Der er travlhed i de danske landdistrikter. Det vidner de mange aktiviteter, som igangsættes med støtte fra landdistriktspuljen for 2004 om.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er travlhed i de danske landdistrikter. Det vidner de mange aktiviteter, som igangsættes med støtte fra landdistriktspuljen for 2004 om."

Transkript

1 Indhold Forord...4 Indledning...5 Forsøgsprojekter Emne Ansøgere Tilskuddets størrelse Geografisk fordeling Fokus på enkeltprojekter...11 Informationsprojekter Ekstraordinær fordeling Fokus på to informationsprojekter...17 Oversigt over støttede projekter Forsøgsprojekter fordelt efter emner Informationsprojekter...28 Baggrund for forsøgsprojekterne Indenrigs- og Sundhedsministeriets landdistriktspulje Indenrigs. og Sundhedsministeriets landdistriktsgruppe Landdistrikternes Fællesråd og de to landsbyforeninger

2 Forord Der er travlhed i de danske landdistrikter. Det vidner de mange aktiviteter, som igangsættes med støtte fra landdistriktspuljen for 2004 om. Projekterne er hver især udtryk for et stort lokalt engagement og viser, at de danske landdistrikter er i stadig udvikling. Projekterne spænder over et bredt spektrum af aktiviteter, som er udtænkt netop til det enkelte område. Det er vigtigt for den lokale udvikling at den netop vokser op nedefra så er der også størst sikkerhed for, at udviklingen slår rødder. Derfor er det en stor glæde at kunne yde et bidrag gennem landdistriktspuljen til de mange ildsjæle og projektmagere over hele landet, som er med til at gøre vore landdistrikter attraktive. Lars Løkke Rasmussen Indenrigs- og Sundhedsminister 4

3 Indledning Landdistriktspuljen har eksisteret siden 1994 og fordeles årligt til projekter i alle landets egne. I det følgende præsenteres statistiske oversigter over de 168 forsøgsprojekter, som blev støttet af landdistriktspuljen for Her ses spredningen i projekternes indhold og udformning på et overordnet plan. Efterfølgende præsenteres enkelte af projekterne mere indgående for at give et bedre indtryk af, hvad et forsøgsprojekt kan indebære. Herudover præsenteres nogle af de projekter, der er støttet af puljens informationsmidler. Formålet med informationsprojekterne er at bringe viden om landdistrikterne ud til en bred skare af mennesker, mens forsøgsprojekterne i højere grad er målrettet lokal udvikling. I 2004 har der været et særligt fokus på informationsprojekter, og der har været afholdt en ekstraordinær fordeling af midler til sådanne projekter. De projekter der blev støttet ved denne lejlighed er mere indgående præsenteret i en særskilt publikation. I det nærværende materiale præsenteres imidlertid nogle af de øvrige informationsprojekter, der er støttet i løbet af Tilskuddene til forsøgsprojekterne kan være medvirkende til projekternes gennemførelse, og en af målsætningerne for puljen er at yde støtte til lokale ildsjæle og netværk. Alle de beskrevne projekter er kendetegnet af et stort kendskab til de lokale udfordringer og muligheder for landdistrikterne samt vilje til at gøre en indsats for at sikre den fortsatte udvikling af landdistrikterne som attraktive steder at bo og leve. Projektbeskrivelserne i denne publikation kan være med til at give inspiration til nye projekter og tiltag i de danske landdistrikter, således at vi fortsat vil kunne se eksempler på den store foretagsomhed og energi, som de her beskrevne projekter vidner om. 5

4 Forsøgsprojekter Indenrigs og Sundhedsministeriet har i 2004 tildelt 16,8 mio. kr. i tilskud til 168 forsøgsprojekter fra ministeriets landdistriktspulje. Kapitel 1 indeholder en gennemgang af de støttede forsøgsprojekter opdelt efter emne, ansøger, tilskuddets størrelse samt den geografiske placering af støttede projekter. Sluttelig vil der være en mere indgående beskrivelse af udvalgte projekter. 1. Emne De fleste af de støttede projekter falder inden for kategorien kultur og fritidsaktiviteter, der både omfatter enkeltstående aktiviteter samt længerevarende projekter. I alt falder 40 pct. af tilsagnene i denne kategori, jf. figur 1. Den næststørste kategori er tværgående udviklingsprojekter og tegner sig for ca. 35 pct. af de tildelte tilsagn. Projekter inden for denne kategori har som oftest til formål at koordinere indsatsen for et landdistriktsområde på flere politikområder eller på tværs af kommunegrænser. 17 pct. af de støttede projekter falder indenfor kategorien erhvervsudvikling og beskæftigelse. Disse projekter kan eksempelvis dreje sig om iværksætteri, etablering af arbejdspladser eller styrkelse af lokalt forankrede erhverv i landdistrikterne. Den resterende del af projekterne omhandler aktiviteter målrettet miljøforbedringer samt forsknings og informationsvirksomhed i relation til landdistrikterne. I forhold til Landdistriktspuljen 2003 er andelen af projekter under kultur og fritidsaktiviteter faldet med ca. 20 procentpoint, og tilsvarende er antallet af projekter under tværgående udvikling og erhvervsudvikling og beskæftigelse steget. 6

5 Figur 1: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter emne, pct Forskning og information Erhvervsudvikling og beskæftigelse Tværgående udvikling Miljøforbedringer Kultur og Fritidsaktiviteter 2. Ansøgere Langt de fleste tilsagn er givet til projekter, der afvikles i foreningsregi. Det kan være borgerforeninger, idræts- eller kulturforeninger. I alt er 52 pct. af tilsagnene således givet til foreninger af forskellig karakter, jf. figur 2. Derudover står amter og kommuner samt forskellige former for offentlige og selvejende institutioner, som eksempelvis skoler og lignende, for en del projekter. En lille del, ca. 5 pct., af de støttede projekter er iværksat af enkeltpersoner. Den lille andel skyldes blandt andet, at enkeltpersoner ikke kan tildeles tilskud fra landdistriktspuljen til sig selv, men kun til projekter som er målrettet en bred kreds af personer. 7

6 Figur 2: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter ansøgertype, pct Enkeltperson Forening Amt og Kommune Selvejende institution Offentlig institution 3. Tilskuddets størrelse Der er tildelt tilskud inden for et interval mellem kr. og kr. En tredjedel af projekterne har modtaget tilskud på under kr. og en anden tredjedel har modtaget tilskud, der ligger i intervallet mellem kr. og kr. Herudover er omkring 27 pct. af de tildelte tilskud i størrelsesordenen mellem kr. og kr. Kun en mindre del af de tildelte tilskud er på over kr., jf. figur 3. Det vil sige, at langt de fleste projekter har fået tildelt relativt små beløb, idet over halvdelen af tilskuddene ligger i intervallet mellem kr. og kr. Dette kan ses som udtryk for et ønske om, at så mange projekter som muligt igangsættes, også selvom de ikke alle kan støttes med det fulde ansøgte beløb. Det er desuden et ønske fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets side, at der er en vis lokal medfinansiering af projekterne, om end dette ikke er et krav. 8

7 Figur 3: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter tilskuddets størrelse, pct < > Geografisk fordeling Ses der på den geografiske fordeling af de tildelte tilsagn fremgår det, at alle egne af landet er blevet tilgodeset ved tildelingen af midler. Nordjyllands, Viborg og Århus amt står for langt de fleste projekter, idet disse amter har modtaget støtte til flere end 20 projekter, jf. figur 4. Projekter lokaliseret i Storstrøms, Fyn og Sønderjyllands amt har fået tildelt tilskud til mellem projekter. Der er givet færre tilskud til projekter i Ringkøbing, Ribe, Vejle samt Vestsjællands og Bornholms amt, og færrest tilskud er der givet til projekter med adresse i Frederiksborg, Københavns og Roskilde amt. Det skal bemærkes, at fordelingen af tilskud i et vist omfang afspejler hvor mange ansøgninger til puljen, der er kommet fra de enkelte amter. 9

8 Freder iksberg København Figur 4: Geografisk fordeling af støttede forsøgsprojekter Færre end Flere end 20 Note: København og Frederiksberg Kommune er ikke medtaget. 10

9 5. Fokus på enkeltprojekter Nedenfor beskrives en række projekter, der omhandler netværksdannelse og borgerinddragelse. Aktiv netværksdannelse og borgerinddragelse er vigtige elementer i opfyldelsen af målet om at styrke bosætningen i landdistrikterne, at styrke integrationen af nye landdistriktsborgere samt styrke de lokale kulturaktiviteter. Disse mål er nogle af landdistriktspuljens indsatsområder. Fælles for nedenstående projekter er, at de alle handler om integration af borgere i lokalsamfundet. Netværksdannelse, arbejdsgrupper og borgermøder bidrager til fællesskabet og er samtidig udtryk for et fælles projekt om at udvikle landsbyen. Dette er positivt med henblik på bosætning og styrkelse af det lokale liv. Projekterne beskrives med udgangspunkt i interviews med projektstillerne og tjener til at synliggøre, hvilken type af forsøgsprojekter puljen blandt andet støtter. Landsbyudviklingssekretariat i Hovborg Bevilget: kr. Projektets formål er at videreudvikle Hovborg, som et godt sted at bo og leve for både nye og etablerede danskere. Dette skal ske via et endnu stærkere netværk mellem Hovborgs mange foreninger, erhvervslivet (handel, industri og landbrug), skolen og børnehaven. Problemet er, at der ikke har været en konkret strategi eller handlingsplan for Hovborg som landsby. Endvidere har der, på trods af de mange lokale ildsjæle været et behov for en tovholder, der kan samle trådene og sikre at de mange ideer leves ud. En tovholder skal fungere som et bindeled mellem de forskellige aktører, udvikle netværk og samtidig være behjælpelig med praktisk arbejde. Derved frigives der nogle ressourcer hos de frivillige ildsjæle og foreningsleder, således at de får mere tid til at videreudvikle visioner og ideer. I april 2004 blev der ansat en deltids medarbejder, og der blev etableret et Landsbyudviklingssekretariat. Dette resulterede i en del konkrete aktiviteter, eksempelvis idræt for ældre og IT-undervisning for både ældre og unge. Endvidere spillede Landsbyudviklingssekretariat en afgørende rolle i forbindelse med Landsbyernes uge, hvor fokus var på en markedsføring af landsbyen samt en fremvisning af diverse projekter. Landsbyudviklingssekretariatet har haft en medvirkende hånd i projekt Spor i landsskabet, som er et frivilligt samarbejde mellem lodsejere og friluftsmennesker om etablering af oplevelsesrige stier og ruter i det åbne land. I 11

10 denne proces har det især været gavnligt, at Landsbyudviklingssekretariatet har haft et veludviklet netværk. Endvidere arbejdes der på en hjemmeside og en videreudvikling af sognebladet med det formål at markedsføre de forskellige foreningers aktiviteter. Landsbyudviklingssekretariatet har medført, at det i højere grad en tidligere har været muligt at gennemføre de projekter og aktiviteter, som man har gået og tumlet med. Det er netop Landsbyudviklingssekretariatets funktion som netværkstovholder og bindeled, der har været afgørende for gennemførelsen af initiativerne og deres succes. De kræfter, der er sat i gang i forbindelse med Landsbyudviklingssekretariatet, er tænkt som et afsæt for videreførelse af projekterne. Erfaringen fra Hovborg er, at det er vigtigt, at de forskellige foreninger og institutioner sætter sig sammen og skaber en fælles forståelse for landsbyen. Samarbejde og forståelse har endvidere medført den sidegevinst, at landsbyen er blevet bundet mere sammen, hvilket i sig selv har givet et løft til byen. Endvidere understreges vigtigheden af, at inddrage kommunen og gøre dem til en vigtig medspiller, frem for modspiller. Hovborg har oplevet en stor opbakning fra kommunen, og det har været gavnligt for projektet. I øjeblikket arbejdes der videre med en landsbypolitik og med den i hånden ønsker Hovborg at sætte fokus på landsbyerne, således at de ikke bliver glemt i den kommende kommunesammenlægning. Ideen er at formulere en samlet landsbypolitik, som skal fremlægges for de nuværende 4 kommunalbestyrelser. Borgerstyret landsbyudvikling i Fjellerad Bevilget: kr. Projektet udspringer af et ønske om at integrere de nye borgere i byen. I løbet af de sidste par år har befolkningsgrundlaget i Fjellerad ændret sig, og der er især sket en tilflytning af unge børnefamilier til landsbyen. I forlængelse af dette blev Fjellerad Samråd inspireret til at etablere et udviklingsværksted. Formålet med udviklingsværkstedet var at engagere alle byens borgere og foreninger i et forsøg på at skabe fornyet inspiration, engagement og sammenhold. I den forbindelse kontaktede man Rørbæk Center for Social og Kulturel udvikling, som har stor erfaring med udviklingsprojekter i landdistrikter og landsbyer. 12

11 Projekt udviklingsværksted blev indledt med en inspirationsaften og en foredragsholder, der havde god erfaring fra et tilsvarende projekt. Alle byens borgere var inviteret til kaffe, kage og et interessant oplæg. Denne inspirationsaften betragtes som et godt udgangspunkt for udviklingsværkstedet, idet alle borgere fik en idé om samt inspiration til hvad et udviklingsværksted kan være, og hvad det kan føre til. Udviklingsværkstedet havde deltagelse af små 100 borgere og blev styret af en proceskonsulent, der førte byens borgere på vej mod nye udviklingstiltag, prioritering af idéforslag og opstilling af konkrete handlingsplaner for Fjellerad. Udover gruppearbejde, hvor det blev diskuteret Hvorfor er det godt at bo i Fjellerad og Hvad mangler Fjellerad, bød dagen også på morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad, og der var således også mulighed for hyggeligt og socialt samvær. Udviklingsværkstedet resulterede i nogle konkrete arbejdsgrupper med emner som: forskønnelse af grønne områder, aktiviteter for børn og unge, stisystem i grønne områder, bosætning, byens liv samt fælles aktiviteter og markedsføring. Det var en vigtig forudsætning for udviklingsværkstedet, at der var aktiviteter for alle aldre, især af hensyn til de nye børnefamilier. For de mindste børn var der arrangeret en gøgler, som sammen med børnene forberedte et show, som blev vist for forældre og voksne i eftermiddagspausen. For de lidt ældre børn havde man allieret sig med en filmmand og opgaven for de unge var, at producere en film om Fjellerad, som blev vist efter aftensmaden. Filmen omhandlede spørgsmål om Hvorfor er det vigtigt med en dagligvarebutik? og Hvad kan man bruge skolen til, hvis den blev lukket? Udviklingsværkstedet mundede ud i et idé-katalog indeholdende alle ideer fra udviklingsværkstedet, og dette fungerer som et udgangspunkt for fremtidige projekter. Vurderingen er, at projektet forløb bedre end forventet og udviklingsværkstedet betragtes som en succesfuld dag, som var præget af en god stemning og et godt fællesskab. De fleste af arbejdsgrupperne kører videre den dag i dag, og oplevelsen er, at de unge børnefamilier har mod og energi til at engagere sig i disse emnegrupper. Børnefamilierne har svært ved at engagere sig i bestyrelser ol. med faste mødeaftner, men vil gerne deltage i disse projekter. Efterfølgende er der fulgt op på projektet ved at arrangere opfølgningsmøder. Opfølgningsmøderne er en god måde at få ny inspiration, hvis en enkel gruppe står i stampe og har svært ved at komme videre. Udover gennemførelsen af aktiviteter er oplevelsen den, at det sociale samvær og fællesskab i arbejdsgrupperne er en ge- 13

12 vinst i sig selv. En anden gevinst ved udviklingsværkstedet er, at det er blevet lettere at komme i kontakt med kommunen. Landsbyen har selv taget ansvar for udviklingen, og derfor er der blevet lyttet til dem. Yderligere oplysning om Fjellerad kan findes på følgende hjemmeside: Oprettelse af landsbykontor til varetagelse af udviklings og koordinationsopgaver i Bøvling Sogn II (2. fase) Bevilget: kr. I Bøvling har en aktivitetsgruppe skabt Projekt Bøvling 2010, som arbejder for at få flere tilflyttere til sognet samt at tiltrække flere yngre indbyggere. Projekt Bøvling 2010 hører ind under Bøvling Borgerforeningen, som bygger på et demokratisk mandat, og borgerforeningen har vetoret i forhold til Projekt Bøvling Under Projekt Bøvling 2010 har man nedsat 8 arbejdsgrupper, der arbejder med emner inden for bl.a. uddannelse, erhverv, sociale aktiviteter, markedsføring og turisme, kultur, natur, ungdom samt by og bolig. Inden for uddannelsesgruppen arbejdes der bl.a. med etablering af samarbejde mellem alle institutioner i Bøvling. Dette sker gennem årlige møder mellem børnehave, legestue og de to fritidsordninger. Inden for kultur arbejdes der med musikcafé og sangaftner samt diverse ekskursioner. Inden for natur er der etableret sti gennem projekt Spor i landskabet. I forbindelse med Projekt Bøvling 2010 har man søgt penge til oprettelse af et landsbykontor og dermed ansættelse af en projektmedarbejder. Formålet med landsbykontoret er, at dette skal støtte udviklings-, projekterings-, og finansieringsopgaver i et samarbejde med de ovennævnte arbejdsgrupper. Endvidere er det landsbykontorets opgave at forestå samarbejdet med de offentlige myndigheder af såvel politisk som administrativ karakter. Det er ikke tanken med landsbykontoret, at det skal være et sted, hvor personer kan komme ind fra gaden og bede om hjælp. Tanken er, at landsbykontorets skal være arbejdsgruppernes forlængede arm. Ideen er, at arbejdsgrupperne skal uddelegere opgaver til landsbykontoret, således at dette kan aflaste arbejdsgrupperne. I første fase var projektmedarbejderen fastansat og havde mulighed for at deltage i samtlige møder i arbejdsgrupperne og havde følgende ansvaret for udarbejdelse af 14

13 referat ol. I den forbindelse blev det meldt meget positivt tilbage fra arbejdsgrupperne. I anden fase var det kun muligt at have projektmedarbejderen ansat en dag om ugen, hvilket naturligt begrænsede dennes indsats. Ideen er, at arbejdsgrupperne på et tidspunkt skal være selvkørende uden hjælp fra landsbykontoret. Landsbykontoret har derudover været aktiv i forbindelse med etablering af Bøvling Lokalråd, som fungerer som et fælles råd for arbejdsgrupperne. Der afholdes møder to gange årligt, hvor man søger at koordinere arbejdsgruppernes indsats. Generelt kan man sige, at Landsbykontorets overordnede opgave har været at skabe nogle institutionelle og organisatoriske rammer for disse arbejdsgrupper, således at de med tiden kan blive selvkørende. Landsbykontoret arbejder endvidere med en Temadag til CFUL (Center For Udvikling i Landdistrikter). Formålet er at udarbejde kompetenceplaner for arbejdsgrupperne. Manglende kompetencer i forbindelse med eksempelvis udarbejdelse af ansøgninger og planlægning af et projekt er til tider en forhindring for arbejdsgrupperne. Der er ikke planer om nogen nye projekter. Ideen og ønsket er, at de allerede etableret arbejdsgrupper arbejder videre, og i fremtiden er det ikke utænkeligt, at disse arbejdsgrupper kan munde ud i nye projekter. Erfaringen fra Bøvling er, at det er utroligt vigtigt, at der tiltrækkes så mange mennesker som muligt, således at projektet bliver fælleseje. I Bøvling er der omkring 40 personer, der er engageret i arbejdsgrupperne. Det er vigtigt at få etableret organisatoriske rammer samt få beskrevet klart på skrift, hvordan organisationen er bygget op, og hvordan denne er struktureret. Endvidere er det vigtigt med kompetenceudvikling, således at arbejdsgrupperne de frivillige ildsjæle bliver klædt ordentlig på til at løse de pågældende opgaver. Yderligere oplysning om Bøvling kan findes på følgende hjemmeside: 15

14 Informationsprojekter En del af Landdistriktspuljens midler anvendes til at støtte informationsprojekter. Formålet hermed er at støtte projekter, der bidrager med bredt målrettet information om landdistrikternes udviklingsmuligheder og udfordringer. I 2004 har der været et særligt fokus på informationsprojekter, og dette er bl.a. kommet til udtryk ved en ekstraordinær fordeling af midler til informationsprojekter. Denne særfordeling beskrives yderligere nedenfor og endvidere gøres der mere uddybende rede for to informationsprojekter, som er støttet i den ordinære anvendelse af informationsmidler i løbet af Ekstraordinær fordeling I maj 2004 indkaldte ministeriet ansøgninger til en ekstraordinær fordeling af informationsmidlerne. Ved den lejlighed modtog ministeriet et stort antal ansøgninger, som vidnede om en stor aktivitet både i og udenfor landdistrikterne. Ved den ekstraordinære fordeling blev i alt 15 projekter støttet. De støttede projekter spænder vidt og er udtryk for forskellige tilgange til det fælles mål om at sprede viden om forholdene i landdistrikterne. Der er bl.a. et bogprojekt, som samler ti forskellige portrætter af iværksættere i yderkanten af Danmark. De medvirkende fortæller deres egen historie og fortæller hver især om fordele og ulemper ved at starte egen virksomhed i et udkantsområde. Et andet projekt omhandler udvikling af samarbejde mellem interessenter i landdistrikterne. Dette projekt har til formål at udvikle metoder til, at forskellige interesser kan samarbejde omkring udvikling i landdistrikterne og at informere om de muligheder, som landdistrikterne byder på, uanset om man har erhverv, kultur eller naturbeskyttelse som udgangspunkt. Et projekt har til formål at udvikle interaktivt og nyskabende undervisningsmateriale om, hvad det vil sige at være ung i landdistrikterne, og hvilke muligheder og potentialer livet i landdistrikterne har. Endvidere er der informationsprojekter, der gennem radio- og tv-programmer søger at sætte fokus på landdistrikternes udviklingsvilkår og udviklingsmuligheder. 16

15 Alle støttede projekter under denne sætfordeling er beskrevet mere indgående i en særlig publikation om informationsprojekter: Informationsprojekter om udfordringer og muligheder i landdistrikter: Introduktion til projekter støttet af Landdistriktspuljens informationsmidler ved en ekstraordinær fordeling i maj Publikationen er tilgængelig på Internettet på 7. Fokus på to informationsprojekter Nedenstående projekter har modtaget støtte inden for den ordinære pulje. Beskrivelsen af disse projekter er baseret på de enkelte projektstilleres egne beskrivelser af projekterne. Projekterne er netop igangsat, hvorfor beskrivelserne ikke er udtryk for en afrapportering af allerede afviklede projekter. Borgerforeningernes rolle efter kommunesammenlægningen på Bornholm Bevilget: kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen på Bornholm og dannelsen af Bornholms Regionskommune vedtog de bornholmske borgerforeninger at danne netværket Bornholmske Borgerforeningers Samvirke BBS. Formålet med dette netværk er at sikre en god dialog med den nye kommunes politikere og sikre lokalsamfundenes interesser under de nye vilkår. BBS søger at medvirke til, at såvel bysamfund som landdistrikter på Bornholm forbliver et godt sted at arbejde, bo og leve i samt sikre at aktuelle initiativer bliver gennemført i en dialog med Regionskommunen. Derfor søger BBS at være repræsenteret i relevante organer, hvor det med fordel kan repræsentere de bornholmske borgere, sogne, by og lokalforeninger. Endvidere fokuseres der bl.a. på landdistrikternes forhold generelt, således at udviklingen ikke præges af centralisering på bekostning af de mindre bysamfund og landdistrikter. Det aktuelle informationsprojekt tager udgangspunkt i BSS s virke og søger at belyse de erfaringer, der er gjort på Bornholm omkring borgerinddragelse og kommunesammenlægning. BBS har deltaget i årlige møder med relevante politiske udvalg og har taget initiativ til sikring af borgerforeninger/byråd i byer, der ikke hidtil har haft sådanne. Endvidere har borgerforeningerne overtaget konkrete opgaver samt tilførsel af midler fra Regionskommunen. 17

16 Netværket BBS er udtryk for en ny måde at inddrage borgerne på i en ny storkommune, hvor der er blevet længere til politikerne. I den forbindelse rejses der spørgsmål om, hvordan man sikrer at borgerforeninger kan fungere som bindeled mellem et lokalsamfund og kommunen, hvorvidt borgerforeningen har en særlig rolle i landdistrikterne og hvilke opgaver, det kan være aktuelt at overdrage til borgerforeningerne? Projektets formål er netop at informere om borgerforeningernes ændrede rolle efter kommunesammenlægningen, og resultaterne vil kunne tjene som erfaringsgrundlag for nye kommuner. Kickstart Vestjylland Bevilget: kr. En intiativgruppe med medlemmer fra Ringkøbing Amt, Etnisk konsulenttjeneste i Viborg amt og CVUVITA, Holstebro m.fl. har gennem kontakt til en række fremtrædende virksomhedsledere, embedsmænd, kulturpersonligheder og politikere etableret en arbejdsgruppe, som vil sætte mere fokus på et bæredygtigt Vestjylland. Arbejdsgruppen har i den forbindelse iværksat initiativet: Kickstart Vestjylland. Med Kickstart Vestjylland ønsker gruppen at gå forrest i debatten om kommunalreformen og dermed se visionært på fremtiden for et mere samlet og progressivt Vestjylland. KickStart Vestjylland skal samle og videreformidle viden og erfaringer, som kan understøtte Strukturkommissionens arbejde i et Midt- og Vestjydsk perspektiv. Planen er at der i foråret 2005 afholdes en opstarts konference, og herefter skal der iværksættes en række aktiviteter, som skal opsamles og videregives til de folkevalgte. I den forbindelse nedsættes en række arbejdsgrupper på tværs af Midtog Vestjylland omhandlende kultur, virksomheder, græsrødder og politik. Hele processen for Kickstart Vestjylland skal munde ud i gode og veldefinerede projekter, som man i regionen kan arbejde videre med, med fokus på et bæredygtigt Vestjylland. Fremgangsmåden for Kickstart Vestjylland er illustreret i figur 5. 18

17 Figur 5: Fremgangsmåde for Kickstart Vestjylland Konference hvor der gives inspirerende oplæg med efterfølgende debat og cafe øvelse, hvor deltagerne har mulighed for at vælge sig til grupper. Projektmøder Grupperne fra konferencen defineres klart med henblik på mål, deltagere, arbejdsform, tidsplan, referencer mv. Arbejdsfase i projekterne Grupperne mødes til gensidig inspiration og opsamling, justering af målsætninger, tidsplaner mv. Møde mellem projektgrupperne og initiativgruppen. Opsamling forud for aflevering. Afleveringskonference Projektets resultater afleveres til regioner og regering. 19

18 20 Oversigt over støttede projekter 8. Forsøgsprojekter fordelt efter emner Forsøgsprojekter fordelt efter emne Projekttitel Beløb bevilget, kr. Projektstiller Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Udvikling af den tidligere flyvestation Vandel til erhvervscenter Flyveplads Vandel Aps Samsø Råvare Festival IKT Samsø ApS Rammer og vilkår for deltids og fritidslandbrug i Vesthimmerland Vesthimmerlands Landboforening Minilandbrugs parceller Torsted Sogneforening Lokaludviklere Uddannelsescentret Knabergaarden Jord til bord Grøn Guide Lokal forankring og bæredygtighed i Ejdrup Vesthimmerlands Landboforening Projekt og processtyring til Projekt: Borgere bag udvikling i Dokkedal Hans Buus Integration af flygtninge i lokalsamfundet ved hjælp af frivillige Frivillighedsformidlingen i Sejlflod Kommune "Åben gård oplevelse og forståelse" Landsforeningen for Landboturisme Udvikling af handelslivet i Løkken-Vrå Kommune Løkken-Vrå Erhvervsråd

19 21 Fjernarbejdsplads center på Sejerø forundersøgelse Joan Balling Gode indkøbsmuligheder for borgerne og turister i Faaborg og omegn også om 10 år Faaborg Handelsstandsforening Gammeldokmarked, Nexø Havn Kristine Jørgensen Udviklings og erhvervsfremme i landdistrikt et forsøgsprojekt om privat/offentligt samspil Attraktive detailhandelsmiljøer i Djurslands mindre bysamfund Djurslands Erhvervsråd Netværk for fødevarevirksomheder i Nordvestjylland TIC Viborg Amt Erhvervsrådet/Vestsønderjyllands Erhvervssekretariat Trænetværk Bornholm Servicecenter Møbelfabrikken ApS Den lille turisme udviklingspotientiale i et lokalt netværk Elsemarie Liv Rasmussen Mere værdi til landdistrikternes produkter Thy-Mors Økologi udviklingspark Midtsønderjylland UPM Etablering af sekretariatet Rødding Kommune Landdistrikternes messecirkus Erhvervsudvikling Karby Etablering af Rugekasseprojekt som en integreret del af Erhvervspark Aulum Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Netværk for fødevareproducenter på De danske småøer Kai Winter Image Projekt Mors Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Innovativt detailnetværk Handelstandforening for Mariager og omegn Fastholdelse og integrationsudvikling af hollandske landmænd i Ribe Amt Bondegårdsferie en nicheproduktion et kursus for interesserede og igangværende værter Forskning og information Sydvestjysk Landboforening Varde Landsforeningen for Landboturisme Trykning af fællesbrochure vedr. vindkraftens historiske udvikling Formanden for Poul la Cour Museets Venner Landsbyformidler Mogens Greve Udgivelse af bog og video om Eggeslevmagle By og Sogn i det 19' århundrede Informationshytte på Hvalpsund Havn Hvalpsund Borgerforening

20 22 Bornholms Natur & Teknik Laboratorium Natur Bornholm Tunø Avis Foreningen Tunø Avis Forskøn og bevar din landsby Bøvlingbjerg! Bøvling Borgerforening Landdistriktsposten Landsbyrådet i Dronninglund Kommune Hedens kulturarv Center Naturcenter Himmerland På sporet Nørre Rangstrup Kommune Kultur og fritidsaktiviteter Hvad udad tabes, Kaptajn Jagds udtørring af Sjørring Sø Legeplads ved Kraghede Klubhus Kraghede Idræts og Borgerforening Ballum Multihus Indkøb af rekvisitter, teatertøj, musikinstrumenter m.m Kongslundskolen Idræts/Aktivitetscenter i Grauballe Kulturen kommer til Ørbæk Ørbæk Borgerforening International Theatre Meeting in Thy International Theatre Meeting in Thy 2004 Landslejr på Bornholm Klemensker 4H Aktiv på kryds og tværs Brugerrådet for Blenstrup Kultur og Aktivitetscenter Etablering af Multifunktionshus i Hvilsom Hvilsom Forsamlingshus Klublignende ordning for de 9-15 årige børn/unge i lokalområdet Det multifunktionelle mødested Ullerslev Kommune Laundrup Marks kulturplads Laundrup Marks Egnsspilsforening Etablering af samlingssted, naturlegeplads og formidling på Aarø En gruppe af Aarøboere (privatpersoner) Foredragsrække med titlen Mennesket i samfundet" Brejning aftenhøjskole Klub "NIFFEN" værested for børn Nykøbing Mors Idrætsforening af 1892 Ajstrup på det kulturelle landkort Ajstrup Landsbyforening Aktivt liv på landet Vestsjællands 4H

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Formålet med Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje...3

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

Udvikling i Landdistrikterne - Landdistriktspuljen 2003

Udvikling i Landdistrikterne - Landdistriktspuljen 2003 Udvikling i Landdistrikterne - Landdistriktspuljen 2003 Udvikling i Landdistrikterne Landdistriktspuljen 2003 Udgiver: Tryk: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2005

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2005 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2005 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Økonomisk Afdeling Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BOLIGDAG 2011 BOSÆTNING OG BOLIGFORHOLD I YDERKOMMUNERNE BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Strategikonsulent - landdistriktsudvikling Suzanne Eben Ditlevsen En bosætningsindsats på tre ben

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere