Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb SELSKABER PÅ JENLE Allerede nu er der mange bes llinger l foråret og e eråret Foto: H.F. Tastumgårds hoved bygning fotograferet Hvis du arrangerer ture for selskaber kan du kontakte koordinator for selskaber på eller tlf Vi åbner Jenle for selskaber den 19. april l 23. oktober 2012 fra 2 l 170 personer. DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK

2 TEKNISKE PROBLEMER Midt i travlhed med lre e læggelsen af en ny sæson løb vi ind i tekniske problemer med et af de programmer, der er nød vendige for udgivelsen af Ny hedsmailen. Det hele skulle nu være på plads, så vi fra næste udgivelse gerne skulle komme ud uden de store forsinkelser. MEDLEMSGAVEN. Aakjærselskabets bestyrelse har planlagt udgivelserne flere år frem. Det er vores inten on, at vi vil udgive nogle af Aakjær betydelige, men mindre kendte og læste værker. Udgivelserne skal komme så tæt på originaludgivelserne som muligt. Sam dig vil vi i udgivelserne desuden komme med betragtninger, der skal bringe værkerne ind i vores sam d. I år har vi valgt stridsskri et Missionen og dens Høvding. Det er Aakjærs debutbog, der udkom november Bogen bragte straks forfa eren Aakjær ind i centrum af den danske li erære verden. E er udgivelsen blev døren l familien Brandes åbnet på klem. Høvdingen, som Aakjær omtaler i bogen var s eren og formanden for Indre Mission, Vilhelm Beck. Aakjær havde oplevet, hvordan Indre Mission var begyndt at få fodfæste i sin egen landsby Aakjær. Han havde set, hvordan Indre Missions organisatorisk voksede sig stærkere og stærkere. Han havde set, hvordan Indre Mission var blevet en økonomisk stærk kirkelig mag aktor, gennem frivillige bidrag. På Jenle har vi Aakjærs moster Dortheas himmelbrev ophængt på en væg sammen med en række andre himmelbreve. Disse himmelbreve solgte Indre Missionske præster l religiøse letpåvirkelige personer. Det var katolske afladsbreve i ny forklædning. De kostede en tredjedel af en landarbejders årsløn. Men det, der forargede Aakjær mest, var missionens manglende livsglæde. Man skal heller ikke glemme, at bogen blev skrevet, hvor Estrupperioden var slu et. I Vilhelm Beck så Aakjær en ny Estrup, der på udemokra sk vis styrede hele sin organisa on. Beck var selv et barn af enevælden og har præget sin bevægelse i den retning. Han voksede op i den periode, hvor en enevældig konge kunne mene, at»vi alene vide, hvad der tjener l folkets bedste«, og Beck tog denne tradi on med 2

3 Hans Smidth: En Missionær holder Forsamling i en vestjysk Bondegaard. ind i Indre Mission, som han ved sin kæmpemæssige arbejdsindsats fik gjort l en stor bevægelse, men som han sam digt også styrede autoritært. (Af Kurt E. Larsen 29. september 2001, Kristligt Dagblad) Der var tre faktorer, der kunne få Aakjær l at hvæsse pennen mod Indre Missions organisa on: dens udemokra ske opbygning. dens afvisning af videnskaben bl.a. darwinismen. dens udny else af den lille mands frygt, ved at fraliste det nuværende Livs Glæde og Skjønhed 1 1 (Henrik Fibæk: Jeppe Aakjær, Skivebogen s. 81) Gennem udgivelsen af bogen lærte Aakjær også det håndværk, der skulle l for at skive en dokumentarisk tekst. I et brev l broderen Jens skriver Aakjær. For Tiden gjør jeg energiske Studier l et Værk om Vilh. Beck og hans Indre Mission [ ]. Jeg har i de sidste 14 Dage gjennemgaaet Bind Indre Missjons Tiende osv. (Henrik Fibæk: Jeppe Aakjær, Skivebogen s. 78) E erfølgende kom en række dokumentariske tekster fra Aakjærs hånd: 3 binds værket om Blicher og romanen Vredens Børn er de mest markante. Specielt med henvisning l Missionen og dens Høvding har mange anklaget Aakjær for at være ateist. Det vil jeg ikke afvise, hvis man som ateist sam dig kan have en stærk religiøs undertone i sit forfa erskab. For det har Aakjær. 3

4 Jeg finder mange paralleller l Aakjær i Niels Grønkjær: Den nye Gud E er fundamentalisme og ateisme, Anis, Kbh., Med denne henvisning, mener jeg også, at Aakjær har rig g meget at byde ind med i en moderne Guds forståelse. Bogen vil også indeholde flere af Aakjærs digte mm. Titlen på bogen bliver: Aakjær og det religiøse Vi forventer, at bogen bliver sendt ud l medlemmerne i løbet af marts måned. Der vil dere er gå én måned eller to inden boghandlerne og bibliotekerne kan have den på hylderne. ELSE RIIS ER DØD. Else Riis døde den 24. januar e er kort ds sygdom. Else har været med i arbejdet omkring Jenle siden selskabets start i Senere, da Kaj Riis blev formand for selskabet, deltog hun ak vt i alt det prak ske ved arrangementer. Da Kaj Riis blev syg og må e trække sig fra formandsjobbet, indtrådte Else Riis i bestyrelsen. Else Riis sad 6 år i bestyrelsen som koordinator for selskabsbesøg på Jenle. Æret være Else Riis minde. ANSØGNING Aakjærselskabet har igen fået afslag på en ansøgning. Denne gang ansøgte vi Statens Kunstråd for li eraturområdet Generelle midler om penge l en udgivelse af Magnus Vis sens Aakjær sangbog oversat l engelsk. Bogen er oversat af dansk amerikaneren Chris an M. Bak, der er bosiddende i Californien. Vi fik nej! Jeg var nær ved at sige som sædvanlig! Det er meget muligt, at vi ansøger forkert, men afslagene på ansøgningerne virker også tenden øse. I afslaget står der blandt andet, at de ikke giver l sangbøger. Ser man ansøgningens hjemmeside igennem, så står der intet om, at der ikke gives l sangbøger. Jeg ved ikke, om det er udslag af det skæve Danmark. Jeg håber og tror det ikke! Men vi må konstatere, at vi har svært ved at trænge ind i kulturministeriet med ansøgninger. En af måderne på at genopre e balancen er vel, at etablere en Jenles kulturambassade i København med det formål at henvende sig l ministeren med forespørgsler og råd om ansøgninger. Hvis et medlem bosiddende i København med d, lyst og kendskab l ansøgninger samt evt. kulturministeriet, så må man meget gerne henvende sig. 4

5 AAKJÆRSELSKABETS BOGDEPOT ER FÆRDIG. Vagn og Anton fly er reolen l CD erne. Foto: H.F. For at kunne holde bogpriserne på et rimeligt niveau, har Aakjærsel skabet beslu et, at vi ved udgiv elser vil frems lle et forholdsvis stort oplag. Det vil sige helst ikke under 2000 og gerne flere. Et så stort oplag kan kun lade sig gøre, fordi vi har mange medlemmer, fordi mange handler i vores e Bu k og fordi biblioteker og boghandlere a ager mange bøger hos os. Det er vi rig g glade for. Foto: H.F. Aakjærselskabets mange frivillige har hjulpet l med byggeriet og flytning samt registrering. På forbavsende kort d har vi fået skabt rig g gode muligheder for udvikling af e Bu kken. Det overskud, der kommer ud af bogsalget gennem Aakjærselskabet, går l opbygning af museet, forskning i Aakjærs forfa erskab og bevarelse af effekter i Mindestuerne. Der venter os også fortsat store omkostninger ved etablering af en mere effek v håndtering af salg i e Bu kken og den fysiske bu k. Omsætningen s ger s lle og roligt i vores e Bu k. For at gøre bogdepotet mere effek vt og overskueligt beslu ede vi at indre e et nyt rum l denne funk on. Sam dig arbejder vi på et nyt program l e Bu kken, der kan håndtere Dankort. Programmet skal også kunne klare salg af bille er l arrangementer o.l. Foto: H.F. 5

6 Aakjærselskabet har nedsat prisen på Aakjærs meget spændende bog: Pigen fra Lim orden. 6

7 AAKJÆR PÅ KINESISK I Aakjærselskabet ved vi ikke, om Jeppe Aakjær dligere har været oversat l kinesisk. Vi er dligere blevet overrasket af tekststeder, der henviser l Aakjæroversæ elser l forskellige sprog, men kinesisk er vi ikke stødt på. Der fortælles, at Aakjærs gode forfa erkollega Mar n Andersen Nexø, har ha Vredens Børn med l Sovjetunionen, og at bogen af denne vej er blevet oversat l flere sovje ske sprog. Men l kinesisk tvivler vi på. Teksten på kinesisk befandt sig på min mail den 31. august Borgmester i Skive, Flemming Eskildsen, der er formand for Jenleudvalget, havde sendt en pdf fil fra en kinesisk avis, hvor Jenlefesten den 7. august 2011 var omtalt. Ar klen er ret stor og kan derfor ikke vises i sin helhed i Nyhedsmailen. Den kinesiske forfa er l ar klen hedder Hester Jin og er bosiddende i Skive. Hun var l Jenlefesten den 7. august

8 E erfølgende har jeg mailet l hende og takket for ar klen og spurgt, om jeg må e anvende ar klen og digtet i NI. I forbindelse med de e projekt skal vi have kontakt l kinesiske miljøer, der kan være interesseret i Jeppe Aakjærs forfa erskab. Sam dig har jeg også spurgt, om hun har oversat andre digte. Hester Jin har planlagt at oversæ e Jeg er havren. E erfølgende har vi talt om at oversæ e 8 centrale digte l elektronisk udgivelse måske sammen med digtene på dansk og engelsk. Det er ikke et projekt vi hur gt bliver færdig med, men den ligger i støbeskeen og skal tage form. Skal man have kinesiske turister andre steder hen end l København og H.C. Andersens Hus i Odense, så kunne Jenle være en oplagt mulighed. Netop når vi taler om li eraturturister, så skal der selvfølgelig være mulighed for at læse forfa erens li eratur på turisternes eget modersmål. Vi glæder os meget l fortsat samarbejde. 8

9 Endelig bliver Livserindringerne udgivet igen! Det var de lidt længe om! BEGGE BIND 398, kr. NY MEDLEMSPRIS 268, kr. Sponsorerne: SKIVE KOMMUNE VELUX FONDEN TOYOTA FONDEN NYKREDITS FOND BG FONDEN GØR OS ENDNU BEDRE BLIV MEDLEM 9

10 OM PER ODGAARD OG AAKJÆR. Per Odgaard var i sin sam dig en meget spændende person, der var en entreprenør i ordets bedste forstand. Når man går rundt i den vestlige del af Skive by, så støder man kun på et vejskilt, der fortæller lidt om personen. Spørger man husejerne, så opdager man hur gt, at personen bag gadenavnet er glemt. De ved godt at husene er bygget omkring 1900 tallet. Men hvorfor har de ingen viden om?? Svenning Fu rup og Henning Linderoth har været rundt i kvarteret med fotografiapparat. Der var mange åbenlyse spor fra den omkring år Forbindelsen mellem Per Odgaard, Jeppe Aakjær og Tastum by er på vej i glemmebogen, men P.K. Nielsen og Hans Frederiksen har i sommeren 2011 besøgt Tastumgaard, der i dag ligger i Viborg kommune. Hans Frederiksen medbragte fotografiapparatet og tog en række prag ulde billeder fra stedet. Ar kel af Vinnie Linderoth. PEDER (PER) ODGAARD Per Odgaard var født den 22. juni 1851 på en gård i Hvidbjerg på Thyholm. Hans far hed Anders Odgaard og moren Maren Jakobsda er. Ifølge kirkebogen for Refs Herred, Hvidbjerg Sogn var Odgaard døbt: Peder Odgaard Andersen. I kirkebogen er så indskrevet, at han 24. oktober 1905 af by og herredsfogeden i Skive fik navnebevis for: Peder Odgaard. Vinnie Linderoth har været i arkiver og bøger. Det er der kommet nedenstående ar kel ud af. BARNDOM Barndomshjemmet var præget af højskolebevægelsen og i hjemmet kom bl.a. Kristen Kold, der var lærer og i sin undervisning inspireret af Grundtvigs skoletanker, ligesom han stod bag høj og friskolebevægelsens Kristen Kold, Per Odgaard var hele livet optaget af Kolds skoletanker. Odgaard store ønske var en fri og højskole i Tastum. 10

11 opre else. Med denne tradi on i barndomshjemmet var det nok en nærliggende tanke, at Odgaard blev elev på Oddense højskole i Salling. Oddense Højskole var blevet opre et i 1854 på foranledning af bonden og rigsdagsmanden Bertel Nørgaard fra Krejbjerg. Denne havde i 1851 etableret Krejbjerg højere Bondeskole i en længe på sin egen gård, men fik så fly et skolen l Oddense i Formålet med skolen var, at højne landboungdommens kundskaber i lyset af den folkelige vækkelsesperiode, der kendetegner perioden lige før og e er den frie forfatnings vedtagelse 5. juni Skolen blev ledet af en 3 mandsbestyrelse 2 gårdmænd og så den grundtvigske præst, pastor Glud fra Jebjerg, som Peder Odgaard her s ede bekendtskab med. Pastor Glud var den grundtvigske bevægelses førstemand på Skiveegnen. Pastor Kresten Glud ( ) Kresten Glud var en grundtvigsk ildsjæl i landsbyen Jebjerg. Han var en ak v underviser på Bertel Nørgaards Højskole i Oddense. Det bere es, at Pastor Glud var en formidabel historiefortæller. Sam dig elskede han diskussioner, hvilket han gerne førte med sine elever. Det var bestemt en mand for højskoleeleven Per Odgaard, men også for mejeristen i Jebjerg, Esper Andersen, der kom både i Gluds og Odgaards hjem. Når der var foredrag i Per Odgaards hjem, hvor også Aakjær gerne var deltager, så var Esper Andersen kusk for Glud. På denne måde blev der kny et en forbindelse mellem Jeppe Aakjær og Esper Andersen i Jebjerg. Aakjær opdagede hur gt, hvor dynamisk Jebjerg var og i særdeleshed Esper Andersen. Bertel Laustsen Nørgaard ( ) Bertel Nørgaard, Krejbjerg blev i 1848 indvalgt i den Grundlovgivende Rigsforsamling da Frederik VII har overladt magten l folket. Det var helt usædvanlig, at en bonde kunne blive valgt l så ærefuldt et job. 31. januar 1851 fik Bertel Nørgaard lladelse l opre else af Krejbjerg Højskole. (Kresten Kold fik sin lladelse 25. feb. Og åbnede den 1. nov..) Højskolen i Krejbjerg åbnede 7. november senere Oddense Han ønskede engelsk på skemaet i stedet for tysk! Forslaget afvises, da lsynet var lagt i præsternes hænder og de ønskede tysk! 11

12 Foto: H.F. Parken ved Tastumgaard, hvor der blev holdt mange store sommermøder. Per Odgaard var en stor personlighed, der brændte for den grundtvigske folkelighed og demokra et. TASTUMGAARD E er højskoleopholdet i Oddense a jente Peder Odgaard sin værnepligt som soldat i Viborg. Here er købte han i 1874 Vejsgård i Tastum i Fjends, som han omdøbte l Tastumgaard. Gården lå dengang i Tastum by. Her anlagde han 1875 i gårdens stuehus Fjends Herreds første fællesmejeri. I begyndelsen var det kun gårdens egen mælk, der blev behandlet på mejeriet, da Fjendsbønderne ikke ville have en lfly er l at behandle deres mælk. Samme år indgik Peder Odgaard sit første ægteskab med Karen Sloth Nielsen, der stammede fra en nabogård l Odgaards barndomshjem i Sydthy. Med Karen fik Odgaard sønnen, Niels, der blev opkaldt e er 12 Karens far. Sønnen overtog siden hen Tastumgaard. Det er i denne periode, at Jeppe Aakjær s er bekendtskab med Peder Odgaard. Helt præcist står ikke helt klart, men i Aakjærs livserindringer skrives, at han var en grøn spire i konfirma onsalderen, og at det var en a enstun l et møde i Odgaards hjem, hvor der var foredrag. Det er måske også fra højskole den Per Odgaards lyst l diskussioner stammede. I alt fald fortæller Jeppe Aakjær videre, at Odgaard aldrig blev træt af at diskutere, og at han var et knagendes godt hoved, en levende, livsbevæget mand, som havde lyst l at lære livet at kende, mere af det mundtlige ord end af bøgerne.

13 Ovenstående billede fra en flyver er taget i 1926 lidt udenfor Skive. I centrum ses Ny Skivehus, der var Per Odgaards private bolig. Øverst i højre hjørne ser man fabriksbyen, som Odgaard byggede. I midten af billedet ses de e er da dens forhold meget moderne arbejderboliger, som Odgaard fik bygget. Odgaards byggeri omkring år 1900 er i dag en integreret del af Skives vestby. Gå man rundt i kvarteret omkring Odgårdsvej er det meget let at finde bygninger, der er opført af Odgaard. De har været en del af et stort fabriksimperium. Med nu den øjne har de været værksteder. Foto: S.F fly edes Tastumgaard ud fra Tastum by. Peder Odgaard byggede det nuværende Ny Tastumgård, det ligger i Over Tastum. Mejeriet fly edes med og blev drevet meget moderne af en dampmaskine. Ved siden af mejeriet anlagdes et teglværk, så dampmaskines kapacitet kunne udny es bedst muligt. De e var dog ved at ruinere ham økonomisk, idet murstenssalget svigtede. Men en god ven hjalp ham økonomisk. Bønder i Fjends begyndte også at sende deres mælk l mejeriet på Tastumgaard, og i 1887 blev fællesmejeriets lokaler udlejet l leverandørerne, der videredrev mejeriet som andelsmejeri ind l 1902, hvor det fly edes l Kjeldbjerg. Her l kom, at han arbejdede ihærdigt for moderniseringen af egnens landbrug, bedre avlsdyr, flere sammenslutninger. De e førte bl.a. l brugsforeninger og andelsslagteri. REGIONENS TIETGEN En ny d oprandt ved Peder Odgaards ankomst l Fjends. Han sæ er flere forskellige foretagender i gang bl.a. mejeri og teglværk, forsamlingshuse i Fly, Tastum og Ørum, tørvemoser, samt en mængde plantager. Og i 1888 s ede han en plantningsforening i Skive. Med alle sine foretagender blev Odgaard hur g regionens Tietgen. KULTURELT CENTRUM Såvel i det gamle Tastumgaard som ved flytningen l Over Tastum blev gården også et 13

14 arnested og centrum for den grundtvigske bevægelse og a oldssagen. For på Tastumgård havde Odgaard anlagt en smuk have, og her blev der holdt sommermøder og sammenkomster med taler af bl.a. pastor Glud fra Jebjerg. A oldssagen blev agiteret af den omvandrende a oldsapostel, som Jeppe Aakjær kaldte Ole Nygaard. Nygaard besøgte o e Odgaard på Tastumgaard. PEDER ODGAARD OG JEPPE AAKJÆR Hos Peder Odgaard fik Aakjær sit andet hjem, fortæller han i sine Livserindringer : Tilsidst kunne vi slet ikke undvære hinanden. I begyndelsen af 1887 fly ede jeg min smule habengut l Tastumgård, hvor jeg fik et lo sværelse for mig selv, og kunne foretage mig hvad jeg ville. Det hed sig, at jeg skulle undervise en søn, Niels, da 7 8 år, nu den stoute ejer af fødegården, men det var endnu vig gere, at Per Odgaard og jeg fik vore daglige diskussioner. hans liv. Dels mejeriejer, Esper Andersen fra Jebjerg, og dels Aakjærs første kone, Marie Bregendahl med hvem han blev gi i Ægteskabet holdt dog ikke, og de gik fra hinanden i PEDER ODGAARD POLITISK OG SOCIALT Poli sk var Odgaard også ak v. Han lhørte teologen og højskoles eren Frede Bojsens kreds i par et Venstre. Som ak v poli ker afslog han flere gange at lade sig ops lle l folke nget. Derimod fik han en række offentlige llidsposter, blev medlem af sognerådet og amtsrådet og repræsentant for Viborg kredi orening for Salling og Fjends herred. Kunne de ikke på grund af træthed blive færdige med diskussionen, inviterede Odgaard o e Aakjær med i hans dobbeltseng, hvor de så snakkede hinanden i søvn. De havde en stor drøm om at grundlægge en højskole sammen i Fjends. Her skulle Odgaard stå for finansieringen og Aakjær skulle være skolens ideologiske kra. Sommermøde på Tastumgaard sås som begyndelsen. Og her var begge faste talere. Jeppe Aakjær dedikerede i 1900 novellesamlingen Fjandboer l Peder Odgaard med ordene: Min ven Per Odgaard Fjends Herreds dyg gste bonde legnet. Gennem Peder Odgaard mødte Jeppe Aakjær to personer, der kom l at spille en stor rolle i Socialt agiterede Peder Odgaard for bedre forhold for tjenestefolkene på landet eksempelvis ordentlige karlekamre. Spørgsmålet blev rejst allerede i 1885 i en ar kel om Huslivet og vore Arbejdere i ugebladet: Vort Landbrug. Et ugeblad for den danske bonde. Og de e 5 år før Jeppe Aakjær begyndte at tale samme sag, og 19 år før udgivelsen af Vredens Børn, der for alvor sa e gang i deba en. 14

15 Foto: S.F Ny Skivehus var dligere en stor gård placeret udenfor Skive by. Herfra styrede Per Odgaard i knap 10 år sit industriimperium, der var opbygget i umiddelbart nærhed af gården. I dag er Ny Skivehus et ak vitetscenter. NY SKIVEHUS I 1901 købte Peder Odgaard Ny Skivehus i Skive, der dengang var en 213 tdr. stor gård, beliggende i landsognet vest for Skive. Ny Tastumgaard blev overdraget l sønnen Niels. Karen og Peder Odgaard fly ede ind på Ny Skivehus. Med flytningen begyndte en ny epoke. Odgaard sørgede for, at der blev bygget veje l området og i de e erfølgende 6 år stod han bag anlæggelsen af fabrikker og et elektricitetsværk på Ny Skivehus jorde. Af fabrikker var det bl.a. cementstøberi (1903) ), hvor stenene l hans senere byggerier blev frems llet, en teks l, asfalt og tagpapfabrik, samt tobaks og automobilfabrik (1906). Foto: H.L. Jenles hovedbygning, der i dag er Mindestue for Nanna og Jeppe Aakjær. Odgaard opførte gården, men arkitekt Baumanns planer fik prisen l at s ge fra l kr. Aakjær mente ikke at Odgaard fulgt byggeriet lstrækkeligt. S gningen var anledningen l et køligt forhold mellem de dlige venner. Elektricitetsværket byggedes i 1904 og de e inden Skive by fik et.. Og så købte han en halvpart i en større manufakturforretning i Skive by. Og så begyndte han en udstrakt kvægeksport l Hamborg over Esbjerg. Der udstykkedes også en række byggegrunde langs de veje Per Odgaard anlagde, og her opførte arbejderne huse ved hans fabrikker. Husene blev økonomisk stø et af Odgaard. Den 213 tdr. Ny Skivehus skrumpede således ind l 114 tdr. i årene fra 1901 l JENLE Herregården Nørgård i Salling kom i september 1904 på tvangsauk on. Et konsor um bestående af bl.a. Peder Odgaard købte den ca. 400 tdr. land store herregård l en pris af kr. Konsor et ville udstykke halvdelen af herregården i 7 parceller, og ved Odgaards mellemkomst blev Jenle en af de største udstykninger med 50 tdr. agerjord og 10 tdr. skov og eng. En a en i 1905 skulle Jeppe Aakjær læse op af egne værker i Skive Teatersal. Til stede var Peder Odgaard, og ved en e erfølgende kaffesammenkomst udtrykte Jeppe Aakjær ønske om eget hjem gerne med lidt jord l. Odgaard svarede, at Aakjær kunne købe sådan en ejendom af ham. Han havde et stykke jord med en ualmindelig smuk beliggenhed ved Astrup Vig. Jeppe Aakjær så udstykningen næsten dag og var klar over, at det var stedet, hvor han ville bo. Han kontakter sin forlovede Nanna Krog 15

16 og sin bror Jens, der på det dspunkt var bosiddende i USA. Meningen var, at Jens Aakjær skulle eje gården og Jeppe Aakjær være lejer. Prisa alen med Odgaard på landbruget lød på kr. incl. nye bygninger og besætning. Peder Odgaard varetog de prak ske opgaver i forbindelse med opførelsen og salget. Imidler d blev der ændret så meget på tegningerne af Jenle, at det blev langt dyrere at opføre. Prisen steg l over kr. og byggeriet trak ud. Jeppe Aakjær var under byggeriet på studierejse l blandt andet Skotland. Han skrev hjem og var rasende på Peder Odgaard og hans håndtering af byggeriet og prisforhøjelsen. Aakjær truede med en retssag mod konsor et, men denne blev ikke l noget. Købet og byggeriet af Jenle sa e altså skår i deres venskab. Men på trods heraf kau onerer Peder Odgaard i 1907 for Jens Aakjær, så han kunne klare sine forpligtelser. Lånet var på 500 kr. INDUSTRIEVENTYRET SLUTTER Peder Odgaard døde i en alder af kun 58 år den 17. januar Han fik i begyndelsen af december 1909 et anfald af apopleksi. E er en bedring blev han angrebet af gig eber, der udviklede sig l lungebetændelse. Odgaards betydning for alle kredse på egnen kom l udtryk ved hans begravelse, hvor over 1000 mennesker deltog. I årene før sin død var Peder Odgaard Skiveegnens største arbejdsgiver. I avisen Skive Socialdemokrat stod 17. januar 1910 flg. nekrolog: P. Odgaard var forretningsmand, men han var også hjælpsom i høj grad og var ikke bange for at hjælpe småfolk, når han så, at det var arbejdsomme og ærlige folk. P. Odgaard var en af de mænd, der vil blive savnet. Hans industrivirksomheder afvikledes e er hans død. Virksomhederne blev overtaget af andre virksomheder eller Skive kommune. Kun en af virksomhederne overlevede på Øverst: Johannes V. Jensen på motorcykel, som kunne være frems llet på Odgaards fabrik. Til højre ses mindestenen over Per Odgaard. 16

17 Marie Bregendahl længere sigt. Det var asfalt og tagpapfabrikken, der nedlagdes i Den 21. maj 1925 rejste hans venner og naboer en mindesten over ham i Tastum Plantage. Stenen var udført af billedhuggeren Hansen Jakobsen. Bag ini a vet l opførelsen af stenen stod bl.a. Marie Bregendahl, og hun sørgede for, at der på stenen kom l at stå: PER ODGAARD FØDT 22. JUNI 1851 DØD 17. JANUAR 1910 DE SKJØNNESTE Æ WEED, ÆR AA FO NØJ TE AA GROW VAR HANS ORD OG HAN FIK DET TIL AT GRO TIL MINDE OM HANS VIRKE REJSTES DENNE STEN DEN 21. MAJ 1925 I 1899 udførte Axel Hou et af sine absolu e hovedværker, et manende portræt af Niels Hansen Jacobsen. GIFTEMÅL Peder Odgaard var gi 2 gange. Første gang den 5. oktober 1875 i Hvidbjerg på Thy med Karen Sloth Nielsen, der blev født 24. januar 1854 i Smerup i Hvidbjerg sogn. Hun døde af brystsyge den 16. november 1902 næsten umiddelbart e er overtagelsen og indflytningen på Ny Skivehus. På hendes grav opsa e 48 mænd fra Tastum og omegn en mindeplade som tak for den gæs rihed, de al d havde modtaget i hendes og Peder Odgaards hjem. Anden gang var den 3. juni 1906 på Frederiksberg med Jørgine Knudsen, der var født den 5. oktober 1885 i Tørring ved Randers. Hun døde den 14. januar 1964 i Dronninglund. 17

18 MARIE BREGENDAHL OM PEDER ODGAARD I anledning af Peder Odgaards død skrev Marie Bregendahl en ar kel i Skive Folkeblad den 2. april Heri hed det bl.a.: Marie Bregendahl fremhævede desuden Odgaards idealis ske og dybe demokra ske sindelag. Sam dig påpeger hun, at idealismen i hans seneste år delvis forsvandt, men han blev dog aldrig en almindelig gevinst forretningsmand. Peder Odgaard fik vist d e er anden prøvet de fleste af landets mere anseelige næringsveje. Fem tørvefabrikker havde han del i, flere store teglværker, to elektricitetsværker, en tagpapfabrik, en cementstensfabrik, en motorfabrik, en teks lfabrik, en cigarfabrik, et jernstøberi, og helt så langt lbage som 1880 et stort fællesmejeri, to herregårde (Ny Skivehus og Nørgaard) har han udstykket, og utallige andelsforetagender har han sat i gang, og har endog en overgang drevet en stors let studehandel. KILDER: Jeppe Aakjær: Livserindringer 1 & 2. Redigeret af Vinnie og Henning Linderoth. Forlaget Jenle, Aakjærselskabet Niels Mortensen: Et industrieventyr i Skive. I: Skivebogen Historisk Aarbog for Skive og Omegn. Side Henrik Fibæk Jensen: Jeppe Aakjær. Spillemand og stridsmand. I: Skivebogen Historisk Aarbog for Skive og Omegn. Side Til venstre har vi et portræt af Per Odgaard 1909 på Ny Skivehus. I forbindelse med Aakjærs Fodspor har Hans Frederiksen og P.K. Nielsen besøgt de nuværende ejere af Tastumgaard. De fik her mange fortællinger om Per Odgaard og Jeppe Aakjær. Et par af disse små notater kommer her! Videre fortæller Jeppe Aakjær i sine erindringer, at Per Odgaard ingen ng læste, men han forventede, at når Jeppe Aakjær havde læst en bog, blev han grundig orienteret om dens indhold, så de kunne diskuter emnet. På den måde fik begge jo noget ud af Aakjærs ophold på 18

19 Tastumgård. Ret o e foregik disse samtaler, mens Per Odgaard passede sit arbejde. Per Odgaard var ikke tyrannisk, men en bestemt og krævende arbejdsgiver. Dog undte han bestemt karlene et middagshvil, også forkarlen, der jo havde ansvaret for hestene, så Per Odgaard havde påtaget sig at fodre hestene i middagspausen. I den forbindelse kunne Jeppe Aakjær jo så sidde i hestestalden og samtale med Per Odgaard. En dag gik diskussionen særlig højt. Jeppe Aakjær havde lige læst den norske forfa er Garborgs bog: Fri skilsmisse, der var et indlæg i da dens sædelighedsdebat, så det var den, der var l debat. Jeppe Aakjær skriver i sine erindringer: Vi kom da i et sådant skænderi om Garborgs nye bog og dens moralske udsvævelser, at han glemte hestene, der sparkede i krybben, så splinterne røg for at få mere hakkelse for mulen, og den moralsk indignerede hestepasser fór op ned med foderkoppen mellem de forsømte dyr, mens han slængte det ene vredesord e er det andet imod Garborg og hans skægløse fosvarer, der her brugte en hestegrebning som skranke. Odgaard rent glemte at vække karlene, som han havde lovet, så de derved fik en lidt længere middagssøvn. Aakjær og Odgaard var under Jenles byggeri blevet ret uenige og det ellers gode venskab var blevet noget a ølet! Aakjær ver derfor ikke officielt med l Odgårds begravelse, men der fortælles... Til Peder Odgaards båre var der sendt en stor buket røde roser, men afsenderen var anonym, da buke en ikke var forsynet med et kondolencekort. Man mener, at buke ens afsender var Jeppe Aakjær. Under en samtale med den nuværende ejer af Tastumgård blev det mig fortalt, at diskussionen gik så højt, at Per Portræt af den norske forfa er Arne Garborg. 19

20 TASTUMGAARD Å nej, hvor er her dog venligt og kønt, alt så fortryllende, frodigt og grønt, alt her velsignelsens sølverdåb får. Ja, her er dejligt på Tastumgård! Her ser du haven med træer og med park, længere fremme den rugsvangre mark. Aksene gulne; om høst det spår. Ja, her er dejligt på Tastumgård. Vinden leger her dagen lang. Over os driver grålærkens sang, yndigt om høsten, men dejligst i vår. Ja, her er dejligt på Tastumgård. Hør hvor han jubler den spo ende stær, hør hvilken støj under tag i træ`r; ret gudvelsignet er fuglenes kår, her på det dejlige Tastumgård. Rundt om os buldrer maskinernes larm, damphesten stønner foraset og varm, vognene rumler langs stenbroen hård, ja, her er dejlig på Tastumgård. Virkende hænder ihvor man end ser; se, hvor der slides i muld og i ler, skovlene klirrer, og plejlene slår. Ja, her er dejligt på Tastumgård. Arbejd og skæmt går helt lys gt på rad, alvor og gammen det følges godt ad, ingen en spøg eller æmpe forsmår, nej, her er dejligt på Tastumgård. Sprudlende liv under arbejd og sang, raskhed i gerning og raskhed i gang. Higende fremskridt fra år l år, sådan man lever på Tastumgård. Lad det da vokse, det yndige hjem, videre, klarere, lysere frem. Himmel, beskærm du den grund, hvor det står! Favn du det deklige Tastumgård! Jeppe Aakjær, 1886 Af de e digt skrevet i 1886 kan man rig g se, hvor begejstret den unge Jeppe Aakjær var for alt det, han så og oplevede på Tastumgård hos Peder Odgaard. Her vederfaredes han, hvordan naturen, menneskets arbejde, foretagsomhed og fremsyn og åndelige styrke kan gå op i en højere poe sk, lyrisk enhed, hvilket kom l at præge hans senere li erære produk on såvel episk som lyrisk. 20 P.K.

21 HEART BE STILL, THE SUN GOES DOWN Rebildflaget er designet af Hans Toksvig i Redigeret af Annalise Jensen. Tekst: Jeppe Aakjær Melodi: Thomas Laub Transla on: S.D. Rodholm Heart be s ll, the sun goes down Smiling o er the meadows, Sheep and cows are homewards bound Through the deepening shadows. Heart, be s ll, be s ll, the sun goes down Silence falls on lanes and lea, Restless day is over One belated bumblebee Drones among the clover. Heart, be s ll, be s ll, the sun goes down So ly now the haze is s rred From the lowlands li ing; O er the treetops skims a bird Fleecy clouds are dri ing. Heart, be s ll, be s ll, the sun goes down Far toeast the windows gleam Red with flashes blinding; Sunset coloured flows a stream Through green pastures winding. Heart, be s ll, be s ll, the sun goes down. REBILD KANTATEN. Siden vi er begyndt at udsende Nyhedsmailen øges selskabets kontak lade og der er opstået et stort netværk. Sam dig betyder netværket, at der kommer rig g mange breve og mails, der indeholder billeder og fortællinger, hvor familien Aakjær har rela on l disse. Der spørges meget, men der kommer også mange effekter med postvæsnet eller med bil. Mange sender digte og dedika oner o.l. Et digt, der har mange reak oner på, er S lle hjerte sol går ned. Mails eller brevene fortæller næsten alle, at digtet har været brugt i forbindelse med begravelser. Ovenstående oversæ else af digtet har været brugt i forbindelse med en engelsk musik universitetslærers dødsfald og mindehøj delighed i Danmark. Han ønskede asken spredt ud over Lim orden medens et trestemmigt kor sang: Heart be s ll, the sun goes down Aakjær skrev digtet i 1912 l Rebildkomitéen. Sammen med 3 andre digte indgår digtet i Rebild kantaten. Senere på året vender vi lbage l historien om Jeppe Aakjærs forbindelse l Rebildfesterne, der i år kan fejre 100 års jubilæum. 21

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 23 Jenle, den 24. juni2013

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 23 Jenle, den 24. juni2013 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 23 Jenle, den 24. juni2013 Con Brio s. 2 Fra Formanden s. 3 Om de to første Forsamlingshusarrangementer s. 4 Frokostret s. 6 Arbejdende værksteder s. 8 Tegnehjørnet

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AFDELINGSBESTYRELSEN 4 BEBOERKLAGENÆVNET 5 EGEN TRÆKNINGSRET 6 HVEM ER KAB? 7

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia På jagt efter historiske fortællinger i Den Fynske Landsby 5.- 6.årgang Billederne er hentet fra wikipedia Velkommen I Den Fynske landsby ser det ud på samme måde, som der kan have set ud i 1800-tallet.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 18 Jenle, den 5. jull 2012

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 18 Jenle, den 5. jull 2012 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 18 Jenle, den 5. jull 2012 Se Jenle.dk Bente Kure & Leif Ernstsen spiller på torsdag d. 12. juli Fortsat få bille er! DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Generalforsamling i Kyndby Bylaug Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kyndby Bylaug. Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved præstegården. Dagsorden

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 2

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 2 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 2 Dette nummer af NI, vil indeholde beskrivelser af tre store arrangementer på Jenle. Til de to kan man reservere billetter på jenle.dk. Der er allerede godt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018 RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND ARRANGEMENTER forår 2018 Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal Kalø Slot i 700 år. Foredrag ved Vilfred Friborg Hansen, cand. mag i historie, tidligere

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 Almægtige Gud og skaber. TAK, for at du giver os alt, hvad vi behøver; lær os at søge dit rige. AMEN Han havde dyrket markerne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 INSTALATIONSRET 4 TIL DIG DER FLYTTER UD 5 OPSIGELSE 5 FRAFLYTNINGSSYN 5 VEDLIGEHOLDELSESORDNINGER 6 BOLIGGARANTIBEVIS 6 TIL DIG DER

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Hvad mon der sker, når man skal bort?

Hvad mon der sker, når man skal bort? Hvad mon der sker, når man skal bort? Shubidua stillede spørgsmålet i Den røde tråd og vi stillede spørgsmålet i 2.c på Engdalskolen. Et stort spørgsmål at stille en flok 8-9 årige skolebørn, men vi havde

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere