Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole"

Transkript

1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Indhldsplan fr Mariager Efter- skle

2 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Indhldsfrtegnelse Fundament Visin... 5 Værdigrundlag.. 6 Pædaggisk linje.. 8 Obligatriske prøvefrberedende fag Fagbeskrivelse Dansk 10 Matematik 10 Engelsk.. 11 Tysk 11 Fysik/kemi.. 12 Bilgi.. 12 Histrie 13 Obligatriske ikke- prøvefrberedende fag.... Fagbeskrivelse Idræt Samfundsfag Kristendm Frstanderens time Tilbudsfag Fagbeskrivelse Fysik/Kemi. 19 Tysk 19 Dansk sm andetsprg. 20 2

3 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Valgfag Fagbeskrivelse Sprt FLEX Musik 24 Idræt.. 26 Krea Persnlig udvikling.. 31 Lektietime. 32 Anderledes uger Gruppe- & friluftsture Udenlandstur Prjekt pgave. 36 Den bligatriske selvvalgte pgave 37 Øvrige rammer & funktiner Årsplanen Vagtlærerens funktiner. 41 Husmøder 43 Kntaktgrupper 43 Elevsamtaler.. 44 Sklemr. 45 Sklevejledning.. 45 Special- & støtteundervisning 46 Frældrekntakt.. 47 Tirsdagsmøder 47 Rengøring 48 Elevversigt

4 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fundament 4

5 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Visin En skle Eleverne på Mariager Efterskle kan frvente et højt fagligt niveau. Vres mål er at være med til at udvikle dygtige elever, der ender med et resultat, der matcher deres evner. Lærerne vil være kmpe- tente undervisere, der er i stand til at frmidle deres fagmråde på en inspirerende g mtiverende måde. Dette sker i verensstemmelse med Eftersklelvens 1. En efterskle Vi er i den heldige situatin, at vi har eleverne i døgnets 24 timer g dermed får mulighed fr at se deres sciale færdigheder. Vres mål er at medvirke til en vækst på det sciale mråde g være med til at udvikle deres sciale ansvarlighed. Samtidig vil vi gerne skubbe bag på elevernes persnlige ud- vikling. Jf. Eftersklelvens 3. Vi vil gerne sm medarbejdere være vækstfremmere, der er med til at udvikle ptentialer, der ligger gemt hs eleverne. Vi drømmer m elever, der elsker at sætte sig mål fr derefter at nå dem. Mariager Efterskle Sklen har sit udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse. Sklen bygger på kristne værdier, der ind- virker på dagligdagen. Gudstjeneste, lvsang, persnlig andagt m.m. vil være ingredienser, der er vi- tale fr sklens hverdag. Vres mål er, at eleverne lærer Gud bedre at kende i løbet af et år eller t på sklen. Samtidig er målet, at eleverne efter endt phld vil være udrustet til at tjene i deres lkale kirkes arbejde. Mariager Efterskles visin Mariager Efterskles visin er at se elever, der i løbet af et skleår udvikler sig på det faglige, persn- lige, sciale g åndelige mråde. Målet er: Eleven fagligt yder sit bedste. Eleven persnligt udvikler mål g mening i livet. Eleven scialt dygtiggør sig i relatinen til andre mennesker. Eleven åndeligt lærer Gud bedre at kende g bliver klar til at være aktiv i kirke g samfund. 5

6 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Værdigrundlag Sm Mariager Efterskle baserer vi vrt værdigrundlag på Guds rd, Bibelen. Vi trr, at Bibelen er aktuel g vedkmmende fr alle i dag g ønsker at bygge på det menneskesyn, der kmmer til ud- tryk heri. Med vægt på det enkelte menneske sm Guds unikke skabning ønsker vi en skle, hvr menneskers TARV mødes. Derfr bygger vi på værdierne tillid, ansvarlighed, respekt g venskab. Tillid; vi stler på hinanden g uddelegerer gerne ansvar. Dette frdrer Ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, g at man tager ver fr hinanden, når der er brug fr dette. Når dette fungerer pnås en dagligdag præget af Respekt fr de mennesker g ting vi mgås, g verrdnet set vil Venskab karakterisere sklen. Uddybning af værdier: Tillid Vi ønsker en skle præget af gensidig tillid. Vi har ikke til hensigt at lege pliti g røvere, men læg- ger en str del af ansvaret på elevernes skuldre med den frventning, at denne tillid varetages på en ansvarlig måde. Eleverne imellem må tillid gså være et nøglerd g f.eks. er tyveri en kraftig mistil- lidserklæring. Ansvarlighed Overrdnet set fungerer sklen ikke, uden at alle er medansvarlige. Sm lærere ønsker vi på den bedst mulige måde at være ansvarlige ver fr eleverne. Vi kmmer frberedt til timerne, vi vil vise ansvar verfr deres trivsel g vækst på sklen. Vi frventer, at de er ansvarlig ved at udføre de p- gaver, de har fået pålagt, at de tager ansvar fr deres handlinger, at de engagerer sig i sklelivet ved at tage initiativ til aktiviteter g arrangementer. Vi regner gså med, at eleverne rydder p efter sig selv g indgår i et psitivt samarbejde på deres værelse. De må se eftersklen sm en str familie, hvr det er nødvendigt, at alle tager del i ansvaret. De må hjælpe til med at få tingene gjrt - ikke kun det, der er deres egne pgaver, men gså det ingen måske tænker på at tage sig af. Det styrker fællesskabet. Respekt Respekt er et grundlæggende fundament mennesker imellem. Respekten fr det enkelte menneske sm Guds enestående skabning, må kmme til udtryk på trds af frskelligheder i adfærd, hldnin- ger g frudsætninger. Medarbejderne vil respektere eleverne ved at give dem plads til at være sig selv, inden fr de rammer sklen giver. Samtidig frventes det, at eleverne udviser respekt ver fr sklen g dens medarbejdere ved bl.a. at behandle sklens inventar med respekt, kmme til tiden g tie stille, når der ønskes r. Samtidig 6

7 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE frventes det, at eleverne viser respekt fr hinanden ved f.eks. at vise hensyn, undlade mbberi g fremme psitive initiativer hs hinanden. Venskab Vi ønsker en atmsfære på sklen, der giver grbund fr, at venskaber kan udvikles. Derfr vil vi ar- bejde på at få et miljø præget af gensidig åbenhed, ærlighed g interesse fr hinanden. Alle medar- bejdere er på sklen med et ønske m at være ven med eleverne. Lærerrllen er nget anderledes end på en flkeskle, idet eleverne ser lærerne i mange andre funktiner end blt ved tavlen, g det frventes, at eleverne gså kmmer med et ønske m at være ven med lærerne. 7

8 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Pædaggisk linje Den pædaggiske linje, der er med til at virkeliggøre vres visin Generelt Fagligt Vi arbejder på en løbende kntakt g samarbejder med hjemmet under elevens phld. Vi infrmerer kmmende elever grundigt m sklens visin g værdier. Vi arbejder på en stærk vi- følelse blandt sklens medarbejdere, hvilket alt andet lige sikrer et gdt resultat - et ptimalt skleår fr den enkelte elev. Vi ønsker, at sklens udseende signalerer, at vi sætter en ære i, at sklen er pæn g ryddelig, at vi værner m den g frventer, at eleverne gør det samme. At være elev på Mariager Efterskle skal være nget attraktivt. Vi vil have kmpetente g mtiverede lærere fr at pnå et fagligt gdt resultat. Vi vil lykkes i mange hldningssnakke, der ændrer eleverne indefra. Vi ønsker at inspirere vre elever til at udvikles kreativt, musisk g fysisk. Vi arbejder på, at vre valgfag udfrdrer intellektet g ansprer til hldningsdannelse. Persnligt Scialt Kntaktgruppen, kntaktlæreren g gruppesamtaler er vigtige brikker i elevernes udvikling. De fysiske rammer skal ånde af hjemlig atmsfære g lyst til kreativ udfldelse. Vres planlægning skal give r g stabilitet mkring den enkelte elev. Vi arbejder på at have en sklestørrelse, der sikrer, at vi har en tæt kntakt til den enkelte elev. Vi vil tage ansvar fr scialt svage elever g hjælpe dem til udvikling gennem en tæt g per- snlig pfølgning af den enkelte elev under hensyntagen til resten af elevflkken. Vi vil behandle den enkelte elev med str kærlighed, men gså knsekvent. Vi vil fkusere på g skabe rammer fr trivsel i hverdagen fr den enkelte elev. Åndeligt Vi ønsker kntakt til g samarbejder med elevens hjemmenighed under phldet på Maria- ger Efterskle. Vi vil have ledertræning, der udfrdrer g giver mulighed fr åndelig vækst. Kristendmsundervisningen på sklen skal lægge et fundament fr den enkelte elev, sm der senere kan bygges videre på. Vi vil arbejde på et engagement i bøn på sklen, så frvandling kan ske med medarbejdere g elever. 8

9 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Obligatriske prøvefrberedende fag 9

10 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Dansk 9. & 10. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes plevelse af sprget sm en kilde til udvikling af persnlig g kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk g histrisk frståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sprget persnligt g alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed m sprget g udvikle en åben g analytisk indstilling til deres egen tids g andre periders udtryksfrmer. De skal pnå udtryks- g læseglæde g øge deres indle- velse g indsigt i litteratur g anden fiktin. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nrdiske sprg- g kulturfællesskab. Indhld Herunder henvises til ministeriets læseplan fr 9. & 10. klassetrin. Matematik 9. & 10. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at frstå g anvende ma- tematik kreativt i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv g naturfrhld. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne pbygger matematisk viden g kunnen, g undervisnin- gen skal medvirke til, at eleverne plever g erkender matematikkens rlle i en kulturel g sam- fundsmæssig sammenhæng. Med henblik på elevernes videre uddannelse differentieres således, at de dygtigste elever får stad- fæstet et fagligt fundament til at bygge videre på. Ud fra analyse af data g infrmatiner skal eleverne kunne frmulere g løse prblemer ved brug af matematikken. De skal kunne benytte ræsnnementer g give faglige begrundelser fr de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere g tage stilling til de betragtede prblemer i den sammenhæng, hvri de indgår. Indhld De faglige mråder er følgende: funktiner øknmi talbehandling g - frståelse algebra kmbinatrik g sandsynlighed statistik 10

11 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE gemetri Undervisningen i matematik vil veksle mellem mnlgiske g dialgiske undervisningsfrmer g så- ledes skabe frum fr såvel almen færdighedstræning sm det undersøgende g eksperimenterende arbejde. Arbejdet vil fregå individuelt, i grupper g på klassen. Engelsk 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber g færdigheder, så de kan fr- stå talt g skrevet engelsk g selv udtrykke sig mundtligt g skriftligt. Indhld I undervisningen vil eleverne gennem arbejdet med frskellige typer af tekster g emner udvikle færdigheder såsm lytning, læsning, bearbejdning af tekster g mundtlig kmmunikatin. Der vil desuden blive arbejdet systematisk med grammatik g skriftlig fremstilling samt frskellige præsen- tatinsfrmer, fx fredrag, dramatisering, plancher mv. Tysk 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber, så de kan frstå talt g skrevet tysk. De skal være i stand til at udtrykke sig mundtligt g i et rimeligt mfang beherske grammatik- ken g frmulere sig skriftligt. Elevens selvtillid i frhld til at bruge sprget skal pbygges gennem selve undervisningsfrløbet, der bygger på det kmmunikative sprgsyn. Indhld Der arbejdes både med elevernes lytte- g læsefærdigheder, samt med deres mundtlige g skriftlige udtryksfærdighed. Eleverne får almen viden m tysktalende lande g deres histrie, samt indblik i tysktalende beflkningers kultur, dagligdag g levevilkår, værdier g nrmer. Teksterne vælges ud fra kriterier mkring tekstens infrmatinsværdi g mulighed fr spænding g plevelse. Den prak- tisk- musiske dimensin vægtes. Derudver henvises til ministeriets læseplan fr 8. g 9. klassetrin. 11

12 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fysik/Kemi 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden m g indsigt i fysiske g kemiske frhld. Undervisningen skal medvirke til at øge frståelsen hs den enkelte elev g give eleverne viden m den verden, de selv er en del af. Undervisningen giver mulighed fr at stimulere g videreudvikle elevernes interesse g nysgerrighed ver fr naturfænmener, naturvidenskab g teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi g lyst til at lære. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag fr at få indflydelse på g tage medansvar i den verden, de selv er en del af. Indhld Der arbejdes indenfr fem hvedverskrifter: Fysikkens- g kemiens verden Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse Anvendelse af fysik g kemi i hverdag g samfund Arbejdsmåder g tankegange. Der arbejdes bla. med den atmare beskrivelse af grundstfferne, det peridiske system samt dan- nelse af kemiske frbindelser, begreber sm syrer, baser, salte g emner sm fremstilling g distri- butin af elektricitet. Der vil blive lagt vægt på elementære ting indenfr faget g emnerne set i stør- re sammenhæng g specielt i relatin til faget bilgi. Bilgi 9. klassetrin Frmål Eleverne skal lære m levende rganismer g den mgivende natur, m miljø g sundhed, samt an- vendelse af bilgi. Der skal specielt lægges vægt på sammenhænge. Eleverne skal lære med udgangspunkt i egne erfaringer, g undervisningen bør fremme elevernes glæde ved naturen, samt skabe grundlag fr stillingstagen g handlen i frhld til menneskers sam- spil med naturen. Indhld De levende rganismer g deres mgivende natur Miljø g sundhed Bilgiens anvendelse Arbejdsmåder g tankegange 12

13 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Histrie 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen i histrie er at styrke elevernes histriebevidsthed g identitet g øge deres lyst til g mtivatin fr aktiv deltagelse i et demkratisk samfund. Det sker ved at fremme de- res indsigt i, at mennesker er histrieskabte såvel sm histrieskabende. Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem frtid, nutid g fremtid skal eleverne udvikle deres ind- sigt i menneskers liv g livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres frståelse af g hldning til egen kultur, andre kulturer g menneskers samspil med naturen. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed fr verblik g frdybelse i vedkmmende hist- riske kundskabsmråder g fremme deres indsigt i kntinuitet g frandring. Undervisningen skal bygge på g stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse g vurdering g fremme deres lyst til at videregive g skabe histriske frtællinger på baggrund af tilegnet viden. Indhld Undervisningens indhld bygges p mkring fagets centrale kundskabs- g færdighedsmråder sm er: Histrie i frtid g nutid Tid g rum Frtlkning g frmidling. Undervisningen planlægges således, at tilrettelæggelsen, gennemførelsen g evalueringen af denne giver eleverne mulighed fr at frstå sig selv sm histrieskabende g medskabere af histrie udbygge deres indsigt i væsentlige histriske begivenheder g samfundsfrhld fra alle tids- epker skabe sig verblik ver g frdybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv g livsvilkår gen- nem tiderne styrke deres frståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer. 13

14 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Obligatriske ikke- prøvefrberedende fag 14

15 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Idræt 9. & 10. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne plever glæden ved at udflde sig fysisk igennem fr- skellige lege, knkurrencer, bldspil m.m. Samtidig vil sklen gerne sikre, at den enkelte elev, mini- mum en gang m ugen, får rørt sig g får pulsen p. Indhld I undervisningen vil der, udver de almindelige bldspil, gså indgå frskellige frmer fr knditins- g smidighedstræning. Bevægelsesglæde g lege vil have en central plads i undervisningen. Samfundsfag 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisning i samfundsfag er at give eleverne en generel indføring i centrale sam- fundsfrhld, samt tilføre eleverne et grundlag fr selvstændigt at frhlde sig til samfundet. Undervisningen lægger p til diskussin g tilstræber at give eleverne evnen til at argumentere fr deres synspunkter. Indhld Undervisningsmaterialet udgøres af diverse lærebøger, videprgrammer samt aktuelle emner, der løbende tages p fra dagspressen. Der frekmmer med mellemrum skriftlige prøver g afleveringer. Det verrdnede mål med under- visningen er at fremme elevernes evne til at frhlde sig selvstændigt g kritisk til prblemstillinger i et demkratisk samfund. Kristendm - 9. klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden m kristendmmen g dens baggrund g ser den sm en reel mulighed fr et livsgrundlag. 15

16 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Indhld Med Bibelen sm udgangspunkt arbejdes der med de centrale grundbegreber i den kristne tr. Dette grundlag samt elevernes egne hldninger anvendes til at tage stilling til etiske livsspørgsmål. Undervisningen bygges p mkring tlv fundamentstene i den kristne tr, hvraf de ni er dgmatiske g de resterende samfundsrelevante. Der er undervejs rig anledning til at stille spørgsmål g debat- tere undervisningen. Faget afsluttes med en prjektpgave, hvr eleverne med udgangspunkt i et livsspørgsmål pmuntres til at stille spørgsmål, beskrive, evaluere, finde løsninger g danne sig hld- ninger til spørgsmålet. Kristendm er ikke et prøvefag på Mariager Efterskle. Kristendm klasse Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleven tilegner sig en viden m den kristne tr g dens bag- grund sm en reel mulighed fr livsgrundlag g samtidig får en indsigt i g frståelse af andre kirke- samfund, andre religiner g livspfattelser. Indhld Det tilstræbes, at eleven får et rimeligt verblik ver Bibelens indhld g grundlæggende frudsæt- ninger fr selv at kunne læse teksterne med frståelse. Eleven skal pmuntres til at frhlde sig til det kristne menneskesyn g selv at tage stilling til etiske, religiøse g filsfiske livsspørgsmål gennem plæg m g drøftelse af disse emner. Derudver skal eleverne erhverve sig et vist kendskab til deres egen g andre kristne kirkers histrie g liv i dag. Uge Uge Uge Uge 2-5 Uge 9-12 Uge Aplgetik Frelsen Andre religiner Gud i hverdagen Bibelstudie Humanismens histrie 16

17 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Frstanderens time alle klassetrin Frmål Faget medvirker til at skabe et fællesskab på sklen, hvr den enkelte trives g mdnes sm menne- ske, ved at angive rammer fr fællesskabet g tilstræbe, at sklens værdier efterleves i hverdagen. Indhld Der samtales m knkrete prblemstillinger på sklen, sm fte berører det alment dannende. Ugen evalueres, g der fejres små sejre g tildeles rs/ris. Eleverne får et verblik ver sklens liv i den nærmeste fremtid. 17

18 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Tilbudsfag 18

19 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Fysik/Kemi klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden m g indsigt i fysiske g kemiske frhld. Undervisningen skal stimulere g videreudvikle elevernes interesse g nysgerrighed ver fr natur- fænmener, naturvidenskab g teknik, så de erkender, at det er en del af vr kultur g vrt verdens- billede. Indhld Der arbejdes med varierende arbejdsfrmer g frsøgsaktiviteter. Der arbejdes med bundne g med åbne pgaver. Der arbejdes knkret med følgende emnemråder: Svingninger g bølger (lyd, lys, ptik m.m.) Atmfysik (atmets pbygning, lys, radiaktivitet, kernekræfter m.m.) Organisk kemi (lie, naturgas, bigas g alkhl) Tysk klassetrin Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber g færdigheder, så de kan fr- stå talt g skrevet tysk. De skal være i stand til at udtrykke sig mundtligt såvel sm skriftligt. Undervisningen sigter md at fremme lysten til at bruge sprget sm kmmunikatinsredskab. Dette gøres gennem intensivt arbejde med relevante tekster g med fkus på persnlig stillingtagen samt relevante g ægte kmmunikatinssituatiner. Derudver skal elevens sikkerhed i de skriftlige ud- tryksfrmer styrkes. Indhld Der arbejdes både med elevernes lytte- g læsefærdigheder, samt med deres mundtlige g skriftlige udtryksfærdighed. Eleverne får en almen viden m de tysktalende lande g deres særlige histrie. Udver det får eleverne indblik i tysk dagligdag, levevilkår, værdier g nrmer. Teksterne vælges ud fra kriterier mkring tekstens infrmatinsværdi g mulighed fr spænding g plevelse. Den prak- tisk- musiske dimensin vægtes. Derudver henvises til ministeriets læseplan fr 10. klassetrin. 19

20 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE

21 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Dansk sm andetsprg Frmål Frmålet med undervisningen er, at tsprgede elever på baggrund af deres sprglige g kulturelle frudsætninger tilegner sig færdigheder i at frstå g anvende talt g skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk g udvikle deres bevidsthed m dansk kultur, sprg g sprgbrug. Undervisningen skal bidrage til, at eleven kan deltage aktivt g ligeværdig i eftersklens liv, g derefter i uddannelse g samfund. Sprg g sprgbrug generelt Undervisningen skal lede frem md, at eleverne har tilegnet sig kundskaber g færdigheder, der sæt- ter dem i stand til at frhlde sig aktivt til tsprgethedens betydning g muligheder. bruge rdbøger g andre håndbøger, herunder elektrniske hjælpemidler hensigtsmæssigt. anvende viden m centrale grammatiske mråder. anvende g udnytte viden m nrmer fr retstavning g tegnsætning. Kmmunikative færdigheder - Det talte sprg Undervisningen skal støtte elevernes tilegnelse af kundskaber g færdigheder, der sætter dem i stand til at frstå talt dansk m kendte g ukendte emner, sm det frekmmer i dagliglivet i g uden fr sklen. frstå hvedindhldet af lyd- g billedmedieprduktiner, hvr frskellige reginale g sci- ale varianter frekmmer. udtrykke sig frståeligt g sammenhængende m fantasi, følelser, tanker g viden i frbin- delse med samtaler, debatter g fremlæggelser Kmmunikative færdigheder - Det skrevne sprg Undervisningen skal støtte elevernes tilegnelse af kundskaber g færdigheder, der sætter dem i stand til at læse g frstå skrevne tekster inden fr mange genrer, sm de præsenteres i nrmalunder- visningen. Tilbud skrive klare tekster, der udtrykker plevelser, følelser g viden i en sammenhængende g di- spneret frm. styre skriveprcessen fra idé til færdig tekst, alene g sammen med andre. anvende et tilstrækkeligt g frhldsvis præcist rdfrråd inden fr almene g faglige emne- mråder g prblemstillinger. Undervisningen er et supplement til nrmalundervisningen i dansk g kan vælges af alle elever, der ikke har dansk sm mdersmål. 21

22 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Valgfag 22

23 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Fagbeskrivelse Sprt10 Sprt10 kurset er af 43 ugers varighed, da eleverne gså går i skle i vinterferien. Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne plever glæden ved at udflde sig fysisk igennem idræt. Eleverne skal have mulighed fr at flytte deres grænser rent fysisk, samt få en indsigt i frskel- lige idrætsgrene. Endvidere stræbes der efter, at eleverne får en gd indsigt i krppens pbygning, samt vigtigheden af at leve et sundt g aktivt liv. Indhld I undervisningen vil der, udver muskelpbyggende styrketræning, knditinstræning samt smidig- hedstræning, gså indgå temaer sm kstvaner, anatmi g idrætsskader. Endvidere vil en del at fa- get bestå af afprøvning af frskellige idrætsgrene. Kendetegnet fr disse idrætsgrene er, at de ikke hører til de mest udbredte g dermed heller ikke de mest kendte. I frløbet vil undervisningen i en uge, blive henlagt til enten Sverige eller Nrge. 23

24 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE kurset er af 43 ugers varighed, da eleverne gså går i skle i vinterferien. Frmål Frmålet med 10+ er at give eleverne indblik i g lyst til missinsarbejde g scialt hjælpearbejde i et udviklingsland. Det tilstræbes, at eleverne udvikler udpræget imødekmmenhed g interesse fr at invlvere sig i fremmede kulturer g derved være med til gså at bygge br ver etniske skel. Ele- verne skal udfrdres g udrustes både persnligt, scialt g åndeligt til at tage aktiv del i deres kirke g samfund. Desuden skal eleverne stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet g dets vilkår samt lære at passe et arbejde. Indhld Det faglige indhld er en pakke bestående af tre hvedmråder. Eleverne har faget discipeltræning, et udvidet kristendmsfag, hvrigennem de pbygges, styrkes g udrustes til livet fremver. Derudver har eleverne faget rejsefrberedelser, der er en bred vifte af mindre dele af fag sm dra- ma, dans, sang, musik, swahili, gegrafi, kulturhistrie, etnisk indsigt, missin, håndarbejde. Ethvert af disse fagmråder tager udgangspunkt i g relaterer til Kenya. Hertil går gså deres missinsrejse. Eleverne skal pleve g erfare, hvad et missinsarbejde indebæ- rer, g de skal deltage i scialt hjælpearbejde blandt gadebørn, AIDS- frebyggende plysning samt kirkearbejde. Eleverne skal i fællesskab i deres fritid være med til at tjene penge til denne ekskursinsrejse. Der afhldes ikke eksamen i faget, men der freligger mindre prøver undervejs i frløbet. Eleverne laver en større skriftlig pgave, sm gså frsvares mundtligt. 24

25 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE FLEX I så 10FLEX frløbet sådan ud der kan frekmme ændringer til skleåret Frløbet har en varighed på 26 uger i alt 1. peride Praktisk kristendm (Simn Linde/Anja Jalk) uge 36 til g med 48, med undtagelse af ugerne : 41, 42, 45, peride Persnlighedsudvikling (Heidi Klentz/ Anja Jalk) uge 49 til g med 9, med undtagelse af ugerne: 52, 1, 7, 8 3. peride Digital art (Mrten Iversen/ Anja Jalk) uge 10 til g med 18, med undtagelse af uge: 16 Praktisk kristendm: I samarbejde med Mariager Højskle har vi sammenflettet et frløb, sm kmmer til at inspirere dig til, hvad kristendm kan være, når vi ikke er i kirke. Hvrdan vi praktisk kan vise vres kristne tr i handling. Udver inspirerende undervisning kmmer vi til at arbejde sammen med lkalsamfundet, Røde Krs, asylcentre m.m. Digital art: Hvrfr er der ngen, der har en lidt federe facebk- prfil, laver en smule smartere diasshw g ba- re en kende mere spændende videklip på nettet? På Digital Art skal vi lege med din cmputer, din te- lefn, din internetfrbindelse g se hvrdan enkle råd, smarte hjemmesider g gdt med kreativitet kan gøre billeder bedre, film mere spændende g fremlæggelser vervældende alt sammen uden at få sved på panden. Persnlighedsudvikling: Dette er faget, hvr du kmmer til at udvikle din persnlighed, din pfattelse af dig selv g dine ven- ner. Gennem teambuilding g undervisning m de frskellige persnlighedstyper, det feminine g det maskuline, lærer vi her at tage ansvar fr hvem vi er g acceptere vres frskelligheder. Her begynder vi en rejse, sm kmmer til at vare resten af dit liv. 25

26 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Musik Band/Sammenspil Frmål Frmålet er gennem samspilssituatinen at give eleverne mulighed fr at udvikle kmpetence på de- res eget instrument, samtidig med at de lærer at arbejde sammen m det færdige musikstykke. Et mindre kursus i musikteri vil gså finde sted. Der sigtes således md en funktinel kmpetence så- vel sm en begyndende teretisk viden, der lægger sig tæt p af tillærte færdigheder. Indhld I undervisningen vil eleverne lære at bruge musikkens sprg til at kmmunikere deres ideer med. De skal selv finde numre, de vil arbejde med g bearbejde dem sådan, at netp deres samspilsgruppe kan gennemføre nummeret. Eleverne skal lære at være knstruktivt kritiske ver fr deres samspil, sådan at de selv kan finde/høre de fejl, der måtte være g derefter rette dem. Den musikteretiske del vil inkludere hørelære, musikhistrie, nde- g akkrdlære. Lvsang Frmål Frmålet med faget er, at eleverne får en grundlæggende viden m lvsangens frskellige frmer g dens plads i den kristne traditin, g samtidig får lyst g mulighed fr selv at praktisere lvsang. Indhld Eleverne vil mdtage teretisk undervisning parallelt med, at lærere g elever i fællesskab vil dygtig- gøre sig g praktisere lvsang sm en naturlig del af livet på eftersklen. 26

27 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Instrumentundervisning Frmål Frmålet med instrumentundervisning er at støtte eleven på sit eget instrument g give eleven kmpetence til selv at kunne arbejde videre med sin musik. Indhld Undervisningen bygger på et simpelt princip: funktinalitet frem fr kunnen. Faget instrumentundervisning mfatter: Bas Guitar Klaver Trmmer 27

28 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Idræt HIT Hig Intensive Training Frmål Indhld Sjv g udfrdrende cirkeltræning. Vi træner styrke g knditin i maskiner g på gulvet. Træningen fregår i højt temp, højt humør g det giver sved på panden. Vi træner i intervaller af 50 sek. g varierer mellem styrke g knditinsøvelser. Din styrke g knditin vil blive frbedret, krppen strammet p g du vil pleve træning på intens måde. Fr alle med md på at udfrdre sig selv fysisk. Badmintn Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdigheder g bliver bedre til at spille badmintn. Det er ligeledes et mål, at eleverne får dyrket mtin. Indhld Undervisningen er tilrettelagt, så der begyndes med et pvarmningsprgram. Derudver bygger un- dervisningen på princippet: learning by ding. Der lægges vægt på, at eleven gennem at spille en kamp udvikler sit spil rent teknisk g frståelses- mæssigt. Råd g vejledning gives undervejs. 28

29 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE Flrball Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdigheder g bliver bedre til at spille hckey. det er ligeledes et mål at eleverne får dyrket mtin. Indhld Undervisningen er tilrettelagt, så der begyndes med et pvarmningsprgram. Derudver bygger un- dervisningen på princippet: learning by ding. Der lægges vægt på, at eleven gennem at spille en kamp udvikler sit spil rent teknisk g frståelses- mæssigt. Råd g vejledning gives undervejs. Fdbld - indendørs/drenge & piger Frmål Frmålet med undervisningen er, at eleverne plever glæden ved g lyst til at udøve denne idræts- gren, g at de får mulighed fr at udvikle deres færdigheder g frståelse fr spillets frskellige fa- cetter. Indhld Undervisningen vil mmentvis bestå i indøvelse af taktik g specifikke teknikker, men den langt vervejende del af tiden vil blive brugt på, at eleverne deles p i vilkårlige hld, sm spiller indbyr- des. 29

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010 Årsplan fr 2. Årgang Strøbysklen Skleåret 2009/2010 1 Indhldsfrtegnelse Årsplan fr 2. årgang... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Årsplan fr elevens persnlige udvikling... 3 Skle/hjem samarbejde... 4 Klassemødet...

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Årsplan for 7.årgang. Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 7.årgang. Skoleåret 2013/2014 Årsplan fr 7.årgang Skleåret 2013/2014 Fagg arbejdsmål 2013/2014 at være frberedte til timerne af aflevere pgaver til tiden at udnytte tiden gdt at være grundig, g gå i dybden med stffet. Målet er nået,

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Årsplan 7.y 2013/2014. Årgangsteam: (TE) Trine Evald (KP) Kath (AO) Allan Olsen (BKN) Bjarne Knudsen (CC) Chris Christiansen

Årsplan 7.y 2013/2014. Årgangsteam: (TE) Trine Evald (KP) Kath (AO) Allan Olsen (BKN) Bjarne Knudsen (CC) Chris Christiansen Årsplan 7.y 2013/2014 Årgangsteam: (TE) Trine Evald (KP) Kath (AO) Allan Olsen (BKN) Bjarne Knudsen (CC) Chris Christiansen Lærere tilknyttet 7.y: CC (Chris Christiansen): klasselærer, dansk, engelsk,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet Tjek-begreber Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Prgressin Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet De første tre parametre vurderes primært i relatin til elevens muligheder

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Årsplan for 3. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2010/2011

Årsplan for 3. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2010/2011 Årsplan fr 3. Årgang Strøbysklen Skleåret 2010/2011 1 Indhldsfrtegnelse Årsplan fr 3. årgang... Årsplan fr elevens persnlige udvikling... 3 Skle/hjem samarbejde... 4 Klassemødet... 5 IT... 6 Faglige årsplaner

Læs mere

Årsplan for 7.x. Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 7.x. Skoleåret 2013/2014 Årsplan fr 7.x Skleåret 2013/2014 Fagg arbejdsmål 2013/2014 at være frberedte til timerne af aflevere pgaver til tiden at udnytte tiden gdt at være grundig, g gå i dybden med stffet. Målet er nået, når

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed?

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed? Tilgængelighed I hvilken udstrækning g på hvilken måde understøtter udtryk, indhld g aktiviteter læremidlets tilgængelighed? a) Udtrykkets tilgængelighed b) Indhldets tilgængelighed c) Aktiviteternes tilgængelighed

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Fokusområder. Faget er inddelt i fire hovedområder: Livsfilosofi og etik Bibelske fortællinger

Fokusområder. Faget er inddelt i fire hovedområder: Livsfilosofi og etik Bibelske fortællinger Frmålet med undervisningen i kristendmskundskab er, at eleverne pnår kundskaber til at frstå den religiøse dimensins betydning fr livspfattelsen hs det enkelte menneske g dets frhld til andre. Stk. 2.

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2015/2016 Fag: Dansk

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2015/2016 Fag: Dansk Årsplan fr 8. klasse Skleåret 2015/2016 Fag: Dansk Ugeplan Tema Materialer Indhld - Mål & Arbejdsfrmer 33 Mandag pstart Opstart Digtning g dansk Sæt skrivespr 1 Intr til året i dansk Intr til bøgerne Sådansk

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet:

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet: Virksmhedsguiden Minihåndbg / guidelines til virksmheder der ansætter elever med anden etnisk baggrund, g til undervisere der arbejder med denne gruppes grundfrløb g vergang til praktik g hvedfrløb. 1

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere