Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh."

Transkript

1 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande og Folk, udg. af Folkeskriftsselsk. i Haderslev (64), Cooks Rejser i Udtog, udg. af Selsk. til Folkeoplysn. Fremme (81), om Endelsen løse" i Nordiske Stednavne" i Aarbøger for Nord. Oldkyndighed og Hist. (84), og Om Religionsundervisningen i de lærde Skoler" i Evangel. Ugeskr. (59), f her 15. Aug. 87; g. 2. Aug. 59 i Kbh. m. Hulda Marie Eugenia Muhle, f. 29. Juli 34 paa Søgaard, Rislev Sogn, D. af Proprietær, senere Bogholder i Kbh. Skiftekomm., Exam. jur. Mogens Chr. M. og Betty Julie Marie Dalgas. Se SI. Selmer, S. 66 f Jan Jens Carl Wesenberg Nielsen, f. 7. Juni 1832 i Dejbjerg, S. af Sgpr. Thorn. Nic. N. til Ramløse-A. og Laurette Severine Wesenberg. St. Nykjøbing 50, Kand. 15. Jan. 57 h. 1 (l.-h.), Fjerdelærer v. Helsingør Borgersk. 21. April 62, Kat. og Førstelærer der 22. Juli 72, ord. 23. Okt., Sgpr. Roholte 10. Juli 79, entl. 20. Jan. 08; ugift. Se SI. Wesenberg, S April Hans Jørgen Glaven, f. 8. April 1867 i Otterup, S. af Gaardejer Jens Peter Hansen og Karen Dorthea Nielsdatter Kærlund. St. Odense 88, Kand. 25. Jan (*l.-h.), pers. Kapl. Himmelev-R. 28. Aug. 94, ord. 12. Sept, Sgpr. Gjørding-V.-B. 21. Mai 98, Till. t. at føre Familienavnet Glaven i St. for Jensen 20. Aug. 03, Fm. f. N. Gørding, Vemb, Bur, Vesteraasted Sygeplejeforen., for Vemb Sognebibliotek og for Vemb Hjælpeforening for omrejsende Haandværkssvende, alt 05 08, for Ringkjøbing og Omegns Afholdskreds af D. A. F , har skr. Artikler i Blade og Tidsskr. om kristelige, kirkelig-sociale og Afholds- Spørgsmaal; g. 3. Nov. 98 i Himmelev m. Kristine Margrethe Sofie Smith, f. der 23. Okt. 75, D. af Førstelærer i Himmelev Fr. Rastrup S. og Anna Hansen. Se Sydsjæll. Venstreb. 1. Juli 08. Næstved Tid. 3. Juni 08. Baagø. Baag Herred, Odense Amt, Fyns Stift. (Præsten er tillige Skolelærer) Nov Niels Peter Helm Oscar Petersen, f. 15. Juni 1850 i Søndersø, S. af Skolelærer Jens Adolph P. og Carol. Vilh. Petersen. St. Odense 69, Kand. 22.

2 57 Jan. 81 n. (h.-l.), ord. 28. Nov., f 8. Mai 02 paa Baagø. I Studenterkredse har han lige siden sin tidligste Studenterlid været en meget søgt og skattet Mand paa Grund af sin dejlige Sangstemme" (Assens Avis 9. Mai 02) Juli Carl Modeweg Hansen, f. 21. Jan i Kbh., S. af Justitsraad, Ekspeditionssekretær i den kgl. Staldetat Fr. Adolf Folmer Chr. H. og Aug. Carol. Smidt. St. Mariboe's Sk. 85, Kand. 27. Jan. 93 h. 2 (*!.-*!.), foretog s. A. en 4 Maaneders Studierejse over England til Italien, Schweiz, Østerig og Tyskland, Lærer v. Melchiors Sk., Frk. Møller's Pigesk., Vikar i Kbh.s Kommunesk. og Lærer v. Slomann's Sk , var 00 i 2 1 /* Maaned paa Nåås Sløjdseminarium v. Gøteborg, tog 01 Eks. i Sløjd fra Axel Mikkelsen's Sløjdinst., var et Aar Medindehaver af og Lærer v. Poul Richardt's Sløjdinst., ord. 2. Okt. 02; g Dec. 97 i Vartov K. Kbh. m. Johanne Italiaender Schou, f. der 9. Nov. 72, t tier 23. Aug. 98, D. af Fotograf, Løjtnant Ole Chr. Rasmussen S. og Asta Varia Minona Italiaender, Aug. 02 i Dragør m. ElseRandbøll Møller, f. 3. Juli 80 i Kbh., D. af Kommandør, Lodsinspektør Niels Chr. Randbøll M. og Hertha Hansine Aaris. Se Stud. fra 85, S. 37. Baarse og Beldringe. Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift Mai Peter Frederik Thayssen, f. 21. Aug i Husum, Slesvig, S. af Etatsraad, Postinspekior i Hamborg Peter T. og Chr. Wilh. Aug. Wittmack. St. v. Westen'ske Inst. 22, Kand. 13. Juli 29 1.(1.-1.), Kat. Stege 20. Aug. 30, ord. 13. Okt., Sgpr. Torup 16. Mai 40, entl. 19. Jan. 86, j 25. Juli 87 i Sorø; g Okt. 30 i Frue Sogn Kbh. m. Cecilia Marie Pauline Wilhelm! ne Kiei'umgaard, f. der 1. Marts 01, t 20. April 32 i Stege, D. a f Urtekræmmer Hans K. og Soph. Amal. Berner, Aug. 33 i Frue K. Kbh. m. Christine Cecilie Schouw, f. 29. Dec i Frederiksnagor, f 13. Jan. 41 i Torup, D. af Faktor i Serampore Poul Joh. S. og Cec. Marie Elisab. Bagger, Nov. 42 i Stege m. Laura Christine Barf oed, f. der 23. Marts 11, f 9. Dec. 01 i Kbh., D. af Apoteker Erik Chr. B. og Ane Cathr. Laurberg. ^ April Søren Nielsen, f. 18. Dec Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

3 58 Moriensdatter. Seminarieeks. 67, Hjælper og Lærer paa Holsteinsminde, senere paa Hindholm, St. priv. 74, Kand. 20. Juni 78 h. 1 (l.-l.), Sgpr. Hersom-K.-B. 28. Marts 79, tog Kaldelsen tilbage 29. Mai paa Grund af en ondartet Bronchitis, pers. Kapl. Baarse-B. 14. Juli 79, ord. 30. Juli, Sgpr. Seden-A. 29. Nov. 81, t 12. Feb. 93 i Baarse. Den Afdøde var en Broder til den ifjor afdøde Forstander paa Hindholm. Kaptain Chr. Nielsen, og han tilbragte en stor Del af sin Ungdom ved denne Skole, ved hvilken han ogsaa var Lærer i nogle Aar. Her fra førtes hans Navn først ud blandt Folk. men bedst kjendt blev han dog som Præst, idet hans varme Taler Søndag efter Søndag fyldte den lille Kirke med Tilhørere. Han var begavet med en forunderlig fangende Taleevne, som ret formaaede at trænge til Hjerterne. Men ikke alene med Ordet formaaede han at tale til Folk, han havde ogsaa Pennen i sin Magt, hvorom mange Artikler i Maanedsskriftet Hindholm" bære Vidne, Den Afdøde sluttede sig i kirkelig Henseende til den grundtvigske Betning, og hermed fulgte selvfølgelig, at han oprindelig sluttede sig til Oppositionen, men i de senere Aar kunde han med sit rette Frisind og sin Fædrelandskærlighed ikke følge den længere. men nærmede sig efterhaanden Højre, til hvis bedste Mænd paa Egnen han nu hørte. Ved sin Død havde han en ualmindelig talrig og hengiven Vennekreds og sikkert ikke en eneste Uven." (Berl. Tid. 14. Feb. 93). Han var en forunderlig fængende Personlighed ogsaa udenfor Prædikestolen. Søndage i den lille Baarse Kirke, der altid var fyldt til Trængsel, med den jublende Sang og Pastor Nielsens varme og rige Forkyndelse, staar uforglemmelige for mange." (Præstø Amts Avis 14. Feb. 93, se ogsaa for 21. Feb.). For l 1 /; Aar siden blev han angreben af Influenza, og i det sidste Aars Tid havde han været mere eller mindre syg; men saa snart: han sporede lidt Bedring, dyrkede han paa ny de mange Samfundsinteresser, han havde." (Præstø By- og Amtstid. 14. Feb. 93, se ogsaa for 21. Feb.). G. 20. Aug. 79 i Førslev m. Lydia Kold, f. 30. April 52 i Holsteinsminde, D. af Bager Andr. K. og Nic. Jacobsen, Mai Emil Jens Jesper Jespersen, f. 16. Juli 1839 i Aarhus, S. af Justitsraad, Stiftsfysikus Jac. Vilh. J. (Brod. t. Sgpr. Th. J. i Hundslund) og Anne Marie Kirst. Bloch (D. af Biskop Jens B. i Viborg). St. Aarhus 57, Kand. 19. Juni (l.-l.) Lærer i Kbh., pers.

4 59 Kapl. Ubby 15. Nov. 67, ord. 12. Feb. 68, Sgpr. Ørnm-G. 17. Marts 74, Fm. f. Sogneraadet der, Sgpr. Magleby paa Møen 9. Marts 80, f 24. Mai 01 i Baarse efter en lang haabløs Sygdom. Den afdøde var en Personlighed, som uvilkaarlig maatte komme til at paavirke de Mennesker, han levede iblandt, en Personlighed, som baade kunde skabe varme Venner, men ogsaa faa Folk til at trække sig tilbage. Hele hans Fysiognomi bar Præget af den stærke Personlighed; men inderst bankede der et Hjerte saa varmt for Sandhed og Ret, saa medfølende for al Nød og uforskyldt Elendighed" (Præstø Amts- og AverLissementstid. 26. Mai 01). Ved hans Grav skildrede hans Broder Pastor J., Brahetrolleborg, varmt og gribende den Velsignelse Broderen havde været i Barndomshjemmet, den afdødes alvorlige, kristelige Personlighed, i hvis Forkyndelse det klare, dybtfølte Vidnesbyrd var det fremtrædende Moment" (samme for 30. Mai, se ogsaa Præstø Amts Avis 30. Mai 01); g Mai 70 i Viborg Domk. m. Johanne J u s t i n e L a u b, f. 22. Marts 44 i Ryslinge, f 24. Juni 71 i Ubby, Klosterfrøken i Vemmetofte 67, D. af Biskop, Dr. theol. Hardenack Otto Conr. L. og Sus. Charl. Hedevig Joh. Tostrup, Aug. 79 i Randers m. Margrete Pontoppidan, f. 13. Dec. 54 i Ribe, D. af Sgpr. Dines P. til Randers St. Mortens K. og Birg. Chr. Marie Oxenbøll. Se St. ov. den bomholm. Fam. Jespersen, S. 36 f. Patriciske SI. I, S SI. Pontoppidan, S Aug Niels Carl Christian Tranberg, f. 27. Okt paa Dortheashvile i Kjærbøl, S. af Proprietær, Exam. jur. Terman T. og Dorth. Windfeld. St. Ribe 63, Kand. 29. Juni 75 h. 1 (l.-l), uord. Medhj. Tørring- H., pers. Kapl. der 27. Marts 76, ord. 7. April, Sgpr. Farup 21. Nov. 79; har i en Række Aar virket en Del for Afholdssagen; g. 31. Marts 76 i Vartov K. Kbh. m. Anna Sigride Christine Friis, f. der 7. Sept. 52, D. af Maler Carl Edv. F. og Ragnhild Bjarneson. Ballerup og Maalev. Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift April I s a k C h r i s t i a n K o c h, f. 25. April 1840 i Kbh., S. af Urtekræmmer Jens Brandt K. og Joh. Marie Georgine Mørck. St. v. Westen'ske Inst. 58, Kand. 30. J uni (l.-i.), pers. Kapl. Følleslev-S. 23. Dec. 65, ord. 17. Ja «- 66, Kapl. p. 1. sst. 11. Nov. 68, Sgpr. Snodstrup 28. Juli

5 00 73, R.* 12. April 98, Provst for Smørum og Sokkelund H. 1. Jan. 03. entl. 30. Mai 11; har skr. Prædikener og Afh. i kirkelige Blade; g. 17. Juni 66 i Kolding m. Isadora O x- holm, f. der 27. Aug. 43, D. af Købmand Jac. Fr. O. og Dorth. Chr. Koch.-O Nov Carl Jensen Tølbøll, f. 9. Juni 1865 i Skyum, S. af Gaardejer Jens Sørensen T. og Maren Cathrine Christensen. St. Viborg 86, Kand. 25. Jan. 93 h. 1 (*1.-*L), uord. Medhj. Laurbjerg-L. 25. April Juni 94, Vikar v. Skive Kommunesk. 23. Okt April 95 og fra 10. Okt. 21. Dec. 95, Kapl. p. 1. Skive-R. 21. Dec. 95, ord. 15. Jan. 96, Sgpr. Ørum-V.-V. 8. Juli 01; g. 9. Juni 96 i Holm. K. Kbh. m. Pouline Dagmar Anna Gustava S t i e- bitz, f. 6. Marts 69 i Kbh., D. af Fabrikant Johan Carl S. og Anny Maria Muller. Balling og Volling. Rødding Herred, Viborg Amt og Stift Aug Eiler Thomsen Hagerup (27. Dec. 93 Ringgive-G., se Damsholte) Feb Ditlev Frederik Vilhelm Steensgaard (13. Feb. 08 Ørslev-B., se der) April Christian Peder Pedersen, f. 2. April 1874 i Hammersholt, Herlev, S. af Gaardmand Anders P. og Karen Pedersen. St. Frederiksborg 94, Kand. 27. Jan. 00 h. 1 (*l.-h.), Manuduktør og Lærer v. forsk, kbh.ske Realsk., 00 v. Birkerød Latinsk., uord. Medhj. Gjesing-N. 15. Feb. 01, Till. t. at ord. 18. Marts, orcl. 20. Marts, fratraadt 1. Feb. 02, Præst f. de danske evang. luth. Menigh. i West-Denmark og Bone Lake, Wisconsin, og som saadan anerkendt s. Præst i den danske Folkekirke 27. Mai 02, fratraadt 15. Juli 07, var B. M. f. det danske Sanatorium og Diakonissehjem i Brush, Collorado, foretog udstrakte Prædikerejser i mange af Unionens Stater, ord. Medh. Harring- S. 1. Feb. 08, Fm. f. Værger, og f. de sammenslutt. Ungdomsforen. i Salling-Fjends H.; har skr. forsk. Art. mest om Ungdomsarb. i Ugebladet Dannevirke (Minneapolis), Kirkelig Samler og Skive Folkeblad, samt en Mindetale over Kong Chr. IX i Dansk-amerik. Mindeblade (Minneapolis 06); g. 2. Juni 02 i Vartov K. Kbh. m. Agnes Marie Jensen, f. 15. Aug. 76 i Kbh., D. af Overretssagfører Hans J. og Emilie Alvilde Saul. Er Fætter t. Sgpr. Jens Nielsen til Vor-

6 61 god-f. Se Aftenposten 3. Juni 02, Ugebl. Dannevirke 5. Mai 04 og 1. April 07. Balslev og Ejby. Vends Herred, Odense Amt, Fyns Stift Sept Henrik Gundermann Sigvard Sabroe (1. April 86 Magleby, se Tranekjær) Juni Morten Andersen, f. 16. Feb i Vilslev, S. af Sognefoged, Gaardejer Anders Sørensen og Gunder Mortensdatter. Ved Landvæsenet til sit 23. Aar, var senere paa Rødding Højsk., deltog 64 i Krigen, blev fangen v. Sankelmark og ført til Wittenberg, hvorfra det lykkedes ham ved en meget æventyrlig Flugt over Rusland at naa hjem og atter melde sig ved Hæren. St. priv. 67, Lærer i Kbh. i 16 Aar, Folketingskandidat 25. April 76 (Ribe Amts 3. Kreds), Kand. 29. Juni 83 n. (h.-l.), 2. Kat. v. Kbh.s St. Johs. K. 24. Dec. 83, ord. 7. Marts 84, tillige kst. Præst v. Ladegaarden, f 3. April 00 i Ralslev efter et Par Aar i Forvejen at være bleven ramt af et apoplektisk Tilfælde. Andersen bevarede som Præst en stærk Interesse for Landvæsen og Husdyravl, og han drev med stor Forkærlighed den til Præstekaldet hørende Jord. Ved Siden deraf var han en jævn og ligefrem Mand, der udøvede ikke saa lidt Godgørenhed." (Middelfart Avis^. April 00, se ogsaa samme for 5. og 7. April og Middelfart Venstreblad 4. April 00). G Mai 87 i Frue K. Kbh. m. Anne Caroline Lauritzen, f. Pedersen, f. 24. Mai 37 i Kbh., f 8. Feb. 91 i Balslev, D. af Grosserer Hans P. og Anne Carol. Nissen, Nov. 94 i Balslev m. Mariane Rasmussen, f. 9. Feb. 69 i Haarby, D. af Gaardejer i Gjelsted Rasmus Nielsen og Karen Marie Larsen Juli Dines Jørgen Rarsøe, f. 17. Dec i Kvistrup v. Haderslev, S. af Gaardejer Nis Jensen R. g Marie Kirst. Jørgensen Egholm. Opholdt sig et Par Aar M Seminariet i Tønder, St. priv. 77, Kand. 26. Jan. 83 h ), Sgpr. Mejrup og Førstelærer v. Rorgersk. i Holstebro, " Dec. 83, ord. 7. Marts 84; ugift. Bandholm. Fuglse Herred, Maribo, Amt, Lolland-Falsters Stift. (Embedet udskilt ved kgl. Res. af 10. Nov. 93 fra Østofte) Jan Jens Christian Ahrner Manniche (10. April 00 Fredericia Trin. K, se der).

7 Juni Carl Leuning Nørgaard (14. Marts 10 Førslev-S, se der) Juni Sigurd O li v ar i u s, f. 17. April 1877 i Rønne, S. af Borgmester, Byfoged og Byskriver i Kønne Wald. Chr. Bohn O. og Thorgerdur Hallgrimsdottir (D. af Provst, Sgpr. til Holmar Hallgrimur Jonsson). St. Rønne 94. Kand. 23. Juni (*1.-1.), Huslærer c. 2 Aar hos Grev Frijs paa Juellinge, pers. Kapl. Østofte 24. Marts 03, ord. 29. April, Kaldskapl. Marstal 7. Nov. 06, Fm. f. Marstal Landsogns Hjælpekasse og Værger.; g. 16. Jan. 07 i Rønne m. Helga Thorsen, f. der 5. Marts 79, D. af Kbm. Joh. Chr. T. og Cathinka Chr. Jespersen. Se Slægthaandbogen, 1, S Fam. Jespersen, S. 75. Bariøse. Baag Herred, Odense Amt, Fyns Stift, Juli Christian Johan Lodberg Vilstrup, f. 18. April 1817 i Vorbasse, S. af Konsistorialraad Claus Nic. V. til Borris-F. og Christence Sophie Dor. Krarup. St. Borgerdydsk. C. 37, Kand. 3. Juli 43 h. (*l.-h.), pers. Kapl. hos sin Fader i Borris-F. 30. Nov. 44, ord. 8. Jan. 45, Sgpr. Bølling-S. 18. Juli 56, Resen-H. 22. Aug. 65, 9. Sept. 91 i Bariøse. Ved hans Grav betonede Provst Tobiesen, hvorledes det navnlig var Mildheden og Kjærligheden, der særprægede den stille Mand i den stille Gjerning." (Fyens Avis 18. Sept. 91). G Juli 53 i Borris m. Julie Jansen, f. 16. Okt. 27 i Hobro, f 13. Sept. 67 i Resen, D. af Kancelliraad, Herredsfoged.Hans Billeschou J. og Elise Jul. Høm, Dec. 69 i Domk. Aarhus m. Caroline Tørsleff, f. 23. Nov. 45 i Assens, f 19. Feb. 11 i Frederiksberg, D. af Translatør, Lærer Laur. Chr. T. og Sever. Hansine Steenberg af Viby-T. Se Stamt. ov. den Krarup'ske Fam. (47), S Jan Niels Orten Mathias Bøving, f. 22. Okt i Kbh., S. af Etatsraad, Hovedbogholder i Nationalbanken Frants Joh. Gerh. B. (Fætter t. Sgpr. I. O. B. til Egtved-Ø.) og Nic. Vilh. Knudsen. St. v. Westen 57, Kand. 9. Jan (h.-l.), deltog i Krigen v. 18. Reg., Huslærer paa Hølund 65 67, Bestyrer af Privatskolen i Sæby 68, Kat. og Førstelærer v. Borgersk. Faaborg 20. Juli 70, ord. 31. Aug., E. M , Sgpr. Nørresundby-H. 31. Mai 80; g. 1" 13. April 68 i Holm. K. Kbh. m. Ottilia Louise

8 63 Augusta Giede, f. der 20. Okt. 38, f der under et Besøg 26. Marts 99, D. af Vinhandler Fr. Chr. G. og Hilda Louise Schmelling, Juli 04 i Kjerte m. Johanne Marie Nielsen, f. 1. Okt. 62 i Asaa, D. af Snedker Niels Chr. Jakobsen og Anna Marie Jørgensen. Barrit og Vrigsted. Bjerge Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift Juni Peder Andreas Ingerslev, f. 2. Nov i Ørting, S. af Sgpr. Hans I. til Kongsted og Chr. Margr. From. St. Frederiksborg 51, Kanel. 22. Jan (l.-*l-), pers. Kapl. hos Faderen i Kongsted 13. Feb. 58, ord. 24. Marts, Kat. i Skive 29. April 63, Sgpr. Alsted-B. 30. April 69, Tødsø-E. 3. Mai 77, f 4. Marts 92 i Barrit af Lungebetændelse. Ingerslev var Grundtvigianer og Venstremand. Han var en dygtig, folkelig, afholdt og arbejdsom Mand, som udrettede meget ikke alene for Menigheden i Barril-Vrigsted, men ogsaa for det kirkelige og folkelige Liv i andre Egne." (Horsens Folkeblad 4. Marts 92). Han kom fra Ersløv ved Tødsø paa Mors, hvor han stod i et meget venligt Forhold til Valgmenigheden, og hvor han i det hele taget havde vundet sig mange Venner. Han var af de Mennesker, der let blev afholdt, hvor han kom, helt igj ennem var han præget af en ualmindelig Jævnhed. Mild og kjærlig i al sin Omgængelse var han som faa. Til Højskolen i Vrigsted stod han i et inderligt Forhold og ydede ogsaa der gjærne sin Tjeneste, saa vidt hans Tid kunde strække til" (Vejle Amts Folkeblad 7. Marts 92, se ogsaa samme 11. Marts og Horsens Avis 5. Marts 92). G. 7. Aug. 63 i Jungshoved m. Frederikke Nicoline Mølsted, f. 27. April 35 i Lille Næstved, D. af Sgpr. Jens Andr. M. til Jungshoved og Ane Soph. Elisab. Fleischer. Se Fam. Ingerslev (91), S Juni Christian Michael Ammentorp, f. 2. Jan i Kobberup, S. af Sgpr. Anders A. til Tirsted-S.-V. og Ida Louise Brandt. St. Nykjøbing 57, Kand. 26. Juni 63 h. 2 (*l.-h.), tjenestgørende 64 som Korporal v. 9. Reg., Tredielærer v. Maribo Borgersk. 8. Juni Nov. 69, Ord. Till. som Medhj. hos Sgpr. i Maribo 4. Pkt. 67, ord. 27. Nov., Kat. og Førstelærer v. Borgersk. Lemvi g 20. Nov. 69, Sgpr. Haverslev-B. 10. Jan. 74, E. M , S pr. Kjetterup-G. 7. Juni 77; her Fm. f. Værgeraad, Syge- Plejeforen. og Menighedsraad; g. 11. Mai 70 i Maribo m.

9 64 Ulrikke Francisca Bergen hammer, f. der 11. Feb. 41, D. al' Sgpr. Peter B. til Maribo-H. og Constance Mynster (Broderd. af Biskop I. O. M.). Se St. ov. Fam. Ammentorp. Beder og Malling. Ning Herred, Aarhus Amt og Stift Okt Knud Nielsen Knudsen, f. 2. Feb i Aarhus, S. af Skrædermester Niels K. og Krist. Bech. St. Aarhus 39, Kand. 26. Jan (l.-h.*), Huslærer hos Pastor P. A. Fenger, pers. Kapl. Storring-S.-G. 4. Marts 52, ord. 28. April, Kapl. p. 1. sst. 16. Feb. 57, entl. 31. Dec. 86, f 22. Feb. 90 i Aarhus; ugift Marts Christen Peter Christensen (28. Nov. 02 Vær-N., se der) Jan Anker Jensen Friis, f. 10. Dec i Horsbyg, Nordslesvig, S. af Gaardejer Niels F. og Marine Haugaard. St. Fredericia 80, Kand. 20. Juni 87 h.- (h.-*l), Sgpr. Hvidbjerg-Ø.-L. 23. Jan. 88, ord. 10. Feb., Støvring-M. samt Præst v. Støvringgaard Klosters Kapel 16. Nov. 92; g. 9. Mai 88 i St. Matthæus K. Kbh. m. Ellen Margrethe Ludvigsen, f. 11. Dec. 63 i Kjerteminde, D. af Direktør Adam Chr. L. og Henriette Geisler. Bedsted og Grurup. Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift Jan Conrad Johan Martinus Krohn (5. Maj 85 V. Ulslev, se Vestervig-A.) Okt Peter Nielsen Hørlyk, f. 6. Marts 1840 i Aastorp, Taps, S. af Gaardejer Niels Chr. H. og Kathr. Marie Friis. Seminarieeks. 60, Lærer i Hyllested Skovgaarde og Organist i Hyllested og Bosmus 20. Juli 60, Enelærer og Kirkesanger i Gjødvad 12. Nov. 61, Førstelærer og Kirkesanger i Serridslev 11. Juli Nov. 82, St. priv. 79, Kand. 25. Juni 85 h. 2 (h.-l), prædikede i Kandidattiden nogle Gange i Ledøje-S. Kirker, ord. 2. Dec. 85, Fm. f. Skolekommiss., Værger, og Sygeplejeforen.,, entl. 31. Dec. 10; g Sept. 62 i Jelling m. Julie Vilhelmine Laurentze Constance Schjøtt, f. 27. Dec. 38 paa Heliumlund, f 1- Marts 99 i Bedsted, D. af Proprietær, senere Købmand i Hals Chr. S. og Elise Schack, Juni 02 i Bedsted m. Christiane Augusta Liitzhøft, f

10 Sept. 60 paa Tandrup, D. af Proprietær Jes Eske Chr. L. og Anna Aug. Lutzhøft (Søst. t. Sgpr. H. F. L. til Ørsted-D.). Se Stud. fra Feb Michael Christian Roedsted Kuhlmann, f. 9. Okt i Hørning, Hjelmslev H., S. af Læge Carl Chr. Fr. Frohboese K. (Brodersøn af Sgpr. C. H. G. A. K. i Borbjerg) og Soph. Jørg. Charl. Roedsted. St. Aalborg 95, Kand. 8. Juni 01 h. 1 (*1.-1.), Huslærer dels paa Mors, dels i Bjerringbro Aug. 01 Aug. 03, Lærer v. Cand. theol. Jacobsen's Realsk. i Aalborg Aug. 03 Aug. 04, Lærer v. Nørre Sundby priv. Realsk. Aug. 05 Aug. 09, Ord. Till. som midlertid. præstev. Medhj. Nørre Sundby-H. 22. Nov. 07, ord. 18. Dec.; g. 6. Nov. 10 i Skanderborg m. Herdis Østergaard Nielsen, f. 26. Okt. 88 i Dover, D. af Landbrugskandidat, Redaktør Anders N., Sveistrup Østergaard, og Ane Kirstine Pedersen. Besser. Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhus Stift Okt Peter Andreas Caspar Simonsen, f. 12. Mai 1834 i Randers, S. af Organist i Nyborg Jørgen Ernst S. og Ane Margr. Cathr. Vibe. St. Odense 52, Kand. 18. Juni 58 h. 2, paany 23. Juni (IA.), Lærer i Aabenraa 59, pers. Kapl. Egense 27. Juni 60, ord. 26. Sept., Sgpr. Valsbøl, Flensborg Provsti, 8. Aug. 62, afsat af de tyske Civilkornm. 64, entl. 28. Okt. s. A., Hjælpepr. Bjert Dec. 64 Nov. 68, 0. Hæsinge-H. 69, Sgpr. 0. Nykirke 6. Feb. 69, Aale-T. 18. Juni 73, Provst for Tyrsting-Vrads H. 1. Aug. s. A., Sgpr. Onsbjerg 2. Aug. 78, Provst for Samsø 23. Feb. 83, R.* 12. April 98; g. 3. Okt. 62 i Aabenraa m. Johanne Henriette Lin denhan, f. der 31. Jan. 39, D. af Advokat Johs. L. og Hansine (Hanne) Christine Dorth. Haundorph. Birkerød med Filialkirke i Høsterkøb. Lynge Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. (Filialkirken i Høsterkøb indviet 5. Juli 1908) Mai Erich Worm Begtrup, f. 6. Juni 1809 i Fredensborg, S. af Krigsraad, Løjtnant, Pagehovmester og Bibliotekar hos Juliane Marie, Cand. phil. Jens Worm B - af Vistofte og Anne Elisab. Schwartz. St. Frederiksborg 26, Kand. 2. Nov (l.-h.), Huslærer hos Grev Moltke paa 5

11 66 Aagaard 31 32, hos Holstein-Rathlou paa Rathlousdal 32 34, Lærer i Kbh., Lærer v. Søetatens Drengesk. 35, Overlærer sst. 36, Sgpr. Flade-G. 28. Mai 45, ord. 23. Juli, entl. 31. Dec. 88, t 28. Marts 92 i Hillerød Nyhuse, udg. 76 uden Navn Fra Hjærtet udgaar Livet, en Landsbyprædiken (holdt i Birkerød Kirke samme Sommer ved Bispevisitats) og lod trykke et Foredrag Om Mormonerne" i Ugeskr. f. d. evang. Kirke i Danmark (53); g. 15. Okt. 45 i Kirke- Helsinge m. sin Søsterdatter Elisabeth (Elise) Mathiesen, f. der 18. Mai 21, f 10. Sept. 04 ved Frederiksborg Højskole, D. af Sgpr. Marcus M. til Helsinge-D. og Christine Marie Begtrup April Theodor Kristian Fabricius Møller, f. 31. Marts 1842 i Breum, S. af Provst Jens M. til Grinderslev-G.-T. og Cec. Giessing Leth. St. Horsens 62, Ligesom jeg efter at have taget 2den Eksamen blev Huslærer 1 Aar for Møller A. Weis' og Fysikus C. Weis' Børn, Aarhus, og hele min Studietid informerede i Kbhvn., saaledes blev jeg ogsaa Lærer i mine første Kandidataar, nemlig hos Kammerjunker N. Juel, Hverringe, fra Maj 69 til Aug. 71", Kand. 26. Jan (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Lunde-O. 23. Okt. 71, ord. 25. Okt, Udby-Ø. 5. Juni 72, Hjælpepr. Junget-T. 1. Jan. 75, Sgpr. Velling 1. Marts 75, Hjerk-H. 8. Jan. 80. Faldt i min Stue 1902 og brækkede Laarhalsen. Er halt, men kan dog gaa et Par Mil, nu da jeg er 70." Siden 03 Anmelder v. Vort Samfund, har skr. Art. i Nord. Maanedsskr., Dansk Kirketid, og Kirkehist. Saml., Prædikener i Søndagsbl., Nationaltid., Vort Samfund m. fl. St. og Tale i Mindebl. fra Grundtvig's Hundredaarsfest. Paa hans 70 Aars Dag blev der af Folk i Sognet overrakt ham en Pengegave, der skal anvendes til et Mindesmærke i Birkerød for Henrik Gerner. G. 5. Dec. 75 i Velling m. Laura Petrine Elise Johnsen, f. 16. April 46 i Reykjavik, D. af Etatsraad, Byfog. i Aalborg, M. af den grundlovg. Rigsfors. John J. (hans Faster Valger5ur var g. m. de islandske Bisper Hannes Finnsson og Steingrimur Jonsson) og Anne Cathr. Martine Blichert. Se Søndagsbladet 01, Nr. 12, Vort Samfund 12, Nr. 7, Vahl's Afk. af Chr. Nielsen II, 1, S. 17. SI. Fabricius fra Faaborg, S. 65.

12 67 Bjergby og Mygdal. Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift April Johan Severin Jacobsen, f. 1. Dee paa Rævkjærgaard, Aaby, S. af Forpagter Joh. Fred. J. og Karen Sørensdatter. St. Aalborg 59, Kand. 20. Jan. 65 h. 1 (h.-l.), Privatlærer i Saltum og Aaby Sogne 67 68, pers. Kapl. Bodilsker-N. 15. Nov. 69, ord. 15. Dec, fratraadte 10. Marts 73, Hjælpepr. Gjødvad-B., Sgpr. Raabjerg 19. Dec. 73, f 8. Jan. 94 i Bjergby efter lang Tids Sygdom. Ved Jordpaakastelsen mindede Provst Kampmann om, at Pastor J. var en sand Herrens Tjener, som selv Provsten maatte se op til som den troende og ydmyge, der havde en Forstaaelse af Skriften, som næsten ingen. Provsten berørte dernæst hans Forhold til Menigheden, hvor vanskelige de lige fra hans Tiltrædelse havde været, og hvilken Smærte det havde voldt ham, at han ikke rigtig kunde samle Menigheden, og hvor villig han selv paatog sig al Skylden derfor. Stor havde hans Glæde været sidste Juledag, da mange af hans Menighed var oppe at hilse paa ham. (Hjørring Amtstid. 16. Jan. 94, se ogsaa samme for 9. Jan. og 13. Jan., hvor hans Sympati for Sønderjyderne og hans Fædrelandskærlighed omtales i et Sørgedigt). Det var særlig Politikken, der virkede skillende mellem Pastor J. og Befolkningen i de Tider, de politiske Bølger gik højt. Pastor J., der syslede med Latin og Græsk, og havde et meget stort Bibliotek, har overs. Ælnods Historia sancti Kanuti regis (74), ligesom han samlede Ting til Belysning af Biskop P. C. Kirkegaard's Virksomhed; g. 23. Juni 74 i Aaby, Kjær H., m. Cathrine Christensen, f. 21. Nov. 43 i Snedsted, t 24. Juli 95 i Hjørring, D. af Ejer af Nyborg Teglgaard, Vadum, Niels Chr. C. og Maren Larsdatter Marts Anders Madsen Hindsholm, f- S. Juni 1859 i Viby v. Kjerteminde, S. af Gaardejer Mads Andersen og Nielsine Jacobsen. Seminarieeks. 78, Vikar v. Veflinge Sk , St. priv. 82, Lærer paa Landbosk. i Lyngby 82 84, Kand. 21. Juni (l.*-egr.), uord. Medhj. Vef- J inge Aug. Dec. 88, Sgpr. Harridslev-R. 28. Dec. 88, ord. ' Jan. 89, Censor v. den afsluttende Lærerprøve 06; har psr. Art. om Kirke- og Skolespørgsmaal i Dagblade og Tidssk 1 '-; g. 18. Jan. 89 i St. Johs. K. Kbh. m. Theodora Karoline Hansine Kragh, f. der 7. Jan. 57, D. af Overkanonér i Flaaden Jens Emil Theod. K. og Trine Godtfredine Rødtjer. Se Stud. fra 82. 5*

13 68 Bjerreby (paa Taasinge). Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyns Stift Sept Sabinus Høgsbro, f. 15. Juli 1819 i Rødding, S. af Amtsprovst, Dr. phil. Hans H. til Rødding og Skrave i Tørninglen og Karen Christine Marie Arntzen af S. Vissing-V. St. Ribe 38, Kand. 23. Okt. 43 h. (*l.-h.), pers. Kapl. hos sin Morfader i S. Yissing-V. 28. Dec. 44, ord. 14. Marts 45, Todbjerg-M. 31. Marts Juli 50, prædikede til Valg i Rested, men fik ikke Embedet, kst. Sgpr. Højst (Tønder Provsti) 19. Juli 50, fast ansat 16. Sept. s. A. efter Menighedens Begæring, susp. af den prøjsiske Reg. 14. Feb. 67 paa Grund af Edsnægtelse, afsat 20. Mai s. A., de dansksindede i Sognet gav ham ved Afskeden et smukt Guldur med Kæde til 100 Rdl., baade Skærbæk og Døstrup Sogne havde efter deres Præsters Død i 1865 og 66 opfordret ham til at søge Embederne dér, men han havde afslaaet det, Sgpr. Farup 3. Aug. 68, entl. 9. Feb. 93, f 13. Okt. 97 paa Frederiksberg efter et Par Aars tiltagende Hjærtesvaghed. Han var meget afholdt i de Menigheder, i hvilke han var ansat, og modtog værdifulde Mindegaver ved Afskeden fra dem." (Dannebrog 15. Okt. 97, se ogsaa 14. Okt.). G Nov. 50 i Bevtoft m. Christence Kirstine (Stine) Muller, f. 12. Mai 21 i Gram, t 6. Juni 55 i Barselseng i Højst, D. af Sgpr. Did. M. til Gram og Maria Dor. Wiborg, Dec. 67 i Herslev m. Hansine Henriette Andrea Bay, f. 15. Feb. 35 i Vissenbjerg, f 7. Dec. 92 i Vaarø, D. af Skibsfører, senere Møller Niels Hanssen B. og Ane Marie Jørgensen. Se Sofus Høgsbros SI., S. 25. SI. fra Maglemølle ved Næstved, S Mai Sophus Nicolai Theodor Hansen (25. Aug. 02 S. Kirkeby-S. A., se der) Nov Johannes M al t a-miill er, f. 24. Feb i Randers, S. af Sgpr. Chr. Maltha Adolph M. til Kippinge-B. og Anna Helvig Muller. St. Nykjøbing F. 72, Kand. 20. Juni 79 h. 2 (h.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Skjolde 17. Dec. 80, ord. 26. Jan. 81, res. Kapl. Herfølge-S. 27. Aug. 83, ord. Medhj. v. Aarhus Domk. 28. April 85 til April 91, derefter Vikar i Himmelev, Søndersø, V. Skjerninge og Faxe, Sgpr. Grundfør-S. 13. Aug. 92, 0. Hæsinge-H. 19. Okt. 98, Kredsfm. f. Svendborg Amt i den danske Præsteforen. 99, tillagt Navnet Malta-Muller ved Navnebevis 27. Juni 05; g. 15. Juli 85 i Frue K. Kbh. m. Ida Mathilde Reate Schrøder, f. der 8. Dec. 61 D. af Kasserer i Østifternes

14 69 Kreditforen. Carl Valdemar S. og Charl. Joh. Ulrikke v. Schoultz. Se Patriciske SI., II, S Bjerregrav og Aalum. Sønderlgng Herred, Viborg Amt og Stift Juni Andreas Fabricius Krarup Vilstrup, f. 17. Juni 1824 i Borris, S. af Konsistorialraad Claus Nic. V. til Borris-F. og Christence Soph. Dor. Krarup. SL Borgerdydsk. C. 41, Kand. 15. Jan. 49 h. 1 (*1.-1.), var fra Aug. 44 Lærer v. Borgerdydsk. i Kbh., senere tillige Inspektør der indtil Juli 52, derefter Lærer i Dansk v. Mariboe's Sk., pers. Kapl. og Seminarielærer Skaarup 30. Jan. 56, ord. 28. Marts, Kat. Aalborg 10. Juli 60, Sgpr. Bjørnsholm-M. og konst. Forstander og Førstelærer v. Banum Semin. 20. Marts 69, kgl. Udn. som Seminarieforstander 12. April 72, han indlagde sig Fortjeneste ved at arbejde med Held for Bevarelsen af Banum Seminarium, da dets Tilværelse var truet. Han var en ypperlig Lærer i Beligion og Modersmaalel (Afhandling om dette Fag i Skaarup Program 1858). Som Provst har han været en dygtig Tilsynsmand." (Biogr. Leks.) kunde Seminariet fejre 25 Aars Jubilæum, og uagtet der intet blev bevilget til Sem. i den Anledning, fik V. dog ved store personlige Ofre bragt en Fest i Stand; han indbød de tidligere Lærere og Elever til et Skolemøde, fik Sange (af H. Levinsen) trykt, modtog Lykønskninger fra mange Sider, f. Eks. fra Biskop Brammer, og fik mange Beviser paa, at de gamle Elever herfra næsten alle bevarede deres Kærlighed til deres ofte af andre oversete Fostermoder." (Kvolsgaard: Semin. i Snedsted og Banum, S. 21 f.). Provst for Middelsom og Sønderlyng H. 27. Okt. "9, R.* 8. April 88, D. M. 8. Marts 04, entl. 31. Uec. s. A., t 5. April 10 i Charlottenlund; har foruden Afh. og Art. "vers. paa smukt Dansk" Huusandagtsbog af Heinrich Zschokke (53, 2. Udg. 57), Udv. Fortællinger af J. P. He- *>el (3. Samling 60, 3. forøg. Opl. s. A.), og udg. Ledetraad v. Undervisn. i dansk Sproglære (69), Palæstina ell. det hel- Ége Land, udfør, beskr. (2. Opl. 71), Lærebog i Palæstinas Geografi (2. Opl. 79, 3. Opl. 85, 4. Opl. 93), Kort over Palæstina (tegnet af Oberst Christiani, 4. Opl. 91) samt sammen med N. W. T. Bondesen og Chr. Dorph Dansk Læseb. t. S kolebr. 1. Del (2. Opl. 70). Provst V. hørte til en gammel Præsteslægt og han havde taget i Arv Slægtens særege Kærlighed til Skolevæsenet. Provst V. tilhørte ikke ud-

15 70 præget nogen kirkelig Retning, men han stod venlig forstaaende overfor de nyere Livsbevægelser og fandt sig godt hjemme i Hellerup Menighed, hvor han henlevede sine sidste Aar." (Randers Amtsavis 7. April 10, se ogsaa for 13. April og Randers Venstreb. 14. April 10). G Juli 50 i Kbh. m. Theresa Wictoria Rebecca Kayse r, f. der 4. Juli 32, f der 17. Okt. 55, D. af Partikulier Jac. Hartv. K. og Sara Sutton, Dec. 58 i Svendborg m. Anna Sophie Lasso n, f. 15. Marts 37 i Øverste Ørkilds Mølle, Tved, t 21. Dec. 11 i Vester Karleby, D. af Krigsraad, Ridder, Ejer af Øverste Ørkild Mølle Jens Fr. L. og 2. Hustru Mette Marie Nielsen. Se Vahl's Afk. af Chr. Nielsen. I, S. 90. Stamt. ov. den Krarup'ske Fam. (47), S Mai Jens Anders Jensen, f. 29. Juli 1867 i Balle, Odder, S. af Gaardejer Anders J. og Kirsten Sørensen. St. priv. 86, Kand. 18. Juni 91 h. 1 (l.-*l.), vikar, en Maaned som Religionslærer Efteraar 91 v. Efterslægtselskabets Sk., pers. Kapl. Astrup-T. 9. Marts 92, ord. 6. April, Sgpr. Navtrup-S.-V. 21. Nov. 94; Fm. f. Sygeplejeforen, og Værger.; g. 23. Sept. 92 i Odder m. Ane Kirstine Johanne Sørensen, f. der 15. Juli 71, D. af Gaardejer i Vesterskov Søren S. og Ane Marie Andersen. Bjerring og Mammen. Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift Juli DitlevLudvigRogertGøtzsche (16. Nov. 85 Everdrup, se der) Juni Christian Anton Jensen (11. Juni 94 Storring-S.-G., se der) Aug Carl Christian Jespersen (5. Nov. 09 Slaglille-B., se der) Feb Christian Krag, f. 25. April 1876 i Vildbjerg, S. af Sgpr. Chr. Peter Seidelin K. til Søborg-G. og Jenny Sof. Petersen. St. Linnésg. Latin- og Realsk. 94, Kand. 25. Juni (l.-l.), Timelærer v. Karen Kjær's Pigesk. Vinterhalvaaret 00 01, uord. Medhj. Viby Sommer 01, Lærer paa Testrup Højsk. Vinterhalvaaret 01 02, i Sommeren 1902 rejste jeg tre Maaneder i Udlandet og fik ved et længere Ophold i Florens og Rom Lejlighed til at danne mig et personligt Indtryk af Renaissancens Kultur i Italien", midlert. ord. Medhj. Aalborg Budolfi K. 27. Sept. 02, ord. 1. Okt., Kaldskapl. Gjerlev-D. 20. Juni 06; g. 4. Sept. 06 i Holm. BL Kbh. m. Inger Charlotte Baagø e, f. 6. Sept. 82 paa

16 71 Bonne Esperance i Gentofte, D. af Grosserer Theod. B. og Maria Magnesia Fr. Stennese. Se St. ov. Fam. Baagøe, S. 11 og Tillæg, S. 8. Bjært. Nørre Tyrstrap Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Okt M au rit s Mørch, f. 5. Juni 1816 i Fjellerad, Gunderup, S. af Sgpr. Poul Hassing M. til Mosnjerg-H. og Anne Cathr. Winther, senere g. m. Sgpr. sst. L. Kjelder. St. Aalborg 33, det vakte Opsigt blandt samtidige Kammerater, at han (ligesom A. F. Krieger) ved anden Examen fik 9 Ipc". Kand. 1. Mai (1.-1.), Huslærer paa Rantzausgave, i Gadstrup Prstgd. og paa Benzonseje, Sgpr. Rejsby, Tørninglen 16. Mai 49, ord. 20. Juli, men da han i sin Tiltrædelsesprædiken havde udtalt sin Troskab til Kong Frederik VII og sin Harme over Oprørernes Tyranni, blev han af en udsendt Patrouille arresteret og sad først fængslet paa Gram Slot, senere i Haderslev. Han bragtes dog snart efter til de danske Forposter, drog til Kjøbenhavn, men vendte efter Slaget ved Fredericia, som han fra Middelfart var Vidne til, tilbage til sin Menighed, der modtog ham med aabne Arme" (Koldingpost. 4. Aug. 90), Hostrup, Tønder Provsti 2. Mai 57, forstod der ligesom i Rejsby i høj Grad at vinde Menighedens Tillid og Kjærlighed," valgt 27. Nov. 60 af Gejstligheden i 3. Distr. (Tønder) til Suppleant til den slesv. Stænderforsaml. og deltog som saadan i de priv. Møder, den danske Minoritet afholdt i Flensborg, fordreven, da han ikke vilde aflægge Ed til Prøjserne, 64, entl. 28. Okt. s. A., stillede sig 30. Mai 65 i Præstø Amts 5. Kreds (Vordingborg) til Rigsraadets Folketing, men faldt for Gaardfæster Schroll, Timelærer v. Vordingborg Realsk., der bestyredes af hans Svoger Kand. teol. Ørum, Sgpr. 0. Starup-N. 29. Jan. 66, Provst for Elbo, Holmans, Brusk, Jerlev g Kolding H. 15. Juni s. A., R.* 13. Marts 84, entl. som Provst 31. Dec. 85, entl. 31. Dec. 87, f 1. Aug. 90 i Kbh. e fter en langvarig og smertefuld Sygdom. Provst Mørch v ar en begavet Mand med mange Interesser, og han var dertil en ualmindelig elskværdig Personlighed, der vandt Alps Agtelse og Tillid. Hans administrative Dygtighed var ^mindelig anerkjendt; han optraadte sikkert og myndigt, me n stedse tillige velvilligt og forekommende. Baade Lave g Høje kjendte hans gode Hjerte og forstod at skatte det Politisk Henseende var han Højremand, men han holdt

17 72 sig fjærnt fra Agitationen og det grove, politiske Arbejde, og naar han en enkelt Gang deltog i den offentlige Debat, glemte han aldrig at vise den Hensynsfuldhed og Tilbageholdenhed, som han skyldte sin Stilling som Præst. Hans politiske Anskuelser har næppe nogensinde frembragt selv den ringeste Kløft mellem ham og hans Menighed. Gamle Provst Mørch var en fin Mand og en fin Natur. Hans store værdige Prælatskikkelse indgjød uvilkaarlig Respekt. Præstegaarden i Sønder Bjært var vidt bekjendt for dens Gjæstfrihed. Provst Mørch var en stor Musikelsker. Han spillede selv smukt, og han samlede jævnligt musikalske Venner om sig til hyggelige smaa Soireer i sit Hjem." (Kolding Avis 5. Aug. 90, se ogsaa Koldingpost. 11. Aug. 90). G. 12. Aug. 51 i St. Cathr. K. Ribe m. Kirstine Petrea Ørum, f. der 3. Okt. 27, f 18. Juni 11 i Hvalsø, D. af Justitsraad, Branddirektør, Premierløjtnant v. jyske Reg. lette Dragon. Chr. Juel 0. af Ørum-V.-V. og Else Cathr. Christensen Marts Rasmus Jens Georg Carl Wied (27. April 01 Humble, se der) Juli Otto Fritz Moe, f. 4. Nov i Roskilde, S. af Sgpr. Fr. Olaus M. til Ribe St. Cathr. K. og Emma Dianora Techt. St. Ribe 66, var ved Skibsbyggeri i 2 Aar, lærte først Skibsbygningstegning og arbejdede derefter paa Orlogsværftet, Kand. 22. Juni 74 h. 1 (l.-l.), pers. Kapl. Tved, Fyn, 1. Nov. 75, ord. 5. Nov., Sgpr. Ærøeskøbing 16. Okt. 79, Skjern 15. Mai 85, B. M. f. Kirkelig Foren, f. Indremission 81, har skr. nogle faa Prædikener i Indremissions Tid. og nogle faa Art. i Kristeligt Dagb. og desuden udg. Afskeds- og Tiltrædelsesprædiken i Ærøeskjøbing og Skjern Kirker (85), Tale v. Captajn M. C. Rasmussens Baare i Stige Kirke (93) og Afskeds- og Tiltrædelsesprædikener i Ærøeskjøbing, Skjern og S. Bjert (02); g Juni 76 i Ønslev m. Andrea Alma Merceditta Krogh, f. 11. Feb. 49 i Majbølle, t 30. Juli 86 i Skjern, D. af Sgpr. Andr. Laur. K. til Ønslev-E. og Bolette Carol. Braes, Sept. 87 i Skanderup m. Benny Martine Rasmussen, f. 3. Nov. 64 i Stige, D. af Dampskibskaptejn Mads Chr. R. og Sof. Dor. Georgine Andersen.

18 lo Bjørnsholtn og Malle. Slet Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. (Præsten, der bor i Ranum, var indtil 1. April 1895 tillige Seminarieforstander der) Sept Jørgen Christensen Sørensen, (19. Okt. 91 Høje-Taastrup, se der). 16. konst. 28. Jan Johannes Leonhardt Faartoft. (1. April 95 Seminarieforstander Ranum, se Nysted). 17. konst. 1. April Johan Andreas Neergaard Fibiger (se Kbh. Elias K.). (1. Mai Nicolaus Jacob Schaarup, betragtet som ikke kaldet 30. Juni) Juni Johan Gotfred Heje (25. Aug. 99 Sengeløse, se der) Dec Niels Marius Sø e-pedersen (1. Okt. 10 Boddum-Y., se der) Jan Niels Nielsen Westergaard, f. 26. Nov i Gjerlev v. Randers, S. af Detailhandler Niels W. og Mette Marie Therchelsen. Min tidligste Barndomstid tilbragte jeg i et Husmandshjem i Hedeegnen syd for Hadsund. 9 Aar gi. kom jeg ud at tjene. Tjente som Dreng og Tjenestekarl paa Landet til jeg var 18 Aar. Kom saa paa Højskole (Dalbyneder), hvor jeg læste til Præliminæreksamen. Denne tog jeg Oktober 1890 i København, og kom saa ved offentlig og privat Understøttelse paa Undervisningsanstalten København", St. priv. 93, Kand. 19. Juni 99 h. 1 (l.-*l.), samme Efteraar begyndte jeg at arbejde i Københavns Indre Missions Tjeneste og blev ansat som Bymissionær i St. Pauls Sogn", ord. Medhjælper og Klokker v. Christians K. Kbh. 1. Juni 01, ord. 5. Juni, allerede til 1- Januar 1902 søgte jeg min Afsked for at blive Hjælpesekretær for Københavns Indre Mission. Her arbejdede jeg saa dels som Hjælpesekrelasr dels som fungerende Enesekrelær, indtil jeg 1904 paa Opfordring af Biskop Rørdam søgte Embedet som Sognepræst i Frederikssted paa St. Croix", Sgpr. der 1. Nov. 04, B. M. af Blaa Kors, Fattigkommiss. m. m., kom hjem med Orlov 10. Mai 1910, og da min Hustrus Helbred ikke tillod hende at rejse ud igen, s ø gle jeg Embede herhjemme"; g. 30. Juli 99 i Kbh. m. Maren Jensen Stenfeldt, f. 16. April 70 i Fjelsted * Mariager, tidligere Privatlærerinde, D. af Boelsmand Jens Mathiesen S. os Maren Mikkelsen.

19 74 Blaahøj og Filskov. Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. (Embedet oprettet ved kgl. Resol. af 31. Dec af Blaahøj og Filskov Kirkedistrikter ved deres Udskillelse fra S. Omme Sogn) Jan Jens Peder Rasmussen Dræbye, f. 20. Jan i Dræby, S. af Husmand, Murer Chr. Rasmussen og Kirsten Pedersen. St. priv. 93, Kand. 19. Juni 99 h. 1 (l.-*l.), pers. Kapl. S. og N. Onsild 22. Okt. 00, ord. 24. Okt., ved kgl. Revilling tillagt Familienavnet Dræbye 2. Nov. 01, entl. 15. Feb. 02, ord. Medhj. N. Felding-T. Okt. 03 April 05, res. Kapl. S. Omme-H. 22. Aug. 05, Fm. f. S. Omme Sogns Hjælpeforen.; g. 23. Marts 02 i Silkeborg m. Ane Kristefine Rasmussen, f. der 3. Aug. 71, D. af Marskandiser Mads Kristen R. og Ane Sørensen. 0. Blegind og Hørning. Hjelmslev Herred, Aarhus Amt og Stift Dec H ans Anthon H ans en, f. 28. Marts 1840 i Hatting, S. af Skolelærer, Gaardejer Rasmus H. og Ane Pedersen. En af Riskop Rrammer foretagen Skolevisitats gav Anledning til at han kom til Studeringerne. St. Horsens 61, stud. Filologi i IV2 Aar, Kand. 24. Juni 68 h. 1 (*1.-1.), Lærer v. kbhske Sk. Sommer 68 til Sommer 69, pers. Kapl. Rødstrup 5. Aug. 69, ord. 3. Sept., Tranekjær-T. 22. Okt. 70, Sgpr. Ørum-V.-V. 2. Mai 76, f 28. Sept paa St. Josefs Hospital i Aarhus efter en længere Tids Nyrelidelse; har skr. enkelte Artikler af æstet, og politisk Indhold i Aarhus Stiftstid. og Kalundborg Amtstid. samt medd. Prædikener t. Søndagsbladet; Pastor Hansen var fremtrædende baade ved sin utvivlsomme Regavelse og endnu mere ved den lidenskabelige Varme, hvormed han forfægtede sine Standpunkter i Kirkesagen som i Politik. I Kirke-Spørgsmaalet var han en enrageret Tredie-Retnings" Mand, og Riskop Mynster var hans Ideal og Forbillede. I Politik var han Venstremand og deltog navnlig i tidligere Aar i mange politiske Møder i Skandérborgkredsen. Han var en dygtig, paagaaende ilter Debattør, slagfærdig og bidende, men bag hans noget opfarende Væsen var der en elskværdig godlidende Personlighed, der havde mange Venner" (Aarhus Stiftstid. 28. Sept. 06, se ogsaa Skanderborg Amtstid. 8. Okt. 06 og Aarhus Amtstid. 28. Sept. 06). Hans livlige Aand spændte over et vidt Felt; der var egentlig kun meget faa

20 75 gpørgsmaal, som ikke interesserede ham. En kvik og livlig Taler var han, og i Debatten var hans raske Replikker af fortræffelig Virkning. Han var altid sig selv. Han talte paa sin Facon, enten han stod i Kirken, mellem Kolleger paa et Kirkemøde, paa en Valgtribune eller ved en Slagterigeneralforsamling. Det kunde ofte synes, som om der manglede Alvor i denne livlige, flagrende Karakter, men naar man lærte ham nøjere at kende, fik man dog Øje paa den dybere Grund. Der kan dog vist tvistes om, hvorvidt han virkelig er kommet paa sin rette Plads, da han blev Præst. Ved de politiske Valg spillede han altid en Rolle, men ofte havde han vanskeligt ved at slutte sig til noget bestemt Parti; dog har han, om ikke altid med lige stor Glæde, fulgt Reformpartiet siden dets Oprettelse. I Skanderborg Andelsslagteris Start og Virksomhed tog han livlig Del, i en lang Aarrække var han Slagteriets Revisor. Meningen om ham som Præst blandt hans Sognebørn var delte, men der var vist kun en Mening om, at han som Menneske var en godlidende og som sagt meget begavet Mand." (Skanderborg Amts Avis 28. Sept. 06). Ved hans Grav udtalte Provst Møller fra Hammel, at Pastor Hansen var en Modsætningernes Mand, en Kampaand, der kæmpede trofast for, hvad han ansaa for Ret; havde han derfor til Tider kunnet støde an, saa havde hans Modstandere dog altid Respekt for ham, saaledes som man jo havde Respekt for den aabenhjærtede og modige Mand, der tør være sine Meninger bekendt, uden først at beregne Omkostningerne" (samme for 6. Okt. 06). G. 27. Sept. 70 i Horsens m. Margrethe Jensine Mathiassen, f. der 27. April 46, D. af Købmand, Raadmand Jens M. og Ane Marie Secher Jan Jørgen Alfred Rang Riering, f Aug i Vig, S. af Sgpr. Jørgen Rang R. til Vigersted-K. og Anna Marie Petersen. St. Aalborg 84, Kand. 27. Juni 94 n. (*1.-1.), Lærer v. Frederiksberg Latin- og Realsk., Schneekloth's Sk., I. H. Teisen's højere Pigesk. m. fl , Sgpr. Haderup 21. Jan. 99, ord. 15. Feb.; Fm. f. Værgeraade t; g. 6. Dec. 92 i Vigersted m. Anna Marie Jessen, f Mai 68 i Haderslev, D. af Grosserer Mathias J. og Maria Christine Erichsen, f. Grim. Se Stud. fra 84. Rarfod's falst. Ge istl., A Fam. Biering, S. VIII.

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup.

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup. 70 25. 16. April 1886. Ole Hieronymus Bergenhammer (9. Sept. 92 Højen-J., se der). 26. 21. Nov. 1892. Henrik Gerner Helm Jungersen (16. Mai 04 Halsted-A., se der). 27. 12. Aug. 1904. Søren Friis, f. 10.

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Haarby med Filialkirke i

Haarby med Filialkirke i 305 \arhus og Sgpr. G. F. B. til Harridslev-A. Søskendebørn Ivonsistorialraadinde Lassen i Østrup, Sgpr. U. B. til Veflinge, pastorinde Balslev i Haarslev, Provst C. U. B. til Høje Taastrup, Pastorinde

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere