Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015"

Transkript

1 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 4. Drøftelse af diverse udfordringer med larm og støj fra visse lejligheder 5. Drøftelse af affald m.v. udenfor skralderummene hvordan griber vi det an? 6. Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (Kasserer Jacob Ikkala, bestyrelsesmedlemmer Annette Cronqvist og Dorte Geertsen er på valg) 7. Valg af revisorer, bestyrelses og revisorsuppleanter 8. Nedsættelse af gårdudvalg m.v. 9. Eventuelt Ad 1 25 stemmeberettigede var mødt frem. Der forelå 1 fuldmagt. Formanden Aino Olsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne ejendommens administrator Peter Mürsch som dirigent. Han blev valgt. Som referent valgtes bestyrelsesmedlem Annette Cronqvist. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter, men at regnskabet ikke var udsendt rettidigt (blev uddelt på generelforsamlingen), hvilket var i strid med vedtægternes 20. Peter Mürsch ønskede på denne baggrund, at forsamlingen tilkendegav, om man alligevel kunne godkende generalforsamlingen som lovlig. Ingen talte imod. Peter Mürsch spurgte efterfølgende efter ønske fra bestyrelsen om der var indvendinger mod, at debatpunkterne 4 og 5 blev behandlet efter punkterne 6 og 7. Ingen havde indvendinger mod dette. Ad 2 Formanden indledte med at takke Bodil Vestergaard for hendes arbejde for bestyrelsen gennem årene. Hun var nu trådt ud af bestyrelsen p.gr.a. sygdom.

2 2 Formanden bød efterfølgende velkommen til foreningens nye medlemmer: Sofie Holck, 1,2.th, Kathrine Lauridsen 1.2.th., Johan Steuch, 7, 2.th., Jakob Greisen, 1, 3.tv., Thea Henriksen 3.3.th., Erik Sort, 1,3.th., Helge Hundahl, 7, 1.th., og Claus Bohn, 7.4.th. Aino Olsen gik herefter over til at berette om året, der var gået: Der var opsat cykelstativer foran opgangene i Fåborggade, taget mod gaden var efterset og repareret, hvor det var nødvendigt, faldstammerne i nr. 7 udskiftet på trods af at en beboer i første omgang havde nægtet foreningen adgang til sin lejlighed, bagtrappen i nr. 1 var færdiggjort, ny trappe var støbt ned til det gamle toilet i gården og murværket ind mod gården renoveret. Endelig var der indkøbt en ny strygerulle til vaskeriet. Der var tillige afholdt ekstraordinær generalforsamling i december 2014, hvor foreningen stemte mod gårdsammenlægning med naboejendommene. Der var afholdt møde med den ny institution på naboejendommen bl.a med henblik på at få at vide, hvorfor det store kastanietræ var blevet fældet, og om hvilke planer de havde for renovering af deres område. Formanden gjorde i øvrigt opmærksom på, at bestyrelsen følte, at nogle forældre og beboere behandlede bestyrelsen respektløst. Man stillede kun krav og så ikke interessentskabet som en forening, hvor man også selv skulle bidrage til fællesskabet. I den forbindelse blev det tillige understreget, at det ikke er forældre og lejere, der som udgangspunkt skal kommunikere med bestyrelsen, men interessenterne. Det er kedeligt, at bestyrelsen skal bruge mere tid på uro og ballade end på konstruktive tiltag til gode for alle. Altanprojektet er havnet hos formanden og kassereren. Hvis man ønsker at bidrage, kan man kontakte en af disse. Bestyrelsen vil i det ny år fokusere på istandsættelse af opgangene indenfor budgettets rammer. Beretningen udløste følgende spørgsmål: En interessent ville gerne vide, hvor mange, der egentlig ønskede en altan? Aino Olsen svarede, at ca. 50% af interessenterne havde tidligere tilkendegivet, at de var positive overfor ideen.

3 3 Formandens beretning blev herefter godkendt. Ad 3 Peter Mürsch gennemgik regnskabet grundigt, idet det jo først var blevet uddelt på selve generalforsamlingen. Han fremhævede bl.a.: P.5: Resultatopgørelse på kr kr. er ikke det likvide resultat. Afdrag på lån m.v. skal fratrækkes (se p.11), så der reelt er et underskud på årets regnskab på kr.. Dette skyldtes, at vedligeholdelsesudgifter var blevet større end forventet. I alt 7 interessenter havde p.t. fået bevilget kaution - i alt kr. Dette var lovligt i henhold til vedtægterne og var blevet indført for at hjælpe folk med at sælge deres lejligheder. Regnskabet blev herefter godkendt. Peter Mürsch gennemgik herefter budgettet for det kommende år og kunne konkludere, at boligafgiften forblev uændret En interessent ville herefter vide, hvorfor foreningen havde valgt at betale så store afdrag. Var det bestyrelsens holdning at arbejde på, at foreningen blev gældfri? Man kunne også have valgt f.eks afdragsfrie lån. Budgettet blev herefter godkendt på trods af at en interessent via fuldmagt talte imod godkendelse af såvel regnskab som budget, idet vedkommende jo ikke havde haft mulighed for at læse regnskabet/budgettet igennem. Ad 4 Dorte Geertsen fremlagde på bestyrelsens vegne baggrunden for den ønskede drøftelse omkring larm. Bestyrelsen havde i årets løb brugt uforholdsmæssig megen tid på at behandle klager over larm fra enkelte lejligheder. Dette hang måske sammen med, at der indenfor de seneste år var flyttet unge mennesker ind, der delte lejlighed med andre unge og mere så ejendommen som et kollegium end et sted, hvor man skulle tage hensyn til hinanden. Bestyrelsen havde derfor set sig nødsaget til at revidere den gamle husorden og stramme op. Bestyrelsen ville gerne høre forsamlingens holdning til problematikken.

4 4 Jonas Håkan Mose mente, at man burde have ventet med at revidere husordenen, indtil den havde været i høring hos interessenterne. Andre ville vide, om man så ikke kunne holde fest, ligesom nogen syntes, at tonen ind i mellem var grov, når man blev irettesat. Svaret fra bestyrelsen var, at selvfølgelig kunne man ind i mellem holde en fest, men hyppigheden, støjniveauet og tidsrammen (langt efter midnat) gjorde, at det i de nævnte tilfælde var til stor gene for medbeboerne. Det var i øvrigt ikke nok bare at sætte en seddel op i opgangen og så tro, at man kunne feste, som man ville. Man burde forud informere sine naboer og andre, der kunne blive berørt af støjen for at høre deres mening. Generelt måtte man tage hensyn til hinanden og udvise respekt for, at vi alle har forskellige grænser, ligesom man selvfølgelig skulle tale ordentlig til hinanden og overholde husordenen. Annette Cronqvist foreslog, at man nedsatte et udvalg, der så på den nuværende husorden og gav feed-back til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget. Udvalget består herefter af: Maria Hausbøl, Dorte Geertsen, Jonas Håkan-Mose, Sofie Holck. Erik Sort og Jakob Ikkala. Dorte Geertsen står for indkaldelse til første møde. Ad 5 Annette Cronqvist begrundede på bestyrelsen vegne, hvorfor man ønskede den pågældende drøftelse. Adskillige gange var der hensat affald i skralderummet udenfor bøtterne. Hvem havde man forestillet sig skulle fjerne det? Også på køkkentrapperne henstilles affald, sko m.v. hvilket ikke er tilladt i henhold til brandvedtægterne. Ligeledes er folk slemme til at smide skodder foran gadedørene uden at samle dem op. Hvad gør vi? Nogle efterlyste en storskraldsordning et rum, hvor man kunne stille ting til senere afhentning. Dette afviste bestyrelsen. Man måtte bruge sit lofts- eller kælderrum til dette. Peter Mürsch opsummerede problemstillingen: Hvis der skal ske ændring, kræver det en mentalitetsændring at man tænker på fællesskabet og ikke bare på ens egne interesser og behov. Annette Cronqvist kunne i øvrigt tilføje, at det fremover koster penge at hjemtage en container. Container bestilles fremover to gange om året - i forbindelse med en arbejdsweek-end forår og efterår.

5 5 Ad 6 Kassereren Jacob Ikkala var på valg. Han blev genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne Dorte Geertsen og Annette Cronqvist var begge på valg og blev genvalgt for 2 år. Ad 7 Revisor Bo Kristoffersen blev genvalgt for 2 år. Næste år er Søren Malmstrøm på valg. Anders Nierhoff blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen for 2 år Maria Hausbøll blev valgt som 2.suppleant til bestyrelsen for 1 år Revisorsuppleant Maria Larsen blev valgt for 2 år. Næste år er Børge Hansen på valg. Ad 8 Gårdudvalget blev sammensat således: Dorte Geertsen, Annette Cronqvist, Aino Olsen og Louise Lilienkrone Ad 9 Dorthe oplyste, at der ville blive sat et ekstra cykelstativ op ud fra nr. 1. En beboer ville vide, om man havde overvejet nye vinduer i ejendommen? Formanden svarede, at det havde man ikke, men at man kunne henvende sig til bestyrelsen, hvis nogle af ens vinduer var rådne. De kunne så skiftes ud. En beboer ville gerne have informationer ud på mail. Jacob hænger en liste op, hvor man kan påføre sin mailadresse og så få oplysninger om lukning for vand m.v. Martin Juhl ville vide, om nummerordningen i cykelkælderen havde nogen betydning? Aino Olsen svarede, at der var tale om et meget gammelt system, som man skulle se bort fra. I øvrigt var det nok tid til igen at tynde ud i cykelbestanden. Dette kunne ske i forbindelse med gårddagene.

6 6 Jacob Ikkala meddelte, at man ved at henvende sig til ham kunne få nyt skilt til sin postkasse. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamling kl Dirigent Formand Referent Peter Mürsch Aino Olsen Annette Cronqvist

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere