97 Forslag til Lokalplan 61/ Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "97 Forslag til Lokalplan 61/2011 - Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 9. maj 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 94 Trafiksikker skolevej 95 Ny boligbebyggelse på Vincavej 14, Hørby - Principiel godkendelse 96 Boligbyggeri på Udsigten i Hobro - Principiel godkendelse 97 Forslag til Lokalplan 61/ Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund 98 Forslag til Kommuneplantillæg nr Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund 99 Projektforslag til naturgasdistributionsnet til nye parceller på Søtofte og Søkærvej, Sdr.Onsild 100 Afslutning af projektet "Innovation under overfladen" 101 Flytning af Rostrup Genbrugsplads 102 Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - Optagelse af Pandrup området i Jammerbugt Kommune som interessent 103 Udkast til Spildevandsplan Beretning om kommunens miljøindsats Vintervedligeholdelse - Økonomi 106 Orientering om badevandsprofiler 107 Status for projekt om naturen ved Mariager Fjord i billeder 108 Strategiplan for tværgående ungeindsats 109 KTC studietur til Holland i perioden juni Opstilling af skulptur 111 Økonomivurdering pr. 31. marts Teknik og Miljø 112 Månedlig økonomirapport pr. 30. april Orienteringssager 114 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter

2 Åbne dagsordenpunkter P Trafiksikker skolevej I forbindelse med udarbejdelsen af Trafikhandlingsplanen 2012 og effektueringen af den nye struktur på skoleområdet vil Park og Trafik udarbejde en skolevejsundersøgelse. I første omgang omhandler skolevejsundersøgelsen kun de offentlige skoler, men på sigt er det planen, at de private skoler også skal inddrages i skolevejsundersøgelsen. Skolevejsundersøgelsen udarbejdes på baggrund af beregnede rutekort, hvor ruterne for de forventede elever i 2013 er udgangspunktet. Herudover udregnes rutekort for hele befolkningen inden for de forskellige skoledistrikter. De mest belastede ruteforløb vil efterfølgende blive gennemgået på baggrund af vejudformning, trafikuheld og krydsningspunkter. Park og Trafik vil på baggrund af rutekortene foretage en besigtigelse sammen med repræsentanter fra skolerne og gennemgå evt. løsningsmuligheder. Løsningsmulighederne prioriteres, og der udarbejdes et prisoverslag på de enkelte tiltag. Resultatet af skolevejsundersøgelsen indarbejdes i trafikhandlingsplanen 2012, hvor alle trafiksikkerhedsmæssige tiltag i kommunen er prioriteret ud fra virkning og økonomi. Undersøgelsen udarbejdes fra dagsdato og frem til sensommeren 2011, således resultaterne fra undersøgelsen kan implementeres i trafikhandlingsplanen 2012, der forventes politisk behandlet i januar Bilag Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Direktøren indstiller, at Skolevejsundersøgelsen igangsættes for de offentlige skoler. Der på sigt udarbejdes en tilsvarende skolevejsundersøgelse for de private skoler.

3 P Ny boligbebyggelse på Vincavej 14, Hørby - Principiel godkendelse Resumé KHS Huse har anmodet om en vurdering af, om at bebyggelsen på ejendommen Vincavej 14 kan fjernes, så ejendommen kan bebygges med enten parcelhuse eller rækkehuse. Ejendommen rummer den gamle proprietærgård Rosendal, og det er Plans vurdering, at den med stor sandsynlighed er bevaringsværdig. Ansøgning KHS Huse har anmodet om en vurdering af, om ejendommen Vincavej 14 kan nedrives og bebygges med ny boligbebyggelse. Ejendommen rummer den gamle proprietærgård Rosendal, som i sin nuværende form er fra Bygningen huser på nuværende tidspunkt opholdsstedet Rosendal, som er en selvejende institution. Der bor 8 unge mennesker på bostedet i alderen år. De tidligere driftsbygninger til Rosendal er fjernet på et tidligere tidspunkt. KHS Huse har overvejet at udstykke hovedbygningen i tre lejligheder, men de har efterfølgende regnet sig frem til, at dette vil medføre et driftsunderskud, da der skal ske store ombygninger af bygningen for at udstykke den til tre lejligheder. KHS Huse ønsker derfor at nedrive bygningen og udstykke ejendommen Vincavej 14 og eventuelt også ejendommen Vincavej 12 til 6-7 parcelhuse eller 20 rækkehuse. Naboejendommen Vincavej 12, hvor der på nuværende tidspunkt ligger fire rækkehuse, ejes af én af de personer, som er involveret i KHS Huse. Plangrundlag Ejendommene Vincavej 12 og 14 er omfattet af "Lokalplan nr. 153 for boligområder og et mindre centerområde ved Rosendal i Hørby Skoleby, Hobro" fra I lokalplanen er Vincavej 14 udlagt til boligformål og offentligt formål (elevboliger og undervisningslokaler for højskole og lignende). Ejendommen må ifølge lokalplanen ikke udstykkes yderligere, og den må kun bebygges i overenstemmelse med en bebyggelsesplan godkendt af Byrådet. Endelig er en stor del af ejendommen omfattet af bevaringsværdig beplantning, som ifølge lokalplanen kun må fjernes efter tilladelse fra Teknisk Forvaltning.

4 I lokalplanen er Vincavej 12 udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. En del af ejendommen er ligeledes omfattet af bevaringsværdig beplantning, men denne beplantning er fjernet. Plans vurdering Plan har foretaget en besigtigelse af ejendommen Vincavej 14 og vurderer umiddelbart, at hovedbygningen er bevaringsværdig. Plan vurderer på denne baggrund, at der bør gennemføres en SAVE-vurdering af bygningen og eventuelt også af haveanlægget for at undersøge, om det er muligt at opføre de ønskede parcelhuse eller rækkehuse eller om bygningen og eventuelt også haveanlægget bør bevares. Såfremt der skal opføres ny bebyggelse, vurderer Plan, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, da det vil være imod formålet med den eksisterende lokalplan helt at fjerne beplantningen på Vincavej 14. Bilag Oversigtskort Fotos af Rosendal Direktøren indstiller, at der gennemføres en SAVE-vurdering med henblik på at afklare muligheden for at etablere ny bebyggelse på Vincavej P Boligbyggeri på Udsigten i Hobro - Principiel godkendelse Resumé Udvalget for Teknik og Miljø behandlede på møde den 4. maj 2009 en sag om principiel tilladelse til etablering af 8 lejligheder på Udsigten 21 og 23 og en del af Udsigten 25 i Hobro. Her besluttede udvalget at meddele principiel tilladelse til det påtænkte byggeri på betingelse af, at en række forudsætninger blev overholdt. Ansøger ændrede efterfølgende projektet, da det ikke var lykkedes at sælge lejlighederne/rækkehusene i projektet. Udvalget for Teknik og Miljø behandlede derfor sagen igen på møde den 4. april 2011, hvor det blev besluttet at meddele principiel tilladelse til det

5 påtænkte byggeri, såfremt der ikke indkom relevante bemærkninger fra naboerne i forbindelse med nabohøringen. Der foreligger nu indsigelser fra nabohøringen. Plan har haft sendt projektet om byggeri på Udsigten 21, 23 og 25 i nabohøring. I denne forbindelse er der indkommet indsigelser fra ejerne af Hostrupvej 44, Hostrupvej 48 og Udsigten 18. Indsigelserne er sammen med Planafdelingens bemærkninger beskrevet i vedhæftede indsigelsesnotat. Bilag Indsigelsesnotat Snittegning (99) 1.02 Snittegning (99) 1.03 Snittegning (99) 1.04 Direktøren indstiller, at der meddeles principiel tilladelse til det påtænkte byggeri. Tilladelsen bør betinges af, at de forudsætninger, der er fremsat af Plan i breve af 1. november 2008 og 21. januar 2009 overholdes P Forslag til Lokalplan 61/ Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 61/2011 for et område til rekreative formål på Munchs Eng ved Hadsund.

6 Lokalplanen giver mulighed for at opføre et kunstnerisk bygningsværk "Glaskatedralen" på Munchs Eng i Hadsund. Lokalplanområdet, som ejes af Mariagerfjord Kommune, omfatter et areal på ca. 2,8 ha. I lokalplanen udlægges området til rekreative formål med mulighed for opførsel af et kunstnerisk bygningsværk i op til 30 meter og med et grundplan på højest 400 m2. Lokalplanområdet, der ligger på den nordlige side af Mariager Fjord, ligger som et åbent grønt areal mellem Østre Allé og fjorden. Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen, omgivet af bymæssig bebyggelse og direkte ud til kysten og placeringen af et højt bygningsværk som glaskatedralen vil være visuelt synlig fra fjorden. Der er derfor udarbejdet visualiseringer, der viser glaskatedralen placeret på Munchs Eng. Da lokalplanområdet ikke er i fuld overensstemmelse med Kommuneplan for Mariagerfjord Kommune, har Plan udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 16, som forventes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Der foreligger endnu ikke oplysninger om organisering, vedligeholdelse og levetid for kunstprojektet. Økonomi Den selvejende institution "Glaskatedral ved Mariager Fjord" har vurderet på, hvor meget udgifterne til drift og vedligehold vil beløbe sig til årligt. Deres overslag lyder på kr. årligt. Heri er der ikke beregnet udgifter til reparationer i forbindelse med hærværk og lignende. Bilag med overslag er vedhæftet sagen. Der foreligger ikke driftsbevilling til eventuelle kommunale udgifter til drift, vedligehold og reparation af glaskatedralen, ligesom den driftsmæssige levetid ikke er fastlagt. Bilag Forslag til lokalplan 61_UTM Direktøren indstiller, at forslag til "Lokalplan 61/2011 for et område til rekreative formål på Munchs Eng ved Hadsund" indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 10 ugers offentlig høring.

7 P Forslag til Kommuneplantillæg nr Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 16 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HAD.R.7. Kommuneplantillæget er udarbejdet for at sikre mulighed for vedtagelse af "Lokalplanforslag 61/2011 for et område til rekreative formål på Munchs Eng i Hadsund". Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da den maksimale bygningshøjde og etageantal ikke er i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan Der er derfor udarbejdet et forslag til nærværende kommuneplantillæg nr. 16 til fremlæggelse i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget, og hvor den maksimale bygningshøjde hæves fra 5 meter til 30 meter og antal etager hæves fra én etage til to. Bilag Forslag til kommuneplantillæg 16_UTM Direktøren indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 10 ugers offentlig høring P Projektforslag til naturgasdistributionsnet til nye parceller på Søtofte og Søkærvej, Sdr.Onsild Resumé

8 Projektforslaget omfatter forsyning med naturgas til 8 parceller på Søtofte og Søkærvej i Sdr. Onsild. HMN Naturgas har fremsendt projekt projektforslag for naturgasforsyning af udv. Søtofte og Søkærvej, Sdr.Onsild. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra udstykker om naturgasforsyning af området. Projektforslaget ønskes godkendt i henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg" BEK nr af 13/12/2005. De samfundsøkonomiske omkostninger ved naturgasbaseret varmeforsyning er ca kr. mindre end de samfundsøkonomiske omkostninger ved oliebaseret varmeforsyning over en 20- årig periode, og at naturgasprojektet således er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunalbestyrelsen skal påse at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Godkendelse meddeles i henhold til Lov om varmeforsyning 4. Bilag Projektforslag Direktøren indstiller, at projektet godkendes P Afslutning af projektet "Innovation under overfladen" Resumé Mariagerfjord Kommune har deltaget i et udviklingsprojekt, der har haft til formål at forbedre samt udvikle inddragelsen og serviceringen af de borgere i det åbne land, som har etableret et

9 privat spildevandsrenseanlæg. Projektet er nu afsluttet. Det indstilles, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at afrapporteringen af Innovation under overfladen godkendes. Udvalget for Teknik og Miljø traf den 4. juni 2007 beslutning om indførelse af en obligatorisk tømning af bundfældningstanke i Mariagerfjord Kommune. Regelmæssig tømning er anbefalet af Miljøstyrelsen og er en nødvendig forudsætning for at sikre en tilfredsstillende spildevandsrensning. Frem til kommunesammenlægningen var det alene gl. Mariager Kommune der var omfattet af en sådan tømningsordning. I perioden er samtlige ca husstande med privat spildevandsrensning i det åbne land blevet omfattet af ordningen. Ejendomme der benyttes hele året får tømt tanken hvert år, og fritidshuse hvert andet år. Erfaringerne fra gl. Mariager Kommune viste, at det er en meget administrativt tidkrævende, og til tider en konfliktfyldt proces, at introducere en obligatorisk tømningsordning. Udvalget for Teknik og Miljø tiltrådte derfor den 4. august 2008, at forvaltningen indgik et projektsamarbejde med brancheorganisationen Danske Kloakmestre, en bred vifte af virksomheder, private rådgivningsfirmaer samt uddannelsesinstitutioner om at udvikle og afprøve nye metoder til inddragelse og servicering af borgerne. Herunder at afdække typiske problemer og fejl ved de private spildevandsanlæg samt gennemføre initiativer der på sigt kan automatisere, fremme selvbetjeningsløsninger og dermed effektivisere kontakten mellem kommunen og borgerne. Ved tiltrædelsen forelå der tilsagn om ekstern finansiering fra LAG Himmerland, Velfærdsministeriet (nu Social- og Indenrigsministeriet) kr. og erhvervsvirksomheder. Det fremgår af det politiske beslutningsgrundlag, at projektet er brugerfinansieret, bl.a. som betaling for tømning af 400 bundfældningstanke. Det er almindelig praksis at udgifter til information og markedsføring betales af brugerne. Projektøkonomien i det reviderede regnskab fremgår af nedenstående skema. Den eksterne medfinansiering sikrer at projektet ikke øger brugernes afgift til tømningsordningen. Indtægter: Udgifter: LAG Himmerland Koordinator Velfærdsministeriet Teknisk udstyr og software Virksomhedssponsorater Praktiske afprøvninger Mariagerfjord Mødeafholdelse Kommune Formidlingsmaterialer Events og kloakklovn Afsluttende

10 endagsseminar Adm. og revision Rapport Sum Frivilligt arbejde: Danske Kloakmestre Fa. Biokube Projektet er nu afsluttet og afrapporteret. Som det fremgår af projektregnskabet, udgør den brugerfinansierede andel kr. For dette beløb har brugerne bl.a. fået: Tømning og registrering af 400 bundfældningstanke (værdi ca kr.) Detaljeret undersøgelse af 108 bundfældningstanke (værdi ca kr.). Viden herfra anvendes i rådgivningen af alle brugerne. Udvikling og køb af et brugervenligt og arbejdsbesparende web-baseret informationssystem, der med stor fordel kan benyttes af brugerne, tømningsentreprenøren og den kommunale forvaltning (pris kr.). Information om tømningsordningen (værdifastsættelse er ikke mulig). Der er bl.a. udviklet en hjemmeside med stort informationsindhold, svar på typiske spørgsmål fra borgere, kontaktinformation m.v.. Der er udarbejdet pjecer, plakater, plancher, opført skuespil, udarbejdet undervisningsmateriale, tv, deltagelse i Hobro Dyrskue, Forskningens døgn, Fjordens dag, bred dækning i aviser og regionalt tv m.v. Der er efterfølgende gennemført en måling af informationen blandt i alt 108 tilfældigt udvalgte husstande, som er omfattet af tømningsordningen. 97 % af de adspurgte har hørt om tømningsordningen, 93 % af de adspurgte har hørt om ordningen via det udsendte informationsmateriale og 67 % har læst det. 62 % svarede at ordningen er god for dem og miljøet. Afrapporteringen er efterfølgende, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med de statslige tilskud til projektet, præsenteret for landets øvrige kommuner. Det udarbejdede informationsmateriale kan frit anvendes af andre kommuner. Bilag Folder om tømning af bundfældningstanke Brev til ejere af bundfældningstank der skal tømmes.

11 Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at afrapporteringen af Innovation under overfladen godkendes P Flytning af Rostrup Genbrugsplads Resumé I forbindelse med en gennemgang af alle genbrugspladser i kommunen i 2008 kunne det konstateres, at genbrugspladsen i Rostrup ikke lever op til de nutidige krav, hverken miljømæssigt eller driftsmæssigt. Forvaltningen udarbejdede i 2009 et oplæg til renovering og opgradering af pladsen, hvilket blev stillet i bero med henblik på en nærmere vurdering af pladsens fremtid. Det er forvaltningens vurdering, at aktiviteterne på Rostrup Genbrugsplads bør flyttes til en lokalitet i erhvervsområdet i den sydlige del af Arden by. Direktøren indstiller, at der arbejdes videre med en plan for flytning af genbrugspladsen. Genbrugspladsen er placeret tilknytning til et habitatområde, og i øvrigt omgivet af beskyttet natur, hvilket betyder, at en evt. udvidelse - eller iværksættelse af nye aktiviteter på pladsen kan vanskeliggøres. Ligeledes kan den forestående revision af pladsens miljøgodkendelse medføre en række særlige udfordringer på grund af den nuværende placering. Dette sammenholdt med, at en renovering af pladsen vil være så omfattende, at det kan blive ligeså omkostningstungt, som ved en nyetablering har givet anledning til overvejelserne om en helt ny placering. I overvejelserne omkring en ny placering er indgået affaldsplanens servicemål om, at der maksimalt må være 15. min. kørsel til en genbrugsplads, samt at pladsen bør placeres bynært, hvor der er et stort kundegrundlag og under stadig hensyntagen til minimering af evt. gener for de omkringboende. Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen - i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding fundet en driftsmæssig- og miljømæssig bedre placering af en genbrugsplads i Arden området. Området er et kommunalt ejet areal, som er beliggende i et lokalplanlagt erhvervsområde i

12 udkanten af Arden. Arealet er i dag udlejet på en 5 årig kontrakt, som udløber i august Af de 6 ha, som lejeaftalen omhandler, vil arealbehovet til genbrugspladsen udgøre ca. 2,0 ha. Forvaltningen foreslår: At der arbejdes vider på at flytte genbrugspladsen i Rostrup til en lokalitet i industriområdet i Arden i løbet af At der udarbejdes en plan for restaurering af arealet i Rostrup når pladsen nedlægges. At lejeaftalen på arealet i Arden ikke forlænges fsv. angår den del af arealet som skal disponeres til genbrugsplads, i alt ca. 2 ha.. At der aftales en model for finansiering af pladsen i Arden med I/S Fælles Forbrænding. At der på i løbet af efteråret fremlægges en samlet plan for flytning af genbrugspladsen, herunder et forslag til finansiering af projektet. Genbrugspladsen i Rostrup er med virkning 1. januar 2011, solgt til I/S Fælles Forbrænding med en tilbagekøbsklausul i fald pladsen nedlægges, hvilket vil blive en realitet hvis forvaltningens anbefalinger følges. Tilbagekøbsprisen er ca. kr , som afholdes af det brugerfinansierede område. Økonomi Der foreligger ikke pt. en afklaring af den samlede økonomi i projektet. Hvis projektet realiseres, skal udgifterne afholdes inden for det brugerfinansierede område. Bilag Kortskitse Direktøren indstiller, at der arbejdes videre med en plan for flytning af genbrugspladsen P Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - Optagelse af Pandrup området i Jammerbugt Kommune som interessent

13 Resumé I/S Reno-Nord har den 28. marts 2011 fremsendt forslag til aftale om samarbejdsudvidelse og til vedtægtsændringer, som medfører, at Jammerbugt Kommunes deltagelse i interessentskabet udvides med det område, der omfatter den tidligere Pandrup Kommune. Direktøren indstiller, at vedtægtsændringen anbefales og oversendes til Byrådets godkendelse. De fremsendte vedtægtsændringer tager højde for de grundlæggende kommunalretlige principper ved etablering og udvidelse af fælleskommunale samarbejder efter 60, stk.. 1 i den kommunale styrelseslov. Heraf følger det, at der skal ske en rimelig og forholdsmæssig fordeling af byrder og fordele, herunder, at de enkelte kommuner hverken yder støtte til eller modtager støtte fra andre kommuner i fællesskabet. En hovedtanke bag udvidelsen er således, at den vil være til gensidig fordel. Det har været udgangspunktet, at der ikke skal foretages kontant indskud ved udvidelsen, dels fordi der ikke er et kontantbehov i fællesskabet, og dels fordi et sådant krav ville kunne være en hindring for en kommunes ønske om at indgå i en udvidelse. Med det formål, at der ikke må ske en formueforskydning mellem kommunerne, er der indarbejdet et økonomisk princip i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen, som sikrer, at der ikke sker overflytning af værdier fra nogle kommuner til andre. Der er desuden indarbejdet et system til sikring af, at merværdier, som stammer fra tiden før en udvidelse - for eksempel i tilfælde af salg til tredjemand - alene fordeles i den oprindelige ejerkreds. Det fremgår af udvidelsesaftalen, at den tidligere Pandrup Kommune indgår i interessentskabet efter samme forholdsmæssige beregningsprincip, som hidtil har været gældende for samarbejdet, og som er beskrevet i samarbejdsudvidelsesaftalens pkt 4.2. Der gælder således følgende for den aktuelle udvidelse: Pandrup-området optages uden at Jammerbugt Kommune foretager et kapitalindskud, men med en regnskabsmæssig opdeling, således at der ikke overføres kapital fra eksisterende interessenter til det nye interessentområde. Den nuværende garantistillelse hos interessentkommunerne for selskabets låneoptagelse til ovnlinje 4 ændres således, at det er befolkningstallene inklusiv Pandrup området, som er beregningsgrundlaget ved fordelingen af størrelsen på lånegarantien. Jammerbugt Kommune vil således ved en optagelse af Pandrup-området som interessent skulle yde en lidt større garantistillelse end før udvidelse af interessentområdet, og de øvrige interessentkommuner en tilsvarende lidt mindre garantistillelse. Der ydes kørselsudligning for dagrenovation fra Pandrup-området i henhold til gældende overenskomst. Økonomi

14 Såfremt aftale og vedtægtsændringer tiltrædes af samtlige medlemskommuner, medfører det, at Mariagerfjord Kommunes lånegaranti til en ny ovnlinje 4 reduceres en anelse. Herudover giver ændringerne ikke umiddelbart anledning til økonomiske og regnskabsmæssige konsekvenser. Direktøren indstiller, at vedtægtsændringen anbefales og oversendes til Byrådets godkendelse P Udkast til Spildevandsplan Resumé Der er udarbejdet et udkast til en plan for bortskaffelse af spildevand i Mariagerfjord Kommune for perioden Planen er ledsaget af en miljøvurdering. Det indstilles, at udkastet til spildevandsplan videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om fremlæggelse i offentlig høring i minimum 8 uger. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af spildevandsplanen. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 32 skal kommunen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevandet. Spildevandsplanen skal beskrive den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Mariagerfjord Kommune. Spildevandsplanen skal desuden belyse de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Spildevand a/s. Når udkastet til spildevandsplan vedtages endeligt afløser den de hidtil gældende spildevandsplaner og tillæg hertil for gl. Arden, Hobro, Hadsund samt dele af Mariager, Nørager og Aalestrup kommuner, samt tillæg vedtaget i Mariagerfjord Kommune i perioden Spildevandsplanen er det retlige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem, samt for rensningen af spildevand i det åbne land. Spildevandsplanen beskriver endvidere de opgaver, der udføres i Mariagerfjord Spildevand a/s.

15 Udkastet til spildevandsplan indeholder bl.a. følgende væsentlige elementer: - Ansvarsfordelingen mellem Mariagerfjord Kommune (myndighed) og Mariagerfjord Spildevand a/s (drift), kap Målsætninger for spildevandshåndteringen, kap Prioriterede indsatser med henblik på at forbedre miljøkvaliteten i spildevandsbelastede vandområder, kap Planlagt struktur for det nye Mariagerfjord Renseanlæg ved Hadsund med tilhørende ledningsanlæg, kap Håndtering af slam fra bundfældningstanke i det åbne land efter færdiggørelsen af Mariagerfjord Renseanlæg. Restriktioner for udbringning af slam på landbrugsjord, hidrørende fra kommunens egne renseanlæg, kap Alt spildevand og regnvand tilstræbes på sigt at blive håndteret i adskilte kloaksystemer kap Kloakfornyelsestiltag i perioden , herunder omkloakering af fællessystemer til separat- eller spildevandskloak, kap Spildevandsrensning i det åbne land, herunder obligatorisk tømning af bundfældningstanke. Nye spildevandsanlæg skal som minimum rense for organisk stof. Nedsivning af spildevand foretrækkes, med mindre det strider med hensyn til grundvandsbeskyttelsen, kap Spildevandskloakering af byerne Sem, Ajstrup, Getterup, Broløs og Vester Tørslev samt områderne Ørnedalsvej og Teglværksområdet ved Hobro sydøst, kap Stillingtagen til evt. spildevandskloakering af udvalgte sommerhusområder ved Øster Hurup og Als i , efter afsluttet kortlægning, kap Ved byggemodninger er det normalt Mariagerfjord Spildevand a/s der etablerer det offentlige spildevandsanlæg. Ved private byggemodninger kan bygherren vælge at etablere anlægget som et privat anlæg, der efterfølgende overtages af Mariagerfjord Spildevand a/s, i henhold til vilkår i betalingsvedtægten, kap Ekspropriationsbeslutning til etablering af nødvendige offentlige kloakanlæg, bassiner og pumpestationer m.v. på private arealer, kap Dimensionering af det offentlige kloaksystem, bl.a. under hensyntagen til forøget nedbør som følge af klimaforandringer, kap Investeringsplan , kap Miljøvurdering, kap. 14. På grund af materialets omfang er bilagene til spildevandsplanen ikke udsendt med dagsordenen, men kan ses på kommunens hjemmeside; Borger > Natur og Miljø > Vand > Spildevand og regnvand > Udkast til spildevandsplan. Spildevandsplanen vil bl.a. skulle suppleres, når den statslige vandplan træder i kraft (forventeligt) ultimo 2011.

16 Miljøvurderingen offentliggøres som en del af selve spildevandsplanen. Indtil offentlighedsfasens udløb efter minimum 8 uger, vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af planen. Kommunens vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Der er ikke krav om afholdelse af offentligt møde om spildevandsplanen i forbindelse med høringsfasen. Forvaltningen anbefaler at der afholdes et offentligt møde i Hadsund, hvor bl.a. kommunens overvejelser vedr. placering af det nye Mariagerfjord Renseanlæg kan fremlægges. Økonomi De udgiftskrævende aktiviteter finansieres af de enkelte grundejere eller af Mariagerfjord Spildevand a/s, det vil sige for takstfinansierede midler. Efter gennemførelsen af vandreformen er myndigheds- og driftsopgaver blevet adskilt på spildevandsområdet. En række administrative opgaver er hidtil blevet løst af ansatte hos Mariagerfjord Spildevand a/s. Dette forhindres fremover af vandreformen. Mariagerfjord Kommune er ikke blevet kompenseret for den ekstra administrative og økonomiske byrde. Bilag Endelig tekst Spildevandsplan Mariagerfjord, februar 2010 Direktøren indstiller, at udkastet til spildevandsplan videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om fremlæggelse i offentlig høring i minimum 8 uger, og at der afholdes et offentligt møde om planen i Hadsund. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af spildevandsplanen K Beretning om kommunens miljøindsats 2010 Resumé Kommunen skal en gang årligt udarbejde beretning om kommunens miljøindsats. Beretningen skal sendes til Miljøstyrelsen og efterfølgende offentliggøres.

17 Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Natur og Miljø har udarbejdet beretning om kommunens miljøindsats i 2010 inden for Miljøbeskyttelsesloven og Lov om godkendelse af husdyrbrug. Beretningen viser at Mariagerfjord Kommune lever op til de tilsynsfrekvenser, der er gældende inden for de enkelte virksomhedskategorier og landbrug. Forvaltningen arbejder for at hæve aktivitetsniveauet for miljøtilsynet således, at der skabes en større margen til de minimumskrav, som er det nuværende niveau for tilsynsindsatsen. Beretning om forvaltningens miljøindsats i 2010 er vedhæftet som bilag. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning G Vintervedligeholdelse - Økonomi Resumé På udvalgsmødet den 4. april 2011 besluttede udvalget at drøfte sagen påny. Baggrunden for sagen er de seneste to års ekstreme vintersæsoner, der har medført betydelige overskridelser af driftsbudgetterne for vintervedligeholdelse. I notatet fra marts 2011 er sagen delvis beskrevet. Det er ikke alene kontoen for vintervedligeholdelse, der har været belastet ekstraordinært. Udgifterne til lapning af asfalthuller, opretning/udskiftning af vejskilte, retablering af "bortskrællede" rabatter, grus til vejkanter, påkørte autoværn, ødelagte kantsten og fortove, nedløbsbrønde fyldt op med sand og ekstra affaldsmængder ved gadefejning m.m. er afholdt af Park og Trafik's øvrige driftskonti.

18 Park og Trafik's markpersonale har brugt ekstraordinært mange timer med snerydningsmateriel. Det betyder, at der ikke har været så meget tid til øvrige driftsopgaver i årets første måneder. Under normale vinterforhold bruger markpersonalet tid på en lang række øvrige driftsopgaver. Når snerydningsmateriellet næsten kører i døgndrift, bruges samtidig store mængder brændstof, ligesom nedslidningen af køretøjer og materiel bliver ekstraordinært stor. Sædvanligvis konteres mandskabets timeforbrug, materielreparation og brændstof på andre konti end vintervedligeholdelse i det kommunale økonomisystem. De officielle regnskabstal giver således ikke et entydigt billede af hverken omkostninger eller udgifter til vintervedligeholdelsen. Det kommunale regnskab er i øvrigt et såkaldt udgiftsbaseret regnskab og ikke et omkostningsbaseret regnskab. Det betyder bl.a., at der ikke indregnes afskrivning og forrentning på materiellet. Det officielle regnskab for 2010 viser, at der på kontoen for vintervedligeholdelse er bogført udgifter på i alt 16,4 mio. kr., der skal ses i forhold til det korrigerede budget på 9,6 mio. kr. Vinterudgifter baseret på omkostninger Hvis man i stedet opgør de totale vinterudgifter i 2010 på baggrund af omkostningerne, ser regnskabet i oversigtstal anderledes ud: Bogførte udgifter Maskintimer Eget mandskab Skader på vejinventar I alt 16,4 mio. kr. 11,1 mio. kr. (drift, brændstof, afskrivning m.m.) 7,8 mio. kr. 2,3 mio. kr. 37,6 mio. kr. Der er således en difference på 21,2 mio. kr. mellem den bogførte udgift på konto for vintervedligeholdelse og de reelle omkostninger. Budget Konsekvenser Hvilke konsekvenser har/får den hårde vinter for driftsafdelingens virke i den kommende tid? På nuværende tidspunkt kender vi stort set alle driftsudgifter til vintervedligeholdelsen i første del af Der er pr. 28. april 2011 bogført udgifter på 3,3 mio. kr. på kontoen. Hvis man skønner, at den sidste del af vinteren forløber som sidste del af 2009, må der forventes et underskud på ca. 2 mio. kr. ved årets udgang. Dette fremgår i øvrigt af den økonomivurdering, som blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget i april-mødet.

19 Derudover bedes Teknik- og Miljøudvalget forholde sig til vinterens økonomiske konsekvenser for budget og serviceniveau for 2011 på de øvrige driftskonti. Det drejer sig samlet set om følgende udgifter: A 2 mio. kr. til finansiering af et forventet underskud på konto for vintervedligeholdelse B 2,3 mio. kr. til udbedring af de skader, der ekstraordinært er påført vejnet og vejinventar som følge af vinteren. C 0,8 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til brændstof og reparationer. D Ikke-udførte ordinære driftsopgaver for ca. 4 mio. kr. (ekstraordinære medarbejdertimer og overtidsbetaling/afspadsering). Ad A Er tidligere behandlet i april-mødet under økonomiopfølgning. Ad B og C Udgifterne er opgjort i notatet fra marts 2011, men indgår ikke i økonomiopfølgningen. Ad D Ifølge den seneste opgørelse af saldoen over de optjente overtimer, er denne nedbragt betydeligt. Den løbende afspadsering af overtimerne har dog også haft den konsekvens, at der ikke er udført den sædvanlige mængde serviceopgaver på andre områder. Derudover har den hårde vinter gjort, at mandskabet næsten udelukkende har udført vintervedligeholdelsesopgaver og har derfor ikke kunnet udføre sædvanlige driftsopgaver. Park og Trafik anslår, at de ikke udførte opgaver svarer til ca mandtimer eller ca. 4 mio. kr. som et groft overslag. Eksempler på opgaver, der ikke er blevet udført eller udskudt: Reparationer på fortove og kantsten, beskæringer af beplantninger langs veje, udskiftning af skilte, oprensning af grøfter, klargøring af borde og bænke, klargøring af boldbaner o.s.v. Samlet set vil en fastholdelse af serviceniveauet kræve tilført i alt ca. 9 mio. kr. ekstra eller alternativt en tilsvarende tilpasning af serviceniveauet.

20 Direktøren indstiller, at udvalget forholder sig til vinterens konsekvenser for budget og serviceniveau A Orientering om badevandsprofiler Resumé Forvaltningen har udarbejdet badevandsprofiler for 25 badevandsstationer i Mariagerfjord Kommune. Badevandsprofilerne, som findes på kommunens hjemmeside viser, at badevandskvaliteten i Mariagerfjord Kommune generelt er meget tilfredsstillende. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. I henhold til bekendtgørelse om badevand og badeområder, skal kommunen udarbejde badevandsprofiler for alle områder der er udlagt til badeformål. Badevandsprofilerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den 24. marts Badevandsprofiler er beskrivelser af badevandsområderne; både med hensyn til omgivelserne og især med hensyn til sunhedsmæssige risikofaktorer og forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badenes sundhed. Badevandsprofilerne samler viden om mulige kilder til nedsat badevandskvalitet, kildernes effekter og risikoen for nedsat badevandskvalitet. Dermed giver badevandsprofilen grundlag for information til offentligheden om badevandets kvalitet. Badevandsprofilen skal indeholde følgende temaer: Beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrogeologiske egenskaber. Beskrivelse af mulige forureningskilder. Risiko for blågrønalger. Risiko for markroalger -og/eller fytroplanktonvækst. Ved risiko for forurening, herunder varsling. Kontrolovervågningsstedets beliggenhed Andre relevante oplysninger. Badevandsprofilerne skal endvidere indeholde en klassificering af badevandet efter fastlagte kriterier, som "ringe", "tilfredsstillende" "godt", eller "udmærket". Klassificeringen skal ske på

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

124 Frigivelse af anlægsmidler (rådighedsbeløb) på området for Børn og Familie

124 Frigivelse af anlægsmidler (rådighedsbeløb) på området for Børn og Familie Referat fra mødet i Økonomiudvalget den 18. maj 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Mødet sluttede kl. 20.30 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 119 Økonomirapporter pr. 30. april 2011 120 Økonomivurdering

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00.

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Rasmus Vetter Karen Clausager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere