ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Statusrapport fra projektgruppen på fokusområdet "Økonomi og styringskoncept" Gennemgang af "Lederportalen" Omlægning af lån i KommuneKredit fra variabel rente til fast rente Tilføjelse til Finansiel strategi - udvidelse af kapitalplejeaftale...6 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Servicestrategi/opfølgningsredegørelse Anlægsregnskab Ny materialegård Anlægsregnskab Bogense Rådhus Optagelse af lån i Forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense Juridiske forhold vedr. nyt spildevandsselskab Spildevandsplan for Nordfyns Kommune Tillæg til Erhvervsaffaldsregulativ Anmodning fra Fjernvarme Fyn om godkendelse af takster og om lånegaranti Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald Forslag til etablering af ordning for batteriindsamling Fastsættelse af pris på byggegrund i Roerslev Udbud af den kollektive trafik i Nordfyns Kommune Oplæg til den kommende struktur for de kommunale busruter i Nordfyns Kommune Kvalitetsstandarder 2010, Myndighed, Sundhed og Ældre Kvalitetsstandarder 2010, Handicapområdet Kvalitets- og leverandørkrav Frigivelse af midler til Centralkøkkenet Løsrevne lukkedage i daginstitutionerne Revision af Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune efter høring i skolebestyrelserne Kvalitetsrapportering 2009 for folkeskolerne...31 SAGER TIL EFTERRETNING Likviditetsoversigt pr. 30. november Status på grundsalg Meddelelser...32

3 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 3 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 34

4 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 4 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 917. Statusrapport fra projektgruppen på fokusområdet "Økonomi og styringskoncept" Sagsnr J.nr Direktionen besluttede i møde den 15. juni 2009, at Økonomi og styringskoncept er et fokusområde i Der er nedsat en projektgruppe, bestående af: Gitte Clemmensen Gitte Dyreborg Peter Nimann Flemming Gitz Bjarne Rasmussen Louise Rasmussen Felmming Schultz Hanrik Jakobsen. Afrapportering om status på projektgruppens arbejde. Projektgruppens medlemmer inviteres til at deltage i behandlingen af dette punkt. Statusrapport Økonomi og Styring Kommissorium: Strategisk fokusområde Økonomi og styringskoncept Beskrivelse Økonomi og Løn Budgetopfølgning Retningslinier for bogføring Økonomisk ledelsestilsyn Retningslinier for afstemning af statuskonti Retningslinier for opkrævning og afskrivninger Retningslinier for mellemkommunale betalinger Eksempel på Årshjul med fagchefer Til efterretning Gennemgang af "Lederportalen"

5 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 5 Sagsnr J.nr Lederportalen er ledernes indgang til økonomisystemet (OPUS). Her kan lederne f.eks. - trække økonomirapporter - trække fraværsrapporter - se personaleoplysninger - foretage budgetomplaceringer indenfor egen ramme. Økonomisk konsulent Henrik Sand Jensen vil gennemgå Lederportalen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. november 2009: Udsat. Gennemgået Omlægning af lån i KommuneKredit fra variabel rente til fast rente Sagsnr J.nr Kommunen gennemførte i marts 2009 en stor låneomlægning, hvor en lang række lån i Kommune Kredit blev omlagt til 3 nye lån i Kommune Kredit. Alle nye lån blev jf. den finansielle strategi optaget med variabel rente. Ifølge den finansielle strategi kan renten lægges fast via en swap-aftale, når det skønnes fordelagtigt. Ifølge den finansielle strategi må andelen af lån med variabel rente udgøre op til 70 % af de samlede lån. P.t. udgør andelen af variabelt forrentede lån ca. 73 % af de samlede lån. For at kunne overholde strategien er der derfor behov for at omlægge fra variabel til fast rente. Pga. markedssituationen og forventningerne til fremtiden anbefaler Danske Bank, at kommunen lægger renten fast på en større del af de samlede lån. Det anbefales derfor at indgå swap-aftaler med fast rente for yderligere kr. 35 mio.

6 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 6 Kommunen har et lån på ca. kr. 49 mio. med variabel rente, som udløber i Danske Bank anbefaler, at der indgås en swap-aftale med fast rente på kr. 20 mio. på dette lån indtil det udløber i Den faste rente vil udgøre ca. 4 % pr. år. Pt. udgør den variable rente på dette lån ca. 1,7 %. Banken forventer, at den variable rente vil stige. Kommunen har pt. en swap-aftale på fast rente på 2 mio. euro svarende til kr. 15 mio. frem til Den faste rente på swap-aftalen udgør 4,33 %. Banken anbefaler, at denne swap-aftale forlænges frem til lånets udløb i Den faste rente vil fra 2013 udgøre ca. 4,58 % Finansiel strategi Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2009 Økonomiske oplysninger: En lidt højere renteudgift end den nuværende variable rente. En sikkerhed for, at renten ikke stiger. Det godkendes, at der indgås en ny swap-aftale på kr. 20 mio. med fast rente frem til Det godkendes, at den nuværende swap-aftale på 2 mio. euro forlænges frem til Godkendt Tilføjelse til Finansiel strategi - udvidelse af kapitalplejeaftale Sagsnr J.nr Økonomiudvalget godkendte i møde den 6. december 2007 en finansiel strategi, som danner rammerne for styringen af kommunens finansielle dispositioner, primært lån, leasing og kapitalpleje af likvide midler. Der er indgået en kapitalplejeaftale med Danske Bank, som følger den finansielle strategi. Danske Bank administrerer kommunens beholdning af obligationer og investeringsbeviser for i alt ca. kr. 48 mio.

7 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 7 På det seneste afkastmøde med banken blev det anbefalet at ændre kapitalplejeaftalen, så den fremover også omfatter indeksobligationer. Indeksobligationer er blevet interessante igen pga. højt afkast ca. 10 % i 2009 sikkerhed for, at værdien af obligationerne ikke falder, da kursværdien indeksreguleres hvert år i forhold til inflationen øget fokus på at sprede investeringerne og dermed risikoen for tab Danske Bank vurderer, at indeksobligationer er mindre risikofyldte end aktier og kreditobligationer, da de er udstedt af udenlandske stater. Dermed har de nogenlunde samme risiko for tab som danske realkreditobligationer og statsobligationer. Investeringen i indeksobligationer vil udelukkende ske i udenlandske obligationer, da der stort set ikke udstedes danske indeksobligationer. Investeringen vil udelukkende ske via investeringsforening, som opfylder kommunens strategi og bestemmelserne for kommuners investeringer. Det foreslås, at der maksimalt kan investeres i indeksobligationer for 20 % af de samlede likvide aktiver. Det er samme begrænsning som for aktier og kreditobligationer. Bilag Notat fra Danske Capital globale indeksobligationer Afkasthistorik 2009 Indeksobligationer Finansiel strategi godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2007 Forslag til ændring af finansiel strategi side 3 Økonomiske oplysninger: En bedre fordeling af kommunens likvide aktiver og dermed en mindre risiko for tab. Et forventet større afkast af kommunens likvide aktiver. Det godkendes, at den finansielle strategi ændres, så kommunen fremover kan investere i indeksobligationer indenfor en ramme på maksimalt 20 % af de samlede likvide aktiver, som administreres af Danske Bank. Godkendt.

8 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 8 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 921. Servicestrategi/opfølgningsredegørelse Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtager jf. Vejledning om servicestrategi og opfølgningsredegørelse af 28. juni 2006 en opfølgningsredegørelse til servicestrategien inden afslutning af valgperioden. Redegørelsen skal gøres tilgængelig for kommunens beboere, hvilket vil ske gennem kommunens hjemmeside. Servicestrategi/opfølgningsredegørelse Vejledning om servicestrategi og opfølgningsredegørelse Indstilles godkendt Anlægsregnskab Ny materialegård Sagsnr J.nr Med henvisning til Principper for økonomistyring aflægges særskilt regnskab for Køb af ny materialegård, Nr. Esterbølle. Den 17. april 2008 bevilges og frigives kr. 5,25 mio. til køb af ejendommen samt udgifter til advokat, stempel og tinglysning. De faktiske udgifter vedr. køb af ny materialegård, Nr. Esterbølle udgør kr. 5,21 mio. Anlægsregnskab Køb af materialegård, Nr. Esterbølle Økonomi og Løn indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

9 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 9 Indstilles godkendt Anlægsregnskab Bogense Rådhus Sagsnr J.nr Med henvisning til Principper for økonomistyring aflægges særskilt regnskab for Renovering af Bogense Rådhus. Den 13. december 2007 bevilges og frigives kr. 0,5 mio. til igangsætning af projektering af ombygning/renovering af Bogense Rådhus. Derudover bevilges og frigives den 19. juni 2008 kr. 13,9 mio. til renovering. De faktiske omkostninger til projektering og renovering af Bogense Rådhus udgør kr. 15,4 mio., hvilket svarer til et merforbrug på kr.1,0 mio. De væsentligste afvigelser kan henføres til udgifter til alarm samt flytteomkostninger, som ikke var budgetteret ved projektets start. Derudover har der været merudgifter til p-pladser og inventar. Endelig var prisudviklingen ikke gunstig for kommunen på det tidspunkt i 2008, hvor der blev indgået kontrakter. Uforudselige udgifter omfatter bl.a. udgifter til nyt gulv i stueetagen samt skillevægen i stueetagen, som faldt ned i kantinen. Anlægsregnskab Renovering af Bogense Rådhus Økonomi og Løn indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Udsættes. Undersøges nærmere.

10 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: Optagelse af lån i 2010 Sagsnr J.nr I budgettet for 2010 er der indarbejdet en låneoptagelse på kr. 18,4 mio. Heraf har Indenrigs- og Socialministeriet givet lånedispensation for kr. 14,8 mio. til budgetterede anlægsudgifter, primært på Kvalitetsfondens område. Resten af låneoptagelsen er betinget af, at kommunen foretager energibesparende foranstaltninger. Pga. markedssituationen og den lave rente anbefaler Danske Bank og Kommune Kredit, at kommunen allerede i januar optager lån for Det anbefales desuden, at lånet optages i euro med variabel rente. Den variable rente på lån i euro ligger pt. på 0,72 % pr. år, hvilket er ca. 0,8 % under den variable rente på lån i danske kroner. Den danske krone følger kursen på euro. Dermed er der ingen kursrisiko ved at optage lån i euro. Ifølge den finansielle strategi optages alle nye lån med variabel rente. Lånene optages i Kommune Kredit. Renten kan efterfølgende lægges fast via en swap-aftale. Hvis kommunen optager lånet allerede i januar, vil det styrke kommunens likviditet. Forrentningen af kommunens beholdning af obligationer og investeringsbeviser forventes at være højere end den rente, som skal betales på lånet. Kommunen opnår derved en rentegevinst ved at optage lånet tidligt på året. Økonomi og Løn foreslår, at der i januar 2010 optages lån for kr. 14,8 mio. i euro med variabel rente. Lånet svarer til kommunens dispensation for Når kommunens faktiske udgifter til energibesparende foranstaltninger i 2010 kendes, kan der optages yderligere lån. Økonomi og Løn foreslår, at det nye lån optages med en løbetid på 25 år og som serielån, dvs. med faste årlige afdrag. Løbetiden på nye lån må være op til 25 år. Normalt optages lånene med en kortere løbetid. Men da kommunen fra 2010 også skal afdrage på mellemværendet med spildevandsområdet efter overgang til selskab, foreslås det at vælge den maksimale løbetid. I budgettet for 2010 er der ikke indarbejdet afdrag på ny låneoptagelse i 2010, da det var forudsat, at lånet først blev optaget ultimo Økonomiske oplysninger En styrkelse af kommunens likviditet med kr. 14,8 mio. i januar. Årlige afdrag på kr ved valg af serielån og løbetid på 10 år.

11 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 11 Årlige afdrag på kr ved valg af serielån og løbetid på 25 år. Årlige renteudgifter på ca. kr ved nuværende renteprocent. Renteudgifterne vil kunne finansieres af øgede renteindtægter på de likvide aktiver. Det indstilles, at der i januar 2010 optages lån i Kommune Kredit for kr. 14,8 mio. Lånet optages i euro med variabel rente. Løbetiden på lånet fastsættes til 25 år. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til afdrag på lån på kr i Indstilles godkendt Forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense Sagsnr J.nr P16 Formålet med lokalplanen er at muliggøre en omdannelse af den gamle materialegård i Bogense. Materialegården omdannes til boliger og ejendommen skal fremstå særdeles handicap- og ældrevenlig. Lokalplanen muliggør etablering af lejligheder. Ejendommen påtænkes indrettet med op til 7 lejligheder i stueplan og 1 på førstesalen. For lejlighederne i stueetagen gælder det, at alle lejlighederne har egen indgang samt udgang til gårdhave. Ejendommens ydre skal, såfremt det er muligt, i videst omfang bevares i sin oprindelse. Ejendommen skal fremstå med røde mursten dog med mulighed for, at mindre områder kan beklædes med andre materialer. Vinduer skal afspejle byggestilen og være af træ/alu med energiglas. Den tidligere atriumgård omdannes til en fælles oase for beboerne. Forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense

12 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 12 Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense vedtages og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense vedtages og sendes i høring. Indstilles godkendt Juridiske forhold vedr. nyt spildevandsselskab Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 29. oktober 2009 at stoppe forhandlingerne med Odense Vandselskab om en kommende fusion på det foreliggende økonomiske grundlag. Nordfyns Kommune skal i medfør af den kommende Vandsektorlov udskille spildevandsforsyningens drift i et selskab. Der skal i den forbindelse tages stilling til en række praktiske og juridiske forhold. Advokat Pernille Aagaard Truelsen, fra Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet et notat, som kan danne baggrund for de beslutninger, der skal tages i forhold til den kommende selskabskonstruktion og ejerforhold. Advokaten deltager i mødet. Der skal ligeledes tages stilling til hvad navnet på det nye selskab skal være. Der skal udpeges en bestyrelse til selskabet på 7 medlemmer, hvoraf medarbejderne vælger de 2 bestyrelsesmedlemmer. Baggrundsnotat vedr. selskabskonstruktion og ejerforhold Økonomiske oplysninger: Ingen. Nordfyns Kommune bevarer ejerskabet til kommunens spildevandsforsyning.

13 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 13 Driften af spildevandsforsyningen udskilles i et af kommunen 100 % ejet aktieselskab. Selskabet stiftes pr. 1. januar 2010, når kommunens regnskab 2009 er endelig opgjort. Der udpeges en bestyrelse til selskabet på 7 medlemmer, hvoraf medarbejderne vælger de to bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen udøver aktivt med selskabet ved at lade visse af selskabets beslutninger være generalforsamlingsanliggender og ved at fastsætte klare rammer og retningslinjer for kommunikation mellem selskab og kommunalbestyrelse samt mellem selskab og forvaltning. Det kommende spildevandsselskab benævnes Nordfyns Spildevand A/S. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget godkender administrationens forslag til navn Nordfyns Spildevand A/S. Teknik- og Miljøudvalget indstiller følgende punkter godkendt i Kommunalbestyrelsen: Nordfyns Kommune bevarer ejerskabet til kommunens spildevandsforsyning. Driften af spildevandsforsyningen udskilles i et af kommunen 100 % ejet aktieselskab. Selskabet stiftes pr. 1. januar 2010, når kommunens regnskab 2009 er endelig opgjort. Der udpeges en bestyrelse til selskabet på 7 medlemmer, hvoraf medarbejderne vælger de to bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen udøver aktivt med selskabet ved at lade visse af selskabets beslutninger være generalforsamlingsanliggender og ved at fastsætte klare rammer og retningslinjer for kommunikation mellem selskab og kommunalbestyrelse samt mellem selskab og forvaltning. Indstilles godkendt.

14 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: Spildevandsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. august 2009 forslag til spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Spildevandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet nogen indsigelser. Administrationen har dog rettet nogle faktuelle oplysninger i såvel teksten som på kortbilag og lister. Tekstdel til Spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Teknik og Miljø indstiller, at forslaget til spildevandsplan godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget til spildevandsplan godkendes. Indstilles godkendt Tillæg til Erhvervsaffaldsregulativ Sagsnr J.nr Miljøstyrelsen udsendte den 6. oktober 2009 udkast til en ny bekendtgørelse om affald i høring. Miljøstyrelsen forventer, at den nye bekendtgørelse om affald træder i kraft 1. januar Af udkast til bekendtgørelsen fremgår, at virksomheder skal have adgang til genbrugspladserne fra 1. januar 2010, og at virksomhederne skal opkræves et gebyr herfor. For at Nordfyns Kommune sikrer sig juridisk hjemmel til at give virksomhederne adgang til genbrugspladerne i kommunen, og til at opkræve gebyr herfor foreslås

15 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 15 vedtaget et tillæg til det gældende Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune. I tillægget reguleres virksomheders adgang til kommunens genbrugspladser og gebyret herfor. I tillægget henvises til den kommende Affaldsbekendtgørelse. Notat af 1. november 2009 fra Teknik og Miljø Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune af januar 2007 Bekendtgørelsens bilag 8, Fritagelse for affaldsgebyrer Teknik og Miljø indstiller, at Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune godkendes og at Teknik og Miljø bemyndiges til at påføre tillægget til den kommende affaldsbekendtgørelses nr. og dato, når den bliver offentliggjort. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune godkendes og at Teknik og Miljø bemyndiges til at påføre tillægget til den kommende affaldsbekendtgørelses nr. og dato, når den bliver offentliggjort. Indstilles godkendt Anmodning fra Fjernvarme Fyn om godkendelse af takster og om lånegaranti Sagsnr J.nr Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn A/S indstiller til Nordfyns Kommunalbestyrelse, at fjernvarmetaksten fra 1. januar 2010 fastsættes således: Kroner eksklusive moms Takst i 2008 Takst i 2009 Forslag til takst i 2010 Pr. MWh målt fjernvarmevand 330,00 345,00 355,00 Pr. GJ målt fjernvarmevand 91,67 95,83 98,61 Årligt målerbidrag 500,00 260,00 260,00 Årlig arealafgift: m2 600, , , m2 800, , , m , , ,00

16 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: m , , , m , , , m , , ,00 Over 1500 m , , ,00 Vandafgift, rumafgift og målerafgift Taksten for fjernvarmevand hæves fra kr. 345 pr. MWh til kr. 355 pr. MWh eksklusive moms gældende fra 1. januar Taksten for målerbidrag og rumafgift foreslås uændret. Begge takster er eksklusive moms. Takstforhøjelsen for fjernvarmevand begrundes bl.a. med, at energikøbsudgifterne stiger i Endvidere indføres der med Forårspakken 2.0 væsentligt højere energiafgifter. Idriftsætning af halmværket medfører et mindre forbrug af kul og kompenserer delvist for de stigende energiafgifter. Kulprisen er desuden faldet fra ca kr./ton til knap 400 kr./ton, hvilket ligeledes kompenserer for de stigende energiafgifter. Også budgettet til egenproduktion på spidslastcentralerne forhøjes med kr på grund af stigende energiafgifter. Prisstigningerne på energi betyder desuden, at el-udgifterne bliver kr større i 2010 end i Derudover afsættes der yderligere kr til energibesparende foranstaltninger som følge af nye lovkrav. Ansøgning om lånegaranti 2009 Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har besluttet, at Fjernvarme Fyns investeringsudgifter skal finansieres gennem låneoptagelse. For at kunne optage lånet gennem Kommunekredit anmodes Fjernvarme Fyns ejerkommuner om at garantere for det af Fjernvarme Fyn optagne lån. Fjernvarme Fyns anlægsudgifter for regnskabsår 2009 er budgetteret til kr og betyder, at ejerkommunerne for Fjernvarme Fyn har en låneadgang på samme beløb. På baggrund af denne låneadgang ansøges henholdsvis Odense og Nordfyns Kommuner om garantistillelse for et lån hos Kommunekredit på kr fordelt med kr til Odense Kommune og kr til Nordfyns Kommune. Fjernvarme Fyn betaler omkostningerne i forbindelse med garantistillelsen. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S godkendte den 20. oktober 2008 at opføre en ny administrationsbygning på Billedskærervej 7 i 2009 for en anlægssum på kr Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har godkendt, at administrations-

17 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 17 bygningen finansieres ved et realkreditlån på kr. 15,08 mio. For regnskabsåret 2009 fortages der henlæggelser på kr Garantistillelse i 2010 Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2008 garantistillelsen for kassekreditten for Nordfyns Kommunes andel af kautionsforpligtelsen på maksimalt 2,92 % af kr svarende til kr Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. januar 2009, at give en kommunal garanti for Fjernvarme Fyns låneoptagelse på kr. 80 mio. og at der skete en udvidelse af Fjernvarme Fyns byggekredit med kr. 24,6 mio. til kr. 99,6 mio. Nordfyns Kommunes andel på disse udgjorde kr for lånet på kr. 80 mio. og kr for byggekreditten på kr. 99,6 mio. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har godkendt et nettoanlægsbudget for 2010 på kr I henhold til de kommunale låneregler søges der om kommunal garantistillelse for lån i 2010 på kr , svarende til et beløb på kr for Nordfyns Kommune. Den øgede gældssætning i Fjernvarme Fyn A/S sker på baggrund af et ønske om at fremrykke anlægsinvesteringer af beskæftigelseshensyn. Ansøgning fra Fjernvarme Fyn om lånegaranti Anmodning om godkendelse af takster Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget godkender: a. Takstforslaget for 2010 b. Garanti for lån i 2009 på kr c. Garanti for lån i 2010 på kr Indstilles godkendt Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald Sagsnr J.nr A01

18 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 18 Den 1. januar 2009 blev der indført nye regler for indsamling og behandling af batterier ved bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Baggrunden for de nye regler er implementeringen af batteridirektivet fra EU. De nye regler betyder, at Nordfyns Kommune er ansvarlig for indsamling af bærbare batterier. Det betyder, at kommunen skal etablere indsamlingsordning i borgerens nærhed. Det er ikke længere tilstrækkeligt at indsamle via kommunens genbrugspladser. Indsamlingsordningen kan være i form af afhentning hos borgeren eller opstilling af batterikuber. Indsamlingsordningen skulle være etableret senest 1. september Ændringen kræver, at der laves et tillæg til Regulativ for Husholdningsaffald i Nordfyns Kommune. Kommunens samlede udgifter til indsamling af batterier vil blive kompenseret over bloktilskuddet, som fordeles efter DUT-fordelingsnøglen. Det vil sige kommunen bliver kompenseret for udgifter til indsamling af batterier via udbetalingen af bloktilskuddet. Det betyder, at kommunen fra 1. januar 2009 skal anvende midler fra det samlede bloktilskud til indsamlingsordninger til bærbare batterier. Kommunen får således ikke kompensation efter kommunens konkrete opgjorte udgifter eller efter antal kg bærbare batterier, der er indsamlet. Producenterne og importørerne betaler kommunernes samlede udgifter til staten, som udbetaler kompensation via bloktilskuddet. Fra 2009 skal udgifterne i henhold til producentansvaret finansieres af producenter og importører af batterier. Det betyder, at kommunen ikke må skatte- eller gebyrfinansiere aktiviteter vedrørende indsamling af bærbare batterier. Derfor må omkostninger forbundet med indsamling af bærbare batterier fra 2009 ikke indgå i affaldsgebyrerne. Andre batterier som udtjente industribatterier og akkumulatorer samt bilbatterier og akkumulatorer vil stadig kunne dækkes af det generelle affaldsgebyr i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 48. For at kommunen kan få omkostningsdækket udgifterne til indsamlingsordninger for bærbare batterier skal kommunen opgøre de årlige udgifter til indsamlingsordningen af batterier og administration til Miljøstyrelsen. Opgørelsen skal være opdelt i henholdsvis direkte og indirekte udgifter. De faktiske udgifter for 2009 skal indberettes til Miljøstyrelsen senest 1. april Miljøstyrelsen udarbejder elektroniskskema til opgørelsen. Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald.

19 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 19 Teknik og Miljø indstiller, at ny indsamlingsordning og tillægget til Regulativ for Husholdningsaffald i Nordfyns Kommune godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at ny indsamlingsordning og tillægget til Regulativ for Husholdningsaffald i Nordfyns Kommune godkendes. Indstilles godkendt Forslag til etablering af ordning for batteriindsamling Sagsnr J.nr A01 Indsamlingsordning for indsamling af batterier skulle være etableret senest 1. september Det har ikke været muligt at få etableret ordningen pga. indkøring af ny affaldsordning for dagrenovation. Der har nu været møde med renovatøren, som indsamler dagrenovation i kommunen, med henblik på at finde en løsning, som lever op til lovens krav og samtidigt vurderes at yde den optimale service for borgerne samtidigt med der indsamles flest mulige batterier til genanvendelse. Ordningen foreslås etableret således, at renovatøren påmonterer opsamlingsmateriel på renovationskøretøjerne. Borgerne kan samle batterier i gennemsigtige plastposer, som kan lægges på renovationsbeholdere/sækkestativer på dage, hvor der er ordinære tømninger. Sammen med tømning af dagrenovationen indsamler renovatøren samtidigt poserne, som afleveres på genbrugspladsen efter behov. Genbrugspladsernes personale modtager og sorterer herefter batterierne. Ordningen medfører ingen ekstra kørsel, idet renovatøren kan aflevere opsamlede poser på genbrugspladserne, når der er lejlighed til det under den almindelige renovationskørsel. Det vurderes, at ordningen er optimal i forhold til servicen for borgerne og der sikres en stor indsamlingsprocent for batterierne, da borgerne kan aflevere dem når der er behov for det, og når de indsamles ved husstanden.

20 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 20 Det skønnes, at der vil blive afleveret gennemsnitligt ca. 3 poser pr. husstand årligt. Tilbud på opsamlingsmateriel Tilbud på batteriindsamling Økonomiske oplysninger: Renovatøren har afleveret tilbud på montage af opsamlingsmateriel og drift af ordningen, se ovennævnte tilbud. Prisen for etablering koster kr. inkl. sommerhusbil. Renovatøren oplyser udgiften for indsamling til: Fast årlig udgift: husstande á 1 kr kr. Anslået årligt udgift til indsamling: poser á 7 kr kr. Drift af ordningen refunderes som beskrevet under andet dagsordenspunkt på denne dagsorden, i det tilskud via DUT-midler som skal tilføres dagrenovationsordningen. Beløbene er ekskl. moms Administrationen indstiller, at ordningen etableres som beskrevet, og der frigives kr. til etableringsomkostninger, som finansieres af dagrenovationsområdet. Det indstilles videre, at der indgås kontrakt med renovatøren på ovennævnte vilkår. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at ordningen etableres som beskrevet, og der frigives kr. til etableringsomkostninger, som finansieres af dagrenovationsområdet. Det indstilles videre, at der indgås kontrakt med renovatøren på ovennævnte vilkår. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. finansieret af kassen Beløbet er indeholdt i kommunens tilskud.

21 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: Fastsættelse af pris på byggegrund i Roerslev Sagsnr J.nr G01 Nordfyns Kommune har et areal på m² beliggende Dalene 36 i Roerslev, Otterup. Arealet henligger som havejord og har til nu været passet af en lokal borger. Borgeren kan ikke længere passe arealet, og det skal derfor besluttes, hvilken anvendelse arealet skal have fremover. På baggrund af arealets størrelse og udtalelse fra Borgmesterkontoret foreslås det, at arealet udbydes som byggegrund. Borgerservice indstiller, at grundprisen fastsættes til 75 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag. For området gælder lokalplan ro1 og ro2. Udtalelse fra Borgmesterkontoret Kort over arealet Lokalplan ro1 og ro2 Deklaration om vejret og vejbyggelinie Deklaration om fællesvej Økonomiske oplysninger: Ved salg som byggegrund til 75 kr. pr. m² giver det en indtægt på kr. Det indstilles, at arealet udbydes til salg som byggegrund til 75 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at arealet udbydes til salg som byggegrund til 75 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag. Indstilles godkendt Udbud af den kollektive trafik i Nordfyns Kommune

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 40 TIRSDAG DEN 22. DECEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 22. december 2009 Side: 2 Tessa Gjødesen, Eva

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 2. december 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth Til behandling

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Teknik- og Miljøudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TIRSDAG DEN 27. OKTOBER 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 27. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d.11. marts 2014 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d.11. marts 2014 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN tirsdag d.11. marts 2014 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 18

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere