ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Statusrapport fra projektgruppen på fokusområdet "Økonomi og styringskoncept" Gennemgang af "Lederportalen" Omlægning af lån i KommuneKredit fra variabel rente til fast rente Tilføjelse til Finansiel strategi - udvidelse af kapitalplejeaftale...6 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Servicestrategi/opfølgningsredegørelse Anlægsregnskab Ny materialegård Anlægsregnskab Bogense Rådhus Optagelse af lån i Forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense Juridiske forhold vedr. nyt spildevandsselskab Spildevandsplan for Nordfyns Kommune Tillæg til Erhvervsaffaldsregulativ Anmodning fra Fjernvarme Fyn om godkendelse af takster og om lånegaranti Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald Forslag til etablering af ordning for batteriindsamling Fastsættelse af pris på byggegrund i Roerslev Udbud af den kollektive trafik i Nordfyns Kommune Oplæg til den kommende struktur for de kommunale busruter i Nordfyns Kommune Kvalitetsstandarder 2010, Myndighed, Sundhed og Ældre Kvalitetsstandarder 2010, Handicapområdet Kvalitets- og leverandørkrav Frigivelse af midler til Centralkøkkenet Løsrevne lukkedage i daginstitutionerne Revision af Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune efter høring i skolebestyrelserne Kvalitetsrapportering 2009 for folkeskolerne...31 SAGER TIL EFTERRETNING Likviditetsoversigt pr. 30. november Status på grundsalg Meddelelser...32

3 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 3 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 34

4 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 4 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 917. Statusrapport fra projektgruppen på fokusområdet "Økonomi og styringskoncept" Sagsnr J.nr Direktionen besluttede i møde den 15. juni 2009, at Økonomi og styringskoncept er et fokusområde i Der er nedsat en projektgruppe, bestående af: Gitte Clemmensen Gitte Dyreborg Peter Nimann Flemming Gitz Bjarne Rasmussen Louise Rasmussen Felmming Schultz Hanrik Jakobsen. Afrapportering om status på projektgruppens arbejde. Projektgruppens medlemmer inviteres til at deltage i behandlingen af dette punkt. Statusrapport Økonomi og Styring Kommissorium: Strategisk fokusområde Økonomi og styringskoncept Beskrivelse Økonomi og Løn Budgetopfølgning Retningslinier for bogføring Økonomisk ledelsestilsyn Retningslinier for afstemning af statuskonti Retningslinier for opkrævning og afskrivninger Retningslinier for mellemkommunale betalinger Eksempel på Årshjul med fagchefer Til efterretning Gennemgang af "Lederportalen"

5 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 5 Sagsnr J.nr Lederportalen er ledernes indgang til økonomisystemet (OPUS). Her kan lederne f.eks. - trække økonomirapporter - trække fraværsrapporter - se personaleoplysninger - foretage budgetomplaceringer indenfor egen ramme. Økonomisk konsulent Henrik Sand Jensen vil gennemgå Lederportalen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. november 2009: Udsat. Gennemgået Omlægning af lån i KommuneKredit fra variabel rente til fast rente Sagsnr J.nr Kommunen gennemførte i marts 2009 en stor låneomlægning, hvor en lang række lån i Kommune Kredit blev omlagt til 3 nye lån i Kommune Kredit. Alle nye lån blev jf. den finansielle strategi optaget med variabel rente. Ifølge den finansielle strategi kan renten lægges fast via en swap-aftale, når det skønnes fordelagtigt. Ifølge den finansielle strategi må andelen af lån med variabel rente udgøre op til 70 % af de samlede lån. P.t. udgør andelen af variabelt forrentede lån ca. 73 % af de samlede lån. For at kunne overholde strategien er der derfor behov for at omlægge fra variabel til fast rente. Pga. markedssituationen og forventningerne til fremtiden anbefaler Danske Bank, at kommunen lægger renten fast på en større del af de samlede lån. Det anbefales derfor at indgå swap-aftaler med fast rente for yderligere kr. 35 mio.

6 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 6 Kommunen har et lån på ca. kr. 49 mio. med variabel rente, som udløber i Danske Bank anbefaler, at der indgås en swap-aftale med fast rente på kr. 20 mio. på dette lån indtil det udløber i Den faste rente vil udgøre ca. 4 % pr. år. Pt. udgør den variable rente på dette lån ca. 1,7 %. Banken forventer, at den variable rente vil stige. Kommunen har pt. en swap-aftale på fast rente på 2 mio. euro svarende til kr. 15 mio. frem til Den faste rente på swap-aftalen udgør 4,33 %. Banken anbefaler, at denne swap-aftale forlænges frem til lånets udløb i Den faste rente vil fra 2013 udgøre ca. 4,58 % Finansiel strategi Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2009 Økonomiske oplysninger: En lidt højere renteudgift end den nuværende variable rente. En sikkerhed for, at renten ikke stiger. Det godkendes, at der indgås en ny swap-aftale på kr. 20 mio. med fast rente frem til Det godkendes, at den nuværende swap-aftale på 2 mio. euro forlænges frem til Godkendt Tilføjelse til Finansiel strategi - udvidelse af kapitalplejeaftale Sagsnr J.nr Økonomiudvalget godkendte i møde den 6. december 2007 en finansiel strategi, som danner rammerne for styringen af kommunens finansielle dispositioner, primært lån, leasing og kapitalpleje af likvide midler. Der er indgået en kapitalplejeaftale med Danske Bank, som følger den finansielle strategi. Danske Bank administrerer kommunens beholdning af obligationer og investeringsbeviser for i alt ca. kr. 48 mio.

7 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 7 På det seneste afkastmøde med banken blev det anbefalet at ændre kapitalplejeaftalen, så den fremover også omfatter indeksobligationer. Indeksobligationer er blevet interessante igen pga. højt afkast ca. 10 % i 2009 sikkerhed for, at værdien af obligationerne ikke falder, da kursværdien indeksreguleres hvert år i forhold til inflationen øget fokus på at sprede investeringerne og dermed risikoen for tab Danske Bank vurderer, at indeksobligationer er mindre risikofyldte end aktier og kreditobligationer, da de er udstedt af udenlandske stater. Dermed har de nogenlunde samme risiko for tab som danske realkreditobligationer og statsobligationer. Investeringen i indeksobligationer vil udelukkende ske i udenlandske obligationer, da der stort set ikke udstedes danske indeksobligationer. Investeringen vil udelukkende ske via investeringsforening, som opfylder kommunens strategi og bestemmelserne for kommuners investeringer. Det foreslås, at der maksimalt kan investeres i indeksobligationer for 20 % af de samlede likvide aktiver. Det er samme begrænsning som for aktier og kreditobligationer. Bilag Notat fra Danske Capital globale indeksobligationer Afkasthistorik 2009 Indeksobligationer Finansiel strategi godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2007 Forslag til ændring af finansiel strategi side 3 Økonomiske oplysninger: En bedre fordeling af kommunens likvide aktiver og dermed en mindre risiko for tab. Et forventet større afkast af kommunens likvide aktiver. Det godkendes, at den finansielle strategi ændres, så kommunen fremover kan investere i indeksobligationer indenfor en ramme på maksimalt 20 % af de samlede likvide aktiver, som administreres af Danske Bank. Godkendt.

8 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 8 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 921. Servicestrategi/opfølgningsredegørelse Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtager jf. Vejledning om servicestrategi og opfølgningsredegørelse af 28. juni 2006 en opfølgningsredegørelse til servicestrategien inden afslutning af valgperioden. Redegørelsen skal gøres tilgængelig for kommunens beboere, hvilket vil ske gennem kommunens hjemmeside. Servicestrategi/opfølgningsredegørelse Vejledning om servicestrategi og opfølgningsredegørelse Indstilles godkendt Anlægsregnskab Ny materialegård Sagsnr J.nr Med henvisning til Principper for økonomistyring aflægges særskilt regnskab for Køb af ny materialegård, Nr. Esterbølle. Den 17. april 2008 bevilges og frigives kr. 5,25 mio. til køb af ejendommen samt udgifter til advokat, stempel og tinglysning. De faktiske udgifter vedr. køb af ny materialegård, Nr. Esterbølle udgør kr. 5,21 mio. Anlægsregnskab Køb af materialegård, Nr. Esterbølle Økonomi og Løn indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

9 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 9 Indstilles godkendt Anlægsregnskab Bogense Rådhus Sagsnr J.nr Med henvisning til Principper for økonomistyring aflægges særskilt regnskab for Renovering af Bogense Rådhus. Den 13. december 2007 bevilges og frigives kr. 0,5 mio. til igangsætning af projektering af ombygning/renovering af Bogense Rådhus. Derudover bevilges og frigives den 19. juni 2008 kr. 13,9 mio. til renovering. De faktiske omkostninger til projektering og renovering af Bogense Rådhus udgør kr. 15,4 mio., hvilket svarer til et merforbrug på kr.1,0 mio. De væsentligste afvigelser kan henføres til udgifter til alarm samt flytteomkostninger, som ikke var budgetteret ved projektets start. Derudover har der været merudgifter til p-pladser og inventar. Endelig var prisudviklingen ikke gunstig for kommunen på det tidspunkt i 2008, hvor der blev indgået kontrakter. Uforudselige udgifter omfatter bl.a. udgifter til nyt gulv i stueetagen samt skillevægen i stueetagen, som faldt ned i kantinen. Anlægsregnskab Renovering af Bogense Rådhus Økonomi og Løn indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Udsættes. Undersøges nærmere.

10 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: Optagelse af lån i 2010 Sagsnr J.nr I budgettet for 2010 er der indarbejdet en låneoptagelse på kr. 18,4 mio. Heraf har Indenrigs- og Socialministeriet givet lånedispensation for kr. 14,8 mio. til budgetterede anlægsudgifter, primært på Kvalitetsfondens område. Resten af låneoptagelsen er betinget af, at kommunen foretager energibesparende foranstaltninger. Pga. markedssituationen og den lave rente anbefaler Danske Bank og Kommune Kredit, at kommunen allerede i januar optager lån for Det anbefales desuden, at lånet optages i euro med variabel rente. Den variable rente på lån i euro ligger pt. på 0,72 % pr. år, hvilket er ca. 0,8 % under den variable rente på lån i danske kroner. Den danske krone følger kursen på euro. Dermed er der ingen kursrisiko ved at optage lån i euro. Ifølge den finansielle strategi optages alle nye lån med variabel rente. Lånene optages i Kommune Kredit. Renten kan efterfølgende lægges fast via en swap-aftale. Hvis kommunen optager lånet allerede i januar, vil det styrke kommunens likviditet. Forrentningen af kommunens beholdning af obligationer og investeringsbeviser forventes at være højere end den rente, som skal betales på lånet. Kommunen opnår derved en rentegevinst ved at optage lånet tidligt på året. Økonomi og Løn foreslår, at der i januar 2010 optages lån for kr. 14,8 mio. i euro med variabel rente. Lånet svarer til kommunens dispensation for Når kommunens faktiske udgifter til energibesparende foranstaltninger i 2010 kendes, kan der optages yderligere lån. Økonomi og Løn foreslår, at det nye lån optages med en løbetid på 25 år og som serielån, dvs. med faste årlige afdrag. Løbetiden på nye lån må være op til 25 år. Normalt optages lånene med en kortere løbetid. Men da kommunen fra 2010 også skal afdrage på mellemværendet med spildevandsområdet efter overgang til selskab, foreslås det at vælge den maksimale løbetid. I budgettet for 2010 er der ikke indarbejdet afdrag på ny låneoptagelse i 2010, da det var forudsat, at lånet først blev optaget ultimo Økonomiske oplysninger En styrkelse af kommunens likviditet med kr. 14,8 mio. i januar. Årlige afdrag på kr ved valg af serielån og løbetid på 10 år.

11 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 11 Årlige afdrag på kr ved valg af serielån og løbetid på 25 år. Årlige renteudgifter på ca. kr ved nuværende renteprocent. Renteudgifterne vil kunne finansieres af øgede renteindtægter på de likvide aktiver. Det indstilles, at der i januar 2010 optages lån i Kommune Kredit for kr. 14,8 mio. Lånet optages i euro med variabel rente. Løbetiden på lånet fastsættes til 25 år. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til afdrag på lån på kr i Indstilles godkendt Forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense Sagsnr J.nr P16 Formålet med lokalplanen er at muliggøre en omdannelse af den gamle materialegård i Bogense. Materialegården omdannes til boliger og ejendommen skal fremstå særdeles handicap- og ældrevenlig. Lokalplanen muliggør etablering af lejligheder. Ejendommen påtænkes indrettet med op til 7 lejligheder i stueplan og 1 på førstesalen. For lejlighederne i stueetagen gælder det, at alle lejlighederne har egen indgang samt udgang til gårdhave. Ejendommens ydre skal, såfremt det er muligt, i videst omfang bevares i sin oprindelse. Ejendommen skal fremstå med røde mursten dog med mulighed for, at mindre områder kan beklædes med andre materialer. Vinduer skal afspejle byggestilen og være af træ/alu med energiglas. Den tidligere atriumgård omdannes til en fælles oase for beboerne. Forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense

12 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 12 Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense vedtages og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense vedtages og sendes i høring. Indstilles godkendt Juridiske forhold vedr. nyt spildevandsselskab Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 29. oktober 2009 at stoppe forhandlingerne med Odense Vandselskab om en kommende fusion på det foreliggende økonomiske grundlag. Nordfyns Kommune skal i medfør af den kommende Vandsektorlov udskille spildevandsforsyningens drift i et selskab. Der skal i den forbindelse tages stilling til en række praktiske og juridiske forhold. Advokat Pernille Aagaard Truelsen, fra Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet et notat, som kan danne baggrund for de beslutninger, der skal tages i forhold til den kommende selskabskonstruktion og ejerforhold. Advokaten deltager i mødet. Der skal ligeledes tages stilling til hvad navnet på det nye selskab skal være. Der skal udpeges en bestyrelse til selskabet på 7 medlemmer, hvoraf medarbejderne vælger de 2 bestyrelsesmedlemmer. Baggrundsnotat vedr. selskabskonstruktion og ejerforhold Økonomiske oplysninger: Ingen. Nordfyns Kommune bevarer ejerskabet til kommunens spildevandsforsyning.

13 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 13 Driften af spildevandsforsyningen udskilles i et af kommunen 100 % ejet aktieselskab. Selskabet stiftes pr. 1. januar 2010, når kommunens regnskab 2009 er endelig opgjort. Der udpeges en bestyrelse til selskabet på 7 medlemmer, hvoraf medarbejderne vælger de to bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen udøver aktivt med selskabet ved at lade visse af selskabets beslutninger være generalforsamlingsanliggender og ved at fastsætte klare rammer og retningslinjer for kommunikation mellem selskab og kommunalbestyrelse samt mellem selskab og forvaltning. Det kommende spildevandsselskab benævnes Nordfyns Spildevand A/S. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget godkender administrationens forslag til navn Nordfyns Spildevand A/S. Teknik- og Miljøudvalget indstiller følgende punkter godkendt i Kommunalbestyrelsen: Nordfyns Kommune bevarer ejerskabet til kommunens spildevandsforsyning. Driften af spildevandsforsyningen udskilles i et af kommunen 100 % ejet aktieselskab. Selskabet stiftes pr. 1. januar 2010, når kommunens regnskab 2009 er endelig opgjort. Der udpeges en bestyrelse til selskabet på 7 medlemmer, hvoraf medarbejderne vælger de to bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen udøver aktivt med selskabet ved at lade visse af selskabets beslutninger være generalforsamlingsanliggender og ved at fastsætte klare rammer og retningslinjer for kommunikation mellem selskab og kommunalbestyrelse samt mellem selskab og forvaltning. Indstilles godkendt.

14 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: Spildevandsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. august 2009 forslag til spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Spildevandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet nogen indsigelser. Administrationen har dog rettet nogle faktuelle oplysninger i såvel teksten som på kortbilag og lister. Tekstdel til Spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Teknik og Miljø indstiller, at forslaget til spildevandsplan godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget til spildevandsplan godkendes. Indstilles godkendt Tillæg til Erhvervsaffaldsregulativ Sagsnr J.nr Miljøstyrelsen udsendte den 6. oktober 2009 udkast til en ny bekendtgørelse om affald i høring. Miljøstyrelsen forventer, at den nye bekendtgørelse om affald træder i kraft 1. januar Af udkast til bekendtgørelsen fremgår, at virksomheder skal have adgang til genbrugspladserne fra 1. januar 2010, og at virksomhederne skal opkræves et gebyr herfor. For at Nordfyns Kommune sikrer sig juridisk hjemmel til at give virksomhederne adgang til genbrugspladerne i kommunen, og til at opkræve gebyr herfor foreslås

15 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 15 vedtaget et tillæg til det gældende Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune. I tillægget reguleres virksomheders adgang til kommunens genbrugspladser og gebyret herfor. I tillægget henvises til den kommende Affaldsbekendtgørelse. Notat af 1. november 2009 fra Teknik og Miljø Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune af januar 2007 Bekendtgørelsens bilag 8, Fritagelse for affaldsgebyrer Teknik og Miljø indstiller, at Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune godkendes og at Teknik og Miljø bemyndiges til at påføre tillægget til den kommende affaldsbekendtgørelses nr. og dato, når den bliver offentliggjort. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune godkendes og at Teknik og Miljø bemyndiges til at påføre tillægget til den kommende affaldsbekendtgørelses nr. og dato, når den bliver offentliggjort. Indstilles godkendt Anmodning fra Fjernvarme Fyn om godkendelse af takster og om lånegaranti Sagsnr J.nr Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn A/S indstiller til Nordfyns Kommunalbestyrelse, at fjernvarmetaksten fra 1. januar 2010 fastsættes således: Kroner eksklusive moms Takst i 2008 Takst i 2009 Forslag til takst i 2010 Pr. MWh målt fjernvarmevand 330,00 345,00 355,00 Pr. GJ målt fjernvarmevand 91,67 95,83 98,61 Årligt målerbidrag 500,00 260,00 260,00 Årlig arealafgift: m2 600, , , m2 800, , , m , , ,00

16 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: m , , , m , , , m , , ,00 Over 1500 m , , ,00 Vandafgift, rumafgift og målerafgift Taksten for fjernvarmevand hæves fra kr. 345 pr. MWh til kr. 355 pr. MWh eksklusive moms gældende fra 1. januar Taksten for målerbidrag og rumafgift foreslås uændret. Begge takster er eksklusive moms. Takstforhøjelsen for fjernvarmevand begrundes bl.a. med, at energikøbsudgifterne stiger i Endvidere indføres der med Forårspakken 2.0 væsentligt højere energiafgifter. Idriftsætning af halmværket medfører et mindre forbrug af kul og kompenserer delvist for de stigende energiafgifter. Kulprisen er desuden faldet fra ca kr./ton til knap 400 kr./ton, hvilket ligeledes kompenserer for de stigende energiafgifter. Også budgettet til egenproduktion på spidslastcentralerne forhøjes med kr på grund af stigende energiafgifter. Prisstigningerne på energi betyder desuden, at el-udgifterne bliver kr større i 2010 end i Derudover afsættes der yderligere kr til energibesparende foranstaltninger som følge af nye lovkrav. Ansøgning om lånegaranti 2009 Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har besluttet, at Fjernvarme Fyns investeringsudgifter skal finansieres gennem låneoptagelse. For at kunne optage lånet gennem Kommunekredit anmodes Fjernvarme Fyns ejerkommuner om at garantere for det af Fjernvarme Fyn optagne lån. Fjernvarme Fyns anlægsudgifter for regnskabsår 2009 er budgetteret til kr og betyder, at ejerkommunerne for Fjernvarme Fyn har en låneadgang på samme beløb. På baggrund af denne låneadgang ansøges henholdsvis Odense og Nordfyns Kommuner om garantistillelse for et lån hos Kommunekredit på kr fordelt med kr til Odense Kommune og kr til Nordfyns Kommune. Fjernvarme Fyn betaler omkostningerne i forbindelse med garantistillelsen. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S godkendte den 20. oktober 2008 at opføre en ny administrationsbygning på Billedskærervej 7 i 2009 for en anlægssum på kr Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har godkendt, at administrations-

17 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 17 bygningen finansieres ved et realkreditlån på kr. 15,08 mio. For regnskabsåret 2009 fortages der henlæggelser på kr Garantistillelse i 2010 Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2008 garantistillelsen for kassekreditten for Nordfyns Kommunes andel af kautionsforpligtelsen på maksimalt 2,92 % af kr svarende til kr Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. januar 2009, at give en kommunal garanti for Fjernvarme Fyns låneoptagelse på kr. 80 mio. og at der skete en udvidelse af Fjernvarme Fyns byggekredit med kr. 24,6 mio. til kr. 99,6 mio. Nordfyns Kommunes andel på disse udgjorde kr for lånet på kr. 80 mio. og kr for byggekreditten på kr. 99,6 mio. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har godkendt et nettoanlægsbudget for 2010 på kr I henhold til de kommunale låneregler søges der om kommunal garantistillelse for lån i 2010 på kr , svarende til et beløb på kr for Nordfyns Kommune. Den øgede gældssætning i Fjernvarme Fyn A/S sker på baggrund af et ønske om at fremrykke anlægsinvesteringer af beskæftigelseshensyn. Ansøgning fra Fjernvarme Fyn om lånegaranti Anmodning om godkendelse af takster Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget godkender: a. Takstforslaget for 2010 b. Garanti for lån i 2009 på kr c. Garanti for lån i 2010 på kr Indstilles godkendt Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald Sagsnr J.nr A01

18 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 18 Den 1. januar 2009 blev der indført nye regler for indsamling og behandling af batterier ved bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Baggrunden for de nye regler er implementeringen af batteridirektivet fra EU. De nye regler betyder, at Nordfyns Kommune er ansvarlig for indsamling af bærbare batterier. Det betyder, at kommunen skal etablere indsamlingsordning i borgerens nærhed. Det er ikke længere tilstrækkeligt at indsamle via kommunens genbrugspladser. Indsamlingsordningen kan være i form af afhentning hos borgeren eller opstilling af batterikuber. Indsamlingsordningen skulle være etableret senest 1. september Ændringen kræver, at der laves et tillæg til Regulativ for Husholdningsaffald i Nordfyns Kommune. Kommunens samlede udgifter til indsamling af batterier vil blive kompenseret over bloktilskuddet, som fordeles efter DUT-fordelingsnøglen. Det vil sige kommunen bliver kompenseret for udgifter til indsamling af batterier via udbetalingen af bloktilskuddet. Det betyder, at kommunen fra 1. januar 2009 skal anvende midler fra det samlede bloktilskud til indsamlingsordninger til bærbare batterier. Kommunen får således ikke kompensation efter kommunens konkrete opgjorte udgifter eller efter antal kg bærbare batterier, der er indsamlet. Producenterne og importørerne betaler kommunernes samlede udgifter til staten, som udbetaler kompensation via bloktilskuddet. Fra 2009 skal udgifterne i henhold til producentansvaret finansieres af producenter og importører af batterier. Det betyder, at kommunen ikke må skatte- eller gebyrfinansiere aktiviteter vedrørende indsamling af bærbare batterier. Derfor må omkostninger forbundet med indsamling af bærbare batterier fra 2009 ikke indgå i affaldsgebyrerne. Andre batterier som udtjente industribatterier og akkumulatorer samt bilbatterier og akkumulatorer vil stadig kunne dækkes af det generelle affaldsgebyr i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 48. For at kommunen kan få omkostningsdækket udgifterne til indsamlingsordninger for bærbare batterier skal kommunen opgøre de årlige udgifter til indsamlingsordningen af batterier og administration til Miljøstyrelsen. Opgørelsen skal være opdelt i henholdsvis direkte og indirekte udgifter. De faktiske udgifter for 2009 skal indberettes til Miljøstyrelsen senest 1. april Miljøstyrelsen udarbejder elektroniskskema til opgørelsen. Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald.

19 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 19 Teknik og Miljø indstiller, at ny indsamlingsordning og tillægget til Regulativ for Husholdningsaffald i Nordfyns Kommune godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at ny indsamlingsordning og tillægget til Regulativ for Husholdningsaffald i Nordfyns Kommune godkendes. Indstilles godkendt Forslag til etablering af ordning for batteriindsamling Sagsnr J.nr A01 Indsamlingsordning for indsamling af batterier skulle være etableret senest 1. september Det har ikke været muligt at få etableret ordningen pga. indkøring af ny affaldsordning for dagrenovation. Der har nu været møde med renovatøren, som indsamler dagrenovation i kommunen, med henblik på at finde en løsning, som lever op til lovens krav og samtidigt vurderes at yde den optimale service for borgerne samtidigt med der indsamles flest mulige batterier til genanvendelse. Ordningen foreslås etableret således, at renovatøren påmonterer opsamlingsmateriel på renovationskøretøjerne. Borgerne kan samle batterier i gennemsigtige plastposer, som kan lægges på renovationsbeholdere/sækkestativer på dage, hvor der er ordinære tømninger. Sammen med tømning af dagrenovationen indsamler renovatøren samtidigt poserne, som afleveres på genbrugspladsen efter behov. Genbrugspladsernes personale modtager og sorterer herefter batterierne. Ordningen medfører ingen ekstra kørsel, idet renovatøren kan aflevere opsamlede poser på genbrugspladserne, når der er lejlighed til det under den almindelige renovationskørsel. Det vurderes, at ordningen er optimal i forhold til servicen for borgerne og der sikres en stor indsamlingsprocent for batterierne, da borgerne kan aflevere dem når der er behov for det, og når de indsamles ved husstanden.

20 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 20 Det skønnes, at der vil blive afleveret gennemsnitligt ca. 3 poser pr. husstand årligt. Tilbud på opsamlingsmateriel Tilbud på batteriindsamling Økonomiske oplysninger: Renovatøren har afleveret tilbud på montage af opsamlingsmateriel og drift af ordningen, se ovennævnte tilbud. Prisen for etablering koster kr. inkl. sommerhusbil. Renovatøren oplyser udgiften for indsamling til: Fast årlig udgift: husstande á 1 kr kr. Anslået årligt udgift til indsamling: poser á 7 kr kr. Drift af ordningen refunderes som beskrevet under andet dagsordenspunkt på denne dagsorden, i det tilskud via DUT-midler som skal tilføres dagrenovationsordningen. Beløbene er ekskl. moms Administrationen indstiller, at ordningen etableres som beskrevet, og der frigives kr. til etableringsomkostninger, som finansieres af dagrenovationsområdet. Det indstilles videre, at der indgås kontrakt med renovatøren på ovennævnte vilkår. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at ordningen etableres som beskrevet, og der frigives kr. til etableringsomkostninger, som finansieres af dagrenovationsområdet. Det indstilles videre, at der indgås kontrakt med renovatøren på ovennævnte vilkår. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. finansieret af kassen Beløbet er indeholdt i kommunens tilskud.

21 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: Fastsættelse af pris på byggegrund i Roerslev Sagsnr J.nr G01 Nordfyns Kommune har et areal på m² beliggende Dalene 36 i Roerslev, Otterup. Arealet henligger som havejord og har til nu været passet af en lokal borger. Borgeren kan ikke længere passe arealet, og det skal derfor besluttes, hvilken anvendelse arealet skal have fremover. På baggrund af arealets størrelse og udtalelse fra Borgmesterkontoret foreslås det, at arealet udbydes som byggegrund. Borgerservice indstiller, at grundprisen fastsættes til 75 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag. For området gælder lokalplan ro1 og ro2. Udtalelse fra Borgmesterkontoret Kort over arealet Lokalplan ro1 og ro2 Deklaration om vejret og vejbyggelinie Deklaration om fællesvej Økonomiske oplysninger: Ved salg som byggegrund til 75 kr. pr. m² giver det en indtægt på kr. Det indstilles, at arealet udbydes til salg som byggegrund til 75 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at arealet udbydes til salg som byggegrund til 75 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag. Indstilles godkendt Udbud af den kollektive trafik i Nordfyns Kommune

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere