Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb SELSKABER PÅ JENLE Allerede nu er der mange bes llinger l foråret og e eråret Foto: H.F. Tastumgårds hoved bygning fotograferet Hvis du arrangerer ture for selskaber kan du kontakte koordinator for selskaber på eller tlf Vi åbner Jenle for selskaber den 19. april l 23. oktober 2012 fra 2 l 170 personer. DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK

2 TEKNISKE PROBLEMER Midt i travlhed med lre e læggelsen af en ny sæson løb vi ind i tekniske problemer med et af de programmer, der er nød vendige for udgivelsen af Ny hedsmailen. Det hele skulle nu være på plads, så vi fra næste udgivelse gerne skulle komme ud uden de store forsinkelser. MEDLEMSGAVEN. Aakjærselskabets bestyrelse har planlagt udgivelserne flere år frem. Det er vores inten on, at vi vil udgive nogle af Aakjær betydelige, men mindre kendte og læste værker. Udgivelserne skal komme så tæt på originaludgivelserne som muligt. Sam dig vil vi i udgivelserne desuden komme med betragtninger, der skal bringe værkerne ind i vores sam d. I år har vi valgt stridsskri et Missionen og dens Høvding. Det er Aakjærs debutbog, der udkom november Bogen bragte straks forfa eren Aakjær ind i centrum af den danske li erære verden. E er udgivelsen blev døren l familien Brandes åbnet på klem. Høvdingen, som Aakjær omtaler i bogen var s eren og formanden for Indre Mission, Vilhelm Beck. Aakjær havde oplevet, hvordan Indre Mission var begyndt at få fodfæste i sin egen landsby Aakjær. Han havde set, hvordan Indre Missions organisatorisk voksede sig stærkere og stærkere. Han havde set, hvordan Indre Mission var blevet en økonomisk stærk kirkelig mag aktor, gennem frivillige bidrag. På Jenle har vi Aakjærs moster Dortheas himmelbrev ophængt på en væg sammen med en række andre himmelbreve. Disse himmelbreve solgte Indre Missionske præster l religiøse letpåvirkelige personer. Det var katolske afladsbreve i ny forklædning. De kostede en tredjedel af en landarbejders årsløn. Men det, der forargede Aakjær mest, var missionens manglende livsglæde. Man skal heller ikke glemme, at bogen blev skrevet, hvor Estrupperioden var slu et. I Vilhelm Beck så Aakjær en ny Estrup, der på udemokra sk vis styrede hele sin organisa on. Beck var selv et barn af enevælden og har præget sin bevægelse i den retning. Han voksede op i den periode, hvor en enevældig konge kunne mene, at»vi alene vide, hvad der tjener l folkets bedste«, og Beck tog denne tradi on med 2

3 Hans Smidth: En Missionær holder Forsamling i en vestjysk Bondegaard. ind i Indre Mission, som han ved sin kæmpemæssige arbejdsindsats fik gjort l en stor bevægelse, men som han sam digt også styrede autoritært. (Af Kurt E. Larsen 29. september 2001, Kristligt Dagblad) Der var tre faktorer, der kunne få Aakjær l at hvæsse pennen mod Indre Missions organisa on: dens udemokra ske opbygning. dens afvisning af videnskaben bl.a. darwinismen. dens udny else af den lille mands frygt, ved at fraliste det nuværende Livs Glæde og Skjønhed 1 1 (Henrik Fibæk: Jeppe Aakjær, Skivebogen s. 81) Gennem udgivelsen af bogen lærte Aakjær også det håndværk, der skulle l for at skive en dokumentarisk tekst. I et brev l broderen Jens skriver Aakjær. For Tiden gjør jeg energiske Studier l et Værk om Vilh. Beck og hans Indre Mission [ ]. Jeg har i de sidste 14 Dage gjennemgaaet Bind Indre Missjons Tiende osv. (Henrik Fibæk: Jeppe Aakjær, Skivebogen s. 78) E erfølgende kom en række dokumentariske tekster fra Aakjærs hånd: 3 binds værket om Blicher og romanen Vredens Børn er de mest markante. Specielt med henvisning l Missionen og dens Høvding har mange anklaget Aakjær for at være ateist. Det vil jeg ikke afvise, hvis man som ateist sam dig kan have en stærk religiøs undertone i sit forfa erskab. For det har Aakjær. 3

4 Jeg finder mange paralleller l Aakjær i Niels Grønkjær: Den nye Gud E er fundamentalisme og ateisme, Anis, Kbh., Med denne henvisning, mener jeg også, at Aakjær har rig g meget at byde ind med i en moderne Guds forståelse. Bogen vil også indeholde flere af Aakjærs digte mm. Titlen på bogen bliver: Aakjær og det religiøse Vi forventer, at bogen bliver sendt ud l medlemmerne i løbet af marts måned. Der vil dere er gå én måned eller to inden boghandlerne og bibliotekerne kan have den på hylderne. ELSE RIIS ER DØD. Else Riis døde den 24. januar e er kort ds sygdom. Else har været med i arbejdet omkring Jenle siden selskabets start i Senere, da Kaj Riis blev formand for selskabet, deltog hun ak vt i alt det prak ske ved arrangementer. Da Kaj Riis blev syg og må e trække sig fra formandsjobbet, indtrådte Else Riis i bestyrelsen. Else Riis sad 6 år i bestyrelsen som koordinator for selskabsbesøg på Jenle. Æret være Else Riis minde. ANSØGNING Aakjærselskabet har igen fået afslag på en ansøgning. Denne gang ansøgte vi Statens Kunstråd for li eraturområdet Generelle midler om penge l en udgivelse af Magnus Vis sens Aakjær sangbog oversat l engelsk. Bogen er oversat af dansk amerikaneren Chris an M. Bak, der er bosiddende i Californien. Vi fik nej! Jeg var nær ved at sige som sædvanlig! Det er meget muligt, at vi ansøger forkert, men afslagene på ansøgningerne virker også tenden øse. I afslaget står der blandt andet, at de ikke giver l sangbøger. Ser man ansøgningens hjemmeside igennem, så står der intet om, at der ikke gives l sangbøger. Jeg ved ikke, om det er udslag af det skæve Danmark. Jeg håber og tror det ikke! Men vi må konstatere, at vi har svært ved at trænge ind i kulturministeriet med ansøgninger. En af måderne på at genopre e balancen er vel, at etablere en Jenles kulturambassade i København med det formål at henvende sig l ministeren med forespørgsler og råd om ansøgninger. Hvis et medlem bosiddende i København med d, lyst og kendskab l ansøgninger samt evt. kulturministeriet, så må man meget gerne henvende sig. 4

5 AAKJÆRSELSKABETS BOGDEPOT ER FÆRDIG. Vagn og Anton fly er reolen l CD erne. Foto: H.F. For at kunne holde bogpriserne på et rimeligt niveau, har Aakjærsel skabet beslu et, at vi ved udgiv elser vil frems lle et forholdsvis stort oplag. Det vil sige helst ikke under 2000 og gerne flere. Et så stort oplag kan kun lade sig gøre, fordi vi har mange medlemmer, fordi mange handler i vores e Bu k og fordi biblioteker og boghandlere a ager mange bøger hos os. Det er vi rig g glade for. Foto: H.F. Aakjærselskabets mange frivillige har hjulpet l med byggeriet og flytning samt registrering. På forbavsende kort d har vi fået skabt rig g gode muligheder for udvikling af e Bu kken. Det overskud, der kommer ud af bogsalget gennem Aakjærselskabet, går l opbygning af museet, forskning i Aakjærs forfa erskab og bevarelse af effekter i Mindestuerne. Der venter os også fortsat store omkostninger ved etablering af en mere effek v håndtering af salg i e Bu kken og den fysiske bu k. Omsætningen s ger s lle og roligt i vores e Bu k. For at gøre bogdepotet mere effek vt og overskueligt beslu ede vi at indre e et nyt rum l denne funk on. Sam dig arbejder vi på et nyt program l e Bu kken, der kan håndtere Dankort. Programmet skal også kunne klare salg af bille er l arrangementer o.l. Foto: H.F. 5

6 Aakjærselskabet har nedsat prisen på Aakjærs meget spændende bog: Pigen fra Lim orden. 6

7 AAKJÆR PÅ KINESISK I Aakjærselskabet ved vi ikke, om Jeppe Aakjær dligere har været oversat l kinesisk. Vi er dligere blevet overrasket af tekststeder, der henviser l Aakjæroversæ elser l forskellige sprog, men kinesisk er vi ikke stødt på. Der fortælles, at Aakjærs gode forfa erkollega Mar n Andersen Nexø, har ha Vredens Børn med l Sovjetunionen, og at bogen af denne vej er blevet oversat l flere sovje ske sprog. Men l kinesisk tvivler vi på. Teksten på kinesisk befandt sig på min mail den 31. august Borgmester i Skive, Flemming Eskildsen, der er formand for Jenleudvalget, havde sendt en pdf fil fra en kinesisk avis, hvor Jenlefesten den 7. august 2011 var omtalt. Ar klen er ret stor og kan derfor ikke vises i sin helhed i Nyhedsmailen. Den kinesiske forfa er l ar klen hedder Hester Jin og er bosiddende i Skive. Hun var l Jenlefesten den 7. august

8 E erfølgende har jeg mailet l hende og takket for ar klen og spurgt, om jeg må e anvende ar klen og digtet i NI. I forbindelse med de e projekt skal vi have kontakt l kinesiske miljøer, der kan være interesseret i Jeppe Aakjærs forfa erskab. Sam dig har jeg også spurgt, om hun har oversat andre digte. Hester Jin har planlagt at oversæ e Jeg er havren. E erfølgende har vi talt om at oversæ e 8 centrale digte l elektronisk udgivelse måske sammen med digtene på dansk og engelsk. Det er ikke et projekt vi hur gt bliver færdig med, men den ligger i støbeskeen og skal tage form. Skal man have kinesiske turister andre steder hen end l København og H.C. Andersens Hus i Odense, så kunne Jenle være en oplagt mulighed. Netop når vi taler om li eraturturister, så skal der selvfølgelig være mulighed for at læse forfa erens li eratur på turisternes eget modersmål. Vi glæder os meget l fortsat samarbejde. 8

9 Endelig bliver Livserindringerne udgivet igen! Det var de lidt længe om! BEGGE BIND 398, kr. NY MEDLEMSPRIS 268, kr. Sponsorerne: SKIVE KOMMUNE VELUX FONDEN TOYOTA FONDEN NYKREDITS FOND BG FONDEN GØR OS ENDNU BEDRE BLIV MEDLEM 9

10 OM PER ODGAARD OG AAKJÆR. Per Odgaard var i sin sam dig en meget spændende person, der var en entreprenør i ordets bedste forstand. Når man går rundt i den vestlige del af Skive by, så støder man kun på et vejskilt, der fortæller lidt om personen. Spørger man husejerne, så opdager man hur gt, at personen bag gadenavnet er glemt. De ved godt at husene er bygget omkring 1900 tallet. Men hvorfor har de ingen viden om?? Svenning Fu rup og Henning Linderoth har været rundt i kvarteret med fotografiapparat. Der var mange åbenlyse spor fra den omkring år Forbindelsen mellem Per Odgaard, Jeppe Aakjær og Tastum by er på vej i glemmebogen, men P.K. Nielsen og Hans Frederiksen har i sommeren 2011 besøgt Tastumgaard, der i dag ligger i Viborg kommune. Hans Frederiksen medbragte fotografiapparatet og tog en række prag ulde billeder fra stedet. Ar kel af Vinnie Linderoth. PEDER (PER) ODGAARD Per Odgaard var født den 22. juni 1851 på en gård i Hvidbjerg på Thyholm. Hans far hed Anders Odgaard og moren Maren Jakobsda er. Ifølge kirkebogen for Refs Herred, Hvidbjerg Sogn var Odgaard døbt: Peder Odgaard Andersen. I kirkebogen er så indskrevet, at han 24. oktober 1905 af by og herredsfogeden i Skive fik navnebevis for: Peder Odgaard. Vinnie Linderoth har været i arkiver og bøger. Det er der kommet nedenstående ar kel ud af. BARNDOM Barndomshjemmet var præget af højskolebevægelsen og i hjemmet kom bl.a. Kristen Kold, der var lærer og i sin undervisning inspireret af Grundtvigs skoletanker, ligesom han stod bag høj og friskolebevægelsens Kristen Kold, Per Odgaard var hele livet optaget af Kolds skoletanker. Odgaard store ønske var en fri og højskole i Tastum. 10

11 opre else. Med denne tradi on i barndomshjemmet var det nok en nærliggende tanke, at Odgaard blev elev på Oddense højskole i Salling. Oddense Højskole var blevet opre et i 1854 på foranledning af bonden og rigsdagsmanden Bertel Nørgaard fra Krejbjerg. Denne havde i 1851 etableret Krejbjerg højere Bondeskole i en længe på sin egen gård, men fik så fly et skolen l Oddense i Formålet med skolen var, at højne landboungdommens kundskaber i lyset af den folkelige vækkelsesperiode, der kendetegner perioden lige før og e er den frie forfatnings vedtagelse 5. juni Skolen blev ledet af en 3 mandsbestyrelse 2 gårdmænd og så den grundtvigske præst, pastor Glud fra Jebjerg, som Peder Odgaard her s ede bekendtskab med. Pastor Glud var den grundtvigske bevægelses førstemand på Skiveegnen. Pastor Kresten Glud ( ) Kresten Glud var en grundtvigsk ildsjæl i landsbyen Jebjerg. Han var en ak v underviser på Bertel Nørgaards Højskole i Oddense. Det bere es, at Pastor Glud var en formidabel historiefortæller. Sam dig elskede han diskussioner, hvilket han gerne førte med sine elever. Det var bestemt en mand for højskoleeleven Per Odgaard, men også for mejeristen i Jebjerg, Esper Andersen, der kom både i Gluds og Odgaards hjem. Når der var foredrag i Per Odgaards hjem, hvor også Aakjær gerne var deltager, så var Esper Andersen kusk for Glud. På denne måde blev der kny et en forbindelse mellem Jeppe Aakjær og Esper Andersen i Jebjerg. Aakjær opdagede hur gt, hvor dynamisk Jebjerg var og i særdeleshed Esper Andersen. Bertel Laustsen Nørgaard ( ) Bertel Nørgaard, Krejbjerg blev i 1848 indvalgt i den Grundlovgivende Rigsforsamling da Frederik VII har overladt magten l folket. Det var helt usædvanlig, at en bonde kunne blive valgt l så ærefuldt et job. 31. januar 1851 fik Bertel Nørgaard lladelse l opre else af Krejbjerg Højskole. (Kresten Kold fik sin lladelse 25. feb. Og åbnede den 1. nov..) Højskolen i Krejbjerg åbnede 7. november senere Oddense Han ønskede engelsk på skemaet i stedet for tysk! Forslaget afvises, da lsynet var lagt i præsternes hænder og de ønskede tysk! 11

12 Foto: H.F. Parken ved Tastumgaard, hvor der blev holdt mange store sommermøder. Per Odgaard var en stor personlighed, der brændte for den grundtvigske folkelighed og demokra et. TASTUMGAARD E er højskoleopholdet i Oddense a jente Peder Odgaard sin værnepligt som soldat i Viborg. Here er købte han i 1874 Vejsgård i Tastum i Fjends, som han omdøbte l Tastumgaard. Gården lå dengang i Tastum by. Her anlagde han 1875 i gårdens stuehus Fjends Herreds første fællesmejeri. I begyndelsen var det kun gårdens egen mælk, der blev behandlet på mejeriet, da Fjendsbønderne ikke ville have en lfly er l at behandle deres mælk. Samme år indgik Peder Odgaard sit første ægteskab med Karen Sloth Nielsen, der stammede fra en nabogård l Odgaards barndomshjem i Sydthy. Med Karen fik Odgaard sønnen, Niels, der blev opkaldt e er 12 Karens far. Sønnen overtog siden hen Tastumgaard. Det er i denne periode, at Jeppe Aakjær s er bekendtskab med Peder Odgaard. Helt præcist står ikke helt klart, men i Aakjærs livserindringer skrives, at han var en grøn spire i konfirma onsalderen, og at det var en a enstun l et møde i Odgaards hjem, hvor der var foredrag. Det er måske også fra højskole den Per Odgaards lyst l diskussioner stammede. I alt fald fortæller Jeppe Aakjær videre, at Odgaard aldrig blev træt af at diskutere, og at han var et knagendes godt hoved, en levende, livsbevæget mand, som havde lyst l at lære livet at kende, mere af det mundtlige ord end af bøgerne.

13 Ovenstående billede fra en flyver er taget i 1926 lidt udenfor Skive. I centrum ses Ny Skivehus, der var Per Odgaards private bolig. Øverst i højre hjørne ser man fabriksbyen, som Odgaard byggede. I midten af billedet ses de e er da dens forhold meget moderne arbejderboliger, som Odgaard fik bygget. Odgaards byggeri omkring år 1900 er i dag en integreret del af Skives vestby. Gå man rundt i kvarteret omkring Odgårdsvej er det meget let at finde bygninger, der er opført af Odgaard. De har været en del af et stort fabriksimperium. Med nu den øjne har de været værksteder. Foto: S.F fly edes Tastumgaard ud fra Tastum by. Peder Odgaard byggede det nuværende Ny Tastumgård, det ligger i Over Tastum. Mejeriet fly edes med og blev drevet meget moderne af en dampmaskine. Ved siden af mejeriet anlagdes et teglværk, så dampmaskines kapacitet kunne udny es bedst muligt. De e var dog ved at ruinere ham økonomisk, idet murstenssalget svigtede. Men en god ven hjalp ham økonomisk. Bønder i Fjends begyndte også at sende deres mælk l mejeriet på Tastumgaard, og i 1887 blev fællesmejeriets lokaler udlejet l leverandørerne, der videredrev mejeriet som andelsmejeri ind l 1902, hvor det fly edes l Kjeldbjerg. Her l kom, at han arbejdede ihærdigt for moderniseringen af egnens landbrug, bedre avlsdyr, flere sammenslutninger. De e førte bl.a. l brugsforeninger og andelsslagteri. REGIONENS TIETGEN En ny d oprandt ved Peder Odgaards ankomst l Fjends. Han sæ er flere forskellige foretagender i gang bl.a. mejeri og teglværk, forsamlingshuse i Fly, Tastum og Ørum, tørvemoser, samt en mængde plantager. Og i 1888 s ede han en plantningsforening i Skive. Med alle sine foretagender blev Odgaard hur g regionens Tietgen. KULTURELT CENTRUM Såvel i det gamle Tastumgaard som ved flytningen l Over Tastum blev gården også et 13

14 arnested og centrum for den grundtvigske bevægelse og a oldssagen. For på Tastumgård havde Odgaard anlagt en smuk have, og her blev der holdt sommermøder og sammenkomster med taler af bl.a. pastor Glud fra Jebjerg. A oldssagen blev agiteret af den omvandrende a oldsapostel, som Jeppe Aakjær kaldte Ole Nygaard. Nygaard besøgte o e Odgaard på Tastumgaard. PEDER ODGAARD OG JEPPE AAKJÆR Hos Peder Odgaard fik Aakjær sit andet hjem, fortæller han i sine Livserindringer : Tilsidst kunne vi slet ikke undvære hinanden. I begyndelsen af 1887 fly ede jeg min smule habengut l Tastumgård, hvor jeg fik et lo sværelse for mig selv, og kunne foretage mig hvad jeg ville. Det hed sig, at jeg skulle undervise en søn, Niels, da 7 8 år, nu den stoute ejer af fødegården, men det var endnu vig gere, at Per Odgaard og jeg fik vore daglige diskussioner. hans liv. Dels mejeriejer, Esper Andersen fra Jebjerg, og dels Aakjærs første kone, Marie Bregendahl med hvem han blev gi i Ægteskabet holdt dog ikke, og de gik fra hinanden i PEDER ODGAARD POLITISK OG SOCIALT Poli sk var Odgaard også ak v. Han lhørte teologen og højskoles eren Frede Bojsens kreds i par et Venstre. Som ak v poli ker afslog han flere gange at lade sig ops lle l folke nget. Derimod fik han en række offentlige llidsposter, blev medlem af sognerådet og amtsrådet og repræsentant for Viborg kredi orening for Salling og Fjends herred. Kunne de ikke på grund af træthed blive færdige med diskussionen, inviterede Odgaard o e Aakjær med i hans dobbeltseng, hvor de så snakkede hinanden i søvn. De havde en stor drøm om at grundlægge en højskole sammen i Fjends. Her skulle Odgaard stå for finansieringen og Aakjær skulle være skolens ideologiske kra. Sommermøde på Tastumgaard sås som begyndelsen. Og her var begge faste talere. Jeppe Aakjær dedikerede i 1900 novellesamlingen Fjandboer l Peder Odgaard med ordene: Min ven Per Odgaard Fjends Herreds dyg gste bonde legnet. Gennem Peder Odgaard mødte Jeppe Aakjær to personer, der kom l at spille en stor rolle i Socialt agiterede Peder Odgaard for bedre forhold for tjenestefolkene på landet eksempelvis ordentlige karlekamre. Spørgsmålet blev rejst allerede i 1885 i en ar kel om Huslivet og vore Arbejdere i ugebladet: Vort Landbrug. Et ugeblad for den danske bonde. Og de e 5 år før Jeppe Aakjær begyndte at tale samme sag, og 19 år før udgivelsen af Vredens Børn, der for alvor sa e gang i deba en. 14

15 Foto: S.F Ny Skivehus var dligere en stor gård placeret udenfor Skive by. Herfra styrede Per Odgaard i knap 10 år sit industriimperium, der var opbygget i umiddelbart nærhed af gården. I dag er Ny Skivehus et ak vitetscenter. NY SKIVEHUS I 1901 købte Peder Odgaard Ny Skivehus i Skive, der dengang var en 213 tdr. stor gård, beliggende i landsognet vest for Skive. Ny Tastumgaard blev overdraget l sønnen Niels. Karen og Peder Odgaard fly ede ind på Ny Skivehus. Med flytningen begyndte en ny epoke. Odgaard sørgede for, at der blev bygget veje l området og i de e erfølgende 6 år stod han bag anlæggelsen af fabrikker og et elektricitetsværk på Ny Skivehus jorde. Af fabrikker var det bl.a. cementstøberi (1903) ), hvor stenene l hans senere byggerier blev frems llet, en teks l, asfalt og tagpapfabrik, samt tobaks og automobilfabrik (1906). Foto: H.L. Jenles hovedbygning, der i dag er Mindestue for Nanna og Jeppe Aakjær. Odgaard opførte gården, men arkitekt Baumanns planer fik prisen l at s ge fra l kr. Aakjær mente ikke at Odgaard fulgt byggeriet lstrækkeligt. S gningen var anledningen l et køligt forhold mellem de dlige venner. Elektricitetsværket byggedes i 1904 og de e inden Skive by fik et.. Og så købte han en halvpart i en større manufakturforretning i Skive by. Og så begyndte han en udstrakt kvægeksport l Hamborg over Esbjerg. Der udstykkedes også en række byggegrunde langs de veje Per Odgaard anlagde, og her opførte arbejderne huse ved hans fabrikker. Husene blev økonomisk stø et af Odgaard. Den 213 tdr. Ny Skivehus skrumpede således ind l 114 tdr. i årene fra 1901 l JENLE Herregården Nørgård i Salling kom i september 1904 på tvangsauk on. Et konsor um bestående af bl.a. Peder Odgaard købte den ca. 400 tdr. land store herregård l en pris af kr. Konsor et ville udstykke halvdelen af herregården i 7 parceller, og ved Odgaards mellemkomst blev Jenle en af de største udstykninger med 50 tdr. agerjord og 10 tdr. skov og eng. En a en i 1905 skulle Jeppe Aakjær læse op af egne værker i Skive Teatersal. Til stede var Peder Odgaard, og ved en e erfølgende kaffesammenkomst udtrykte Jeppe Aakjær ønske om eget hjem gerne med lidt jord l. Odgaard svarede, at Aakjær kunne købe sådan en ejendom af ham. Han havde et stykke jord med en ualmindelig smuk beliggenhed ved Astrup Vig. Jeppe Aakjær så udstykningen næsten dag og var klar over, at det var stedet, hvor han ville bo. Han kontakter sin forlovede Nanna Krog 15

16 og sin bror Jens, der på det dspunkt var bosiddende i USA. Meningen var, at Jens Aakjær skulle eje gården og Jeppe Aakjær være lejer. Prisa alen med Odgaard på landbruget lød på kr. incl. nye bygninger og besætning. Peder Odgaard varetog de prak ske opgaver i forbindelse med opførelsen og salget. Imidler d blev der ændret så meget på tegningerne af Jenle, at det blev langt dyrere at opføre. Prisen steg l over kr. og byggeriet trak ud. Jeppe Aakjær var under byggeriet på studierejse l blandt andet Skotland. Han skrev hjem og var rasende på Peder Odgaard og hans håndtering af byggeriet og prisforhøjelsen. Aakjær truede med en retssag mod konsor et, men denne blev ikke l noget. Købet og byggeriet af Jenle sa e altså skår i deres venskab. Men på trods heraf kau onerer Peder Odgaard i 1907 for Jens Aakjær, så han kunne klare sine forpligtelser. Lånet var på 500 kr. INDUSTRIEVENTYRET SLUTTER Peder Odgaard døde i en alder af kun 58 år den 17. januar Han fik i begyndelsen af december 1909 et anfald af apopleksi. E er en bedring blev han angrebet af gig eber, der udviklede sig l lungebetændelse. Odgaards betydning for alle kredse på egnen kom l udtryk ved hans begravelse, hvor over 1000 mennesker deltog. I årene før sin død var Peder Odgaard Skiveegnens største arbejdsgiver. I avisen Skive Socialdemokrat stod 17. januar 1910 flg. nekrolog: P. Odgaard var forretningsmand, men han var også hjælpsom i høj grad og var ikke bange for at hjælpe småfolk, når han så, at det var arbejdsomme og ærlige folk. P. Odgaard var en af de mænd, der vil blive savnet. Hans industrivirksomheder afvikledes e er hans død. Virksomhederne blev overtaget af andre virksomheder eller Skive kommune. Kun en af virksomhederne overlevede på Øverst: Johannes V. Jensen på motorcykel, som kunne være frems llet på Odgaards fabrik. Til højre ses mindestenen over Per Odgaard. 16

17 Marie Bregendahl længere sigt. Det var asfalt og tagpapfabrikken, der nedlagdes i Den 21. maj 1925 rejste hans venner og naboer en mindesten over ham i Tastum Plantage. Stenen var udført af billedhuggeren Hansen Jakobsen. Bag ini a vet l opførelsen af stenen stod bl.a. Marie Bregendahl, og hun sørgede for, at der på stenen kom l at stå: PER ODGAARD FØDT 22. JUNI 1851 DØD 17. JANUAR 1910 DE SKJØNNESTE Æ WEED, ÆR AA FO NØJ TE AA GROW VAR HANS ORD OG HAN FIK DET TIL AT GRO TIL MINDE OM HANS VIRKE REJSTES DENNE STEN DEN 21. MAJ 1925 I 1899 udførte Axel Hou et af sine absolu e hovedværker, et manende portræt af Niels Hansen Jacobsen. GIFTEMÅL Peder Odgaard var gi 2 gange. Første gang den 5. oktober 1875 i Hvidbjerg på Thy med Karen Sloth Nielsen, der blev født 24. januar 1854 i Smerup i Hvidbjerg sogn. Hun døde af brystsyge den 16. november 1902 næsten umiddelbart e er overtagelsen og indflytningen på Ny Skivehus. På hendes grav opsa e 48 mænd fra Tastum og omegn en mindeplade som tak for den gæs rihed, de al d havde modtaget i hendes og Peder Odgaards hjem. Anden gang var den 3. juni 1906 på Frederiksberg med Jørgine Knudsen, der var født den 5. oktober 1885 i Tørring ved Randers. Hun døde den 14. januar 1964 i Dronninglund. 17

18 MARIE BREGENDAHL OM PEDER ODGAARD I anledning af Peder Odgaards død skrev Marie Bregendahl en ar kel i Skive Folkeblad den 2. april Heri hed det bl.a.: Marie Bregendahl fremhævede desuden Odgaards idealis ske og dybe demokra ske sindelag. Sam dig påpeger hun, at idealismen i hans seneste år delvis forsvandt, men han blev dog aldrig en almindelig gevinst forretningsmand. Peder Odgaard fik vist d e er anden prøvet de fleste af landets mere anseelige næringsveje. Fem tørvefabrikker havde han del i, flere store teglværker, to elektricitetsværker, en tagpapfabrik, en cementstensfabrik, en motorfabrik, en teks lfabrik, en cigarfabrik, et jernstøberi, og helt så langt lbage som 1880 et stort fællesmejeri, to herregårde (Ny Skivehus og Nørgaard) har han udstykket, og utallige andelsforetagender har han sat i gang, og har endog en overgang drevet en stors let studehandel. KILDER: Jeppe Aakjær: Livserindringer 1 & 2. Redigeret af Vinnie og Henning Linderoth. Forlaget Jenle, Aakjærselskabet Niels Mortensen: Et industrieventyr i Skive. I: Skivebogen Historisk Aarbog for Skive og Omegn. Side Henrik Fibæk Jensen: Jeppe Aakjær. Spillemand og stridsmand. I: Skivebogen Historisk Aarbog for Skive og Omegn. Side Til venstre har vi et portræt af Per Odgaard 1909 på Ny Skivehus. I forbindelse med Aakjærs Fodspor har Hans Frederiksen og P.K. Nielsen besøgt de nuværende ejere af Tastumgaard. De fik her mange fortællinger om Per Odgaard og Jeppe Aakjær. Et par af disse små notater kommer her! Videre fortæller Jeppe Aakjær i sine erindringer, at Per Odgaard ingen ng læste, men han forventede, at når Jeppe Aakjær havde læst en bog, blev han grundig orienteret om dens indhold, så de kunne diskuter emnet. På den måde fik begge jo noget ud af Aakjærs ophold på 18

19 Tastumgård. Ret o e foregik disse samtaler, mens Per Odgaard passede sit arbejde. Per Odgaard var ikke tyrannisk, men en bestemt og krævende arbejdsgiver. Dog undte han bestemt karlene et middagshvil, også forkarlen, der jo havde ansvaret for hestene, så Per Odgaard havde påtaget sig at fodre hestene i middagspausen. I den forbindelse kunne Jeppe Aakjær jo så sidde i hestestalden og samtale med Per Odgaard. En dag gik diskussionen særlig højt. Jeppe Aakjær havde lige læst den norske forfa er Garborgs bog: Fri skilsmisse, der var et indlæg i da dens sædelighedsdebat, så det var den, der var l debat. Jeppe Aakjær skriver i sine erindringer: Vi kom da i et sådant skænderi om Garborgs nye bog og dens moralske udsvævelser, at han glemte hestene, der sparkede i krybben, så splinterne røg for at få mere hakkelse for mulen, og den moralsk indignerede hestepasser fór op ned med foderkoppen mellem de forsømte dyr, mens han slængte det ene vredesord e er det andet imod Garborg og hans skægløse fosvarer, der her brugte en hestegrebning som skranke. Odgaard rent glemte at vække karlene, som han havde lovet, så de derved fik en lidt længere middagssøvn. Aakjær og Odgaard var under Jenles byggeri blevet ret uenige og det ellers gode venskab var blevet noget a ølet! Aakjær ver derfor ikke officielt med l Odgårds begravelse, men der fortælles... Til Peder Odgaards båre var der sendt en stor buket røde roser, men afsenderen var anonym, da buke en ikke var forsynet med et kondolencekort. Man mener, at buke ens afsender var Jeppe Aakjær. Under en samtale med den nuværende ejer af Tastumgård blev det mig fortalt, at diskussionen gik så højt, at Per Portræt af den norske forfa er Arne Garborg. 19

20 TASTUMGAARD Å nej, hvor er her dog venligt og kønt, alt så fortryllende, frodigt og grønt, alt her velsignelsens sølverdåb får. Ja, her er dejligt på Tastumgård! Her ser du haven med træer og med park, længere fremme den rugsvangre mark. Aksene gulne; om høst det spår. Ja, her er dejligt på Tastumgård. Vinden leger her dagen lang. Over os driver grålærkens sang, yndigt om høsten, men dejligst i vår. Ja, her er dejligt på Tastumgård. Hør hvor han jubler den spo ende stær, hør hvilken støj under tag i træ`r; ret gudvelsignet er fuglenes kår, her på det dejlige Tastumgård. Rundt om os buldrer maskinernes larm, damphesten stønner foraset og varm, vognene rumler langs stenbroen hård, ja, her er dejlig på Tastumgård. Virkende hænder ihvor man end ser; se, hvor der slides i muld og i ler, skovlene klirrer, og plejlene slår. Ja, her er dejligt på Tastumgård. Arbejd og skæmt går helt lys gt på rad, alvor og gammen det følges godt ad, ingen en spøg eller æmpe forsmår, nej, her er dejligt på Tastumgård. Sprudlende liv under arbejd og sang, raskhed i gerning og raskhed i gang. Higende fremskridt fra år l år, sådan man lever på Tastumgård. Lad det da vokse, det yndige hjem, videre, klarere, lysere frem. Himmel, beskærm du den grund, hvor det står! Favn du det deklige Tastumgård! Jeppe Aakjær, 1886 Af de e digt skrevet i 1886 kan man rig g se, hvor begejstret den unge Jeppe Aakjær var for alt det, han så og oplevede på Tastumgård hos Peder Odgaard. Her vederfaredes han, hvordan naturen, menneskets arbejde, foretagsomhed og fremsyn og åndelige styrke kan gå op i en højere poe sk, lyrisk enhed, hvilket kom l at præge hans senere li erære produk on såvel episk som lyrisk. 20 P.K.

21 HEART BE STILL, THE SUN GOES DOWN Rebildflaget er designet af Hans Toksvig i Redigeret af Annalise Jensen. Tekst: Jeppe Aakjær Melodi: Thomas Laub Transla on: S.D. Rodholm Heart be s ll, the sun goes down Smiling o er the meadows, Sheep and cows are homewards bound Through the deepening shadows. Heart, be s ll, be s ll, the sun goes down Silence falls on lanes and lea, Restless day is over One belated bumblebee Drones among the clover. Heart, be s ll, be s ll, the sun goes down So ly now the haze is s rred From the lowlands li ing; O er the treetops skims a bird Fleecy clouds are dri ing. Heart, be s ll, be s ll, the sun goes down Far toeast the windows gleam Red with flashes blinding; Sunset coloured flows a stream Through green pastures winding. Heart, be s ll, be s ll, the sun goes down. REBILD KANTATEN. Siden vi er begyndt at udsende Nyhedsmailen øges selskabets kontak lade og der er opstået et stort netværk. Sam dig betyder netværket, at der kommer rig g mange breve og mails, der indeholder billeder og fortællinger, hvor familien Aakjær har rela on l disse. Der spørges meget, men der kommer også mange effekter med postvæsnet eller med bil. Mange sender digte og dedika oner o.l. Et digt, der har mange reak oner på, er S lle hjerte sol går ned. Mails eller brevene fortæller næsten alle, at digtet har været brugt i forbindelse med begravelser. Ovenstående oversæ else af digtet har været brugt i forbindelse med en engelsk musik universitetslærers dødsfald og mindehøj delighed i Danmark. Han ønskede asken spredt ud over Lim orden medens et trestemmigt kor sang: Heart be s ll, the sun goes down Aakjær skrev digtet i 1912 l Rebildkomitéen. Sammen med 3 andre digte indgår digtet i Rebild kantaten. Senere på året vender vi lbage l historien om Jeppe Aakjærs forbindelse l Rebildfesterne, der i år kan fejre 100 års jubilæum. 21

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 23 Jenle, den 24. juni2013

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 23 Jenle, den 24. juni2013 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 23 Jenle, den 24. juni2013 Con Brio s. 2 Fra Formanden s. 3 Om de to første Forsamlingshusarrangementer s. 4 Frokostret s. 6 Arbejdende værksteder s. 8 Tegnehjørnet

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 17 Jenle, den 5. juni 2012

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 17 Jenle, den 5. juni 2012 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 17 Jenle, den 5. juni 2012 DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK www.jenle.dk ÅRETS AKTIVITETER Du kan hente arrangementbrochuren på h p://www.jenle.dk/pdf/tekster/arrangement.pdf

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret +89215218 er forkert. Ændres l +86944472 Der

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter?

Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter? PRESSEMEDDELSE Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter? Forbløffende pa en orløb bør følges op, mener fysioterapeut Nels Asmussen, Helsinge - Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine år som

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU- centre Hotel Nyborg Strand den 4. 5. maj 2009 Vejledning mellem tvang og tilbud

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden.

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. OM FILMEN Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet omkring sig til at spille nogle af de

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere