Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole"

Transkript

1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Indhldsplan fr Mariager Efter- skle

2 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Indhldsfrtegnelse Fundament Visin... 5 Værdigrundlag.. 6 Pædaggisk linje.. 8 Obligatriske prøvefrberedende fag Fagbeskrivelse Dansk 10 Matematik 10 Engelsk.. 11 Tysk 11 Fysik/kemi.. 12 Bilgi.. 12 Histrie 13 Obligatriske ikke- prøvefrberedende fag.... Fagbeskrivelse Idræt Samfundsfag Kristendm Frstanderens time Tilbudsfag Fagbeskrivelse Fysik/Kemi. 19 Tysk 19 Dansk sm andetsprg. 20 2

3 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Valgfag Fagbeskrivelse Sprt FLEX Musik 24 Idræt.. 26 Krea Persnlig udvikling.. 31 Lektietime. 32 Anderledes uger Gruppe- & friluftsture Udenlandstur Prjekt pgave. 36 Den bligatriske selvvalgte pgave 37 Øvrige rammer & funktiner Årsplanen Vagtlærerens funktiner. 41 Husmøder 43 Kntaktgrupper 43 Elevsamtaler.. 44 Sklemr. 45 Sklevejledning.. 45 Special- & støtteundervisning 46 Frældrekntakt.. 47 Tirsdagsmøder 47 Rengøring 48 Elevversigt

4 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fundament 4

5 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Visin En skle Eleverne på Mariager Efterskle kan frvente et højt fagligt niveau. Vres mål er at være med til at udvikle dygtige elever, der ender med et resultat, der matcher deres evner. Lærerne vil være kmpe- tente undervisere, der er i stand til at frmidle deres fagmråde på en inspirerende g mtiverende måde. Dette sker i verensstemmelse med Eftersklelvens 1. En efterskle Vi er i den heldige situatin, at vi har eleverne i døgnets 24 timer g dermed får mulighed fr at se deres sciale færdigheder. Vres mål er at medvirke til en vækst på det sciale mråde g være med til at udvikle deres sciale ansvarlighed. Samtidig vil vi gerne skubbe bag på elevernes persnlige ud- vikling. Jf. Eftersklelvens 3. Vi vil gerne sm medarbejdere være vækstfremmere, der er med til at udvikle ptentialer, der ligger gemt hs eleverne. Vi drømmer m elever, der elsker at sætte sig mål fr derefter at nå dem. Mariager Efterskle Sklen har sit udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse. Sklen bygger på kristne værdier, der ind- virker på dagligdagen. Gudstjeneste, lvsang, persnlig andagt m.m. vil være ingredienser, der er vi- tale fr sklens hverdag. Vres mål er, at eleverne lærer Gud bedre at kende i løbet af et år eller t på sklen. Samtidig er målet, at eleverne efter endt phld vil være udrustet til at tjene i deres lkale kirkes arbejde. Mariager Efterskles visin Mariager Efterskles visin er at se elever, der i løbet af et skleår udvikler sig på det faglige, persn- lige, sciale g åndelige mråde. Målet er: Eleven fagligt yder sit bedste. Eleven persnligt udvikler mål g mening i livet. Eleven scialt dygtiggør sig i relatinen til andre mennesker. Eleven åndeligt lærer Gud bedre at kende g bliver klar til at være aktiv i kirke g samfund. 5

6 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Værdigrundlag Sm Mariager Efterskle baserer vi vrt værdigrundlag på Guds rd, Bibelen. Vi trr, at Bibelen er aktuel g vedkmmende fr alle i dag g ønsker at bygge på det menneskesyn, der kmmer til ud- tryk heri. Med vægt på det enkelte menneske sm Guds unikke skabning ønsker vi en skle, hvr menneskers TARV mødes. Derfr bygger vi på værdierne tillid, ansvarlighed, respekt g venskab. Tillid; vi stler på hinanden g uddelegerer gerne ansvar. Dette frdrer Ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, g at man tager ver fr hinanden, når der er brug fr dette. Når dette fungerer pnås en dagligdag præget af Respekt fr de mennesker g ting vi mgås, g verrdnet set vil Venskab karakterisere sklen. Uddybning af værdier: Tillid Vi ønsker en skle præget af gensidig tillid. Vi har ikke til hensigt at lege pliti g røvere, men læg- ger en str del af ansvaret på elevernes skuldre med den frventning, at denne tillid varetages på en ansvarlig måde. Eleverne imellem må tillid gså være et nøglerd g f.eks. er tyveri en kraftig mistil- lidserklæring. Ansvarlighed Overrdnet set fungerer sklen ikke, uden at alle er medansvarlige. Sm lærere ønsker vi på den bedst mulige måde at være ansvarlige ver fr eleverne. Vi kmmer frberedt til timerne, vi vil vise ansvar verfr deres trivsel g vækst på sklen. Vi frventer, at de er ansvarlig ved at udføre de p- gaver, de har fået pålagt, at de tager ansvar fr deres handlinger, at de engagerer sig i sklelivet ved at tage initiativ til aktiviteter g arrangementer. Vi regner gså med, at eleverne rydder p efter sig selv g indgår i et psitivt samarbejde på deres værelse. De må se eftersklen sm en str familie, hvr det er nødvendigt, at alle tager del i ansvaret. De må hjælpe til med at få tingene gjrt - ikke kun det, der er deres egne pgaver, men gså det ingen måske tænker på at tage sig af. Det styrker fællesskabet. Respekt Respekt er et grundlæggende fundament mennesker imellem. Respekten fr det enkelte menneske sm Guds enestående skabning, må kmme til udtryk på trds af frskelligheder i adfærd, hldnin- ger g frudsætninger. Medarbejderne vil respektere eleverne ved at give dem plads til at være sig selv, inden fr de rammer sklen giver. Samtidig frventes det, at eleverne udviser respekt ver fr sklen g dens medarbejdere ved bl.a. at behandle sklens inventar med respekt, kmme til tiden g tie stille, når der ønskes r. Samtidig 6

7 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE frventes det, at eleverne viser respekt fr hinanden ved f.eks. at vise hensyn, undlade mbberi g fremme psitive initiativer hs hinanden. Venskab Vi ønsker en atmsfære på sklen, der giver grbund fr, at venskaber kan udvikles. Derfr vil vi ar- bejde på at få et miljø præget af gensidig åbenhed, ærlighed g interesse fr hinanden. Alle medar- bejdere er på sklen med et ønske m at være ven med eleverne. Lærerrllen er nget anderledes end på en flkeskle, idet eleverne ser lærerne i mange andre funktiner end blt ved tavlen, g det frventes, at eleverne gså kmmer med et ønske m at være ven med lærerne. 7

8 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Pædaggisk linje Den pædaggiske linje, der er med til at virkeliggøre vres visin Generelt Fagligt Vi arbejder på en løbende kntakt g samarbejder med hjemmet under elevens phld. Vi infrmerer kmmende elever grundigt m sklens visin g værdier. Vi arbejder på en stærk vi- følelse blandt sklens medarbejdere, hvilket alt andet lige sikrer et gdt resultat - et ptimalt skleår fr den enkelte elev. Vi ønsker, at sklens udseende signalerer, at vi sætter en ære i, at sklen er pæn g ryddelig, at vi værner m den g frventer, at eleverne gør det samme. At være elev på Mariager Efterskle skal være nget attraktivt. Vi vil have kmpetente g mtiverede lærere fr at pnå et fagligt gdt resultat. Vi vil lykkes i mange hldningssnakke, der ændrer eleverne indefra. Vi ønsker at inspirere vre elever til at udvikles kreativt, musisk g fysisk. Vi arbejder på, at vre valgfag udfrdrer intellektet g ansprer til hldningsdannelse. Persnligt Scialt Kntaktgruppen, kntaktlæreren g gruppesamtaler er vigtige brikker i elevernes udvikling. De fysiske rammer skal ånde af hjemlig atmsfære g lyst til kreativ udfldelse. Vres planlægning skal give r g stabilitet mkring den enkelte elev. Vi arbejder på at have en sklestørrelse, der sikrer, at vi har en tæt kntakt til den enkelte elev. Vi vil tage ansvar fr scialt svage elever g hjælpe dem til udvikling gennem en tæt g per- snlig pfølgning af den enkelte elev under hensyntagen til resten af elevflkken. Vi vil behandle den enkelte elev med str kærlighed, men gså knsekvent. Vi vil fkusere på g skabe rammer fr trivsel i hverdagen fr den enkelte elev. Åndeligt Vi ønsker kntakt til g samarbejder med elevens hjemmenighed under phldet på Maria- ger Efterskle. Vi vil have ledertræning, der udfrdrer g giver mulighed fr åndelig vækst. Kristendmsundervisningen på sklen skal lægge et fundament fr den enkelte elev, sm der senere kan bygges videre på. Vi vil arbejde på et engagement i bøn på sklen, så frvandling kan ske med medarbejdere g elever. 8

9 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Obligatriske prøvefrberedende fag 9

10 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Dansk 9. & 10. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes plevelse af sprget sm en kilde til udvikling af persnlig g kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk g histrisk frståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sprget persnligt g alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed m sprget g udvikle en åben g analytisk indstilling til deres egen tids g andre periders udtryksfrmer. De skal pnå udtryks- g læseglæde g øge deres indle- velse g indsigt i litteratur g anden fiktin. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nrdiske sprg- g kulturfællesskab. Indhld Herunder henvises til ministeriets læseplan fr 9. & 10. klassetrin. Matematik 9. & 10. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at frstå g anvende ma- tematik kreativt i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv g naturfrhld. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne pbygger matematisk viden g kunnen, g undervisnin- gen skal medvirke til, at eleverne plever g erkender matematikkens rlle i en kulturel g sam- fundsmæssig sammenhæng. Med henblik på elevernes videre uddannelse differentieres således, at de dygtigste elever får stad- fæstet et fagligt fundament til at bygge videre på. Ud fra analyse af data g infrmatiner skal eleverne kunne frmulere g løse prblemer ved brug af matematikken. De skal kunne benytte ræsnnementer g give faglige begrundelser fr de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere g tage stilling til de betragtede prblemer i den sammenhæng, hvri de indgår. Indhld De faglige mråder er følgende: funktiner øknmi talbehandling g - frståelse algebra kmbinatrik g sandsynlighed statistik 10

11 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE gemetri Undervisningen i matematik vil veksle mellem mnlgiske g dialgiske undervisningsfrmer g så- ledes skabe frum fr såvel almen færdighedstræning sm det undersøgende g eksperimenterende arbejde. Arbejdet vil fregå individuelt, i grupper g på klassen. Engelsk 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber g færdigheder, så de kan fr- stå talt g skrevet engelsk g selv udtrykke sig mundtligt g skriftligt. Indhld I undervisningen vil eleverne gennem arbejdet med frskellige typer af tekster g emner udvikle færdigheder såsm lytning, læsning, bearbejdning af tekster g mundtlig kmmunikatin. Der vil desuden blive arbejdet systematisk med grammatik g skriftlig fremstilling samt frskellige præsen- tatinsfrmer, fx fredrag, dramatisering, plancher mv. Tysk 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber, så de kan frstå talt g skrevet tysk. De skal være i stand til at udtrykke sig mundtligt g i et rimeligt mfang beherske grammatik- ken g frmulere sig skriftligt. Elevens selvtillid i frhld til at bruge sprget skal pbygges gennem selve undervisningsfrløbet, der bygger på det kmmunikative sprgsyn. Indhld Der arbejdes både med elevernes lytte- g læsefærdigheder, samt med deres mundtlige g skriftlige udtryksfærdighed. Eleverne får almen viden m tysktalende lande g deres histrie, samt indblik i tysktalende beflkningers kultur, dagligdag g levevilkår, værdier g nrmer. Teksterne vælges ud fra kriterier mkring tekstens infrmatinsværdi g mulighed fr spænding g plevelse. Den prak- tisk- musiske dimensin vægtes. Derudver henvises til ministeriets læseplan fr 8. g 9. klassetrin. 11

12 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fysik/Kemi 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden m g indsigt i fysiske g kemiske frhld. Undervisningen skal medvirke til at øge frståelsen hs den enkelte elev g give eleverne viden m den verden, de selv er en del af. Undervisningen giver mulighed fr at stimulere g videreudvikle elevernes interesse g nysgerrighed ver fr naturfænmener, naturvidenskab g teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi g lyst til at lære. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag fr at få indflydelse på g tage medansvar i den verden, de selv er en del af. Indhld Der arbejdes indenfr fem hvedverskrifter: Fysikkens- g kemiens verden Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse Anvendelse af fysik g kemi i hverdag g samfund Arbejdsmåder g tankegange. Der arbejdes bla. med den atmare beskrivelse af grundstfferne, det peridiske system samt dan- nelse af kemiske frbindelser, begreber sm syrer, baser, salte g emner sm fremstilling g distri- butin af elektricitet. Der vil blive lagt vægt på elementære ting indenfr faget g emnerne set i stør- re sammenhæng g specielt i relatin til faget bilgi. Bilgi 9. klassetrin Frmål Eleverne skal lære m levende rganismer g den mgivende natur, m miljø g sundhed, samt an- vendelse af bilgi. Der skal specielt lægges vægt på sammenhænge. Eleverne skal lære med udgangspunkt i egne erfaringer, g undervisningen bør fremme elevernes glæde ved naturen, samt skabe grundlag fr stillingstagen g handlen i frhld til menneskers sam- spil med naturen. Indhld De levende rganismer g deres mgivende natur Miljø g sundhed Bilgiens anvendelse Arbejdsmåder g tankegange 12

13 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Histrie 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen i histrie er at styrke elevernes histriebevidsthed g identitet g øge deres lyst til g mtivatin fr aktiv deltagelse i et demkratisk samfund. Det sker ved at fremme de- res indsigt i, at mennesker er histrieskabte såvel sm histrieskabende. Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem frtid, nutid g fremtid skal eleverne udvikle deres ind- sigt i menneskers liv g livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres frståelse af g hldning til egen kultur, andre kulturer g menneskers samspil med naturen. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed fr verblik g frdybelse i vedkmmende hist- riske kundskabsmråder g fremme deres indsigt i kntinuitet g frandring. Undervisningen skal bygge på g stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse g vurdering g fremme deres lyst til at videregive g skabe histriske frtællinger på baggrund af tilegnet viden. Indhld Undervisningens indhld bygges p mkring fagets centrale kundskabs- g færdighedsmråder sm er: Histrie i frtid g nutid Tid g rum Frtlkning g frmidling. Undervisningen planlægges således, at tilrettelæggelsen, gennemførelsen g evalueringen af denne giver eleverne mulighed fr at frstå sig selv sm histrieskabende g medskabere af histrie udbygge deres indsigt i væsentlige histriske begivenheder g samfundsfrhld fra alle tids- epker skabe sig verblik ver g frdybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv g livsvilkår gen- nem tiderne styrke deres frståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer. 13

14 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Obligatriske ikke- prøvefrberedende fag 14

15 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Idræt 9. & 10. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne plever glæden ved at udflde sig fysisk igennem fr- skellige lege, knkurrencer, bldspil m.m. Samtidig vil sklen gerne sikre, at den enkelte elev, mini- mum en gang m ugen, får rørt sig g får pulsen p. Indhld I undervisningen vil der, udver de almindelige bldspil, gså indgå frskellige frmer fr knditins- g smidighedstræning. Bevægelsesglæde g lege vil have en central plads i undervisningen. Samfundsfag 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisning i samfundsfag er at give eleverne en generel indføring i centrale sam- fundsfrhld, samt tilføre eleverne et grundlag fr selvstændigt at frhlde sig til samfundet. Undervisningen lægger p til diskussin g tilstræber at give eleverne evnen til at argumentere fr deres synspunkter. Indhld Undervisningsmaterialet udgøres af diverse lærebøger, videprgrammer samt aktuelle emner, der løbende tages p fra dagspressen. Der frekmmer med mellemrum skriftlige prøver g afleveringer. Det verrdnede mål med under- visningen er at fremme elevernes evne til at frhlde sig selvstændigt g kritisk til prblemstillinger i et demkratisk samfund. Kristendm - 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden m kristendmmen g dens baggrund g ser den sm en reel mulighed fr et livsgrundlag. 15

16 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Indhld Med Bibelen sm udgangspunkt arbejdes der med de centrale grundbegreber i den kristne tr. Dette grundlag samt elevernes egne hldninger anvendes til at tage stilling til etiske livsspørgsmål. Undervisningen bygges p mkring tlv fundamentstene i den kristne tr, hvraf de ni er dgmatiske g de resterende samfundsrelevante. Der er undervejs rig anledning til at stille spørgsmål g debat- tere undervisningen. Faget afsluttes med en prjektpgave, hvr eleverne med udgangspunkt i et livsspørgsmål pmuntres til at stille spørgsmål, beskrive, evaluere, finde løsninger g danne sig hld- ninger til spørgsmålet. Kristendm er ikke et prøvefag på Mariager Efterskle. Kristendm klasse Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleven tilegner sig en viden m den kristne tr g dens bag- grund sm en reel mulighed fr livsgrundlag g samtidig får en indsigt i g frståelse af andre kirke- samfund, andre religiner g livspfattelser. Indhld Det tilstræbes, at eleven får et rimeligt verblik ver Bibelens indhld g grundlæggende frudsæt- ninger fr selv at kunne læse teksterne med frståelse. Eleven skal pmuntres til at frhlde sig til det kristne menneskesyn g selv at tage stilling til etiske, religiøse g filsfiske livsspørgsmål gennem plæg m g drøftelse af disse emner. Derudver skal eleverne erhverve sig et vist kendskab til deres egen g andre kristne kirkers histrie g liv i dag. Uge Uge Uge Uge 2-5 Uge 9-12 Uge Aplgetik Frelsen Andre religiner Gud i hverdagen Bibelstudie Humanismens histrie 16

17 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Frstanderens time alle klassetrin Frmål Faget medvirker til at skabe et fællesskab på sklen, hvr den enkelte trives g mdnes sm menne- ske, ved at angive rammer fr fællesskabet g tilstræbe, at sklens værdier efterleves i hverdagen. Indhld Der samtales m knkrete prblemstillinger på sklen, sm fte berører det alment dannende. Ugen evalueres, g der fejres små sejre g tildeles rs/ris. Eleverne får et verblik ver sklens liv i den nærmeste fremtid. 17

18 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Tilbudsfag 18

19 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Fysik/Kemi klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden m g indsigt i fysiske g kemiske frhld. Undervisningen skal stimulere g videreudvikle elevernes interesse g nysgerrighed ver fr natur- fænmener, naturvidenskab g teknik, så de erkender, at det er en del af vr kultur g vrt verdens- billede. Indhld Der arbejdes med varierende arbejdsfrmer g frsøgsaktiviteter. Der arbejdes med bundne g med åbne pgaver. Der arbejdes knkret med følgende emnemråder: Svingninger g bølger (lyd, lys, ptik m.m.) Atmfysik (atmets pbygning, lys, radiaktivitet, kernekræfter m.m.) Organisk kemi (lie, naturgas, bigas g alkhl) Tysk klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber g færdigheder, så de kan fr- stå talt g skrevet tysk. De skal være i stand til at udtrykke sig mundtligt såvel sm skriftligt. Undervisningen sigter md at fremme lysten til at bruge sprget sm kmmunikatinsredskab. Dette gøres gennem intensivt arbejde med relevante tekster g med fkus på persnlig stillingtagen samt relevante g ægte kmmunikatinssituatiner. Derudver skal elevens sikkerhed i de skriftlige ud- tryksfrmer styrkes. Indhld Der arbejdes både med elevernes lytte- g læsefærdigheder, samt med deres mundtlige g skriftlige udtryksfærdighed. Eleverne får en almen viden m de tysktalende lande g deres særlige histrie. Udver det får eleverne indblik i tysk dagligdag, levevilkår, værdier g nrmer. Teksterne vælges ud fra kriterier mkring tekstens infrmatinsværdi g mulighed fr spænding g plevelse. Den prak- tisk- musiske dimensin vægtes. Derudver henvises til ministeriets læseplan fr 10. klassetrin. 19

20 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE

21 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Dansk sm andetsprg Frmål Frmålet med undervisningen er, at tsprgede elever på baggrund af deres sprglige g kulturelle frudsætninger tilegner sig færdigheder i at frstå g anvende talt g skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk g udvikle deres bevidsthed m dansk kultur, sprg g sprgbrug. Undervisningen skal bidrage til, at eleven kan deltage aktivt g ligeværdig i eftersklens liv, g derefter i uddannelse g samfund. Sprg g sprgbrug generelt Undervisningen skal lede frem md, at eleverne har tilegnet sig kundskaber g færdigheder, der sæt- ter dem i stand til at frhlde sig aktivt til tsprgethedens betydning g muligheder. bruge rdbøger g andre håndbøger, herunder elektrniske hjælpemidler hensigtsmæssigt. anvende viden m centrale grammatiske mråder. anvende g udnytte viden m nrmer fr retstavning g tegnsætning. Kmmunikative færdigheder - Det talte sprg Undervisningen skal støtte elevernes tilegnelse af kundskaber g færdigheder, der sætter dem i stand til at frstå talt dansk m kendte g ukendte emner, sm det frekmmer i dagliglivet i g uden fr sklen. frstå hvedindhldet af lyd- g billedmedieprduktiner, hvr frskellige reginale g sci- ale varianter frekmmer. udtrykke sig frståeligt g sammenhængende m fantasi, følelser, tanker g viden i frbin- delse med samtaler, debatter g fremlæggelser Kmmunikative færdigheder - Det skrevne sprg Undervisningen skal støtte elevernes tilegnelse af kundskaber g færdigheder, der sætter dem i stand til at læse g frstå skrevne tekster inden fr mange genrer, sm de præsenteres i nrmalunder- visningen. Tilbud skrive klare tekster, der udtrykker plevelser, følelser g viden i en sammenhængende g di- spneret frm. styre skriveprcessen fra idé til færdig tekst, alene g sammen med andre. anvende et tilstrækkeligt g frhldsvis præcist rdfrråd inden fr almene g faglige emne- mråder g prblemstillinger. Undervisningen er et supplement til nrmalundervisningen i dansk g kan vælges af alle elever, der ikke har dansk sm mdersmål. 21

22 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Valgfag 22

23 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Sprt10 Sprt10 kurset er af 43 ugers varighed, da eleverne gså går i skle i vinterferien. Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne plever glæden ved at udflde sig fysisk igennem idræt. Eleverne skal have mulighed fr at flytte deres grænser rent fysisk, samt få en indsigt i frskel- lige idrætsgrene. Endvidere stræbes der efter, at eleverne får en gd indsigt i krppens pbygning, samt vigtigheden af at leve et sundt g aktivt liv. Indhld I undervisningen vil der, udver muskelpbyggende styrketræning, knditinstræning samt smidig- hedstræning, gså indgå temaer sm kstvaner, anatmi g idrætsskader. Endvidere vil en del at fa- get bestå af afprøvning af frskellige idrætsgrene. Kendetegnet fr disse idrætsgrene er, at de ikke hører til de mest udbredte g dermed heller ikke de mest kendte. I frløbet vil undervisningen i en uge, blive henlagt til enten Sverige eller Nrge. 23

24 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE kurset er af 43 ugers varighed, da eleverne gså går i skle i vinterferien. Frmål Frmålet med 10+ er at give eleverne indblik i g lyst til missinsarbejde g scialt hjælpearbejde i et udviklingsland. Det tilstræbes, at eleverne udvikler udpræget imødekmmenhed g interesse fr at invlvere sig i fremmede kulturer g derved være med til gså at bygge br ver etniske skel. Ele- verne skal udfrdres g udrustes både persnligt, scialt g åndeligt til at tage aktiv del i deres kirke g samfund. Desuden skal eleverne stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet g dets vilkår samt lære at passe et arbejde. Indhld Det faglige indhld er en pakke bestående af tre hvedmråder. Eleverne har faget discipeltræning, et udvidet kristendmsfag, hvrigennem de pbygges, styrkes g udrustes til livet fremver. Derudver har eleverne faget rejsefrberedelser, der er en bred vifte af mindre dele af fag sm dra- ma, dans, sang, musik, swahili, gegrafi, kulturhistrie, etnisk indsigt, missin, håndarbejde. Ethvert af disse fagmråder tager udgangspunkt i g relaterer til Kenya. Hertil går gså deres missinsrejse. Eleverne skal pleve g erfare, hvad et missinsarbejde indebæ- rer, g de skal deltage i scialt hjælpearbejde blandt gadebørn, AIDS- frebyggende plysning samt kirkearbejde. Eleverne skal i fællesskab i deres fritid være med til at tjene penge til denne ekskursinsrejse. Der afhldes ikke eksamen i faget, men der freligger mindre prøver undervejs i frløbet. Eleverne laver en større skriftlig pgave, sm gså frsvares mundtligt. 24

25 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE FLEX I så 10FLEX frløbet sådan ud der kan frekmme ændringer til skleåret Frløbet har en varighed på 26 uger i alt 1. peride Praktisk kristendm (Simn Linde/Anja Jalk) uge 36 til g med 48, med undtagelse af ugerne : 41, 42, 45, peride Persnlighedsudvikling (Heidi Klentz/ Anja Jalk) uge 49 til g med 9, med undtagelse af ugerne: 52, 1, 7, 8 3. peride Digital art (Mrten Iversen/ Anja Jalk) uge 10 til g med 18, med undtagelse af uge: 16 Praktisk kristendm: I samarbejde med Mariager Højskle har vi sammenflettet et frløb, sm kmmer til at inspirere dig til, hvad kristendm kan være, når vi ikke er i kirke. Hvrdan vi praktisk kan vise vres kristne tr i handling. Udver inspirerende undervisning kmmer vi til at arbejde sammen med lkalsamfundet, Røde Krs, asylcentre m.m. Digital art: Hvrfr er der ngen, der har en lidt federe facebk- prfil, laver en smule smartere diasshw g ba- re en kende mere spændende videklip på nettet? På Digital Art skal vi lege med din cmputer, din te- lefn, din internetfrbindelse g se hvrdan enkle råd, smarte hjemmesider g gdt med kreativitet kan gøre billeder bedre, film mere spændende g fremlæggelser vervældende alt sammen uden at få sved på panden. Persnlighedsudvikling: Dette er faget, hvr du kmmer til at udvikle din persnlighed, din pfattelse af dig selv g dine ven- ner. Gennem teambuilding g undervisning m de frskellige persnlighedstyper, det feminine g det maskuline, lærer vi her at tage ansvar fr hvem vi er g acceptere vres frskelligheder. Her begynder vi en rejse, sm kmmer til at vare resten af dit liv. 25

26 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Musik Band/Sammenspil Frmål Frmålet er gennem samspilssituatinen at give eleverne mulighed fr at udvikle kmpetence på de- res eget instrument, samtidig med at de lærer at arbejde sammen m det færdige musikstykke. Et mindre kursus i musikteri vil gså finde sted. Der sigtes således md en funktinel kmpetence så- vel sm en begyndende teretisk viden, der lægger sig tæt p af tillærte færdigheder. Indhld I undervisningen vil eleverne lære at bruge musikkens sprg til at kmmunikere deres ideer med. De skal selv finde numre, de vil arbejde med g bearbejde dem sådan, at netp deres samspilsgruppe kan gennemføre nummeret. Eleverne skal lære at være knstruktivt kritiske ver fr deres samspil, sådan at de selv kan finde/høre de fejl, der måtte være g derefter rette dem. Den musikteretiske del vil inkludere hørelære, musikhistrie, nde- g akkrdlære. Lvsang Frmål Frmålet med faget er, at eleverne får en grundlæggende viden m lvsangens frskellige frmer g dens plads i den kristne traditin, g samtidig får lyst g mulighed fr selv at praktisere lvsang. Indhld Eleverne vil mdtage teretisk undervisning parallelt med, at lærere g elever i fællesskab vil dygtig- gøre sig g praktisere lvsang sm en naturlig del af livet på eftersklen. 26

27 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Instrumentundervisning Frmål Frmålet med instrumentundervisning er at støtte eleven på sit eget instrument g give eleven kmpetence til selv at kunne arbejde videre med sin musik. Indhld Undervisningen bygger på et simpelt princip: funktinalitet frem fr kunnen. Faget instrumentundervisning mfatter: Bas Guitar Klaver Trmmer 27

28 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Idræt HIT Hig Intensive Training Frmål Indhld Sjv g udfrdrende cirkeltræning. Vi træner styrke g knditin i maskiner g på gulvet. Træningen fregår i højt temp, højt humør g det giver sved på panden. Vi træner i intervaller af 50 sek. g varierer mellem styrke g knditinsøvelser. Din styrke g knditin vil blive frbedret, krppen strammet p g du vil pleve træning på intens måde. Fr alle med md på at udfrdre sig selv fysisk. Badmintn Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdigheder g bliver bedre til at spille badmintn. Det er ligeledes et mål, at eleverne får dyrket mtin. Indhld Undervisningen er tilrettelagt, så der begyndes med et pvarmningsprgram. Derudver bygger un- dervisningen på princippet: learning by ding. Der lægges vægt på, at eleven gennem at spille en kamp udvikler sit spil rent teknisk g frståelses- mæssigt. Råd g vejledning gives undervejs. 28

29 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Flrball Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdigheder g bliver bedre til at spille hckey. det er ligeledes et mål at eleverne får dyrket mtin. Indhld Undervisningen er tilrettelagt, så der begyndes med et pvarmningsprgram. Derudver bygger un- dervisningen på princippet: learning by ding. Der lægges vægt på, at eleven gennem at spille en kamp udvikler sit spil rent teknisk g frståelses- mæssigt. Råd g vejledning gives undervejs. Fdbld - indendørs/drenge & piger Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne plever glæden ved g lyst til at udøve denne idræts- gren, g at de får mulighed fr at udvikle deres færdigheder g frståelse fr spillets frskellige fa- cetter. Indhld Undervisningen vil mmentvis bestå i indøvelse af taktik g specifikke teknikker, men den langt vervejende del af tiden vil blive brugt på, at eleverne deles p i vilkårlige hld, sm spiller indbyr- des. 29

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere