Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne."

Transkript

1 Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne.

2 Økonomisk afdeling, juni 2005 Indledning. Den administrative styregruppe mellem Århus Amt og kommuneforeningen i Århus Amt har nedsat en arbejdsgruppen Socialområdet/undervisning Voksne. Arbejdsgruppens opgave er at: Kortlægge og beskrive de opgaver, der skal flyttes inden for det pågældende område (de indholdsmæssige, personalemæssige og økonomiske aspekter) samt drøfte procedurer og principper for overflytningen. Arbejdet skal ske inden for rammerne af, hvad der er aftalt i Den Administrative Styregruppe og i kommissorierne for arbejdsgrupperne om personale og økonomi. Følge lovgivningsarbejdet og beskrive problemstillinger og løsningsmuligheder i relation til implementering af kommunalreformen inden for det pågældende område. Fremskaffe grundlag for information til de ansatte. Denne rapport beskriver Århus Amts samlede tilbud på Voksenområdet. Århus Amt s tilbud på revalideringsområdet og specialundervisning skal som udgangspunkt overtages af kommunerne. Øvrige tilbud efter den ny servicelov overtages som udgangspunkt af Region Midtjylland med mindre andet aftales. Kommunerne kan overtage tilbud, der som udgangspunkt går til regionerne, og som er beliggende i kommunen. Vilkårene for at overtage sådanne tilbud er, at kommunen overtager regionens forpligtelser. Kommunen skal endvidere overtage de ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet, dvs. administrativt personale medtages. Kommunerne/sammenlægningsudvalgene kan inden den 15. februar 2006 meddele, at de ønsker at overtage yderligere amtslige tilbud beliggende i kommunen allerede fra den 1. januar 2007 (servicelovens 190). Amtsrådet skal herefter udarbejde et aftaleudkast. Sådanne ønsker kan fremsættes løbende efter den 1. januar Regionsrådet skal herefter udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen. Enhver kommunalbestyrelse i regionen kan anmode om ønsker om, at beliggenhedskommunen overtager regionale tilbud, drøftes i kontaktudvalget. Kontaktudvalget skal mindst en gang i hver valgperiode drøfte mulige overdragelser af regionale tilbud til beliggenhedskommunen. Med henblik på at de enkelte kommuner snarest mulig kan vurdere, om kommunen ønsker at overtage yderlige amtslige tilbud, beskrives alle Århus Amts tilbud på voksenområdet efter følgende skabelon:

3 Tilbuddets organisering: Tilbuddets navn og adresse, samt eventuel satelit (oplysning om tilbuddet samdrives med andre tilbud), antal pladser på tilbudstyper, tilbuddets nettodriftsbudget og antal stillinger. Målgruppe : Beskrivelse af tilbuddets målgruppe. Optageområde: Nærmere beskrivelse af tilbuddets geografi. Indhold: Beskrivelse af tilbuddets faglige indhold. Samarbejdsrelationer: En række tilbud har væsentlige samarbejdsrelationer til andre sociale tilbud, undervisningstilbud, sundhedstilbud, psykiatrisk behandlingstilbud eller lignende. Disse samarbejdsrelationer beskrives. Særlige forhold: Det anføres, hvis der er særlige forhold vedr. driften eller det faglige indhold. Det skal understreges, at oplysningerne i denne rapport udelukkende er afgrænset til de enkelte tilbud. I tilbuddets nettodrift indgår f.eks. ikke forskellige puljer, der ligger i den centrale forvaltning. Personale budgettet er eksklusiv administrativt personale samt personale til rådgivning og visitation. Alle tilbudsbeskrivelser indeholder henvisninger til Region Midtjyllands institutionsdatabase. Der er her for det enkelte tilbud en mere detaljeret beskrivelse af tilbuddets indhold. I Instituionsdatabasens beskrivelse af det enkelte tilbud, er der et link til tilbuddets hjemmeside. Der er her yderligere oplysninger om tilbuddets faglige indhold. De amtslige tilbud for voksne er sorteret på de nye kommuner og derefter på målgrupper. For hver enkel ny kommune er der en indholdsfortegnelse over de tilbud, der er beliggende i kommunen. For hver kommune er der udarbejdet oversigter over forbrug af pladser. Der indgår her følgende tabeltyper: Tabel 1.b. viser Kommunens forbrug af amtslige tilbud i 2003 og 2004 på følgende områder: socialpsykiatriske dag- og døgntilbud, tilbud på revalideringstilbud, herunder dagtilbud efter serviceloven, dag- og døgntilbud til udviklingshæmmede og andre grupper af handicappede, dagog døgntilbud til fysisk handicappede, specialundervisning for voksne. Århus Amt har ikke tilsvarende kommunefordelt statistik vedrørende stofmisbrugsbehandling, alkoholbehandling, krisecentre for kvinder og forsorgshjem. Dette skyldes, at kommunerne hidtil ikke har været medfinansierende på disse tilbudsområder dog bortset fra døgntilbud til stofmisbrugere. Der er medtaget alle pladser, hvor kommunen er betalingskommune. Amtslige tilbud omfatter både Århus Amt s tilbud såvel som pladser i andre amter, hvor kommunen er betalingskommune. Udgifterne beregnes på baggrund af de faktiske takster i de konkrete tilbud. I tabellen er beregnet et vejet gennemsnit af de konkrete takster inden for det enkelte tilbudsområde. Taksterne er opgjort efter de nuværende finansieringsregler, dvs. eksklusiv udgifter til tilsyn, administration, rådgivning og visitation. Disse udgifter skal kommunen finansiere efter 2007.

4 Tabel 2b viser antal sager på voksenområdet, hvor Århus Amt medfinansierer kommunale eller private opgaveløsninger efter grundtakstreglerne. Disse informationer er blot en serviceoplysning for at kommunen samlet har mulighed for at vurdere økonomien efter 1. januar Tabel 3 b viser en institutionsoversigt på voksenområdet, hvor institutionen er beliggende i den pågældende kommune. Tabellen viser en fordeling af pladsforbruget i henholdsvis beliggenhedskommunen og pladser, der benyttes af andre kommuner. Tabel 4 b viser, hvilke kommuner og i hvilket omfang andre kommuner benytter institutioner, der er beliggende i den pågældende kommune. Det bemærkes, at denne oversigt også indeholder Børn og Unge områdets institutioner. Århus Amt udarbejder årligt en bygningsredegørelse. Redegørelsen udarbejdes for alle institutioner/bygninger, hvor Århus Amt er ejer. Formålet med de årlige redegørelser er at følge udviklingen i behovet for genopretning/vedligeholdelse, således at der ikke sker en utilsigtet værdiforringelse af amtets ejendomme over tid, og således at mindre skader kan blive udbedret i tide inden, der sker større skade. Århus Amt udarbejder årlige bygningsredegørelser, som indeholder institutionsfordelte oversigter over behovet for genopretning på Århus Amt ejendomme. Den seneste bygningsredegørelse er fra Der er tale om en statusbeskrivelse. Vedrørende Voksenområdets og Børn og Unge områdets tilbud findes der informationer om genopretningsbehovet på Århus Amts hjemmeside: BKU: PHU: Efter servicelovens 190 kan en kommunalbestyrelse/sammenlægningsudvalg inden den 15. februar 2007 træffe bindende beslutning om at overtage et amtskommunalt tilbud, der efter serviceloven overtages af regionsrådet pr. 1. januar Servicelovens bestemmelser i 190 stk. 2 sikrer, at hverken kommunalbestyrelse eller regionsråd har nogen finansiel fordel ved overtagelse af tilbuddene. En kommune der overtager et amtslig tilbud skal købe den til den værdi, som den på overtagelsestidspunktet vurderes til. Til brug herfor skal tilbuddets aktiver og passiver opgøres. Århus Amts Økonomiske Afdeling er i gang med en indsamling af oplysninger om aktiver og passiver, rettigheder og pligter, som er knyttet til de enkelte sociale tilbud, tilbud om specialundervisning, revalideringstilbud mv. I august vil der forelægge en samlet oversigt over det enkelte tilbuds aktiver og passiver mv., som kan indgå i de videre overvejelser om fordelingen af institutionerne.

5 Favrskov Kommune: I de følgende afsnit beskrives Århus Amts tilbud, der er beliggende i de nuværende kommuner Hinnerup, Hammel og Hadsten kommuner, og som udgør en del af den ny Favrskov Kommune. Hvorslev Kommune er beliggende i Viborg Amt, og skal derfor ikke indgå Århus Amt drøftelser med kommunerne. Århus Amts nuværende tilbud beskrives i følgende afsnit: 1. Psykiatri: 1.1 Urbakken 1.2 Jagtvej 2. Revalideringscentre: 2.0 Ingen tilbud 3. Voksenområdet 3.1. Psykisk Handicappede: Hadsten Bo- og aktivitetscenter Hammel bo- og aktivitetscenter Bofællesskabet Hindhøjen 3.2. Fysisk Handicappede: Hinnerup Kollegiet 3.3. Forsorgshjem: Ingen tilbud 3.4. Krisecentre: Ingen tilbud 3.5. Alkoholbehandling: Østergade Stofmisbrugsbehandling: Ingen tilbud 4. Oversigter over forbrug mv. 5

6 1.0 Psykiatri. Socialpsykiatrien har to tilbud beliggende i Favrskov Kommune: Urbakken og Jagtvej. Disse beskrives nedenfor. Det bemærkes, at en del af pladserne på socialpsykiatriens institutioner i Favrskov Kommune sælges til andre kommuner. Endvidere køber Favrskov Kommune en del pladser på socialpsykiatriske institutioner i andre kommuner. Dette er nærmere belyst i afsnit 4.0 Oversigt over forbrug. 1.1 Urbakken (boform - 92, bofællesskab og AUC - 88) Tilbuddets organisering: Navn og adresse Urbakken, Urbakkevej 8450, Hammel Bofællesskab på Urvej Normering Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser ,8 Bostøtter ,9 Dagpladser AUC ,9 Links til Regionskort Der er links til de enkelte tilbuds hjemmesider. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe Boformen: Målgruppen er svært sindslidende, der i en afgrænset periode i deres liv har behov for massiv støtte til at kunne leve hverdagslivet på egne præmisser. AUC: Voksne sindslidende, der har behov for et aktivitetstilbud. Bostøtte: Sindslidende, som ønsker at bo i egen bolig, og er i stand til at leve en selvstændig tilværelse med individuelt aftalt bostøtte. Desuden er Bofællesskabets beboere tæt på det daglige liv blandt beboere og personale på Urbakken og Aktivitets- og udviklingscenteret, hvilket i sig selv kan give større kontaktflade og øget tryghed. 6

7 Optageområde Silkeborg, Hammel, Gjern, Them, Galten og Ry Kommune. Indhold i tilbudet Boform: Der arbejdes ud fra et rehabiliteringsbegreb, der har til formål at samle nutidige begreber såsom recovery, empowerment, psykiatriens politikker, CAN, Gas, kognitiv miljøterapi, samtaleterapi, indlæggelse, medicinsk behandling osv. Indsatsen er en del af en helhedsindsats og den skal sættes i nøje sammenhæng med brugerens egen indsats for at opnå størst mulig funktionsevne, selvstændighed, selvbestemmelse og mulighed for at deltage i samfundet. Vores hverdag består således i at støtte den enkelte i at leve et hverdagsliv efter dennes forudsætninger, behov og ønsker. Målet er at sætte brugeren i centrum på en personinvolverende måde og hvor målet er, at brugeren oplever sammenhæng i sine muligheder og hvor personalet i sin enkelhed kan lide at dele deres arbejdsliv med brugerne. AUC: Der tages udgangspunkt i den enkelte brugers ressourcer, ønsker og behov for meningsfuld beskæftigelse. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne er baseret på et samarbejde mellem brugere og medarbejdere. Via aktiviteter får brugerne mulighed for at udnytte deres ressourcer ved at afprøve og udvikle praktiske og sociale færdigheder således, at brugerne får øget selvværd og forbedrede livsvilkår. Bostøtte: Formålet er at brugeren kan få den nødvendige støtte og træning til at kunne opretholde egen bolig. At brugeren får hjælp til at have et fællesskab med medbeboere i fællesskabet. Desuden arbejdes der med støtte til vedligeholdelse og udvikling af personlige og sociale færdigheder til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Det vurderes løbende om personalets indsats skal være støtte, træning eller kompenserende hjælp. Indsatsen kan skifte over tid, afhængig af brugerens behov. Samarbejdsrelationer Boform: Der samarbejdes med de instanser og personer, der er nødvendige for den enkelte beboer. Det drejer sig typisk om handlekommunerne, Psykiatrisk afdeling i Silkeborg, Lokalpsykiatrien, AUC på Urbakken, hjemmepleje og pårørende. Samarbejdet med pårørende foregår dels i dagligdagen og dels til formaliserede møder via en pårørendeforening og endelig ved arrangementer et par gange om året. Desuden har Boenheden samarbejde med de store pårørendeforeninger i kraft af at trække på hinanden, når der er brug for det. 7

8 AUC: Samarbejder med pårørende, handle-kommuner, kommunal bostøtte, amtslig bostøtte og boenheder i det omfang det er relevant for den enkelte bruger. Særlige forhold Boform: Der uddannes årligt 16 elever i sosu forløb af 15 ugers varighed. Der tilbydes socialpsykiatriske læringsdage 9 gange om året af 8 timers varighed med ekstern supervisor til alle medarbejdere. Derudover holder såvel botilbuddet som hele organisationen temadage, der øger den enkeltes kompetencer. AUC: Medarbejderne har supervision med en ekstern supervisor ca. hver 3. uge. Der afholdes temadage efter behov og planlægges hvert år i fællesskab, hvilken kursusstrategi, der er behov for. Der afholdes kurser og temadage, hvor både brugere og medarbejdere deltager. Både boform og AUC hører organisatorisk til socialpsykiatrien i Silkeborgregionen. 8

9 1.2. Jagtvej ( 71-73) Tilbuddets organisering: Navn og adresse Jagtvej, 8450, Hammel Normering Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser Links til Regionskort Der er links til tilbuddets hjemmeside. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe Sindslidende, som ønsker at bo i egen bolig, og er i stand til at leve en selvstændig tilværelse med individuelt aftalt bostøtte. Brugeren forventes at have en aktiv hverdag uden for bofællesskabet og at kunne indgå i et socialt samvær. Optageområde Silkeborg, Hammel, Gjern, Them, Galten og Ry Kommune. På nuværende tidspunkt løses bostøtteopgaver for Ry Kommune omkring en enkelt borger i dennes hjem. Indhold i tilbudet Samarbejdet med den enkelte bruger er baseret på individuelle aftaler. Brugernes behov og ønsker danner baggrund for samarbejdet. Det vurderes løbende om personalets indsats skal være støtte, træning eller kompenserende hjælp. Indsatsen kan skifte over tid, afhængig af brugerens behov. Formålet er at brugeren kan få den nødvendige støtte og træning til at kunne opretholde egen bolig. At brugeren får hjælp til at have et fællesskab med medbeboere i fællesskabet. Desuden arbejdes der med støtte til vedligeholdelse og udvikling af personlige og sociale færdigheder til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Der arbejdes med værdibaseret relationsarbejde baseret på Amtets værdigrundlag. Ligeledes med selvbestemmelse og nabohjælp. Beboerne hjælper hinanden f.eks. i tilfælde af angst eller med at huske hinanden på at tage medicin osv. 9

10 Samarbejdsrelationer Der samarbejdes med psykiatrisk afdeling i Silkeborg, lokalpsykiatrien samt de øvrige socialpsykiatriske tilbud og udviklingskonsulenten. Herudover er der et tæt samarbejde med den kommunale hjemmepleje. Samarbejdet med pårørende omfatter individuelle netværksmøder flere gange årligt, og fælles pårørende arrangementer minimum to gange årligt. Pårørende inviteres endvidere til at deltage i opfølgningsmøder med kommunerne og til at deltage i amtets tilsyn af tilbuddet. Derudover er der faste forløb med pårørendegrupper. Boligerne er bygget af Åbyhøj Boligforening. Beboerne har almindelig lejekontrakt, og bor således i henhold til Lejeloven. Dvs. at de normale regler for opsigelse og vedligeholdelse af lejemålet også gælder her. Det betyder også at brugerne har medbestemmelse vedrørende husregler i fællesrum. Servicehuset med fællesrum og personalefaciliteter ejes af Amtet. Særlige forhold Der uddannes årligt 3 sosu/sosa-elever i forløb af 4 måneders varighed. Der tilbydes ekstern supervision ca. 1 gang månedligt af 2 timers varighed til personalet. Desuden er der mulighed for at brugerne mkan deltage i fælles supervision, både som en del af medarbejdernes fastlagte supervision, men også ved fælles tema/undervisnings/suppervisionsdage for både brugere og medarbejdere. Disse laves fælles for både Boligerne på Jagtvej og Bofællesskabet på Urvej. Personalegruppen dækker desuden bofællesskabet på Urbakken. Organisatorisk hører Jagtvej under socialpsykiatrien for Silkeborgregionen. 10

11 2. Revalideringscentre: Århus Amt har ingen revalideringstilbud i Favrskov Kommune. Favrskov Kommunes forbrug af tilbud på revalideringsinstitutioner fremgår af afsnit 4.0 Oversigt over forbrug. 3. Voksenområdet. Voksenområdet består af følgende områder: Tilbud til psykisk handicappede, afsnit 3.1. Tilbud til fysisk handicappede, afsnit 3.2. Tilbud til hjemløse forsorgshjem, afsnit 3.3. Tilbud til kvinder krisecentre, afsnit 3.4. Tilbud om alkoholbehandling, afsnit 3.5. Tilbud om stofmisbrugsbehandling, afsnit 3.6. Det bemærkes, at en del af pladserne på voksenområdets institutioner i Favrskov Kommune sælges til andre kommuner. Endvidere køber Favrskov Kommune en del pladser på voksenområdets institutioner i andre kommuner. Dette er nærmere belyst i afsnit 4.0 Oversigt over forbrug Psykisk Handicappede: Århus Amt har følgende tilbud beliggende i Favrskov Kommune: Hadsten Bo- og aktivitetscenter Hammel bo- og aktivitetscenter Bofællesskabet Hindhøjen Disse beskrives nedenfor. Det bemærkes, at Hinnerup Kollegiet både har tilbud til psykisk handicappede og til fysisk handicappede. Institutionens beskrives i dette afsnit. 11

12 Hadsten Bo- og aktivitetscenter Tilbuddets organisering: Navn og adresse Hadsten Bo- og Aktvitetscenter, Elemosevej 28 B, 8370 Hadsten. Normering 2005 Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser Bostøtter Dagpladser Links til Regionskort Der er links til tilbuddets hjemmeside. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe(r) En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (inkl. autister), en heterogen/almen målgruppe af udviklingshæmmede (ekskl. autister) samt udviklingshæmmede med alvorlige kommunikationshandicap (døve) og udviklingshæmmede med behov for særlig støtte som følge af svære fysiske handicap, massivt somatisk plejebehov og/eller behov for sygeplejefaglig bistand. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er egns-, amts- og landsdelsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Den enkelte beboer tilknyttes en kontaktperson. Det kan f.eks. dreje sig om indkøb, kontakt til læge/tandlæge/specialister samt kontakt til myndigheder. Der udarbejdes hvert år en individuel 111 plan med fokus på relevante udviklingsområder. Planerne evalueres løbende og justeres en gang om året. I det daglige pædagogiske arbejde sættes fokus på kommunikation ud fra den enkeltes behov og muligheder. Der kan være tale om tegnsprog, tegn til tale, digital billedkommunikation eller andet, der er relevant for den enkelte beboer. Særlige pædagogiske forløb tilrettelægges for gruppen af hørehæmmede. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom tegn-til-tale anvendes i det daglige. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere, 12

13 forflytningsinstruktørkorpset og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling, Høreinstituttet, speciallæger og socialcentret. For personer med dom samarbejdes med amtets jurist på området og statsadvokaten. Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk: pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboer/brugergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere/brugere og personale forudsættes at kunne udveksles med andre relevante tilbud. Links: Regionskort: Hjemmeside: 13

14 Hammel Bo- og Aktvitetscenter Tilbuddets organisering: Navn og adresse Hammel Bo- og Aktvitetscenter, Eriksmindevej 21-25, 8450 Hammel. Tilbuddet har afdelinger (bofællesskaber) på Voldbyvej og Jægervej. Normering Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser Bostøtter Dagpladser Links til Regionskort Der er links til tilbuddets hjemmeside. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe(r) En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (inkl. autister), en heterogen/almen målgruppe af udviklingshæmmede (ekskl. autister), udviklingshæmmede med alvorlige kommunikationshandicap samt udviklingshæmmede med behov for særlig støtte som følge af svære fysiske handicap, massivt somatisk plejebehov og/eller behov for sygeplejefaglig bistand. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er egnsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Særlige specialpædagogiske udviklings- og træningsforløb individuelt tilrettelagt med afsæt i den udarbejdede 111 plan. Planen er udgangspunkt for såvel indsats i aktivitetstilbud og botilbud. Særligt tilrettelagte pædagogiske for udviklingshæmmede med autisme. Særligt tilrettelagt indsats for multihandicappede med pleje/omsorg/sondemadning. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom tegn-til-tale anvendes i det daglige. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere, forflytningsinstruk- 14

15 tørkorpset og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling, socialcentret. For personer med dom samarbejdes med amtets jurist på området og statsadvokaten. Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk: pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboer/brugergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere/brugere og personale forudsættes at kunne udveksles med andre relevante tilbud. Links: Regionskort: Hjemmeside: Hindhøjen. Tilbuddets organisering: Navn og adresse Bofællesskabet Hindhøjen, Hindhøjen , 8382 Hinnerup. Afdeling under Lyngå Kollegiet, Graham Bells Vej 4, 8200 Århus N. Bofællesskabet Hindhøjen, Hus 3, Hindhøjen , 8382 Hinnerup Afdeling under Tingagergården Bo- og Aktivitetscenter, Tilst Skolevej 17, 8381 Tilst Normering Bofælleskab, Lyngåkollegiet Bofællesskab Hus 3, Tingagergården Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Budget under Tingagergården indtil 1. oktober Links til Regionskort 15

16 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe(r), Lyngåkollegiet. En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne med fysiske handicappede og med alvorlige synshandicap. Optageområde(r), Lyngåkollegiet. Forsyningsforpligtelsen er landsdelsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene, Lyngåkollegiet. Særlige specialpædagogiske udviklings- og træningsforløb individuelt tilrettelagt med afsæt i den udarbejdede 111 plan. Planen er udgangspunkt for den individuelt tilrettelagte indsats i aktivitetstilbud og botilbud. Særligt tilrettelagte pædagogiske for udviklingshæmmede med blinde og svagtseende. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom specialpædagogiske kommunikations redskaber anvendes i det daglige. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer, Lyngåkollegiet. Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling, Synscentralen og amtets socialcenter (specialkonsulenter/psykologer). Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. Afdelingen indgår i et mellemregionalt netværk vedr. synshandicappede. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold, Lyngåkollegiet. Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk: pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere og personale forudsættes udvekslet med andre relevante tilbud. Bofællesskabet ledes fra Lyngå Kollegiet. Links: Regionskort: Hjemmeside: Målgruppe(r), Tingagergården. En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (inkl. autister). 16

17 Optageområde(r), Tingagergården. Forsyningsforpligtelsen er egnsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene, Tingagergården. Særlige specialpædagogiske udviklings- og træningsforløb individuelt tilrettelagt med afsæt i den udarbejdede -111 plan. Planen er udgangspunkt for såvel indsats i aktivitets- og botilbud. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom tegn-til-tale anvendes i nogen udstrækning. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere, forflytningsinstruktørkorpset og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer, Tingagergården. Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling og amtets socialcenter (specialkonsulenter/psykologer). For personer med dom samarbejdes med amtets jurist på området og statsadvokaten. Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold, Tingagergården. Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere og personale forudsættes udvekslet med andre relevante tilbud. Links: Regionskort: Hjemmeside: 17

18 3.2. Fysisk Handicappede: Århus Amts bostøtteordning under Høskov Kollegiet i tilknytning til Hammel Neurocenter nelægges pr. 1/9/ Hinnerup Kolegiet. Tilbuddets organisering: Navn og adresse Normering i 2005 Hinnerup: Boformspladser Bofællesskab Dagpladser Links til Regionskort Hinnerup Kollegiet, Stadion Allé 1, 8382 Hinnerup. Der er afdelinger beliggende i: Århus Kommune SORAS, Niels Juels gade 70, 8200 Århus N. Randers Kommune, Markedsgade 16, 8900 Randers. Silkeborg Kommune, Ryvej 7, 8653 Them. Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids ) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Der er på Ryvej i Silkeborg 6 boformspladser og 8 dagtilbudspladser. På SORAS i Århus Kommune er der 21 bostøttepladser og 21 samværstilbudspladser. Endelig på Markedsgade i Randers er der 5 bostøttepladser og 5 samværstilbudspladser. Målgruppe(r) Voksne med diagnose inden for autismespektret velfungerende. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er amtsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Tilbuddet består af et særligt tilrettelagt pædagogisk forløb med udgangspunkt i 111 planen. Fundamentet i det pædagogiske arbejde følger principperne i TEACCH, samt kognitive metoder og metoder der fremmer beboernes livsudfoldelse samt en hensigtsmæssig adfærd. Den enkelte beboers hverdag struktureres via visualiseret specialpædagogiske redskaber såsom: 18

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,'

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 Dato 24.02.09 Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne Malmgren, Linda Kjær Minke og Finn Kenneth Hansen CASA Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere