Anmeldelser. kan med erkendelsesteoretisk fordel, understreges det, ansku es som»en del af socialiseringens,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelser. kan med erkendelsesteoretisk fordel, understreges det, ansku es som»en del af socialiseringens,"

Transkript

1 Anmeldelser Indledning Hvert år gør denne anmelder-rubrik opmærksom på nye, ofte il1leressante udgivelser. Det er imponerende, hvad der udkommer af store og små bidrag til ny viden om den langvarige og accellererende opbygning af skoler og andre uddannelser i dette land. Hver bog er resultat af stort arbejde, herunder af overvejelser over emnets betydning i en videre sammenhæng. Et års boghøst kan forekomme uoverskuelig, måske kaotisk. Men betragtet over en årrække afdækkes tendenser og linier, jf. min status i årbogen 1992 over det skolehistoriske arbejde i den sidste halve snes iu', Iøjnefaldende er den sti gende opmærksomhed over for forskningstendenser i udlandet. Det er ikke nogen ny interesse, men den er vistnok ved at få et større forum. En af de betydeligste bedrifter på det teoretiskpædagogiske område herhjemme i de sidste årtier har været udgivelsen af tidsskriftet»pædagogik«gennem otte år ( ) med fire numre pr. årgang. Her blev centrale pædagogiske emner belyst, ofte med idehistorisk perspekti v, af fremragende kendere i ind- og udland, under redaktion af K. D. Wagner, Institut for teoretisk pædagogik ved Københavns Universitet. Den pædagogiske debat herhjemme blev fatti gere, da dette tidsskrift gik ind. En samlet indholdsfortegnelse findes i 8. årgang bind 4 ( 1978). I april måned i år udkom så el bind af tidsskriftet»den jyske hisloriker«med titlen Skolehisl0rier. Det indeholder artikler om væsentlige emner i dansk skolehistorie af bl.a. Ingrid Markussen (om læse- og skrivefæ rdighed i dansk og internationalt historisk perspekti v), Tine Vesth Niensen (om Indre Missions høj skolearbejde), Hanne Rimmen Nielsen (om Mine Hvid, Samsø - den første kvi nde lige førstelærer), Kenn Tarbensen (skolesagen på Færøerne ), Adda Hi lden (lærerinde uddannelsen i 1800-tallet) og Birgit Ki rkebæk (udskillelse af åndssvage børn fra folkeskolen). Redaktionen påpeger tendenser i kritisk pædagogik og udenlandske studier af skolehi storien. Artiklerne fordeler sig emnemæssigt:» I. skolehistoriens teorier og metoder, 2. skolens socialt og kulturelt bestemte hverdag, herunder afstanden mellem de pædagogiske og skolepolitiske ideer og praksis, samt 3. samspillet mellem skolen og de samfundsmæssige forandringer«. Interessant er artiklen»ude er godt - men er hjemme altid bedst?«, hvor Ning de Coninck-Smith redegør for nogle tendenser i det sidste årti s studier af uddannelseshistori e i USA og Canada. Skolens historie kan med erkendelsesteoretisk fordel, understreges det, ansku es som»en del af socialiseringens, urbaniseringens, forældrenes, kvindernes - eller barndommens historie«. Det er blevet mere almindeligt at anlægge komparati ve synsvinkler, jf. anmeldelsen af Telhaugs og Tønnessens bog om Bertel Haarders uddannelsespolitik. I 1992 blev der oprettet en nordisk afdeling af»comparative Education Society in Europe«(CESE) med Thyge Winther-Jensen, Københavns Uni versitet, som formand. Den forbereder en stor international konference i København i juni En anden vigtig tendens i de sidste årtiers skoj ehistoriske undersøgelser har været interessen for bevægelser i dansk pædagogisk tænkning og praksis. Den kom til udtryk i de fire skolehistoriske disputatser på Danmarks Lærerhøj skole, ikkemindsl i Ellen NØrgaar": Lille barn, hvis er du? (1971). Hun anal yserer her reformpædagogikken i dens danske udformning i I 920erne og 1930erne. Her bringes ny viden om forbindelserne mellem de pædagogiske miljøer. Centralt star naturligvis Vanl øse-forsøgene og deres lukning. Ellen Nørgaard har ful gt emnet op i Oere arti kler og i sin og Spæ( Henriksens ud givelse af»vanløse-dagbogen. En reformpædagogisk praksis«( 1983), hvor ide- og lokal histori e inddrages som skolehisto risk baggrund. De skolehistoriske st udier i de siste årtier har tydeliggjort, at pædagogiske ideer ikke opstår i tomrum, men formes af konkrete behov i historiske siluationer. 131

2 Dansk pædagogisk tænkning er kortfattet fremstillet i tilknytning til pædagogikkens historie, bl.a. i Grue ~ Sørensens trebinds værk. Men der er grund til at gøre særligt opmærksom pa, at Sven Erik Nordenbo (Kbh.s Universitet) har skrevet om udviklingen af faget pædagogik, specielt som videnskabelig disciplin, i Københavns Uniyersitet , bind IO (1980). På små hundrede sider giver han en spændende redegørelse med ny viden, - også om pædagogik uden for universitetet. Afh andlingen blev i 1984 genudgivet, optrykt af Museum Tusculanu ms Forlag i Sven Erik Nordenbo: Bidrag til den danske pædagogiks historie. - Pædagogikfaget på Lærerhøjskolen er beskrevet af Harald TOIpe i bogen Aldrig løses mand af lære (1988) og i Harald Torpes udgivelse af Ernst Larsen: Danmarks Lærerhøjskole (1981). Som nævnt i min status i fjor er der i de senere år fremkommet en række skolehistoriske hjælpemidler i form af bibliografier og arkivregistraturer. Også i år er der en god høst på dette område. jr. Birgit Kirkebæks anmeldelser af de arkivregistraturer, som er udarbejdet af henholdsvis Nete Balslev Wingender og Niels Strandshjerg. Det sker, at undertegnede får forespørgsel om, hvad der kan bruges som model, hvis en kommune ønsker at lade udarbejde en arkivregistratur for sit skolevæsens historie. Her plejer jeg at henv ise til Ellen Nørgaard: Oversigt over materiale til Esbjerg skolevæsens historie for årene erne, Sydjysk Universitetsforlag Foruden fortegnelse over materialet, anført efter proveniens-princippet, indeholder den en tematisk afdeling med centrale indgangsord. Hermed anbefales en læsning i årets høst af anmeldelser. Vagn Skovgaard-Petersen Adda Hilden' Erik Nørr: Lærerindeuddannelse. Lokalsamfundets kamp om seminariedriften. Dansk læreruddannelse Bind sider Odense Universitets/orlag /993. I 1991 udkom Dansk læreruddannelse bind 2, i hvilken Tage Kampmann gav en indlevet og spændende redegørelse for uddannelsen af lærere til den danske folkeskole i arene Bind I omhandlende perioden lader foreløbig,'ente på sig, men er under udarbejdelse. Im idlertid foreligger nu værkets bind 3, der drejer sig om to helt konkrete hidtil lidet behandlede emner, nemlig dels lærerindeuddannelsen , dels lokalsamfundenes kamp om seminaricdriften 1 791~1991. I begge tilfælde drejer det sig selvfølgelig om uddannelse af undervisere til skolen. men ellers har de to fremstillinger meget lidt med hinanden at gøre - der er tale om to afhandlinger om to væsentlige, men vidt forskellige sider af læreruddannelsens historie i Dan ~ mark. Mens Tage Kampmann hentede den lyse titel til sin fremstilling fra Grundtvig»Kun spiren fri sk og grøn«. så har Adda Hilden taget Paludan-Mtillers formulering af Danmarks fremtids mål efter nederlaget i 1864»fromme stærke kvinder«som sammenfattende overskrift. Det bliver interessant at se, med hyilken verslinie fra den danske sangskat de ISO års læreruddannelse i det kommende bind skal dækkes ind - der er mange muligheder~ Det er ikke Adda Hildens formål at skrive personalhistorie, altså at berette om lærerindeudannelsens pionere i 1800-tallet - skønt det gør hun også - ej heller er det formålet at skrive institutionshistorie. Derimod er det hensigten at placere Jærerindeuddannelsen i»sin samtids sociale og politiske sammenhæng og som en del af kulturhistorien,»et missing link i det borgerlige samfunds emancipationshistorie«. Synsvinklen er emancipatorisk, at påvise, hvorledes lærerindeuddannelsen uden støtte fra det offentlige udviklede sig, hvorved forudsætningen for kvindefrigørelsen skabtes. Kampen for kvinders ret til boglig uddannelse var forudsætningen for organiseret kvindekamp og dermed for frigørelse og ligestiling. Det er ikke så meget Paludan-Mlillers fromme kvinder, Adda Hilden tænker på, men de stærke:»de måtte nødvendigvis være stærke kvinder, de der brød det mandlige uddannelsesmonopol«. Det var nok næppe lige det, Paludan-Miiller havde i tankerne i Men synsvinklen forekonuner umiddelbart fru gtbar, og afhandlingens intention og tese ridses klart op fra starten. 132

3 Adda Hildens fremsti lli ng falder i to hovedafsnit. Det ene (s ) behandler lærerindeuddannelsen fra Annestine Beyers oprettelse af»den højere Dannelses-Anstalt for Damcr«i ) 845 over etableringen af egcmlige private kvi ndeseminarier fra 1861 frem ti l laven af 1894 om seminarier og prøver for lærere og lærerinder i folkeskolen, hvorved ligestillingen mellem mænd og kv inder i pædagogisk uddannelse og arbejde var blevet en realitet -»j del mindste på papirct«. En række væsentlige spørgsmål rejses og besvares i dette hovedafsnit: Hvorfor var lærerindeuddann elsen i Danmark i hele perioden - og helt til pil private hænder trods eil positiv lovgivningsmagt? Hvem var initi ati vtagerne til lærerindeuddanllclsen? Og hvem frekventerede institutionerne? Det sandsynliggøres, at den manglende statslige lærerindeuddannelse ikke blot hang sammen med li beralisme og grundtv igianisme, men også med modstand fra kvindeseminari ern es ledere. Med hensyn til uddannelsens pioner skelner Adda Hilden mellem 3 generati oner, der lidt håndfast inddeles efter fødsel før 1830 (f.eks. N. Zahle), mellem 1830 og 1860 (f.eks. Th. Lang) og efter 1860 (f.eks. Astrid Blume). De kvindelige seminari eelever kom primært fra det borgerlige mellemlag; det var»velbegavede, læselystn e, kampberedte unge piger«på vej ind i»lærdommens labyrint«for derefter at»havne pa kvindeemancipationens tornestrøede vej «. Ern 'lncipationssynsvinklen fastholdes klart hele fremstillingen igennem. I nogle meget givende afsnit belyses dels fo rholdene bag murene i almuelærerindeskolerne især via Henriette Skrams erindringer og Frida Olesen s breve , således at kvindepædagogikkens grundtræk træder frem, dels sammenlignes der med den mandlige læreruddannelse gennem C. F. LinderstrØ m-langs beskri velse i breve fra Jonstrup Såvel i uddannelse som i eksamensordning var forskellen til at tage og føle pa. Det andet hovedafsni t hos Adda Hilden drejer sig om forskolelærerindeme og deres uddannelse fra åbningen af det statslige forskolelærerindeseminarium i Vej le i 1893 frem til årene efter I. verdenskrig (s ). Behovet for lærerinder uddannet til at undervise de mindre børn i skolerne på landet var stærkt voksende i de sidste årtier af 1800-tallet vedtoges loven om oprettelsen af et statsligt forskolelærerindeseminarium, men fl ere lokale initiativer med rod i grundtv igianismen og højskolen blev realiseret i kortere perioder i 1870'eme og I 880'erne. Det gælder Dagmarsminde Quindehøjskole i Ringsted, Hoven Kvindeskaie i Vestjylland og Vældegård Kvindeskole i Gent ofte. Desværre er kildematerialet ti l de 3 skoler magert, men Adda Hilden har alligevel på basis af spredte oplysninger formået at give et spændende indblik i disse lokale forsøg. Ikke mindst er Dagmarsminde skolen oplysende for gifte kvinders situation som skoleledere. På baggrund af ugebladsvirksomhed og en fo rening med et socialt sigte begyndte Vilhelmine Zahle i 1878 i sit eget hj em at uddanne 18 unge kvinder til forskolelærerinder, men i 1879 søgte hendes mand embede i Vendsyssel og fik det - som sin mands kone måtte Vilhelmine Zahle føl ge med. Og dermed punktum for Dagmarsmi nde skolen! Undersøgelsen af forskolelærerindeuddannelsen efter 1892-lovens vedtagelse er især baseret på materi ale fra Th. Langs forskolelærerindeseminarium - kun lidt er bevaret fra Vejle-seminariet. Det var nok en specialiseret uddannelse, men også en skrabet til en billig penge - først i 1907 blev undervisningstiden udvidet fra 1 til 11h år ( årig). Og det var som oftest barske vilkår forskolelærerinderne efter det korte seminarieophold måtte undervise under. Til en elendi g løn og ofte med meget ringe boligforhold kunne der være tale om op til 48 limers ugentlig undervisning på fl ere skoler med symaskinen fragtet frem og tilbage på cykl ens bagagebærer.»det var nøjsomme kvinder, beskedne i deres fordringer«lyder konklusionen med rette. De to hovedafsnit indrammes af et indledende afsnit med lidt tilfældige glimt fra den foreliggende forskning af forholdene i tallet og op til omkring 1845; og af nogle konkluderende perspekt iver i lærerindeuddannelsen med henblik på lærerinders organisering og kvindepædagogi kken. Dertil kommer en række værdifulde biografiske notcr om 25 af lærcrindeuddannelsens pionerer med vurdering af de pagældendes indsats og med oplysninger om litteratur. 133

4 Som det forhåbentlig er fremgact af dette overblik over bogens hovedindhold og opbygning, er der tale om en overordentlig indholdsrig fremstilling. Adda Hilden har opsporet og fremlagt et stort og omfattende stof vedrørende lærcrindeuddannelsen i Danmark. Trods undertitlen»lærerindeuddannelse " beskæftiger Adda Hilden sig næsten udelukkende med lærerindeuddannelsen og med forskolelærerindeuddannelsen o den kronologiske afgrænsning af afsnittet om forskolelærerinderne er lidt uklar. Synsvinklen er som tidligere nævnt emancipatorisk. Til den ende inddrages den pædagogiske debat, lovgivningen, de enkelte undervisningsinstitutioner, deres ledere. lærere og studerende, fagene, det særlige kvindepædagogiske, de nordiske forhold, de uddannedes arbejdsforhold m.m. og med stadig sammenligning med den mandlige uddannelse. Med så omfattende et stof løber man let risikoen for, at nogle løse ender lades tilbage, og at visse del emner kan forekomme lidt tilfældigt placeret eller at motiveringen herfor ikke træder tydeligt nok frem. Kirstine Frededksens arbejde for anskuelsesundervisningen er f.eks. væsentlig, men det er diskutabelt, hvor afgørende det er for lærerindeuddannelsen. Omtalen af privatskolernes krise sidst i 1800-tallet forekommer ikke helt relevant for problemstillingen. Og at placere den danske lærerindeuddannelses sænræk frem til 19 I 8 i afsnittet om udviklingen synes ikke velbegrundet; særtrækkene ma vel snarere opfattes som en slags konklusion end en nødvendig afgrænsende indledning. De benyttede kilders repræsentativitet diskuteres sjældent. Det virker lidt påfaldende, at Zahle-ele\'en Frida Olesen»ikke er noget sandhedsvidne«, at Carl Linderstrøm Lang var»)en undtagelse<~ og at der må tages kildekritiske forbehold overfor Henriette Skrams manuskripter - alle 3 bruges som kilder til ikke uvæsentlige forhold i uddannelsell. Fejl er uundgåelige i så omfattende en fremstilling, men de er forbløffende fa. Men f.eks. det afgørende valg til Folketinget i 1872 fandt ikke sted den 25. april, men den 20. september (s. 57). Af let forståelige grunde sætter Adda Hilden ikke særlig stor pris på Paulus, men tilsyneladende er der gået kuk i henvisningerne, idet der i forbindelse med biskop Brammers udtalelse om Pauline Worms forslag (s. 44) om ansættelse af lærerinder i den offentlige skole henvises til et tidligere citeret sted hos Paulus, nemlig I.Kor. 1, Det tidligere angivne skriftsted er imidlertid fra I.Tim. 2, (s. 31). Vel for at live op på fremstillingen betjener Adda Hilden sig af et billedsprog, der af og til kan blive for meget af det gode, dv s. at det afleder mere end del støtter skildringen. F.eks. betegnes Natalie Zahle lidt bombastisk som lærerindeuddannelsens»gallionsfigur«, og den anden pionergeneration bliver til»karyatider i læremødrenes tempel, der vi lle være blæst omkuld uden deres støtte<~. og den 23-årige Frida Olesen kaldes lidt nedladende»den sma Frida«. Afgørende må imidlertid være, om Adda Hilden når sit erklærede mål at fremstille læerindeuddannelsen som et led i det borgerlige samfunds emancipationshistorie. Dette mål bli ver absolut nået. På baggrund af et omfattende og delvis nyopsporet kildemateriale og den foreliggende litteratur giyes der en overbevisende redegørelse for lærerindeuddannelsens generelle betydning for kvindebevægelsen i Danmark. Den anden del af målsætningen, nemlig at indplacere uddannel sen i sin samtids sociale og politiske sammenhæng, er vanskelig at realisere. At l. generation af pionererne karakteriseres som»børn af enevælden«, og at skæbnearet 1864 var»en livsvarig sorg«for 2. generation uddybes ikke. Men gennemgående fremtræder de politiske og sociale forhold - ikke mindst forfatningskampen - som en rimelig ramme om uddannelsesforholdene. For mig at se er der tale om et værdifuldt pionerarbejde og et spændende stykke uddannelseshistorie med et overmål af stof og indfaldsvinkler, der føjer sig smukt ind i rækken af forskningsarbejder omkring lærerindeuddannelsen i Danmark fra de senere år som f.eks. B. Possings di sputats om N. Zahle og H. Rimmen Nielsens licentiatafhandlng om læreri ndeuddannelsen i Århus fra Også Erik NØIT betræder jomfruelig jord ved sin undersøgelse (s ) af

5 kalsamfundenes overvældende interesse i at få e ller at be\"are et seminarium i lokalomradet, og ved sin undersøgelse af stmens uhensigtsmæssige og manglende planlægning af seminarieoprettelser og di tto nedlæggelser, der ifølge Borgbjcrg i 1935 i det store og hele drukner»i lokalpatriolisme«. Inspirationen til Erik Nørrs analyse er selvfølgelig kommet fra det rer så tumultariske forløb omkring nedlæggelserne i Der lægges ud med en kort gennemgang af de af kancelliet i fremkaldte lokale til bud om seminarieoprettelser fra gejstlige, der især benyttede sig af økonomiske argu menter (eksempelvis gratis undervisning, ledige lokaler, gratis brændsel). Symptomatisk for det senere forl øb udsendte kancelliet ku n 20 år senere i 1822 et cirkulære om nedlæggelse af samtlige seminarier - det endelige res ul tat blev dog knap så alarmerende, men Borris og Brahetrolleborg måtte lukke. Fra 1857 oprettes flere forberedelseskurser og især efter den nye ordning i 1867, hvor alle dimittender, ogsa fra statsseminarierne, skulle møde for en eksamenskommission, oprettedes en sværm af nye semi narier (kap. II). Af gode grunde kan der ikke siges noget om argumentationen for disse ku rsers oprettelse, idet der ikke var nogen godkendelsesprocedu re, og der stilledes ingen krav. Intet under, at situationen på seminarieområdet nærmede sig kaos. Ud fra forteg nelserne over indstillede eksaminander er det dog lykkedes Erik Nørr at opstille en liste over privatseminarier rækkende fra Blasagaard over bl.a. Hammerum og Kl ank Friseminarium til Københavns Repetitions Kursus. I begyndelsen af I 890erne fremsatte regeri ngen forslag om oprettelse af såvel et kvindeseminarium som et forskolelærerindeseminariu m. Ikke mindre end 9 jyske byer henvendte sig til Kultusministeriet for at tilkendegive deres interesse. Et af tyngdepunkterne i E. Nørrs fremstilling ligger i en analyse af disse henvendelser (kap. 1Il). Argumenterne er mange og forskelligartede. Man kan vel ikke fortænke Erik Nørr i, at han - med et gli mt i øjet - citerer his af de mere outrerede begru ndelser såsom saltholdige søbade (Nykøbing Mors), ny kloak (Holstebro), rige fortidsmi nder (Viborg) eller at byen var blevet snydt for en jernbane (Mariager). Anstrengelserne var forgæves, ku n forskoleseminariet blev realiseret, nemlig i Vejle (central beliggenhed, fri byggegru nd, tilstrækkelig med børn til øvelsesskolen). Et andet centralt afsni t i fremstillingen samler sig om perioden I 9 I 4 (kap. IV), den store ekspansionsperiode for seminarierne, der efter I 894-loven nu skulle godkendes. En undersøgelseskommission fik nok at se til. l Nr. Nissum manglede der et kort over Palæstina, men ellers var det gennemgående problem for små eller manglende gymnastiksale, Også N. Zahle havde problemer med kravene til gymanstiksale, men efter en audiens hos Kultusministeren og trussel om at lukke sit seminarium blev målene for kv indelige elevers gymnastiksale sat til 24x l2x8 alen (mandlige elever 30x l5x8 alen). I det hele gives der en gru n dig redegørelse for procedure og kri terier såvel ved anerkendelse som ved afvisning af nye seminarier. Det afsluttende kapitel V giver dej s en informati v oversigt over statens voksende kontrol med og styring af seminarieud vikli ngen i dette århu nd rede, dels en mere kortfattet redegprelse for slatens problemer med seminarienedlæggelser i 1930' erne og 1980'erne. [ 1930'eme kunne Th. Langs seminarium tilsyneladende redde livet ved forstanderindens»eftektfulde besvimelse«i forhallen på Christiansborg, men j 1980erne måtte det lukke. Med rette skriver forfatteren, at det vil føre for vidt at omtale alle enkeltsager, men af og ti l kunne jeg nu godt tænke mig, at han havde udstrakt sine undersøgelser til et større område. Således anføres f.eks. kun de sjællandske bud på seminariernes placering i 1803 og kun indberetninger fra øerne om seminarienedlæggelser i 1822, selvom det vel næppe ville have været særlig omfattende at udvide undersøgelsen, og derved måske nuancere fremstillingen. Billedmaterialet er overordentlig velvalgt, og forsynet med gode tekster, der underbygger og supplerer fremstillingen, således f.eks. Tønder kommunes plakat fra 1988 (s. 379). Den stedvis hjælpende pegefinger kan dog forekomme lidt generende - f.eks. viser billedet fra Jonstrup 190 I en række dimit- 135

6 tender demonstrativt holdende en lang pibe i hånden, så tekstens»bemærk de lange piber«synes undværlig l Flere gange henvises der til J.K. Lauridsens ord om den ustyrlige jernbanedrift. Og parallellen trækkes videre, for ligesom ethven lokalsamfund tidligere ønskede at få sin jernbane, så ville man også have et seminarium. Og ligesom visse banestrækninger grundet lokalpolitkere blev lagt uhensigtsmæssigt, så gjaldt det samme også visse seminarier (det præciseres ikke hvilke! ). De lokale argumel1ler bag oprettelse, henholdsvis bevarelse af seminarier viser en forbavsende konsistens gennem de 200 år. Der er selvfølgelig de pædagogiske argumenter (lærerbehov, øvelsesskole, lærerkræfter etc.), men de spiller tilsyneladende ikke den store rolle. Så er der de»ydre omstændigheder«(f. eks. grund, bygninger, trafikforhold) og de helt»upædagogiske«argumenter (Ribes manglende opland, Horsens manglende garnison, Løgstørs lukkede institution på Livø etc.). Bag ligger den opfaltelse. at et seminari um har såvel kulturel som økonomisk betydning for lokalsamfundet. Om dette er tilfældet, tager Erik Nørr ikke stilling til. På basis af et omfattende arkivmateriale og den foreliggende ret spredte litteratur har Erik Nørr formået at samle de mange tråde omkring statens rolle i læreruddannelsen og lokalsamfundenes rivalisering om de eftertragtede institutioner til et imponerende hele. Og dertil skal der lægges en 40-siders oversigt over alle seminarier med angivelse af litteratur og arkivmateriale. Oversigten rummer en rigdom af oplysninger og afhjælper et følt savn. Man kunne have ønsket sig seminariernes programmer/årsberetninger medregistreret (så kunne f.eks. det ri gtige år for Århus Seminariums I. dimission, nemlig 19 12, være anført - jvf. Program for K vi ndeseminariet i Aarhus s. 4, 6), men man kan jo ikke få både i pose og sæk. Det foreliggende vil helt givet være til glæde for enh ver, der interesserer sig for læreruddannelsens historie. Det samme gælder den omfattende oversigt over lovgivningen om uddannelsen gennem 200 år og den generelle bibliografi. Der er al mulig grund til at ønske de to forfattere, Institut for Dansk Skolehistorie og i det hele den danske lærerstand tillykke med Dansk Læreruddannelse bind 3. Viggo Larsen Alfred O. Telhaug og Rolf Th. Tønnessen: Dansk Utdaningspolitikk under Bertel Haarder Nyliberalistisk og konservativ skoletenkning. Universitets/ortager Oslo 1992, 162 side#: Telhaugs og Tønnessens bog er en del af et større forskningsprojekt om»norsk skol eutvikling i internasjonalt perspektiv«, og de indleder også Haarder-bogen med er kort kapitel, hvor den danske uddannelsespolitik sættes i et internationalt perspektiv. Her tegnes et meget komprimeret, men interessanr billede af de n politiske situation i Vesteuropa gennem 1970' erne frem til 1980' erne, hvor socialdemokratiske tænkemåder vedrørende uddannelse og undervisning afløses af stærkt liberalistiske og konservative holdninger. Den 'restaurative' pædagogik blev den dominerende i modsætning til den 'progressive'. Undervisningens udgangspunkt var ikke længere barnet og dets forhold til samfundet. Det centrale og væsentlige blev samfundets økonomiske problemer, og uddannelse og undervisning blev betragtet som det vigtigste instrument med henblik på at sikre bedst mulig arbejdskraft og dermed økonomisk vækst. Hovedbegreberne i den uddannelsespolitiske diskussion blev ' niveau', 'kvalitet', ' kompetence' og 'effektivitet'. Thatcher-regeringen i England lagde for, men andre europæiske lande fulgte hurtigt efter med nøjagtig de samme uddannelsespoliti ske slagord. Ideerne nåede også Danmark, hvor de fik fuld politisk gennemslagskraft med Bertel Haarder som undervisningsminister fra Tiden før 1982 beskrives i kapitlet om 'Den danske uddannelsesrnodellen', der i øvrigt karakteriseres som en variant af 'den nord iske modellen'. Her spiller skolen en central rolle i udviklingen af velfærdsstaten. Uddannelse og undervisning skulle fremme den sociale retfærdighed, men respekten for det individuelle særpræg blev understreget. Skolens ansvar omfattede hele barnet, og 'demokrati' og 'medbestemmel- 136

7 se' var nøgleord i den uddannelsespolitiske debat. Når det specielt danske skal fremhæves, gøres dette bl.a. ved at anføre den danske skolelovgivnings forhold til korporlig af straffeise. Allerede i 1936 blev noget sådant afskaffet i Norge. Yderligere nævnes den danske skolelovgivnings forhold til faget la tin, som abenbart for længst er blevet opgi vet som fag både pa folkeskoleniveau og i gymnasiet i vore nabolande. I det hele taget har danskerne efter forfatternes mening været langsommere og langt mere forsigtige end del øvrige Norden, når det gjaldt om at gennemføre nationale reformer, der direkte tog sigte på at erstatte mangfoldighed og differentiering med enhed og samordning. Denne pastand dokumenteres yderligere ved at sammenligne gennemførelsen af en niarig enhedsskole i de enkelte nordiske lande. Endvidere beskrives kravene til forskellige obligatoriske prøver, adgangskrav til gym nasieskolen, forholdet lil private skoler og meget mere. Forfatternes sammenlignende opremsning virker desværre uoverskuelig. En mere systematisk oversigt over de respektive forhold i de enkelte lande og ændringerne af disse kunne have dannet grundlag for en interessant komparativ analyse af små og store refoim er i de nordiske lande. Den danske uddannelsesdebat lige før 1982 beskrives ved at modsætte de politisk højre- og \ enstre-drejede synspunkter og red at fremhæve den socialdemokratiske konsensusholdning. Der ofres ikke megen plads pa U-90 eller på baggrunden for dens tilblivelse, men nok på den omfattende lighedsdiskussion. Ganske vist blev den reelle betydning af U-90 meget begrænset, men på det ideologiske plan havde den faktisk en betydelig slagkraft. På gru ndlag af de synspunkter på uddannelse og undervisning, som forfatterne vælger at fremdrage med henblik på at karakterisere tiden før 1982, må det være noget vanskeligt for en ikkedansker at danne sig et rimeligt indtryk af den politisk-pædagogiske debat. De politi ske begreber, der indled ningsvis benyttes med henblik på at analysere de fremførte synspunkter, føres ikke igen nem, og de løsrevne indlæg fra debatten kan ikke umiddelbart placeres i den politiske dis kussion. Eksempelvis fremgår det ikke klart, hvor det ' Pædagogiske manifest' befinder sig i denne sammenhæng, og det er ikke uvæ sentligt. Yderligere er de fagpædagogi ske synspunkter, der faktisk også markerede sig i denne periode, kun meget svagt repræsenteret i forfauernes fremstilling. Formålet med kapitlet er ~jjensyn li g at fork lare, at der bredt i befolkningen var en åbenhed overfor nykonservative og nyliberalistiske synspunkter på uddannelsesområdet før Forklari ngen forekommer foren klet og kan kun forstås på baggrund af de meget snævre (folketings)politiske kredse, som forfatterne i stort omfang henholder sig til. Men så må det til gengæld undre, at indholdet af de mange fo lketingsdebatter ikke er blevet inddraget i større omfang end tilfældet er. Begrundelsen for den litteratur eller det kildemateriale, som forfatterne henholder sig til, er i øvrigt uklar. Selvsagt spiller Bertel Haarders egen pro duktion en betydelig rolle i bogen. Imidlertid er det ikke altid lige let at skelne mellem refe rater fra denne produktion og synspunkter. der står for forfatternes egen regning. Syrnpa tien for Bertel Haarder som person er der ingen tvivl om:»han varet levende bevis for at enkeltmennesket ikke har mistet muligheten for å øve betydelig innflytelse selv i vår tids gjennomorganiserte samfunn«(s.41). Dette er blot et af de mange bi.ileder, der tegnes af ministeren. Der redegøres ganske vist også for Bertel Haarders til tider voldsomme angreb på persongrupper i uddannelsessekto ren, men forfatterne forholder sig ikke til ri meligheden i di sse angreb. Det nævnes ganske vist, at di sse grupper eller organisationer nok var noget skuffede over den svage oppo sition, der ikke log til orde mod disse angreb. Del ku nne ha ve været interessant med en mere dybtgående analyse af det magtspil, der lader sig udfolde i en periode, hvor oppositio nen er meget svag og regeringen som helhed lader en minister få frit spil bl.a. med hensyn til verbale angreb på grupper og organisationer, der ligger inden for ministerens ansvars omnide. Muligvis har dette også kun kunnet lade sig gøre, fordi undervisningsspørgsmål betragtes som mindre væsentlige end så meget andet, der trænger sig på foren regeri ng af den pågældende observans. Telhaug og Tønnessen gennemgår i øvrigt I-Iaarders mange initiati ver, ligesom også reaktionerne og resultaterne beskrives. 137

8 I det afsluttende kapitel stiller forfatterne spørgsmålet:»hvorfor har den nykonservati ve og nyliberalistiske bølgen gjort seg så sterkt gjeldende i Danmark i 1980-årene?«(s. 140). Der gives mange forklaringer. Arbejdsløshed og dårlig økonomi kan betragtes som»elendigheten«i tida for Haarders program«. Ud over denne funktionalistiske forklaring nævnes også, at det netop var en politisk overbevist person som Haarder, der i en økonomisk vanskelig periode turde forsvare et helhedssyn på fordelingen af samfundsmæssige goder i overensstemmelse med regeringens synspunkter i øvrigt. Haarder ville ikke forsvare uddannelsessektorernes specielle kraveller forventninger. Den uddannelsespolitiske udvikling diskuteres imidlertid også ud fra andre konfliktperspektiver end det her nævnte. For forfatterne er det væsentligste svar på det stillede spørgsmål, at den socialdemokratiske tænkning aldrig har været så stærk i Danmark, som tilfældet har været det i de øvrige nordiske lande. Det er formentlig rigtigt, men forfatternes analysekategorier er meget brede og omfattende. Deres analyser bringer derfor ikke så forfærdelig meget nyt med sig. Der tages tilløb til en mere dybtgående analyse, hvor også litteratur om de engelske reformer inddrages, men den føres ikke igennem. Bogens foifattere har imidlertid fonnået at få ganske mange forhold med til belysning af Bertel Haarders ti-årige periode, men bogen har sine begrænsninger. For det første drejer indholdet sig i det væsentlige om de politiske diskussioner vedrørende folkeskolen. Hvad der i den omhandlede periode er sket inden for de videregående uddannelser, herunder universiteterne, bliver næsten ikke berørt. At Bertel Haarder også blev forskningens minister, er heller ikke uvæsentligt i forhold til de mange spørgsmål, som bogen i øvrigt beskæftiger sig med. Telhaug og Tønnessens bog er imidlertid interessant på mange mader, og det er i hvert fald altid interessant, nar der bliver set på os selv med fremmede øjne. Til gengæld er det måske ogsa lidt for nemt for en dansker at være den kritiske læser. Joan Conrad (In stitut/or Pædagogik, Kbh. Universitet) Tage Kampmann: Inden for murene - i Undervisningsministeriet, Odense Universitets/ar/ag Offentlighedens opmærksomhed om vore politikere er stor. Opmærksomheden på de mange flere embedsmænd bag politikerne er langt mindre. Skønt mange politikforskere - politologiske forskere - anser embedsmændene og forva ltningens organisation for nok sj. afgørende for, hvad den enkelte borger til syvende og sidst får for sin skat og sin større eller - for de fleste - mindre deltagelse i det demokratiske liv. Dansk parlamentarisk historie er jo grundigt beskrevet mange steder. I forhold til den betydning som centraladministration har haft og stadig har er det langt sjældnere vi h~rer nærmere herom. I disse år gøres en forskningsmæssig indsats for at samle mere viden om vor administrative historie. Det er fra et politologisk synspunkt væsentligt, for di embeds værkerne som politiske aktører reelt kan være særdeles vigtige. Tage Kampmann var i 15 år pædagogiskadministrativ chef på seminarieområdet i Undervisningsministeriet. Hans bog er hans beretning om et ministerium set indefra. Det er altså ikke en meget selvbiografisk bog. Snarere et stykke admini strationshistorie skrevet af en særdeles aktiv og centralt placeret deltagerobservatør. Og naturligvis med den farvning af brillerne, som denne deltagen'olle må give. Bogen njr ved en række emner, som er særdeles aktuelle. Jeg vil navnlig fremhæve Kampmanns behandling af forholdet mellem politikere og embedsmænd og forholdet mellem Folketing og minister. Men bogen rummer meget andet, forholdet mellem råd og ministerium, ministeriets struktur og de daglige arbejdsgange, hvordan»kunderne«behandledes og streger til portrætter af ministre og nogle ledende embedsmænd. Den påkalder sig derfor stor interesse. Det er ikke så ofte, at erfarne embedsmænd tager bladet fra munden. Det er ikke så underligt. Så længe man er embedsmand er man bundet op af loyalitets- og karrierehensyn. Og når først man er pensionist kan det være vanskeligt at kaste den tilbageholdenhed, man udviste i sit embede, af sig. 138

9 Det er dog sådan, at den traditionelle embedsmandsrolle har ændret sig noget. Oftere end tidligere afbryder embedsmænd karrieren for at lade den løbe videre i andel - eventuelt privat regi. Og de har vænnet sig til en lidt mere offentlig rolle. Bl.a. fordi de i større grad end tid ligere meddeler mini steriets synspunkter i medierne. Det kan derfor tænkes. at vi fremover ser lidt flere embedsmandserindringer og - kommentarer i den offentlige debat. Dette siges ikke bare for at hilse bogen velkommen. Men også for at lægge op til at rejse spørgsmålet: Hvor repræsentativ er forfatteren for dansk embedsmandstradition og hvordan kan vi tolke hans erindringer ind i en større ramme af dansk forvaltningshislorie? Et udførligt svar kan ikke gives inden for rammerne af en anmeldelse, men jeg kan dog ikke bare mig for at lufte en mistanke om, at Kampmann brændte mere for sit område med en glødende faglig entusiasme end sædvanligt i centraladministrationen - særlig de dele hvor juristerne har domineret og fortsat dominerer. Et beslægtet spørgsmål er jo i hvilket omfang, man kan generalisere erfaringer fra Undervi sningsministeriet. Det forekommer i al fald mig værd at medtænke, al i Undervisningsministeriet er der en bryd ning mellem den generelle juridiske tilgang lil forvaltning, som hi storisk så stærkt har præget den danske centraladministration, og så den pædagogiskfagl ige tænkni ng. Det giver en vis spliuethed i mi nisteriet mellem disse to forskellige tilgange. I andre dele af centraladministrationen ka n vi genfinde en lignende dobbelthed og spænding. Men langt fra alle steder. Det er dog næppe grund til at betvivle, at når Kampmann forsøger al karakterisere embedsmandsrollen overfor min isteren, så har det videre interesse end til Undervisningsministeriet. Kampmann mener, at embedsmanden skal være loyal, men at dene ikke skal oversættes til følgagtighed. Den relle loyalitet består i både al lage hensyn til den politiske situation og ministerens politiske ønsker samtidig med, at embedsmanden skal lægge faglige præmisser ind i ministerens overvejelse. Det er imidlertid ikke en lel balanceakt. Kampmann belyser dette med et eksempel. Længe opfordrede Kampmann skiftende mini stre til at reducere antallet af seminarier til gavn for læ reruddannelsen. Der var uimodsagt talrige grunde, der talte herfor. Men det blev ikke ti l noget, fordi afgørelser med negative konsekvenser er ubehagelige for en minister at træffe. Det ser Kampmann som et udtryk for politikerens interesse i at blive genvalgt. Det har han sikkert ret i, men man kun ne dog også sige, at det kunne være et udtryk for en bredere regionalpolitisk rationalitet som burde nyde fremme for den enøjede, sektoriserede sagl ighed, som embedsmanden skal anlægge. Kampmann nævner også Tvinds Det Nødvendige Seminarium som et efter hans opfattelse letkøbt eksperiment og hele Tvind-projektet som et politisk venstredrejet»tlop«. Den opfattelse har han givet udtryk for overfor skiftende ministre, der efter hans opfattelse løb med eller stiltiende sa til af angst for ikke at være med pa det sidste nye inden for det pædagogiske supermarked. Pil den måde kunne han leve med sine embedsmandssamv ittighed i orden. Endnu et eksempel er bemærkeselsværdigt. Som undervis ningsminister bortviste Ritt Bjerregaard en hel årgang studerende i anledning af en boykot. Normalt vi lle en kollektiv straf som den nævnte anses for utilstedelig eller ulovlig og utænkel ig i et retssamfund. Men denne bortvisning passerede fordi ministeren politisk kunne holde til del i Folketinget. Politikken rangerer over juraen. Vi får ikke at vide, hvad embedsmændene gjorde i den pagældende sag. hvor det åbenbart var en udbredt mening, at danske politikere var ved at ryge ud over retsstatens kant. Men eksemplet er en fremrage nde illustration af, at det danske system har indbygget nogle risikable tendenser, ford i den retlige kontro l af det hele j virkeligheden er svag og til syvende og sidst ligger i Folketinget, ikke i de internationalt set svage danske domstole. Den st0rste risiko er ikke den minister, der fejlvu rderer sil parlamentariske bagland eller som kaster sig ud i en desperat solofærd som Ninn Hansen. Nej. risikoen er den langt farligere minister, der kan få politisk støtte til at træde retsstatens principper for nær. Der er for lidt»checks and balances«i den danske model. Og for megen tiltro til politikernes evne til at udøve retfærdighed. 139

10 I det hele taget bidrager Kampmann velgørende til en kritik af den danske form for ministerstyre, hvor politik og forvaltning blandes sammen j en pærevæll ing. Han næ vner også de t fænomen, at mini stre drages ind i en mængde ansøgninger e ller klager vedrørende dispensation for den ene eiler den anden lille regel. Og om min istrenes tendens til at være milde og imødekommende med det resultat, at den administrati ve linie bli ver inkonsekvent og denned i virkeligheden uretfærdi g. Men også med den konsekvens, at arbejdsryt men for ministeren og ministeriet bliver præget af»sager«og mangel pu kontinuitet. Ministerens opgaver og problemer har naturligt nok altid første prioritet. Men det ville nok være sundere om disse var præget mere af større linier og kontin uitet end af enkeltsager og hurtige indfald. I vi rkeligheden er det også et problem for den demokratiske styring. For jo mere politikerne beskæfti ger sig med enkelttilfælde og»sager«, jo mindre tid bruger politikerne på de overordnede mål og rammer. Som enten overlades ti l status quo eller andre aktører som embedsmændene eller organisationer. Kampmann form ulerer iøvrigt med al ønske lig tydelighed, at embedsværket SOJll regel har meget stor betydning for den fak ti ske politi k. Han mener, at en ny minister er nødt til at overtage embedsværkets politik. Med hensy ntagen til ministerens mere eller mindre udtalte poli tik, orienteres denne om hvad»man plejer at gøre«. I hovedsagen bevares status quo i administrationen af alle ru tineprægede sager. Kort sagt administrerer systemet videre som om intet var hændt, nar der skiftes minister. Undtaget herfra er kun, når der opstår en»sag«, d.v.s. når et spørgsmål kastes ud i offentlig og politi sk di-skussion. Anledningen kan være stor, fx. et lovgivningsinitiativ, eller lille, fx. en skandale eller konflikt et eller andet sted, en forespørgsel om en detalje fra et medlem af Folketinget. Men der skal nok være dem, der finder det mest interessant, at Kampmann får lejlighed til ogsa al give enkelte ministre, som Bertel Haarder og Ritt Bjerregaard nogle karakteristik ker med på vejen. Det principiell mest interessante er dog at konstatere, hvor stor betydning ministerens person har for mini- steriets stil og arbejdsrytme og hvor stærkt embedsmændene oplever forskellene mellem ministrene. Personlighedens betydning er dog nok mindre når det drejer sig om de pol itiske resul tater. Her spi ller mange andre ting ind, bl.a. konjunkturer og politiske konstellationer. Der er ogs. kød på Kampmanns behandling af forholdet mellem minister og Folketing. Det er sigende, at Folketinget i mangt og meget i praksis kan reduceres til Folketingets uddannelsesudvalg, som var og er mini sterens vagthund og»medminister«tæt besat med folketingsmedlemmer med baggrund som lærere, universitetslektorer, børnehavepædagoger m.m. Og heri ligner udvalget meget Folketingets andre stående udvalg, som også har mange fagfo lk siddende efter opskriften landmænd skal sidde i landbrugsudvalget, fiskere i fiskeriudvalget o.s.v. Kampmann har et godt øje til delte udvalgsvæsens negative sider. For uddan nelsesudvalgets vedkommende taler han om mistænksomhed mellem udvalg og minister, en mistænksomhed som han daterer til 1975, da Bertel Haarder kom ind. Haarder blev som minister belastet af denne mistænksomhedens ud valgskultur, som han selv havde været med til at skabe. Mere princpielt er problemet med de stående udvalg parret med de særprægede danske parlamentariske vaner, hvor mi nistre er blevet siddende uanset talrige nedstemninger, at de stående udvalg går ind i administrationen. Der er nok dem, der vi l finde det vidunderligt demokratisk, men problemerne er bl.a., at ansvaret udvandes og for Kampmann at se også, at man koncentrerer sig om iøjnefaldende, let populistiske detaljer mere end om principper og rammer. Sammen med den stadigt mere brugte spørgsmålsi nstitution i Folketinget er det med til at forvride vort demokrati over mod detaljer. Samtidig skades en fornuftig rytme i forvaltningens arbejde. Særligt godt øje har Kampmann ti l fæ nomenet samråd med en minister. Kampmann har nok ret i, at denne institution bruges tiere og tiere af udvalgsmedlemmer, der bruger dette at kalde til samråd som et middel til at skabe medieopmærksomhed om sig. Også samnid trækker i retning af at Folketi nget 140

11 drages langt ind i administrationen af detaljer. Som Kampmann siger det i anden forbindelse:»det er ikke godt, når ministeren Ønsker at administrere, men det er absolut ringere, når Folketinget vil overtage den rol le.«(s. 39). Kampmann nævner erfaringerne med del centrale uddannelsesråd (C UR) i årene fra 1974 til Det blev afskaffet af Bertel Haarder, som fandt det overflødigt. Kampman n er knap så kategorisk, men det siges jo dog, at man i ministeriet følte det som noget tidsspilde og at tankegangen bag det var centralistisk. Men det forekommer mig, at det ikke kommer til nogen virkelig analyse af. hvad der var galt. Det samme gælder Kampmanns meget kortfattede notater om sektorradene og de faglige landsudvalg. Der lægges ikke skjul på. at embedsværket (herunder vel også Kampmann) selv ikke elskede disse» olll s v~bsdepartemen (er«. Det står klart, at man følte det som en eksperti se, der konkulterede med den rådgivning embedsværket kunne give. Så det el' klart, <lt Kampmann og hans kolleger stod i en <lrt konkurrenceforhold til disse råd. Det spærrer ti lsyneladende for at Kampmann kan give en virkeligt kølig analyse i dybden af disse fænomener. Kampmann berører også et andet tema uden tilstrækkelig dybde til ri gtigt at fængsle læseren: Den gamle diskussion om forholdet mellem departement og direktorat. Undervisningsministeriet var i begyndelsen af 1960ern e det første ministerium, der prøvede at reali sere Administrationsudvalgets af I 960s anbefalin g af, at hvert ministerium skal bestå af et departement som ministerens sekretariat, mens de øvrige centrale funktioner udøves af direktoraterne. Undervisn ingsministeriet forlod imidlertid denne kløvning i Man forslår, at et af problemerne med denne model i ministeriet var, at den gav konkurrence mellem departement og direktoraterne. Direkroraterne mente at være nærmere det pædagogiske liv, mens departementet omvendt mente at kende det politiske liv bedre. Men Kampmann fører ikke behandlingen af dette tema rigtig til ende. navnlig savner jeg en vurdering af om A-60 modellen kunne tænkes at vi lle fungere bedre, hvis man ogsa ændrede den særprægede danske ministerrolle, sa ministeren i mindre grad fik lejlighed til at gå ind i direktoraternes virksomhed. Et andet tema. som står forholdsvist blegt i bogen, er forholdet mellem embedsværk og den danske organisulions- og foreningsverden. Men Kampmanns bog giver sine steder en meget oplysende beskrivelse af Fo rh oldene»)inden for murene«. Mange af Kampmanns kritiske kommentarer til forholdene er det svært at undgd al tilslutte sig. Mange af de fænomener han peger på. har også politologer og jurister peget på som foruroligende for vort demokrati og vor retsslat. Men her ses de med en praktikers øjne og konkretiseres. Forhåbentlig vil det hjælpe til. at flere får øjnene op for. at det er væsentli g, hvordan vi indretter vort politisk-administrative system. Læsere, med særlig tilknytning til uddannelsessektoren. må også foruroliges ved mangt og meget. DesvælTe er der i bogen ikke megen antydning af. hvo rdan de organisatoriske forhold i dette ministerium kunne ændres. så demokrati, retsstat og effektivitet afbalanceres bedre. Forfatteren er ikke administrativ speciali st, det har ikke været formålet med bogen at komme med sådanne bud og det ville forment lig også have krævet en overmenneskelig styrke i sin tid bilde at være ansat og leve med alle problemerne og samtidig arbejde i sit hovede med radikalt anderledes modeller - som man jo kender fra andre lande - der alligevel ingen mulighed var for at virkeliggøre. når man indtog Kampmanns position. Kampmann skriver lettere humoristisk og lidt defaitistisk. Det ligner en humor, der er brugt som overlevelsesmiddel. Men der er intet af de n bitterhed eller arrogance, som kendes fra nogle af de få andre embedsmandserindringer. vi kender ti l. Til tider kan tonen derimod slå over i det satiriske. der næsten kan nærme sig en Carl Madsen eller en Scherfig. Det er enkelte steder tæt på at gå ud over sagligheden. Det hører dog helt til undtagelsen. Men læserne bør ikke blive defaiti stiske: Det organisatoriske problem i centraladministrationen er at få større afstand mellem det politiske og det administrative. Det er også at sikre retssikkerheden. Man bør føle sig ansporet til at studere administrative for- 141

12 hold fx. i Sverige, som er ganske anderledes og derfor ikke tegner det samme problembillede som Danmark. Tim Knudsen, Lektor i offentlig fonlalming, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. J. Hauge Nielsen Nr. Nissum Seminarium Hverdagen og hver dags rest Udgivet af Elevforeningen for Nørre Nisswn Seminarium og HF s., ill. I forordet til bogen om Nr. Nissum hedder det at»bogen ikke forsøger at fortælle seminariets historie gennem de hundrede år.«egentlig seminariehistorie er skrevet ved 25-års jubilæet (Jens Kirkegaard: Nissumstaten ) og ved SO-års jubilæet (P.c. Gjelstrup: Nøn'e Nissum Seminarium ). Endelig har Sv. E. Abrahamsen, Gunner Eriksen og Leo Fristed skrevet om Nørre Nissum Seminarium og HF j det store værk om Indre Missions skoler»skolev irke og trosliv«, hvis bind l kom i I den foreliggende bog vil forfatterne beskri ve seminariet»i hverdag og fesl«og gøre dette ved en blanding af informationer og stemninger. Bogen er delt i tre hovedafsnit. I. del går frem til 1919 hvor P. Chr. Gjelstrup bliver forstander, 2. del omhandler perioden og 3. del tiden herefter. I hvert hovedafsnit fortælles om I"orstander(ne), senere rektorcerne), om undervisningen, om seminariets fysiske rammer og om en eller to begivenheder af større betydning i perioden. Seminarielivets hverdag og fest kommer til udtryk i små uddrag af elevers og læreres erindringer, klip fra seminariets dagbog og elevblade og i enkelte artikler fra dagspressen. En del skolehistorie rummer bogen alligevel, især orn seminariets grundlæggelse og første år. Man imponeres over det skoleirnperium som sognepræst Ad. L. Hansen kunne skabe på ganske få ar. fra han i J 886 blev kaldet til Nissurn og til serninariet begyndte i Bortset fra orntalen af de første år kommer de historiske oplysninger mere spredt undervejs i bogen, og de er af vidt forskellig karakter. F.eks. at forstander Janus Andreassen indførte indrætten på seminariet (fodbold). at de første kvinder blev optaget i men aldrig blev dimitteret fordi de blev gift og andre glimtvise oplysninger. Der er skolehistorie i el herligt billede (s. 34) af skriftlig eksamen 1904, hvortil eleverne sel v medbragte stole at sidde pa - og lang pibe. Et register over seminariets lærere gennem 100 år rummer nyttige biografiske oplysninger. Blandingen af skolehistorie og erindringsglimt giver desværre bogen et ujævnt præg den bliver hverken-eller. Den vil sikkert vække gode minder hos gamle elever som i uddragene fra elev blade og erindringer kan genopfriske deres seminarietid. For udenforstående er der for meget der forbliver ubesvaret - f.eks. om den flytning der blev opgivet i 1906, om»krisen«i 1927 der kun antydes men ikke forklares, og diskussionerne om seminariets nedlæggelse i J 982 og 89 og dets overlevelse. Det er lidt en skam når man nu har et sted der folkeligt og uddannelsesmæssigt er så spændende. Verner Bruhn Gro Hagemann: SKOLEFOLK. Lærernes historie i Norge. 350 s. Ad Notam Gyldendal i samarbejde med Norsk Lærerlag, J 992. De norske folkeskolelærere fejrede i 1992 hundredåret for oprettelsen af den organisation, der dengang hed Norges Lærerforening, med udgivelsen af bogen SKOLE FOLK med undertitlen»lærernes historie i Norge~(. Mens Danmarks Lærerforenings jubilæumsbog (»Lærerne og folkeskolen gennem 100 år,«1974) var en organisationshistorie, giver SKOLEFOLK en fremstilling af lærernes og skolens vilkår helt tilbage til da det blev forordnet, at alle børn på landet både i Danmark og Norge skulle gå i skole og lære kristendomskundskab og læsning. Og mens den danske bog blev skrevet af mennesker med tilknytning til foreningen, er SKOLEFOLK udarbejdet af en faghistoriker. Begge dele giver de to bøger et forskel ligt præg i både indhold og form. Den store lighed, både i struktur og indhold, mellem dansk og norsk skole i dag, kunne friste ti l den antagelse, at der var tilsvarende ligheder i udvikling og historie - 142

13 sa meget mere, som begge skoler altså har deres oprindelse i det dansk-norske dobbeltmonarki. Men sådan er det ikke. De geografi ske og demografiske forskelle og det sociale og åndelige klima i de LO lande - herunder Norges kamp for national selvstændighed - har ført skolerne og lærerstanden ad fo rskellige veje mod det samme mål. Nar vi herhjemme skal beskrive landsbyskolens armod, ynder vi at bruge udtrykket»den stråtækte skolc«. l Norge var det et mdl, som det tog mere end 100 år at na. Den normale skoleform var»omgangsskolen«, hvor læreren for nogle dage fik husly på en af gårdene for at undervise omegnens børn. Selvom det ved Landsskoleloven af 1827 blev bestemt, at der skulle oprettes faste skoler ved alle hovedkirker, var der endnu i 1853 ca omgangsskoler mod godt 400 fas te skoler (og, til sammenligning, 147 byskoler). I gennemsnit gik omgangsskolens elever omkring 1830 i skole 4 uger om året. Det skønnedes, at 20% af dem lærte at læse, godt I DC} at regne. Nogen ston e anseelse synes skolen ikke at have nydt. Fraværet lå på ca. 50% og noget højere for piger. Oprettelsen af faste skoler hjalp ikke på dette forhold. Skolevejene blev urimeligt lange, og skolen (hvis sprog jo var dansk) blev oplevet som et fremmedelement i bygden. Også dens indhold reagerede man mod. Efter skoleloven af 1860 rejste der sig en protestbølge mod en ny læsebog. Foruden de religiøse tekster indeholdt den oplysende skrifter, verdslig litteratur - og nordisk mytologi! Der var ingen Grundtvig i Norge. Og ingen indflydelsesrig godsejerstand, der som i Danmark så al muens opl ysning også i egen interesse. Skolens lave status indebar en tilsvarende fo r lærerne. For de flestes vedkommende indskrænkede uddannelsen sig til nogle timer hos sognepræsten. Endnu i 1853 var kun hver sjette af omgangslærerne (80 t;'o af alle lærere) seminarie uddannede. Deres løn var omkring 20 Speciedalere om.:tret samt kost og logi på gårde ne. Der var altså in tet socialt avan cement i at blive skoleholder. Det gav ikke økonomisk selvstændighed og derfor - helt til ikke stemmeret e ller adgang ti l offentlige hverv. På gårdene blev læreren, som man jo delvis skulle forsørge, nærmest betragtet som en slags fatti glem. Nogen livssti lli ng var det derfor ikke at være lærer. Del fremgår bl.a. af den bestemmelse, at hvis man tjente i 7 år, blev man - fritaget for militæ r tj e n es t e~ Et kapitel for sig er lærerindernes stilling. I forordningen af 1739 hed det, at ingen») ubekjendte Landstrygere, Quinder, aftakkede Soldater eller Und er-offi cerer«ku nne holde skole på landet. Ikke desto mindre vandt kvi nderne indpas, især som håndarbejdslærere og ved de forskoler, der begyndle at opstå. Officiel godkendelse fik kvinderne ved Landsskoleloven næppe ud fra lighedsbetragtninger, snarere fordi deres lønninger var endnu langt ringere end mændenes. Formelle kvalifikationer havde de ikke adgang til at erhverve; ingen læreruddannelse var endnu åben for kv inder. De første kvindeseminarier blev på privat initiativ og på forsøgsbasis abnet i Christiania og Bergen i I byskolernc vandt kvi nderne hurtigt frem, og i 1880 var de i flertal. På landet var man mere skeptisk: på det tidspunkt var kun 4~ af lærerne kvinder. Det har muligvis sammenhæng med deres sociale baggrund: mens det store fl ertal af lærerne fortsat var bygdegll tter, kom lærerinderne fra borgerlige hjem i byerne, og, som det blev fremført:»det passede ikke fo r Almueskolerne al få fine Bydarner til at undervise disse lurvede og skidne Bprn «. Bag den følelse af socialt mindreværd, som man aner i dette citat - bygdegutterne blandt de mandlige lærere over fo r de ))fine«lærerinder fra byerne - ligger der nok det begreb, der kaldes»målkampen<<: striden mellem landsmål og ri gsmål, hvis dønninger endnu spores i Norge. Det havde dengang karakter af en identitetskamp, der også satte det politiske mønster: Venstre som bygdernes og landsmålets parli, Høyre som byernes og ri gsmålets. Her befandt lærerne og lærerinderne sig altsa i hver sin lejr. Der var forklaringer nok på den splittelse, der siden indtraf. Trods den armod, der prægede skolen og lærerstanden, må det ikke glemmes, at ikke mindst bygdelærerne på mange måder blev fo regangsmænd i ud viklingen af en selvstændig og demokratisk nation. Med deres beskedne uddannelse var de dog i besiddelse af det, der dengang var eil mangelvare: et vist mål af almen viden. Især i bygderne 143

14 blev de, trods bekymringer for dagligt brød, på en række omrader ansete foregangsmænd. En vigtig del af den kulturkamp, der rasede i I 870'erne og 80'erne, var skolepolitikken. Og et gennembrud skete der med dannelsen af den første Venstreregering under Johan Sverdrup i Han ha vde længe fremført det synspunkt, at almueskolen skulle gøres til en fælles skole for alle samfundsklasser, en folkeskole. Midlerne til det var at forlænge den årlige skoletid på landet og udvide fagkredsen. Han krævede, at landsmalet skulle kunne benyttes som skolesprog, og han ønskede en forbedring af såvel læreruddannelsen som lærernes lønnings- og især pensionsforhold. Og endelig onskede han myndigheden i skolespørgsmal overført fra staten til kommunerne. Det blev da indholdet i skoleloven af Den yakte blandede følelser hos lærerne. På en række punkter opfyldte den ønsker, som lærerne havde næret i årtier. Men i spørgsmålet om landsmil.let som skolesprog bley de delt i to lejre. Og spørgsmålet om kommunal råderet i skolesager satte dem i en kattepine. For vel havde de som gode venstremænd talt for lokalt seh'styre - men at det også skulle omfatte deres egne ansættelsesforhold, gjorde dem betænkelige. De frygtede, at udgifterne til lærerløn skulle blive )saldobeløbet«på især de fattige kommuners regnskaber, og at den kamp, de havde ført for al opnå rimelige lønninger til alle, dermed var forgæves. Sandsynligvis YC1r det denne trussel der førle til oprettelsen af en landsomfattende lærerforening. Lokalforeninger havde man haft i stort tal siden , men alle med en horisont, der var begrænset til fylket, stiftet eller prontiet. Den direkte anledning var nok det opråb om en pensionsordning for alle lærere, der i 1890 blev udarbejdet af lærerforeningen for Nordre Jarlsbergs provsti. Det blev rundsendt til alle lærere, i alt ca. 5000, og havde, da det blev afleveret til Kirkedeparlemenret, 3337 underskrifter - den mest storstilede kollektive markering, lærerne nogen sinde havde foretaget. Initiativtager var kirkesanger Ole Skaaden fra V åle i Vestfold, og det var også ham der var indleder ved det landslærermøde, der blev atboldt i jul i 1892 i Trondhjem med deltagelse af 700 lærere fra hele landet. Pensionsopråbet havde overbevist lærerne om, at der trods alle forskelle i ansættelsesforhold, sproglig og religiøs overbevisning og i holdning til fx. aflloldssagen var nogle centrale fælles interesser at varetage. Men på en række områder blev del i de følgende år en stadig kamp for at finde kompromiser, der kunne holde Norges Læreiforening samlet. Et af disse stridsområder var sprogsp0rgsmålet. Skønt l889-loven havde givet landsmålet ligestiling med rigsmålet, gik kampen videre, idet skolens ordning jo nu var henlagt til kommunestyret, hvis valg ikke altid faldt sammen med lærernes ønsker. De overvejende landsmålstalende mandlige lærere stred hdrdt for elevernes ret til»undervisning pa morsmålet«. For de ivrigste målstrevere var det en del af en norsk kulturkamp. Paradoksalt nok var der en gruppe lærere, der med iver (og mod ekstrabetaling, det såkaldte Finnmarkstillæg) deltog i en kamp for at forhindre deres elever i at tale deres modersmål. Det var dem. der underviste de finsk- og samisktalende børn i Nordnorge. Her blev der længe ført en hårdhændet fornorskningspolitik - til den yderlighed, at det på de kostskoler, hvor en stor del af eleverne måtte gå, var dem forbudt at tale eller lege sammen på deres moders mal. Den sprogtvang var der ingen udbredt opposition mod. På Trondhjemrnødet var der i øvrigt forslag fremme om at kalde foreningen Norges Lærerlag. Det var endnu for radikalt. Men i blev det foreningens navn. Ved samme lejlighed blev der vedtaget sproglig ligesti l ling i organisationen: landsstyrets meddelelser skulle fra nu af sendes skiftevis på de to sprog! Men på det samme landsmøde, ijuli 1911, hvor det lykkedes at forlige de to sider i sprogstriden, kom sprængningen på et andet: lærerinderne brød ud af Norges Lærerlag. Den konkrete anledning var vedtagelsen af en ændret sammensætning af styrelsen. Hidtil havde de to køn været ligeligt repræsenteret i ledelsen, selvom kvinderne på landsplan kun udgjorde ca. 113 af medlemsskaren. Nu blev det vedtaget, at der fremtidig skulle være forhol dsvis repræsentation, hvad der ikke forekommer ganske urimeligt Der var da også dybereliggende årsager til bruddet. 144

15 Det kan synes ejendommeligt, at det kom netop da. Der havde som nævnt været betydelige lønforskelle mellem lærere og lærerinder (i Hamar var kvi ndernes begyndelsesløn i ':0, slutlonnen 60<;0 af mændenes). Men Lærerlaget havde netop i 1908 gjort lige gru ndløn til sit princip. Tilbage stod imidlertid andre interessekonflikter. Lærerinderne ønskede pa lige fod at konkurrere om avancementsposterne i skolen, og her så lærerne deres hævdvundne positioner truel. Også de gamle sociale og politiske modsætninger mellem de to grupper spillede ind. Lærerne stod som repræsentanter for bygdekulluren, lærerinderne fo r bykultur og embedsmandskullur. Det er ikke noget tilfæ lde, at oprøret var ledet af lærerinderne fra Kristiania, Bergen og Trondhjem. Men de fik fø lgeskab af lærerinder fra hele landet. Den norske lærerstand gik altså splittet ind i det 20. årh undrede med alle de pædagogiske, sociale og politiske udfordringer, som ud viklingen netop i Norge gjorde særli g stærke. Og det blev ikke ved splineisen mellem lærere og læerinder. Del norske læreruddannelsessystem indebar, at man gennem efleruddannelse erhvervede»kompetanse«til bedre lønnede stillinger ved de skoleformer. der efterhånden blev bygget på folkeskolen (realskolen, framhaldsskolen). Delle system, der for øvrigt i praksis virkede diskriminerende mod kvinder, medfø rte, at lærerne ved disse skoleformer dannede deres egne organisationer. I 1954 var folkeskolens lærere forde lt på 9 foreninger. Det skulle bli ve en langvarig splittelse. Og så om det nok va r skoleloven af 1889, der skabte den, var det en ny lov, der gjorde en ende på den. [ 1960 blev der indledt forsøg med en 9-åri g enhedsskole, der blev endelig lovfæstet i Det var denne ud vi k li ng, der medførte. at lærerne indså, at de ha vde så store fælles interesser, at deres organisaloriske opspli tning var urimelig. I 1966, efter 55 års splid, blev ajle folkeskolens lærere samlet i en forening under navnet Norsk Lærerlag. Med rette fej rer den nu IOO-dret for den sammenslutning, der i 1892 så det som sit formål at samle alle lærere. Men de første år var præget af skarpe modsætninger, især på det pædagogiske område. For lærerlaget dominerede de sociale apsekter i skolepoliti kken, mens lærerindeforbundet lagde størst vægt pil den pædagogiske side. I lang tid stod de derfor på hver sin side i debatten om skolens struktur. Lærerne ønskede en 7-årig enhedsskole, der efter deres mening kunne høj ne skolen og dermed også lærernes status. Lærerinderne sa derimod folkeskolen som et mål i sig selv og viste stor interesse for reform pædagogiske ideer som arbejdsskolen og aktivitetspædagogikken. De opnåede sejere på hver deres område. I 1920 indførte Norge i princippet, som det første land i verden, en fæll es 7-årig skole. Til gengæld blev det i 1939 fastslået, at arbejdsskolen, med integreret undervisning og pædagogisk differentiering, skulle være folkeskolens normale arbejdsform. På det første område var Norge altså årtier forud for Danmark; og mens arbejdsskolen var pædagogisk mode herhjemme i (yverne, lå de n debat, bortset fra arbejdet i den eksamensfri mellemskole efter 1937-loven, stort set i dvale indtil den blå betænkning efter 1958-loven. Den, der folger den standende pædagogiske debat, vil have bemærket, at princippet stadig har stærke modstandere her i landet. Nye brudlinier opstod under krisen efter 1930, da tyvernes høj konjunktur brat slog om i depression. Den faldt sammen med et dalende børnetal og ramte derfor skolen med dobbelt krafl. [ tiåret skete der et fald i det samlede lærerlal på mere end Fra en periode med svær lærermangel kom man derfor ind i voldsom arbejdsløshed. Nedgangen ramte hårdest i byerne og dermed blandt kvinderne - dels ford i de her udgjorde el flertal, dels fordi»forsørgerprincippet«(som lærerlaget støttede!) medførte, at der både blev ansættelsesstop for og afskedigelser blandt lærerinderne, navnlig de gifte, der mange steder officielt blev sat øverst på listen ved afskedigelser. For at løse problemet blev der i årene ikke optaget nye elever på lærerskolerne - men det var jo en aktion, der først virkede med 3 ars forsinkelse. Først med den nye normal plan i 1939 lysnede det endelig. Og så kom den 9. apri l Det er klart, at de norske lærere kom i en langt vanskeligere situation end de danske, fordi landet fik en nazistisk regering, dannet af Vidkun Quislings parti Nasjonal Samling. Deres uforfærdede modstand mod denne 145

16 marionetregering er velkendt, en modstand, der i 1942 for manges vedkommende endte med månedlange ophold i fangelejre i Nordnorge og på grund af deres modstand sandsynligvis fik afgørende betydning for den pol itiske udvikling. Det havde fra første færd været tyskernes mål at erobre tjenstemændenes organisationer ved at afsætte ders ledere og erstatte dem med nazister. Det resulterede i massive udmeldelser. l efteråret havde ca. 90% af lærerne meldt sig ud af de nazistisk ledede forbund. Dette eksempel kom til at danne skole og var sikkert en hovedårsag til. at Quisling opgav sin plan om at erstatte Stortinget med en korporativ forsamling (»Rikstinget«) efter tysk mønster. At den holdning, som tjenestemændene indtog, også fik betydning for den voksende modstand mod besættelsesmagten, er hævet over enhver tvivl. Lærerstanden gik saledes ind i efterkrigstiden med en styrket position i befolkningen. Den fælles holdni ng, som deres organisationer havde indtaget, var også de første skridt imod en samling af lærerne. Men den var ikke uden omkostninger. Det var jo ikke alle der havde fulgt trop.»svikerne«, dem, der svigtede, var en blandet skare: overbeviste NS-folk fra før besættelsen, opportunister, der havde vejret fordele ved at følge magthaverne, og folk, der havde gjort det af svaghed, af angst for deres stilling eller bekymring for deres familie. Det blev relsopgørels svære opgave at skelne mellem disse motiver. Og der blev slået dybe kollegiale og venskabelige skår ved næsten alle skoler. Godt 1000 lærere blev ekskluderet af Norges Lærerlag. Langt op i 50'erne var det almindeligt at afkræve ansøgere lil lærerstil!inger»attest for nasjonal fremferd«under krigen. Medaljen havde også en bagside. Efter krigen svarede udviklingen i de norske læreres organisation stort set til den danske. Som nævnt førte bevægelsen imod en enhedsskole i 1966 til en samling af organisationerne. Under det nye navn Norsk LærerLag udviklede foreningen sig til et moderne fagforbund, som i Danmark med en aktiv indsals ikke alene for lærernes kår, men også for skolens udvikling. Denne førte som hos os til en periode med stærk lærermangel og - da den økonomiske recession i slutningen af70'erne satte ind - til en ny arbejdsløshed. Udsvingene (og reaktionerne på dem) kan synes voldsommere end hos os. Det hænger nok sammen med en brattere samfundsudvikling end her. Den industrielle ud vikling i Norge kom først rigtigt i gang efter besættelsen, og efter den første industrielle udvikling fulgte så olierevolutionen omkring Navnlig den sidste førte til voldsomme samfundsændringer. Det førte flere gange til, at lærerne følte, at deres statu s, lønmæssigt og socialt, var dalende. Det medfprte flere gange konfrontationer, dels mellem lærerne indbyrdes, dels med myndighederne. I årene besluttede Lærerlaget 3 gange strejke som protest mod de tilbud, der blev givet i lønforhandlingerne. Hver gang standsede regeringen strejkerne gennem lovindgreb (som senere af ILO blev kendt ulovlige). Da et nedsat udvalg til»udredning og vurdering af undervisningspersonalets arbejdsforhold«ikke ku nne opnå et tilfredsstillende tilbud, udbrød der i 1988 vilde strejker flere steder i landet. De vandt udbredt, men ikke almindelig tilslutning, og endnu en gang var lærernes organisation truet af splittelse. protesterne kom i en økonomisk uheldig situation. Olieboomet var slut; faldende dollarkurs og dalende oliepriser havde skabt store problemer for regeringen. Arbejdsmarkedets overenskomster var indgået under parolen løntilbageholdenhed, og norsk LO, som lærerne i en årrække havde nærmet sig, fandt, at Lærerlaget med aktionen søgte at tiltage sig Fordele på de øv rige lønmodtagere bekostning. Gro Hagemann vurderer, at aktionen trods alt bragte lærerne fordele, som de ikke havde kunnet opnå gennem traditionelle forhandlinger - selvom resultatet lå langt fra de oprindelige krav. Og sammenholdet mellem lærerne overlevede. Norsk Lærerlag kunne fejre hundredåret som stifterne ønskede det: som alle norske Folkeskolelæreres organisation. Med dyb reverens for lærernes indsats for udviklingen af skolen i Norge er Gro Hagemanns»Etterord«ikke uden kritiske bemærkninger om lærerorganisationen. Hun skriver:»blant annet kan lærerne med en viss relt sies å tilhøre en sterk norsk u'adi sjon som har romantisert det norske og det folkeli ge. Vel er lærertradisjonen gennemsyrel av demokratisk vilje og sterk Iighetstankegang. Men den har også kommet til å stå 146

17 for en viss nedvurdering av de kvaliteter som en kultureil elite er istand ti l å frambringe, hva enten det dreier seg om vitenskab eller kunst. Heller ikke har den vært spesielt åpen for den rike arven som ligger i europæeisk tradi sjon og klassisk dannelse. Var egalitære og demokratiske skolemodeli er vel verdt et forsvar, men ute n de tilløpene til kultureli selvgodhet og kunnskapsforakt, som iblant har dukket opp i likhetens navn.«man vover næppe at sige det, men alligevel: Sklimter man konturerne af den norske EF-debat i disse betragtninger? Anmelderen har et par hjertesuk. Denne grundige bog sav ner en tidstavle og et stikordsregister, hvilket har kostet en dansk recensent adski llige timers arbejde. Bogens fyldige portrættekster er i modsætning til brødteksten skrevet på landsmål. Det er muligvis el sprogpolitisk hensyn. Men redaktionen kunne godt have forhindret, at de giver oplysninger, der i mange tilfælde er identiske og i enkelte i modstrid med hovedtekstens. Men den bør læses af danske skoleinteresserede. Blandt andet fordi vi ogsa bliver kloge re på vor egen skoles historie og nu værende tilstand. Petter Aasen, Alfred Oftedal Telhaug (red.): TAKTEN, TAKTEN PASS PA TAKTEN. Studier i den offentlige opdragelsens historie. Ad Notam Gy/dendal. Oslo Denne bog er både et produkt af det socialicationshistoriske forskningsprogram, der er i gang på Norsk Senter for Bru'neforskning i Trondheim og af projekter inden for Norsk Almenvitenskaspelige Forskningsråds program ved!". uddannelsesforskning. Bogens artikler er skrevet af norske, en svensk og danske forskere, der har deltaget i konferencer og seminarer i ovennævnte regi. Den består af 9 artikler og en indledning, og bidragyderne er Petter Aasen, Bengt Sandin, Harald Thuen, Edmund Edvardsen. Ning de Coninck Smith. Anne Løkke, Rune Ove Svartvatn, Anette Faye Smith og Alfred Oftedal Tel haug. Bogen synes at have et dobbelt sigte: både at fremlægge en række forskningsresultater og at rejse en kvalificeret debat om, hvad den historisk-pædagogiske eller skolehistoriske forsknings opgave er. Peter Aasen hæ vder i bogens indledning, at der er en problemstilling, der bør behandles i forbindelse med dette forskn ingsfelt: Hvad bør den skolehistoriske forskning fortrinsvis befatte sig med, hvis den skal kunne give forøget indsigt i vor tids skolesituation, (s. II)? Den hidtidige forskning synes ikke at have givet synderlig indsigt. Samtidig har en mere kritisk hi storisk forskningstradition nået Norden. Denne udløser en række dilemmaer for skolehistorisk forskni ng hvoraf et er: Skal sådanne studier tage deres udgangspunkt i et konsensusperspektiv eller et konfliktperspektiv? Et andet er: Skal historien skrives nedenfra eller ovenfra? Artiklernes forfattere tager stilling til dilemmaerne og vælger at slaive historier nedenfra og ud fra et konfliktperspektiv. Derved håber forfatterne på at bidrage med nødvendige korrektiver og supplementer til den eksisterende skole- og uddannelseshistorie, (s. 20). Og de bidrager dermed. Bilde fordi de hver især redegør for deres teoretiske forankring. Derefter reflekterer de som regel tankevækkende derover. Edmund Eriksen f.eks. skriver at når skolehistorikeren skifter perspektiv fra herremand til knægt, må skolehislorikeren også antage knægtens handlinger som rationelle, se på almuens afvisning af skolen som forstand ig og bytte herrens kategori»iigegyldighed«ud med knægtens kategori som er»omsorg«eller»ansvar«(s, ), Og fordi de teoretiske overvejelser er flettet ind i empirisk funderede redegørelser. Bogens hovedtema er udviklingen af offentlige institutioner for opdragelse og undervisning. De neste af artiklerne omhandler»den store institutionaliseri ng«fra 1800-tallet til begyndelsen af dette århundrede, med afstikkere til begge sider. Bengt Sandi n dækker med sine teoretiske og empiriske perspektiver på folkeundervisningen i Sverige perioden fra , - en artikel jeg vender tilbage til - og Alfred Oftedal Telhaug skriver om den store pædagogiske reform, der i disse år planlægges i Norge. Norske børn fra et til ti år har indtil nu levet det meste af deres liv uden for institutionen, fra nu af 147

18 skal deres liv for en meget stor dels vedkommende leves indenfor. Børnehaver og fritidsordninger udbygges således. Og så drøftes det, hvad dette handler om og hvad konsekvenserne bliver. Erdet tale om en forstærket disciplinering ud fra det moderne samfunds behov eller om beskyttelse af børn således at de i trygge omgivelser kan udvikle egen kultu r, (s. 222)? Vil det fremme kontrollen med det enkelte barn eller dette barns mulighed for indvidiuel udvikling? Diskussionen løber mellem lægmænds skøn og de profess ionelles, men et synes at være sikkert, den store grad af selvforvaltning, som det norske barn stadig har mulighed for, vil bli ve afløst af en tilnærmelse til europæiske børns mere disciplinerende skole og institutionsliv (s. 228). Hovedvægten lægges i alle artiklerne på skolens, opdragelsesanstalternes og andre offentlige foretagenders straffende og kontrollerende virksomhed og på drøftelser af. hvad årsagerne ti l og de ikke direkte synlige fo rmål med foranstaltninger har været. Foucault er nok den teoretiker, der citeres flest gange. Nye ræsonnementer kan følges og ny viden hentes. I nogle af artiklerne sker desuden det efter min opfattelse sjældne, at den refererede teori integreres i empi rien på en sådan måde. at ny teori udvikles. Det gælder f.eks. Bengt Sandins artikel. Han hævder, at det er banalt at fastslå, at ethvert samfund altid må skabe forudsætninger fo r sin fortsatte eksistens. Det er alle vegne nødvendigt at reproducere menneskenes sociale, kulturelle og politiske tilværelse, (s. 69). Denne»banalitet«funderer han så solidt i den klarest fo rmulerede fremstill ing af forskningsfeltets teoretiske ramme, jeg længe har læst. Derefter spinder han lange li njer af den sociale, økonomiske og demografiske udvikling i Sverige og konkluderer, at hver epoke skaber sine løsninger på dette altid nærværende reproduktionsproblem, (s. 97). Og An ne Løkkes artikel har efter min mening samme kvalitet. Hu n forklarer de drastiske tiltag over for børn, som børnelovene gav stødet til, med at både kristne og socialdemokrater, der støttede tiltagene. havde et fæ lles verdensbillede, nemlig en tillid til fornuften. De troede, at de med di sse tiltag kunne udrydde det onde. Denne opfattelse legitimerede deres handlinger, ( 176). Men nogle skønhedspletter har også denne bog: Peter Aasens indledende kapitel om Foucau lt kunne ha\'e været mere gennemarbejdet og i nogle af artiklerne kommer teorien til at veje tu ngere end empirien. Samtidig er afvejningen nærmest lykkelig i andre arti kler, det gælder f.eks. "Oppdragelse eller straf, oppdragelsesanstalter i Norge «af Harald Thuen og»straff af barn i folkesko len, en studie av legemlig straff som disiplineri ngsmiddel i Trondheims folkeskoler i «af Rune Ove Svartvatn og Alfred Oftedal Telhaug. Ellen Nørgaard Anders Nilsson og Birgitta Sviird: Skrivkunnighet på landsbygden i Skåne under tidigt 1800-tal. Kiili1l111Ierial och preliminara resultat 52 s. - Lund Papers il1 Ecollomic History /10 20, /993. D epartmellf of Economic HislO1Y, Lund Universi!)'. Udvikl ingen af læse- og skrivefærdighed i de forskell ige no rdiske lande er genstand for en støt stioende interesse blandt forskerne. hvad l æse~e af Uddannelseshistorie 1992 kunne konstatere. I denne årgang lagde arkivar Anna Thestrup sine forsk nin gs result~lte r frem fra en empirisk undersøgelse af skn vefærd igheden i nogle landsogne omkring Viborg i 1790erne. Fra Lunds uni versitet er nu udkommet en empirisk undersøgelse af skrivefærdigheden i skånske landsogne fra ca til Det er interessant at sammenligne de to undersøgelser på de fa punkter, hvor en sammenligning kan foretages. l begge tilfælde er kildematerialet af en usædvanlig karakter, nar det drejer sig om studier af alfabetiseringens fremvækst. Anna Thestrup bygger på sognefogeders skriftlige oversigter over skrivekyndige voksne husbønder i de enkelte sogne et bestenll år. Også bøndernes evne til at læse håndskrevet tekst er noteret. Anledni ngen var den, at de skrivekyndige skulle bru ges i lokalsam fundet som varselsmænd. Den skånske undersøgelse bygger på de fra Sverige og Finla nd så velkendte hu ~ forhørslængder, hvor præsterne på deres VI sitationer skulle notere befolkningens læsefærdighed - og åbenbart i Skåne også skrivefærdighed. I begge tilfælde er ki ldemate- 148

19 rialet unikt men ikke uproblematisk. Det drejer sig både i Danmark og Syerige om andres udsagn om e n persons skrivefærdighed - ikke den enkeltes eget skrifllige arbejde, og hvad ved vi om de kriterier som har foreligget for at vurdere en person som skri vekyndig eller ej? Interessant er det, at de svenske forskere på trods af store anstrengelser ikke har fundet spor af instruktioner, som kan have ligget til grund for præsternes vurderinger. De fonnoder derfor. at der kan have ligget mundtlige instruktioner til grund. r begge undersøgelser er kildematerialet sammenholdt med andet materiale - folketællingsoplysninger om mændenes alder og sociale position i lokalsamfundet (Danmark), med skolernes karakterprotokoller (Sverige) og oplysninger om tidspunkter for skoleoprettelser (Sverige og Danmark). I den danske undersøgelse viste det sig, at ca. 30':a af de voksne mænd, der havde ansvar for en husholdning, kunne læse skrift og skrive i Der var næsten ingen forskel på husmænd og gårdmænd. Da hverken kvinder ejler tjenestefolk eller indsiddere kunne bruges som varselsmænd, har sognefogederne ikke været interesseret i deres evl. skrivefærdighed. og derfor indeholder de danske tal ingen oplysninger, der kan vise forskelle mellem de andre sociale grupper eller mellem mænd og kvinder. Hvordan forholder sig nu di sse oplysninger til de svenske? Den svenske undersøgelse har haft adgang til et langt større materiale. Dels har mange fl ere sogne notater om skrivefærdighed, dels drejer præsternes noteringer sig ikke bare om husbønder, men også om både børn og voksne, mænd og kvinder og alle former for sociale grupper. Kirken var interesseret i dem alle! Materialet er valgt ud, så det kommer til at repræsentere to forskellige socioøkonomiske lokalsamfundstyper: godsejerstyrede sogne (fralsesocknar) og selvejersamrund (bondesocknar). Da husforhørene blev gemaget over mange år, har forskerne lagt sig fasl på lo tidspunkter og 1830, så de også kan følge udviklingen over tid. Indledningsvis opstilles nogle hypoteser, som undersøgelsen har forholdt sig til: I) Skrivekyndigheden formodes at være støjte i sogne med dynamisk økonomisk og socialt milj0 end i sogne, hvor den økonomiske og sociale magt er stærkt hierarkisk opbygget uden stor mulighed fo r den enkeltes egen ageren. 2) Behovet for skri vekyndi ghed forventes at være større blandt de grupper, der har været drivende i en fo randringsproces. Følgelig skulle selvejende bønder være mere skrivekyndige end landarbejdere o.l. 3) Der forventes en positiv forbindelse mellem skri vekyndi ghed og udviklingen af en organiseret skoleundervisning. 4) Skrivekyndigheden forventes at forandres, når der sker tydelige økonomiske forandringer i samfundet. Herefter er de svenske forskere så gået til empirien rustet til tænderne med statistisk kyndighed. Resultatet er blevet en særdeles interessant undersøgelse, der søger at nuancere de talmæssige resultater ved forskellige justeringer af de statistiske data i forhold til andre undersøgelser og statistiske oplysninger og ved fremlæggelse af forskellige fortolkningsmuligheder. Den første hypotese kan bekræftes, men ikke helt som forskerne måske havde forestillet sig. Et fald i gennemsnitlig skri vefærdighed over tid fra til 1830 viste sig at få betydning for løsningen af dette spørgsmål. Forklaringen kom, da man inddelte sognene i såkaldte centrumsogne og periferisogne. Del vil sige: centrumsogne på de sydlige, rede Skånejorde. der havde den mest dynamiske udvikling inden for landbruget, fremvi ste ikke et fald i skrivefærdigheden, men tværtimod et stigning.»faldet«fremstod ved, at nye, nordlige områder, der lå langt fra havne og administrationsbyer, og hvor skovområder havde gjort landbrugets frem skridt mindre påfaldende, var Laget med i statistikken siden Periferisognene havde alle et betydeligt lavere ni veau af skrivefærdighed. Set over lang tid viste det imidlertid, at der både i centrumsogne og i perife risogne forekom perioder med dyk i skri vefærdigheden. Forklaringen må, mener forskerne, ligge i de økonomiske konjunkturer. I perioder med faldende kornpriser og kredilnød har befolkningen ikke råd til at oprette skoler i samme grad som tidligere, at lade børnene ga i skole og at betale for skriveundervisning. Selv i perioder, hvor der vitterlig blev oprettet en hel del nye skoler, 149

20 steg skrivefærdigheden ikke tilsvarende.»a11lagendet au skrivkunnighet ar positi vt relaterad till skoletablering under denna period (dvs ) styrks alltså inte av delta m a Le r i a l. ~( (39) Et spørgsmål som har været vanskeligt at besvare er, hvorfor skrivefærd igheden ikke fu lgte med skoleetableringer i godsejerstyrede områder. Forskerne peger på, at skrivning muligvis ikke her indgik i skoleundervisningen i samme udstrækning som senere i selvejersogne. En mere nærl iggende forklaring er nok, at da forældrene skulle betale ekstra for undervisninge n, hvad enten de boede i godsejerstyrede områder eller i sel vejerområder. så afgjorde pri va l ~1 k o nomien sagen. Et andet markant forskningsresultat er, at kvinder næsten ikke besad skri vefærdighed overhovedet i denne periode! Forskerne tager dog forbehold for materialet, idet kv inderne kan være underrepræsenteret i kilderne. Det svarer i så tilfælde til forholdet i den danske undersøgelse, hvor myndighederne ikke in teresserede sig specielt for kvinder. Klart er det, at kvinderne har en langt lavere skrivefærdighed end mænd, el forhold som kan bekræftes fra dansk side. Den anden hypotese kunne ogsa klart bekræftes. I sogne med selveje bestående af gårdmæ nd, hus mænd etc. var skrivefærdigheden langt større end i sogne, der var godsejerstyrede - ca. 25 ~ mod 7 r:å, når ma n ku n så på de voksne mænd. Blev andre end gårdmænd fj ernet fra statistikken, blev denne forskel endnu tydeligere - 50 <;0 mod lidt over l2 ~ o. Forskellen var mindst for de yngste årgange og øgede markant for aldersgruppen over 30 år. Ved at udgå fra, at de unge lærte at skrive ved 15 års alder, har man søgt at vurdere udviklingen over tid. Herved er det blevet klargjort, at skri vefærdigheden for selvejerbønder var stor allerede i l 770erne - ca. 27%. Oplysningen kan sammenholdes med Anna Thestru ps undersøgelse, der viser, at denne grad af skrivefærdighed var opnaet i begyndelsen af I 790erne i jyske landsogne for både gårdmænd og husmænd. Fra svensk side peger man på selvejer bøndernes større økonomiske og politiske indflydelse som en årsagsforkl aring til denne markante fo rskel mellem de to socioøkonomisk forskellige typer svenske landsogne. I nyere dansk historieforsknin g er til- svarende danske udviklingstendenser i landbosamfundet i slutningen af 1700tallet blevet fremdraget som indledningen til c.n større socioøkonomisk forskellig H\ ssituatlon for gårdmæ nd og husmænd/landarbejdere. På baggrund af tallene fra Skåne ville det derfor være interessant, hvis den danske undersøgelse kun ne følges op af en anden, der tog sigte på en senere periode. så man kunne se udvik lingen over tid, specielt hvorvidt der udviklede sig en fors kellig udv iklingskurve for skrivefæ rd igheden i gårdmands- respektive hus mandsstanden. Den tredje hypotese om skoleudvikjingens betydning for sk ri vefærdigheden kunne derimod ikke bekræftes. Det viste sig ved nærmere eftersyn, at der forekom en langt højere skoleudvikling i godsejerstyrede områder i slutningen af 1700-tallet end i sel v - ejersogne. Det skulle have betydet en større grad af skrivefærdighed i disse sogne - me n forholdet var det modsatte. Fra 1810 begyn: der en ny skoleudvikling - denne gang. 1 selvejeromrader. Fra denne tid vokser skn vefærdigheden netop her, og det skulle pege på en støt voksende skrivefærdighed. Den talmæssige ud vikling set over tid. viser dog, at de økonomiske faktorer slår så stærkt igen nem, at perioder med stigning i skri vefærd igheden kan efterfølges af nedgangsperioder. Generelt har den svenske undersøgelse derfor med stor vægt påvist, hvor ko mpli ~ e ret et samspil vi har med at gøre, hvor re~ lo nal og socioøkonomisk udvikling spiller sammen med udvikling i landbrugskonjunkturer, skoleetableringsperioder, den enkeltes behov for skri vefærdighed etc. etc.» ~år a resultat tyder på att variationerna ar vi kygare an genomsnitssiffror nar skri vkuno lghetens utbredning och dess forandri ng ska a l~ a lyseras. Variationer i eftelfrågan på skn v - kun nighet forefaller vara mer betydelsesfull an forandringar av utbudskaraktar (Lex. sko ~ letablering) for alt forklara skilinader I skrivkunnighetens spridning«. (46) D e rfor peger de svenske forskere på, at nye u n?ersøgeiser må foretages af behovet for sk nvefærdighed og af den påv irkningsproces som en spredning af denne færd ighed får for lokalsamfundet. Indtil da kan vi på den a n.den side af sundet glæde os over, at økono miske histo ri kere nu har fået øje for dette spænden- 150

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider.

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider. De internationale undersøgelser kan googles efter deres akronym, men megen information om de internaionale læseundersøgelser som fx PIRLS kan findes på hjemmesiden: edu.au.dk/pirls Det gælder materiale

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Hvad er der sket med kanonen?

Hvad er der sket med kanonen? HistorieLab http://historielab.dk Hvad er der sket med kanonen? Date : 28. januar 2016 Virker den eller er den kørt ud på et sidespor? Indførelsen af en kanon i historie med læreplanen Fælles Mål 2009

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Dansk skolehistorie 2 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith

Dansk skolehistorie 2 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Dansk skolehistorie 2 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Da skolen tog form 1780-1850 Christian Larsen, Erik Nørr og Pernille Sonne Indhold

Læs mere

Er de veluddannede mere tolerante?

Er de veluddannede mere tolerante? ANALYSE Juni 2010 Er de veluddannede mere tolerante? Mehmet Ümit Necef Med udgangspunkt i debatten om en række socialdemokratiske politikeres skolevalg for deres børn diskuterer artiklen den tilsyneladende

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 585 Offentligt J.nr. 13-0196787 Besvarelse af samrådsspørgsmål AZ Spørgsmål AZ: Vil ministeren sikre, at udformningen af de nye skatteregler

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Asmus Leth Olsen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Publikationen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Arbejdet med studieordninger

Arbejdet med studieordninger Arbejdet med studieordninger For at sikre de studerendes rettigheder og konstant hjælpe med at skabe den bedst mulige læreruddannelse er det nødvendigt løbende at have fokus på studieordningens kvalitet.

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Af Casper Strunge, MF I en tid hvor der diskuteres folkeskole som aldrig før, kunne man savne perspektiv på debatten. For et øjeblik

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august og

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Forum for Skoleledelse Læseranalyse

Forum for Skoleledelse Læseranalyse Copyright 2002: Forum for Skoleledelse Læseranalyse for DG Media Maj 2002 DG MEDIA Introduktion Side 2 Denne undersøgelse er gennemført af for DG Media. DG Media har ønsket at gennemføre en læserundersøgelse

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere