På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi."

Transkript

1 Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet har til formål at fremme tilførslen af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Projektet omfatter følgende initiativer: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter Udvikling af et investor-readiness program for iværksætterne Fremme af Business Angels investeringer Vurdering af behovet for etablering af Regionalt investeringsselskab Sekretariatet indstiller, at at at at Vækstforum godkender projektet som et to-årigt initiativ med den beskrevne organisering og økonomi Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 2,7 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler Vækstforum reserverer i alt 2,7 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger på initiativerne Beslutning Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, at der skal igangsættes initiativer til at forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Vækstforum godkendte på sit møde april 2007, at der blev igangsat et forprojekt, der havde til formål at udarbejde en status på markedet for risikovillig kapital og give anbefalinger til det videre arbejde. Vækstforum behandlede projektet på sit møde den 13. september 2007, hvor følgende beslutning blev taget: Sagen udsættes med bemærkning om, at projektets økonomi gennemgås med henblik på at målrette indsatsen og afklare behovet for kompetenceudviklingen af rådgivningssystemet, således at økonomien afspejler Vækstforums ønsker om at begrænse den del, der vedrører kompetenceudviklingen og kan holdes på et étcifret mio. beløb. På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. Vækstforum 26. maj 2008

2 26 Baggrund Kapital er en afgørende faktor både i forbindelse med start af virksomhed og i de senere udviklingsfaser. Et velfungerende marked for risikovillig kapital betragtes således som en nøglefaktor i bestræbelserne på at fremme erhvervsmæssig vækst og udvikling. Det samlede kapitalmarked kan være vanskeligt at overskue for både iværksættere og rådgivere. Der er mange aktører på markedet, og finansieringskilderne afhænger ofte af, hvor langt ideen er fremme og hvilken risikoprofil, der er i virksomheden. En iværksætter skal derfor gøre sig klart, hvad det er for en type investering, der passer til virksomheden, hvilke investorer der vil være de bedst egnede til at tilføre både kapital og de kompetencer, der er brug for i virksomheden og dernæst sætte sig ind i investorernes respektive fokusområder, investeringskriterier og vurderingskriterier. Initiativerne i dette projekt har til formål at sikre iværksættere og virksomheder bedre adgang til risikovillig kapital, bl.a. gennem en øget lokal og regional forankring af Vækstfondens produkter. Af få tilført risikovillig kapital kræver også god forberedelse fra iværksætterens side, og projektet omfatter derfor også en indsats rettet mod iværksætterne med henblik på at sikre, at der i højere grad sker et vellykket match mellem iværksætter og investor. Indhold Projektet vil indeholde følgende initiativer: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter Vækstfondens samarbejde med Væksthusene skal styrkes, bl.a. i form af en øget regionalisering af Vækstfondens produkter og etablering af et formaliseret samarbejde om identifikation og udvikling af virksomheder med potentiale til kapitaltilførsel fra Vækstfonden. Uddannelse af ambassadører i Væksthusene Vækstfonden tilbyder uddannelse af ambassadører i Væksthusene: der udpeges nogle faste medarbejdere, der får oplæring i Vækstfondens produkter, hvorved ambassadøren vil kunne henvise virksomhederne til relevante produkter. Der skal indgås et formaliseret samarbejde mellem Vækstfonden og Væksthuset med henblik på at en større del af kompetencerne vedrørende screening af virksomheder lægges ud til Væksthuset. En uddannelse af ambassadører i Vækstfondens produkter kan dog ikke stå alene. Der skal derfor ske en generel kompetenceudvikling inden for kapitalformidling af en til to medarbejdere i Væksthuset. Det er helt afgørende, at de konsulenter, som de kapitalsøgende iværksættere og virksomheder kommer i kontakt med, har et dybt kendskab til hele kapitalmarkedet og dets opbygning, såvel nationalt som internationalt. Rejsehold fra Vækstfonden Vækstfonden etablerer et rejsehold, der kommer til Væksthuset mindst én gang i kvartalet for at mødes med virksomheder, dels i form af temamøde og seminarer af generel karakter og dels i form af individuelle møder mellem enkeltvirksomheder og Vækstfonden. Denne indsats skal understøttes af en generel indsats i erhvervsservicesystemet med henblik på at udvikle de regionale kompetencer vedrørende kapitalmarkedet. Indsatsen vil omhandle temamøder, seminarer o.lign. der skal have til formål at synliggøre, skabe overblik over og gensidigt kendskab til de aktører, der er på kapitalmarkedet. Vækstforum 26. maj 2008

3 27 Styrkelse af Vækstfondens Kom-i-gang-lån Vækstfondens Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning målrettet nystartede virksomheder. Der skal i samarbejde med den lokale erhvervsservice sættes fokus på Kom-i-gang-lånene med henblik på at sikre, at flere pengeinstitutter vil tilbyde iværksættere disse lån. Hidtil har kun 5 pengeinstitutter på landsplan tilbudt disse lån. Den konkrete indsats vil omhandle etablering af samarbejdsaftaler mellem det lokale erhvervskontor og pengeinstitutter, herunder etablering af samarbejdsaftaler, der skal sikre, at iværksætterne har en gennemarbejdet forretningsidé og er godt forberedte til mødet med banken. Indsatsen udvikles i samarbejde med den lokale erhvervsservice. Udvikling og gennemførelse af et investor-readiness program for iværksættere At få tilført risikovillig kapital kræver god forberedelse fra iværksætterens side. Der skal derfor gennemføres en indsats omfattende kompetencetilførsel til iværksætterne med henblik at kvalificere dem til at møde den risikovillige kapital. Kursusaktiviteterne kan indeholde emner som: Kapitalmarkedet og dets opbygning Typer af aktører Fra forretningsplan til investor-plan De nødvendige nøgletal og deres beregning Herudover skal der gennemføres en mere generel indsats med fokus på forskellige elementer knyttet til kapitalformidling. Indsatsen vil omhandle temamøder, seminarer inden for bl.a. følgende områder: Masterclasses for kapitalsøgende iværksættere Sådan styrker du din dialog med investorerne (temamøde) Mød investorerne og find ud af, hvad de lægger vægt på (temamøde med indlæg fra forskellige investorer) Styrkelse af innovationsmiljøer Innovationsmiljøerne er et statsligt initiativ, der startede i 1998 med godkendelse af 6 innovationsmiljøer. Ved den seneste udbudsrunde blev 7 innovationsmiljøer godkendt for perioden , heraf to i Region Midtjylland. Innovationsmiljøer stiller viden og kapital til rådighed for iværksættere og forskere med en vidensbaseret idé med et kommercielt potentiale. Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennemfører netop nu en udbudsrunde vedrørende drift af innovationsmiljøer for en 3-årig periode med mulighed for 2 års forlængelse. I det aktuelle udbud stilles der større krav til innovationsmiljøernes kompetencer, og målet er at opnå en struktur, hvor kompetencerne samles i stærkere miljøer end i dag. En regional indsats rettet mod innovationsmiljøerne afventer resultatet af udbudsforretningen. Fremme af Business Angels-investeringer Partnerkapital Vækstfonden har for nylig igangsat et nyt initiativ, Partnerkapital, som har til formål at kunne matche Business Angels investeringer. Der forventes årligt foretaget 6-8 investeringer på nationalt plan i størrelsesordenen 3-8 mio. kr. pr. investering (det tilsvarende beløb fra en eller flere Business Angels). Et Business Angels Match er således allerede Vækstforum 26. maj 2008

4 28 etableret på nationalt plan og understøttes kun indirekte her gennem en styrkelse af Business Angels Netværk. Sekretariatsbetjening af Business Angels netværk Initiativet Business Angels Netværk blev igangsat i 2000 af staten, men de regionale netværk har svært ved at blive opretholdt. For at netværkene har noget at tilbyde Business Angels, er det nødvendigt at afsætte ressourcer til sekretariatsbetjening. Sekretariatet skal have en screeningsfunktion og dermed frasortere de mest uoplagte investeringsprojekter, samtidig med at alle investeringsprojekterne bliver forhåndsbearbejdet inden de forelægges for Busines Angels netværket. Dette forventes at kunne styrke tilgangen af investorer og derved styrke anvendelsen af Vækstfondens initiativ Partnerkapital. Undersøgelse af muligheder for etablering af Regionalt investeringsselskab Der skal gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at undersøge mulighederne og behovet for etablering af et regionalt investeringsselskab. Som inspiration kan fremhæves de forholdsvis nyetablerede regionale investeringsselskaber i Region Syddanmark og i Region Nordjylland. Begge selskaber er blevet til i et samarbejde mellem regionale aktører og Vækstfonden. Vækstfonden forventes tilsvarende at ville bidrage til etablering af et regionalt investeringsselskab i Region Midtjylland, men har ikke for nuværende ressourcer til at indgå i et samarbejde. Det bemærkes, at Region Midtjylland i henhold til Lov om erhvervsfremme ikke har mulighed for at indskyde kapital i et investeringsselskab Økonomi Budget 2008/ /10 I alt Lokal og regional forankring af Vækstfondens 0,45 0,45 0,9 produkter, herunder uddannelse af ambassadører, afholdelse af temamøder Styrkelse af kom-i-gang-lån 0,25 0,25 0,5 Investor-readiness program for iværksættere 1,0 1,0 2,0 Sekretariatsbetjening af Business Angels netværk 1,0 1,0 2,0 I alt 2,7 2,7 5,4 Finansieringsplan 2008/ /10 I alt Region Midtjylland 1,35 1,35 2,7 EU, Regionalfond 1,35 1,35 2,7 I alt 2,7 2,7 5,4 Bilag: Kapitalformidling - projektbeskrivelse Vækstforum 26. maj 2008

5 Kapitalformidling Resume Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, at der skal udvikles og igangsættes initiativer, som skal forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af kapital og kompetencer. Kapitalformidling er et vigtigt emne i den forbindelse og skal styrkes i Regionen. Manglende muligheder for tilførsel af kapital og kompetencer må ikke være en hindring for vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Af få tilført risikovillig kapital kræver imidlertid god forberedelse også fra iværksætteren. Dette projekt skal være med til at fremme et velfungerende marked for risikovillig kapital, således at der i højere grad sker et vellykket match mellem iværksætter og investor. Initiativet omfatter følgende: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter Udvikling af et investor-readiness program for iværksætterne Styrkelse af innovationsmiljøer Fremme af Business Angels investeringer Vurdering af behovet for etablering af Regionalt investeringsselskab Baggrund Kapital er en afgørende faktor både i forbindelse med start af virksomhed og i de senere udviklingsfaser. Hvis den nødvendige venture- eller vækstkapital ikke er til rådighed, kan det have som konsekvens at nye innovative projekter ikke føres ud i livet eller at allerede etablerede virksomheder ikke udvikler sig optimalt. Et velfungerende marked for risikovillig kapital betragtes således som en nøglefaktor i bestræbelserne på at fremme erhvervsmæssig vækst og udvikling. Iværksættere med den gode forretningside står overfor en væsentlig udfordring i at finde risikovillig kapital til udvikling og vækst i virksomheden. Ofte afhænger finansieringskilderne til iværksættere af, hvor langt ideen er fremme og hvilken risikoprofil der er i virksomheden. En meget innovativ virksomhed må også typisk igennem flere kapitaltilførsler indenfor de første 3-5 år. For hver udviklingsfase i en virksomhed findes en tilsvarende finansieringsfase eller type. Først og fremmest investerer iværksættere typisk egne penge og tid i at sætte virksomheden i gang, mens næste instans af investorer kan være innovationsmiljøer og Business Angels. Senere i processen kommer Vækstfonden og ventureselskaber. For iværksætteren er det vigtigt at gøre sig klart, hvad det er for en type investering, der passer til virksomheden, hvilke investorer der vil være de bedst egnede til at tilføre både kapital og de kompetencer, der er brug for i virksomheden og dernæst sætte sig ind i investorernes respektive fokusområder, investeringskriterier og vurderingskriterier. Det handler derfor om for iværksættere, både at skaffe sig indsigt i kapitalmarkedet og at opnå kontakt med markedets aktører, herunder at skaffe sig en forståelse af hvordan feltet fungerer. Præcis hvordan en iværksætter skal/kan begå sig i forhold til kapitalfeltet og dets aktører vil være situationsafhængigt, da kapitalfeltets aktører, idéer, projekter og iværksætter i hver enkelt situation vil være forskellige. Det vil sige, at det primært er noget man kan lære sig gennem interaktion med feltet og ved at prøve sig frem. 1

6 Det at skaffe sig overblik over kapitalmarkedet samt skaffe sig viden om, hvordan man skal begå sig i forhold til kapitalmarkedet er dog ikke uden problemer for mange iværksættere, ligesom det kræver meget tid for iværksætteren. Endvidere er der forhold der tyder på at kapitalmarkedet ikke fungerer som det skal, med det til følge at iværksætterne ikke tilføres den nødvendige kapital. Problemopfattelserne spænder her fra at problemerne ligger på kapitalsiden altså at der ikke er tilstrækkelig risikovillig kapital, til at problemet er på efterspørgselssiden, altså at der er mangel på gode ideer og kompetente iværksættere, herunder at iværksætterne mangler kommercielle kompetencer og forretningsforståelse. Formålet med dette initiativ er at forbedre iværksætteres adgang til finansiering gennem en række indsatser, der retter sig både mod kapitalsiden og mod efterspørgselssiden, herunder både mod rådgivere og iværksættere. Kapitalmarkedet Der kan være mange forskellige kilder til finansiering, når en iværksætter starter virksomhed og når en mere moden virksomhed har behov for kapital til videre vækst. Nedenstående forsimplede figur illustrerer, hvilke aktører, der typisk investerer i hvilke udviklingsfaser og hvor store kapitalbehov, der typisk er tale om i de forskellige udviklingsfaser. 2

7 Kapitalformidlingslandskabet Kapitalbehov Private Equity Business Angels Venture Penge- og realkreditinstitutter VækstFonden Innovationsmiljøer Proof of concept Proof of Business Udviklingsfaser Aktører/produkter Seed Start-up Ekspansion Vedvarende vækst Nyorientering Proof-of-concept Proof-of-Concept omfatter test af, hvorvidt en ny teknologi overhovedet giver basis for kommerciel udnyttelse. Risikoen ved Proof-of-Concept-projekter er høj, ligesom ressourceindsatsen er omfattende, hvilket betyder, at private investorer typisk ikke tør binde an med at finansiere sådanne projekter. Det er i 2007 etableret en statslig pulje med henblik på at fremme antallet af kommercialiserbare ideer fra forskningsverdenen. Puljen er geografisk opsplittet: en i Vestdanmark og en i Østdanmark. Den vestdanske pulje er et projekt med deltagelse af Aarhus Universitet, Ålborg Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Syddansk Universitet med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Projektet løber frem til 31. december 2009 og den vestdanske pulje har i alt fået 13 mio. kr. Hvert enkelt projekt kan maksimalt tildeles kr. i støtte. Innovationsmiljøer Innovationsmiljøerne er for innovative iværksættere, som har en vidensbaseret idé med et kommercielt potentiale. Innovationsmiljøerne laver en forundersøgelse af et projekt, inden der 3

8 træffes beslutning om investering. Innovationsmiljøerne tilbyder således viden, rådgivning og udviklingskapital i den første fase af virksomhedens udvikling Innovationsmiljøerne kan investere op til 1,5 mio. kr. i udviklingen af projekter i første runde. I anden runde kan Innovationsmiljøerne komme med 40% af kapitalen dog max. 2,5 mio kr. I Region Midtjylland er der 2 innovationsmiljøer - Østjysk Innovation A/S og InnovationMidtvest A/S. Der gennemføres netop nu en udbudsforretning vedrørende drift af innovationsmiljøer for perioden Proof-of-Business I forbindelse med udmøntningen af globaliseringspuljen fra efteråret 2006 afsatte regeringen sammen med et bredt flertal af Folketinget 40 mio. kr. årligt til en ordning med tidlig forretningsudvikling (Proof-of-Business) til iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner. Ordningen består af et sparringsforløb, hvor udvalgte iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner kan få afprøvet deres forretningsidé og strategi. Vækstfonden vil, som en del af ordningen, tilbyde finansiering til en del af de virksomheder, som gennemfører sparringsforløbet. Formålet med finansieringen er at understøtte virksomhedernes vækstambitioner med de finansieringsinstrumenter Vækstfonden har til rådighed. Vækstfonden har udvalgt ConnectDanmark til at varetage opgaven med screening og sparring. Til dette er der afsat samlet 12 mio. kr. over de næste 3 år. Der forventes at blive gennemført i alt 300 screeninger og sparringer i perioden. Business Angels Begrebet Business Angel dækker over individuelle, private investorer, der går ind med kapital, men først og fremmest med viden og erfaring i virksomhedens tidlige udviklingsfaser. Der findes et regionalt Business Angels netværk i Østjylland, hvis formål er at styrke mulighederne for at innovative iværksættere kan møde private kompetencegivende investorer. Netværket sekretariatsbetjenes af Østjysk Innovation. Det regionale Business Angels netværk i Østjylland afholder 6-8 møder årligt. På hvert møde præsenteres 2-3 iværksætterprojekter, hvor der forinden er udsendt en forretningsplan til Business Angels. Den personlige præsentation på selve mødet og den efterfølgende dialog mellem iværksætter og Business Angel har stor betydning for det videre forløb. Vækstfonden Vækstfonden er Danmarks største investor inden for de tidligere faser i en virksomheds udvikling. Samlet set har Vækstfonden i alt 2,1 mia. kr. under forvaltning. Vækstfonden har forskellige produkter til de forskellige faser, blandt andre kan nævnes: Kom-i-gang-lån: Lån op til 1 mio. kr. Målgruppen er iværksættere indenfor service og mindre produktion, med begrænset mulighed for sikkerhedsstillelse. Vækstkaution: Kaution for 75% af kreditrisikoen på lån op til 5 mio. kr. Traditionelle iværksættere, etablerede virksomheder og ejerskifte med omsætningspotentiale op til 10 mio. kr. Partner kapital: Business Angels Match (Krone-til-krone matching af business angels investeringer). Mindre, innovative virksomheder med kapitalbehov op til 25 mio.kr. 4

9 Venturefonde Danmark er der 51 1 venturefonde og fælles for de fleste er, at de er geografisk placeret i og omkring hovedstadsområdet, hvilket betyder, at deres investeringer typisk er gået til virksomheder i dette område. Nærhed til kapitalen er vigtig. Venturekapital er risikovillig kapital, der investeres i virksomheden med en ejerandel i virksomheden som modydelse. Som ventureinvestor er ambitionen at investere i nye virksomheder baseret på innovative løsninger. Udsigten til sammen med iværksætteren at skabe en stor succes og dermed et stort afkast er afgørende for, at investorer er villige til at løbe en betydelig risiko for at når dertil. Investorer stiller kompetencer og netværk til rådighed for de virksomheder, de investerer i. Der findes et antal mindre, lokalt baserede venturefonde, som kan være attraktive for den type af virksomheder, der findes i Region Midtjylland, f.eks. Agro Business Innovation, Venture MidtVest og Incuba Århus. Endvidere arbejdes der på etablering af en ny regional iværksætterfond, Inventure Capital, som er en samling af 3 fonde: Innfond Ålborg, Incuba Århus og Syddansk kapital Kolding. Herudover har Vækstfonden givet tilsagn om investering i fonden. Hertil kommer muligheder for corporate venture-investeringer. Corporate Venture er etablerede virksomheders investeringer i iværksættere mm. Fænomenet er ikke særlig udbredt heller ikke på nationalt plan. Nuancering af kapitalmarkedet Forståelsen af markedet kan dog måske med fordel nuanceres. Man kan forstå venturekapital feltet, som bestående af nøgle- og randaktører. De aktører, der direkte formidler venture kapital, kan betragtes som feltets nøgle-aktører; det drejer sig for eksempel om egentlige venture kapital selskaber (VC), corporate venture kapital selskaber (CVC) og private investorer business angels (BA). Vejen ind til nøgleaktørerne i venturekapitalfeltet er oftest noget snørklet, især når det drejer sig om private uformelle investorer, da disse opererer diskret og anonymt. Venture kapital selskaber er mere synlige, men iværksætterne betragter dem ofte som nogle der kun er for de rigtigt tunge drenge, hvorfor det oftest ikke er en mulighed, som iværksætteren overvejer på egen hånd, og corporate venture kapital er ofte slet ikke noget, som iværksætteren kender til. Under alle omstændigheder er kendskabet til de forskellige aktører ofte ret lille og vejen ind til dem ikke uproblematisk, hvilket betyder, at andre mere synlige rand-aktører fungerer som bro ind til kerne-aktørerne. Randaktørerne er for eksempel offentlige og private innovationsmiljøer, Connect Denmark, erhvervsråd, revisorer, banker, DBAN osv., det er altså aktører og institutioner der er involveret med iværksættere på forskellig vis, for eksempel som rådgivere. Disse aktører kan fungere som broer til egentlig venturekapital, enten fordi de har et formelt samarbejde med nogle af investorerne eller fordi de har et uformelt netværk, der rækker ind til kernen i feltet. Iværksætteres adgang til venturekapital Adgangen til venturekapital, altså risikovillig kapital til nye virksomheder, er en væsentlig og kritisk faktor, når man betragter rammebetingelserne for entrepreneurskab. Ikke mindst adgangen til seed kapital er afgørende, for uden den nødvendige og meget tidlige finansiering kan nye innovative projekter ikke føres ud i livet, hvilket på både kort og lang sigt har negative 1 Jf. Opgørelse fra DVCA Hertil kommer 12 buy-out-selskaber. Venturefonde og buy-outselskaber havde i den samme opgørelse ca. 35 mia. kr. under forvaltning med en ligelig fordeling til hver. 5

10 samfundsøkonomiske konsekvenser. Markedet for seed kapital i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke velfungerende. Man kan generelt støde på flere forskellige problemopfattelser i den forbindelse; nogle mener at problemerne ligger på kapitaludbudssiden, altså hos investorerne, ved at der enten ikke er tilstrækkelig med risikovillig kapital eller at investorernes investeringspræferencer er for snævre. Andre mener at der er risikovillig kapital nok, og at efterspørgselssiden er problemet, fordi der er mangel på tilstrækkelig mange gode ideer og kompetente iværksættere, mens atter andre fremhæver at der på én gang både er tilstrækkelig meget kapital og tilstrækkelig mange gode projekter, således at problemet i højere grad bør opfattes som et kontaktproblem, for eksempel fordi der ikke eksisterer naturlige steder hvor udbuds- og efterspørgselssiden mødes, fordi de to parter taler forskelligt sprog eller forbi hinanden etc. Studerer man praksis kan alle tre problemopfattelser have deres gyldighed. I debatten om iværksætteraktivitet fylder problematikken om adgang til venturekapital meget hvilket blandt andet også ses i de årlige rapporter fra Global Entrepreneurship Monitor. Fra erhvervspolitisk side er der blevet talt og gjort meget for at få kapitalmarkedet til at fungere bedre, således at iværksætteraktiviteten understøttes bedre, bl.a. i de meget tidlige stadier af virksomhedens liv. For eksempel har man i Danmark sat initiativer i værk med henblik på at mobilisere de private uformelle investorer business angels, fordi disse antages at kunne spille en væsentlig rolle i forhold til at understøtte iværksætteraktiviteten, da disse investorer både kan tilføre kapital samt viden, netværk og andre ressourcer,, der kan være afgørende for en iværksætter og dennes virksomhed. Denne private del af venturekapitalmarkedet anses således for at indeholde et stort potentiale i forhold til at kunne bidrage til iværksætter-aktiviteten i form af både finansielle og ikke-finansielle ressourcer. Det ser dog ud til at der eksisterer et paradoks på denne uformelle del af venturekapitalmarkedet, da både empiriske undersøgelser og forskningsbidrag peger på, at der på samme tid er mange idéer og projekter blandt de potentielle iværksættere samtidig med at der er kapital til rådighed hos de private investorer men alligevel foretages der relativt få investeringer. Markedets manglende gennemskuelighed sådan oplever mange iværksættere det. Hvis starten kræver mere kapital end det iværksætteren selv råder over, vil det at opnå ekstern finansiering ofte kræve en stor indsats fra iværksætterens side, da det både handler om at få indsigt i venturekapitalmarkedet samt opnå kontakt med markedets aktører. Heri ligger der mange udfordringer for iværksætterne: 1. Det kan være vanskeligt for iværksætteren at få overblik over hvilke finansieringsmuligheder der eksisterer. 2. Det kan være svært at finde investorerne. 3. Investorerne kan være forbeholdne i forhold til at ville investere i netop det projekt, som iværksætteren ønsker at realisere. Erhvervelsen af finansielle ressourcer er således en kritisk faktor for den iværksætter, der ønsker at etablere virksomhed; for det første vil udvikling af idéer ofte være ressourcekrævende og kapitalbehovet dermed stort fra iværksætterens side, og for det andet kan der være usikkerhed knyttet til det forhold, at iværksætterens ideer måske bygger på nyudviklet teknologi eller på ny og uprøvet anvendelse af kendt teknologi, hvorfor de markedsmæssige muligheder samtidig kan være usikre og det forretningsmæssige afkast dermed svært at estimere. Potentielle investorer kan derfor være forsigtige med at yde kapital, da resultatet af investeringen vil bygge på usikre forventninger til fremtiden og risikoen for at miste penge på idéen kan dermed være betydelig. Såvel investor som iværksætter løber således en risiko, fordi der skal tages beslutninger på et usikkert grundlag. 6

11 Der er selvfølgelig stor forskel på de enkelte iværksætteres kapitalbehov. Nogle har ikke behov for at finde ekstern finansiering, mens andre især de der starter mere innovative projekter kan have et stort behov for risikovillig kapital fra virksomhedens helt spæde start. Det er oftest sådan at iværksætteren først trækker på de nære kilder. Det vil sige at han bruger af egne økonomiske midler, og nogle gange trækkes der også økonomisk på familie og nære venner, men når disse kilder ikke længere rækker må iværksætteren finde andre finansieringsmuligheder. Som oftest forsøger iværksætteren da at finde finansiering via sin bank, men hvis projektet er i en tidlig fase og endnu ikke modent til en markedsintroduktion, hvis det ligger indenfor en branche der af banken betragtes som usikker eller hvis det på anden vis anses for værende risikofyldt, da vil banken ofte ikke medvirke. Indtil dette tidspunkt har iværksætteren som regel hovedsageligt benyttet sig af sit eksisterende netværk i den proces, hvor projektet transformeres fra idé til etableret virksomhed, men når behovet for tilførsel af ekstern finansiering for alvor bliver kritisk, så må iværksætteren oftest aktivt skabe nye netværkskontakter med henblik på at finde venturekapital. På dette tidspunkt må iværksætteren derfor danne sig et overblik over, hvor han ellers kan finde den nødvendige eksterne finansiering, hvem de forskellige aktører er, deres karakteristika, hvad de lægger vægt på og eventuelle præferencer, samt hvordan man som iværksætter begår sig indenfor dette felt, hvis der skal skabes nye kontakter, der kan give adgang til de ønskede finansielle ressourcer. Dette lyder umiddelbart enkelt, men taler man med iværksættere, der ikke allerede har erfaringer med at finde venturekapital, viser det sig, at det er ganske vanskeligt for dem at tilegne sig en forståelse af hvordan dette felt fungerer og hvordan man som iværksætter skal agere i forhold hertil. Det er indlysende, at denne mangel på konkret viden er et problem - i første omgang for iværksætterne men dernæst også samfundsmæssigt - hvis denne manglende forståelse eller viden betyder, at innovative projekter ikke kan føres ud i livet. Her er det vigtigt at forstå, at det ikke kun drejer sig om at få adgang til penge; venturekapital er også i høj grad kloge penge, forstået på den måde at der oftest følger nogle mere kvalitative ting med den enkelte investor, såsom branchekendskab, ledelseskompetencer, erfaringer med iværksætteri, teknisk viden og netværk, hvilket alt sammen kan være af meget stor betydning for iværksætteren samt have afgørende indflydelse på virksomheden og dens levedygtighed også på længere sigt. Iværksætterens møde med investor Forretningsplanen er et vigtigt redskab i processen med at finde venturekapital. Det er vigtigt at forretningsplanen er fyldestgørende inden den præsenteres for investorer. Endvidere skal iværksætteren gør sig klart at forretningsplanen er et dokument under stadig udvikling, som skal bruges som redskab til at udvikle og gennemføre virksomhedens forretningsstrategi. Forretningsplanen en form for adgangskort ind til feltets aktører. Men en god forretningsplan gør det ikke alene. Lige så vigtigt er det personlige indtryk af iværksætteren og det team, der står bag virksomheden. Endvidere er det vigtigt at iværksætteren er i stand til at formidle sin ide videre til investorerne på den rigtige måde vise at han er bevidst om de faktorer, der betyder noget for investorerne. Investorerne fokuserer oftest på bestemte forhold og dem må man som iværksætter alvorligt og eksplicit forholde sig til. For ventureinvestorer er det afgørende at de har mulighed for at investere på nogle vilkår, der står mål med afkastmuligheder og risikoen. Når ventureinvestorer investerer i en virksomhed, er målsætningen at få afkast på investeringen, når de sælger deres ejerandel igen inden for en overskuelig årrække. Tidshorisonten er her sjældent længere en 7-8 år. Forhold som iværksætteren ikke altid er særlig opmærksom på i den situation, hvor han forsøger at realisere sit projekt. 7

12 Opsamling på problemerne Markedet er svært at forstå og gennemskue for iværksættere/virksomheder Rådgivningen/vejledningen vedr. venturekapital kunne være bedre Iværksætterne og deres projekter er ikke gode nok Der er for lidt kapital til rådighed Kapitalformidlerne er for lidt risikovillige De første punkter understøttes af forskning/undersøgelser. De sidste punkter, altså om der er for lidt kapital, for lidt risikovillighed eller for ringe ideer er der ikke belæg for at tage stilling til, men man må konstatere at der tilsyneladende eksisterer et paradoks på markedet, da mange iværksættere har svært ved at finde venturekapital, samtidig med at visse investorer ikke foretager så mange investeringer som de kunne/ideelt set har ønske om. Det er væsentligt at forstå iværksætterne som værende aktive aktører i forbindelse med at søge og opnå venturekapital. Det betyder også, at når fokus er rettet mod at få venturekapitalmarkedet til at fungere bedre end det gør nu, så er det væsentligt, at rådgivningsog erhvervsfremmesystemet som helhed ikke kun fokuserer på investorsiden og interesserer sig for hvad disse lægger vægt på, stiller af krav til projekter etc. Det er ligeså vigtigt at sørge for at have indsigt i og forståelse for iværksætteres ræsonnementer og adfærd. Præcis hvordan en iværksætter skal/kan begå sig i forhold til venturekapital-feltet og dets aktører vil være situationsafhængigt, da venturekapitalfeltets aktører, idéer, projekter og iværksætter i hver enkelt situation vil være forskellige. Det vil sige, at det sandsynligvis er noget man primært kan lære sig gennem interaktion med feltet og ved at prøve sig frem. Det er altså ikke noget man kan tilegne sig som standardiseret viden via egentlige undervisningsforløb for eksempel i forbindelse med undervisning i entrepreneurskab. Hvis aktørerne i venturekapitalfeltet også samtidig kunne blive opmærksomme på, at processen for iværksætterne er en lære-proces og at interaktionen med dem også er en form for presamarbejde, så ville de måske være mere opmærksomme på og interesserede i at skabe fora, hvor iværksætterne har mulighed for at komme i kontakt med feltets aktører og interagere med disse, således at iværksætterne massivt påvirkes af mange forskellige eksterne aktører. Det er ikke nok at der skabes virtuelle mødesteder som fx DBANs hjemmeside, hvor iværksættere kan læse sig til hvordan de kommer i kontakt med de private investorer de har brug for den direkte kontakt og interaktion for at blive skubbet i den rigtige retning. Konkrete initiativer Følgende konkrete initiativer foreslås gennemført i region Midtjylland: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter Vækstfondens samarbejde med Væksthusene skal styrkes, bl.a. i form af en øget regionalisering af Vækstfondens produkter og etablering af et formaliseret samarbejde om identifikation og udvikling af virksomheder med potentiale til kapitaltilførsel fra Vækstfonden. Uddannelse af ambassadører i Væksthusene Vækstfonden tilbyder uddannelse af ambassadører i Væksthusene: der udpeges nogle faste medarbejdere, der får oplæring i Vækstfondens produkter, hvorved ambassadøren vil kunne henvise virksomhederne til relevante produkter. Der skal indgås et formaliseret samarbejde mellem Vækstfonden og Væksthuset med henblik på at en større del af kompetencerne vedrørende screening af virksomheder lægges ud til Væksthuset. 8

13 En uddannelse af ambassadører i Vækstfondens produkter kan dog ikke stå alene. Der skal derfor ske en generel kompetenceudvikling indenfor kapitalformidling af en til to medarbejdere i Væksthuset. Det er helt afgørende, at de konsulenter som de kapitalsøgende iværksættere og virksomheder kommer i kontakt med har et dybt kendskab til hele kapitalmarkedet og dets opbygning; de skal have indsigt der både er lokal, regional, national og international. Konsulenterne må vide hvordan markedet er opbygget, kende til arbejdsdelingen, kende til de forskellige typer at kapitalformidlere og deres fokus i forhold til virksomhedens livscyklus, de må kende til den logik der hersker blandt investorer, de må være i stand til at se udover såvel det lokale som det regionale kapitalmarked altså have et internationalt perspektiv. Rejsehold fra Vækstfonden Vækstfonden etablerer et Rejsehold, der kommer til Væksthuset mindst 1 gang i kvartalet for at mødes med virksomheder, dels i form af temamøde og seminarer af generel karakter og dels i form af individuelle møder mellem enkeltvirksomheder og Vækstfonden. Denne indsats skal understøttes af en generel indsats i erhvervsservicesystemet, med henblik på at udvikle de regionale kompetencer vedrørende kapitalmarkedet. Indsatsen vil omhandle temamøder, seminarer o.lign. der skal have til formål at synliggøre, skabe overblik over og gensidigt kendskab til de aktører, der er på kapitalmarkedet. Styrkelse af Vækstfondens Kom-i-gang-lån Vækstfondens Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning målrettet nystartede virksomheder. Ordningen har eksisteret siden 2005, men er netop blevet ændret, således af maksimum for iværksætternes kom-i-gang lån hæves fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr. og således at alle pengeinstitutter nu får tilbud om at tilbyde kom-i-gang-lån. Tidligere var der kun 5 pengeinstitutter, der tilbød disse lån, og pengeinstitutterne skulle udvælges gennem EU udbud. Nu har Vækstfonden imidlertid fået mulighed for at tilbyde alle pengeinstitutter at tilbyde Kom-i-gang-lånene. Der skal i samarbejde med den lokale erhvervsservice sættes fokus på Kom-i-gang-lånene, med henblik på at sikre, at flere pengeinstitutter vil tilbyde iværksættere disse lån. Den konkrete indsats vil omhandle etablering af samarbejdsaftaler mellem det lokale erhvervskontor og pengeinstitutter, herunder etablering af samarbejdsaftaler, der skal sikre at iværksætterne har en gennemarbejdet forretningside og er godt forberedte til mødet med banken. Indsatsen udvikles i samarbejde med den lokale erhvervsservice. Udvikling og gennemførelse af et investor-readiness program for iværksættere At få tilført risikovillig kapital kræver god forberedelse fra iværksætterens side. Der skal derfor gennemføres en indsats omfattende kompetencetilførsel til iværksætterne med henblik at kvalificere dem til at møde den risikovillige kapital. Der skal udvikles og gennemføres et Investor-readiness program for iværksættere/virksomheder med potentiale for vækst. Programmet kan indeholde en kombination af egentlige kursusaktiviteter og kapital-coaching ved en kapitalkonsulent. Kursusaktiviteterne kan indeholde emner som: Kapitalmarkedet og det opbygning Typer af aktører Investorlogik Fra forretningsplan til investor-plan De nødvendige nøgletal og deres beregning Præsentationsteknik etc. 9

14 Herudover skal der gennemføres en mere generel indsats med fokus på forskellige elementer knyttet til kapitalformidling. Indsatsen vil omhandle temamøder, seminarer indenfor bl.a. følgende områder: Masterclasses for kapitalsøgende iværksættere Sådan styrker du din dialog med investorerne (temamøde) Mød investorerne og find ud af hvad de lægger vægt på (temamøde med indlæg fra forskellige investorer) Sådan fandt jeg kapital til min virksomhed (temamøde med indlæg fra en iværksætter der har haft succes med at finde kapital) osv. Styrkelse af innovationsmiljøer Innovationsmiljøerne er et statsligt initiativ, der startede i 1998 med godkendelse af 6 innovationsmiljøer. Ved den seneste udbudsrunde blev 7 innovationsmiljøer godkendt for perioden , heraf to i Region Midtjylland. Innovationsmiljøer stiller viden og kapital til rådighed for iværksættere og forskere med en vidensbaseret id med et kommercielt potentiale. Forsknings- og innovationsstyrelsen gennemfører netop nu en udbudsrunde vedrørende drift af innovationsmiljøer for en 3 årig periode med mulighed for 2 års forlængelse. I det aktuelle udbud stilles der større krav til innovationsmiljøerne kompetencer, og målet er at opnå en struktur, hvor kompetencerne samles i stærkere miljøer end i dag. En regional indsats rettet mod innovationsmiljøerne afventer resultatet af udbudsforretningen. Fremme af Business Angels-investeringer Partnerkapital Vækstfonden har for nylig igangsat et nyt initiativ, Partnerkapital, som har til formål at kunne matche Business Angels investeringer. Der forventes årligt investeret i 6-8 investeringer på nationalt plan i størrelsesordenen 3-8 mio. per investering (det tilsvarende beløb fra en eller flere Business Angels). Et Business Angels Match er således allerede etableret på nationalt plan og understøttes kun indirekte her gennem en styrkelse af Business Angels Netværk. Baggrunden for fokus på dette område er, at Business Angels ofte alene ikke har tilstrækkelig kapital til at kunne gå med i de lidt større investeringer. Desuden er der også en tendens til, at Business Angels (på grund af det for tiden store udbud af mulige investeringsprojekter) kun går ind i de mest oplagte projekter. Business Angels er således ikke så risikovillige. Hvis der kunne etableres midler til at matche midlerne fra Business Angels, forventes det, at Business Angels vil gå med i lidt større og/eller mere risikofyldte investeringer, fordi de deler risiko og kapitalindskud med andre. Sekretariatsbetjening af Business Angels netværk Det har vist sig, at de regionale Business Angels Netværk har svært ved at blive opretholdt. Initiativet blev igangsat i 2000 af staten og det var forventningen, at der skulle etableres 7-8 regionale Business Angels Netværk. I 2004 blev netværket for Midt- og Vestjylland etableret, men er ikke blevet til en stor succes. Netværket for Østjylland er stadig i drift, hvilket primært skyldes en ildsjæl og et samarbejde med Østjysk Innovation på sekretariatssiden. For at netværkene har noget at tilbyde etablerede og kommende Business Angels, er det nødvendigt at afsætte ressourcer til sekretariatsbetjening. Sekretariatet kunne have en screeningsfunktion og dermed frasortere de mest uoplagte investeringsprojekter, samtidig med at alle investeringsprojekterne bliver forhåndsbearbejdet inden de forelægges for Business Angels Netværket. Dette forventes at kunne styrke tilgangen af investorer og derved styrke anvendelsen af Vækstfondens initiativ Partnerkapital. 10

15 Projekterne vil således være klar til at lægge frem i netværket, som kunne have til formål at lave springboards i stil med det, som CONNECT Denmark har. Dette forventes at kunne styrke tilgangen af investorer og gøre projekterne bedre forberedt til mødet med potentielle fremtidige investorer. Endvidere skal sekretariatet skal afholde møder, seminarer, matchingmøder m.v. med henblik på at styrke den enkelte Business Angels viden og netværk. Samtidig er det vigtigt, at der etableres et samarbejde med Væksthuset, som skal kunne henvise mulige projekter til netværkene. Undersøgelse af muligheder for etablering af Regionalt investeringsselskab Der skal gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at undersøge mulighederne og behovet for etablering af et regionalt investeringsselskab. Som inspiration kan fremhæves de forholdsvis nyetablerede regionale investeringsselskaber i region Syddanmark og i region Nordjylland. Begge selskaber er blevet til i et samarbejde mellem regionale aktører og Vækstfonden. Vækstfonden forventes tilsvarende at ville bidrage til etablering af et regionalt investeringsselskab i region Midtjylland, men har ikke for nuværende ressourcer til at indgå i et samarbejde. Der findes allerede et antal mindre, lokalt baserede venturefonde, som kan være attraktive for den type af virksomheder, der findes i Region Midtjylland, f.eks. Agro Business Innovation, Venture MidtVest og Incuba Århus. Endvidere arbejdes der på etablering af en ny regional iværksætterfond, Inventure Capital, som er en samling af 3 fonde: Innfond Ålborg, Incuba Århus og Syddansk kapital Kolding. Herudover har Vækstfonden givet tilsagn om investering i fonden. Mål jf. Vækstforums Handlingsplan Projektet skal understøtte følgende delmål i handlingsplanen - At understøtte iværksættere med vækstpotentiale - Øget overlevelsesrate blandt iværksættervirksomheder - Indsats for øget internationalisering af regionens virksomheder - Bedre rådgivning til iværksættere og vækstvirksomheder om kapitalforhold - Initiativer til sikring af risikovillig kapital til iværksættere og vækstvirksomheder Relation til de tre megasatsninger Projektet understøtter alle tre megasatsninger: Energi og miljø, Fødevarer og Sundhed. Projektet har ikke et specielt branchefokus, men vil derimod understøtte vækstiværksættere og virksomheder generelt. Relation til de seks kriterier Projektet er relateret på følgende vis til de seks opstillede kriterier i handlingsplanen: 1. kapitalformidling vil være rettet mod vækstiværksættere og virksomheder i alle brancher. 2. kapitalformidling styrker de igangværende offentlige og private initiativer inden for området ved at skabe en sammenhæng og et overblik over området til gavn for rådgivere/henvisere og kapitalsøgere. 3. projektet har fokus på yderområdernes manglende finansieringsmuligheder og forventes at kunne understøtte vækstiværksættere og virksomheder i yderområderne. 4. kapitalformidling har et internationalt perspektiv, da det understøtter udvikling af nye internationalt orienterede iværksættere og understøtter vækstvirksomheders internationalisering ved en effektiv kapitalformidling 11

16 5. initiativer gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger og ydelser med henblik på at sikre udvikling af et kompetent kapitaludbud og viden om dette. 6. projektet kapitalformidling forventes finansieret af både EU, offentlige og private midler. Overvågning af projektets fremdrift I henhold til de beslutninger Vækstforum træffer, vil projektet blive igangsat og det forventes, at der tidligt i projektforløbet etableres en følgegruppe, som anbefales at have samme repræsentation som i forprojektet. Der vil blive etableret grupper til udvikling og konkretisering af delinitiativerne. Grupperne forventes at bestå af medlemmer af følgegruppen og indkaldte eksperter. Følgegruppen vil kunne anbefale til Vækstforum i det omfang, Vækstforum har behov derfor. Status over initiativerne vil blive afrapporteret til Vækstforum halvårligt jf. planen. Målgrupper Generelt er målgruppen iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, der har ambitioner om vækst og deraf følgende behov for kapital for at finansiere væksten. Der er ingen krav om bestemt branchetilknytning eller geografi (udover at iværksætteren/virksomheden bør være placeret i Region midtjylland) Organisering/aktører Videreudvikling af initiativerne foreslås generelt at ske med inddragelse af repræsentanter fra følgende: Vækstfonden, Væksthuset, CONNECT Denmark, penge- og realkreditinstitutter, lokal erhvervsservice, de regionale Business Angels netværk, innovationsmiljøerne samt Region Midtjylland. Desuden skal eksperter indhentes i det omfang, det er nødvendigt. Implementering Efter Vækstforums godkendelse vil relevante aktører blive inddraget for den konkrete udmøntning af initiativet. Tidsplan Programmet iværksættes efter følgende plan: 26. maj: Vækstforum: Godkendelse af program og reservation af midler Juni Indkaldelse af ansøgninger på de konkrete initiativer og udkast til resultatkontrakter med operatører 1. okt: Vækstforum: Valg af operatører og indstilling til Regionsrådet om bevilling. 14.okt. Regionsrådet: Bevilling Effekt - Samlet set skal hele initiativet understøtte regionens vision om flere vækstiværksættere - Initiativet skal bidrage til at Vækstfonden foretager flere investeringer i region Midtjylland - Initiativet skal bidrage til en styrkelse af iværksætterens kompetencer med henblik på at sikre et vellykket match mellem iværksætter og investor 12

17 Økonomi for en toårig periode Mio. kr. Initiativer Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter -Uddannelse af ambassadører/konsulenter -Rejsehold/temadage for lokal og regional erhvervsservice Styrkelse af kom-i-gang-lån Investor-readiness program for iværksættere Region 0,3 0,15 0,25 1,0 Regional Fond EU 0,3 0,15 0,25 1,0 Stat Ialt 0,6 0,3 0,5 2,0 Sekretariatsbetjening af Business Angels Netværk 1,0 1,0 2,0 I alt 2,7 2,7 5,4 Forankring efter projektperioden Projektets initiativer forventes videreført primært i privat regi (selvstændige enheder) mens det fortløbende udviklingsarbejde til stadighed foregår i et samarbejde mellem det offentlige og private aktører på kapitalformidlingsmarkedet. Enkelte elementer kan (hvis det er anbefalelsesværdigt) videreføres i næste handlingsplan. Formidling Projektets tilbud vil løbende blive markedsført til målgruppen og generelt til den brede offentlighed. Resultaterne af initiativerne vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i pressemeddelelser mv. med henblik på en kontinuerlig udvikling af indsatsen. Evaluering Udover de løbende halvårlige opfølgninger på projektets fremdrift vil der sidst i projektperioden blive igangsat en evaluering af projektet. 13

18 Indstilling om bevilling til initiativet Kapitalformidling Resumé Et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer, Østjysk Innovation og Innovation MidtVest har ansøgt om opgaven, som omfatter en øget regional forankring af Vækstfondens produkter, udvikling af et investor-readiness program for iværksættere og fremme af Business Angels investeringer. Sekretariatet indstiller, at at at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer, Østjysk Innovation og InnovationMidtVest som operatører på initiativet Kapitalformidling Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler bevilges 2,7 mio. kr. i perioden Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regionalfondsmidler bevilges 2,7 mio. kr. i perioden Beslutning Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 initiativet Kapitalformidling. Adgangen til risikovillig kapital til iværksættere og nye virksomheder er en væsentlig kritisk faktor, når man betragter rammebetingelserne for entrepreneurskab. Ikke mindst adgangen til kapital i de tidlige faser i en virksomheds udvikling er afgørende, for uden den nødvendige og meget tidlige finansiering kan nye innovative projekter ikke føres ud i livet. Mulighederne for fremskaffelse af kapital er dog afgørende i alle stadier af en virksomheds udvikling - for både den helt unge iværksættervirksomhed og den modne virksomhed. Oftest afspejler virksomhedens udviklingstrin særlige behov for kapitaltilførsel, og en innovativ virksomhed må ofte gennem flere kapitaltilførsler inden for en overskuelig årrække. Initiativet Kapitalformidling har til formål at fremme tilførsel af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Initiativet gennemføres af et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og to regionale innovationmiljøer, Østjysk Innovation og Innovation MidtVest. De to innovationsmiljøer er for innovative iværksættere, som har en videnbaseret idé med et kommercielt potentiale. Innovationsmiljøerne laver en forundersøgelse af et pro- Vækstforum 1. oktober 2008

19 12 jekt, inden der træffes beslutning om investering. Innovationsmiljøerne tilbyder således viden, rådgivning og kapital i den første fase af en virksomheds udvikling. Innovationsmiljøerne kan investere op til 1,5 mio. kr. i udviklingen af projekter i første runde. Driften af innovationsmiljøer for perioden har netop været i udbud og begge innovationsmiljøer i Region Midtjylland er blevet godkendt. Innovationsmiljøerne spiller en central rolle i det regionale kapitalformidlingssystem, og med den fornyede godkendelse af de to innovationsmiljøer er sammenhængen i det regionale kapitalformidlingssystem styrket. Baggrund: Vækstforum 26. maj 2008: Godkendelse af initiativ, reservation af 2,7 mio. kr. fra EU's Regionalfond og indstilling om reservation af midler til Regionsrådet på 2,7 mio. kr. Regionsrådet 18. juni 2008: Reservation af 2,7 mio. kr. til initiativet af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler. Region Midtjylland gennemførte fra den 20. juni 2008 en ansøgningsrunde, hvor der blev indkaldt ansøgninger til initiativet. Der blev afholdt informationsmøde den 1. juli 2008 om initiativet, ansøgningsprocedure m.m. Ved ansøgningsfristens udløb den 29. august 2008 er der indkommet en ansøgning fra et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer, Innovation MidtVest og Østjysk Innovation. Den i ansøgningen beskrevne indsats svarer i meget høj grad til de af Vækstforum godkendte elementer og økonomiske ramme. Der vil blive gennemført følgende aktiviteter i projektet: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter : Formålet er at styrke samspillet mellem Vækstfonden og Væksthus Midtjylland/erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland, herunder at sikre en sammenhæng mellem de regionale tilbud om vækst og udvikling og de nationale muligheder for finansiering heraf. Indsatsen skal skabe klarhed over Vækstfondens og Ventureselskabers kriterier og derigennem øge den regionale andel af Vækstfondens og Ventureselskabers investeringer. De konkrete aktiviteter omfatter bl.a. kvartalsvise konsultationsarrangementer, hvor repræsentanter for Vækstfonden rådgiver iværksættere/virksomheder, afholdelse af seminarer og workshops om centrale aspekter i forhold til kapitalformidling, herunder juridiske aspekter, kreditvurdering, regnskabsforståelse m.v. Endvidere skal der ske en styrkelse af Vækstfondens kom-i-gang-lån gennem aftaler med pengeinstitutter og lokal erhvervsservice samt uddannelse af "ambassadører" i Vækstfondens produkter med henblik på i højere grad at udmønte Vækstfondens tilbud til målgruppen af iværksættere og virksomheder. Udvikling af et investor-readiness program for iværksættere : Erfaringerne viser, at problemer med fremskaffelse af kapital ikke kun er et udbudsproblem, men også kvaliteten af efterspørgslen kan være en begrænsende faktor. Der skal derfor udvikles et program, der har til formål at styrke iværksætternes kompetencer med hensyn til beskrivelse af investeringsprojektet, udarbejdelse af forretningsplaner, overblik over kapitalmarkedet og evnerne til at møde den potentielle investor. Programmet vil omhandle kapitalcoaching til iværksættere med vækstpotentiale og indeholde individuel coaching til iværksættere vedrørende udarbejdelse af forretningsplaner, forbe- Vækstforum 1. oktober 2008

20 13 redelse til møde, investorer, Masterclasses for kapitalsøgende iværksættere, temamøder med investorer og seminarer om kapitalfremskaffelse m.m. Fremme af Business Angels Investeringer: Opgaverne i denne del af projektet vil i særlig grad blive varetaget af de to regionale innovationsmiljøer og vil omfatte følgende: Screening af henvendelser fra iværksættere, forberedelse af projekter til fremlæggelse for Business Angels netværket, herunder vejledning til iværksætterne om udarbejdelse af præsentationsmateriale, forretningsplan m.m., præsentation af forretningsideen for Business Angelsnetværket og møder mellem interesserede investorer i netværket og iværksætteren, evt. forberedelse og præsentation af forretningsideer for øvrige investorer. Det forventes, at netværkene præsenteres for gennemarbejdede investeringscases. Business Angels er en vigtig faktor som investor i virksomheder, herunder specielt iværksættervirksomheder med vækstpotentiale, og de fremstår ofte som komplementære til traditionel venturekapital. Da ventureselskaberne gennem de senere år har ændret fokus i retning af større og senere investeringer, er der stort behov for at finde alternativer til ventureinvestorer i Region Midtjylland. Der skal derfor gennemføres en indsats, der har til formål at øge antallet af Business Angels investeringer, omfattende bla. vejledning til iværksættere vedrørende forberedelse og fremlæggelse af projekter for Business Angels netværket, herunder screening og bearbejdning af projekter, der præsenteres for netværket samt styrkelse af eksisterende og opbygning af nye netværk for Business Angels. De regionale Business Angels netværk blev etableret i 2000 af staten, men netværkene har haft svært ved at blive opretholdt. Netværket for Østjylland er stadig i drift, hvilket primært skyldes en ildsjæl og et samarbejde med Østjysk Innovation. Der er dog behov for at styrke dette netværk for at sikre fortsat og øget aktivitet i netværket. For at fremme antallet af Business Angels investeringer er det af afgørende betydning, at de investeringsmuligheder, som netværket præsenteres for, er gennemarbejdede og velkvalificerede. Her kan innovationsmiljøerne spille en meget vigtig rolle omfattende screening og forberedelse af projekterne til fremlæggelse for netværket samt bistå netværket i afholdelse og en øget professionalisering af netværksmøderne. Netværksmøderne forventes i højere grad at skulle have karakter af springboards, og det er vurderingen, at denne styrkelse af netværkene vil øge tilgangen af investorer samt øge antallet af investeringer i nye projekter. Økonomi Budget 2008/ /2010 I alt Lokal og regional forankring af Vækstfondens produkter, herunder uddannelse af ambassadører, afholdelse af temamøder, styrkelse af kom-i-gang-lån 0,61 0,64 1,25 Investor-readiness program for iværksættere 1,07 1,07 2,14 Business Angels netværk, vejledning af 0,98 0,97 1,95 iværksættere vedr. forberedelse og fremlæggelse af projekter for netværket I alt 2,66 2,67 5,34 Vækstforum 1. oktober 2008

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Kapitalformidling Resume Baggrund

Kapitalformidling Resume Baggrund Kapitalformidling Resume Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, at der skal udvikles og igangsættes initiativer, som skal forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Vækst

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 2012-30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-70-7-12 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere