97 Forslag til Lokalplan 61/ Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "97 Forslag til Lokalplan 61/2011 - Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 9. maj 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 94 Trafiksikker skolevej 95 Ny boligbebyggelse på Vincavej 14, Hørby - Principiel godkendelse 96 Boligbyggeri på Udsigten i Hobro - Principiel godkendelse 97 Forslag til Lokalplan 61/ Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund 98 Forslag til Kommuneplantillæg nr Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund 99 Projektforslag til naturgasdistributionsnet til nye parceller på Søtofte og Søkærvej, Sdr.Onsild 100 Afslutning af projektet "Innovation under overfladen" 101 Flytning af Rostrup Genbrugsplads 102 Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - Optagelse af Pandrup området i Jammerbugt Kommune som interessent 103 Udkast til Spildevandsplan Beretning om kommunens miljøindsats Vintervedligeholdelse - Økonomi 106 Orientering om badevandsprofiler 107 Status for projekt om naturen ved Mariager Fjord i billeder 108 Strategiplan for tværgående ungeindsats 109 KTC studietur til Holland i perioden juni Opstilling af skulptur 111 Økonomivurdering pr. 31. marts Teknik og Miljø 112 Månedlig økonomirapport pr. 30. april Orienteringssager 114 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter

2 Åbne dagsordenpunkter P Trafiksikker skolevej I forbindelse med udarbejdelsen af Trafikhandlingsplanen 2012 og effektueringen af den nye struktur på skoleområdet vil Park og Trafik udarbejde en skolevejsundersøgelse. I første omgang omhandler skolevejsundersøgelsen kun de offentlige skoler, men på sigt er det planen, at de private skoler også skal inddrages i skolevejsundersøgelsen. Skolevejsundersøgelsen udarbejdes på baggrund af beregnede rutekort, hvor ruterne for de forventede elever i 2013 er udgangspunktet. Herudover udregnes rutekort for hele befolkningen inden for de forskellige skoledistrikter. De mest belastede ruteforløb vil efterfølgende blive gennemgået på baggrund af vejudformning, trafikuheld og krydsningspunkter. Park og Trafik vil på baggrund af rutekortene foretage en besigtigelse sammen med repræsentanter fra skolerne og gennemgå evt. løsningsmuligheder. Løsningsmulighederne prioriteres, og der udarbejdes et prisoverslag på de enkelte tiltag. Resultatet af skolevejsundersøgelsen indarbejdes i trafikhandlingsplanen 2012, hvor alle trafiksikkerhedsmæssige tiltag i kommunen er prioriteret ud fra virkning og økonomi. Undersøgelsen udarbejdes fra dagsdato og frem til sensommeren 2011, således resultaterne fra undersøgelsen kan implementeres i trafikhandlingsplanen 2012, der forventes politisk behandlet i januar Bilag Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Direktøren indstiller, at Skolevejsundersøgelsen igangsættes for de offentlige skoler. Der på sigt udarbejdes en tilsvarende skolevejsundersøgelse for de private skoler.

3 P Ny boligbebyggelse på Vincavej 14, Hørby - Principiel godkendelse Resumé KHS Huse har anmodet om en vurdering af, om at bebyggelsen på ejendommen Vincavej 14 kan fjernes, så ejendommen kan bebygges med enten parcelhuse eller rækkehuse. Ejendommen rummer den gamle proprietærgård Rosendal, og det er Plans vurdering, at den med stor sandsynlighed er bevaringsværdig. Ansøgning KHS Huse har anmodet om en vurdering af, om ejendommen Vincavej 14 kan nedrives og bebygges med ny boligbebyggelse. Ejendommen rummer den gamle proprietærgård Rosendal, som i sin nuværende form er fra Bygningen huser på nuværende tidspunkt opholdsstedet Rosendal, som er en selvejende institution. Der bor 8 unge mennesker på bostedet i alderen år. De tidligere driftsbygninger til Rosendal er fjernet på et tidligere tidspunkt. KHS Huse har overvejet at udstykke hovedbygningen i tre lejligheder, men de har efterfølgende regnet sig frem til, at dette vil medføre et driftsunderskud, da der skal ske store ombygninger af bygningen for at udstykke den til tre lejligheder. KHS Huse ønsker derfor at nedrive bygningen og udstykke ejendommen Vincavej 14 og eventuelt også ejendommen Vincavej 12 til 6-7 parcelhuse eller 20 rækkehuse. Naboejendommen Vincavej 12, hvor der på nuværende tidspunkt ligger fire rækkehuse, ejes af én af de personer, som er involveret i KHS Huse. Plangrundlag Ejendommene Vincavej 12 og 14 er omfattet af "Lokalplan nr. 153 for boligområder og et mindre centerområde ved Rosendal i Hørby Skoleby, Hobro" fra I lokalplanen er Vincavej 14 udlagt til boligformål og offentligt formål (elevboliger og undervisningslokaler for højskole og lignende). Ejendommen må ifølge lokalplanen ikke udstykkes yderligere, og den må kun bebygges i overenstemmelse med en bebyggelsesplan godkendt af Byrådet. Endelig er en stor del af ejendommen omfattet af bevaringsværdig beplantning, som ifølge lokalplanen kun må fjernes efter tilladelse fra Teknisk Forvaltning.

4 I lokalplanen er Vincavej 12 udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. En del af ejendommen er ligeledes omfattet af bevaringsværdig beplantning, men denne beplantning er fjernet. Plans vurdering Plan har foretaget en besigtigelse af ejendommen Vincavej 14 og vurderer umiddelbart, at hovedbygningen er bevaringsværdig. Plan vurderer på denne baggrund, at der bør gennemføres en SAVE-vurdering af bygningen og eventuelt også af haveanlægget for at undersøge, om det er muligt at opføre de ønskede parcelhuse eller rækkehuse eller om bygningen og eventuelt også haveanlægget bør bevares. Såfremt der skal opføres ny bebyggelse, vurderer Plan, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, da det vil være imod formålet med den eksisterende lokalplan helt at fjerne beplantningen på Vincavej 14. Bilag Oversigtskort Fotos af Rosendal Direktøren indstiller, at der gennemføres en SAVE-vurdering med henblik på at afklare muligheden for at etablere ny bebyggelse på Vincavej P Boligbyggeri på Udsigten i Hobro - Principiel godkendelse Resumé Udvalget for Teknik og Miljø behandlede på møde den 4. maj 2009 en sag om principiel tilladelse til etablering af 8 lejligheder på Udsigten 21 og 23 og en del af Udsigten 25 i Hobro. Her besluttede udvalget at meddele principiel tilladelse til det påtænkte byggeri på betingelse af, at en række forudsætninger blev overholdt. Ansøger ændrede efterfølgende projektet, da det ikke var lykkedes at sælge lejlighederne/rækkehusene i projektet. Udvalget for Teknik og Miljø behandlede derfor sagen igen på møde den 4. april 2011, hvor det blev besluttet at meddele principiel tilladelse til det

5 påtænkte byggeri, såfremt der ikke indkom relevante bemærkninger fra naboerne i forbindelse med nabohøringen. Der foreligger nu indsigelser fra nabohøringen. Plan har haft sendt projektet om byggeri på Udsigten 21, 23 og 25 i nabohøring. I denne forbindelse er der indkommet indsigelser fra ejerne af Hostrupvej 44, Hostrupvej 48 og Udsigten 18. Indsigelserne er sammen med Planafdelingens bemærkninger beskrevet i vedhæftede indsigelsesnotat. Bilag Indsigelsesnotat Snittegning (99) 1.02 Snittegning (99) 1.03 Snittegning (99) 1.04 Direktøren indstiller, at der meddeles principiel tilladelse til det påtænkte byggeri. Tilladelsen bør betinges af, at de forudsætninger, der er fremsat af Plan i breve af 1. november 2008 og 21. januar 2009 overholdes P Forslag til Lokalplan 61/ Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 61/2011 for et område til rekreative formål på Munchs Eng ved Hadsund.

6 Lokalplanen giver mulighed for at opføre et kunstnerisk bygningsværk "Glaskatedralen" på Munchs Eng i Hadsund. Lokalplanområdet, som ejes af Mariagerfjord Kommune, omfatter et areal på ca. 2,8 ha. I lokalplanen udlægges området til rekreative formål med mulighed for opførsel af et kunstnerisk bygningsværk i op til 30 meter og med et grundplan på højest 400 m2. Lokalplanområdet, der ligger på den nordlige side af Mariager Fjord, ligger som et åbent grønt areal mellem Østre Allé og fjorden. Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen, omgivet af bymæssig bebyggelse og direkte ud til kysten og placeringen af et højt bygningsværk som glaskatedralen vil være visuelt synlig fra fjorden. Der er derfor udarbejdet visualiseringer, der viser glaskatedralen placeret på Munchs Eng. Da lokalplanområdet ikke er i fuld overensstemmelse med Kommuneplan for Mariagerfjord Kommune, har Plan udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 16, som forventes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Der foreligger endnu ikke oplysninger om organisering, vedligeholdelse og levetid for kunstprojektet. Økonomi Den selvejende institution "Glaskatedral ved Mariager Fjord" har vurderet på, hvor meget udgifterne til drift og vedligehold vil beløbe sig til årligt. Deres overslag lyder på kr. årligt. Heri er der ikke beregnet udgifter til reparationer i forbindelse med hærværk og lignende. Bilag med overslag er vedhæftet sagen. Der foreligger ikke driftsbevilling til eventuelle kommunale udgifter til drift, vedligehold og reparation af glaskatedralen, ligesom den driftsmæssige levetid ikke er fastlagt. Bilag Forslag til lokalplan 61_UTM Direktøren indstiller, at forslag til "Lokalplan 61/2011 for et område til rekreative formål på Munchs Eng ved Hadsund" indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 10 ugers offentlig høring.

7 P Forslag til Kommuneplantillæg nr Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 16 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HAD.R.7. Kommuneplantillæget er udarbejdet for at sikre mulighed for vedtagelse af "Lokalplanforslag 61/2011 for et område til rekreative formål på Munchs Eng i Hadsund". Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da den maksimale bygningshøjde og etageantal ikke er i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan Der er derfor udarbejdet et forslag til nærværende kommuneplantillæg nr. 16 til fremlæggelse i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget, og hvor den maksimale bygningshøjde hæves fra 5 meter til 30 meter og antal etager hæves fra én etage til to. Bilag Forslag til kommuneplantillæg 16_UTM Direktøren indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 10 ugers offentlig høring P Projektforslag til naturgasdistributionsnet til nye parceller på Søtofte og Søkærvej, Sdr.Onsild Resumé

8 Projektforslaget omfatter forsyning med naturgas til 8 parceller på Søtofte og Søkærvej i Sdr. Onsild. HMN Naturgas har fremsendt projekt projektforslag for naturgasforsyning af udv. Søtofte og Søkærvej, Sdr.Onsild. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra udstykker om naturgasforsyning af området. Projektforslaget ønskes godkendt i henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg" BEK nr af 13/12/2005. De samfundsøkonomiske omkostninger ved naturgasbaseret varmeforsyning er ca kr. mindre end de samfundsøkonomiske omkostninger ved oliebaseret varmeforsyning over en 20- årig periode, og at naturgasprojektet således er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunalbestyrelsen skal påse at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Godkendelse meddeles i henhold til Lov om varmeforsyning 4. Bilag Projektforslag Direktøren indstiller, at projektet godkendes P Afslutning af projektet "Innovation under overfladen" Resumé Mariagerfjord Kommune har deltaget i et udviklingsprojekt, der har haft til formål at forbedre samt udvikle inddragelsen og serviceringen af de borgere i det åbne land, som har etableret et

9 privat spildevandsrenseanlæg. Projektet er nu afsluttet. Det indstilles, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at afrapporteringen af Innovation under overfladen godkendes. Udvalget for Teknik og Miljø traf den 4. juni 2007 beslutning om indførelse af en obligatorisk tømning af bundfældningstanke i Mariagerfjord Kommune. Regelmæssig tømning er anbefalet af Miljøstyrelsen og er en nødvendig forudsætning for at sikre en tilfredsstillende spildevandsrensning. Frem til kommunesammenlægningen var det alene gl. Mariager Kommune der var omfattet af en sådan tømningsordning. I perioden er samtlige ca husstande med privat spildevandsrensning i det åbne land blevet omfattet af ordningen. Ejendomme der benyttes hele året får tømt tanken hvert år, og fritidshuse hvert andet år. Erfaringerne fra gl. Mariager Kommune viste, at det er en meget administrativt tidkrævende, og til tider en konfliktfyldt proces, at introducere en obligatorisk tømningsordning. Udvalget for Teknik og Miljø tiltrådte derfor den 4. august 2008, at forvaltningen indgik et projektsamarbejde med brancheorganisationen Danske Kloakmestre, en bred vifte af virksomheder, private rådgivningsfirmaer samt uddannelsesinstitutioner om at udvikle og afprøve nye metoder til inddragelse og servicering af borgerne. Herunder at afdække typiske problemer og fejl ved de private spildevandsanlæg samt gennemføre initiativer der på sigt kan automatisere, fremme selvbetjeningsløsninger og dermed effektivisere kontakten mellem kommunen og borgerne. Ved tiltrædelsen forelå der tilsagn om ekstern finansiering fra LAG Himmerland, Velfærdsministeriet (nu Social- og Indenrigsministeriet) kr. og erhvervsvirksomheder. Det fremgår af det politiske beslutningsgrundlag, at projektet er brugerfinansieret, bl.a. som betaling for tømning af 400 bundfældningstanke. Det er almindelig praksis at udgifter til information og markedsføring betales af brugerne. Projektøkonomien i det reviderede regnskab fremgår af nedenstående skema. Den eksterne medfinansiering sikrer at projektet ikke øger brugernes afgift til tømningsordningen. Indtægter: Udgifter: LAG Himmerland Koordinator Velfærdsministeriet Teknisk udstyr og software Virksomhedssponsorater Praktiske afprøvninger Mariagerfjord Mødeafholdelse Kommune Formidlingsmaterialer Events og kloakklovn Afsluttende

10 endagsseminar Adm. og revision Rapport Sum Frivilligt arbejde: Danske Kloakmestre Fa. Biokube Projektet er nu afsluttet og afrapporteret. Som det fremgår af projektregnskabet, udgør den brugerfinansierede andel kr. For dette beløb har brugerne bl.a. fået: Tømning og registrering af 400 bundfældningstanke (værdi ca kr.) Detaljeret undersøgelse af 108 bundfældningstanke (værdi ca kr.). Viden herfra anvendes i rådgivningen af alle brugerne. Udvikling og køb af et brugervenligt og arbejdsbesparende web-baseret informationssystem, der med stor fordel kan benyttes af brugerne, tømningsentreprenøren og den kommunale forvaltning (pris kr.). Information om tømningsordningen (værdifastsættelse er ikke mulig). Der er bl.a. udviklet en hjemmeside med stort informationsindhold, svar på typiske spørgsmål fra borgere, kontaktinformation m.v.. Der er udarbejdet pjecer, plakater, plancher, opført skuespil, udarbejdet undervisningsmateriale, tv, deltagelse i Hobro Dyrskue, Forskningens døgn, Fjordens dag, bred dækning i aviser og regionalt tv m.v. Der er efterfølgende gennemført en måling af informationen blandt i alt 108 tilfældigt udvalgte husstande, som er omfattet af tømningsordningen. 97 % af de adspurgte har hørt om tømningsordningen, 93 % af de adspurgte har hørt om ordningen via det udsendte informationsmateriale og 67 % har læst det. 62 % svarede at ordningen er god for dem og miljøet. Afrapporteringen er efterfølgende, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med de statslige tilskud til projektet, præsenteret for landets øvrige kommuner. Det udarbejdede informationsmateriale kan frit anvendes af andre kommuner. Bilag Folder om tømning af bundfældningstanke Brev til ejere af bundfældningstank der skal tømmes.

11 Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at afrapporteringen af Innovation under overfladen godkendes P Flytning af Rostrup Genbrugsplads Resumé I forbindelse med en gennemgang af alle genbrugspladser i kommunen i 2008 kunne det konstateres, at genbrugspladsen i Rostrup ikke lever op til de nutidige krav, hverken miljømæssigt eller driftsmæssigt. Forvaltningen udarbejdede i 2009 et oplæg til renovering og opgradering af pladsen, hvilket blev stillet i bero med henblik på en nærmere vurdering af pladsens fremtid. Det er forvaltningens vurdering, at aktiviteterne på Rostrup Genbrugsplads bør flyttes til en lokalitet i erhvervsområdet i den sydlige del af Arden by. Direktøren indstiller, at der arbejdes videre med en plan for flytning af genbrugspladsen. Genbrugspladsen er placeret tilknytning til et habitatområde, og i øvrigt omgivet af beskyttet natur, hvilket betyder, at en evt. udvidelse - eller iværksættelse af nye aktiviteter på pladsen kan vanskeliggøres. Ligeledes kan den forestående revision af pladsens miljøgodkendelse medføre en række særlige udfordringer på grund af den nuværende placering. Dette sammenholdt med, at en renovering af pladsen vil være så omfattende, at det kan blive ligeså omkostningstungt, som ved en nyetablering har givet anledning til overvejelserne om en helt ny placering. I overvejelserne omkring en ny placering er indgået affaldsplanens servicemål om, at der maksimalt må være 15. min. kørsel til en genbrugsplads, samt at pladsen bør placeres bynært, hvor der er et stort kundegrundlag og under stadig hensyntagen til minimering af evt. gener for de omkringboende. Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen - i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding fundet en driftsmæssig- og miljømæssig bedre placering af en genbrugsplads i Arden området. Området er et kommunalt ejet areal, som er beliggende i et lokalplanlagt erhvervsområde i

12 udkanten af Arden. Arealet er i dag udlejet på en 5 årig kontrakt, som udløber i august Af de 6 ha, som lejeaftalen omhandler, vil arealbehovet til genbrugspladsen udgøre ca. 2,0 ha. Forvaltningen foreslår: At der arbejdes vider på at flytte genbrugspladsen i Rostrup til en lokalitet i industriområdet i Arden i løbet af At der udarbejdes en plan for restaurering af arealet i Rostrup når pladsen nedlægges. At lejeaftalen på arealet i Arden ikke forlænges fsv. angår den del af arealet som skal disponeres til genbrugsplads, i alt ca. 2 ha.. At der aftales en model for finansiering af pladsen i Arden med I/S Fælles Forbrænding. At der på i løbet af efteråret fremlægges en samlet plan for flytning af genbrugspladsen, herunder et forslag til finansiering af projektet. Genbrugspladsen i Rostrup er med virkning 1. januar 2011, solgt til I/S Fælles Forbrænding med en tilbagekøbsklausul i fald pladsen nedlægges, hvilket vil blive en realitet hvis forvaltningens anbefalinger følges. Tilbagekøbsprisen er ca. kr , som afholdes af det brugerfinansierede område. Økonomi Der foreligger ikke pt. en afklaring af den samlede økonomi i projektet. Hvis projektet realiseres, skal udgifterne afholdes inden for det brugerfinansierede område. Bilag Kortskitse Direktøren indstiller, at der arbejdes videre med en plan for flytning af genbrugspladsen P Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - Optagelse af Pandrup området i Jammerbugt Kommune som interessent

13 Resumé I/S Reno-Nord har den 28. marts 2011 fremsendt forslag til aftale om samarbejdsudvidelse og til vedtægtsændringer, som medfører, at Jammerbugt Kommunes deltagelse i interessentskabet udvides med det område, der omfatter den tidligere Pandrup Kommune. Direktøren indstiller, at vedtægtsændringen anbefales og oversendes til Byrådets godkendelse. De fremsendte vedtægtsændringer tager højde for de grundlæggende kommunalretlige principper ved etablering og udvidelse af fælleskommunale samarbejder efter 60, stk.. 1 i den kommunale styrelseslov. Heraf følger det, at der skal ske en rimelig og forholdsmæssig fordeling af byrder og fordele, herunder, at de enkelte kommuner hverken yder støtte til eller modtager støtte fra andre kommuner i fællesskabet. En hovedtanke bag udvidelsen er således, at den vil være til gensidig fordel. Det har været udgangspunktet, at der ikke skal foretages kontant indskud ved udvidelsen, dels fordi der ikke er et kontantbehov i fællesskabet, og dels fordi et sådant krav ville kunne være en hindring for en kommunes ønske om at indgå i en udvidelse. Med det formål, at der ikke må ske en formueforskydning mellem kommunerne, er der indarbejdet et økonomisk princip i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen, som sikrer, at der ikke sker overflytning af værdier fra nogle kommuner til andre. Der er desuden indarbejdet et system til sikring af, at merværdier, som stammer fra tiden før en udvidelse - for eksempel i tilfælde af salg til tredjemand - alene fordeles i den oprindelige ejerkreds. Det fremgår af udvidelsesaftalen, at den tidligere Pandrup Kommune indgår i interessentskabet efter samme forholdsmæssige beregningsprincip, som hidtil har været gældende for samarbejdet, og som er beskrevet i samarbejdsudvidelsesaftalens pkt 4.2. Der gælder således følgende for den aktuelle udvidelse: Pandrup-området optages uden at Jammerbugt Kommune foretager et kapitalindskud, men med en regnskabsmæssig opdeling, således at der ikke overføres kapital fra eksisterende interessenter til det nye interessentområde. Den nuværende garantistillelse hos interessentkommunerne for selskabets låneoptagelse til ovnlinje 4 ændres således, at det er befolkningstallene inklusiv Pandrup området, som er beregningsgrundlaget ved fordelingen af størrelsen på lånegarantien. Jammerbugt Kommune vil således ved en optagelse af Pandrup-området som interessent skulle yde en lidt større garantistillelse end før udvidelse af interessentområdet, og de øvrige interessentkommuner en tilsvarende lidt mindre garantistillelse. Der ydes kørselsudligning for dagrenovation fra Pandrup-området i henhold til gældende overenskomst. Økonomi

14 Såfremt aftale og vedtægtsændringer tiltrædes af samtlige medlemskommuner, medfører det, at Mariagerfjord Kommunes lånegaranti til en ny ovnlinje 4 reduceres en anelse. Herudover giver ændringerne ikke umiddelbart anledning til økonomiske og regnskabsmæssige konsekvenser. Direktøren indstiller, at vedtægtsændringen anbefales og oversendes til Byrådets godkendelse P Udkast til Spildevandsplan Resumé Der er udarbejdet et udkast til en plan for bortskaffelse af spildevand i Mariagerfjord Kommune for perioden Planen er ledsaget af en miljøvurdering. Det indstilles, at udkastet til spildevandsplan videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om fremlæggelse i offentlig høring i minimum 8 uger. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af spildevandsplanen. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 32 skal kommunen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevandet. Spildevandsplanen skal beskrive den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Mariagerfjord Kommune. Spildevandsplanen skal desuden belyse de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Spildevand a/s. Når udkastet til spildevandsplan vedtages endeligt afløser den de hidtil gældende spildevandsplaner og tillæg hertil for gl. Arden, Hobro, Hadsund samt dele af Mariager, Nørager og Aalestrup kommuner, samt tillæg vedtaget i Mariagerfjord Kommune i perioden Spildevandsplanen er det retlige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem, samt for rensningen af spildevand i det åbne land. Spildevandsplanen beskriver endvidere de opgaver, der udføres i Mariagerfjord Spildevand a/s.

15 Udkastet til spildevandsplan indeholder bl.a. følgende væsentlige elementer: - Ansvarsfordelingen mellem Mariagerfjord Kommune (myndighed) og Mariagerfjord Spildevand a/s (drift), kap Målsætninger for spildevandshåndteringen, kap Prioriterede indsatser med henblik på at forbedre miljøkvaliteten i spildevandsbelastede vandområder, kap Planlagt struktur for det nye Mariagerfjord Renseanlæg ved Hadsund med tilhørende ledningsanlæg, kap Håndtering af slam fra bundfældningstanke i det åbne land efter færdiggørelsen af Mariagerfjord Renseanlæg. Restriktioner for udbringning af slam på landbrugsjord, hidrørende fra kommunens egne renseanlæg, kap Alt spildevand og regnvand tilstræbes på sigt at blive håndteret i adskilte kloaksystemer kap Kloakfornyelsestiltag i perioden , herunder omkloakering af fællessystemer til separat- eller spildevandskloak, kap Spildevandsrensning i det åbne land, herunder obligatorisk tømning af bundfældningstanke. Nye spildevandsanlæg skal som minimum rense for organisk stof. Nedsivning af spildevand foretrækkes, med mindre det strider med hensyn til grundvandsbeskyttelsen, kap Spildevandskloakering af byerne Sem, Ajstrup, Getterup, Broløs og Vester Tørslev samt områderne Ørnedalsvej og Teglværksområdet ved Hobro sydøst, kap Stillingtagen til evt. spildevandskloakering af udvalgte sommerhusområder ved Øster Hurup og Als i , efter afsluttet kortlægning, kap Ved byggemodninger er det normalt Mariagerfjord Spildevand a/s der etablerer det offentlige spildevandsanlæg. Ved private byggemodninger kan bygherren vælge at etablere anlægget som et privat anlæg, der efterfølgende overtages af Mariagerfjord Spildevand a/s, i henhold til vilkår i betalingsvedtægten, kap Ekspropriationsbeslutning til etablering af nødvendige offentlige kloakanlæg, bassiner og pumpestationer m.v. på private arealer, kap Dimensionering af det offentlige kloaksystem, bl.a. under hensyntagen til forøget nedbør som følge af klimaforandringer, kap Investeringsplan , kap Miljøvurdering, kap. 14. På grund af materialets omfang er bilagene til spildevandsplanen ikke udsendt med dagsordenen, men kan ses på kommunens hjemmeside; Borger > Natur og Miljø > Vand > Spildevand og regnvand > Udkast til spildevandsplan. Spildevandsplanen vil bl.a. skulle suppleres, når den statslige vandplan træder i kraft (forventeligt) ultimo 2011.

16 Miljøvurderingen offentliggøres som en del af selve spildevandsplanen. Indtil offentlighedsfasens udløb efter minimum 8 uger, vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af planen. Kommunens vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Der er ikke krav om afholdelse af offentligt møde om spildevandsplanen i forbindelse med høringsfasen. Forvaltningen anbefaler at der afholdes et offentligt møde i Hadsund, hvor bl.a. kommunens overvejelser vedr. placering af det nye Mariagerfjord Renseanlæg kan fremlægges. Økonomi De udgiftskrævende aktiviteter finansieres af de enkelte grundejere eller af Mariagerfjord Spildevand a/s, det vil sige for takstfinansierede midler. Efter gennemførelsen af vandreformen er myndigheds- og driftsopgaver blevet adskilt på spildevandsområdet. En række administrative opgaver er hidtil blevet løst af ansatte hos Mariagerfjord Spildevand a/s. Dette forhindres fremover af vandreformen. Mariagerfjord Kommune er ikke blevet kompenseret for den ekstra administrative og økonomiske byrde. Bilag Endelig tekst Spildevandsplan Mariagerfjord, februar 2010 Direktøren indstiller, at udkastet til spildevandsplan videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om fremlæggelse i offentlig høring i minimum 8 uger, og at der afholdes et offentligt møde om planen i Hadsund. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af spildevandsplanen K Beretning om kommunens miljøindsats 2010 Resumé Kommunen skal en gang årligt udarbejde beretning om kommunens miljøindsats. Beretningen skal sendes til Miljøstyrelsen og efterfølgende offentliggøres.

17 Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Natur og Miljø har udarbejdet beretning om kommunens miljøindsats i 2010 inden for Miljøbeskyttelsesloven og Lov om godkendelse af husdyrbrug. Beretningen viser at Mariagerfjord Kommune lever op til de tilsynsfrekvenser, der er gældende inden for de enkelte virksomhedskategorier og landbrug. Forvaltningen arbejder for at hæve aktivitetsniveauet for miljøtilsynet således, at der skabes en større margen til de minimumskrav, som er det nuværende niveau for tilsynsindsatsen. Beretning om forvaltningens miljøindsats i 2010 er vedhæftet som bilag. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning G Vintervedligeholdelse - Økonomi Resumé På udvalgsmødet den 4. april 2011 besluttede udvalget at drøfte sagen påny. Baggrunden for sagen er de seneste to års ekstreme vintersæsoner, der har medført betydelige overskridelser af driftsbudgetterne for vintervedligeholdelse. I notatet fra marts 2011 er sagen delvis beskrevet. Det er ikke alene kontoen for vintervedligeholdelse, der har været belastet ekstraordinært. Udgifterne til lapning af asfalthuller, opretning/udskiftning af vejskilte, retablering af "bortskrællede" rabatter, grus til vejkanter, påkørte autoværn, ødelagte kantsten og fortove, nedløbsbrønde fyldt op med sand og ekstra affaldsmængder ved gadefejning m.m. er afholdt af Park og Trafik's øvrige driftskonti.

18 Park og Trafik's markpersonale har brugt ekstraordinært mange timer med snerydningsmateriel. Det betyder, at der ikke har været så meget tid til øvrige driftsopgaver i årets første måneder. Under normale vinterforhold bruger markpersonalet tid på en lang række øvrige driftsopgaver. Når snerydningsmateriellet næsten kører i døgndrift, bruges samtidig store mængder brændstof, ligesom nedslidningen af køretøjer og materiel bliver ekstraordinært stor. Sædvanligvis konteres mandskabets timeforbrug, materielreparation og brændstof på andre konti end vintervedligeholdelse i det kommunale økonomisystem. De officielle regnskabstal giver således ikke et entydigt billede af hverken omkostninger eller udgifter til vintervedligeholdelsen. Det kommunale regnskab er i øvrigt et såkaldt udgiftsbaseret regnskab og ikke et omkostningsbaseret regnskab. Det betyder bl.a., at der ikke indregnes afskrivning og forrentning på materiellet. Det officielle regnskab for 2010 viser, at der på kontoen for vintervedligeholdelse er bogført udgifter på i alt 16,4 mio. kr., der skal ses i forhold til det korrigerede budget på 9,6 mio. kr. Vinterudgifter baseret på omkostninger Hvis man i stedet opgør de totale vinterudgifter i 2010 på baggrund af omkostningerne, ser regnskabet i oversigtstal anderledes ud: Bogførte udgifter Maskintimer Eget mandskab Skader på vejinventar I alt 16,4 mio. kr. 11,1 mio. kr. (drift, brændstof, afskrivning m.m.) 7,8 mio. kr. 2,3 mio. kr. 37,6 mio. kr. Der er således en difference på 21,2 mio. kr. mellem den bogførte udgift på konto for vintervedligeholdelse og de reelle omkostninger. Budget Konsekvenser Hvilke konsekvenser har/får den hårde vinter for driftsafdelingens virke i den kommende tid? På nuværende tidspunkt kender vi stort set alle driftsudgifter til vintervedligeholdelsen i første del af Der er pr. 28. april 2011 bogført udgifter på 3,3 mio. kr. på kontoen. Hvis man skønner, at den sidste del af vinteren forløber som sidste del af 2009, må der forventes et underskud på ca. 2 mio. kr. ved årets udgang. Dette fremgår i øvrigt af den økonomivurdering, som blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget i april-mødet.

19 Derudover bedes Teknik- og Miljøudvalget forholde sig til vinterens økonomiske konsekvenser for budget og serviceniveau for 2011 på de øvrige driftskonti. Det drejer sig samlet set om følgende udgifter: A 2 mio. kr. til finansiering af et forventet underskud på konto for vintervedligeholdelse B 2,3 mio. kr. til udbedring af de skader, der ekstraordinært er påført vejnet og vejinventar som følge af vinteren. C 0,8 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til brændstof og reparationer. D Ikke-udførte ordinære driftsopgaver for ca. 4 mio. kr. (ekstraordinære medarbejdertimer og overtidsbetaling/afspadsering). Ad A Er tidligere behandlet i april-mødet under økonomiopfølgning. Ad B og C Udgifterne er opgjort i notatet fra marts 2011, men indgår ikke i økonomiopfølgningen. Ad D Ifølge den seneste opgørelse af saldoen over de optjente overtimer, er denne nedbragt betydeligt. Den løbende afspadsering af overtimerne har dog også haft den konsekvens, at der ikke er udført den sædvanlige mængde serviceopgaver på andre områder. Derudover har den hårde vinter gjort, at mandskabet næsten udelukkende har udført vintervedligeholdelsesopgaver og har derfor ikke kunnet udføre sædvanlige driftsopgaver. Park og Trafik anslår, at de ikke udførte opgaver svarer til ca mandtimer eller ca. 4 mio. kr. som et groft overslag. Eksempler på opgaver, der ikke er blevet udført eller udskudt: Reparationer på fortove og kantsten, beskæringer af beplantninger langs veje, udskiftning af skilte, oprensning af grøfter, klargøring af borde og bænke, klargøring af boldbaner o.s.v. Samlet set vil en fastholdelse af serviceniveauet kræve tilført i alt ca. 9 mio. kr. ekstra eller alternativt en tilsvarende tilpasning af serviceniveauet.

20 Direktøren indstiller, at udvalget forholder sig til vinterens konsekvenser for budget og serviceniveau A Orientering om badevandsprofiler Resumé Forvaltningen har udarbejdet badevandsprofiler for 25 badevandsstationer i Mariagerfjord Kommune. Badevandsprofilerne, som findes på kommunens hjemmeside viser, at badevandskvaliteten i Mariagerfjord Kommune generelt er meget tilfredsstillende. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. I henhold til bekendtgørelse om badevand og badeområder, skal kommunen udarbejde badevandsprofiler for alle områder der er udlagt til badeformål. Badevandsprofilerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den 24. marts Badevandsprofiler er beskrivelser af badevandsområderne; både med hensyn til omgivelserne og især med hensyn til sunhedsmæssige risikofaktorer og forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badenes sundhed. Badevandsprofilerne samler viden om mulige kilder til nedsat badevandskvalitet, kildernes effekter og risikoen for nedsat badevandskvalitet. Dermed giver badevandsprofilen grundlag for information til offentligheden om badevandets kvalitet. Badevandsprofilen skal indeholde følgende temaer: Beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrogeologiske egenskaber. Beskrivelse af mulige forureningskilder. Risiko for blågrønalger. Risiko for markroalger -og/eller fytroplanktonvækst. Ved risiko for forurening, herunder varsling. Kontrolovervågningsstedets beliggenhed Andre relevante oplysninger. Badevandsprofilerne skal endvidere indeholde en klassificering af badevandet efter fastlagte kriterier, som "ringe", "tilfredsstillende" "godt", eller "udmærket". Klassificeringen skal ske på

97 Forslag til Lokalplan 61/ Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund

97 Forslag til Lokalplan 61/ Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 9. maj 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Jens Riise Dalgaard og Peter Schrøder var fraværende. Melanie Simick ankom

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 24. januar 2012 kl. 09:00 i Skovgården i Hadsund, Timandsvej 25, Hadsund Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsberetning 2011 for Seniorrådet

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Forslag HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Vojensvej TILLÆG NR. 02 Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Hædersdalvej vej is rpr ve Klø HVIDOVRE KOMMUNE Målforhold 1:2000 TILLÆGGETS

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Baggrundsnotat Ophørsaftalen

Baggrundsnotat Ophørsaftalen Aarhus 11. maj 2016 Kristian Raun Larsen T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0014 phe/rfj/jhp Baggrundsnotat Ophørsaftalen 1. Indledning Formålet med notatet er at redegøre for indholdet

Læs mere

124 Frigivelse af anlægsmidler (rådighedsbeløb) på området for Børn og Familie

124 Frigivelse af anlægsmidler (rådighedsbeløb) på området for Børn og Familie Referat fra mødet i Økonomiudvalget den 18. maj 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Mødet sluttede kl. 20.30 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 119 Økonomirapporter pr. 30. april 2011 120 Økonomivurdering

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 8. marts 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/02531 Den Ref.: Tlf.nr. tf/sso 8940 2518

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere