Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh."

Transkript

1 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande og Folk, udg. af Folkeskriftsselsk. i Haderslev (64), Cooks Rejser i Udtog, udg. af Selsk. til Folkeoplysn. Fremme (81), om Endelsen løse" i Nordiske Stednavne" i Aarbøger for Nord. Oldkyndighed og Hist. (84), og Om Religionsundervisningen i de lærde Skoler" i Evangel. Ugeskr. (59), f her 15. Aug. 87; g. 2. Aug. 59 i Kbh. m. Hulda Marie Eugenia Muhle, f. 29. Juli 34 paa Søgaard, Rislev Sogn, D. af Proprietær, senere Bogholder i Kbh. Skiftekomm., Exam. jur. Mogens Chr. M. og Betty Julie Marie Dalgas. Se SI. Selmer, S. 66 f Jan Jens Carl Wesenberg Nielsen, f. 7. Juni 1832 i Dejbjerg, S. af Sgpr. Thorn. Nic. N. til Ramløse-A. og Laurette Severine Wesenberg. St. Nykjøbing 50, Kand. 15. Jan. 57 h. 1 (l.-h.), Fjerdelærer v. Helsingør Borgersk. 21. April 62, Kat. og Førstelærer der 22. Juli 72, ord. 23. Okt., Sgpr. Roholte 10. Juli 79, entl. 20. Jan. 08; ugift. Se SI. Wesenberg, S April Hans Jørgen Glaven, f. 8. April 1867 i Otterup, S. af Gaardejer Jens Peter Hansen og Karen Dorthea Nielsdatter Kærlund. St. Odense 88, Kand. 25. Jan (*l.-h.), pers. Kapl. Himmelev-R. 28. Aug. 94, ord. 12. Sept, Sgpr. Gjørding-V.-B. 21. Mai 98, Till. t. at føre Familienavnet Glaven i St. for Jensen 20. Aug. 03, Fm. f. N. Gørding, Vemb, Bur, Vesteraasted Sygeplejeforen., for Vemb Sognebibliotek og for Vemb Hjælpeforening for omrejsende Haandværkssvende, alt 05 08, for Ringkjøbing og Omegns Afholdskreds af D. A. F , har skr. Artikler i Blade og Tidsskr. om kristelige, kirkelig-sociale og Afholds- Spørgsmaal; g. 3. Nov. 98 i Himmelev m. Kristine Margrethe Sofie Smith, f. der 23. Okt. 75, D. af Førstelærer i Himmelev Fr. Rastrup S. og Anna Hansen. Se Sydsjæll. Venstreb. 1. Juli 08. Næstved Tid. 3. Juni 08. Baagø. Baag Herred, Odense Amt, Fyns Stift. (Præsten er tillige Skolelærer) Nov Niels Peter Helm Oscar Petersen, f. 15. Juni 1850 i Søndersø, S. af Skolelærer Jens Adolph P. og Carol. Vilh. Petersen. St. Odense 69, Kand. 22.

2 57 Jan. 81 n. (h.-l.), ord. 28. Nov., f 8. Mai 02 paa Baagø. I Studenterkredse har han lige siden sin tidligste Studenterlid været en meget søgt og skattet Mand paa Grund af sin dejlige Sangstemme" (Assens Avis 9. Mai 02) Juli Carl Modeweg Hansen, f. 21. Jan i Kbh., S. af Justitsraad, Ekspeditionssekretær i den kgl. Staldetat Fr. Adolf Folmer Chr. H. og Aug. Carol. Smidt. St. Mariboe's Sk. 85, Kand. 27. Jan. 93 h. 2 (*!.-*!.), foretog s. A. en 4 Maaneders Studierejse over England til Italien, Schweiz, Østerig og Tyskland, Lærer v. Melchiors Sk., Frk. Møller's Pigesk., Vikar i Kbh.s Kommunesk. og Lærer v. Slomann's Sk , var 00 i 2 1 /* Maaned paa Nåås Sløjdseminarium v. Gøteborg, tog 01 Eks. i Sløjd fra Axel Mikkelsen's Sløjdinst., var et Aar Medindehaver af og Lærer v. Poul Richardt's Sløjdinst., ord. 2. Okt. 02; g Dec. 97 i Vartov K. Kbh. m. Johanne Italiaender Schou, f. der 9. Nov. 72, t tier 23. Aug. 98, D. af Fotograf, Løjtnant Ole Chr. Rasmussen S. og Asta Varia Minona Italiaender, Aug. 02 i Dragør m. ElseRandbøll Møller, f. 3. Juli 80 i Kbh., D. af Kommandør, Lodsinspektør Niels Chr. Randbøll M. og Hertha Hansine Aaris. Se Stud. fra 85, S. 37. Baarse og Beldringe. Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift Mai Peter Frederik Thayssen, f. 21. Aug i Husum, Slesvig, S. af Etatsraad, Postinspekior i Hamborg Peter T. og Chr. Wilh. Aug. Wittmack. St. v. Westen'ske Inst. 22, Kand. 13. Juli 29 1.(1.-1.), Kat. Stege 20. Aug. 30, ord. 13. Okt., Sgpr. Torup 16. Mai 40, entl. 19. Jan. 86, j 25. Juli 87 i Sorø; g Okt. 30 i Frue Sogn Kbh. m. Cecilia Marie Pauline Wilhelm! ne Kiei'umgaard, f. der 1. Marts 01, t 20. April 32 i Stege, D. a f Urtekræmmer Hans K. og Soph. Amal. Berner, Aug. 33 i Frue K. Kbh. m. Christine Cecilie Schouw, f. 29. Dec i Frederiksnagor, f 13. Jan. 41 i Torup, D. af Faktor i Serampore Poul Joh. S. og Cec. Marie Elisab. Bagger, Nov. 42 i Stege m. Laura Christine Barf oed, f. der 23. Marts 11, f 9. Dec. 01 i Kbh., D. af Apoteker Erik Chr. B. og Ane Cathr. Laurberg. ^ April Søren Nielsen, f. 18. Dec Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

3 58 Moriensdatter. Seminarieeks. 67, Hjælper og Lærer paa Holsteinsminde, senere paa Hindholm, St. priv. 74, Kand. 20. Juni 78 h. 1 (l.-l.), Sgpr. Hersom-K.-B. 28. Marts 79, tog Kaldelsen tilbage 29. Mai paa Grund af en ondartet Bronchitis, pers. Kapl. Baarse-B. 14. Juli 79, ord. 30. Juli, Sgpr. Seden-A. 29. Nov. 81, t 12. Feb. 93 i Baarse. Den Afdøde var en Broder til den ifjor afdøde Forstander paa Hindholm. Kaptain Chr. Nielsen, og han tilbragte en stor Del af sin Ungdom ved denne Skole, ved hvilken han ogsaa var Lærer i nogle Aar. Her fra førtes hans Navn først ud blandt Folk. men bedst kjendt blev han dog som Præst, idet hans varme Taler Søndag efter Søndag fyldte den lille Kirke med Tilhørere. Han var begavet med en forunderlig fangende Taleevne, som ret formaaede at trænge til Hjerterne. Men ikke alene med Ordet formaaede han at tale til Folk, han havde ogsaa Pennen i sin Magt, hvorom mange Artikler i Maanedsskriftet Hindholm" bære Vidne, Den Afdøde sluttede sig i kirkelig Henseende til den grundtvigske Betning, og hermed fulgte selvfølgelig, at han oprindelig sluttede sig til Oppositionen, men i de senere Aar kunde han med sit rette Frisind og sin Fædrelandskærlighed ikke følge den længere. men nærmede sig efterhaanden Højre, til hvis bedste Mænd paa Egnen han nu hørte. Ved sin Død havde han en ualmindelig talrig og hengiven Vennekreds og sikkert ikke en eneste Uven." (Berl. Tid. 14. Feb. 93). Han var en forunderlig fængende Personlighed ogsaa udenfor Prædikestolen. Søndage i den lille Baarse Kirke, der altid var fyldt til Trængsel, med den jublende Sang og Pastor Nielsens varme og rige Forkyndelse, staar uforglemmelige for mange." (Præstø Amts Avis 14. Feb. 93, se ogsaa for 21. Feb.). For l 1 /; Aar siden blev han angreben af Influenza, og i det sidste Aars Tid havde han været mere eller mindre syg; men saa snart: han sporede lidt Bedring, dyrkede han paa ny de mange Samfundsinteresser, han havde." (Præstø By- og Amtstid. 14. Feb. 93, se ogsaa for 21. Feb.). G. 20. Aug. 79 i Førslev m. Lydia Kold, f. 30. April 52 i Holsteinsminde, D. af Bager Andr. K. og Nic. Jacobsen, Mai Emil Jens Jesper Jespersen, f. 16. Juli 1839 i Aarhus, S. af Justitsraad, Stiftsfysikus Jac. Vilh. J. (Brod. t. Sgpr. Th. J. i Hundslund) og Anne Marie Kirst. Bloch (D. af Biskop Jens B. i Viborg). St. Aarhus 57, Kand. 19. Juni (l.-l.) Lærer i Kbh., pers.

4 59 Kapl. Ubby 15. Nov. 67, ord. 12. Feb. 68, Sgpr. Ørnm-G. 17. Marts 74, Fm. f. Sogneraadet der, Sgpr. Magleby paa Møen 9. Marts 80, f 24. Mai 01 i Baarse efter en lang haabløs Sygdom. Den afdøde var en Personlighed, som uvilkaarlig maatte komme til at paavirke de Mennesker, han levede iblandt, en Personlighed, som baade kunde skabe varme Venner, men ogsaa faa Folk til at trække sig tilbage. Hele hans Fysiognomi bar Præget af den stærke Personlighed; men inderst bankede der et Hjerte saa varmt for Sandhed og Ret, saa medfølende for al Nød og uforskyldt Elendighed" (Præstø Amts- og AverLissementstid. 26. Mai 01). Ved hans Grav skildrede hans Broder Pastor J., Brahetrolleborg, varmt og gribende den Velsignelse Broderen havde været i Barndomshjemmet, den afdødes alvorlige, kristelige Personlighed, i hvis Forkyndelse det klare, dybtfølte Vidnesbyrd var det fremtrædende Moment" (samme for 30. Mai, se ogsaa Præstø Amts Avis 30. Mai 01); g Mai 70 i Viborg Domk. m. Johanne J u s t i n e L a u b, f. 22. Marts 44 i Ryslinge, f 24. Juni 71 i Ubby, Klosterfrøken i Vemmetofte 67, D. af Biskop, Dr. theol. Hardenack Otto Conr. L. og Sus. Charl. Hedevig Joh. Tostrup, Aug. 79 i Randers m. Margrete Pontoppidan, f. 13. Dec. 54 i Ribe, D. af Sgpr. Dines P. til Randers St. Mortens K. og Birg. Chr. Marie Oxenbøll. Se St. ov. den bomholm. Fam. Jespersen, S. 36 f. Patriciske SI. I, S SI. Pontoppidan, S Aug Niels Carl Christian Tranberg, f. 27. Okt paa Dortheashvile i Kjærbøl, S. af Proprietær, Exam. jur. Terman T. og Dorth. Windfeld. St. Ribe 63, Kand. 29. Juni 75 h. 1 (l.-l), uord. Medhj. Tørring- H., pers. Kapl. der 27. Marts 76, ord. 7. April, Sgpr. Farup 21. Nov. 79; har i en Række Aar virket en Del for Afholdssagen; g. 31. Marts 76 i Vartov K. Kbh. m. Anna Sigride Christine Friis, f. der 7. Sept. 52, D. af Maler Carl Edv. F. og Ragnhild Bjarneson. Ballerup og Maalev. Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift April I s a k C h r i s t i a n K o c h, f. 25. April 1840 i Kbh., S. af Urtekræmmer Jens Brandt K. og Joh. Marie Georgine Mørck. St. v. Westen'ske Inst. 58, Kand. 30. J uni (l.-i.), pers. Kapl. Følleslev-S. 23. Dec. 65, ord. 17. Ja «- 66, Kapl. p. 1. sst. 11. Nov. 68, Sgpr. Snodstrup 28. Juli

5 00 73, R.* 12. April 98, Provst for Smørum og Sokkelund H. 1. Jan. 03. entl. 30. Mai 11; har skr. Prædikener og Afh. i kirkelige Blade; g. 17. Juni 66 i Kolding m. Isadora O x- holm, f. der 27. Aug. 43, D. af Købmand Jac. Fr. O. og Dorth. Chr. Koch.-O Nov Carl Jensen Tølbøll, f. 9. Juni 1865 i Skyum, S. af Gaardejer Jens Sørensen T. og Maren Cathrine Christensen. St. Viborg 86, Kand. 25. Jan. 93 h. 1 (*1.-*L), uord. Medhj. Laurbjerg-L. 25. April Juni 94, Vikar v. Skive Kommunesk. 23. Okt April 95 og fra 10. Okt. 21. Dec. 95, Kapl. p. 1. Skive-R. 21. Dec. 95, ord. 15. Jan. 96, Sgpr. Ørum-V.-V. 8. Juli 01; g. 9. Juni 96 i Holm. K. Kbh. m. Pouline Dagmar Anna Gustava S t i e- bitz, f. 6. Marts 69 i Kbh., D. af Fabrikant Johan Carl S. og Anny Maria Muller. Balling og Volling. Rødding Herred, Viborg Amt og Stift Aug Eiler Thomsen Hagerup (27. Dec. 93 Ringgive-G., se Damsholte) Feb Ditlev Frederik Vilhelm Steensgaard (13. Feb. 08 Ørslev-B., se der) April Christian Peder Pedersen, f. 2. April 1874 i Hammersholt, Herlev, S. af Gaardmand Anders P. og Karen Pedersen. St. Frederiksborg 94, Kand. 27. Jan. 00 h. 1 (*l.-h.), Manuduktør og Lærer v. forsk, kbh.ske Realsk., 00 v. Birkerød Latinsk., uord. Medhj. Gjesing-N. 15. Feb. 01, Till. t. at ord. 18. Marts, orcl. 20. Marts, fratraadt 1. Feb. 02, Præst f. de danske evang. luth. Menigh. i West-Denmark og Bone Lake, Wisconsin, og som saadan anerkendt s. Præst i den danske Folkekirke 27. Mai 02, fratraadt 15. Juli 07, var B. M. f. det danske Sanatorium og Diakonissehjem i Brush, Collorado, foretog udstrakte Prædikerejser i mange af Unionens Stater, ord. Medh. Harring- S. 1. Feb. 08, Fm. f. Værger, og f. de sammenslutt. Ungdomsforen. i Salling-Fjends H.; har skr. forsk. Art. mest om Ungdomsarb. i Ugebladet Dannevirke (Minneapolis), Kirkelig Samler og Skive Folkeblad, samt en Mindetale over Kong Chr. IX i Dansk-amerik. Mindeblade (Minneapolis 06); g. 2. Juni 02 i Vartov K. Kbh. m. Agnes Marie Jensen, f. 15. Aug. 76 i Kbh., D. af Overretssagfører Hans J. og Emilie Alvilde Saul. Er Fætter t. Sgpr. Jens Nielsen til Vor-

6 61 god-f. Se Aftenposten 3. Juni 02, Ugebl. Dannevirke 5. Mai 04 og 1. April 07. Balslev og Ejby. Vends Herred, Odense Amt, Fyns Stift Sept Henrik Gundermann Sigvard Sabroe (1. April 86 Magleby, se Tranekjær) Juni Morten Andersen, f. 16. Feb i Vilslev, S. af Sognefoged, Gaardejer Anders Sørensen og Gunder Mortensdatter. Ved Landvæsenet til sit 23. Aar, var senere paa Rødding Højsk., deltog 64 i Krigen, blev fangen v. Sankelmark og ført til Wittenberg, hvorfra det lykkedes ham ved en meget æventyrlig Flugt over Rusland at naa hjem og atter melde sig ved Hæren. St. priv. 67, Lærer i Kbh. i 16 Aar, Folketingskandidat 25. April 76 (Ribe Amts 3. Kreds), Kand. 29. Juni 83 n. (h.-l.), 2. Kat. v. Kbh.s St. Johs. K. 24. Dec. 83, ord. 7. Marts 84, tillige kst. Præst v. Ladegaarden, f 3. April 00 i Ralslev efter et Par Aar i Forvejen at være bleven ramt af et apoplektisk Tilfælde. Andersen bevarede som Præst en stærk Interesse for Landvæsen og Husdyravl, og han drev med stor Forkærlighed den til Præstekaldet hørende Jord. Ved Siden deraf var han en jævn og ligefrem Mand, der udøvede ikke saa lidt Godgørenhed." (Middelfart Avis^. April 00, se ogsaa samme for 5. og 7. April og Middelfart Venstreblad 4. April 00). G Mai 87 i Frue K. Kbh. m. Anne Caroline Lauritzen, f. Pedersen, f. 24. Mai 37 i Kbh., f 8. Feb. 91 i Balslev, D. af Grosserer Hans P. og Anne Carol. Nissen, Nov. 94 i Balslev m. Mariane Rasmussen, f. 9. Feb. 69 i Haarby, D. af Gaardejer i Gjelsted Rasmus Nielsen og Karen Marie Larsen Juli Dines Jørgen Rarsøe, f. 17. Dec i Kvistrup v. Haderslev, S. af Gaardejer Nis Jensen R. g Marie Kirst. Jørgensen Egholm. Opholdt sig et Par Aar M Seminariet i Tønder, St. priv. 77, Kand. 26. Jan. 83 h ), Sgpr. Mejrup og Førstelærer v. Rorgersk. i Holstebro, " Dec. 83, ord. 7. Marts 84; ugift. Bandholm. Fuglse Herred, Maribo, Amt, Lolland-Falsters Stift. (Embedet udskilt ved kgl. Res. af 10. Nov. 93 fra Østofte) Jan Jens Christian Ahrner Manniche (10. April 00 Fredericia Trin. K, se der).

7 Juni Carl Leuning Nørgaard (14. Marts 10 Førslev-S, se der) Juni Sigurd O li v ar i u s, f. 17. April 1877 i Rønne, S. af Borgmester, Byfoged og Byskriver i Kønne Wald. Chr. Bohn O. og Thorgerdur Hallgrimsdottir (D. af Provst, Sgpr. til Holmar Hallgrimur Jonsson). St. Rønne 94. Kand. 23. Juni (*1.-1.), Huslærer c. 2 Aar hos Grev Frijs paa Juellinge, pers. Kapl. Østofte 24. Marts 03, ord. 29. April, Kaldskapl. Marstal 7. Nov. 06, Fm. f. Marstal Landsogns Hjælpekasse og Værger.; g. 16. Jan. 07 i Rønne m. Helga Thorsen, f. der 5. Marts 79, D. af Kbm. Joh. Chr. T. og Cathinka Chr. Jespersen. Se Slægthaandbogen, 1, S Fam. Jespersen, S. 75. Bariøse. Baag Herred, Odense Amt, Fyns Stift, Juli Christian Johan Lodberg Vilstrup, f. 18. April 1817 i Vorbasse, S. af Konsistorialraad Claus Nic. V. til Borris-F. og Christence Sophie Dor. Krarup. St. Borgerdydsk. C. 37, Kand. 3. Juli 43 h. (*l.-h.), pers. Kapl. hos sin Fader i Borris-F. 30. Nov. 44, ord. 8. Jan. 45, Sgpr. Bølling-S. 18. Juli 56, Resen-H. 22. Aug. 65, 9. Sept. 91 i Bariøse. Ved hans Grav betonede Provst Tobiesen, hvorledes det navnlig var Mildheden og Kjærligheden, der særprægede den stille Mand i den stille Gjerning." (Fyens Avis 18. Sept. 91). G Juli 53 i Borris m. Julie Jansen, f. 16. Okt. 27 i Hobro, f 13. Sept. 67 i Resen, D. af Kancelliraad, Herredsfoged.Hans Billeschou J. og Elise Jul. Høm, Dec. 69 i Domk. Aarhus m. Caroline Tørsleff, f. 23. Nov. 45 i Assens, f 19. Feb. 11 i Frederiksberg, D. af Translatør, Lærer Laur. Chr. T. og Sever. Hansine Steenberg af Viby-T. Se Stamt. ov. den Krarup'ske Fam. (47), S Jan Niels Orten Mathias Bøving, f. 22. Okt i Kbh., S. af Etatsraad, Hovedbogholder i Nationalbanken Frants Joh. Gerh. B. (Fætter t. Sgpr. I. O. B. til Egtved-Ø.) og Nic. Vilh. Knudsen. St. v. Westen 57, Kand. 9. Jan (h.-l.), deltog i Krigen v. 18. Reg., Huslærer paa Hølund 65 67, Bestyrer af Privatskolen i Sæby 68, Kat. og Førstelærer v. Borgersk. Faaborg 20. Juli 70, ord. 31. Aug., E. M , Sgpr. Nørresundby-H. 31. Mai 80; g. 1" 13. April 68 i Holm. K. Kbh. m. Ottilia Louise

8 63 Augusta Giede, f. der 20. Okt. 38, f der under et Besøg 26. Marts 99, D. af Vinhandler Fr. Chr. G. og Hilda Louise Schmelling, Juli 04 i Kjerte m. Johanne Marie Nielsen, f. 1. Okt. 62 i Asaa, D. af Snedker Niels Chr. Jakobsen og Anna Marie Jørgensen. Barrit og Vrigsted. Bjerge Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift Juni Peder Andreas Ingerslev, f. 2. Nov i Ørting, S. af Sgpr. Hans I. til Kongsted og Chr. Margr. From. St. Frederiksborg 51, Kanel. 22. Jan (l.-*l-), pers. Kapl. hos Faderen i Kongsted 13. Feb. 58, ord. 24. Marts, Kat. i Skive 29. April 63, Sgpr. Alsted-B. 30. April 69, Tødsø-E. 3. Mai 77, f 4. Marts 92 i Barrit af Lungebetændelse. Ingerslev var Grundtvigianer og Venstremand. Han var en dygtig, folkelig, afholdt og arbejdsom Mand, som udrettede meget ikke alene for Menigheden i Barril-Vrigsted, men ogsaa for det kirkelige og folkelige Liv i andre Egne." (Horsens Folkeblad 4. Marts 92). Han kom fra Ersløv ved Tødsø paa Mors, hvor han stod i et meget venligt Forhold til Valgmenigheden, og hvor han i det hele taget havde vundet sig mange Venner. Han var af de Mennesker, der let blev afholdt, hvor han kom, helt igj ennem var han præget af en ualmindelig Jævnhed. Mild og kjærlig i al sin Omgængelse var han som faa. Til Højskolen i Vrigsted stod han i et inderligt Forhold og ydede ogsaa der gjærne sin Tjeneste, saa vidt hans Tid kunde strække til" (Vejle Amts Folkeblad 7. Marts 92, se ogsaa samme 11. Marts og Horsens Avis 5. Marts 92). G. 7. Aug. 63 i Jungshoved m. Frederikke Nicoline Mølsted, f. 27. April 35 i Lille Næstved, D. af Sgpr. Jens Andr. M. til Jungshoved og Ane Soph. Elisab. Fleischer. Se Fam. Ingerslev (91), S Juni Christian Michael Ammentorp, f. 2. Jan i Kobberup, S. af Sgpr. Anders A. til Tirsted-S.-V. og Ida Louise Brandt. St. Nykjøbing 57, Kand. 26. Juni 63 h. 2 (*l.-h.), tjenestgørende 64 som Korporal v. 9. Reg., Tredielærer v. Maribo Borgersk. 8. Juni Nov. 69, Ord. Till. som Medhj. hos Sgpr. i Maribo 4. Pkt. 67, ord. 27. Nov., Kat. og Førstelærer v. Borgersk. Lemvi g 20. Nov. 69, Sgpr. Haverslev-B. 10. Jan. 74, E. M , S pr. Kjetterup-G. 7. Juni 77; her Fm. f. Værgeraad, Syge- Plejeforen. og Menighedsraad; g. 11. Mai 70 i Maribo m.

9 64 Ulrikke Francisca Bergen hammer, f. der 11. Feb. 41, D. al' Sgpr. Peter B. til Maribo-H. og Constance Mynster (Broderd. af Biskop I. O. M.). Se St. ov. Fam. Ammentorp. Beder og Malling. Ning Herred, Aarhus Amt og Stift Okt Knud Nielsen Knudsen, f. 2. Feb i Aarhus, S. af Skrædermester Niels K. og Krist. Bech. St. Aarhus 39, Kand. 26. Jan (l.-h.*), Huslærer hos Pastor P. A. Fenger, pers. Kapl. Storring-S.-G. 4. Marts 52, ord. 28. April, Kapl. p. 1. sst. 16. Feb. 57, entl. 31. Dec. 86, f 22. Feb. 90 i Aarhus; ugift Marts Christen Peter Christensen (28. Nov. 02 Vær-N., se der) Jan Anker Jensen Friis, f. 10. Dec i Horsbyg, Nordslesvig, S. af Gaardejer Niels F. og Marine Haugaard. St. Fredericia 80, Kand. 20. Juni 87 h.- (h.-*l), Sgpr. Hvidbjerg-Ø.-L. 23. Jan. 88, ord. 10. Feb., Støvring-M. samt Præst v. Støvringgaard Klosters Kapel 16. Nov. 92; g. 9. Mai 88 i St. Matthæus K. Kbh. m. Ellen Margrethe Ludvigsen, f. 11. Dec. 63 i Kjerteminde, D. af Direktør Adam Chr. L. og Henriette Geisler. Bedsted og Grurup. Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift Jan Conrad Johan Martinus Krohn (5. Maj 85 V. Ulslev, se Vestervig-A.) Okt Peter Nielsen Hørlyk, f. 6. Marts 1840 i Aastorp, Taps, S. af Gaardejer Niels Chr. H. og Kathr. Marie Friis. Seminarieeks. 60, Lærer i Hyllested Skovgaarde og Organist i Hyllested og Bosmus 20. Juli 60, Enelærer og Kirkesanger i Gjødvad 12. Nov. 61, Førstelærer og Kirkesanger i Serridslev 11. Juli Nov. 82, St. priv. 79, Kand. 25. Juni 85 h. 2 (h.-l), prædikede i Kandidattiden nogle Gange i Ledøje-S. Kirker, ord. 2. Dec. 85, Fm. f. Skolekommiss., Værger, og Sygeplejeforen.,, entl. 31. Dec. 10; g Sept. 62 i Jelling m. Julie Vilhelmine Laurentze Constance Schjøtt, f. 27. Dec. 38 paa Heliumlund, f 1- Marts 99 i Bedsted, D. af Proprietær, senere Købmand i Hals Chr. S. og Elise Schack, Juni 02 i Bedsted m. Christiane Augusta Liitzhøft, f

10 Sept. 60 paa Tandrup, D. af Proprietær Jes Eske Chr. L. og Anna Aug. Lutzhøft (Søst. t. Sgpr. H. F. L. til Ørsted-D.). Se Stud. fra Feb Michael Christian Roedsted Kuhlmann, f. 9. Okt i Hørning, Hjelmslev H., S. af Læge Carl Chr. Fr. Frohboese K. (Brodersøn af Sgpr. C. H. G. A. K. i Borbjerg) og Soph. Jørg. Charl. Roedsted. St. Aalborg 95, Kand. 8. Juni 01 h. 1 (*1.-1.), Huslærer dels paa Mors, dels i Bjerringbro Aug. 01 Aug. 03, Lærer v. Cand. theol. Jacobsen's Realsk. i Aalborg Aug. 03 Aug. 04, Lærer v. Nørre Sundby priv. Realsk. Aug. 05 Aug. 09, Ord. Till. som midlertid. præstev. Medhj. Nørre Sundby-H. 22. Nov. 07, ord. 18. Dec.; g. 6. Nov. 10 i Skanderborg m. Herdis Østergaard Nielsen, f. 26. Okt. 88 i Dover, D. af Landbrugskandidat, Redaktør Anders N., Sveistrup Østergaard, og Ane Kirstine Pedersen. Besser. Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhus Stift Okt Peter Andreas Caspar Simonsen, f. 12. Mai 1834 i Randers, S. af Organist i Nyborg Jørgen Ernst S. og Ane Margr. Cathr. Vibe. St. Odense 52, Kand. 18. Juni 58 h. 2, paany 23. Juni (IA.), Lærer i Aabenraa 59, pers. Kapl. Egense 27. Juni 60, ord. 26. Sept., Sgpr. Valsbøl, Flensborg Provsti, 8. Aug. 62, afsat af de tyske Civilkornm. 64, entl. 28. Okt. s. A., Hjælpepr. Bjert Dec. 64 Nov. 68, 0. Hæsinge-H. 69, Sgpr. 0. Nykirke 6. Feb. 69, Aale-T. 18. Juni 73, Provst for Tyrsting-Vrads H. 1. Aug. s. A., Sgpr. Onsbjerg 2. Aug. 78, Provst for Samsø 23. Feb. 83, R.* 12. April 98; g. 3. Okt. 62 i Aabenraa m. Johanne Henriette Lin denhan, f. der 31. Jan. 39, D. af Advokat Johs. L. og Hansine (Hanne) Christine Dorth. Haundorph. Birkerød med Filialkirke i Høsterkøb. Lynge Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. (Filialkirken i Høsterkøb indviet 5. Juli 1908) Mai Erich Worm Begtrup, f. 6. Juni 1809 i Fredensborg, S. af Krigsraad, Løjtnant, Pagehovmester og Bibliotekar hos Juliane Marie, Cand. phil. Jens Worm B - af Vistofte og Anne Elisab. Schwartz. St. Frederiksborg 26, Kand. 2. Nov (l.-h.), Huslærer hos Grev Moltke paa 5

11 66 Aagaard 31 32, hos Holstein-Rathlou paa Rathlousdal 32 34, Lærer i Kbh., Lærer v. Søetatens Drengesk. 35, Overlærer sst. 36, Sgpr. Flade-G. 28. Mai 45, ord. 23. Juli, entl. 31. Dec. 88, t 28. Marts 92 i Hillerød Nyhuse, udg. 76 uden Navn Fra Hjærtet udgaar Livet, en Landsbyprædiken (holdt i Birkerød Kirke samme Sommer ved Bispevisitats) og lod trykke et Foredrag Om Mormonerne" i Ugeskr. f. d. evang. Kirke i Danmark (53); g. 15. Okt. 45 i Kirke- Helsinge m. sin Søsterdatter Elisabeth (Elise) Mathiesen, f. der 18. Mai 21, f 10. Sept. 04 ved Frederiksborg Højskole, D. af Sgpr. Marcus M. til Helsinge-D. og Christine Marie Begtrup April Theodor Kristian Fabricius Møller, f. 31. Marts 1842 i Breum, S. af Provst Jens M. til Grinderslev-G.-T. og Cec. Giessing Leth. St. Horsens 62, Ligesom jeg efter at have taget 2den Eksamen blev Huslærer 1 Aar for Møller A. Weis' og Fysikus C. Weis' Børn, Aarhus, og hele min Studietid informerede i Kbhvn., saaledes blev jeg ogsaa Lærer i mine første Kandidataar, nemlig hos Kammerjunker N. Juel, Hverringe, fra Maj 69 til Aug. 71", Kand. 26. Jan (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Lunde-O. 23. Okt. 71, ord. 25. Okt, Udby-Ø. 5. Juni 72, Hjælpepr. Junget-T. 1. Jan. 75, Sgpr. Velling 1. Marts 75, Hjerk-H. 8. Jan. 80. Faldt i min Stue 1902 og brækkede Laarhalsen. Er halt, men kan dog gaa et Par Mil, nu da jeg er 70." Siden 03 Anmelder v. Vort Samfund, har skr. Art. i Nord. Maanedsskr., Dansk Kirketid, og Kirkehist. Saml., Prædikener i Søndagsbl., Nationaltid., Vort Samfund m. fl. St. og Tale i Mindebl. fra Grundtvig's Hundredaarsfest. Paa hans 70 Aars Dag blev der af Folk i Sognet overrakt ham en Pengegave, der skal anvendes til et Mindesmærke i Birkerød for Henrik Gerner. G. 5. Dec. 75 i Velling m. Laura Petrine Elise Johnsen, f. 16. April 46 i Reykjavik, D. af Etatsraad, Byfog. i Aalborg, M. af den grundlovg. Rigsfors. John J. (hans Faster Valger5ur var g. m. de islandske Bisper Hannes Finnsson og Steingrimur Jonsson) og Anne Cathr. Martine Blichert. Se Søndagsbladet 01, Nr. 12, Vort Samfund 12, Nr. 7, Vahl's Afk. af Chr. Nielsen II, 1, S. 17. SI. Fabricius fra Faaborg, S. 65.

12 67 Bjergby og Mygdal. Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift April Johan Severin Jacobsen, f. 1. Dee paa Rævkjærgaard, Aaby, S. af Forpagter Joh. Fred. J. og Karen Sørensdatter. St. Aalborg 59, Kand. 20. Jan. 65 h. 1 (h.-l.), Privatlærer i Saltum og Aaby Sogne 67 68, pers. Kapl. Bodilsker-N. 15. Nov. 69, ord. 15. Dec, fratraadte 10. Marts 73, Hjælpepr. Gjødvad-B., Sgpr. Raabjerg 19. Dec. 73, f 8. Jan. 94 i Bjergby efter lang Tids Sygdom. Ved Jordpaakastelsen mindede Provst Kampmann om, at Pastor J. var en sand Herrens Tjener, som selv Provsten maatte se op til som den troende og ydmyge, der havde en Forstaaelse af Skriften, som næsten ingen. Provsten berørte dernæst hans Forhold til Menigheden, hvor vanskelige de lige fra hans Tiltrædelse havde været, og hvilken Smærte det havde voldt ham, at han ikke rigtig kunde samle Menigheden, og hvor villig han selv paatog sig al Skylden derfor. Stor havde hans Glæde været sidste Juledag, da mange af hans Menighed var oppe at hilse paa ham. (Hjørring Amtstid. 16. Jan. 94, se ogsaa samme for 9. Jan. og 13. Jan., hvor hans Sympati for Sønderjyderne og hans Fædrelandskærlighed omtales i et Sørgedigt). Det var særlig Politikken, der virkede skillende mellem Pastor J. og Befolkningen i de Tider, de politiske Bølger gik højt. Pastor J., der syslede med Latin og Græsk, og havde et meget stort Bibliotek, har overs. Ælnods Historia sancti Kanuti regis (74), ligesom han samlede Ting til Belysning af Biskop P. C. Kirkegaard's Virksomhed; g. 23. Juni 74 i Aaby, Kjær H., m. Cathrine Christensen, f. 21. Nov. 43 i Snedsted, t 24. Juli 95 i Hjørring, D. af Ejer af Nyborg Teglgaard, Vadum, Niels Chr. C. og Maren Larsdatter Marts Anders Madsen Hindsholm, f- S. Juni 1859 i Viby v. Kjerteminde, S. af Gaardejer Mads Andersen og Nielsine Jacobsen. Seminarieeks. 78, Vikar v. Veflinge Sk , St. priv. 82, Lærer paa Landbosk. i Lyngby 82 84, Kand. 21. Juni (l.*-egr.), uord. Medhj. Vef- J inge Aug. Dec. 88, Sgpr. Harridslev-R. 28. Dec. 88, ord. ' Jan. 89, Censor v. den afsluttende Lærerprøve 06; har psr. Art. om Kirke- og Skolespørgsmaal i Dagblade og Tidssk 1 '-; g. 18. Jan. 89 i St. Johs. K. Kbh. m. Theodora Karoline Hansine Kragh, f. der 7. Jan. 57, D. af Overkanonér i Flaaden Jens Emil Theod. K. og Trine Godtfredine Rødtjer. Se Stud. fra 82. 5*

13 68 Bjerreby (paa Taasinge). Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyns Stift Sept Sabinus Høgsbro, f. 15. Juli 1819 i Rødding, S. af Amtsprovst, Dr. phil. Hans H. til Rødding og Skrave i Tørninglen og Karen Christine Marie Arntzen af S. Vissing-V. St. Ribe 38, Kand. 23. Okt. 43 h. (*l.-h.), pers. Kapl. hos sin Morfader i S. Yissing-V. 28. Dec. 44, ord. 14. Marts 45, Todbjerg-M. 31. Marts Juli 50, prædikede til Valg i Rested, men fik ikke Embedet, kst. Sgpr. Højst (Tønder Provsti) 19. Juli 50, fast ansat 16. Sept. s. A. efter Menighedens Begæring, susp. af den prøjsiske Reg. 14. Feb. 67 paa Grund af Edsnægtelse, afsat 20. Mai s. A., de dansksindede i Sognet gav ham ved Afskeden et smukt Guldur med Kæde til 100 Rdl., baade Skærbæk og Døstrup Sogne havde efter deres Præsters Død i 1865 og 66 opfordret ham til at søge Embederne dér, men han havde afslaaet det, Sgpr. Farup 3. Aug. 68, entl. 9. Feb. 93, f 13. Okt. 97 paa Frederiksberg efter et Par Aars tiltagende Hjærtesvaghed. Han var meget afholdt i de Menigheder, i hvilke han var ansat, og modtog værdifulde Mindegaver ved Afskeden fra dem." (Dannebrog 15. Okt. 97, se ogsaa 14. Okt.). G Nov. 50 i Bevtoft m. Christence Kirstine (Stine) Muller, f. 12. Mai 21 i Gram, t 6. Juni 55 i Barselseng i Højst, D. af Sgpr. Did. M. til Gram og Maria Dor. Wiborg, Dec. 67 i Herslev m. Hansine Henriette Andrea Bay, f. 15. Feb. 35 i Vissenbjerg, f 7. Dec. 92 i Vaarø, D. af Skibsfører, senere Møller Niels Hanssen B. og Ane Marie Jørgensen. Se Sofus Høgsbros SI., S. 25. SI. fra Maglemølle ved Næstved, S Mai Sophus Nicolai Theodor Hansen (25. Aug. 02 S. Kirkeby-S. A., se der) Nov Johannes M al t a-miill er, f. 24. Feb i Randers, S. af Sgpr. Chr. Maltha Adolph M. til Kippinge-B. og Anna Helvig Muller. St. Nykjøbing F. 72, Kand. 20. Juni 79 h. 2 (h.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Skjolde 17. Dec. 80, ord. 26. Jan. 81, res. Kapl. Herfølge-S. 27. Aug. 83, ord. Medhj. v. Aarhus Domk. 28. April 85 til April 91, derefter Vikar i Himmelev, Søndersø, V. Skjerninge og Faxe, Sgpr. Grundfør-S. 13. Aug. 92, 0. Hæsinge-H. 19. Okt. 98, Kredsfm. f. Svendborg Amt i den danske Præsteforen. 99, tillagt Navnet Malta-Muller ved Navnebevis 27. Juni 05; g. 15. Juli 85 i Frue K. Kbh. m. Ida Mathilde Reate Schrøder, f. der 8. Dec. 61 D. af Kasserer i Østifternes

14 69 Kreditforen. Carl Valdemar S. og Charl. Joh. Ulrikke v. Schoultz. Se Patriciske SI., II, S Bjerregrav og Aalum. Sønderlgng Herred, Viborg Amt og Stift Juni Andreas Fabricius Krarup Vilstrup, f. 17. Juni 1824 i Borris, S. af Konsistorialraad Claus Nic. V. til Borris-F. og Christence Soph. Dor. Krarup. SL Borgerdydsk. C. 41, Kand. 15. Jan. 49 h. 1 (*1.-1.), var fra Aug. 44 Lærer v. Borgerdydsk. i Kbh., senere tillige Inspektør der indtil Juli 52, derefter Lærer i Dansk v. Mariboe's Sk., pers. Kapl. og Seminarielærer Skaarup 30. Jan. 56, ord. 28. Marts, Kat. Aalborg 10. Juli 60, Sgpr. Bjørnsholm-M. og konst. Forstander og Førstelærer v. Banum Semin. 20. Marts 69, kgl. Udn. som Seminarieforstander 12. April 72, han indlagde sig Fortjeneste ved at arbejde med Held for Bevarelsen af Banum Seminarium, da dets Tilværelse var truet. Han var en ypperlig Lærer i Beligion og Modersmaalel (Afhandling om dette Fag i Skaarup Program 1858). Som Provst har han været en dygtig Tilsynsmand." (Biogr. Leks.) kunde Seminariet fejre 25 Aars Jubilæum, og uagtet der intet blev bevilget til Sem. i den Anledning, fik V. dog ved store personlige Ofre bragt en Fest i Stand; han indbød de tidligere Lærere og Elever til et Skolemøde, fik Sange (af H. Levinsen) trykt, modtog Lykønskninger fra mange Sider, f. Eks. fra Biskop Brammer, og fik mange Beviser paa, at de gamle Elever herfra næsten alle bevarede deres Kærlighed til deres ofte af andre oversete Fostermoder." (Kvolsgaard: Semin. i Snedsted og Banum, S. 21 f.). Provst for Middelsom og Sønderlyng H. 27. Okt. "9, R.* 8. April 88, D. M. 8. Marts 04, entl. 31. Uec. s. A., t 5. April 10 i Charlottenlund; har foruden Afh. og Art. "vers. paa smukt Dansk" Huusandagtsbog af Heinrich Zschokke (53, 2. Udg. 57), Udv. Fortællinger af J. P. He- *>el (3. Samling 60, 3. forøg. Opl. s. A.), og udg. Ledetraad v. Undervisn. i dansk Sproglære (69), Palæstina ell. det hel- Ége Land, udfør, beskr. (2. Opl. 71), Lærebog i Palæstinas Geografi (2. Opl. 79, 3. Opl. 85, 4. Opl. 93), Kort over Palæstina (tegnet af Oberst Christiani, 4. Opl. 91) samt sammen med N. W. T. Bondesen og Chr. Dorph Dansk Læseb. t. S kolebr. 1. Del (2. Opl. 70). Provst V. hørte til en gammel Præsteslægt og han havde taget i Arv Slægtens særege Kærlighed til Skolevæsenet. Provst V. tilhørte ikke ud-

15 70 præget nogen kirkelig Retning, men han stod venlig forstaaende overfor de nyere Livsbevægelser og fandt sig godt hjemme i Hellerup Menighed, hvor han henlevede sine sidste Aar." (Randers Amtsavis 7. April 10, se ogsaa for 13. April og Randers Venstreb. 14. April 10). G Juli 50 i Kbh. m. Theresa Wictoria Rebecca Kayse r, f. der 4. Juli 32, f der 17. Okt. 55, D. af Partikulier Jac. Hartv. K. og Sara Sutton, Dec. 58 i Svendborg m. Anna Sophie Lasso n, f. 15. Marts 37 i Øverste Ørkilds Mølle, Tved, t 21. Dec. 11 i Vester Karleby, D. af Krigsraad, Ridder, Ejer af Øverste Ørkild Mølle Jens Fr. L. og 2. Hustru Mette Marie Nielsen. Se Vahl's Afk. af Chr. Nielsen. I, S. 90. Stamt. ov. den Krarup'ske Fam. (47), S Mai Jens Anders Jensen, f. 29. Juli 1867 i Balle, Odder, S. af Gaardejer Anders J. og Kirsten Sørensen. St. priv. 86, Kand. 18. Juni 91 h. 1 (l.-*l.), vikar, en Maaned som Religionslærer Efteraar 91 v. Efterslægtselskabets Sk., pers. Kapl. Astrup-T. 9. Marts 92, ord. 6. April, Sgpr. Navtrup-S.-V. 21. Nov. 94; Fm. f. Sygeplejeforen, og Værger.; g. 23. Sept. 92 i Odder m. Ane Kirstine Johanne Sørensen, f. der 15. Juli 71, D. af Gaardejer i Vesterskov Søren S. og Ane Marie Andersen. Bjerring og Mammen. Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift Juli DitlevLudvigRogertGøtzsche (16. Nov. 85 Everdrup, se der) Juni Christian Anton Jensen (11. Juni 94 Storring-S.-G., se der) Aug Carl Christian Jespersen (5. Nov. 09 Slaglille-B., se der) Feb Christian Krag, f. 25. April 1876 i Vildbjerg, S. af Sgpr. Chr. Peter Seidelin K. til Søborg-G. og Jenny Sof. Petersen. St. Linnésg. Latin- og Realsk. 94, Kand. 25. Juni (l.-l.), Timelærer v. Karen Kjær's Pigesk. Vinterhalvaaret 00 01, uord. Medhj. Viby Sommer 01, Lærer paa Testrup Højsk. Vinterhalvaaret 01 02, i Sommeren 1902 rejste jeg tre Maaneder i Udlandet og fik ved et længere Ophold i Florens og Rom Lejlighed til at danne mig et personligt Indtryk af Renaissancens Kultur i Italien", midlert. ord. Medhj. Aalborg Budolfi K. 27. Sept. 02, ord. 1. Okt., Kaldskapl. Gjerlev-D. 20. Juni 06; g. 4. Sept. 06 i Holm. BL Kbh. m. Inger Charlotte Baagø e, f. 6. Sept. 82 paa

16 71 Bonne Esperance i Gentofte, D. af Grosserer Theod. B. og Maria Magnesia Fr. Stennese. Se St. ov. Fam. Baagøe, S. 11 og Tillæg, S. 8. Bjært. Nørre Tyrstrap Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Okt M au rit s Mørch, f. 5. Juni 1816 i Fjellerad, Gunderup, S. af Sgpr. Poul Hassing M. til Mosnjerg-H. og Anne Cathr. Winther, senere g. m. Sgpr. sst. L. Kjelder. St. Aalborg 33, det vakte Opsigt blandt samtidige Kammerater, at han (ligesom A. F. Krieger) ved anden Examen fik 9 Ipc". Kand. 1. Mai (1.-1.), Huslærer paa Rantzausgave, i Gadstrup Prstgd. og paa Benzonseje, Sgpr. Rejsby, Tørninglen 16. Mai 49, ord. 20. Juli, men da han i sin Tiltrædelsesprædiken havde udtalt sin Troskab til Kong Frederik VII og sin Harme over Oprørernes Tyranni, blev han af en udsendt Patrouille arresteret og sad først fængslet paa Gram Slot, senere i Haderslev. Han bragtes dog snart efter til de danske Forposter, drog til Kjøbenhavn, men vendte efter Slaget ved Fredericia, som han fra Middelfart var Vidne til, tilbage til sin Menighed, der modtog ham med aabne Arme" (Koldingpost. 4. Aug. 90), Hostrup, Tønder Provsti 2. Mai 57, forstod der ligesom i Rejsby i høj Grad at vinde Menighedens Tillid og Kjærlighed," valgt 27. Nov. 60 af Gejstligheden i 3. Distr. (Tønder) til Suppleant til den slesv. Stænderforsaml. og deltog som saadan i de priv. Møder, den danske Minoritet afholdt i Flensborg, fordreven, da han ikke vilde aflægge Ed til Prøjserne, 64, entl. 28. Okt. s. A., stillede sig 30. Mai 65 i Præstø Amts 5. Kreds (Vordingborg) til Rigsraadets Folketing, men faldt for Gaardfæster Schroll, Timelærer v. Vordingborg Realsk., der bestyredes af hans Svoger Kand. teol. Ørum, Sgpr. 0. Starup-N. 29. Jan. 66, Provst for Elbo, Holmans, Brusk, Jerlev g Kolding H. 15. Juni s. A., R.* 13. Marts 84, entl. som Provst 31. Dec. 85, entl. 31. Dec. 87, f 1. Aug. 90 i Kbh. e fter en langvarig og smertefuld Sygdom. Provst Mørch v ar en begavet Mand med mange Interesser, og han var dertil en ualmindelig elskværdig Personlighed, der vandt Alps Agtelse og Tillid. Hans administrative Dygtighed var ^mindelig anerkjendt; han optraadte sikkert og myndigt, me n stedse tillige velvilligt og forekommende. Baade Lave g Høje kjendte hans gode Hjerte og forstod at skatte det Politisk Henseende var han Højremand, men han holdt

17 72 sig fjærnt fra Agitationen og det grove, politiske Arbejde, og naar han en enkelt Gang deltog i den offentlige Debat, glemte han aldrig at vise den Hensynsfuldhed og Tilbageholdenhed, som han skyldte sin Stilling som Præst. Hans politiske Anskuelser har næppe nogensinde frembragt selv den ringeste Kløft mellem ham og hans Menighed. Gamle Provst Mørch var en fin Mand og en fin Natur. Hans store værdige Prælatskikkelse indgjød uvilkaarlig Respekt. Præstegaarden i Sønder Bjært var vidt bekjendt for dens Gjæstfrihed. Provst Mørch var en stor Musikelsker. Han spillede selv smukt, og han samlede jævnligt musikalske Venner om sig til hyggelige smaa Soireer i sit Hjem." (Kolding Avis 5. Aug. 90, se ogsaa Koldingpost. 11. Aug. 90). G. 12. Aug. 51 i St. Cathr. K. Ribe m. Kirstine Petrea Ørum, f. der 3. Okt. 27, f 18. Juni 11 i Hvalsø, D. af Justitsraad, Branddirektør, Premierløjtnant v. jyske Reg. lette Dragon. Chr. Juel 0. af Ørum-V.-V. og Else Cathr. Christensen Marts Rasmus Jens Georg Carl Wied (27. April 01 Humble, se der) Juli Otto Fritz Moe, f. 4. Nov i Roskilde, S. af Sgpr. Fr. Olaus M. til Ribe St. Cathr. K. og Emma Dianora Techt. St. Ribe 66, var ved Skibsbyggeri i 2 Aar, lærte først Skibsbygningstegning og arbejdede derefter paa Orlogsværftet, Kand. 22. Juni 74 h. 1 (l.-l.), pers. Kapl. Tved, Fyn, 1. Nov. 75, ord. 5. Nov., Sgpr. Ærøeskøbing 16. Okt. 79, Skjern 15. Mai 85, B. M. f. Kirkelig Foren, f. Indremission 81, har skr. nogle faa Prædikener i Indremissions Tid. og nogle faa Art. i Kristeligt Dagb. og desuden udg. Afskeds- og Tiltrædelsesprædiken i Ærøeskjøbing og Skjern Kirker (85), Tale v. Captajn M. C. Rasmussens Baare i Stige Kirke (93) og Afskeds- og Tiltrædelsesprædikener i Ærøeskjøbing, Skjern og S. Bjert (02); g Juni 76 i Ønslev m. Andrea Alma Merceditta Krogh, f. 11. Feb. 49 i Majbølle, t 30. Juli 86 i Skjern, D. af Sgpr. Andr. Laur. K. til Ønslev-E. og Bolette Carol. Braes, Sept. 87 i Skanderup m. Benny Martine Rasmussen, f. 3. Nov. 64 i Stige, D. af Dampskibskaptejn Mads Chr. R. og Sof. Dor. Georgine Andersen.

18 lo Bjørnsholtn og Malle. Slet Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. (Præsten, der bor i Ranum, var indtil 1. April 1895 tillige Seminarieforstander der) Sept Jørgen Christensen Sørensen, (19. Okt. 91 Høje-Taastrup, se der). 16. konst. 28. Jan Johannes Leonhardt Faartoft. (1. April 95 Seminarieforstander Ranum, se Nysted). 17. konst. 1. April Johan Andreas Neergaard Fibiger (se Kbh. Elias K.). (1. Mai Nicolaus Jacob Schaarup, betragtet som ikke kaldet 30. Juni) Juni Johan Gotfred Heje (25. Aug. 99 Sengeløse, se der) Dec Niels Marius Sø e-pedersen (1. Okt. 10 Boddum-Y., se der) Jan Niels Nielsen Westergaard, f. 26. Nov i Gjerlev v. Randers, S. af Detailhandler Niels W. og Mette Marie Therchelsen. Min tidligste Barndomstid tilbragte jeg i et Husmandshjem i Hedeegnen syd for Hadsund. 9 Aar gi. kom jeg ud at tjene. Tjente som Dreng og Tjenestekarl paa Landet til jeg var 18 Aar. Kom saa paa Højskole (Dalbyneder), hvor jeg læste til Præliminæreksamen. Denne tog jeg Oktober 1890 i København, og kom saa ved offentlig og privat Understøttelse paa Undervisningsanstalten København", St. priv. 93, Kand. 19. Juni 99 h. 1 (l.-*l.), samme Efteraar begyndte jeg at arbejde i Københavns Indre Missions Tjeneste og blev ansat som Bymissionær i St. Pauls Sogn", ord. Medhjælper og Klokker v. Christians K. Kbh. 1. Juni 01, ord. 5. Juni, allerede til 1- Januar 1902 søgte jeg min Afsked for at blive Hjælpesekretær for Københavns Indre Mission. Her arbejdede jeg saa dels som Hjælpesekrelasr dels som fungerende Enesekrelær, indtil jeg 1904 paa Opfordring af Biskop Rørdam søgte Embedet som Sognepræst i Frederikssted paa St. Croix", Sgpr. der 1. Nov. 04, B. M. af Blaa Kors, Fattigkommiss. m. m., kom hjem med Orlov 10. Mai 1910, og da min Hustrus Helbred ikke tillod hende at rejse ud igen, s ø gle jeg Embede herhjemme"; g. 30. Juli 99 i Kbh. m. Maren Jensen Stenfeldt, f. 16. April 70 i Fjelsted * Mariager, tidligere Privatlærerinde, D. af Boelsmand Jens Mathiesen S. os Maren Mikkelsen.

19 74 Blaahøj og Filskov. Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. (Embedet oprettet ved kgl. Resol. af 31. Dec af Blaahøj og Filskov Kirkedistrikter ved deres Udskillelse fra S. Omme Sogn) Jan Jens Peder Rasmussen Dræbye, f. 20. Jan i Dræby, S. af Husmand, Murer Chr. Rasmussen og Kirsten Pedersen. St. priv. 93, Kand. 19. Juni 99 h. 1 (l.-*l.), pers. Kapl. S. og N. Onsild 22. Okt. 00, ord. 24. Okt., ved kgl. Revilling tillagt Familienavnet Dræbye 2. Nov. 01, entl. 15. Feb. 02, ord. Medhj. N. Felding-T. Okt. 03 April 05, res. Kapl. S. Omme-H. 22. Aug. 05, Fm. f. S. Omme Sogns Hjælpeforen.; g. 23. Marts 02 i Silkeborg m. Ane Kristefine Rasmussen, f. der 3. Aug. 71, D. af Marskandiser Mads Kristen R. og Ane Sørensen. 0. Blegind og Hørning. Hjelmslev Herred, Aarhus Amt og Stift Dec H ans Anthon H ans en, f. 28. Marts 1840 i Hatting, S. af Skolelærer, Gaardejer Rasmus H. og Ane Pedersen. En af Riskop Rrammer foretagen Skolevisitats gav Anledning til at han kom til Studeringerne. St. Horsens 61, stud. Filologi i IV2 Aar, Kand. 24. Juni 68 h. 1 (*1.-1.), Lærer v. kbhske Sk. Sommer 68 til Sommer 69, pers. Kapl. Rødstrup 5. Aug. 69, ord. 3. Sept., Tranekjær-T. 22. Okt. 70, Sgpr. Ørum-V.-V. 2. Mai 76, f 28. Sept paa St. Josefs Hospital i Aarhus efter en længere Tids Nyrelidelse; har skr. enkelte Artikler af æstet, og politisk Indhold i Aarhus Stiftstid. og Kalundborg Amtstid. samt medd. Prædikener t. Søndagsbladet; Pastor Hansen var fremtrædende baade ved sin utvivlsomme Regavelse og endnu mere ved den lidenskabelige Varme, hvormed han forfægtede sine Standpunkter i Kirkesagen som i Politik. I Kirke-Spørgsmaalet var han en enrageret Tredie-Retnings" Mand, og Riskop Mynster var hans Ideal og Forbillede. I Politik var han Venstremand og deltog navnlig i tidligere Aar i mange politiske Møder i Skandérborgkredsen. Han var en dygtig, paagaaende ilter Debattør, slagfærdig og bidende, men bag hans noget opfarende Væsen var der en elskværdig godlidende Personlighed, der havde mange Venner" (Aarhus Stiftstid. 28. Sept. 06, se ogsaa Skanderborg Amtstid. 8. Okt. 06 og Aarhus Amtstid. 28. Sept. 06). Hans livlige Aand spændte over et vidt Felt; der var egentlig kun meget faa

20 75 gpørgsmaal, som ikke interesserede ham. En kvik og livlig Taler var han, og i Debatten var hans raske Replikker af fortræffelig Virkning. Han var altid sig selv. Han talte paa sin Facon, enten han stod i Kirken, mellem Kolleger paa et Kirkemøde, paa en Valgtribune eller ved en Slagterigeneralforsamling. Det kunde ofte synes, som om der manglede Alvor i denne livlige, flagrende Karakter, men naar man lærte ham nøjere at kende, fik man dog Øje paa den dybere Grund. Der kan dog vist tvistes om, hvorvidt han virkelig er kommet paa sin rette Plads, da han blev Præst. Ved de politiske Valg spillede han altid en Rolle, men ofte havde han vanskeligt ved at slutte sig til noget bestemt Parti; dog har han, om ikke altid med lige stor Glæde, fulgt Reformpartiet siden dets Oprettelse. I Skanderborg Andelsslagteris Start og Virksomhed tog han livlig Del, i en lang Aarrække var han Slagteriets Revisor. Meningen om ham som Præst blandt hans Sognebørn var delte, men der var vist kun en Mening om, at han som Menneske var en godlidende og som sagt meget begavet Mand." (Skanderborg Amts Avis 28. Sept. 06). Ved hans Grav udtalte Provst Møller fra Hammel, at Pastor Hansen var en Modsætningernes Mand, en Kampaand, der kæmpede trofast for, hvad han ansaa for Ret; havde han derfor til Tider kunnet støde an, saa havde hans Modstandere dog altid Respekt for ham, saaledes som man jo havde Respekt for den aabenhjærtede og modige Mand, der tør være sine Meninger bekendt, uden først at beregne Omkostningerne" (samme for 6. Okt. 06). G. 27. Sept. 70 i Horsens m. Margrethe Jensine Mathiassen, f. der 27. April 46, D. af Købmand, Raadmand Jens M. og Ane Marie Secher Jan Jørgen Alfred Rang Riering, f Aug i Vig, S. af Sgpr. Jørgen Rang R. til Vigersted-K. og Anna Marie Petersen. St. Aalborg 84, Kand. 27. Juni 94 n. (*1.-1.), Lærer v. Frederiksberg Latin- og Realsk., Schneekloth's Sk., I. H. Teisen's højere Pigesk. m. fl , Sgpr. Haderup 21. Jan. 99, ord. 15. Feb.; Fm. f. Værgeraade t; g. 6. Dec. 92 i Vigersted m. Anna Marie Jessen, f Mai 68 i Haderslev, D. af Grosserer Mathias J. og Maria Christine Erichsen, f. Grim. Se Stud. fra 84. Rarfod's falst. Ge istl., A Fam. Biering, S. VIII.

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG SCHRØDER- SLÆGTEN PAA GRUNDLAG AF JOHS. E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG VED FREDERIK SCHRØDER SÆRTRYK AF 2. UDGAVE KOLDING KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI 1937 Efterskrift af E.6.2.2.1

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Halvor Petersen 2005 1 P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Copyright 2005 Halvor Petersen Ejlskovvej 2, Himmelev 4000 Roskilde

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek 1/484 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek Udvidet digital udgave 2007 Version 3.04a - 03.11.2007 - Det anbefales at bruge

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN HARDSYSSELS AARBOG UDG IVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 45. BI ND KØBENHAVN l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN 1951 Samfundets styrelse: Amtmand A. Karberg. Ringkøbing (formand). Forf,1tteren,

Læs mere

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN Det lyder maaske lidt mærkeligt, men derfor er det ikke mindre rigtigt, at Herregaardene skylder Skibsfarten deres Oprindelse. I Oldtiden var Jorden nærmest Fælleseje, Broncealderens

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

E. Kf!JLPIN PETERSEN

E. Kf!JLPIN PETERSEN LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID

Læs mere