STORHØJ Beboerforening. Arrangementskalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORHØJ Beboerforening. Arrangementskalender"

Transkript

1 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 31 Maj 1999 Arrangementskalender Petanquemestersaber finale kl Skt. Hansfest Weekend-tur til Als Odde (også for børn!) Drageflyvning Vedligeholdelsesindsats kl Vedligeholdelsesindsats kl Juleskovtur og -fest i Sognehuset Fastelavnstøndeslagning Forårsfest i Borgerhuset 28.4 Generalforsamling i Sognehuset kl Vedligeholdelsesindsats kl Vedligeholdelsesindsats kl Forud for hvert arrangement sender det arrangerende udvalg detaljeret program til alle medlemmer - og håber naturligvis på stor tilslutning

2 Referatafden 27. ordinære Generalforsamling i Storhøj Beboerforening Fredag den 23. april 1999 i Mårslet Sognehus Dagsorden ifølge vedtægter og indkaldelse. Ad a) Ebbe Thue Poulsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel. 27 medlemmer var mødt op, inklusive fem ud af seks bestyrelsesmedlemmer. Ad b) Formanden Anders Færgemand konstaterede i sin beretning, at det har været et roligt år uden de store opgaver: Rækværket for enden af Æblehegnet er blevet sat op. Projekt parkbænke er fuldført, om end bænkene måske ikke endnu har fundet deres rette placering. Projekt sti, som drejer sig om det gamle ønske om en gåforbindelse fra den nordlige del af vores bebyggelse op til Jelshøj, vil blive overdraget til Mårslet Fællesråd. I den forbindelse fortalte Anders, at Bahnsen har frasolgt den del af sin jord som ligger umiddelbart op til Storhøj. Den nye lodsejer er en advokat som hedder Kurt Jensen og bor på Jelshøjvej. Overfor Anders har han givet udtryk for, at den nyerhvervede jord udelukkende skal bruges til dyrkning. Renovering af legepladsen er så godt som færdig, kun svævebanen mangler. Ad d) En kortfattet beretning blev aflagt af følgende udvalg: 1. Biografkredsen. 2. Vedligeholdelsesudvalget. Det blev meddelt, at fællesarealerne i det forløbne år er blevet passet og plejet som de skal og bør - af en forkølet gruppe mennesker! Aage Jørgensen advokerede for, at man brugte et årligt afsat beløb på stisystemet. Desuden: Beplantning på den grimme grå pumpeplads ved postkassen blev efterlyst! Igen blev det fastslået, at ansvaret for beplantningen ligger hos Mårslet Vandværk. Bob Stensgaard, som er vores repræsentant i vandværket, lovede at tage spørgsmålet op på næste bestyrelsesmøde. 3. Festudvalget. 4. Fodboldudvalget. Anders fortalte, at der i år spilles på onsdage kl og at alle aldersklasser er velkomne. 5. Børneaktivitetsudvalget. 6. Petanque. 7. Hexeringen. 8. Litteraturkreds 1. Karen Birk Lauridsen fortalte, at den til næste år kan fejre 15 års jubilæum. 9. Litteraturkreds 2. Ved Tove Thue Poulsen. 10. Sommertur Ad c) Børge fremlagde regnskabet som blev godkendt. Der blev noteret et overskud. 11. Spiseklubben 12. Sct. Hans udvalget

3 Ad e) Under titlen Billeder og kreativitet har Niels Jørgen Thorendahl og Anne Høyer indsendt et forslag om at oprette en billedkunstgruppe til efteråret. Jørgen Gjelstrup spurgte, om Storhøj skulle lave noget i forbindelse med årtusindskiftet? Alice Hinge foreslog at der blev nedsat en gruppe, der skulle finde på noget nytårsaften og meldte sig derefter frivilligt som en slags kontaktperson. Margrete Blomgren foreslog man lavede fælles spisning. Endvidere blev det foreslået at man lavede fælles fyrværkeri oppe på marken. Ad f) Vedrørende kontingentet havde det været på tale at nedsætte det med 100 kr, men efter nærmere overvejelser blev det besluttet, at kontingentet skulle forblive uændret med 400 kr. pr. år. Knud Ramian havde et indlæg angående mudrede stier i Hørret skov forårsaget af den stigende trafik af ryttere. Helt galt er det ved indgangen til skoven fra Langballe-siden, hvor skovstien er omdannet til ét stort mudder-ælte! Han foreslog, at Storhøj skulle tage sagen i egen hånd og betale en påfyldning. Dette blev diskuteret og forkastet. Derimod var der stemning for, at vi henvendte os til kommunen og fik den til at håndhæve bestemmelserne for de ridende i skoven. Henrik Munk Ebbesen meddelte at slåmaskinen ikke længere kunne huses hos ham på grund af kommende pladsmangel. Dette betyder at vi skal opføre et skur, hvilket tidligere har været på budgettet. Det blev foreslået og vedtaget, at vi afsatte et de facto beløb til skur OG ny slåmaskine. Ad g) Bente blev genvalgt. Anna og Frank ønskede at udtræde, og i stedet blev valgt Jens Andresen og Peter Hahn. Ad h) Genvalg af revisor og revisorsuppleant: Mogens Eskildsen og Steen Mikkelsen. Ad j) Der blev foretaget nogle mindre udskiftninger og udvidelser i udvalgene, der herefter består af følgende medlemmer: Vedligeholdelsesudvalget: Helmer Kemp Andersen, Palle Eli Jensen, Aage Jørgensen, Ejnar Jespersen og Jens Brünings-Hansen. Festudvalget: Margrete Blomgren, Aage Jørgensen, Børge Helmer, Alice Hinge, Birgit Stensgaard og Ebbe Thue Poulsen. Endvidere blev Ole Haubo foreslået som medlem. Sct. Hans udvalget: Tove Kemp Andersen, Mogens Eskildsen, Christian Iversen, Jens Birk Lauridsen, Kirsten Eskildsen og Knud Ramian. Børneaktivitetsudvalget: Astrid Bruun Bertelsen, Anne Høyer, Connie Hundsdahl, Dorthe Kragh Jespersen, Lisbeth Alnor, Linda Svenningsen og Dorthe Svendsen. Nytårsskiftet 1999/2000 udvalg: Aage Jørgensen, Margrete Blomgren, Børge Helmer, Alice og Karsten Hinge. Ad k) Forslag fra Jørgen Gjelstrup om at lave en introduktionsskrivelse som kan overdrages nye beboere på Storhøj i forbindelse med hus-køb. Endelig blev der spurgt om Storhøjs historie skal skrives??? Anna Lindebo Leth Referent Se budget for på side 5!

4 Billeder og Kreativitet Iværksætterkursus med Tegning og Maleri Hvem? Hvordan? Hvor? Hvilket omfang? Hvilken opfølgning? - gerne en gruppe på 8-10 voksne fra Storhøj, med mod på at udvikle en (ny) side af sig selv. Deltagerne må gerne føle sig forudsætningsløse udi kunsten, med andre ord gruppen skal ikke være udsøgt HVAD? at se og at tegne, vi prøver at se og opleve på nye måder, der inspirerer til at blive ved på selvstændig basis, der forventes åbenhed og noget sved. Altså tegning og eventuelt lidt maleri - akvarel, hvis vi kan nå det. - undertegnede er primus motor og sørger for materialer, således at materialeudgiften er den eneste, der betales. - rundt omkring hos deltagerne, hvor der kunne være plads, i en stue eller i en kælder, blot der er stole og lidt plads, stedet aftales fra gang til gang. -kortform,iførsteomgang6x2-3timer,ogsåkanvise. - lidt hjemmearbejde må påregnes, desuden ser vi, gerne hver gang lidt lysbilleder om tegning, maleri og kunstens historie (punktvis). Tilmelding til Anne Høyer, Bakkelodden 11. Anne fungerer som assisterende deltager, og stiller forslag om følgende datoer cg tidspunkt: (mandage) kl Med venlig hilsen Niels Jørgen Thorendahl Marklodden 2

5 Budget Indtægter Kontingent 53 parceller à kr ,00 Renter 75,00 I alt ,00 Udgifter Generalforsamling 2.000,00 Forsikringer 1.900,00 Stileje 1.200,00 Arrangementer 2.000,00 Vedligeholdelse af fællesareal 2.000,00 Græsslåning 4.000,00 Vedligeholdelse af maskiner 4.000,00 Diverse (kontor, gaver, møder, MF-kontingent) 1.500,00 Indkøb af slåmaskine ,00 Skur til græsslåmaskine ,00 I alt ,00 Underskud: ,00

6 Forårets kunst- og kultur-tur søndag den 30. maj 1999 Siden 1992 har der i Beboerforeningens regie været afholdt kulturelle forårsture til særligt spændende lokaliteter inden for køreafstand. Vi har besøgt Kolding (Trapholt, Koldinghus), Herning (Kunstmuseet, Herningsholm, Søby-brunkulslejerne), Randers-egnen (Kunstmuseet, kalkmaleri-kirker, Brusgård Produktionshøjskole), Lemvig-egnen (Museet for Religiøs Kunst, Planetstien, Jens Søndergaard-museet, Vestervig kirke), Vejle-egnen (Kunstmuseet, Robert Jacobsens grusgrav, vikingetidsbroen ved Ravning, granitskulptur-kirker) og Aalborg (den middelalderlige bykerne, Budolfi kirke, Nordjyllands Kunstmuseum, Lindholm Høje). I år går turen til Horsens! Vi mødes søndag den 30. maj kl på torvet foran Vor Frelsers Kirke (mellem Nørregade og Søndergade). 8 Første programpunkt er en byvandring med lektor Martin Salmonsen som guide. Horsens er en gammel by (Horsnes); dens historie har Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring i 1992 (i 550-året for tildeling af det ældst kendte købstadsprivilegium) skildret under titlen Fra grubehus til grillbar. En vikingetidsbebyggelse blev udgravet i Der er vidnesbyrd om kongelig møntslagning i 1100-tallet. Rester af Erik Menveds borg kan ses i Bygholm Park. Ellers dominerede de kirkelige institutioner bybilledet (bl.a. to klostre; gråbrødrenes klosterkirke er bevaret, johannitternes hospitalsvirksomhed har sat spor). Rigdom i reformationsårhundredet afløstes af fattigdom i det krigsprægede 1600-tal. Derefter gik det fremad, og borgerne byggede præsentable huse (i Søndergade: Jacob Schmidts apotek fra 1736 og Gerhard de Lichtenbergs palæ fra 1744). Byens kendteste søn er Vitus Bering ( ), som for zar Peter den Store ledede Kamchatka-ekspeditionerne og kortlagde hele det nordlige Sibirien. Havneforholdene forbedredes væsentligt i 1802 på initiativ af Ove Høegh-Guldberg. Sidst i 1800-tallet blev Horsens industriby og oplevede en voldsom ekspansion, geografisk som befolkningsmæssigt. Åhavnen afløstes af den nuværende fjordhavn; statsfængsel 1853, banegård 1868, trævarefabrikken Bastian 1874 (nu fredet), verdens første andelsslagteri 1887, toldbod af Hack Kampmann 1913, nyt rådhus 1986 (afløste det fra 1855 på Søndergade), nyt bibliotek i Tobaksgården 1988, - for blot at nævne enkelte vigtige punkter i udviklingen. 9 Derefter ser vi nærmere på Horsens Kunstmuseum i Lunden, der er kendt for sin satsning på nutidskunsten (mange særudstillinger, store indkøb - bl.a. af Erik A. Frandsen, Michael Kvium, Christian Lemmerz og Lars Nørgård). Den ældre samling har sin tyngde i dette århundredes begyndelse (Poul Erik Tøjner fremhæver stoflighed hos Theodor Philipsen, Albert Gottschalck, Niels Lergaard, Erik Hoppe, - samt landskabsbilleder af Jens Søndergaard, Karl Bovin og Lauritz Hartz). Vi har bestilt en omvisning. 10 Sidste punkt på programmet i selve Horsens er et besøg på det spændende Industrimuseum, der som er det eneste i Danmark viser udviklingen indenfor arbejder-, håndværk- og industrikultur. Bl. a. med arbejdende værksteder og mulighed for at tage sig en spadseretur i en gade fra 1950erne med typiske forretninger. Og så er der en splinterny udstilling om VAND, et emne, der nok kan få det til at gibbe i én og anden Storhøjborger... 11

7 På vejen hjem besøger vi den smukke, højt beliggende Vær Kirke, der har romansk skib og kor med to sengotiske tilbygninger. I tårnets underrum er kansler Peder Griffenfeldt (død 1699) gravsat med familiemedlemmer. I våbenhuset findes en pragtfuld renæssancegravsten med Folmer Rosenkrantz og Margrethe Gyldenstierne (død 1586 og 1581) i helfigur. 12 Frokosten indtages formentlig i det grønne ved Kunstmuseet. Vi håber, at guderne også i år vil stille godt vejr til rådighed. Tilmelding telefonisk til Margrete Blomgren, Bakkelodden 2, , eller Jens Birk Lauridsen, Æblehegnet 3, Vi kører i så få biler som muligt. Entré med grupperabat på de nævnte museer. Supplerende materiale vil tilgå deltagerne. På gensyn til en festlig weekend i Himmerlandsgården i Helberskov

8 Storhøjturen 1999 til Als Odde, Østhimmerland fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag august Vi skal bo i Himmerlandsgården,AlsOddevej 71, Helberskov, 9560 Hadsund. Bjælkehuset dér ejes af Adventistsamfundets Spejderkorps. Der er 12 rum med 4-6 sengepladser i hver. Herudover en meget stor spise- og dansestue og en mindre hyggestue. Grundstørrelsen er m² (!). Terrænet er skov, eng og mose; der er 600 m til stranden. Bålplads og legearealer forefindes. 3 Det egentlige program starter lørdag morgen. vi håber imidlertid, at mange vil udnytte muligheden for overnatning natten mellem fredag og lørdag. 4 Udflugten (lørdag) er ikke detailplanlagt endnu. Men mulige stationer er Visborg (køkkenmødding, måske Danmarks største), Mariager (kloster, kirke, købmandsgård), Fyrkat (vikingetidsringborg), Rold Skov (Danmarks største) med Rebild Bakker (nationalpark med udvandrermuseum), Lille vildmose (højmose på hævet stenalderhavbund, med naturreservat). området byder på adskillige seværdige fortidsminder, en del herregårde, varierede naturformationer osv. 5 Tilmelding med betaling senest 14. juni til Margrete eller Anna. Prisen bliver 200 kr. for voksne og 100 for børn, dog lidt mere ved dobbeltovernatning. Beløbet dækker eftermiddagskaffe med kage samt festmiddag lørdag aften, morgenmad og frokost søndag. 6 Ifølge lejekontrakten kan hunde deltage, men de må ikke komme ind i bygningerne, og de skal føres i snor på hele området. Det vides, at der vil være allergikere blandt deltagerne. 7 Endeligt program udsendes medio august til de tilmeldte. Turudvalget: Margrete & Aage, Bakkelodden 2 Ulla & Frank, Bakkelodden 7 Anna & Jens, Storhøjvej 6 Børge, Storhøjvej 16 Kort over Als Odde på side 5! Tilmelding (senest den 14. juni) 1 Vi vil gerne med på turen til Als Odde august og kommer i alt voksne og børn. Vi vil gerne benytte tilbudet om en ekstra overnatning fredag den 27. voksne og børn. Betalingen kr. følger med denne kupon. 2 Navn Adr.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen M useumsforeningen Ny museumsinspektør Indholdsfortegnelse: Ny museumsinspektør 1 Ny bestyrelse (præsentation) 2 Referat fra årsmødet 3-4 Formandsberetning fra årsmødet 5 Ideudkast for 2014/15 6 Formandsklummen/kontingent

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Generalforsamling 2011 Kalundborg Turistforening indkalder hermed sine medlemmer til generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 20.30 på Kalundborg Vandrerhjem,

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00)

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Alt modtages gerne og helst elektronisk på: nyboellen@anneesbjerg.dk (I almindeligt Word dokument/jpeg billede,

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 MÅRSLET VANDVÆRK I/S Manglende vand

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere