Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne."

Transkript

1 Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne.

2 Økonomisk afdeling, juni 2005 Indledning. Den administrative styregruppe mellem Århus Amt og kommuneforeningen i Århus Amt har nedsat en arbejdsgruppen Socialområdet/undervisning Voksne. Arbejdsgruppens opgave er at: Kortlægge og beskrive de opgaver, der skal flyttes inden for det pågældende område (de indholdsmæssige, personalemæssige og økonomiske aspekter) samt drøfte procedurer og principper for overflytningen. Arbejdet skal ske inden for rammerne af, hvad der er aftalt i Den Administrative Styregruppe og i kommissorierne for arbejdsgrupperne om personale og økonomi. Følge lovgivningsarbejdet og beskrive problemstillinger og løsningsmuligheder i relation til implementering af kommunalreformen inden for det pågældende område. Fremskaffe grundlag for information til de ansatte. Denne rapport beskriver Århus Amts samlede tilbud på Voksenområdet. Århus Amt s tilbud på revalideringsområdet og specialundervisning skal som udgangspunkt overtages af kommunerne. Øvrige tilbud efter den ny servicelov overtages som udgangspunkt af Region Midtjylland med mindre andet aftales. Kommunerne kan overtage tilbud, der som udgangspunkt går til regionerne, og som er beliggende i kommunen. Vilkårene for at overtage sådanne tilbud er, at kommunen overtager regionens forpligtelser. Kommunen skal endvidere overtage de ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet, dvs. administrativt personale medtages. Kommunerne/sammenlægningsudvalgene kan inden den 15. februar 2006 meddele, at de ønsker at overtage yderligere amtslige tilbud beliggende i kommunen allerede fra den 1. januar 2007 (servicelovens 190). Amtsrådet skal herefter udarbejde et aftaleudkast. Sådanne ønsker kan fremsættes løbende efter den 1. januar Regionsrådet skal herefter udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen. Enhver kommunalbestyrelse i regionen kan anmode om ønsker om, at beliggenhedskommunen overtager regionale tilbud, drøftes i kontaktudvalget. Kontaktudvalget skal mindst en gang i hver valgperiode drøfte mulige overdragelser af regionale tilbud til beliggenhedskommunen. Med henblik på at de enkelte kommuner snarest mulig kan vurdere, om kommunen ønsker at overtage yderlige amtslige tilbud, beskrives alle Århus Amts tilbud på voksenområdet efter følgende skabelon:

3 Tilbuddets organisering: Tilbuddets navn og adresse, samt eventuel satelit (oplysning om tilbuddet samdrives med andre tilbud), antal pladser på tilbudstyper, tilbuddets nettodriftsbudget og antal stillinger. Målgruppe : Beskrivelse af tilbuddets målgruppe. Optageområde: Nærmere beskrivelse af tilbuddets geografi. Indhold: Beskrivelse af tilbuddets faglige indhold. Samarbejdsrelationer: En række tilbud har væsentlige samarbejdsrelationer til andre sociale tilbud, undervisningstilbud, sundhedstilbud, psykiatrisk behandlingstilbud eller lignende. Disse samarbejdsrelationer beskrives. Særlige forhold: Det anføres, hvis der er særlige forhold vedr. driften eller det faglige indhold. Det skal understreges, at oplysningerne i denne rapport udelukkende er afgrænset til de enkelte tilbud. I tilbuddets nettodrift indgår f.eks. ikke forskellige puljer, der ligger i den centrale forvaltning. Personale budgettet er eksklusiv administrativt personale samt personale til rådgivning og visitation. Alle tilbudsbeskrivelser indeholder henvisninger til Region Midtjyllands institutionsdatabase. Der er her for det enkelte tilbud en mere detaljeret beskrivelse af tilbuddets indhold. I Instituionsdatabasens beskrivelse af det enkelte tilbud, er der et link til tilbuddets hjemmeside. Der er her yderligere oplysninger om tilbuddets faglige indhold. De amtslige tilbud for voksne er sorteret på de nye kommuner og derefter på målgrupper. For hver enkel ny kommune er der en indholdsfortegnelse over de tilbud, der er beliggende i kommunen. For hver kommune er der udarbejdet oversigter over forbrug af pladser. Der indgår her følgende tabeltyper: Tabel 1.b. viser Kommunens forbrug af amtslige tilbud i 2003 og 2004 på følgende områder: socialpsykiatriske dag- og døgntilbud, tilbud på revalideringstilbud, herunder dagtilbud efter serviceloven, dag- og døgntilbud til udviklingshæmmede og andre grupper af handicappede, dagog døgntilbud til fysisk handicappede, specialundervisning for voksne. Århus Amt har ikke tilsvarende kommunefordelt statistik vedrørende stofmisbrugsbehandling, alkoholbehandling, krisecentre for kvinder og forsorgshjem. Dette skyldes, at kommunerne hidtil ikke har været medfinansierende på disse tilbudsområder dog bortset fra døgntilbud til stofmisbrugere. Der er medtaget alle pladser, hvor kommunen er betalingskommune. Amtslige tilbud omfatter både Århus Amt s tilbud såvel som pladser i andre amter, hvor kommunen er betalingskommune. Udgifterne beregnes på baggrund af de faktiske takster i de konkrete tilbud. I tabellen er beregnet et vejet gennemsnit af de konkrete takster inden for det enkelte tilbudsområde. Taksterne er opgjort efter de nuværende finansieringsregler, dvs. eksklusiv udgifter til tilsyn, administration, rådgivning og visitation. Disse udgifter skal kommunen finansiere efter 2007.

4 Tabel 2b viser antal sager på voksenområdet, hvor Århus Amt medfinansierer kommunale eller private opgaveløsninger efter grundtakstreglerne. Disse informationer er blot en serviceoplysning for at kommunen samlet har mulighed for at vurdere økonomien efter 1. januar Tabel 3 b viser en institutionsoversigt på voksenområdet, hvor institutionen er beliggende i den pågældende kommune. Tabellen viser en fordeling af pladsforbruget i henholdsvis beliggenhedskommunen og pladser, der benyttes af andre kommuner. Tabel 4 b viser, hvilke kommuner og i hvilket omfang andre kommuner benytter institutioner, der er beliggende i den pågældende kommune. Det bemærkes, at denne oversigt også indeholder Børn og Unge områdets institutioner. Århus Amt udarbejder årligt en bygningsredegørelse. Redegørelsen udarbejdes for alle institutioner/bygninger, hvor Århus Amt er ejer. Formålet med de årlige redegørelser er at følge udviklingen i behovet for genopretning/vedligeholdelse, således at der ikke sker en utilsigtet værdiforringelse af amtets ejendomme over tid, og således at mindre skader kan blive udbedret i tide inden, der sker større skade. Århus Amt udarbejder årlige bygningsredegørelser, som indeholder institutionsfordelte oversigter over behovet for genopretning på Århus Amt ejendomme. Den seneste bygningsredegørelse er fra Der er tale om en statusbeskrivelse. Vedrørende Voksenområdets og Børn og Unge områdets tilbud findes der informationer om genopretningsbehovet på Århus Amts hjemmeside: BKU: PHU: Efter servicelovens 190 kan en kommunalbestyrelse/sammenlægningsudvalg inden den 15. februar 2007 træffe bindende beslutning om at overtage et amtskommunalt tilbud, der efter serviceloven overtages af regionsrådet pr. 1. januar Servicelovens bestemmelser i 190 stk. 2 sikrer, at hverken kommunalbestyrelse eller regionsråd har nogen finansiel fordel ved overtagelse af tilbuddene. En kommune der overtager et amtslig tilbud skal købe den til den værdi, som den på overtagelsestidspunktet vurderes til. Til brug herfor skal tilbuddets aktiver og passiver opgøres. Århus Amts Økonomiske Afdeling er i gang med en indsamling af oplysninger om aktiver og passiver, rettigheder og pligter, som er knyttet til de enkelte sociale tilbud, tilbud om specialundervisning, revalideringstilbud mv. I august vil der forelægge en samlet oversigt over det enkelte tilbuds aktiver og passiver mv., som kan indgå i de videre overvejelser om fordelingen af institutionerne.

5 Favrskov Kommune: I de følgende afsnit beskrives Århus Amts tilbud, der er beliggende i de nuværende kommuner Hinnerup, Hammel og Hadsten kommuner, og som udgør en del af den ny Favrskov Kommune. Hvorslev Kommune er beliggende i Viborg Amt, og skal derfor ikke indgå Århus Amt drøftelser med kommunerne. Århus Amts nuværende tilbud beskrives i følgende afsnit: 1. Psykiatri: 1.1 Urbakken 1.2 Jagtvej 2. Revalideringscentre: 2.0 Ingen tilbud 3. Voksenområdet 3.1. Psykisk Handicappede: Hadsten Bo- og aktivitetscenter Hammel bo- og aktivitetscenter Bofællesskabet Hindhøjen 3.2. Fysisk Handicappede: Hinnerup Kollegiet 3.3. Forsorgshjem: Ingen tilbud 3.4. Krisecentre: Ingen tilbud 3.5. Alkoholbehandling: Østergade Stofmisbrugsbehandling: Ingen tilbud 4. Oversigter over forbrug mv. 5

6 1.0 Psykiatri. Socialpsykiatrien har to tilbud beliggende i Favrskov Kommune: Urbakken og Jagtvej. Disse beskrives nedenfor. Det bemærkes, at en del af pladserne på socialpsykiatriens institutioner i Favrskov Kommune sælges til andre kommuner. Endvidere køber Favrskov Kommune en del pladser på socialpsykiatriske institutioner i andre kommuner. Dette er nærmere belyst i afsnit 4.0 Oversigt over forbrug. 1.1 Urbakken (boform - 92, bofællesskab og AUC - 88) Tilbuddets organisering: Navn og adresse Urbakken, Urbakkevej 8450, Hammel Bofællesskab på Urvej Normering Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser ,8 Bostøtter ,9 Dagpladser AUC ,9 Links til Regionskort Der er links til de enkelte tilbuds hjemmesider. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe Boformen: Målgruppen er svært sindslidende, der i en afgrænset periode i deres liv har behov for massiv støtte til at kunne leve hverdagslivet på egne præmisser. AUC: Voksne sindslidende, der har behov for et aktivitetstilbud. Bostøtte: Sindslidende, som ønsker at bo i egen bolig, og er i stand til at leve en selvstændig tilværelse med individuelt aftalt bostøtte. Desuden er Bofællesskabets beboere tæt på det daglige liv blandt beboere og personale på Urbakken og Aktivitets- og udviklingscenteret, hvilket i sig selv kan give større kontaktflade og øget tryghed. 6

7 Optageområde Silkeborg, Hammel, Gjern, Them, Galten og Ry Kommune. Indhold i tilbudet Boform: Der arbejdes ud fra et rehabiliteringsbegreb, der har til formål at samle nutidige begreber såsom recovery, empowerment, psykiatriens politikker, CAN, Gas, kognitiv miljøterapi, samtaleterapi, indlæggelse, medicinsk behandling osv. Indsatsen er en del af en helhedsindsats og den skal sættes i nøje sammenhæng med brugerens egen indsats for at opnå størst mulig funktionsevne, selvstændighed, selvbestemmelse og mulighed for at deltage i samfundet. Vores hverdag består således i at støtte den enkelte i at leve et hverdagsliv efter dennes forudsætninger, behov og ønsker. Målet er at sætte brugeren i centrum på en personinvolverende måde og hvor målet er, at brugeren oplever sammenhæng i sine muligheder og hvor personalet i sin enkelhed kan lide at dele deres arbejdsliv med brugerne. AUC: Der tages udgangspunkt i den enkelte brugers ressourcer, ønsker og behov for meningsfuld beskæftigelse. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne er baseret på et samarbejde mellem brugere og medarbejdere. Via aktiviteter får brugerne mulighed for at udnytte deres ressourcer ved at afprøve og udvikle praktiske og sociale færdigheder således, at brugerne får øget selvværd og forbedrede livsvilkår. Bostøtte: Formålet er at brugeren kan få den nødvendige støtte og træning til at kunne opretholde egen bolig. At brugeren får hjælp til at have et fællesskab med medbeboere i fællesskabet. Desuden arbejdes der med støtte til vedligeholdelse og udvikling af personlige og sociale færdigheder til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Det vurderes løbende om personalets indsats skal være støtte, træning eller kompenserende hjælp. Indsatsen kan skifte over tid, afhængig af brugerens behov. Samarbejdsrelationer Boform: Der samarbejdes med de instanser og personer, der er nødvendige for den enkelte beboer. Det drejer sig typisk om handlekommunerne, Psykiatrisk afdeling i Silkeborg, Lokalpsykiatrien, AUC på Urbakken, hjemmepleje og pårørende. Samarbejdet med pårørende foregår dels i dagligdagen og dels til formaliserede møder via en pårørendeforening og endelig ved arrangementer et par gange om året. Desuden har Boenheden samarbejde med de store pårørendeforeninger i kraft af at trække på hinanden, når der er brug for det. 7

8 AUC: Samarbejder med pårørende, handle-kommuner, kommunal bostøtte, amtslig bostøtte og boenheder i det omfang det er relevant for den enkelte bruger. Særlige forhold Boform: Der uddannes årligt 16 elever i sosu forløb af 15 ugers varighed. Der tilbydes socialpsykiatriske læringsdage 9 gange om året af 8 timers varighed med ekstern supervisor til alle medarbejdere. Derudover holder såvel botilbuddet som hele organisationen temadage, der øger den enkeltes kompetencer. AUC: Medarbejderne har supervision med en ekstern supervisor ca. hver 3. uge. Der afholdes temadage efter behov og planlægges hvert år i fællesskab, hvilken kursusstrategi, der er behov for. Der afholdes kurser og temadage, hvor både brugere og medarbejdere deltager. Både boform og AUC hører organisatorisk til socialpsykiatrien i Silkeborgregionen. 8

9 1.2. Jagtvej ( 71-73) Tilbuddets organisering: Navn og adresse Jagtvej, 8450, Hammel Normering Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser Links til Regionskort Der er links til tilbuddets hjemmeside. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe Sindslidende, som ønsker at bo i egen bolig, og er i stand til at leve en selvstændig tilværelse med individuelt aftalt bostøtte. Brugeren forventes at have en aktiv hverdag uden for bofællesskabet og at kunne indgå i et socialt samvær. Optageområde Silkeborg, Hammel, Gjern, Them, Galten og Ry Kommune. På nuværende tidspunkt løses bostøtteopgaver for Ry Kommune omkring en enkelt borger i dennes hjem. Indhold i tilbudet Samarbejdet med den enkelte bruger er baseret på individuelle aftaler. Brugernes behov og ønsker danner baggrund for samarbejdet. Det vurderes løbende om personalets indsats skal være støtte, træning eller kompenserende hjælp. Indsatsen kan skifte over tid, afhængig af brugerens behov. Formålet er at brugeren kan få den nødvendige støtte og træning til at kunne opretholde egen bolig. At brugeren får hjælp til at have et fællesskab med medbeboere i fællesskabet. Desuden arbejdes der med støtte til vedligeholdelse og udvikling af personlige og sociale færdigheder til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Der arbejdes med værdibaseret relationsarbejde baseret på Amtets værdigrundlag. Ligeledes med selvbestemmelse og nabohjælp. Beboerne hjælper hinanden f.eks. i tilfælde af angst eller med at huske hinanden på at tage medicin osv. 9

10 Samarbejdsrelationer Der samarbejdes med psykiatrisk afdeling i Silkeborg, lokalpsykiatrien samt de øvrige socialpsykiatriske tilbud og udviklingskonsulenten. Herudover er der et tæt samarbejde med den kommunale hjemmepleje. Samarbejdet med pårørende omfatter individuelle netværksmøder flere gange årligt, og fælles pårørende arrangementer minimum to gange årligt. Pårørende inviteres endvidere til at deltage i opfølgningsmøder med kommunerne og til at deltage i amtets tilsyn af tilbuddet. Derudover er der faste forløb med pårørendegrupper. Boligerne er bygget af Åbyhøj Boligforening. Beboerne har almindelig lejekontrakt, og bor således i henhold til Lejeloven. Dvs. at de normale regler for opsigelse og vedligeholdelse af lejemålet også gælder her. Det betyder også at brugerne har medbestemmelse vedrørende husregler i fællesrum. Servicehuset med fællesrum og personalefaciliteter ejes af Amtet. Særlige forhold Der uddannes årligt 3 sosu/sosa-elever i forløb af 4 måneders varighed. Der tilbydes ekstern supervision ca. 1 gang månedligt af 2 timers varighed til personalet. Desuden er der mulighed for at brugerne mkan deltage i fælles supervision, både som en del af medarbejdernes fastlagte supervision, men også ved fælles tema/undervisnings/suppervisionsdage for både brugere og medarbejdere. Disse laves fælles for både Boligerne på Jagtvej og Bofællesskabet på Urvej. Personalegruppen dækker desuden bofællesskabet på Urbakken. Organisatorisk hører Jagtvej under socialpsykiatrien for Silkeborgregionen. 10

11 2. Revalideringscentre: Århus Amt har ingen revalideringstilbud i Favrskov Kommune. Favrskov Kommunes forbrug af tilbud på revalideringsinstitutioner fremgår af afsnit 4.0 Oversigt over forbrug. 3. Voksenområdet. Voksenområdet består af følgende områder: Tilbud til psykisk handicappede, afsnit 3.1. Tilbud til fysisk handicappede, afsnit 3.2. Tilbud til hjemløse forsorgshjem, afsnit 3.3. Tilbud til kvinder krisecentre, afsnit 3.4. Tilbud om alkoholbehandling, afsnit 3.5. Tilbud om stofmisbrugsbehandling, afsnit 3.6. Det bemærkes, at en del af pladserne på voksenområdets institutioner i Favrskov Kommune sælges til andre kommuner. Endvidere køber Favrskov Kommune en del pladser på voksenområdets institutioner i andre kommuner. Dette er nærmere belyst i afsnit 4.0 Oversigt over forbrug Psykisk Handicappede: Århus Amt har følgende tilbud beliggende i Favrskov Kommune: Hadsten Bo- og aktivitetscenter Hammel bo- og aktivitetscenter Bofællesskabet Hindhøjen Disse beskrives nedenfor. Det bemærkes, at Hinnerup Kollegiet både har tilbud til psykisk handicappede og til fysisk handicappede. Institutionens beskrives i dette afsnit. 11

12 Hadsten Bo- og aktivitetscenter Tilbuddets organisering: Navn og adresse Hadsten Bo- og Aktvitetscenter, Elemosevej 28 B, 8370 Hadsten. Normering 2005 Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser Bostøtter Dagpladser Links til Regionskort Der er links til tilbuddets hjemmeside. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe(r) En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (inkl. autister), en heterogen/almen målgruppe af udviklingshæmmede (ekskl. autister) samt udviklingshæmmede med alvorlige kommunikationshandicap (døve) og udviklingshæmmede med behov for særlig støtte som følge af svære fysiske handicap, massivt somatisk plejebehov og/eller behov for sygeplejefaglig bistand. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er egns-, amts- og landsdelsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Den enkelte beboer tilknyttes en kontaktperson. Det kan f.eks. dreje sig om indkøb, kontakt til læge/tandlæge/specialister samt kontakt til myndigheder. Der udarbejdes hvert år en individuel 111 plan med fokus på relevante udviklingsområder. Planerne evalueres løbende og justeres en gang om året. I det daglige pædagogiske arbejde sættes fokus på kommunikation ud fra den enkeltes behov og muligheder. Der kan være tale om tegnsprog, tegn til tale, digital billedkommunikation eller andet, der er relevant for den enkelte beboer. Særlige pædagogiske forløb tilrettelægges for gruppen af hørehæmmede. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom tegn-til-tale anvendes i det daglige. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere, 12

13 forflytningsinstruktørkorpset og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling, Høreinstituttet, speciallæger og socialcentret. For personer med dom samarbejdes med amtets jurist på området og statsadvokaten. Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk: pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboer/brugergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere/brugere og personale forudsættes at kunne udveksles med andre relevante tilbud. Links: Regionskort: Hjemmeside: 13

14 Hammel Bo- og Aktvitetscenter Tilbuddets organisering: Navn og adresse Hammel Bo- og Aktvitetscenter, Eriksmindevej 21-25, 8450 Hammel. Tilbuddet har afdelinger (bofællesskaber) på Voldbyvej og Jægervej. Normering Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Boformspladser Bostøtter Dagpladser Links til Regionskort Der er links til tilbuddets hjemmeside. 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe(r) En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (inkl. autister), en heterogen/almen målgruppe af udviklingshæmmede (ekskl. autister), udviklingshæmmede med alvorlige kommunikationshandicap samt udviklingshæmmede med behov for særlig støtte som følge af svære fysiske handicap, massivt somatisk plejebehov og/eller behov for sygeplejefaglig bistand. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er egnsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Særlige specialpædagogiske udviklings- og træningsforløb individuelt tilrettelagt med afsæt i den udarbejdede 111 plan. Planen er udgangspunkt for såvel indsats i aktivitetstilbud og botilbud. Særligt tilrettelagte pædagogiske for udviklingshæmmede med autisme. Særligt tilrettelagt indsats for multihandicappede med pleje/omsorg/sondemadning. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom tegn-til-tale anvendes i det daglige. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere, forflytningsinstruk- 14

15 tørkorpset og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling, socialcentret. For personer med dom samarbejdes med amtets jurist på området og statsadvokaten. Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk: pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboer/brugergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere/brugere og personale forudsættes at kunne udveksles med andre relevante tilbud. Links: Regionskort: Hjemmeside: Hindhøjen. Tilbuddets organisering: Navn og adresse Bofællesskabet Hindhøjen, Hindhøjen , 8382 Hinnerup. Afdeling under Lyngå Kollegiet, Graham Bells Vej 4, 8200 Århus N. Bofællesskabet Hindhøjen, Hus 3, Hindhøjen , 8382 Hinnerup Afdeling under Tingagergården Bo- og Aktivitetscenter, Tilst Skolevej 17, 8381 Tilst Normering Bofælleskab, Lyngåkollegiet Bofællesskab Hus 3, Tingagergården Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids Budget under Tingagergården indtil 1. oktober Links til Regionskort 15

16 1) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Målgruppe(r), Lyngåkollegiet. En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne med fysiske handicappede og med alvorlige synshandicap. Optageområde(r), Lyngåkollegiet. Forsyningsforpligtelsen er landsdelsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene, Lyngåkollegiet. Særlige specialpædagogiske udviklings- og træningsforløb individuelt tilrettelagt med afsæt i den udarbejdede 111 plan. Planen er udgangspunkt for den individuelt tilrettelagte indsats i aktivitetstilbud og botilbud. Særligt tilrettelagte pædagogiske for udviklingshæmmede med blinde og svagtseende. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom specialpædagogiske kommunikations redskaber anvendes i det daglige. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer, Lyngåkollegiet. Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling, Synscentralen og amtets socialcenter (specialkonsulenter/psykologer). Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. Afdelingen indgår i et mellemregionalt netværk vedr. synshandicappede. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold, Lyngåkollegiet. Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk: pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere og personale forudsættes udvekslet med andre relevante tilbud. Bofællesskabet ledes fra Lyngå Kollegiet. Links: Regionskort: Hjemmeside: Målgruppe(r), Tingagergården. En heterogen målgruppe af voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (inkl. autister). 16

17 Optageområde(r), Tingagergården. Forsyningsforpligtelsen er egnsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene, Tingagergården. Særlige specialpædagogiske udviklings- og træningsforløb individuelt tilrettelagt med afsæt i den udarbejdede -111 plan. Planen er udgangspunkt for såvel indsats i aktivitets- og botilbud. Herudover arbejdes ud fra et DKN-princip, ligesom tegn-til-tale anvendes i nogen udstrækning. Der trækkes herudover efter behov på Det Ka Nytte korpset, netværket af sexualvejledere, forflytningsinstruktørkorpset og supervisorkorpset. Personalet sikres målrettet efteruddannelse på de forskellige indsatsområder. Samarbejdsrelationer, Tingagergården. Der samarbejdes på det specialpædagogiske område med Oligofreniklinikken, neurologisk afdeling og amtets socialcenter (specialkonsulenter/psykologer). For personer med dom samarbejdes med amtets jurist på området og statsadvokaten. Der trækkes på Pædagogisk Forum for inspiration, ligesom der bidrages med praksisbeskrivelser til samme. På områdeplan samarbejder tilbuddet med andre tilbud om særlige udviklingsforløb indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen. Særlige forhold, Tingagergården. Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (fagligt/økonomisk). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere og personale forudsættes udvekslet med andre relevante tilbud. Links: Regionskort: Hjemmeside: 17

18 3.2. Fysisk Handicappede: Århus Amts bostøtteordning under Høskov Kollegiet i tilknytning til Hammel Neurocenter nelægges pr. 1/9/ Hinnerup Kolegiet. Tilbuddets organisering: Navn og adresse Normering i 2005 Hinnerup: Boformspladser Bofællesskab Dagpladser Links til Regionskort Hinnerup Kollegiet, Stadion Allé 1, 8382 Hinnerup. Der er afdelinger beliggende i: Århus Kommune SORAS, Niels Juels gade 70, 8200 Århus N. Randers Kommune, Markedsgade 16, 8900 Randers. Silkeborg Kommune, Ryvej 7, 8653 Them. Pladser Nettobudget 1) Personale Helårs kr. Fuldtids ) Nettobudget: Institutionens bruttobudget fratrukket brugerbetalinger. I nettobudgettet indgår ikke indtægten for kommunernes grundtakstbetalinger. Endvidere er der centrale puljer, som ikke indgår i bruttobudgettet. Der er på Ryvej i Silkeborg 6 boformspladser og 8 dagtilbudspladser. På SORAS i Århus Kommune er der 21 bostøttepladser og 21 samværstilbudspladser. Endelig på Markedsgade i Randers er der 5 bostøttepladser og 5 samværstilbudspladser. Målgruppe(r) Voksne med diagnose inden for autismespektret velfungerende. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er amtsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Tilbuddet består af et særligt tilrettelagt pædagogisk forløb med udgangspunkt i 111 planen. Fundamentet i det pædagogiske arbejde følger principperne i TEACCH, samt kognitive metoder og metoder der fremmer beboernes livsudfoldelse samt en hensigtsmæssig adfærd. Den enkelte beboers hverdag struktureres via visualiseret specialpædagogiske redskaber såsom: 18

19 Skemaer/dagsprogrammer, arbejdssystemer, fysisk indretning og instruktioner. Der arbejdes med forudsigelighed og tydelighed og struktur skabende pædagogiske værktøjer Desuden arbejdes der ud fra en kognitiv indfaldsvinkel, hvor udgangspunktet for ethvert pædagogisk tiltag er, den enkelte beboers måde at bearbejde og forstå sin omverden på. I forhold til arbejdet med beboere indenfor autismespektrumsforstyrrelser og den særlige pædagogisk vinkel der hertil kræves sikrer tilbuddet kompetenceudvikling hos medarbejderne ved mentorordning for nye medarbejdere, intensivt ugekursus i autismepædagogik, vejlederkorps, der hvert år giver 6 timers pædagogisk vejledning pr bruger. Personalet deltager herforuden i autismekonferencer i ind- og udland. Hinnerup Kollegiet afholder årligt 3 4 årlige temadage, hvor medarbejdere blandt andet undervises i specifikke metoder indenfor autismepædagogik. Samarbejdsrelationer Der samarbejdes med børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling ved Århus Sygehus i forbindelse med visitation supervision mv. De faglige konsulenter i Kontoret for Fysisk Handicappede visiterer og indgår derfor i visitationsudvalg. Der samarbejdes med UEH, der er en uddannelsesenhed under Høskov Kollegiet, som anvendes i forbindelse med kompetenceudvikling. I Driftsområdet samarbejder Hinnerup Kollegiet med andre tilbud bla. indenfor rammerne af mål- og strategiprocessen, som er områdets udviklingsmodel, der er udarbejdet med udgangspunkt i Århus Amts virksomhedsmodel. Hinnerup Kollegiet har personaleudveksling bla. med ENIGMA, - specialtilbud for mennesker med autisme i Stockholm. Særlige forhold 2 gange årligt afholdes dialogmøder, hvor tilbudets ydelser mv. systematisk gennemgås indenfor rammerne af Århus Amts virksomhedsplan. Der gennemføres regelmæssigt anmeldt/uanmeldt flerfagligt tilsyn (Fagligt/økonomisk: Pædagogiske forhold, magtanvendelser, personaleudvikling, beboerøkonomi og sundhedsmæssige forhold mv.). Hensynet til driftsoptimering forudsætter relativt homogene beboergrupper i hver afdeling, hvorfor beboere og personale forudsættes at kunne udveksles med andre relevante tilbuddet. De enkelte afdelinger under Hinnerup Kollegiet skaber mulighed for at etablere samlede forløb inden for Hinnerup Kollegiets samlede organisation. Links: Regionskort: Hjemmeside: 19

20 3.3. Forsorgshjem: Århus Amt har ingen forsorgstilbud i Favrskov Kommune. Favrskov Kommunes forbrug af pladser på forsorgshjem fremgår af afsnit 4.0 Oversigt over forbrug Krisecentre: Der er ingen tilbud til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Tilbuddene findes i Århus, Randers og Silkeborg Kommuner Alkoholbehandling: Der er et enkelt døgnbehandlingstilbud for alkoholmisbrugere beliggende i Østergade 73, 8370 Hadsten Østergade 73. Tilbuddets organisering Døgnbehandlingen for Alkoholmisbrugere, Østergade 73, 8370 Hadsten I 2005 udgør nettobudgettet 4,1 mio. kr. Budgetterede fuldtidsstillinger i Overordnet målgruppe Personer med særlige sociale handicap Målgruppe(r) En almen/heterogen målgruppe af alkoholmisbrugere. Optageområde(r) Forsyningsforpligtelsen er amtsdækkende. Indhold i tilbuddet/tilbuddene Døgnbehandling omfatter en intensiv behandling i en gruppe i et fast struktureret program. Programmet omfatter gruppeterapi, undervisning, motion, social træning og aktiviteter. Den kognitive metode anvendes. Samarbejdsrelationer Af eksterne samarbejdspartnere er primært tale om kommunale sagsbehandlere, psykiatrisk og somatisk sygehusvæsen, praktiserende læger, politi og kriminalforsorgen. Der er etableret faglige 20

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt Aktivitetscentret Kellersvej Dukkehuset Værkstedet Hørkær Værstedet Espevangen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Socialområdet et område med særlige vilkår

Socialområdet et område med særlige vilkår Socialområdet et område med særlige vilkår Temaoplæg og drøftelse i RMU den 15. september 2010 Ved socialchef Charlotte Rosenkrantz Josefsen www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Organisering 2. Tilbud

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Institutionsprofil for Skovdiget

Institutionsprofil for Skovdiget Institutionsprofil for Skovdiget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Skovdiget...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Beskrivelse af Boligerne på Jagtvej, Hammel 1

Beskrivelse af Boligerne på Jagtvej, Hammel 1 Beskrivelse af Boligerne på Jagtvej, Hammel 1 Bygningerne Der er i alt 12 lejligheder på hver ca. 65 m2 (bruttoareal). Lejlighederne er grupperet i 2 huse med 6 boliger i hver. Enten med direkte eller

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 27.10.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 15.11.2011 Godkendt af Voksen-

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré: 13/141237. 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere