Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne."

Transkript

1 Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne.

2 Økonomisk afdeling, juni 2005 Indledning. Den administrative styregruppe mellem Århus Amt og kommuneforeningen i Århus Amt har nedsat en arbejdsgruppen Socialområdet/undervisning Voksne. Arbejdsgruppens opgave er at: Kortlægge og beskrive de opgaver, der skal flyttes inden for det pågældende område (de indholdsmæssige, personalemæssige og økonomiske aspekter) samt drøfte procedurer og principper for overflytningen. Arbejdet skal ske inden for rammerne af, hvad der er aftalt i Den Administrative Styregruppe og i kommissorierne for arbejdsgrupperne om personale og økonomi. Følge lovgivningsarbejdet og beskrive problemstillinger og løsningsmuligheder i relation til implementering af kommunalreformen inden for det pågældende område. Fremskaffe grundlag for information til de ansatte. Denne rapport beskriver Århus Amts samlede tilbud på Voksenområdet. Århus Amt s tilbud på revalideringsområdet og specialundervisning skal som udgangspunkt overtages af kommunerne. Øvrige tilbud efter den ny servicelov overtages som udgangspunkt af Region Midtjylland med mindre andet aftales. Kommunerne kan overtage tilbud, der som udgangspunkt går til regionerne, og som er beliggende i kommunen. Vilkårene for at overtage sådanne tilbud er, at kommunen overtager regionens forpligtelser. Kommunen skal endvidere overtage de ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet, dvs. administrativt personale medtages. Kommunerne/sammenlægningsudvalgene kan inden den 15. februar 2006 meddele, at de ønsker at overtage yderligere amtslige tilbud beliggende i kommunen allerede fra den 1. januar 2007 (servicelovens 190). Amtsrådet skal herefter udarbejde et aftaleudkast. Sådanne ønsker kan fremsættes løbende efter den 1. januar Regionsrådet skal herefter udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen. Enhver kommunalbestyrelse i regionen kan anmode om ønsker om, at beliggenhedskommunen overtager regionale tilbud, drøftes i kontaktudvalget. Kontaktudvalget skal mindst en gang i hver valgperiode drøfte mulige overdragelser af regionale tilbud til beliggenhedskommunen. Med henblik på at de enkelte kommuner snarest mulig kan vurdere, om kommunen ønsker at overtage yderlige amtslige tilbud, beskrives alle Århus Amts tilbud på voksenområdet efter følgende skabelon:

3 Tilbuddets organisering: Tilbuddets navn og adresse, samt eventuel satelit (oplysning om tilbuddet samdrives med andre tilbud), antal pladser på tilbudstyper, tilbuddets nettodriftsbudget og antal stillinger. Målgruppe : Beskrivelse af tilbuddets målgruppe. Optageområde: Nærmere beskrivelse af tilbuddets geografi. Indhold: Beskrivelse af tilbuddets faglige indhold. Samarbejdsrelationer: En række tilbud har væsentlige samarbejdsrelationer til andre sociale tilbud, undervisningstilbud, sundhedstilbud, psykiatrisk behandlingstilbud eller lignende. Disse samarbejdsrelationer beskrives. Særlige forhold: Det anføres, hvis der er særlige forhold vedr. driften eller det faglige indhold. Det skal understreges, at oplysningerne i denne rapport udelukkende er afgrænset til de enkelte tilbud. I tilbuddets nettodrift indgår f.eks. ikke forskellige puljer, der ligger i den centrale forvaltning. Personale budgettet er eksklusiv administrativt personale samt personale til rådgivning og visitation. Alle tilbudsbeskrivelser indeholder henvisninger til Region Midtjyllands institutionsdatabase. Der er her for det enkelte tilbud en mere detaljeret beskrivelse af tilbuddets indhold. I Instituionsdatabasens beskrivelse af det enkelte tilbud, er der et link til tilbuddets hjemmeside. Der er her yderligere oplysninger om tilbuddets faglige indhold. De amtslige tilbud for voksne er sorteret på de nye kommuner og derefter på målgrupper. For hver enkel ny kommune er der en indholdsfortegnelse over de tilbud, der er beliggende i kommunen. For hver kommune er der udarbejdet oversigter over forbrug af pladser. Der indgår her følgende tabeltyper: Tabel 1.b. viser Kommunens forbrug af amtslige tilbud i 2003 og 2004 på følgende områder: socialpsykiatriske dag- og døgntilbud, tilbud på revalideringstilbud, herunder dagtilbud efter serviceloven, dag- og døgntilbud til udviklingshæmmede og andre grupper af handicappede, dagog døgntilbud til fysisk handicappede, specialundervisning for voksne. Århus Amt har ikke tilsvarende kommunefordelt statistik vedrørende stofmisbrugsbehandling, alkoholbehandling, krisecentre for kvinder og forsorgshjem. Dette skyldes, at kommunerne hidtil ikke har været medfinansierende på disse tilbudsområder dog bortset fra døgntilbud til stofmisbrugere. Der er medtaget alle pladser, hvor kommunen er betalingskommune. Amtslige tilbud omfatter både Århus Amt s tilbud såvel som pladser i andre amter, hvor kommunen er betalingskommune. Udgifterne beregnes på baggrund af de faktiske takster i de konkrete tilbud. I tabellen er beregnet et vejet gennemsnit af de konkrete takster inden for det enkelte tilbudsområde. Taksterne er opgjort efter de nuværende finansieringsregler, dvs. eksklusiv udgifter til tilsyn, administration, rådgivning og visitation. Disse udgifter skal kommunen finansiere efter 2007.

4 Tabel 2b viser antal sager på voksenområdet, hvor Århus Amt medfinansierer kommunale eller private opgaveløsninger efter grundtakstreglerne. Disse informationer er blot en serviceoplysning for at kommunen samlet har mulighed for at vurdere økonomien efter 1. januar Tabel 3 b viser en institutionsoversigt på voksenområdet, hvor institutionen er beliggende i den pågældende kommune. Tabellen viser en fordeling af pladsforbruget i henholdsvis beliggenhedskommunen og pladser, der benyttes af andre kommuner. Tabel 4 b viser, hvilke kommuner og i hvilket omfang andre kommuner benytter institutioner, der er beliggende i den pågældende kommune. Det bemærkes, at denne oversigt også indeholder Børn og Unge områdets institutioner. Århus Amt udarbejder årligt en bygningsredegørelse. Redegørelsen udarbejdes for alle institutioner/bygninger, hvor Århus Amt er ejer. Formålet med de årlige redegørelser er at følge udviklingen i behovet for genopretning/vedligeholdelse, således at der ikke sker en utilsigtet værdiforringelse af amtets ejendomme over tid, og således at mindre skader kan blive udbedret i tide inden, der sker større skade. Århus Amt udarbejder årlige bygningsredegørelser, som indeholder institutionsfordelte oversigter over behovet for genopretning på Århus Amt ejendomme. Den seneste bygningsredegørelse er fra Der er tale om en statusbeskrivelse. Vedrørende Voksenområdets og Børn og Unge områdets tilbud findes der informationer om genopretningsbehovet på Århus Amts hjemmeside: BKU: PHU: Efter servicelovens 190 kan en kommunalbestyrelse/sammenlægningsudvalg inden den 15. februar 2007 træffe bindende beslutning om at overtage et amtskommunalt tilbud, der efter serviceloven overtages af regionsrådet pr. 1. januar Servicelovens bestemmelser i 190 stk. 2 sikrer, at hverken kommunalbestyrelse eller regionsråd har nogen finansiel fordel ved overtagelse af tilbuddene. En kommune der overtager et amtslig tilbud skal købe den til den værdi, som den på overtagelsestidspunktet vurderes til. Til brug herfor skal tilbuddets aktiver og passiver opgøres. Århus Amts Økonomiske Afdeling er i gang med en indsamling af oplysninger om aktiver og passiver, rettigheder og pligter, som er knyttet til de enkelte sociale tilbud, tilbud om specialundervisning, revalideringstilbud mv. I august vil der forelægge en samlet oversigt over det enkelte tilbuds aktiver og passiver mv., som kan indgå i de videre overvejelser om fordelingen af institutionerne.

5 Favrskov Kommune: I de følgende afsnit beskrives Århus Amts tilbud, der er beliggende i de nuværende kommuner Hinnerup, Hammel og Hadsten kommuner, og som udgør en del af den ny Favrskov Kommune. Hvorslev Kommune er beliggende i Viborg Amt, og skal derfor ikke indgå Århus Amt drøftelser med kommunerne. Århus Amts nuværende tilbud beskrives i følgende afsnit: 1. Psykiatri: 1.1 Urbakken 1.2 Jagtvej 2. Revalideringscentre: 2.0 Ingen tilbud 3. Voksenområdet 3.1. Psykisk Handicappede: Hadsten Bo- og aktivitetscenter Hammel bo- og aktivitetscenter Bofællesskabet Hindhøjen 3.2. Fysisk Handicappede: Hinnerup Kollegiet 3.3. Forsorgshjem: Ingen tilbud 3.4. Krisecentre: Ingen tilbud 3.5. Alkoholbehandling: Østergade Stofmisbrugsbehandling: Ingen tilbud 4. Oversigter over forbrug mv. 5

6 1.0 Psykiatri. Socialpsykiatrien har to tilbud beliggende i Favrskov Kommune: Urbakken og Jagtvej. Disse beskrives nedenfor. Det bemærkes, at en del af pladserne på socialpsykiatriens institutioner i Favrskov Kommune sælges til andre kommuner. Endvidere køber Favrskov Kommune en del pladser på socialpsykiatriske institutioner i andre kommuner. Dette er nærmere belyst i afsnit 4.0 Oversigt over forbrug. 1.1 Urbakken (boform - 92, bofællesskab og AUC - 88) Tilbuddets organisering: Navn og adresse Urbakken, Urbakkevej 8450, Hammel Bofællesskab på Urvej Normering Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser ,8 Bostøtter ,9 Dagpladser AUC ,9 Links til Regionskort Der er links til de enkelte tilbuds hjemmesider. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe Boformen: Målgruppen er svært sindslidende, der i en afgrænset periode i deres liv har behov for massiv støtte til at kunne leve hverdagslivet på egne præmisser. AUC: Voksne sindslidende, der har behov for et aktivitetstilbud. Bostøtte: Sindslidende, som ønsker at bo i egen bolig, og er i stand til at leve en selvstændig tilværelse med individuelt aftalt bostøtte. Desuden er Bofællesskabets beboere tæt på det daglige liv blandt beboere og personale på Urbakken og Aktivitets- og udviklingscenteret, hvilket i sig selv kan give større kontaktflade og øget tryghed. 6

7 Optageområde Silkeborg, Hammel, Gjern, Them, Galten og Ry Kommune. Indhold i tilbudet Boform: Der arbejdes ud fra et rehabiliteringsbegreb, der har til formål at samle nutidige begreber såsom recovery, empowerment, psykiatriens politikker, CAN, Gas, kognitiv miljøterapi, samtaleterapi, indlæggelse, medicinsk behandling osv. Indsatsen er en del af en helhedsindsats og den skal sættes i nøje sammenhæng med brugerens egen indsats for at opnå størst mulig funktionsevne, selvstændighed, selvbestemmelse og mulighed for at deltage i samfundet. Vores hverdag består således i at støtte den enkelte i at leve et hverdagsliv efter dennes forudsætninger, behov og ønsker. Målet er at sætte brugeren i centrum på en personinvolverende måde og hvor målet er, at brugeren oplever sammenhæng i sine muligheder og hvor personalet i sin enkelhed kan lide at dele deres arbejdsliv med brugerne. AUC: Der tages udgangspunkt i den enkelte brugers ressourcer, ønsker og behov for meningsfuld beskæftigelse. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne er baseret på et samarbejde mellem brugere og medarbejdere. Via aktiviteter får brugerne mulighed for at udnytte deres ressourcer ved at afprøve og udvikle praktiske og sociale færdigheder således, at brugerne får øget selvværd og forbedrede livsvilkår. Bostøtte: Formålet er at brugeren kan få den nødvendige støtte og træning til at kunne opretholde egen bolig. At brugeren får hjælp til at have et fællesskab med medbeboere i fællesskabet. Desuden arbejdes der med støtte til vedligeholdelse og udvikling af personlige og sociale færdigheder til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Det vurderes løbende om personalets indsats skal være støtte, træning eller kompenserende hjælp. Indsatsen kan skifte over tid, afhængig af brugerens behov. Samarbejdsrelationer Boform: Der samarbejdes med de instanser og personer, der er nødvendige for den enkelte beboer. Det drejer sig typisk om handlekommunerne, Psykiatrisk afdeling i Silkeborg, Lokalpsykiatrien, AUC på Urbakken, hjemmepleje og pårørende. Samarbejdet med pårørende foregår dels i dagligdagen og dels til formaliserede møder via en pårørendeforening og endelig ved arrangementer et par gange om året. Desuden har Boenheden samarbejde med de store pårørendeforeninger i kraft af at trække på hinanden, når der er brug for det. 7

8 AUC: Samarbejder med pårørende, handle-kommuner, kommunal bostøtte, amtslig bostøtte og boenheder i det omfang det er relevant for den enkelte bruger. Særlige forhold Boform: Der uddannes årligt 16 elever i sosu forløb af 15 ugers varighed. Der tilbydes socialpsykiatriske læringsdage 9 gange om året af 8 timers varighed med ekstern supervisor til alle medarbejdere. Derudover holder såvel botilbuddet som hele organisationen temadage, der øger den enkeltes kompetencer. AUC: Medarbejderne har supervision med en ekstern supervisor ca. hver 3. uge. Der afholdes temadage efter behov og planlægges hvert år i fællesskab, hvilken kursusstrategi, der er behov for. Der afholdes kurser og temadage, hvor både brugere og medarbejdere deltager. Både boform og AUC hører organisatorisk til socialpsykiatrien i Silkeborgregionen. 8

9 1.2. Jagtvej ( 71-73) Tilbuddets organisering: Navn og adresse Jagtvej, 8450, Hammel Normering Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser Links til Regionskort Der er links til tilbuddets hjemmeside. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe Sindslidende, som ønsker at bo i egen bolig, og er i stand til at leve en selvstændig tilværelse med individuelt aftalt bostøtte. Brugeren forventes at have en aktiv hverdag uden for bofællesskabet og at kunne indgå i et socialt samvær. Optageområde Silkeborg, Hammel, Gjern, Them, Galten og Ry Kommune. På nuværende tidspunkt løses bostøtteopgaver for Ry Kommune omkring en enkelt borger i dennes hjem. Indhold i tilbudet Samarbejdet med den enkelte bruger er baseret på individuelle aftaler. Brugernes behov og ønsker danner baggrund for samarbejdet. Det vurderes løbende om personalets indsats skal være støtte, træning eller kompenserende hjælp. Indsatsen kan skifte over tid, afhængig af brugerens behov. Formålet er at brugeren kan få den nødvendige støtte og træning til at kunne opretholde egen bolig. At brugeren får hjælp til at have et fællesskab med medbeboere i fællesskabet. Desuden arbejdes der med støtte til vedligeholdelse og udvikling af personlige og sociale færdigheder til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Der arbejdes med værdibaseret relationsarbejde baseret på Amtets værdigrundlag. Ligeledes med selvbestemmelse og nabohjælp. Beboerne hjælper hinanden f.eks. i tilfælde af angst eller med at huske hinanden på at tage medicin osv. 9

10 Samarbejdsrelationer Der samarbejdes med psykiatrisk afdeling i Silkeborg, lokalpsykiatrien samt de øvrige socialpsykiatriske tilbud og udviklingskonsulenten. Herudover er der et tæt samarbejde med den kommunale hjemmepleje. Samarbejdet med pårørende omfatter individuelle netværksmøder flere gange årligt, og fælles pårørende arrangementer minimum to gange årligt. Pårørende inviteres endvidere til at deltage i opfølgningsmøder med kommunerne og til at deltage i amtets tilsyn af tilbuddet. Derudover er der faste forløb med pårørendegrupper. Boligerne er bygget af Åbyhøj Boligforening. Beboerne har almindelig lejekontrakt, og bor således i henhold til Lejeloven. Dvs. at de normale regler for opsigelse og vedligeholdelse af lejemålet også gælder her. Det betyder også at brugerne har medbestemmelse vedrørende husregler i fællesrum. Servicehuset med fællesrum og personalefaciliteter ejes af Amtet. Særlige forhold Der uddannes årligt 3 sosu/sosa-elever i forløb af 4 måneders varighed. Der tilbydes ekstern supervision ca. 1 gang månedligt af 2 timers varighed til personalet. Desuden er der mulighed for at brugerne mkan deltage i fælles supervision, både som en del af medarbejdernes fastlagte supervision, men også ved fælles tema/undervisnings/suppervisionsdage for både brugere og medarbejdere. Disse laves fælles for både Boligerne på Jagtvej og Bofællesskabet på Urvej. Personalegruppen dækker desuden bofællesskabet på Urbakken. Organisatorisk hører Jagtvej under socialpsykiatrien for Silkeborgregionen. 10

11 2. Revalideringscentre: Århus Amt har ingen revalideringstilbud i Favrskov Kommune. Favrskov Kommunes forbrug af tilbud på revalideringsinstitutioner fremgår af afsnit 4.0 Oversigt over forbrug. 3. Voksenområdet. Voksenområdet består af følgende områder: Tilbud til psykisk handicappede, afsnit 3.1. Tilbud til fysisk handicappede, afsnit 3.2. Tilbud til hjemløse forsorgshjem, afsnit 3.3. Tilbud til kvinder krisecentre, afsnit 3.4. Tilbud om alkoholbehandling, afsnit 3.5. Tilbud om stofmisbrugsbehandling, afsnit 3.6. Det bemærkes, at en del af pladserne på voksenområdets institutioner i Favrskov Kommune sælges til andre kommuner. Endvidere køber Favrskov Kommune en del pladser på voksenområdets institutioner i andre kommuner. Dette er nærmere belyst i afsnit 4.0 Oversigt over forbrug Psykisk Handicappede: Århus Amt har følgende tilbud beliggende i Favrskov Kommune: Hadsten Bo- og aktivitetscenter Hammel bo- og aktivitetscenter Bofællesskabet Hindhøjen Disse beskrives nedenfor. Det bemærkes, at Hinnerup Kollegiet både har tilbud til psykisk handicappede og til fysisk handicappede. Institutionens beskrives i dette afsnit. 11

12 Hadsten Bo- og aktivitetscenter Tilbuddets organisering: Navn og adresse Hadsten Bo- og Aktvitetscenter, Elemosevej 28 B, 8370 Hadsten. Normering 2005 Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser Bostøtter Dagpladser Links til Regionskort Der er links til tilbuddets hjemmeside. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe(r) En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (inkl. autister), en heterogen/almen målgruppe af udviklingshæmmede (ekskl. autister) samt udviklingshæmmede med alvorlige kommunikationshandicap (døve) og udviklingshæmmede med behov for særlig støtte som følge af svære fysiske handicap, massivt somatisk plejebehov og/eller behov for sygeplejefaglig bistand. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er egns-, amts- og landsdelsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Den enkelte beboer tilknyttes en kontaktperson. Det kan f.eks. dreje sig om indkøb, kontakt til læge/tandlæge/specialister samt kontakt til myndigheder. Der udarbejdes hvert år en individuel 111 plan med fokus på relevante udviklingsområder. Planerne evalueres løbende og justeres en gang om året. I det daglige pædagogiske arbejde sættes fokus på kommunikation ud fra den enkeltes behov og muligheder. Der kan være tale om tegnsprog, tegn til tale, digital billedkommunikation eller andet, der er relevant for den enkelte beboer. Særlige pædagogiske forløb tilrettelægges for gruppen af hørehæmmede. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom tegn-til-tale anvendes i det daglige. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere, 12

13 forflytningsinstruktørkorpset og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling, Høreinstituttet, speciallæger og socialcentret. For personer med dom samarbejdes med amtets jurist på området og statsadvokaten. Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk: pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboer/brugergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere/brugere og personale forudsættes at kunne udveksles med andre relevante tilbud. Links: Regionskort: Hjemmeside: 13

14 Hammel Bo- og Aktvitetscenter Tilbuddets organisering: Navn og adresse Hammel Bo- og Aktvitetscenter, Eriksmindevej 21-25, 8450 Hammel. Tilbuddet har afdelinger (bofællesskaber) på Voldbyvej og Jægervej. Normering Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser Bostøtter Dagpladser Links til Regionskort Der er links til tilbuddets hjemmeside. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe(r) En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (inkl. autister), en heterogen/almen målgruppe af udviklingshæmmede (ekskl. autister), udviklingshæmmede med alvorlige kommunikationshandicap samt udviklingshæmmede med behov for særlig støtte som følge af svære fysiske handicap, massivt somatisk plejebehov og/eller behov for sygeplejefaglig bistand. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er egnsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Særlige specialpædagogiske udviklings- og træningsforløb individuelt tilrettelagt med afsæt i den udarbejdede 111 plan. Planen er udgangspunkt for såvel indsats i aktivitetstilbud og botilbud. Særligt tilrettelagte pædagogiske for udviklingshæmmede med autisme. Særligt tilrettelagt indsats for multihandicappede med pleje/omsorg/sondemadning. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom tegn-til-tale anvendes i det daglige. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere, forflytningsinstruk- 14

15 tørkorpset og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling, socialcentret. For personer med dom samarbejdes med amtets jurist på området og statsadvokaten. Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk: pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboer/brugergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere/brugere og personale forudsættes at kunne udveksles med andre relevante tilbud. Links: Regionskort: Hjemmeside: Hindhøjen. Tilbuddets organisering: Navn og adresse Bofællesskabet Hindhøjen, Hindhøjen , 8382 Hinnerup. Afdeling under Lyngå Kollegiet, Graham Bells Vej 4, 8200 Århus N. Bofællesskabet Hindhøjen, Hus 3, Hindhøjen , 8382 Hinnerup Afdeling under Tingagergården Bo- og Aktivitetscenter, Tilst Skolevej 17, 8381 Tilst Normering Bofælleskab, Lyngåkollegiet Bofællesskab Hus 3, Tingagergården Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Budget under Tingagergården indtil 1. oktober Links til Regionskort 15

16 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe(r), Lyngåkollegiet. En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne med fysiske handicappede og med alvorlige synshandicap. Optageområde(r), Lyngåkollegiet. Forsyningsforpligtelsen er landsdelsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene, Lyngåkollegiet. Særlige specialpædagogiske udviklings- og træningsforløb individuelt tilrettelagt med afsæt i den udarbejdede 111 plan. Planen er udgangspunkt for den individuelt tilrettelagte indsats i aktivitetstilbud og botilbud. Særligt tilrettelagte pædagogiske for udviklingshæmmede med blinde og svagtseende. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom specialpædagogiske kommunikations redskaber anvendes i det daglige. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer, Lyngåkollegiet. Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling, Synscentralen og amtets socialcenter (specialkonsulenter/psykologer). Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. Afdelingen indgår i et mellemregionalt netværk vedr. synshandicappede. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold, Lyngåkollegiet. Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk: pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere og personale forudsættes udvekslet med andre relevante tilbud. Bofællesskabet ledes fra Lyngå Kollegiet. Links: Regionskort: Hjemmeside: Målgruppe(r), Tingagergården. En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (inkl. autister). 16

17 Optageområde(r), Tingagergården. Forsyningsforpligtelsen er egnsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene, Tingagergården. Særlige specialpædagogiske udviklings- og træningsforløb individuelt tilrettelagt med afsæt i den udarbejdede -111 plan. Planen er udgangspunkt for såvel indsats i aktivitets- og botilbud. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom tegn-til-tale anvendes i nogen udstrækning. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere, forflytningsinstruktørkorpset og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer, Tingagergården. Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling og amtets socialcenter (specialkonsulenter/psykologer). For personer med dom samarbejdes med amtets jurist på området og statsadvokaten. Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold, Tingagergården. Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere og personale forudsættes udvekslet med andre relevante tilbud. Links: Regionskort: Hjemmeside: 17

18 3.2. Fysisk Handicappede: Århus Amts bostøtteordning under Høskov Kollegiet i tilknytning til Hammel Neurocenter nelægges pr. 1/9/ Hinnerup Kolegiet. Tilbuddets organisering: Navn og adresse Normering i 2005 Hinnerup: Boformspladser Bofællesskab Dagpladser Links til Regionskort Hinnerup Kollegiet, Stadion Allé 1, 8382 Hinnerup. Der er afdelinger beliggende i: Århus Kommune SORAS, Niels Juels gade 70, 8200 Århus N. Randers Kommune, Markedsgade 16, 8900 Randers. Silkeborg Kommune, Ryvej 7, 8653 Them. Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids ) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Der er på Ryvej i Silkeborg 6 boformspladser og 8 dagtilbudspladser. På SORAS i Århus Kommune er der 21 bostøttepladser og 21 samværstilbudspladser. Endelig på Markedsgade i Randers er der 5 bostøttepladser og 5 samværstilbudspladser. Målgruppe(r) Voksne med diagnose inden for autismespektret velfungerende. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er amtsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Tilbuddet består af et særligt tilrettelagt pædagogisk forløb med udgangspunkt i 111 planen. Fundamentet i det pædagogiske arbejde følger principperne i TEACCH, samt kognitive metoder og metoder der fremmer beboernes livsudfoldelse samt en hensigtsmæssig adfærd. Den enkelte beboers hverdag struktureres via visualiseret specialpædagogiske redskaber såsom: 18

19 Skemaer/dagsprogrammer, arbejdssystemer, fysisk indretning og instruktioner. Der arbejdes med forudsigelighed og tydelighed og struktur skabende pædagogiske værktøjer Desuden arbejdes der ud fra en kognitiv indfaldsvinkel, hvor udgangspunktet for ethvert pædagogisk tiltag er, den enkelte beboers måde at bearbejde og forstå sin omverden på. I forhold til arbejdet med beboere indenfor autismespektrumsforstyrrelser og den særlige pædagogisk vinkel der hertil kræves sikrer tilbuddet kompetenceudvikling hos medarbejderne ved mentorordning for nye medarbejdere, intensivt ugekursus i autismepædagogik, vejlederkorps, der hvert år giver 6 timers pædagogisk vejledning pr bruger. Personalet deltager herforuden i autismekonferencer i ind- og udland. Hinnerup Kollegiet afholder årligt 3 4 årlige temadage, hvor medarbejdere blandt andet undervises i specifikke metoder indenfor autismepædagogik. Samarbejdsrelationer Der samarbejdes med børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling ved Århus Sygehus i forbindelse med visitation supervision mv. De faglige konsulenter i Kontoret for Fysisk Handicappede visiterer og indgår derfor i visitationsudvalg. Der samarbejdes med UEH, der er en uddannelsesenhed under Høskov Kollegiet, som anvendes i forbindelse med kompetenceudvikling. I Driftsområdet samarbejder Hinnerup Kollegiet med andre tilbud bla. indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen, som er områdets udviklingsmodel, der er udarbejdet med udgangspunkt i Århus Amts virksomhedsmodel. Hinnerup Kollegiet har personaleudveksling bla. med ENIGMA, - specialtilbud for mennesker med autisme i Stockholm. Særlige forhold 2 gange årligt afholdes dialogmøder, hvor tilbudets ydelser mv. systematisk gennemgås indenfor rammerne af Århus Amts virksomhedsplan. Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (Fagligt/økonomisk: Pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold mv.). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere og personale forudsættes at kunne udveksles med andre relevante tilbuddet. De enkelte afdelinger under Hinnerup Kollegiet skaber mulighed for at etablere samlede forløb inden for Hinnerup Kollegiets samlede organisation. Links: Regionskort: Hjemmeside: 19

20 3.3. Forsorgshjem: Århus Amt har ingen forsorgstilbud i Favrskov Kommune. Favrskov Kommunes forbrug af pladser på forsorgshjem fremgår af afsnit 4.0 Oversigt over forbrug Krisecentre: Der er ingen tilbud til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Tilbuddene findes i Århus, Randers og Silkeborg Kommuner Alkoholbehandling: Der er et enkelt døgnbehandlingstilbud for alkoholmisbrugere beliggende i Østergade 73, 8370 Hadsten Østergade 73. Tilbuddets organisering Døgnbehandlingen for Alkoholmisbrugere, Østergade 73, 8370 Hadsten I 2005 udgør nettobudgettet 4,1 mio. kr. Budgetterede fuldtidsstillinger i Overordnet målgruppe Personer med særlige sociale handicap Målgruppe(r) En almen/heterogen målgruppe af alkoholmisbrugere. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er amtsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Døgnbehandling omfatter en intensiv behandling i en gruppe i et fast struktureret program. Programmet omfatter gruppeterapi, undervisning, motion, social træning og aktiviteter. Den kognitive metode anvendes. Samarbejdsrelationer Af eksterne samarbejdspartnere er primært tale om kommunale sagsbehandlere, psykiatrisk og somatisk sygehusvæsen, praktiserende læger, politi og kriminalforsorgen. Der er etableret faglige 20

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,'

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere