Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh."

Transkript

1 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande og Folk, udg. af Folkeskriftsselsk. i Haderslev (64), Cooks Rejser i Udtog, udg. af Selsk. til Folkeoplysn. Fremme (81), om Endelsen løse" i Nordiske Stednavne" i Aarbøger for Nord. Oldkyndighed og Hist. (84), og Om Religionsundervisningen i de lærde Skoler" i Evangel. Ugeskr. (59), f her 15. Aug. 87; g. 2. Aug. 59 i Kbh. m. Hulda Marie Eugenia Muhle, f. 29. Juli 34 paa Søgaard, Rislev Sogn, D. af Proprietær, senere Bogholder i Kbh. Skiftekomm., Exam. jur. Mogens Chr. M. og Betty Julie Marie Dalgas. Se SI. Selmer, S. 66 f Jan Jens Carl Wesenberg Nielsen, f. 7. Juni 1832 i Dejbjerg, S. af Sgpr. Thorn. Nic. N. til Ramløse-A. og Laurette Severine Wesenberg. St. Nykjøbing 50, Kand. 15. Jan. 57 h. 1 (l.-h.), Fjerdelærer v. Helsingør Borgersk. 21. April 62, Kat. og Førstelærer der 22. Juli 72, ord. 23. Okt., Sgpr. Roholte 10. Juli 79, entl. 20. Jan. 08; ugift. Se SI. Wesenberg, S April Hans Jørgen Glaven, f. 8. April 1867 i Otterup, S. af Gaardejer Jens Peter Hansen og Karen Dorthea Nielsdatter Kærlund. St. Odense 88, Kand. 25. Jan (*l.-h.), pers. Kapl. Himmelev-R. 28. Aug. 94, ord. 12. Sept, Sgpr. Gjørding-V.-B. 21. Mai 98, Till. t. at føre Familienavnet Glaven i St. for Jensen 20. Aug. 03, Fm. f. N. Gørding, Vemb, Bur, Vesteraasted Sygeplejeforen., for Vemb Sognebibliotek og for Vemb Hjælpeforening for omrejsende Haandværkssvende, alt 05 08, for Ringkjøbing og Omegns Afholdskreds af D. A. F , har skr. Artikler i Blade og Tidsskr. om kristelige, kirkelig-sociale og Afholds- Spørgsmaal; g. 3. Nov. 98 i Himmelev m. Kristine Margrethe Sofie Smith, f. der 23. Okt. 75, D. af Førstelærer i Himmelev Fr. Rastrup S. og Anna Hansen. Se Sydsjæll. Venstreb. 1. Juli 08. Næstved Tid. 3. Juni 08. Baagø. Baag Herred, Odense Amt, Fyns Stift. (Præsten er tillige Skolelærer) Nov Niels Peter Helm Oscar Petersen, f. 15. Juni 1850 i Søndersø, S. af Skolelærer Jens Adolph P. og Carol. Vilh. Petersen. St. Odense 69, Kand. 22.

2 57 Jan. 81 n. (h.-l.), ord. 28. Nov., f 8. Mai 02 paa Baagø. I Studenterkredse har han lige siden sin tidligste Studenterlid været en meget søgt og skattet Mand paa Grund af sin dejlige Sangstemme" (Assens Avis 9. Mai 02) Juli Carl Modeweg Hansen, f. 21. Jan i Kbh., S. af Justitsraad, Ekspeditionssekretær i den kgl. Staldetat Fr. Adolf Folmer Chr. H. og Aug. Carol. Smidt. St. Mariboe's Sk. 85, Kand. 27. Jan. 93 h. 2 (*!.-*!.), foretog s. A. en 4 Maaneders Studierejse over England til Italien, Schweiz, Østerig og Tyskland, Lærer v. Melchiors Sk., Frk. Møller's Pigesk., Vikar i Kbh.s Kommunesk. og Lærer v. Slomann's Sk , var 00 i 2 1 /* Maaned paa Nåås Sløjdseminarium v. Gøteborg, tog 01 Eks. i Sløjd fra Axel Mikkelsen's Sløjdinst., var et Aar Medindehaver af og Lærer v. Poul Richardt's Sløjdinst., ord. 2. Okt. 02; g Dec. 97 i Vartov K. Kbh. m. Johanne Italiaender Schou, f. der 9. Nov. 72, t tier 23. Aug. 98, D. af Fotograf, Løjtnant Ole Chr. Rasmussen S. og Asta Varia Minona Italiaender, Aug. 02 i Dragør m. ElseRandbøll Møller, f. 3. Juli 80 i Kbh., D. af Kommandør, Lodsinspektør Niels Chr. Randbøll M. og Hertha Hansine Aaris. Se Stud. fra 85, S. 37. Baarse og Beldringe. Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift Mai Peter Frederik Thayssen, f. 21. Aug i Husum, Slesvig, S. af Etatsraad, Postinspekior i Hamborg Peter T. og Chr. Wilh. Aug. Wittmack. St. v. Westen'ske Inst. 22, Kand. 13. Juli 29 1.(1.-1.), Kat. Stege 20. Aug. 30, ord. 13. Okt., Sgpr. Torup 16. Mai 40, entl. 19. Jan. 86, j 25. Juli 87 i Sorø; g Okt. 30 i Frue Sogn Kbh. m. Cecilia Marie Pauline Wilhelm! ne Kiei'umgaard, f. der 1. Marts 01, t 20. April 32 i Stege, D. a f Urtekræmmer Hans K. og Soph. Amal. Berner, Aug. 33 i Frue K. Kbh. m. Christine Cecilie Schouw, f. 29. Dec i Frederiksnagor, f 13. Jan. 41 i Torup, D. af Faktor i Serampore Poul Joh. S. og Cec. Marie Elisab. Bagger, Nov. 42 i Stege m. Laura Christine Barf oed, f. der 23. Marts 11, f 9. Dec. 01 i Kbh., D. af Apoteker Erik Chr. B. og Ane Cathr. Laurberg. ^ April Søren Nielsen, f. 18. Dec Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

3 58 Moriensdatter. Seminarieeks. 67, Hjælper og Lærer paa Holsteinsminde, senere paa Hindholm, St. priv. 74, Kand. 20. Juni 78 h. 1 (l.-l.), Sgpr. Hersom-K.-B. 28. Marts 79, tog Kaldelsen tilbage 29. Mai paa Grund af en ondartet Bronchitis, pers. Kapl. Baarse-B. 14. Juli 79, ord. 30. Juli, Sgpr. Seden-A. 29. Nov. 81, t 12. Feb. 93 i Baarse. Den Afdøde var en Broder til den ifjor afdøde Forstander paa Hindholm. Kaptain Chr. Nielsen, og han tilbragte en stor Del af sin Ungdom ved denne Skole, ved hvilken han ogsaa var Lærer i nogle Aar. Her fra førtes hans Navn først ud blandt Folk. men bedst kjendt blev han dog som Præst, idet hans varme Taler Søndag efter Søndag fyldte den lille Kirke med Tilhørere. Han var begavet med en forunderlig fangende Taleevne, som ret formaaede at trænge til Hjerterne. Men ikke alene med Ordet formaaede han at tale til Folk, han havde ogsaa Pennen i sin Magt, hvorom mange Artikler i Maanedsskriftet Hindholm" bære Vidne, Den Afdøde sluttede sig i kirkelig Henseende til den grundtvigske Betning, og hermed fulgte selvfølgelig, at han oprindelig sluttede sig til Oppositionen, men i de senere Aar kunde han med sit rette Frisind og sin Fædrelandskærlighed ikke følge den længere. men nærmede sig efterhaanden Højre, til hvis bedste Mænd paa Egnen han nu hørte. Ved sin Død havde han en ualmindelig talrig og hengiven Vennekreds og sikkert ikke en eneste Uven." (Berl. Tid. 14. Feb. 93). Han var en forunderlig fængende Personlighed ogsaa udenfor Prædikestolen. Søndage i den lille Baarse Kirke, der altid var fyldt til Trængsel, med den jublende Sang og Pastor Nielsens varme og rige Forkyndelse, staar uforglemmelige for mange." (Præstø Amts Avis 14. Feb. 93, se ogsaa for 21. Feb.). For l 1 /; Aar siden blev han angreben af Influenza, og i det sidste Aars Tid havde han været mere eller mindre syg; men saa snart: han sporede lidt Bedring, dyrkede han paa ny de mange Samfundsinteresser, han havde." (Præstø By- og Amtstid. 14. Feb. 93, se ogsaa for 21. Feb.). G. 20. Aug. 79 i Førslev m. Lydia Kold, f. 30. April 52 i Holsteinsminde, D. af Bager Andr. K. og Nic. Jacobsen, Mai Emil Jens Jesper Jespersen, f. 16. Juli 1839 i Aarhus, S. af Justitsraad, Stiftsfysikus Jac. Vilh. J. (Brod. t. Sgpr. Th. J. i Hundslund) og Anne Marie Kirst. Bloch (D. af Biskop Jens B. i Viborg). St. Aarhus 57, Kand. 19. Juni (l.-l.) Lærer i Kbh., pers.

4 59 Kapl. Ubby 15. Nov. 67, ord. 12. Feb. 68, Sgpr. Ørnm-G. 17. Marts 74, Fm. f. Sogneraadet der, Sgpr. Magleby paa Møen 9. Marts 80, f 24. Mai 01 i Baarse efter en lang haabløs Sygdom. Den afdøde var en Personlighed, som uvilkaarlig maatte komme til at paavirke de Mennesker, han levede iblandt, en Personlighed, som baade kunde skabe varme Venner, men ogsaa faa Folk til at trække sig tilbage. Hele hans Fysiognomi bar Præget af den stærke Personlighed; men inderst bankede der et Hjerte saa varmt for Sandhed og Ret, saa medfølende for al Nød og uforskyldt Elendighed" (Præstø Amts- og AverLissementstid. 26. Mai 01). Ved hans Grav skildrede hans Broder Pastor J., Brahetrolleborg, varmt og gribende den Velsignelse Broderen havde været i Barndomshjemmet, den afdødes alvorlige, kristelige Personlighed, i hvis Forkyndelse det klare, dybtfølte Vidnesbyrd var det fremtrædende Moment" (samme for 30. Mai, se ogsaa Præstø Amts Avis 30. Mai 01); g Mai 70 i Viborg Domk. m. Johanne J u s t i n e L a u b, f. 22. Marts 44 i Ryslinge, f 24. Juni 71 i Ubby, Klosterfrøken i Vemmetofte 67, D. af Biskop, Dr. theol. Hardenack Otto Conr. L. og Sus. Charl. Hedevig Joh. Tostrup, Aug. 79 i Randers m. Margrete Pontoppidan, f. 13. Dec. 54 i Ribe, D. af Sgpr. Dines P. til Randers St. Mortens K. og Birg. Chr. Marie Oxenbøll. Se St. ov. den bomholm. Fam. Jespersen, S. 36 f. Patriciske SI. I, S SI. Pontoppidan, S Aug Niels Carl Christian Tranberg, f. 27. Okt paa Dortheashvile i Kjærbøl, S. af Proprietær, Exam. jur. Terman T. og Dorth. Windfeld. St. Ribe 63, Kand. 29. Juni 75 h. 1 (l.-l), uord. Medhj. Tørring- H., pers. Kapl. der 27. Marts 76, ord. 7. April, Sgpr. Farup 21. Nov. 79; har i en Række Aar virket en Del for Afholdssagen; g. 31. Marts 76 i Vartov K. Kbh. m. Anna Sigride Christine Friis, f. der 7. Sept. 52, D. af Maler Carl Edv. F. og Ragnhild Bjarneson. Ballerup og Maalev. Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift April I s a k C h r i s t i a n K o c h, f. 25. April 1840 i Kbh., S. af Urtekræmmer Jens Brandt K. og Joh. Marie Georgine Mørck. St. v. Westen'ske Inst. 58, Kand. 30. J uni (l.-i.), pers. Kapl. Følleslev-S. 23. Dec. 65, ord. 17. Ja «- 66, Kapl. p. 1. sst. 11. Nov. 68, Sgpr. Snodstrup 28. Juli

5 00 73, R.* 12. April 98, Provst for Smørum og Sokkelund H. 1. Jan. 03. entl. 30. Mai 11; har skr. Prædikener og Afh. i kirkelige Blade; g. 17. Juni 66 i Kolding m. Isadora O x- holm, f. der 27. Aug. 43, D. af Købmand Jac. Fr. O. og Dorth. Chr. Koch.-O Nov Carl Jensen Tølbøll, f. 9. Juni 1865 i Skyum, S. af Gaardejer Jens Sørensen T. og Maren Cathrine Christensen. St. Viborg 86, Kand. 25. Jan. 93 h. 1 (*1.-*L), uord. Medhj. Laurbjerg-L. 25. April Juni 94, Vikar v. Skive Kommunesk. 23. Okt April 95 og fra 10. Okt. 21. Dec. 95, Kapl. p. 1. Skive-R. 21. Dec. 95, ord. 15. Jan. 96, Sgpr. Ørum-V.-V. 8. Juli 01; g. 9. Juni 96 i Holm. K. Kbh. m. Pouline Dagmar Anna Gustava S t i e- bitz, f. 6. Marts 69 i Kbh., D. af Fabrikant Johan Carl S. og Anny Maria Muller. Balling og Volling. Rødding Herred, Viborg Amt og Stift Aug Eiler Thomsen Hagerup (27. Dec. 93 Ringgive-G., se Damsholte) Feb Ditlev Frederik Vilhelm Steensgaard (13. Feb. 08 Ørslev-B., se der) April Christian Peder Pedersen, f. 2. April 1874 i Hammersholt, Herlev, S. af Gaardmand Anders P. og Karen Pedersen. St. Frederiksborg 94, Kand. 27. Jan. 00 h. 1 (*l.-h.), Manuduktør og Lærer v. forsk, kbh.ske Realsk., 00 v. Birkerød Latinsk., uord. Medhj. Gjesing-N. 15. Feb. 01, Till. t. at ord. 18. Marts, orcl. 20. Marts, fratraadt 1. Feb. 02, Præst f. de danske evang. luth. Menigh. i West-Denmark og Bone Lake, Wisconsin, og som saadan anerkendt s. Præst i den danske Folkekirke 27. Mai 02, fratraadt 15. Juli 07, var B. M. f. det danske Sanatorium og Diakonissehjem i Brush, Collorado, foretog udstrakte Prædikerejser i mange af Unionens Stater, ord. Medh. Harring- S. 1. Feb. 08, Fm. f. Værger, og f. de sammenslutt. Ungdomsforen. i Salling-Fjends H.; har skr. forsk. Art. mest om Ungdomsarb. i Ugebladet Dannevirke (Minneapolis), Kirkelig Samler og Skive Folkeblad, samt en Mindetale over Kong Chr. IX i Dansk-amerik. Mindeblade (Minneapolis 06); g. 2. Juni 02 i Vartov K. Kbh. m. Agnes Marie Jensen, f. 15. Aug. 76 i Kbh., D. af Overretssagfører Hans J. og Emilie Alvilde Saul. Er Fætter t. Sgpr. Jens Nielsen til Vor-

6 61 god-f. Se Aftenposten 3. Juni 02, Ugebl. Dannevirke 5. Mai 04 og 1. April 07. Balslev og Ejby. Vends Herred, Odense Amt, Fyns Stift Sept Henrik Gundermann Sigvard Sabroe (1. April 86 Magleby, se Tranekjær) Juni Morten Andersen, f. 16. Feb i Vilslev, S. af Sognefoged, Gaardejer Anders Sørensen og Gunder Mortensdatter. Ved Landvæsenet til sit 23. Aar, var senere paa Rødding Højsk., deltog 64 i Krigen, blev fangen v. Sankelmark og ført til Wittenberg, hvorfra det lykkedes ham ved en meget æventyrlig Flugt over Rusland at naa hjem og atter melde sig ved Hæren. St. priv. 67, Lærer i Kbh. i 16 Aar, Folketingskandidat 25. April 76 (Ribe Amts 3. Kreds), Kand. 29. Juni 83 n. (h.-l.), 2. Kat. v. Kbh.s St. Johs. K. 24. Dec. 83, ord. 7. Marts 84, tillige kst. Præst v. Ladegaarden, f 3. April 00 i Ralslev efter et Par Aar i Forvejen at være bleven ramt af et apoplektisk Tilfælde. Andersen bevarede som Præst en stærk Interesse for Landvæsen og Husdyravl, og han drev med stor Forkærlighed den til Præstekaldet hørende Jord. Ved Siden deraf var han en jævn og ligefrem Mand, der udøvede ikke saa lidt Godgørenhed." (Middelfart Avis^. April 00, se ogsaa samme for 5. og 7. April og Middelfart Venstreblad 4. April 00). G Mai 87 i Frue K. Kbh. m. Anne Caroline Lauritzen, f. Pedersen, f. 24. Mai 37 i Kbh., f 8. Feb. 91 i Balslev, D. af Grosserer Hans P. og Anne Carol. Nissen, Nov. 94 i Balslev m. Mariane Rasmussen, f. 9. Feb. 69 i Haarby, D. af Gaardejer i Gjelsted Rasmus Nielsen og Karen Marie Larsen Juli Dines Jørgen Rarsøe, f. 17. Dec i Kvistrup v. Haderslev, S. af Gaardejer Nis Jensen R. g Marie Kirst. Jørgensen Egholm. Opholdt sig et Par Aar M Seminariet i Tønder, St. priv. 77, Kand. 26. Jan. 83 h ), Sgpr. Mejrup og Førstelærer v. Rorgersk. i Holstebro, " Dec. 83, ord. 7. Marts 84; ugift. Bandholm. Fuglse Herred, Maribo, Amt, Lolland-Falsters Stift. (Embedet udskilt ved kgl. Res. af 10. Nov. 93 fra Østofte) Jan Jens Christian Ahrner Manniche (10. April 00 Fredericia Trin. K, se der).

7 Juni Carl Leuning Nørgaard (14. Marts 10 Førslev-S, se der) Juni Sigurd O li v ar i u s, f. 17. April 1877 i Rønne, S. af Borgmester, Byfoged og Byskriver i Kønne Wald. Chr. Bohn O. og Thorgerdur Hallgrimsdottir (D. af Provst, Sgpr. til Holmar Hallgrimur Jonsson). St. Rønne 94. Kand. 23. Juni (*1.-1.), Huslærer c. 2 Aar hos Grev Frijs paa Juellinge, pers. Kapl. Østofte 24. Marts 03, ord. 29. April, Kaldskapl. Marstal 7. Nov. 06, Fm. f. Marstal Landsogns Hjælpekasse og Værger.; g. 16. Jan. 07 i Rønne m. Helga Thorsen, f. der 5. Marts 79, D. af Kbm. Joh. Chr. T. og Cathinka Chr. Jespersen. Se Slægthaandbogen, 1, S Fam. Jespersen, S. 75. Bariøse. Baag Herred, Odense Amt, Fyns Stift, Juli Christian Johan Lodberg Vilstrup, f. 18. April 1817 i Vorbasse, S. af Konsistorialraad Claus Nic. V. til Borris-F. og Christence Sophie Dor. Krarup. St. Borgerdydsk. C. 37, Kand. 3. Juli 43 h. (*l.-h.), pers. Kapl. hos sin Fader i Borris-F. 30. Nov. 44, ord. 8. Jan. 45, Sgpr. Bølling-S. 18. Juli 56, Resen-H. 22. Aug. 65, 9. Sept. 91 i Bariøse. Ved hans Grav betonede Provst Tobiesen, hvorledes det navnlig var Mildheden og Kjærligheden, der særprægede den stille Mand i den stille Gjerning." (Fyens Avis 18. Sept. 91). G Juli 53 i Borris m. Julie Jansen, f. 16. Okt. 27 i Hobro, f 13. Sept. 67 i Resen, D. af Kancelliraad, Herredsfoged.Hans Billeschou J. og Elise Jul. Høm, Dec. 69 i Domk. Aarhus m. Caroline Tørsleff, f. 23. Nov. 45 i Assens, f 19. Feb. 11 i Frederiksberg, D. af Translatør, Lærer Laur. Chr. T. og Sever. Hansine Steenberg af Viby-T. Se Stamt. ov. den Krarup'ske Fam. (47), S Jan Niels Orten Mathias Bøving, f. 22. Okt i Kbh., S. af Etatsraad, Hovedbogholder i Nationalbanken Frants Joh. Gerh. B. (Fætter t. Sgpr. I. O. B. til Egtved-Ø.) og Nic. Vilh. Knudsen. St. v. Westen 57, Kand. 9. Jan (h.-l.), deltog i Krigen v. 18. Reg., Huslærer paa Hølund 65 67, Bestyrer af Privatskolen i Sæby 68, Kat. og Førstelærer v. Borgersk. Faaborg 20. Juli 70, ord. 31. Aug., E. M , Sgpr. Nørresundby-H. 31. Mai 80; g. 1" 13. April 68 i Holm. K. Kbh. m. Ottilia Louise

8 63 Augusta Giede, f. der 20. Okt. 38, f der under et Besøg 26. Marts 99, D. af Vinhandler Fr. Chr. G. og Hilda Louise Schmelling, Juli 04 i Kjerte m. Johanne Marie Nielsen, f. 1. Okt. 62 i Asaa, D. af Snedker Niels Chr. Jakobsen og Anna Marie Jørgensen. Barrit og Vrigsted. Bjerge Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift Juni Peder Andreas Ingerslev, f. 2. Nov i Ørting, S. af Sgpr. Hans I. til Kongsted og Chr. Margr. From. St. Frederiksborg 51, Kanel. 22. Jan (l.-*l-), pers. Kapl. hos Faderen i Kongsted 13. Feb. 58, ord. 24. Marts, Kat. i Skive 29. April 63, Sgpr. Alsted-B. 30. April 69, Tødsø-E. 3. Mai 77, f 4. Marts 92 i Barrit af Lungebetændelse. Ingerslev var Grundtvigianer og Venstremand. Han var en dygtig, folkelig, afholdt og arbejdsom Mand, som udrettede meget ikke alene for Menigheden i Barril-Vrigsted, men ogsaa for det kirkelige og folkelige Liv i andre Egne." (Horsens Folkeblad 4. Marts 92). Han kom fra Ersløv ved Tødsø paa Mors, hvor han stod i et meget venligt Forhold til Valgmenigheden, og hvor han i det hele taget havde vundet sig mange Venner. Han var af de Mennesker, der let blev afholdt, hvor han kom, helt igj ennem var han præget af en ualmindelig Jævnhed. Mild og kjærlig i al sin Omgængelse var han som faa. Til Højskolen i Vrigsted stod han i et inderligt Forhold og ydede ogsaa der gjærne sin Tjeneste, saa vidt hans Tid kunde strække til" (Vejle Amts Folkeblad 7. Marts 92, se ogsaa samme 11. Marts og Horsens Avis 5. Marts 92). G. 7. Aug. 63 i Jungshoved m. Frederikke Nicoline Mølsted, f. 27. April 35 i Lille Næstved, D. af Sgpr. Jens Andr. M. til Jungshoved og Ane Soph. Elisab. Fleischer. Se Fam. Ingerslev (91), S Juni Christian Michael Ammentorp, f. 2. Jan i Kobberup, S. af Sgpr. Anders A. til Tirsted-S.-V. og Ida Louise Brandt. St. Nykjøbing 57, Kand. 26. Juni 63 h. 2 (*l.-h.), tjenestgørende 64 som Korporal v. 9. Reg., Tredielærer v. Maribo Borgersk. 8. Juni Nov. 69, Ord. Till. som Medhj. hos Sgpr. i Maribo 4. Pkt. 67, ord. 27. Nov., Kat. og Førstelærer v. Borgersk. Lemvi g 20. Nov. 69, Sgpr. Haverslev-B. 10. Jan. 74, E. M , S pr. Kjetterup-G. 7. Juni 77; her Fm. f. Værgeraad, Syge- Plejeforen. og Menighedsraad; g. 11. Mai 70 i Maribo m.

9 64 Ulrikke Francisca Bergen hammer, f. der 11. Feb. 41, D. al' Sgpr. Peter B. til Maribo-H. og Constance Mynster (Broderd. af Biskop I. O. M.). Se St. ov. Fam. Ammentorp. Beder og Malling. Ning Herred, Aarhus Amt og Stift Okt Knud Nielsen Knudsen, f. 2. Feb i Aarhus, S. af Skrædermester Niels K. og Krist. Bech. St. Aarhus 39, Kand. 26. Jan (l.-h.*), Huslærer hos Pastor P. A. Fenger, pers. Kapl. Storring-S.-G. 4. Marts 52, ord. 28. April, Kapl. p. 1. sst. 16. Feb. 57, entl. 31. Dec. 86, f 22. Feb. 90 i Aarhus; ugift Marts Christen Peter Christensen (28. Nov. 02 Vær-N., se der) Jan Anker Jensen Friis, f. 10. Dec i Horsbyg, Nordslesvig, S. af Gaardejer Niels F. og Marine Haugaard. St. Fredericia 80, Kand. 20. Juni 87 h.- (h.-*l), Sgpr. Hvidbjerg-Ø.-L. 23. Jan. 88, ord. 10. Feb., Støvring-M. samt Præst v. Støvringgaard Klosters Kapel 16. Nov. 92; g. 9. Mai 88 i St. Matthæus K. Kbh. m. Ellen Margrethe Ludvigsen, f. 11. Dec. 63 i Kjerteminde, D. af Direktør Adam Chr. L. og Henriette Geisler. Bedsted og Grurup. Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift Jan Conrad Johan Martinus Krohn (5. Maj 85 V. Ulslev, se Vestervig-A.) Okt Peter Nielsen Hørlyk, f. 6. Marts 1840 i Aastorp, Taps, S. af Gaardejer Niels Chr. H. og Kathr. Marie Friis. Seminarieeks. 60, Lærer i Hyllested Skovgaarde og Organist i Hyllested og Bosmus 20. Juli 60, Enelærer og Kirkesanger i Gjødvad 12. Nov. 61, Førstelærer og Kirkesanger i Serridslev 11. Juli Nov. 82, St. priv. 79, Kand. 25. Juni 85 h. 2 (h.-l), prædikede i Kandidattiden nogle Gange i Ledøje-S. Kirker, ord. 2. Dec. 85, Fm. f. Skolekommiss., Værger, og Sygeplejeforen.,, entl. 31. Dec. 10; g Sept. 62 i Jelling m. Julie Vilhelmine Laurentze Constance Schjøtt, f. 27. Dec. 38 paa Heliumlund, f 1- Marts 99 i Bedsted, D. af Proprietær, senere Købmand i Hals Chr. S. og Elise Schack, Juni 02 i Bedsted m. Christiane Augusta Liitzhøft, f

10 Sept. 60 paa Tandrup, D. af Proprietær Jes Eske Chr. L. og Anna Aug. Lutzhøft (Søst. t. Sgpr. H. F. L. til Ørsted-D.). Se Stud. fra Feb Michael Christian Roedsted Kuhlmann, f. 9. Okt i Hørning, Hjelmslev H., S. af Læge Carl Chr. Fr. Frohboese K. (Brodersøn af Sgpr. C. H. G. A. K. i Borbjerg) og Soph. Jørg. Charl. Roedsted. St. Aalborg 95, Kand. 8. Juni 01 h. 1 (*1.-1.), Huslærer dels paa Mors, dels i Bjerringbro Aug. 01 Aug. 03, Lærer v. Cand. theol. Jacobsen's Realsk. i Aalborg Aug. 03 Aug. 04, Lærer v. Nørre Sundby priv. Realsk. Aug. 05 Aug. 09, Ord. Till. som midlertid. præstev. Medhj. Nørre Sundby-H. 22. Nov. 07, ord. 18. Dec.; g. 6. Nov. 10 i Skanderborg m. Herdis Østergaard Nielsen, f. 26. Okt. 88 i Dover, D. af Landbrugskandidat, Redaktør Anders N., Sveistrup Østergaard, og Ane Kirstine Pedersen. Besser. Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhus Stift Okt Peter Andreas Caspar Simonsen, f. 12. Mai 1834 i Randers, S. af Organist i Nyborg Jørgen Ernst S. og Ane Margr. Cathr. Vibe. St. Odense 52, Kand. 18. Juni 58 h. 2, paany 23. Juni (IA.), Lærer i Aabenraa 59, pers. Kapl. Egense 27. Juni 60, ord. 26. Sept., Sgpr. Valsbøl, Flensborg Provsti, 8. Aug. 62, afsat af de tyske Civilkornm. 64, entl. 28. Okt. s. A., Hjælpepr. Bjert Dec. 64 Nov. 68, 0. Hæsinge-H. 69, Sgpr. 0. Nykirke 6. Feb. 69, Aale-T. 18. Juni 73, Provst for Tyrsting-Vrads H. 1. Aug. s. A., Sgpr. Onsbjerg 2. Aug. 78, Provst for Samsø 23. Feb. 83, R.* 12. April 98; g. 3. Okt. 62 i Aabenraa m. Johanne Henriette Lin denhan, f. der 31. Jan. 39, D. af Advokat Johs. L. og Hansine (Hanne) Christine Dorth. Haundorph. Birkerød med Filialkirke i Høsterkøb. Lynge Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. (Filialkirken i Høsterkøb indviet 5. Juli 1908) Mai Erich Worm Begtrup, f. 6. Juni 1809 i Fredensborg, S. af Krigsraad, Løjtnant, Pagehovmester og Bibliotekar hos Juliane Marie, Cand. phil. Jens Worm B - af Vistofte og Anne Elisab. Schwartz. St. Frederiksborg 26, Kand. 2. Nov (l.-h.), Huslærer hos Grev Moltke paa 5

11 66 Aagaard 31 32, hos Holstein-Rathlou paa Rathlousdal 32 34, Lærer i Kbh., Lærer v. Søetatens Drengesk. 35, Overlærer sst. 36, Sgpr. Flade-G. 28. Mai 45, ord. 23. Juli, entl. 31. Dec. 88, t 28. Marts 92 i Hillerød Nyhuse, udg. 76 uden Navn Fra Hjærtet udgaar Livet, en Landsbyprædiken (holdt i Birkerød Kirke samme Sommer ved Bispevisitats) og lod trykke et Foredrag Om Mormonerne" i Ugeskr. f. d. evang. Kirke i Danmark (53); g. 15. Okt. 45 i Kirke- Helsinge m. sin Søsterdatter Elisabeth (Elise) Mathiesen, f. der 18. Mai 21, f 10. Sept. 04 ved Frederiksborg Højskole, D. af Sgpr. Marcus M. til Helsinge-D. og Christine Marie Begtrup April Theodor Kristian Fabricius Møller, f. 31. Marts 1842 i Breum, S. af Provst Jens M. til Grinderslev-G.-T. og Cec. Giessing Leth. St. Horsens 62, Ligesom jeg efter at have taget 2den Eksamen blev Huslærer 1 Aar for Møller A. Weis' og Fysikus C. Weis' Børn, Aarhus, og hele min Studietid informerede i Kbhvn., saaledes blev jeg ogsaa Lærer i mine første Kandidataar, nemlig hos Kammerjunker N. Juel, Hverringe, fra Maj 69 til Aug. 71", Kand. 26. Jan (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Lunde-O. 23. Okt. 71, ord. 25. Okt, Udby-Ø. 5. Juni 72, Hjælpepr. Junget-T. 1. Jan. 75, Sgpr. Velling 1. Marts 75, Hjerk-H. 8. Jan. 80. Faldt i min Stue 1902 og brækkede Laarhalsen. Er halt, men kan dog gaa et Par Mil, nu da jeg er 70." Siden 03 Anmelder v. Vort Samfund, har skr. Art. i Nord. Maanedsskr., Dansk Kirketid, og Kirkehist. Saml., Prædikener i Søndagsbl., Nationaltid., Vort Samfund m. fl. St. og Tale i Mindebl. fra Grundtvig's Hundredaarsfest. Paa hans 70 Aars Dag blev der af Folk i Sognet overrakt ham en Pengegave, der skal anvendes til et Mindesmærke i Birkerød for Henrik Gerner. G. 5. Dec. 75 i Velling m. Laura Petrine Elise Johnsen, f. 16. April 46 i Reykjavik, D. af Etatsraad, Byfog. i Aalborg, M. af den grundlovg. Rigsfors. John J. (hans Faster Valger5ur var g. m. de islandske Bisper Hannes Finnsson og Steingrimur Jonsson) og Anne Cathr. Martine Blichert. Se Søndagsbladet 01, Nr. 12, Vort Samfund 12, Nr. 7, Vahl's Afk. af Chr. Nielsen II, 1, S. 17. SI. Fabricius fra Faaborg, S. 65.

12 67 Bjergby og Mygdal. Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift April Johan Severin Jacobsen, f. 1. Dee paa Rævkjærgaard, Aaby, S. af Forpagter Joh. Fred. J. og Karen Sørensdatter. St. Aalborg 59, Kand. 20. Jan. 65 h. 1 (h.-l.), Privatlærer i Saltum og Aaby Sogne 67 68, pers. Kapl. Bodilsker-N. 15. Nov. 69, ord. 15. Dec, fratraadte 10. Marts 73, Hjælpepr. Gjødvad-B., Sgpr. Raabjerg 19. Dec. 73, f 8. Jan. 94 i Bjergby efter lang Tids Sygdom. Ved Jordpaakastelsen mindede Provst Kampmann om, at Pastor J. var en sand Herrens Tjener, som selv Provsten maatte se op til som den troende og ydmyge, der havde en Forstaaelse af Skriften, som næsten ingen. Provsten berørte dernæst hans Forhold til Menigheden, hvor vanskelige de lige fra hans Tiltrædelse havde været, og hvilken Smærte det havde voldt ham, at han ikke rigtig kunde samle Menigheden, og hvor villig han selv paatog sig al Skylden derfor. Stor havde hans Glæde været sidste Juledag, da mange af hans Menighed var oppe at hilse paa ham. (Hjørring Amtstid. 16. Jan. 94, se ogsaa samme for 9. Jan. og 13. Jan., hvor hans Sympati for Sønderjyderne og hans Fædrelandskærlighed omtales i et Sørgedigt). Det var særlig Politikken, der virkede skillende mellem Pastor J. og Befolkningen i de Tider, de politiske Bølger gik højt. Pastor J., der syslede med Latin og Græsk, og havde et meget stort Bibliotek, har overs. Ælnods Historia sancti Kanuti regis (74), ligesom han samlede Ting til Belysning af Biskop P. C. Kirkegaard's Virksomhed; g. 23. Juni 74 i Aaby, Kjær H., m. Cathrine Christensen, f. 21. Nov. 43 i Snedsted, t 24. Juli 95 i Hjørring, D. af Ejer af Nyborg Teglgaard, Vadum, Niels Chr. C. og Maren Larsdatter Marts Anders Madsen Hindsholm, f- S. Juni 1859 i Viby v. Kjerteminde, S. af Gaardejer Mads Andersen og Nielsine Jacobsen. Seminarieeks. 78, Vikar v. Veflinge Sk , St. priv. 82, Lærer paa Landbosk. i Lyngby 82 84, Kand. 21. Juni (l.*-egr.), uord. Medhj. Vef- J inge Aug. Dec. 88, Sgpr. Harridslev-R. 28. Dec. 88, ord. ' Jan. 89, Censor v. den afsluttende Lærerprøve 06; har psr. Art. om Kirke- og Skolespørgsmaal i Dagblade og Tidssk 1 '-; g. 18. Jan. 89 i St. Johs. K. Kbh. m. Theodora Karoline Hansine Kragh, f. der 7. Jan. 57, D. af Overkanonér i Flaaden Jens Emil Theod. K. og Trine Godtfredine Rødtjer. Se Stud. fra 82. 5*

13 68 Bjerreby (paa Taasinge). Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyns Stift Sept Sabinus Høgsbro, f. 15. Juli 1819 i Rødding, S. af Amtsprovst, Dr. phil. Hans H. til Rødding og Skrave i Tørninglen og Karen Christine Marie Arntzen af S. Vissing-V. St. Ribe 38, Kand. 23. Okt. 43 h. (*l.-h.), pers. Kapl. hos sin Morfader i S. Yissing-V. 28. Dec. 44, ord. 14. Marts 45, Todbjerg-M. 31. Marts Juli 50, prædikede til Valg i Rested, men fik ikke Embedet, kst. Sgpr. Højst (Tønder Provsti) 19. Juli 50, fast ansat 16. Sept. s. A. efter Menighedens Begæring, susp. af den prøjsiske Reg. 14. Feb. 67 paa Grund af Edsnægtelse, afsat 20. Mai s. A., de dansksindede i Sognet gav ham ved Afskeden et smukt Guldur med Kæde til 100 Rdl., baade Skærbæk og Døstrup Sogne havde efter deres Præsters Død i 1865 og 66 opfordret ham til at søge Embederne dér, men han havde afslaaet det, Sgpr. Farup 3. Aug. 68, entl. 9. Feb. 93, f 13. Okt. 97 paa Frederiksberg efter et Par Aars tiltagende Hjærtesvaghed. Han var meget afholdt i de Menigheder, i hvilke han var ansat, og modtog værdifulde Mindegaver ved Afskeden fra dem." (Dannebrog 15. Okt. 97, se ogsaa 14. Okt.). G Nov. 50 i Bevtoft m. Christence Kirstine (Stine) Muller, f. 12. Mai 21 i Gram, t 6. Juni 55 i Barselseng i Højst, D. af Sgpr. Did. M. til Gram og Maria Dor. Wiborg, Dec. 67 i Herslev m. Hansine Henriette Andrea Bay, f. 15. Feb. 35 i Vissenbjerg, f 7. Dec. 92 i Vaarø, D. af Skibsfører, senere Møller Niels Hanssen B. og Ane Marie Jørgensen. Se Sofus Høgsbros SI., S. 25. SI. fra Maglemølle ved Næstved, S Mai Sophus Nicolai Theodor Hansen (25. Aug. 02 S. Kirkeby-S. A., se der) Nov Johannes M al t a-miill er, f. 24. Feb i Randers, S. af Sgpr. Chr. Maltha Adolph M. til Kippinge-B. og Anna Helvig Muller. St. Nykjøbing F. 72, Kand. 20. Juni 79 h. 2 (h.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Skjolde 17. Dec. 80, ord. 26. Jan. 81, res. Kapl. Herfølge-S. 27. Aug. 83, ord. Medhj. v. Aarhus Domk. 28. April 85 til April 91, derefter Vikar i Himmelev, Søndersø, V. Skjerninge og Faxe, Sgpr. Grundfør-S. 13. Aug. 92, 0. Hæsinge-H. 19. Okt. 98, Kredsfm. f. Svendborg Amt i den danske Præsteforen. 99, tillagt Navnet Malta-Muller ved Navnebevis 27. Juni 05; g. 15. Juli 85 i Frue K. Kbh. m. Ida Mathilde Reate Schrøder, f. der 8. Dec. 61 D. af Kasserer i Østifternes

14 69 Kreditforen. Carl Valdemar S. og Charl. Joh. Ulrikke v. Schoultz. Se Patriciske SI., II, S Bjerregrav og Aalum. Sønderlgng Herred, Viborg Amt og Stift Juni Andreas Fabricius Krarup Vilstrup, f. 17. Juni 1824 i Borris, S. af Konsistorialraad Claus Nic. V. til Borris-F. og Christence Soph. Dor. Krarup. SL Borgerdydsk. C. 41, Kand. 15. Jan. 49 h. 1 (*1.-1.), var fra Aug. 44 Lærer v. Borgerdydsk. i Kbh., senere tillige Inspektør der indtil Juli 52, derefter Lærer i Dansk v. Mariboe's Sk., pers. Kapl. og Seminarielærer Skaarup 30. Jan. 56, ord. 28. Marts, Kat. Aalborg 10. Juli 60, Sgpr. Bjørnsholm-M. og konst. Forstander og Førstelærer v. Banum Semin. 20. Marts 69, kgl. Udn. som Seminarieforstander 12. April 72, han indlagde sig Fortjeneste ved at arbejde med Held for Bevarelsen af Banum Seminarium, da dets Tilværelse var truet. Han var en ypperlig Lærer i Beligion og Modersmaalel (Afhandling om dette Fag i Skaarup Program 1858). Som Provst har han været en dygtig Tilsynsmand." (Biogr. Leks.) kunde Seminariet fejre 25 Aars Jubilæum, og uagtet der intet blev bevilget til Sem. i den Anledning, fik V. dog ved store personlige Ofre bragt en Fest i Stand; han indbød de tidligere Lærere og Elever til et Skolemøde, fik Sange (af H. Levinsen) trykt, modtog Lykønskninger fra mange Sider, f. Eks. fra Biskop Brammer, og fik mange Beviser paa, at de gamle Elever herfra næsten alle bevarede deres Kærlighed til deres ofte af andre oversete Fostermoder." (Kvolsgaard: Semin. i Snedsted og Banum, S. 21 f.). Provst for Middelsom og Sønderlyng H. 27. Okt. "9, R.* 8. April 88, D. M. 8. Marts 04, entl. 31. Uec. s. A., t 5. April 10 i Charlottenlund; har foruden Afh. og Art. "vers. paa smukt Dansk" Huusandagtsbog af Heinrich Zschokke (53, 2. Udg. 57), Udv. Fortællinger af J. P. He- *>el (3. Samling 60, 3. forøg. Opl. s. A.), og udg. Ledetraad v. Undervisn. i dansk Sproglære (69), Palæstina ell. det hel- Ége Land, udfør, beskr. (2. Opl. 71), Lærebog i Palæstinas Geografi (2. Opl. 79, 3. Opl. 85, 4. Opl. 93), Kort over Palæstina (tegnet af Oberst Christiani, 4. Opl. 91) samt sammen med N. W. T. Bondesen og Chr. Dorph Dansk Læseb. t. S kolebr. 1. Del (2. Opl. 70). Provst V. hørte til en gammel Præsteslægt og han havde taget i Arv Slægtens særege Kærlighed til Skolevæsenet. Provst V. tilhørte ikke ud-

15 70 præget nogen kirkelig Retning, men han stod venlig forstaaende overfor de nyere Livsbevægelser og fandt sig godt hjemme i Hellerup Menighed, hvor han henlevede sine sidste Aar." (Randers Amtsavis 7. April 10, se ogsaa for 13. April og Randers Venstreb. 14. April 10). G Juli 50 i Kbh. m. Theresa Wictoria Rebecca Kayse r, f. der 4. Juli 32, f der 17. Okt. 55, D. af Partikulier Jac. Hartv. K. og Sara Sutton, Dec. 58 i Svendborg m. Anna Sophie Lasso n, f. 15. Marts 37 i Øverste Ørkilds Mølle, Tved, t 21. Dec. 11 i Vester Karleby, D. af Krigsraad, Ridder, Ejer af Øverste Ørkild Mølle Jens Fr. L. og 2. Hustru Mette Marie Nielsen. Se Vahl's Afk. af Chr. Nielsen. I, S. 90. Stamt. ov. den Krarup'ske Fam. (47), S Mai Jens Anders Jensen, f. 29. Juli 1867 i Balle, Odder, S. af Gaardejer Anders J. og Kirsten Sørensen. St. priv. 86, Kand. 18. Juni 91 h. 1 (l.-*l.), vikar, en Maaned som Religionslærer Efteraar 91 v. Efterslægtselskabets Sk., pers. Kapl. Astrup-T. 9. Marts 92, ord. 6. April, Sgpr. Navtrup-S.-V. 21. Nov. 94; Fm. f. Sygeplejeforen, og Værger.; g. 23. Sept. 92 i Odder m. Ane Kirstine Johanne Sørensen, f. der 15. Juli 71, D. af Gaardejer i Vesterskov Søren S. og Ane Marie Andersen. Bjerring og Mammen. Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift Juli DitlevLudvigRogertGøtzsche (16. Nov. 85 Everdrup, se der) Juni Christian Anton Jensen (11. Juni 94 Storring-S.-G., se der) Aug Carl Christian Jespersen (5. Nov. 09 Slaglille-B., se der) Feb Christian Krag, f. 25. April 1876 i Vildbjerg, S. af Sgpr. Chr. Peter Seidelin K. til Søborg-G. og Jenny Sof. Petersen. St. Linnésg. Latin- og Realsk. 94, Kand. 25. Juni (l.-l.), Timelærer v. Karen Kjær's Pigesk. Vinterhalvaaret 00 01, uord. Medhj. Viby Sommer 01, Lærer paa Testrup Højsk. Vinterhalvaaret 01 02, i Sommeren 1902 rejste jeg tre Maaneder i Udlandet og fik ved et længere Ophold i Florens og Rom Lejlighed til at danne mig et personligt Indtryk af Renaissancens Kultur i Italien", midlert. ord. Medhj. Aalborg Budolfi K. 27. Sept. 02, ord. 1. Okt., Kaldskapl. Gjerlev-D. 20. Juni 06; g. 4. Sept. 06 i Holm. BL Kbh. m. Inger Charlotte Baagø e, f. 6. Sept. 82 paa

16 71 Bonne Esperance i Gentofte, D. af Grosserer Theod. B. og Maria Magnesia Fr. Stennese. Se St. ov. Fam. Baagøe, S. 11 og Tillæg, S. 8. Bjært. Nørre Tyrstrap Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Okt M au rit s Mørch, f. 5. Juni 1816 i Fjellerad, Gunderup, S. af Sgpr. Poul Hassing M. til Mosnjerg-H. og Anne Cathr. Winther, senere g. m. Sgpr. sst. L. Kjelder. St. Aalborg 33, det vakte Opsigt blandt samtidige Kammerater, at han (ligesom A. F. Krieger) ved anden Examen fik 9 Ipc". Kand. 1. Mai (1.-1.), Huslærer paa Rantzausgave, i Gadstrup Prstgd. og paa Benzonseje, Sgpr. Rejsby, Tørninglen 16. Mai 49, ord. 20. Juli, men da han i sin Tiltrædelsesprædiken havde udtalt sin Troskab til Kong Frederik VII og sin Harme over Oprørernes Tyranni, blev han af en udsendt Patrouille arresteret og sad først fængslet paa Gram Slot, senere i Haderslev. Han bragtes dog snart efter til de danske Forposter, drog til Kjøbenhavn, men vendte efter Slaget ved Fredericia, som han fra Middelfart var Vidne til, tilbage til sin Menighed, der modtog ham med aabne Arme" (Koldingpost. 4. Aug. 90), Hostrup, Tønder Provsti 2. Mai 57, forstod der ligesom i Rejsby i høj Grad at vinde Menighedens Tillid og Kjærlighed," valgt 27. Nov. 60 af Gejstligheden i 3. Distr. (Tønder) til Suppleant til den slesv. Stænderforsaml. og deltog som saadan i de priv. Møder, den danske Minoritet afholdt i Flensborg, fordreven, da han ikke vilde aflægge Ed til Prøjserne, 64, entl. 28. Okt. s. A., stillede sig 30. Mai 65 i Præstø Amts 5. Kreds (Vordingborg) til Rigsraadets Folketing, men faldt for Gaardfæster Schroll, Timelærer v. Vordingborg Realsk., der bestyredes af hans Svoger Kand. teol. Ørum, Sgpr. 0. Starup-N. 29. Jan. 66, Provst for Elbo, Holmans, Brusk, Jerlev g Kolding H. 15. Juni s. A., R.* 13. Marts 84, entl. som Provst 31. Dec. 85, entl. 31. Dec. 87, f 1. Aug. 90 i Kbh. e fter en langvarig og smertefuld Sygdom. Provst Mørch v ar en begavet Mand med mange Interesser, og han var dertil en ualmindelig elskværdig Personlighed, der vandt Alps Agtelse og Tillid. Hans administrative Dygtighed var ^mindelig anerkjendt; han optraadte sikkert og myndigt, me n stedse tillige velvilligt og forekommende. Baade Lave g Høje kjendte hans gode Hjerte og forstod at skatte det Politisk Henseende var han Højremand, men han holdt

17 72 sig fjærnt fra Agitationen og det grove, politiske Arbejde, og naar han en enkelt Gang deltog i den offentlige Debat, glemte han aldrig at vise den Hensynsfuldhed og Tilbageholdenhed, som han skyldte sin Stilling som Præst. Hans politiske Anskuelser har næppe nogensinde frembragt selv den ringeste Kløft mellem ham og hans Menighed. Gamle Provst Mørch var en fin Mand og en fin Natur. Hans store værdige Prælatskikkelse indgjød uvilkaarlig Respekt. Præstegaarden i Sønder Bjært var vidt bekjendt for dens Gjæstfrihed. Provst Mørch var en stor Musikelsker. Han spillede selv smukt, og han samlede jævnligt musikalske Venner om sig til hyggelige smaa Soireer i sit Hjem." (Kolding Avis 5. Aug. 90, se ogsaa Koldingpost. 11. Aug. 90). G. 12. Aug. 51 i St. Cathr. K. Ribe m. Kirstine Petrea Ørum, f. der 3. Okt. 27, f 18. Juni 11 i Hvalsø, D. af Justitsraad, Branddirektør, Premierløjtnant v. jyske Reg. lette Dragon. Chr. Juel 0. af Ørum-V.-V. og Else Cathr. Christensen Marts Rasmus Jens Georg Carl Wied (27. April 01 Humble, se der) Juli Otto Fritz Moe, f. 4. Nov i Roskilde, S. af Sgpr. Fr. Olaus M. til Ribe St. Cathr. K. og Emma Dianora Techt. St. Ribe 66, var ved Skibsbyggeri i 2 Aar, lærte først Skibsbygningstegning og arbejdede derefter paa Orlogsværftet, Kand. 22. Juni 74 h. 1 (l.-l.), pers. Kapl. Tved, Fyn, 1. Nov. 75, ord. 5. Nov., Sgpr. Ærøeskøbing 16. Okt. 79, Skjern 15. Mai 85, B. M. f. Kirkelig Foren, f. Indremission 81, har skr. nogle faa Prædikener i Indremissions Tid. og nogle faa Art. i Kristeligt Dagb. og desuden udg. Afskeds- og Tiltrædelsesprædiken i Ærøeskjøbing og Skjern Kirker (85), Tale v. Captajn M. C. Rasmussens Baare i Stige Kirke (93) og Afskeds- og Tiltrædelsesprædikener i Ærøeskjøbing, Skjern og S. Bjert (02); g Juni 76 i Ønslev m. Andrea Alma Merceditta Krogh, f. 11. Feb. 49 i Majbølle, t 30. Juli 86 i Skjern, D. af Sgpr. Andr. Laur. K. til Ønslev-E. og Bolette Carol. Braes, Sept. 87 i Skanderup m. Benny Martine Rasmussen, f. 3. Nov. 64 i Stige, D. af Dampskibskaptejn Mads Chr. R. og Sof. Dor. Georgine Andersen.

18 lo Bjørnsholtn og Malle. Slet Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. (Præsten, der bor i Ranum, var indtil 1. April 1895 tillige Seminarieforstander der) Sept Jørgen Christensen Sørensen, (19. Okt. 91 Høje-Taastrup, se der). 16. konst. 28. Jan Johannes Leonhardt Faartoft. (1. April 95 Seminarieforstander Ranum, se Nysted). 17. konst. 1. April Johan Andreas Neergaard Fibiger (se Kbh. Elias K.). (1. Mai Nicolaus Jacob Schaarup, betragtet som ikke kaldet 30. Juni) Juni Johan Gotfred Heje (25. Aug. 99 Sengeløse, se der) Dec Niels Marius Sø e-pedersen (1. Okt. 10 Boddum-Y., se der) Jan Niels Nielsen Westergaard, f. 26. Nov i Gjerlev v. Randers, S. af Detailhandler Niels W. og Mette Marie Therchelsen. Min tidligste Barndomstid tilbragte jeg i et Husmandshjem i Hedeegnen syd for Hadsund. 9 Aar gi. kom jeg ud at tjene. Tjente som Dreng og Tjenestekarl paa Landet til jeg var 18 Aar. Kom saa paa Højskole (Dalbyneder), hvor jeg læste til Præliminæreksamen. Denne tog jeg Oktober 1890 i København, og kom saa ved offentlig og privat Understøttelse paa Undervisningsanstalten København", St. priv. 93, Kand. 19. Juni 99 h. 1 (l.-*l.), samme Efteraar begyndte jeg at arbejde i Københavns Indre Missions Tjeneste og blev ansat som Bymissionær i St. Pauls Sogn", ord. Medhjælper og Klokker v. Christians K. Kbh. 1. Juni 01, ord. 5. Juni, allerede til 1- Januar 1902 søgte jeg min Afsked for at blive Hjælpesekretær for Københavns Indre Mission. Her arbejdede jeg saa dels som Hjælpesekrelasr dels som fungerende Enesekrelær, indtil jeg 1904 paa Opfordring af Biskop Rørdam søgte Embedet som Sognepræst i Frederikssted paa St. Croix", Sgpr. der 1. Nov. 04, B. M. af Blaa Kors, Fattigkommiss. m. m., kom hjem med Orlov 10. Mai 1910, og da min Hustrus Helbred ikke tillod hende at rejse ud igen, s ø gle jeg Embede herhjemme"; g. 30. Juli 99 i Kbh. m. Maren Jensen Stenfeldt, f. 16. April 70 i Fjelsted * Mariager, tidligere Privatlærerinde, D. af Boelsmand Jens Mathiesen S. os Maren Mikkelsen.

19 74 Blaahøj og Filskov. Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. (Embedet oprettet ved kgl. Resol. af 31. Dec af Blaahøj og Filskov Kirkedistrikter ved deres Udskillelse fra S. Omme Sogn) Jan Jens Peder Rasmussen Dræbye, f. 20. Jan i Dræby, S. af Husmand, Murer Chr. Rasmussen og Kirsten Pedersen. St. priv. 93, Kand. 19. Juni 99 h. 1 (l.-*l.), pers. Kapl. S. og N. Onsild 22. Okt. 00, ord. 24. Okt., ved kgl. Revilling tillagt Familienavnet Dræbye 2. Nov. 01, entl. 15. Feb. 02, ord. Medhj. N. Felding-T. Okt. 03 April 05, res. Kapl. S. Omme-H. 22. Aug. 05, Fm. f. S. Omme Sogns Hjælpeforen.; g. 23. Marts 02 i Silkeborg m. Ane Kristefine Rasmussen, f. der 3. Aug. 71, D. af Marskandiser Mads Kristen R. og Ane Sørensen. 0. Blegind og Hørning. Hjelmslev Herred, Aarhus Amt og Stift Dec H ans Anthon H ans en, f. 28. Marts 1840 i Hatting, S. af Skolelærer, Gaardejer Rasmus H. og Ane Pedersen. En af Riskop Rrammer foretagen Skolevisitats gav Anledning til at han kom til Studeringerne. St. Horsens 61, stud. Filologi i IV2 Aar, Kand. 24. Juni 68 h. 1 (*1.-1.), Lærer v. kbhske Sk. Sommer 68 til Sommer 69, pers. Kapl. Rødstrup 5. Aug. 69, ord. 3. Sept., Tranekjær-T. 22. Okt. 70, Sgpr. Ørum-V.-V. 2. Mai 76, f 28. Sept paa St. Josefs Hospital i Aarhus efter en længere Tids Nyrelidelse; har skr. enkelte Artikler af æstet, og politisk Indhold i Aarhus Stiftstid. og Kalundborg Amtstid. samt medd. Prædikener t. Søndagsbladet; Pastor Hansen var fremtrædende baade ved sin utvivlsomme Regavelse og endnu mere ved den lidenskabelige Varme, hvormed han forfægtede sine Standpunkter i Kirkesagen som i Politik. I Kirke-Spørgsmaalet var han en enrageret Tredie-Retnings" Mand, og Riskop Mynster var hans Ideal og Forbillede. I Politik var han Venstremand og deltog navnlig i tidligere Aar i mange politiske Møder i Skandérborgkredsen. Han var en dygtig, paagaaende ilter Debattør, slagfærdig og bidende, men bag hans noget opfarende Væsen var der en elskværdig godlidende Personlighed, der havde mange Venner" (Aarhus Stiftstid. 28. Sept. 06, se ogsaa Skanderborg Amtstid. 8. Okt. 06 og Aarhus Amtstid. 28. Sept. 06). Hans livlige Aand spændte over et vidt Felt; der var egentlig kun meget faa

20 75 gpørgsmaal, som ikke interesserede ham. En kvik og livlig Taler var han, og i Debatten var hans raske Replikker af fortræffelig Virkning. Han var altid sig selv. Han talte paa sin Facon, enten han stod i Kirken, mellem Kolleger paa et Kirkemøde, paa en Valgtribune eller ved en Slagterigeneralforsamling. Det kunde ofte synes, som om der manglede Alvor i denne livlige, flagrende Karakter, men naar man lærte ham nøjere at kende, fik man dog Øje paa den dybere Grund. Der kan dog vist tvistes om, hvorvidt han virkelig er kommet paa sin rette Plads, da han blev Præst. Ved de politiske Valg spillede han altid en Rolle, men ofte havde han vanskeligt ved at slutte sig til noget bestemt Parti; dog har han, om ikke altid med lige stor Glæde, fulgt Reformpartiet siden dets Oprettelse. I Skanderborg Andelsslagteris Start og Virksomhed tog han livlig Del, i en lang Aarrække var han Slagteriets Revisor. Meningen om ham som Præst blandt hans Sognebørn var delte, men der var vist kun en Mening om, at han som Menneske var en godlidende og som sagt meget begavet Mand." (Skanderborg Amts Avis 28. Sept. 06). Ved hans Grav udtalte Provst Møller fra Hammel, at Pastor Hansen var en Modsætningernes Mand, en Kampaand, der kæmpede trofast for, hvad han ansaa for Ret; havde han derfor til Tider kunnet støde an, saa havde hans Modstandere dog altid Respekt for ham, saaledes som man jo havde Respekt for den aabenhjærtede og modige Mand, der tør være sine Meninger bekendt, uden først at beregne Omkostningerne" (samme for 6. Okt. 06). G. 27. Sept. 70 i Horsens m. Margrethe Jensine Mathiassen, f. der 27. April 46, D. af Købmand, Raadmand Jens M. og Ane Marie Secher Jan Jørgen Alfred Rang Riering, f Aug i Vig, S. af Sgpr. Jørgen Rang R. til Vigersted-K. og Anna Marie Petersen. St. Aalborg 84, Kand. 27. Juni 94 n. (*1.-1.), Lærer v. Frederiksberg Latin- og Realsk., Schneekloth's Sk., I. H. Teisen's højere Pigesk. m. fl , Sgpr. Haderup 21. Jan. 99, ord. 15. Feb.; Fm. f. Værgeraade t; g. 6. Dec. 92 i Vigersted m. Anna Marie Jessen, f Mai 68 i Haderslev, D. af Grosserer Mathias J. og Maria Christine Erichsen, f. Grim. Se Stud. fra 84. Rarfod's falst. Ge istl., A Fam. Biering, S. VIII.

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Efterslægt Henning Krag

Efterslægt Henning Krag Efterslægt Henning Krag 1. generation 1. Henning Krag blev født omkring 1649, døde før 2 Dec. 1726 i Lumby, Lunde, Odense, og blev begravet den 2 Dec. 1726 i Henning blev gift med Karen Jørgensdatter før

Læs mere

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD)

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aarhus AB Alberte Spure Nielsen (DS+DD+MD) Emil Skou Larsen (HS+HD+MD) Filip Tougaard Sørensen (HS+HD) Malte Ringstrøm (HS+HD+MD) Nicholas

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1-1885, 5. maj. Carl Gothard Rasmussen, døbt i Vantinge 31. maj 1885, Ugift, Marie Nielsen af Vantinge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Nielsen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn. Donslund 1. hus. Niels Christensen, 31, G, Hejnsvig, Husmand Dorthe Mortensen, 29, G, Lindknud, Hans kone Kirsten Mortensen, 53, U, Hejnsvig, Aftægtsnyder Donslund 1. gård. Anders Olesen, 27, G, Grene,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere