Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole"

Transkript

1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Indhldsplan fr Mariager Efter- skle

2 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Indhldsfrtegnelse Fundament Visin... 5 Værdigrundlag.. 6 Pædaggisk linje.. 8 Obligatriske prøvefrberedende fag Fagbeskrivelse Dansk 10 Matematik 10 Engelsk.. 11 Tysk 11 Fysik/kemi.. 12 Bilgi.. 12 Histrie 13 Obligatriske ikke- prøvefrberedende fag.... Fagbeskrivelse Idræt Samfundsfag Kristendm Frstanderens time Tilbudsfag Fagbeskrivelse Fysik/Kemi. 19 Tysk 19 Dansk sm andetsprg. 20 2

3 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Valgfag Fagbeskrivelse Sprt FLEX Musik 24 Idræt.. 26 Krea Persnlig udvikling.. 31 Lektietime. 32 Anderledes uger Gruppe- & friluftsture Udenlandstur Prjekt pgave. 36 Den bligatriske selvvalgte pgave 37 Øvrige rammer & funktiner Årsplanen Vagtlærerens funktiner. 41 Husmøder 43 Kntaktgrupper 43 Elevsamtaler.. 44 Sklemr. 45 Sklevejledning.. 45 Special- & støtteundervisning 46 Frældrekntakt.. 47 Tirsdagsmøder 47 Rengøring 48 Elevversigt

4 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fundament 4

5 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Visin En skle Eleverne på Mariager Efterskle kan frvente et højt fagligt niveau. Vres mål er at være med til at udvikle dygtige elever, der ender med et resultat, der matcher deres evner. Lærerne vil være kmpe- tente undervisere, der er i stand til at frmidle deres fagmråde på en inspirerende g mtiverende måde. Dette sker i verensstemmelse med Eftersklelvens 1. En efterskle Vi er i den heldige situatin, at vi har eleverne i døgnets 24 timer g dermed får mulighed fr at se deres sciale færdigheder. Vres mål er at medvirke til en vækst på det sciale mråde g være med til at udvikle deres sciale ansvarlighed. Samtidig vil vi gerne skubbe bag på elevernes persnlige ud- vikling. Jf. Eftersklelvens 3. Vi vil gerne sm medarbejdere være vækstfremmere, der er med til at udvikle ptentialer, der ligger gemt hs eleverne. Vi drømmer m elever, der elsker at sætte sig mål fr derefter at nå dem. Mariager Efterskle Sklen har sit udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse. Sklen bygger på kristne værdier, der ind- virker på dagligdagen. Gudstjeneste, lvsang, persnlig andagt m.m. vil være ingredienser, der er vi- tale fr sklens hverdag. Vres mål er, at eleverne lærer Gud bedre at kende i løbet af et år eller t på sklen. Samtidig er målet, at eleverne efter endt phld vil være udrustet til at tjene i deres lkale kirkes arbejde. Mariager Efterskles visin Mariager Efterskles visin er at se elever, der i løbet af et skleår udvikler sig på det faglige, persn- lige, sciale g åndelige mråde. Målet er: Eleven fagligt yder sit bedste. Eleven persnligt udvikler mål g mening i livet. Eleven scialt dygtiggør sig i relatinen til andre mennesker. Eleven åndeligt lærer Gud bedre at kende g bliver klar til at være aktiv i kirke g samfund. 5

6 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Værdigrundlag Sm Mariager Efterskle baserer vi vrt værdigrundlag på Guds rd, Bibelen. Vi trr, at Bibelen er aktuel g vedkmmende fr alle i dag g ønsker at bygge på det menneskesyn, der kmmer til ud- tryk heri. Med vægt på det enkelte menneske sm Guds unikke skabning ønsker vi en skle, hvr menneskers TARV mødes. Derfr bygger vi på værdierne tillid, ansvarlighed, respekt g venskab. Tillid; vi stler på hinanden g uddelegerer gerne ansvar. Dette frdrer Ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, g at man tager ver fr hinanden, når der er brug fr dette. Når dette fungerer pnås en dagligdag præget af Respekt fr de mennesker g ting vi mgås, g verrdnet set vil Venskab karakterisere sklen. Uddybning af værdier: Tillid Vi ønsker en skle præget af gensidig tillid. Vi har ikke til hensigt at lege pliti g røvere, men læg- ger en str del af ansvaret på elevernes skuldre med den frventning, at denne tillid varetages på en ansvarlig måde. Eleverne imellem må tillid gså være et nøglerd g f.eks. er tyveri en kraftig mistil- lidserklæring. Ansvarlighed Overrdnet set fungerer sklen ikke, uden at alle er medansvarlige. Sm lærere ønsker vi på den bedst mulige måde at være ansvarlige ver fr eleverne. Vi kmmer frberedt til timerne, vi vil vise ansvar verfr deres trivsel g vækst på sklen. Vi frventer, at de er ansvarlig ved at udføre de p- gaver, de har fået pålagt, at de tager ansvar fr deres handlinger, at de engagerer sig i sklelivet ved at tage initiativ til aktiviteter g arrangementer. Vi regner gså med, at eleverne rydder p efter sig selv g indgår i et psitivt samarbejde på deres værelse. De må se eftersklen sm en str familie, hvr det er nødvendigt, at alle tager del i ansvaret. De må hjælpe til med at få tingene gjrt - ikke kun det, der er deres egne pgaver, men gså det ingen måske tænker på at tage sig af. Det styrker fællesskabet. Respekt Respekt er et grundlæggende fundament mennesker imellem. Respekten fr det enkelte menneske sm Guds enestående skabning, må kmme til udtryk på trds af frskelligheder i adfærd, hldnin- ger g frudsætninger. Medarbejderne vil respektere eleverne ved at give dem plads til at være sig selv, inden fr de rammer sklen giver. Samtidig frventes det, at eleverne udviser respekt ver fr sklen g dens medarbejdere ved bl.a. at behandle sklens inventar med respekt, kmme til tiden g tie stille, når der ønskes r. Samtidig 6

7 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE frventes det, at eleverne viser respekt fr hinanden ved f.eks. at vise hensyn, undlade mbberi g fremme psitive initiativer hs hinanden. Venskab Vi ønsker en atmsfære på sklen, der giver grbund fr, at venskaber kan udvikles. Derfr vil vi ar- bejde på at få et miljø præget af gensidig åbenhed, ærlighed g interesse fr hinanden. Alle medar- bejdere er på sklen med et ønske m at være ven med eleverne. Lærerrllen er nget anderledes end på en flkeskle, idet eleverne ser lærerne i mange andre funktiner end blt ved tavlen, g det frventes, at eleverne gså kmmer med et ønske m at være ven med lærerne. 7

8 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Pædaggisk linje Den pædaggiske linje, der er med til at virkeliggøre vres visin Generelt Fagligt Vi arbejder på en løbende kntakt g samarbejder med hjemmet under elevens phld. Vi infrmerer kmmende elever grundigt m sklens visin g værdier. Vi arbejder på en stærk vi- følelse blandt sklens medarbejdere, hvilket alt andet lige sikrer et gdt resultat - et ptimalt skleår fr den enkelte elev. Vi ønsker, at sklens udseende signalerer, at vi sætter en ære i, at sklen er pæn g ryddelig, at vi værner m den g frventer, at eleverne gør det samme. At være elev på Mariager Efterskle skal være nget attraktivt. Vi vil have kmpetente g mtiverede lærere fr at pnå et fagligt gdt resultat. Vi vil lykkes i mange hldningssnakke, der ændrer eleverne indefra. Vi ønsker at inspirere vre elever til at udvikles kreativt, musisk g fysisk. Vi arbejder på, at vre valgfag udfrdrer intellektet g ansprer til hldningsdannelse. Persnligt Scialt Kntaktgruppen, kntaktlæreren g gruppesamtaler er vigtige brikker i elevernes udvikling. De fysiske rammer skal ånde af hjemlig atmsfære g lyst til kreativ udfldelse. Vres planlægning skal give r g stabilitet mkring den enkelte elev. Vi arbejder på at have en sklestørrelse, der sikrer, at vi har en tæt kntakt til den enkelte elev. Vi vil tage ansvar fr scialt svage elever g hjælpe dem til udvikling gennem en tæt g per- snlig pfølgning af den enkelte elev under hensyntagen til resten af elevflkken. Vi vil behandle den enkelte elev med str kærlighed, men gså knsekvent. Vi vil fkusere på g skabe rammer fr trivsel i hverdagen fr den enkelte elev. Åndeligt Vi ønsker kntakt til g samarbejder med elevens hjemmenighed under phldet på Maria- ger Efterskle. Vi vil have ledertræning, der udfrdrer g giver mulighed fr åndelig vækst. Kristendmsundervisningen på sklen skal lægge et fundament fr den enkelte elev, sm der senere kan bygges videre på. Vi vil arbejde på et engagement i bøn på sklen, så frvandling kan ske med medarbejdere g elever. 8

9 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Obligatriske prøvefrberedende fag 9

10 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Dansk 9. & 10. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes plevelse af sprget sm en kilde til udvikling af persnlig g kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk g histrisk frståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sprget persnligt g alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed m sprget g udvikle en åben g analytisk indstilling til deres egen tids g andre periders udtryksfrmer. De skal pnå udtryks- g læseglæde g øge deres indle- velse g indsigt i litteratur g anden fiktin. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nrdiske sprg- g kulturfællesskab. Indhld Herunder henvises til ministeriets læseplan fr 9. & 10. klassetrin. Matematik 9. & 10. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at frstå g anvende ma- tematik kreativt i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv g naturfrhld. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne pbygger matematisk viden g kunnen, g undervisnin- gen skal medvirke til, at eleverne plever g erkender matematikkens rlle i en kulturel g sam- fundsmæssig sammenhæng. Med henblik på elevernes videre uddannelse differentieres således, at de dygtigste elever får stad- fæstet et fagligt fundament til at bygge videre på. Ud fra analyse af data g infrmatiner skal eleverne kunne frmulere g løse prblemer ved brug af matematikken. De skal kunne benytte ræsnnementer g give faglige begrundelser fr de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere g tage stilling til de betragtede prblemer i den sammenhæng, hvri de indgår. Indhld De faglige mråder er følgende: funktiner øknmi talbehandling g - frståelse algebra kmbinatrik g sandsynlighed statistik 10

11 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE gemetri Undervisningen i matematik vil veksle mellem mnlgiske g dialgiske undervisningsfrmer g så- ledes skabe frum fr såvel almen færdighedstræning sm det undersøgende g eksperimenterende arbejde. Arbejdet vil fregå individuelt, i grupper g på klassen. Engelsk 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber g færdigheder, så de kan fr- stå talt g skrevet engelsk g selv udtrykke sig mundtligt g skriftligt. Indhld I undervisningen vil eleverne gennem arbejdet med frskellige typer af tekster g emner udvikle færdigheder såsm lytning, læsning, bearbejdning af tekster g mundtlig kmmunikatin. Der vil desuden blive arbejdet systematisk med grammatik g skriftlig fremstilling samt frskellige præsen- tatinsfrmer, fx fredrag, dramatisering, plancher mv. Tysk 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber, så de kan frstå talt g skrevet tysk. De skal være i stand til at udtrykke sig mundtligt g i et rimeligt mfang beherske grammatik- ken g frmulere sig skriftligt. Elevens selvtillid i frhld til at bruge sprget skal pbygges gennem selve undervisningsfrløbet, der bygger på det kmmunikative sprgsyn. Indhld Der arbejdes både med elevernes lytte- g læsefærdigheder, samt med deres mundtlige g skriftlige udtryksfærdighed. Eleverne får almen viden m tysktalende lande g deres histrie, samt indblik i tysktalende beflkningers kultur, dagligdag g levevilkår, værdier g nrmer. Teksterne vælges ud fra kriterier mkring tekstens infrmatinsværdi g mulighed fr spænding g plevelse. Den prak- tisk- musiske dimensin vægtes. Derudver henvises til ministeriets læseplan fr 8. g 9. klassetrin. 11

12 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fysik/Kemi 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden m g indsigt i fysiske g kemiske frhld. Undervisningen skal medvirke til at øge frståelsen hs den enkelte elev g give eleverne viden m den verden, de selv er en del af. Undervisningen giver mulighed fr at stimulere g videreudvikle elevernes interesse g nysgerrighed ver fr naturfænmener, naturvidenskab g teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi g lyst til at lære. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag fr at få indflydelse på g tage medansvar i den verden, de selv er en del af. Indhld Der arbejdes indenfr fem hvedverskrifter: Fysikkens- g kemiens verden Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse Anvendelse af fysik g kemi i hverdag g samfund Arbejdsmåder g tankegange. Der arbejdes bla. med den atmare beskrivelse af grundstfferne, det peridiske system samt dan- nelse af kemiske frbindelser, begreber sm syrer, baser, salte g emner sm fremstilling g distri- butin af elektricitet. Der vil blive lagt vægt på elementære ting indenfr faget g emnerne set i stør- re sammenhæng g specielt i relatin til faget bilgi. Bilgi 9. klassetrin Frmål Eleverne skal lære m levende rganismer g den mgivende natur, m miljø g sundhed, samt an- vendelse af bilgi. Der skal specielt lægges vægt på sammenhænge. Eleverne skal lære med udgangspunkt i egne erfaringer, g undervisningen bør fremme elevernes glæde ved naturen, samt skabe grundlag fr stillingstagen g handlen i frhld til menneskers sam- spil med naturen. Indhld De levende rganismer g deres mgivende natur Miljø g sundhed Bilgiens anvendelse Arbejdsmåder g tankegange 12

13 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Histrie 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen i histrie er at styrke elevernes histriebevidsthed g identitet g øge deres lyst til g mtivatin fr aktiv deltagelse i et demkratisk samfund. Det sker ved at fremme de- res indsigt i, at mennesker er histrieskabte såvel sm histrieskabende. Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem frtid, nutid g fremtid skal eleverne udvikle deres ind- sigt i menneskers liv g livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres frståelse af g hldning til egen kultur, andre kulturer g menneskers samspil med naturen. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed fr verblik g frdybelse i vedkmmende hist- riske kundskabsmråder g fremme deres indsigt i kntinuitet g frandring. Undervisningen skal bygge på g stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse g vurdering g fremme deres lyst til at videregive g skabe histriske frtællinger på baggrund af tilegnet viden. Indhld Undervisningens indhld bygges p mkring fagets centrale kundskabs- g færdighedsmråder sm er: Histrie i frtid g nutid Tid g rum Frtlkning g frmidling. Undervisningen planlægges således, at tilrettelæggelsen, gennemførelsen g evalueringen af denne giver eleverne mulighed fr at frstå sig selv sm histrieskabende g medskabere af histrie udbygge deres indsigt i væsentlige histriske begivenheder g samfundsfrhld fra alle tids- epker skabe sig verblik ver g frdybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv g livsvilkår gen- nem tiderne styrke deres frståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer. 13

14 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Obligatriske ikke- prøvefrberedende fag 14

15 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Idræt 9. & 10. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne plever glæden ved at udflde sig fysisk igennem fr- skellige lege, knkurrencer, bldspil m.m. Samtidig vil sklen gerne sikre, at den enkelte elev, mini- mum en gang m ugen, får rørt sig g får pulsen p. Indhld I undervisningen vil der, udver de almindelige bldspil, gså indgå frskellige frmer fr knditins- g smidighedstræning. Bevægelsesglæde g lege vil have en central plads i undervisningen. Samfundsfag 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisning i samfundsfag er at give eleverne en generel indføring i centrale sam- fundsfrhld, samt tilføre eleverne et grundlag fr selvstændigt at frhlde sig til samfundet. Undervisningen lægger p til diskussin g tilstræber at give eleverne evnen til at argumentere fr deres synspunkter. Indhld Undervisningsmaterialet udgøres af diverse lærebøger, videprgrammer samt aktuelle emner, der løbende tages p fra dagspressen. Der frekmmer med mellemrum skriftlige prøver g afleveringer. Det verrdnede mål med under- visningen er at fremme elevernes evne til at frhlde sig selvstændigt g kritisk til prblemstillinger i et demkratisk samfund. Kristendm - 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden m kristendmmen g dens baggrund g ser den sm en reel mulighed fr et livsgrundlag. 15

16 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Indhld Med Bibelen sm udgangspunkt arbejdes der med de centrale grundbegreber i den kristne tr. Dette grundlag samt elevernes egne hldninger anvendes til at tage stilling til etiske livsspørgsmål. Undervisningen bygges p mkring tlv fundamentstene i den kristne tr, hvraf de ni er dgmatiske g de resterende samfundsrelevante. Der er undervejs rig anledning til at stille spørgsmål g debat- tere undervisningen. Faget afsluttes med en prjektpgave, hvr eleverne med udgangspunkt i et livsspørgsmål pmuntres til at stille spørgsmål, beskrive, evaluere, finde løsninger g danne sig hld- ninger til spørgsmålet. Kristendm er ikke et prøvefag på Mariager Efterskle. Kristendm klasse Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleven tilegner sig en viden m den kristne tr g dens bag- grund sm en reel mulighed fr livsgrundlag g samtidig får en indsigt i g frståelse af andre kirke- samfund, andre religiner g livspfattelser. Indhld Det tilstræbes, at eleven får et rimeligt verblik ver Bibelens indhld g grundlæggende frudsæt- ninger fr selv at kunne læse teksterne med frståelse. Eleven skal pmuntres til at frhlde sig til det kristne menneskesyn g selv at tage stilling til etiske, religiøse g filsfiske livsspørgsmål gennem plæg m g drøftelse af disse emner. Derudver skal eleverne erhverve sig et vist kendskab til deres egen g andre kristne kirkers histrie g liv i dag. Uge Uge Uge Uge 2-5 Uge 9-12 Uge Aplgetik Frelsen Andre religiner Gud i hverdagen Bibelstudie Humanismens histrie 16

17 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Frstanderens time alle klassetrin Frmål Faget medvirker til at skabe et fællesskab på sklen, hvr den enkelte trives g mdnes sm menne- ske, ved at angive rammer fr fællesskabet g tilstræbe, at sklens værdier efterleves i hverdagen. Indhld Der samtales m knkrete prblemstillinger på sklen, sm fte berører det alment dannende. Ugen evalueres, g der fejres små sejre g tildeles rs/ris. Eleverne får et verblik ver sklens liv i den nærmeste fremtid. 17

18 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Tilbudsfag 18

19 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Fysik/Kemi klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden m g indsigt i fysiske g kemiske frhld. Undervisningen skal stimulere g videreudvikle elevernes interesse g nysgerrighed ver fr natur- fænmener, naturvidenskab g teknik, så de erkender, at det er en del af vr kultur g vrt verdens- billede. Indhld Der arbejdes med varierende arbejdsfrmer g frsøgsaktiviteter. Der arbejdes med bundne g med åbne pgaver. Der arbejdes knkret med følgende emnemråder: Svingninger g bølger (lyd, lys, ptik m.m.) Atmfysik (atmets pbygning, lys, radiaktivitet, kernekræfter m.m.) Organisk kemi (lie, naturgas, bigas g alkhl) Tysk klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber g færdigheder, så de kan fr- stå talt g skrevet tysk. De skal være i stand til at udtrykke sig mundtligt såvel sm skriftligt. Undervisningen sigter md at fremme lysten til at bruge sprget sm kmmunikatinsredskab. Dette gøres gennem intensivt arbejde med relevante tekster g med fkus på persnlig stillingtagen samt relevante g ægte kmmunikatinssituatiner. Derudver skal elevens sikkerhed i de skriftlige ud- tryksfrmer styrkes. Indhld Der arbejdes både med elevernes lytte- g læsefærdigheder, samt med deres mundtlige g skriftlige udtryksfærdighed. Eleverne får en almen viden m de tysktalende lande g deres særlige histrie. Udver det får eleverne indblik i tysk dagligdag, levevilkår, værdier g nrmer. Teksterne vælges ud fra kriterier mkring tekstens infrmatinsværdi g mulighed fr spænding g plevelse. Den prak- tisk- musiske dimensin vægtes. Derudver henvises til ministeriets læseplan fr 10. klassetrin. 19

20 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE

21 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Dansk sm andetsprg Frmål Frmålet med undervisningen er, at tsprgede elever på baggrund af deres sprglige g kulturelle frudsætninger tilegner sig færdigheder i at frstå g anvende talt g skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk g udvikle deres bevidsthed m dansk kultur, sprg g sprgbrug. Undervisningen skal bidrage til, at eleven kan deltage aktivt g ligeværdig i eftersklens liv, g derefter i uddannelse g samfund. Sprg g sprgbrug generelt Undervisningen skal lede frem md, at eleverne har tilegnet sig kundskaber g færdigheder, der sæt- ter dem i stand til at frhlde sig aktivt til tsprgethedens betydning g muligheder. bruge rdbøger g andre håndbøger, herunder elektrniske hjælpemidler hensigtsmæssigt. anvende viden m centrale grammatiske mråder. anvende g udnytte viden m nrmer fr retstavning g tegnsætning. Kmmunikative færdigheder - Det talte sprg Undervisningen skal støtte elevernes tilegnelse af kundskaber g færdigheder, der sætter dem i stand til at frstå talt dansk m kendte g ukendte emner, sm det frekmmer i dagliglivet i g uden fr sklen. frstå hvedindhldet af lyd- g billedmedieprduktiner, hvr frskellige reginale g sci- ale varianter frekmmer. udtrykke sig frståeligt g sammenhængende m fantasi, følelser, tanker g viden i frbin- delse med samtaler, debatter g fremlæggelser Kmmunikative færdigheder - Det skrevne sprg Undervisningen skal støtte elevernes tilegnelse af kundskaber g færdigheder, der sætter dem i stand til at læse g frstå skrevne tekster inden fr mange genrer, sm de præsenteres i nrmalunder- visningen. Tilbud skrive klare tekster, der udtrykker plevelser, følelser g viden i en sammenhængende g di- spneret frm. styre skriveprcessen fra idé til færdig tekst, alene g sammen med andre. anvende et tilstrækkeligt g frhldsvis præcist rdfrråd inden fr almene g faglige emne- mråder g prblemstillinger. Undervisningen er et supplement til nrmalundervisningen i dansk g kan vælges af alle elever, der ikke har dansk sm mdersmål. 21

22 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Valgfag 22

23 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Sprt10 Sprt10 kurset er af 43 ugers varighed, da eleverne gså går i skle i vinterferien. Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne plever glæden ved at udflde sig fysisk igennem idræt. Eleverne skal have mulighed fr at flytte deres grænser rent fysisk, samt få en indsigt i frskel- lige idrætsgrene. Endvidere stræbes der efter, at eleverne får en gd indsigt i krppens pbygning, samt vigtigheden af at leve et sundt g aktivt liv. Indhld I undervisningen vil der, udver muskelpbyggende styrketræning, knditinstræning samt smidig- hedstræning, gså indgå temaer sm kstvaner, anatmi g idrætsskader. Endvidere vil en del at fa- get bestå af afprøvning af frskellige idrætsgrene. Kendetegnet fr disse idrætsgrene er, at de ikke hører til de mest udbredte g dermed heller ikke de mest kendte. I frløbet vil undervisningen i en uge, blive henlagt til enten Sverige eller Nrge. 23

24 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE kurset er af 43 ugers varighed, da eleverne gså går i skle i vinterferien. Frmål Frmålet med 10+ er at give eleverne indblik i g lyst til missinsarbejde g scialt hjælpearbejde i et udviklingsland. Det tilstræbes, at eleverne udvikler udpræget imødekmmenhed g interesse fr at invlvere sig i fremmede kulturer g derved være med til gså at bygge br ver etniske skel. Ele- verne skal udfrdres g udrustes både persnligt, scialt g åndeligt til at tage aktiv del i deres kirke g samfund. Desuden skal eleverne stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet g dets vilkår samt lære at passe et arbejde. Indhld Det faglige indhld er en pakke bestående af tre hvedmråder. Eleverne har faget discipeltræning, et udvidet kristendmsfag, hvrigennem de pbygges, styrkes g udrustes til livet fremver. Derudver har eleverne faget rejsefrberedelser, der er en bred vifte af mindre dele af fag sm dra- ma, dans, sang, musik, swahili, gegrafi, kulturhistrie, etnisk indsigt, missin, håndarbejde. Ethvert af disse fagmråder tager udgangspunkt i g relaterer til Kenya. Hertil går gså deres missinsrejse. Eleverne skal pleve g erfare, hvad et missinsarbejde indebæ- rer, g de skal deltage i scialt hjælpearbejde blandt gadebørn, AIDS- frebyggende plysning samt kirkearbejde. Eleverne skal i fællesskab i deres fritid være med til at tjene penge til denne ekskursinsrejse. Der afhldes ikke eksamen i faget, men der freligger mindre prøver undervejs i frløbet. Eleverne laver en større skriftlig pgave, sm gså frsvares mundtligt. 24

25 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE FLEX I så 10FLEX frløbet sådan ud der kan frekmme ændringer til skleåret Frløbet har en varighed på 26 uger i alt 1. peride Praktisk kristendm (Simn Linde/Anja Jalk) uge 36 til g med 48, med undtagelse af ugerne : 41, 42, 45, peride Persnlighedsudvikling (Heidi Klentz/ Anja Jalk) uge 49 til g med 9, med undtagelse af ugerne: 52, 1, 7, 8 3. peride Digital art (Mrten Iversen/ Anja Jalk) uge 10 til g med 18, med undtagelse af uge: 16 Praktisk kristendm: I samarbejde med Mariager Højskle har vi sammenflettet et frløb, sm kmmer til at inspirere dig til, hvad kristendm kan være, når vi ikke er i kirke. Hvrdan vi praktisk kan vise vres kristne tr i handling. Udver inspirerende undervisning kmmer vi til at arbejde sammen med lkalsamfundet, Røde Krs, asylcentre m.m. Digital art: Hvrfr er der ngen, der har en lidt federe facebk- prfil, laver en smule smartere diasshw g ba- re en kende mere spændende videklip på nettet? På Digital Art skal vi lege med din cmputer, din te- lefn, din internetfrbindelse g se hvrdan enkle råd, smarte hjemmesider g gdt med kreativitet kan gøre billeder bedre, film mere spændende g fremlæggelser vervældende alt sammen uden at få sved på panden. Persnlighedsudvikling: Dette er faget, hvr du kmmer til at udvikle din persnlighed, din pfattelse af dig selv g dine ven- ner. Gennem teambuilding g undervisning m de frskellige persnlighedstyper, det feminine g det maskuline, lærer vi her at tage ansvar fr hvem vi er g acceptere vres frskelligheder. Her begynder vi en rejse, sm kmmer til at vare resten af dit liv. 25

26 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Musik Band/Sammenspil Frmål Frmålet er gennem samspilssituatinen at give eleverne mulighed fr at udvikle kmpetence på de- res eget instrument, samtidig med at de lærer at arbejde sammen m det færdige musikstykke. Et mindre kursus i musikteri vil gså finde sted. Der sigtes således md en funktinel kmpetence så- vel sm en begyndende teretisk viden, der lægger sig tæt p af tillærte færdigheder. Indhld I undervisningen vil eleverne lære at bruge musikkens sprg til at kmmunikere deres ideer med. De skal selv finde numre, de vil arbejde med g bearbejde dem sådan, at netp deres samspilsgruppe kan gennemføre nummeret. Eleverne skal lære at være knstruktivt kritiske ver fr deres samspil, sådan at de selv kan finde/høre de fejl, der måtte være g derefter rette dem. Den musikteretiske del vil inkludere hørelære, musikhistrie, nde- g akkrdlære. Lvsang Frmål Frmålet med faget er, at eleverne får en grundlæggende viden m lvsangens frskellige frmer g dens plads i den kristne traditin, g samtidig får lyst g mulighed fr selv at praktisere lvsang. Indhld Eleverne vil mdtage teretisk undervisning parallelt med, at lærere g elever i fællesskab vil dygtig- gøre sig g praktisere lvsang sm en naturlig del af livet på eftersklen. 26

27 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Instrumentundervisning Frmål Frmålet med instrumentundervisning er at støtte eleven på sit eget instrument g give eleven kmpetence til selv at kunne arbejde videre med sin musik. Indhld Undervisningen bygger på et simpelt princip: funktinalitet frem fr kunnen. Faget instrumentundervisning mfatter: Bas Guitar Klaver Trmmer 27

28 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Idræt HIT Hig Intensive Training Frmål Indhld Sjv g udfrdrende cirkeltræning. Vi træner styrke g knditin i maskiner g på gulvet. Træningen fregår i højt temp, højt humør g det giver sved på panden. Vi træner i intervaller af 50 sek. g varierer mellem styrke g knditinsøvelser. Din styrke g knditin vil blive frbedret, krppen strammet p g du vil pleve træning på intens måde. Fr alle med md på at udfrdre sig selv fysisk. Badmintn Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdigheder g bliver bedre til at spille badmintn. Det er ligeledes et mål, at eleverne får dyrket mtin. Indhld Undervisningen er tilrettelagt, så der begyndes med et pvarmningsprgram. Derudver bygger un- dervisningen på princippet: learning by ding. Der lægges vægt på, at eleven gennem at spille en kamp udvikler sit spil rent teknisk g frståelses- mæssigt. Råd g vejledning gives undervejs. 28

29 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Flrball Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdigheder g bliver bedre til at spille hckey. det er ligeledes et mål at eleverne får dyrket mtin. Indhld Undervisningen er tilrettelagt, så der begyndes med et pvarmningsprgram. Derudver bygger un- dervisningen på princippet: learning by ding. Der lægges vægt på, at eleven gennem at spille en kamp udvikler sit spil rent teknisk g frståelses- mæssigt. Råd g vejledning gives undervejs. Fdbld - indendørs/drenge & piger Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne plever glæden ved g lyst til at udøve denne idræts- gren, g at de får mulighed fr at udvikle deres færdigheder g frståelse fr spillets frskellige fa- cetter. Indhld Undervisningen vil mmentvis bestå i indøvelse af taktik g specifikke teknikker, men den langt vervejende del af tiden vil blive brugt på, at eleverne deles p i vilkårlige hld, sm spiller indbyr- des. 29

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere