ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Statusrapport fra projektgruppen på fokusområdet "Økonomi og styringskoncept" Gennemgang af "Lederportalen" Omlægning af lån i KommuneKredit fra variabel rente til fast rente Tilføjelse til Finansiel strategi - udvidelse af kapitalplejeaftale...6 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Servicestrategi/opfølgningsredegørelse Anlægsregnskab Ny materialegård Anlægsregnskab Bogense Rådhus Optagelse af lån i Forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense Juridiske forhold vedr. nyt spildevandsselskab Spildevandsplan for Nordfyns Kommune Tillæg til Erhvervsaffaldsregulativ Anmodning fra Fjernvarme Fyn om godkendelse af takster og om lånegaranti Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald Forslag til etablering af ordning for batteriindsamling Fastsættelse af pris på byggegrund i Roerslev Udbud af den kollektive trafik i Nordfyns Kommune Oplæg til den kommende struktur for de kommunale busruter i Nordfyns Kommune Kvalitetsstandarder 2010, Myndighed, Sundhed og Ældre Kvalitetsstandarder 2010, Handicapområdet Kvalitets- og leverandørkrav Frigivelse af midler til Centralkøkkenet Løsrevne lukkedage i daginstitutionerne Revision af Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune efter høring i skolebestyrelserne Kvalitetsrapportering 2009 for folkeskolerne...31 SAGER TIL EFTERRETNING Likviditetsoversigt pr. 30. november Status på grundsalg Meddelelser...32

3 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 3 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 34

4 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 4 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 917. Statusrapport fra projektgruppen på fokusområdet "Økonomi og styringskoncept" Sagsnr J.nr Direktionen besluttede i møde den 15. juni 2009, at Økonomi og styringskoncept er et fokusområde i Der er nedsat en projektgruppe, bestående af: Gitte Clemmensen Gitte Dyreborg Peter Nimann Flemming Gitz Bjarne Rasmussen Louise Rasmussen Felmming Schultz Hanrik Jakobsen. Afrapportering om status på projektgruppens arbejde. Projektgruppens medlemmer inviteres til at deltage i behandlingen af dette punkt. Statusrapport Økonomi og Styring Kommissorium: Strategisk fokusområde Økonomi og styringskoncept Beskrivelse Økonomi og Løn Budgetopfølgning Retningslinier for bogføring Økonomisk ledelsestilsyn Retningslinier for afstemning af statuskonti Retningslinier for opkrævning og afskrivninger Retningslinier for mellemkommunale betalinger Eksempel på Årshjul med fagchefer Til efterretning Gennemgang af "Lederportalen"

5 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 5 Sagsnr J.nr Lederportalen er ledernes indgang til økonomisystemet (OPUS). Her kan lederne f.eks. - trække økonomirapporter - trække fraværsrapporter - se personaleoplysninger - foretage budgetomplaceringer indenfor egen ramme. Økonomisk konsulent Henrik Sand Jensen vil gennemgå Lederportalen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. november 2009: Udsat. Gennemgået Omlægning af lån i KommuneKredit fra variabel rente til fast rente Sagsnr J.nr Kommunen gennemførte i marts 2009 en stor låneomlægning, hvor en lang række lån i Kommune Kredit blev omlagt til 3 nye lån i Kommune Kredit. Alle nye lån blev jf. den finansielle strategi optaget med variabel rente. Ifølge den finansielle strategi kan renten lægges fast via en swap-aftale, når det skønnes fordelagtigt. Ifølge den finansielle strategi må andelen af lån med variabel rente udgøre op til 70 % af de samlede lån. P.t. udgør andelen af variabelt forrentede lån ca. 73 % af de samlede lån. For at kunne overholde strategien er der derfor behov for at omlægge fra variabel til fast rente. Pga. markedssituationen og forventningerne til fremtiden anbefaler Danske Bank, at kommunen lægger renten fast på en større del af de samlede lån. Det anbefales derfor at indgå swap-aftaler med fast rente for yderligere kr. 35 mio.

6 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 6 Kommunen har et lån på ca. kr. 49 mio. med variabel rente, som udløber i Danske Bank anbefaler, at der indgås en swap-aftale med fast rente på kr. 20 mio. på dette lån indtil det udløber i Den faste rente vil udgøre ca. 4 % pr. år. Pt. udgør den variable rente på dette lån ca. 1,7 %. Banken forventer, at den variable rente vil stige. Kommunen har pt. en swap-aftale på fast rente på 2 mio. euro svarende til kr. 15 mio. frem til Den faste rente på swap-aftalen udgør 4,33 %. Banken anbefaler, at denne swap-aftale forlænges frem til lånets udløb i Den faste rente vil fra 2013 udgøre ca. 4,58 % Finansiel strategi Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2009 Økonomiske oplysninger: En lidt højere renteudgift end den nuværende variable rente. En sikkerhed for, at renten ikke stiger. Det godkendes, at der indgås en ny swap-aftale på kr. 20 mio. med fast rente frem til Det godkendes, at den nuværende swap-aftale på 2 mio. euro forlænges frem til Godkendt Tilføjelse til Finansiel strategi - udvidelse af kapitalplejeaftale Sagsnr J.nr Økonomiudvalget godkendte i møde den 6. december 2007 en finansiel strategi, som danner rammerne for styringen af kommunens finansielle dispositioner, primært lån, leasing og kapitalpleje af likvide midler. Der er indgået en kapitalplejeaftale med Danske Bank, som følger den finansielle strategi. Danske Bank administrerer kommunens beholdning af obligationer og investeringsbeviser for i alt ca. kr. 48 mio.

7 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 7 På det seneste afkastmøde med banken blev det anbefalet at ændre kapitalplejeaftalen, så den fremover også omfatter indeksobligationer. Indeksobligationer er blevet interessante igen pga. højt afkast ca. 10 % i 2009 sikkerhed for, at værdien af obligationerne ikke falder, da kursværdien indeksreguleres hvert år i forhold til inflationen øget fokus på at sprede investeringerne og dermed risikoen for tab Danske Bank vurderer, at indeksobligationer er mindre risikofyldte end aktier og kreditobligationer, da de er udstedt af udenlandske stater. Dermed har de nogenlunde samme risiko for tab som danske realkreditobligationer og statsobligationer. Investeringen i indeksobligationer vil udelukkende ske i udenlandske obligationer, da der stort set ikke udstedes danske indeksobligationer. Investeringen vil udelukkende ske via investeringsforening, som opfylder kommunens strategi og bestemmelserne for kommuners investeringer. Det foreslås, at der maksimalt kan investeres i indeksobligationer for 20 % af de samlede likvide aktiver. Det er samme begrænsning som for aktier og kreditobligationer. Bilag Notat fra Danske Capital globale indeksobligationer Afkasthistorik 2009 Indeksobligationer Finansiel strategi godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2007 Forslag til ændring af finansiel strategi side 3 Økonomiske oplysninger: En bedre fordeling af kommunens likvide aktiver og dermed en mindre risiko for tab. Et forventet større afkast af kommunens likvide aktiver. Det godkendes, at den finansielle strategi ændres, så kommunen fremover kan investere i indeksobligationer indenfor en ramme på maksimalt 20 % af de samlede likvide aktiver, som administreres af Danske Bank. Godkendt.

8 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 8 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 921. Servicestrategi/opfølgningsredegørelse Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtager jf. Vejledning om servicestrategi og opfølgningsredegørelse af 28. juni 2006 en opfølgningsredegørelse til servicestrategien inden afslutning af valgperioden. Redegørelsen skal gøres tilgængelig for kommunens beboere, hvilket vil ske gennem kommunens hjemmeside. Servicestrategi/opfølgningsredegørelse Vejledning om servicestrategi og opfølgningsredegørelse Indstilles godkendt Anlægsregnskab Ny materialegård Sagsnr J.nr Med henvisning til Principper for økonomistyring aflægges særskilt regnskab for Køb af ny materialegård, Nr. Esterbølle. Den 17. april 2008 bevilges og frigives kr. 5,25 mio. til køb af ejendommen samt udgifter til advokat, stempel og tinglysning. De faktiske udgifter vedr. køb af ny materialegård, Nr. Esterbølle udgør kr. 5,21 mio. Anlægsregnskab Køb af materialegård, Nr. Esterbølle Økonomi og Løn indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

9 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 9 Indstilles godkendt Anlægsregnskab Bogense Rådhus Sagsnr J.nr Med henvisning til Principper for økonomistyring aflægges særskilt regnskab for Renovering af Bogense Rådhus. Den 13. december 2007 bevilges og frigives kr. 0,5 mio. til igangsætning af projektering af ombygning/renovering af Bogense Rådhus. Derudover bevilges og frigives den 19. juni 2008 kr. 13,9 mio. til renovering. De faktiske omkostninger til projektering og renovering af Bogense Rådhus udgør kr. 15,4 mio., hvilket svarer til et merforbrug på kr.1,0 mio. De væsentligste afvigelser kan henføres til udgifter til alarm samt flytteomkostninger, som ikke var budgetteret ved projektets start. Derudover har der været merudgifter til p-pladser og inventar. Endelig var prisudviklingen ikke gunstig for kommunen på det tidspunkt i 2008, hvor der blev indgået kontrakter. Uforudselige udgifter omfatter bl.a. udgifter til nyt gulv i stueetagen samt skillevægen i stueetagen, som faldt ned i kantinen. Anlægsregnskab Renovering af Bogense Rådhus Økonomi og Løn indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Udsættes. Undersøges nærmere.

10 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: Optagelse af lån i 2010 Sagsnr J.nr I budgettet for 2010 er der indarbejdet en låneoptagelse på kr. 18,4 mio. Heraf har Indenrigs- og Socialministeriet givet lånedispensation for kr. 14,8 mio. til budgetterede anlægsudgifter, primært på Kvalitetsfondens område. Resten af låneoptagelsen er betinget af, at kommunen foretager energibesparende foranstaltninger. Pga. markedssituationen og den lave rente anbefaler Danske Bank og Kommune Kredit, at kommunen allerede i januar optager lån for Det anbefales desuden, at lånet optages i euro med variabel rente. Den variable rente på lån i euro ligger pt. på 0,72 % pr. år, hvilket er ca. 0,8 % under den variable rente på lån i danske kroner. Den danske krone følger kursen på euro. Dermed er der ingen kursrisiko ved at optage lån i euro. Ifølge den finansielle strategi optages alle nye lån med variabel rente. Lånene optages i Kommune Kredit. Renten kan efterfølgende lægges fast via en swap-aftale. Hvis kommunen optager lånet allerede i januar, vil det styrke kommunens likviditet. Forrentningen af kommunens beholdning af obligationer og investeringsbeviser forventes at være højere end den rente, som skal betales på lånet. Kommunen opnår derved en rentegevinst ved at optage lånet tidligt på året. Økonomi og Løn foreslår, at der i januar 2010 optages lån for kr. 14,8 mio. i euro med variabel rente. Lånet svarer til kommunens dispensation for Når kommunens faktiske udgifter til energibesparende foranstaltninger i 2010 kendes, kan der optages yderligere lån. Økonomi og Løn foreslår, at det nye lån optages med en løbetid på 25 år og som serielån, dvs. med faste årlige afdrag. Løbetiden på nye lån må være op til 25 år. Normalt optages lånene med en kortere løbetid. Men da kommunen fra 2010 også skal afdrage på mellemværendet med spildevandsområdet efter overgang til selskab, foreslås det at vælge den maksimale løbetid. I budgettet for 2010 er der ikke indarbejdet afdrag på ny låneoptagelse i 2010, da det var forudsat, at lånet først blev optaget ultimo Økonomiske oplysninger En styrkelse af kommunens likviditet med kr. 14,8 mio. i januar. Årlige afdrag på kr ved valg af serielån og løbetid på 10 år.

11 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 11 Årlige afdrag på kr ved valg af serielån og løbetid på 25 år. Årlige renteudgifter på ca. kr ved nuværende renteprocent. Renteudgifterne vil kunne finansieres af øgede renteindtægter på de likvide aktiver. Det indstilles, at der i januar 2010 optages lån i Kommune Kredit for kr. 14,8 mio. Lånet optages i euro med variabel rente. Løbetiden på lånet fastsættes til 25 år. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til afdrag på lån på kr i Indstilles godkendt Forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense Sagsnr J.nr P16 Formålet med lokalplanen er at muliggøre en omdannelse af den gamle materialegård i Bogense. Materialegården omdannes til boliger og ejendommen skal fremstå særdeles handicap- og ældrevenlig. Lokalplanen muliggør etablering af lejligheder. Ejendommen påtænkes indrettet med op til 7 lejligheder i stueplan og 1 på førstesalen. For lejlighederne i stueetagen gælder det, at alle lejlighederne har egen indgang samt udgang til gårdhave. Ejendommens ydre skal, såfremt det er muligt, i videst omfang bevares i sin oprindelse. Ejendommen skal fremstå med røde mursten dog med mulighed for, at mindre områder kan beklædes med andre materialer. Vinduer skal afspejle byggestilen og være af træ/alu med energiglas. Den tidligere atriumgård omdannes til en fælles oase for beboerne. Forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense

12 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 12 Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense vedtages og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan Omdannelse af den gamle materialegård i Bogense vedtages og sendes i høring. Indstilles godkendt Juridiske forhold vedr. nyt spildevandsselskab Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 29. oktober 2009 at stoppe forhandlingerne med Odense Vandselskab om en kommende fusion på det foreliggende økonomiske grundlag. Nordfyns Kommune skal i medfør af den kommende Vandsektorlov udskille spildevandsforsyningens drift i et selskab. Der skal i den forbindelse tages stilling til en række praktiske og juridiske forhold. Advokat Pernille Aagaard Truelsen, fra Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet et notat, som kan danne baggrund for de beslutninger, der skal tages i forhold til den kommende selskabskonstruktion og ejerforhold. Advokaten deltager i mødet. Der skal ligeledes tages stilling til hvad navnet på det nye selskab skal være. Der skal udpeges en bestyrelse til selskabet på 7 medlemmer, hvoraf medarbejderne vælger de 2 bestyrelsesmedlemmer. Baggrundsnotat vedr. selskabskonstruktion og ejerforhold Økonomiske oplysninger: Ingen. Nordfyns Kommune bevarer ejerskabet til kommunens spildevandsforsyning.

13 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 13 Driften af spildevandsforsyningen udskilles i et af kommunen 100 % ejet aktieselskab. Selskabet stiftes pr. 1. januar 2010, når kommunens regnskab 2009 er endelig opgjort. Der udpeges en bestyrelse til selskabet på 7 medlemmer, hvoraf medarbejderne vælger de to bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen udøver aktivt med selskabet ved at lade visse af selskabets beslutninger være generalforsamlingsanliggender og ved at fastsætte klare rammer og retningslinjer for kommunikation mellem selskab og kommunalbestyrelse samt mellem selskab og forvaltning. Det kommende spildevandsselskab benævnes Nordfyns Spildevand A/S. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget godkender administrationens forslag til navn Nordfyns Spildevand A/S. Teknik- og Miljøudvalget indstiller følgende punkter godkendt i Kommunalbestyrelsen: Nordfyns Kommune bevarer ejerskabet til kommunens spildevandsforsyning. Driften af spildevandsforsyningen udskilles i et af kommunen 100 % ejet aktieselskab. Selskabet stiftes pr. 1. januar 2010, når kommunens regnskab 2009 er endelig opgjort. Der udpeges en bestyrelse til selskabet på 7 medlemmer, hvoraf medarbejderne vælger de to bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen udøver aktivt med selskabet ved at lade visse af selskabets beslutninger være generalforsamlingsanliggender og ved at fastsætte klare rammer og retningslinjer for kommunikation mellem selskab og kommunalbestyrelse samt mellem selskab og forvaltning. Indstilles godkendt.

14 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: Spildevandsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. august 2009 forslag til spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Spildevandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet nogen indsigelser. Administrationen har dog rettet nogle faktuelle oplysninger i såvel teksten som på kortbilag og lister. Tekstdel til Spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Teknik og Miljø indstiller, at forslaget til spildevandsplan godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget til spildevandsplan godkendes. Indstilles godkendt Tillæg til Erhvervsaffaldsregulativ Sagsnr J.nr Miljøstyrelsen udsendte den 6. oktober 2009 udkast til en ny bekendtgørelse om affald i høring. Miljøstyrelsen forventer, at den nye bekendtgørelse om affald træder i kraft 1. januar Af udkast til bekendtgørelsen fremgår, at virksomheder skal have adgang til genbrugspladserne fra 1. januar 2010, og at virksomhederne skal opkræves et gebyr herfor. For at Nordfyns Kommune sikrer sig juridisk hjemmel til at give virksomhederne adgang til genbrugspladerne i kommunen, og til at opkræve gebyr herfor foreslås

15 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 15 vedtaget et tillæg til det gældende Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune. I tillægget reguleres virksomheders adgang til kommunens genbrugspladser og gebyret herfor. I tillægget henvises til den kommende Affaldsbekendtgørelse. Notat af 1. november 2009 fra Teknik og Miljø Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune af januar 2007 Bekendtgørelsens bilag 8, Fritagelse for affaldsgebyrer Teknik og Miljø indstiller, at Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune godkendes og at Teknik og Miljø bemyndiges til at påføre tillægget til den kommende affaldsbekendtgørelses nr. og dato, når den bliver offentliggjort. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald i Nordfyns Kommune godkendes og at Teknik og Miljø bemyndiges til at påføre tillægget til den kommende affaldsbekendtgørelses nr. og dato, når den bliver offentliggjort. Indstilles godkendt Anmodning fra Fjernvarme Fyn om godkendelse af takster og om lånegaranti Sagsnr J.nr Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn A/S indstiller til Nordfyns Kommunalbestyrelse, at fjernvarmetaksten fra 1. januar 2010 fastsættes således: Kroner eksklusive moms Takst i 2008 Takst i 2009 Forslag til takst i 2010 Pr. MWh målt fjernvarmevand 330,00 345,00 355,00 Pr. GJ målt fjernvarmevand 91,67 95,83 98,61 Årligt målerbidrag 500,00 260,00 260,00 Årlig arealafgift: m2 600, , , m2 800, , , m , , ,00

16 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: m , , , m , , , m , , ,00 Over 1500 m , , ,00 Vandafgift, rumafgift og målerafgift Taksten for fjernvarmevand hæves fra kr. 345 pr. MWh til kr. 355 pr. MWh eksklusive moms gældende fra 1. januar Taksten for målerbidrag og rumafgift foreslås uændret. Begge takster er eksklusive moms. Takstforhøjelsen for fjernvarmevand begrundes bl.a. med, at energikøbsudgifterne stiger i Endvidere indføres der med Forårspakken 2.0 væsentligt højere energiafgifter. Idriftsætning af halmværket medfører et mindre forbrug af kul og kompenserer delvist for de stigende energiafgifter. Kulprisen er desuden faldet fra ca kr./ton til knap 400 kr./ton, hvilket ligeledes kompenserer for de stigende energiafgifter. Også budgettet til egenproduktion på spidslastcentralerne forhøjes med kr på grund af stigende energiafgifter. Prisstigningerne på energi betyder desuden, at el-udgifterne bliver kr større i 2010 end i Derudover afsættes der yderligere kr til energibesparende foranstaltninger som følge af nye lovkrav. Ansøgning om lånegaranti 2009 Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har besluttet, at Fjernvarme Fyns investeringsudgifter skal finansieres gennem låneoptagelse. For at kunne optage lånet gennem Kommunekredit anmodes Fjernvarme Fyns ejerkommuner om at garantere for det af Fjernvarme Fyn optagne lån. Fjernvarme Fyns anlægsudgifter for regnskabsår 2009 er budgetteret til kr og betyder, at ejerkommunerne for Fjernvarme Fyn har en låneadgang på samme beløb. På baggrund af denne låneadgang ansøges henholdsvis Odense og Nordfyns Kommuner om garantistillelse for et lån hos Kommunekredit på kr fordelt med kr til Odense Kommune og kr til Nordfyns Kommune. Fjernvarme Fyn betaler omkostningerne i forbindelse med garantistillelsen. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S godkendte den 20. oktober 2008 at opføre en ny administrationsbygning på Billedskærervej 7 i 2009 for en anlægssum på kr Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har godkendt, at administrations-

17 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 17 bygningen finansieres ved et realkreditlån på kr. 15,08 mio. For regnskabsåret 2009 fortages der henlæggelser på kr Garantistillelse i 2010 Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2008 garantistillelsen for kassekreditten for Nordfyns Kommunes andel af kautionsforpligtelsen på maksimalt 2,92 % af kr svarende til kr Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. januar 2009, at give en kommunal garanti for Fjernvarme Fyns låneoptagelse på kr. 80 mio. og at der skete en udvidelse af Fjernvarme Fyns byggekredit med kr. 24,6 mio. til kr. 99,6 mio. Nordfyns Kommunes andel på disse udgjorde kr for lånet på kr. 80 mio. og kr for byggekreditten på kr. 99,6 mio. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har godkendt et nettoanlægsbudget for 2010 på kr I henhold til de kommunale låneregler søges der om kommunal garantistillelse for lån i 2010 på kr , svarende til et beløb på kr for Nordfyns Kommune. Den øgede gældssætning i Fjernvarme Fyn A/S sker på baggrund af et ønske om at fremrykke anlægsinvesteringer af beskæftigelseshensyn. Ansøgning fra Fjernvarme Fyn om lånegaranti Anmodning om godkendelse af takster Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget godkender: a. Takstforslaget for 2010 b. Garanti for lån i 2009 på kr c. Garanti for lån i 2010 på kr Indstilles godkendt Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald Sagsnr J.nr A01

18 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 18 Den 1. januar 2009 blev der indført nye regler for indsamling og behandling af batterier ved bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Baggrunden for de nye regler er implementeringen af batteridirektivet fra EU. De nye regler betyder, at Nordfyns Kommune er ansvarlig for indsamling af bærbare batterier. Det betyder, at kommunen skal etablere indsamlingsordning i borgerens nærhed. Det er ikke længere tilstrækkeligt at indsamle via kommunens genbrugspladser. Indsamlingsordningen kan være i form af afhentning hos borgeren eller opstilling af batterikuber. Indsamlingsordningen skulle være etableret senest 1. september Ændringen kræver, at der laves et tillæg til Regulativ for Husholdningsaffald i Nordfyns Kommune. Kommunens samlede udgifter til indsamling af batterier vil blive kompenseret over bloktilskuddet, som fordeles efter DUT-fordelingsnøglen. Det vil sige kommunen bliver kompenseret for udgifter til indsamling af batterier via udbetalingen af bloktilskuddet. Det betyder, at kommunen fra 1. januar 2009 skal anvende midler fra det samlede bloktilskud til indsamlingsordninger til bærbare batterier. Kommunen får således ikke kompensation efter kommunens konkrete opgjorte udgifter eller efter antal kg bærbare batterier, der er indsamlet. Producenterne og importørerne betaler kommunernes samlede udgifter til staten, som udbetaler kompensation via bloktilskuddet. Fra 2009 skal udgifterne i henhold til producentansvaret finansieres af producenter og importører af batterier. Det betyder, at kommunen ikke må skatte- eller gebyrfinansiere aktiviteter vedrørende indsamling af bærbare batterier. Derfor må omkostninger forbundet med indsamling af bærbare batterier fra 2009 ikke indgå i affaldsgebyrerne. Andre batterier som udtjente industribatterier og akkumulatorer samt bilbatterier og akkumulatorer vil stadig kunne dækkes af det generelle affaldsgebyr i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 48. For at kommunen kan få omkostningsdækket udgifterne til indsamlingsordninger for bærbare batterier skal kommunen opgøre de årlige udgifter til indsamlingsordningen af batterier og administration til Miljøstyrelsen. Opgørelsen skal være opdelt i henholdsvis direkte og indirekte udgifter. De faktiske udgifter for 2009 skal indberettes til Miljøstyrelsen senest 1. april Miljøstyrelsen udarbejder elektroniskskema til opgørelsen. Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald.

19 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 19 Teknik og Miljø indstiller, at ny indsamlingsordning og tillægget til Regulativ for Husholdningsaffald i Nordfyns Kommune godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at ny indsamlingsordning og tillægget til Regulativ for Husholdningsaffald i Nordfyns Kommune godkendes. Indstilles godkendt Forslag til etablering af ordning for batteriindsamling Sagsnr J.nr A01 Indsamlingsordning for indsamling af batterier skulle være etableret senest 1. september Det har ikke været muligt at få etableret ordningen pga. indkøring af ny affaldsordning for dagrenovation. Der har nu været møde med renovatøren, som indsamler dagrenovation i kommunen, med henblik på at finde en løsning, som lever op til lovens krav og samtidigt vurderes at yde den optimale service for borgerne samtidigt med der indsamles flest mulige batterier til genanvendelse. Ordningen foreslås etableret således, at renovatøren påmonterer opsamlingsmateriel på renovationskøretøjerne. Borgerne kan samle batterier i gennemsigtige plastposer, som kan lægges på renovationsbeholdere/sækkestativer på dage, hvor der er ordinære tømninger. Sammen med tømning af dagrenovationen indsamler renovatøren samtidigt poserne, som afleveres på genbrugspladsen efter behov. Genbrugspladsernes personale modtager og sorterer herefter batterierne. Ordningen medfører ingen ekstra kørsel, idet renovatøren kan aflevere opsamlede poser på genbrugspladserne, når der er lejlighed til det under den almindelige renovationskørsel. Det vurderes, at ordningen er optimal i forhold til servicen for borgerne og der sikres en stor indsamlingsprocent for batterierne, da borgerne kan aflevere dem når der er behov for det, og når de indsamles ved husstanden.

20 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 20 Det skønnes, at der vil blive afleveret gennemsnitligt ca. 3 poser pr. husstand årligt. Tilbud på opsamlingsmateriel Tilbud på batteriindsamling Økonomiske oplysninger: Renovatøren har afleveret tilbud på montage af opsamlingsmateriel og drift af ordningen, se ovennævnte tilbud. Prisen for etablering koster kr. inkl. sommerhusbil. Renovatøren oplyser udgiften for indsamling til: Fast årlig udgift: husstande á 1 kr kr. Anslået årligt udgift til indsamling: poser á 7 kr kr. Drift af ordningen refunderes som beskrevet under andet dagsordenspunkt på denne dagsorden, i det tilskud via DUT-midler som skal tilføres dagrenovationsordningen. Beløbene er ekskl. moms Administrationen indstiller, at ordningen etableres som beskrevet, og der frigives kr. til etableringsomkostninger, som finansieres af dagrenovationsområdet. Det indstilles videre, at der indgås kontrakt med renovatøren på ovennævnte vilkår. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at ordningen etableres som beskrevet, og der frigives kr. til etableringsomkostninger, som finansieres af dagrenovationsområdet. Det indstilles videre, at der indgås kontrakt med renovatøren på ovennævnte vilkår. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. finansieret af kassen Beløbet er indeholdt i kommunens tilskud.

21 Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: Fastsættelse af pris på byggegrund i Roerslev Sagsnr J.nr G01 Nordfyns Kommune har et areal på m² beliggende Dalene 36 i Roerslev, Otterup. Arealet henligger som havejord og har til nu været passet af en lokal borger. Borgeren kan ikke længere passe arealet, og det skal derfor besluttes, hvilken anvendelse arealet skal have fremover. På baggrund af arealets størrelse og udtalelse fra Borgmesterkontoret foreslås det, at arealet udbydes som byggegrund. Borgerservice indstiller, at grundprisen fastsættes til 75 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag. For området gælder lokalplan ro1 og ro2. Udtalelse fra Borgmesterkontoret Kort over arealet Lokalplan ro1 og ro2 Deklaration om vejret og vejbyggelinie Deklaration om fællesvej Økonomiske oplysninger: Ved salg som byggegrund til 75 kr. pr. m² giver det en indtægt på kr. Det indstilles, at arealet udbydes til salg som byggegrund til 75 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at arealet udbydes til salg som byggegrund til 75 kr. pr. m² ekskl. kloakbidrag. Indstilles godkendt Udbud af den kollektive trafik i Nordfyns Kommune

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab.

BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. BORGMESTEREN Den 27.5.2014 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2013 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 54. Godkendelse af dagsorden 112 55. Orientering om status på samarbejdsaftaler

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

Resultater fra projekt. Organisering af kommunale bygherre- og ejendoms- forvaltningsopgaver

Resultater fra projekt. Organisering af kommunale bygherre- og ejendoms- forvaltningsopgaver Resultater fra projekt Organisering af kommunale bygherre- og ejendoms- forvaltningsopgaver Den kommunale bygherres relationer Ejer (beslutningstager) Fagudvalg Forvaltning Direktørområde Omverdenen Investor

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98. Indtægter Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.103 Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere