigt personligt for foreningens forpligtigelser. Ingen bestyrelsesmedlemmer har nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende, og der kan ikke søges sikkerhed eller fyldestgørelse for privat gæld i foreningens formue. Foreningens aktiver tilhører foreningen som juridisk person, og hæfter som sådan for opfyldelsen af dennes forpligtelser. 5

6 12 - VEDTÆGTSÆNDRING Ændringer i disse vedtægter kan kun vedtages, når et forslag herom efter indstilling fra bestyrelsen er vedtaget med to tredjedele af generalforsamlingens stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger OPLØSNING Beslutning om [nyt navns] opløsning eller sammenlægning med anden foreninger kan kun vedtages, når et forsalg herom efter indstilling fra bestyrelsen er vedtaget med to tredjedele af generalforsamlingen stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens aktiver til andet beslægtet arbejde i Danmark med tilsvarende formål. Disse vedtægter erstatter vedtægten som blev vedtaget på generalforsamlingen den 15. juli 2008, Mariager Højskole, Hjulhusvej 12B, 9550 Mariager. Således vedtaget til Frikirkeleders generalforsamling den 16. juli 2013, Mariager Højskole, Hjulhusvej 12B, 9550 Mariager. Tonny Jacobsen Ruben Holmgreen Falk Dan S. Jacobi Gideon Jakobsen 6

7 Kent Jakobsen 7

Vedtægt for Jubilæumsfonden

Vedtægt for Jubilæumsfonden Vedtægt for Jubilæumsfonden 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Jubilæumsfonden. Fondens hjemsted er Århus Kommune med adresse Udkærsvej 15, 8200 Århus N. 2 Formål Fondens formål er at yde legater til studierejselegater,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere