Der er travlhed i de danske landdistrikter. Det vidner de mange aktiviteter, som igangsættes med støtte fra landdistriktspuljen for 2004 om.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er travlhed i de danske landdistrikter. Det vidner de mange aktiviteter, som igangsættes med støtte fra landdistriktspuljen for 2004 om."

Transkript

1 Indhold Forord...4 Indledning...5 Forsøgsprojekter Emne Ansøgere Tilskuddets størrelse Geografisk fordeling Fokus på enkeltprojekter...11 Informationsprojekter Ekstraordinær fordeling Fokus på to informationsprojekter...17 Oversigt over støttede projekter Forsøgsprojekter fordelt efter emner Informationsprojekter...28 Baggrund for forsøgsprojekterne Indenrigs- og Sundhedsministeriets landdistriktspulje Indenrigs. og Sundhedsministeriets landdistriktsgruppe Landdistrikternes Fællesråd og de to landsbyforeninger

2 Forord Der er travlhed i de danske landdistrikter. Det vidner de mange aktiviteter, som igangsættes med støtte fra landdistriktspuljen for 2004 om. Projekterne er hver især udtryk for et stort lokalt engagement og viser, at de danske landdistrikter er i stadig udvikling. Projekterne spænder over et bredt spektrum af aktiviteter, som er udtænkt netop til det enkelte område. Det er vigtigt for den lokale udvikling at den netop vokser op nedefra så er der også størst sikkerhed for, at udviklingen slår rødder. Derfor er det en stor glæde at kunne yde et bidrag gennem landdistriktspuljen til de mange ildsjæle og projektmagere over hele landet, som er med til at gøre vore landdistrikter attraktive. Lars Løkke Rasmussen Indenrigs- og Sundhedsminister 4

3 Indledning Landdistriktspuljen har eksisteret siden 1994 og fordeles årligt til projekter i alle landets egne. I det følgende præsenteres statistiske oversigter over de 168 forsøgsprojekter, som blev støttet af landdistriktspuljen for Her ses spredningen i projekternes indhold og udformning på et overordnet plan. Efterfølgende præsenteres enkelte af projekterne mere indgående for at give et bedre indtryk af, hvad et forsøgsprojekt kan indebære. Herudover præsenteres nogle af de projekter, der er støttet af puljens informationsmidler. Formålet med informationsprojekterne er at bringe viden om landdistrikterne ud til en bred skare af mennesker, mens forsøgsprojekterne i højere grad er målrettet lokal udvikling. I 2004 har der været et særligt fokus på informationsprojekter, og der har været afholdt en ekstraordinær fordeling af midler til sådanne projekter. De projekter der blev støttet ved denne lejlighed er mere indgående præsenteret i en særskilt publikation. I det nærværende materiale præsenteres imidlertid nogle af de øvrige informationsprojekter, der er støttet i løbet af Tilskuddene til forsøgsprojekterne kan være medvirkende til projekternes gennemførelse, og en af målsætningerne for puljen er at yde støtte til lokale ildsjæle og netværk. Alle de beskrevne projekter er kendetegnet af et stort kendskab til de lokale udfordringer og muligheder for landdistrikterne samt vilje til at gøre en indsats for at sikre den fortsatte udvikling af landdistrikterne som attraktive steder at bo og leve. Projektbeskrivelserne i denne publikation kan være med til at give inspiration til nye projekter og tiltag i de danske landdistrikter, således at vi fortsat vil kunne se eksempler på den store foretagsomhed og energi, som de her beskrevne projekter vidner om. 5

4 Forsøgsprojekter Indenrigs og Sundhedsministeriet har i 2004 tildelt 16,8 mio. kr. i tilskud til 168 forsøgsprojekter fra ministeriets landdistriktspulje. Kapitel 1 indeholder en gennemgang af de støttede forsøgsprojekter opdelt efter emne, ansøger, tilskuddets størrelse samt den geografiske placering af støttede projekter. Sluttelig vil der være en mere indgående beskrivelse af udvalgte projekter. 1. Emne De fleste af de støttede projekter falder inden for kategorien kultur og fritidsaktiviteter, der både omfatter enkeltstående aktiviteter samt længerevarende projekter. I alt falder 40 pct. af tilsagnene i denne kategori, jf. figur 1. Den næststørste kategori er tværgående udviklingsprojekter og tegner sig for ca. 35 pct. af de tildelte tilsagn. Projekter inden for denne kategori har som oftest til formål at koordinere indsatsen for et landdistriktsområde på flere politikområder eller på tværs af kommunegrænser. 17 pct. af de støttede projekter falder indenfor kategorien erhvervsudvikling og beskæftigelse. Disse projekter kan eksempelvis dreje sig om iværksætteri, etablering af arbejdspladser eller styrkelse af lokalt forankrede erhverv i landdistrikterne. Den resterende del af projekterne omhandler aktiviteter målrettet miljøforbedringer samt forsknings og informationsvirksomhed i relation til landdistrikterne. I forhold til Landdistriktspuljen 2003 er andelen af projekter under kultur og fritidsaktiviteter faldet med ca. 20 procentpoint, og tilsvarende er antallet af projekter under tværgående udvikling og erhvervsudvikling og beskæftigelse steget. 6

5 Figur 1: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter emne, pct Forskning og information Erhvervsudvikling og beskæftigelse Tværgående udvikling Miljøforbedringer Kultur og Fritidsaktiviteter 2. Ansøgere Langt de fleste tilsagn er givet til projekter, der afvikles i foreningsregi. Det kan være borgerforeninger, idræts- eller kulturforeninger. I alt er 52 pct. af tilsagnene således givet til foreninger af forskellig karakter, jf. figur 2. Derudover står amter og kommuner samt forskellige former for offentlige og selvejende institutioner, som eksempelvis skoler og lignende, for en del projekter. En lille del, ca. 5 pct., af de støttede projekter er iværksat af enkeltpersoner. Den lille andel skyldes blandt andet, at enkeltpersoner ikke kan tildeles tilskud fra landdistriktspuljen til sig selv, men kun til projekter som er målrettet en bred kreds af personer. 7

6 Figur 2: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter ansøgertype, pct Enkeltperson Forening Amt og Kommune Selvejende institution Offentlig institution 3. Tilskuddets størrelse Der er tildelt tilskud inden for et interval mellem kr. og kr. En tredjedel af projekterne har modtaget tilskud på under kr. og en anden tredjedel har modtaget tilskud, der ligger i intervallet mellem kr. og kr. Herudover er omkring 27 pct. af de tildelte tilskud i størrelsesordenen mellem kr. og kr. Kun en mindre del af de tildelte tilskud er på over kr., jf. figur 3. Det vil sige, at langt de fleste projekter har fået tildelt relativt små beløb, idet over halvdelen af tilskuddene ligger i intervallet mellem kr. og kr. Dette kan ses som udtryk for et ønske om, at så mange projekter som muligt igangsættes, også selvom de ikke alle kan støttes med det fulde ansøgte beløb. Det er desuden et ønske fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets side, at der er en vis lokal medfinansiering af projekterne, om end dette ikke er et krav. 8

7 Figur 3: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter tilskuddets størrelse, pct < > Geografisk fordeling Ses der på den geografiske fordeling af de tildelte tilsagn fremgår det, at alle egne af landet er blevet tilgodeset ved tildelingen af midler. Nordjyllands, Viborg og Århus amt står for langt de fleste projekter, idet disse amter har modtaget støtte til flere end 20 projekter, jf. figur 4. Projekter lokaliseret i Storstrøms, Fyn og Sønderjyllands amt har fået tildelt tilskud til mellem projekter. Der er givet færre tilskud til projekter i Ringkøbing, Ribe, Vejle samt Vestsjællands og Bornholms amt, og færrest tilskud er der givet til projekter med adresse i Frederiksborg, Københavns og Roskilde amt. Det skal bemærkes, at fordelingen af tilskud i et vist omfang afspejler hvor mange ansøgninger til puljen, der er kommet fra de enkelte amter. 9

8 Freder iksberg København Figur 4: Geografisk fordeling af støttede forsøgsprojekter Færre end Flere end 20 Note: København og Frederiksberg Kommune er ikke medtaget. 10

9 5. Fokus på enkeltprojekter Nedenfor beskrives en række projekter, der omhandler netværksdannelse og borgerinddragelse. Aktiv netværksdannelse og borgerinddragelse er vigtige elementer i opfyldelsen af målet om at styrke bosætningen i landdistrikterne, at styrke integrationen af nye landdistriktsborgere samt styrke de lokale kulturaktiviteter. Disse mål er nogle af landdistriktspuljens indsatsområder. Fælles for nedenstående projekter er, at de alle handler om integration af borgere i lokalsamfundet. Netværksdannelse, arbejdsgrupper og borgermøder bidrager til fællesskabet og er samtidig udtryk for et fælles projekt om at udvikle landsbyen. Dette er positivt med henblik på bosætning og styrkelse af det lokale liv. Projekterne beskrives med udgangspunkt i interviews med projektstillerne og tjener til at synliggøre, hvilken type af forsøgsprojekter puljen blandt andet støtter. Landsbyudviklingssekretariat i Hovborg Bevilget: kr. Projektets formål er at videreudvikle Hovborg, som et godt sted at bo og leve for både nye og etablerede danskere. Dette skal ske via et endnu stærkere netværk mellem Hovborgs mange foreninger, erhvervslivet (handel, industri og landbrug), skolen og børnehaven. Problemet er, at der ikke har været en konkret strategi eller handlingsplan for Hovborg som landsby. Endvidere har der, på trods af de mange lokale ildsjæle været et behov for en tovholder, der kan samle trådene og sikre at de mange ideer leves ud. En tovholder skal fungere som et bindeled mellem de forskellige aktører, udvikle netværk og samtidig være behjælpelig med praktisk arbejde. Derved frigives der nogle ressourcer hos de frivillige ildsjæle og foreningsleder, således at de får mere tid til at videreudvikle visioner og ideer. I april 2004 blev der ansat en deltids medarbejder, og der blev etableret et Landsbyudviklingssekretariat. Dette resulterede i en del konkrete aktiviteter, eksempelvis idræt for ældre og IT-undervisning for både ældre og unge. Endvidere spillede Landsbyudviklingssekretariat en afgørende rolle i forbindelse med Landsbyernes uge, hvor fokus var på en markedsføring af landsbyen samt en fremvisning af diverse projekter. Landsbyudviklingssekretariatet har haft en medvirkende hånd i projekt Spor i landsskabet, som er et frivilligt samarbejde mellem lodsejere og friluftsmennesker om etablering af oplevelsesrige stier og ruter i det åbne land. I 11

10 denne proces har det især været gavnligt, at Landsbyudviklingssekretariatet har haft et veludviklet netværk. Endvidere arbejdes der på en hjemmeside og en videreudvikling af sognebladet med det formål at markedsføre de forskellige foreningers aktiviteter. Landsbyudviklingssekretariatet har medført, at det i højere grad en tidligere har været muligt at gennemføre de projekter og aktiviteter, som man har gået og tumlet med. Det er netop Landsbyudviklingssekretariatets funktion som netværkstovholder og bindeled, der har været afgørende for gennemførelsen af initiativerne og deres succes. De kræfter, der er sat i gang i forbindelse med Landsbyudviklingssekretariatet, er tænkt som et afsæt for videreførelse af projekterne. Erfaringen fra Hovborg er, at det er vigtigt, at de forskellige foreninger og institutioner sætter sig sammen og skaber en fælles forståelse for landsbyen. Samarbejde og forståelse har endvidere medført den sidegevinst, at landsbyen er blevet bundet mere sammen, hvilket i sig selv har givet et løft til byen. Endvidere understreges vigtigheden af, at inddrage kommunen og gøre dem til en vigtig medspiller, frem for modspiller. Hovborg har oplevet en stor opbakning fra kommunen, og det har været gavnligt for projektet. I øjeblikket arbejdes der videre med en landsbypolitik og med den i hånden ønsker Hovborg at sætte fokus på landsbyerne, således at de ikke bliver glemt i den kommende kommunesammenlægning. Ideen er at formulere en samlet landsbypolitik, som skal fremlægges for de nuværende 4 kommunalbestyrelser. Borgerstyret landsbyudvikling i Fjellerad Bevilget: kr. Projektet udspringer af et ønske om at integrere de nye borgere i byen. I løbet af de sidste par år har befolkningsgrundlaget i Fjellerad ændret sig, og der er især sket en tilflytning af unge børnefamilier til landsbyen. I forlængelse af dette blev Fjellerad Samråd inspireret til at etablere et udviklingsværksted. Formålet med udviklingsværkstedet var at engagere alle byens borgere og foreninger i et forsøg på at skabe fornyet inspiration, engagement og sammenhold. I den forbindelse kontaktede man Rørbæk Center for Social og Kulturel udvikling, som har stor erfaring med udviklingsprojekter i landdistrikter og landsbyer. 12

11 Projekt udviklingsværksted blev indledt med en inspirationsaften og en foredragsholder, der havde god erfaring fra et tilsvarende projekt. Alle byens borgere var inviteret til kaffe, kage og et interessant oplæg. Denne inspirationsaften betragtes som et godt udgangspunkt for udviklingsværkstedet, idet alle borgere fik en idé om samt inspiration til hvad et udviklingsværksted kan være, og hvad det kan føre til. Udviklingsværkstedet havde deltagelse af små 100 borgere og blev styret af en proceskonsulent, der førte byens borgere på vej mod nye udviklingstiltag, prioritering af idéforslag og opstilling af konkrete handlingsplaner for Fjellerad. Udover gruppearbejde, hvor det blev diskuteret Hvorfor er det godt at bo i Fjellerad og Hvad mangler Fjellerad, bød dagen også på morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad, og der var således også mulighed for hyggeligt og socialt samvær. Udviklingsværkstedet resulterede i nogle konkrete arbejdsgrupper med emner som: forskønnelse af grønne områder, aktiviteter for børn og unge, stisystem i grønne områder, bosætning, byens liv samt fælles aktiviteter og markedsføring. Det var en vigtig forudsætning for udviklingsværkstedet, at der var aktiviteter for alle aldre, især af hensyn til de nye børnefamilier. For de mindste børn var der arrangeret en gøgler, som sammen med børnene forberedte et show, som blev vist for forældre og voksne i eftermiddagspausen. For de lidt ældre børn havde man allieret sig med en filmmand og opgaven for de unge var, at producere en film om Fjellerad, som blev vist efter aftensmaden. Filmen omhandlede spørgsmål om Hvorfor er det vigtigt med en dagligvarebutik? og Hvad kan man bruge skolen til, hvis den blev lukket? Udviklingsværkstedet mundede ud i et idé-katalog indeholdende alle ideer fra udviklingsværkstedet, og dette fungerer som et udgangspunkt for fremtidige projekter. Vurderingen er, at projektet forløb bedre end forventet og udviklingsværkstedet betragtes som en succesfuld dag, som var præget af en god stemning og et godt fællesskab. De fleste af arbejdsgrupperne kører videre den dag i dag, og oplevelsen er, at de unge børnefamilier har mod og energi til at engagere sig i disse emnegrupper. Børnefamilierne har svært ved at engagere sig i bestyrelser ol. med faste mødeaftner, men vil gerne deltage i disse projekter. Efterfølgende er der fulgt op på projektet ved at arrangere opfølgningsmøder. Opfølgningsmøderne er en god måde at få ny inspiration, hvis en enkel gruppe står i stampe og har svært ved at komme videre. Udover gennemførelsen af aktiviteter er oplevelsen den, at det sociale samvær og fællesskab i arbejdsgrupperne er en ge- 13

12 vinst i sig selv. En anden gevinst ved udviklingsværkstedet er, at det er blevet lettere at komme i kontakt med kommunen. Landsbyen har selv taget ansvar for udviklingen, og derfor er der blevet lyttet til dem. Yderligere oplysning om Fjellerad kan findes på følgende hjemmeside: Oprettelse af landsbykontor til varetagelse af udviklings og koordinationsopgaver i Bøvling Sogn II (2. fase) Bevilget: kr. I Bøvling har en aktivitetsgruppe skabt Projekt Bøvling 2010, som arbejder for at få flere tilflyttere til sognet samt at tiltrække flere yngre indbyggere. Projekt Bøvling 2010 hører ind under Bøvling Borgerforeningen, som bygger på et demokratisk mandat, og borgerforeningen har vetoret i forhold til Projekt Bøvling Under Projekt Bøvling 2010 har man nedsat 8 arbejdsgrupper, der arbejder med emner inden for bl.a. uddannelse, erhverv, sociale aktiviteter, markedsføring og turisme, kultur, natur, ungdom samt by og bolig. Inden for uddannelsesgruppen arbejdes der bl.a. med etablering af samarbejde mellem alle institutioner i Bøvling. Dette sker gennem årlige møder mellem børnehave, legestue og de to fritidsordninger. Inden for kultur arbejdes der med musikcafé og sangaftner samt diverse ekskursioner. Inden for natur er der etableret sti gennem projekt Spor i landskabet. I forbindelse med Projekt Bøvling 2010 har man søgt penge til oprettelse af et landsbykontor og dermed ansættelse af en projektmedarbejder. Formålet med landsbykontoret er, at dette skal støtte udviklings-, projekterings-, og finansieringsopgaver i et samarbejde med de ovennævnte arbejdsgrupper. Endvidere er det landsbykontorets opgave at forestå samarbejdet med de offentlige myndigheder af såvel politisk som administrativ karakter. Det er ikke tanken med landsbykontoret, at det skal være et sted, hvor personer kan komme ind fra gaden og bede om hjælp. Tanken er, at landsbykontorets skal være arbejdsgruppernes forlængede arm. Ideen er, at arbejdsgrupperne skal uddelegere opgaver til landsbykontoret, således at dette kan aflaste arbejdsgrupperne. I første fase var projektmedarbejderen fastansat og havde mulighed for at deltage i samtlige møder i arbejdsgrupperne og havde følgende ansvaret for udarbejdelse af 14

13 referat ol. I den forbindelse blev det meldt meget positivt tilbage fra arbejdsgrupperne. I anden fase var det kun muligt at have projektmedarbejderen ansat en dag om ugen, hvilket naturligt begrænsede dennes indsats. Ideen er, at arbejdsgrupperne på et tidspunkt skal være selvkørende uden hjælp fra landsbykontoret. Landsbykontoret har derudover været aktiv i forbindelse med etablering af Bøvling Lokalråd, som fungerer som et fælles råd for arbejdsgrupperne. Der afholdes møder to gange årligt, hvor man søger at koordinere arbejdsgruppernes indsats. Generelt kan man sige, at Landsbykontorets overordnede opgave har været at skabe nogle institutionelle og organisatoriske rammer for disse arbejdsgrupper, således at de med tiden kan blive selvkørende. Landsbykontoret arbejder endvidere med en Temadag til CFUL (Center For Udvikling i Landdistrikter). Formålet er at udarbejde kompetenceplaner for arbejdsgrupperne. Manglende kompetencer i forbindelse med eksempelvis udarbejdelse af ansøgninger og planlægning af et projekt er til tider en forhindring for arbejdsgrupperne. Der er ikke planer om nogen nye projekter. Ideen og ønsket er, at de allerede etableret arbejdsgrupper arbejder videre, og i fremtiden er det ikke utænkeligt, at disse arbejdsgrupper kan munde ud i nye projekter. Erfaringen fra Bøvling er, at det er utroligt vigtigt, at der tiltrækkes så mange mennesker som muligt, således at projektet bliver fælleseje. I Bøvling er der omkring 40 personer, der er engageret i arbejdsgrupperne. Det er vigtigt at få etableret organisatoriske rammer samt få beskrevet klart på skrift, hvordan organisationen er bygget op, og hvordan denne er struktureret. Endvidere er det vigtigt med kompetenceudvikling, således at arbejdsgrupperne de frivillige ildsjæle bliver klædt ordentlig på til at løse de pågældende opgaver. Yderligere oplysning om Bøvling kan findes på følgende hjemmeside: 15

14 Informationsprojekter En del af Landdistriktspuljens midler anvendes til at støtte informationsprojekter. Formålet hermed er at støtte projekter, der bidrager med bredt målrettet information om landdistrikternes udviklingsmuligheder og udfordringer. I 2004 har der været et særligt fokus på informationsprojekter, og dette er bl.a. kommet til udtryk ved en ekstraordinær fordeling af midler til informationsprojekter. Denne særfordeling beskrives yderligere nedenfor og endvidere gøres der mere uddybende rede for to informationsprojekter, som er støttet i den ordinære anvendelse af informationsmidler i løbet af Ekstraordinær fordeling I maj 2004 indkaldte ministeriet ansøgninger til en ekstraordinær fordeling af informationsmidlerne. Ved den lejlighed modtog ministeriet et stort antal ansøgninger, som vidnede om en stor aktivitet både i og udenfor landdistrikterne. Ved den ekstraordinære fordeling blev i alt 15 projekter støttet. De støttede projekter spænder vidt og er udtryk for forskellige tilgange til det fælles mål om at sprede viden om forholdene i landdistrikterne. Der er bl.a. et bogprojekt, som samler ti forskellige portrætter af iværksættere i yderkanten af Danmark. De medvirkende fortæller deres egen historie og fortæller hver især om fordele og ulemper ved at starte egen virksomhed i et udkantsområde. Et andet projekt omhandler udvikling af samarbejde mellem interessenter i landdistrikterne. Dette projekt har til formål at udvikle metoder til, at forskellige interesser kan samarbejde omkring udvikling i landdistrikterne og at informere om de muligheder, som landdistrikterne byder på, uanset om man har erhverv, kultur eller naturbeskyttelse som udgangspunkt. Et projekt har til formål at udvikle interaktivt og nyskabende undervisningsmateriale om, hvad det vil sige at være ung i landdistrikterne, og hvilke muligheder og potentialer livet i landdistrikterne har. Endvidere er der informationsprojekter, der gennem radio- og tv-programmer søger at sætte fokus på landdistrikternes udviklingsvilkår og udviklingsmuligheder. 16

15 Alle støttede projekter under denne sætfordeling er beskrevet mere indgående i en særlig publikation om informationsprojekter: Informationsprojekter om udfordringer og muligheder i landdistrikter: Introduktion til projekter støttet af Landdistriktspuljens informationsmidler ved en ekstraordinær fordeling i maj Publikationen er tilgængelig på Internettet på 7. Fokus på to informationsprojekter Nedenstående projekter har modtaget støtte inden for den ordinære pulje. Beskrivelsen af disse projekter er baseret på de enkelte projektstilleres egne beskrivelser af projekterne. Projekterne er netop igangsat, hvorfor beskrivelserne ikke er udtryk for en afrapportering af allerede afviklede projekter. Borgerforeningernes rolle efter kommunesammenlægningen på Bornholm Bevilget: kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen på Bornholm og dannelsen af Bornholms Regionskommune vedtog de bornholmske borgerforeninger at danne netværket Bornholmske Borgerforeningers Samvirke BBS. Formålet med dette netværk er at sikre en god dialog med den nye kommunes politikere og sikre lokalsamfundenes interesser under de nye vilkår. BBS søger at medvirke til, at såvel bysamfund som landdistrikter på Bornholm forbliver et godt sted at arbejde, bo og leve i samt sikre at aktuelle initiativer bliver gennemført i en dialog med Regionskommunen. Derfor søger BBS at være repræsenteret i relevante organer, hvor det med fordel kan repræsentere de bornholmske borgere, sogne, by og lokalforeninger. Endvidere fokuseres der bl.a. på landdistrikternes forhold generelt, således at udviklingen ikke præges af centralisering på bekostning af de mindre bysamfund og landdistrikter. Det aktuelle informationsprojekt tager udgangspunkt i BSS s virke og søger at belyse de erfaringer, der er gjort på Bornholm omkring borgerinddragelse og kommunesammenlægning. BBS har deltaget i årlige møder med relevante politiske udvalg og har taget initiativ til sikring af borgerforeninger/byråd i byer, der ikke hidtil har haft sådanne. Endvidere har borgerforeningerne overtaget konkrete opgaver samt tilførsel af midler fra Regionskommunen. 17

16 Netværket BBS er udtryk for en ny måde at inddrage borgerne på i en ny storkommune, hvor der er blevet længere til politikerne. I den forbindelse rejses der spørgsmål om, hvordan man sikrer at borgerforeninger kan fungere som bindeled mellem et lokalsamfund og kommunen, hvorvidt borgerforeningen har en særlig rolle i landdistrikterne og hvilke opgaver, det kan være aktuelt at overdrage til borgerforeningerne? Projektets formål er netop at informere om borgerforeningernes ændrede rolle efter kommunesammenlægningen, og resultaterne vil kunne tjene som erfaringsgrundlag for nye kommuner. Kickstart Vestjylland Bevilget: kr. En intiativgruppe med medlemmer fra Ringkøbing Amt, Etnisk konsulenttjeneste i Viborg amt og CVUVITA, Holstebro m.fl. har gennem kontakt til en række fremtrædende virksomhedsledere, embedsmænd, kulturpersonligheder og politikere etableret en arbejdsgruppe, som vil sætte mere fokus på et bæredygtigt Vestjylland. Arbejdsgruppen har i den forbindelse iværksat initiativet: Kickstart Vestjylland. Med Kickstart Vestjylland ønsker gruppen at gå forrest i debatten om kommunalreformen og dermed se visionært på fremtiden for et mere samlet og progressivt Vestjylland. KickStart Vestjylland skal samle og videreformidle viden og erfaringer, som kan understøtte Strukturkommissionens arbejde i et Midt- og Vestjydsk perspektiv. Planen er at der i foråret 2005 afholdes en opstarts konference, og herefter skal der iværksættes en række aktiviteter, som skal opsamles og videregives til de folkevalgte. I den forbindelse nedsættes en række arbejdsgrupper på tværs af Midtog Vestjylland omhandlende kultur, virksomheder, græsrødder og politik. Hele processen for Kickstart Vestjylland skal munde ud i gode og veldefinerede projekter, som man i regionen kan arbejde videre med, med fokus på et bæredygtigt Vestjylland. Fremgangsmåden for Kickstart Vestjylland er illustreret i figur 5. 18

17 Figur 5: Fremgangsmåde for Kickstart Vestjylland Konference hvor der gives inspirerende oplæg med efterfølgende debat og cafe øvelse, hvor deltagerne har mulighed for at vælge sig til grupper. Projektmøder Grupperne fra konferencen defineres klart med henblik på mål, deltagere, arbejdsform, tidsplan, referencer mv. Arbejdsfase i projekterne Grupperne mødes til gensidig inspiration og opsamling, justering af målsætninger, tidsplaner mv. Møde mellem projektgrupperne og initiativgruppen. Opsamling forud for aflevering. Afleveringskonference Projektets resultater afleveres til regioner og regering. 19

18 20 Oversigt over støttede projekter 8. Forsøgsprojekter fordelt efter emner Forsøgsprojekter fordelt efter emne Projekttitel Beløb bevilget, kr. Projektstiller Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Udvikling af den tidligere flyvestation Vandel til erhvervscenter Flyveplads Vandel Aps Samsø Råvare Festival IKT Samsø ApS Rammer og vilkår for deltids og fritidslandbrug i Vesthimmerland Vesthimmerlands Landboforening Minilandbrugs parceller Torsted Sogneforening Lokaludviklere Uddannelsescentret Knabergaarden Jord til bord Grøn Guide Lokal forankring og bæredygtighed i Ejdrup Vesthimmerlands Landboforening Projekt og processtyring til Projekt: Borgere bag udvikling i Dokkedal Hans Buus Integration af flygtninge i lokalsamfundet ved hjælp af frivillige Frivillighedsformidlingen i Sejlflod Kommune "Åben gård oplevelse og forståelse" Landsforeningen for Landboturisme Udvikling af handelslivet i Løkken-Vrå Kommune Løkken-Vrå Erhvervsråd

19 21 Fjernarbejdsplads center på Sejerø forundersøgelse Joan Balling Gode indkøbsmuligheder for borgerne og turister i Faaborg og omegn også om 10 år Faaborg Handelsstandsforening Gammeldokmarked, Nexø Havn Kristine Jørgensen Udviklings og erhvervsfremme i landdistrikt et forsøgsprojekt om privat/offentligt samspil Attraktive detailhandelsmiljøer i Djurslands mindre bysamfund Djurslands Erhvervsråd Netværk for fødevarevirksomheder i Nordvestjylland TIC Viborg Amt Erhvervsrådet/Vestsønderjyllands Erhvervssekretariat Trænetværk Bornholm Servicecenter Møbelfabrikken ApS Den lille turisme udviklingspotientiale i et lokalt netværk Elsemarie Liv Rasmussen Mere værdi til landdistrikternes produkter Thy-Mors Økologi udviklingspark Midtsønderjylland UPM Etablering af sekretariatet Rødding Kommune Landdistrikternes messecirkus Erhvervsudvikling Karby Etablering af Rugekasseprojekt som en integreret del af Erhvervspark Aulum Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Netværk for fødevareproducenter på De danske småøer Kai Winter Image Projekt Mors Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Innovativt detailnetværk Handelstandforening for Mariager og omegn Fastholdelse og integrationsudvikling af hollandske landmænd i Ribe Amt Bondegårdsferie en nicheproduktion et kursus for interesserede og igangværende værter Forskning og information Sydvestjysk Landboforening Varde Landsforeningen for Landboturisme Trykning af fællesbrochure vedr. vindkraftens historiske udvikling Formanden for Poul la Cour Museets Venner Landsbyformidler Mogens Greve Udgivelse af bog og video om Eggeslevmagle By og Sogn i det 19' århundrede Informationshytte på Hvalpsund Havn Hvalpsund Borgerforening

20 22 Bornholms Natur & Teknik Laboratorium Natur Bornholm Tunø Avis Foreningen Tunø Avis Forskøn og bevar din landsby Bøvlingbjerg! Bøvling Borgerforening Landdistriktsposten Landsbyrådet i Dronninglund Kommune Hedens kulturarv Center Naturcenter Himmerland På sporet Nørre Rangstrup Kommune Kultur og fritidsaktiviteter Hvad udad tabes, Kaptajn Jagds udtørring af Sjørring Sø Legeplads ved Kraghede Klubhus Kraghede Idræts og Borgerforening Ballum Multihus Indkøb af rekvisitter, teatertøj, musikinstrumenter m.m Kongslundskolen Idræts/Aktivitetscenter i Grauballe Kulturen kommer til Ørbæk Ørbæk Borgerforening International Theatre Meeting in Thy International Theatre Meeting in Thy 2004 Landslejr på Bornholm Klemensker 4H Aktiv på kryds og tværs Brugerrådet for Blenstrup Kultur og Aktivitetscenter Etablering af Multifunktionshus i Hvilsom Hvilsom Forsamlingshus Klublignende ordning for de 9-15 årige børn/unge i lokalområdet Det multifunktionelle mødested Ullerslev Kommune Laundrup Marks kulturplads Laundrup Marks Egnsspilsforening Etablering af samlingssted, naturlegeplads og formidling på Aarø En gruppe af Aarøboere (privatpersoner) Foredragsrække med titlen Mennesket i samfundet" Brejning aftenhøjskole Klub "NIFFEN" værested for børn Nykøbing Mors Idrætsforening af 1892 Ajstrup på det kulturelle landkort Ajstrup Landsbyforening Aktivt liv på landet Vestsjællands 4H

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE - LANDDISTRIKTSPULJEN 2006 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Forsøgsprojekter... 6 1. Emnerne for forsøgsprojekter... 6 2. Hvem har ansøgt?... 8 3. Størrelsen på de bevilligede

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007

UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007 UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPULJEN 2007 Indhold Forord...4 Indledning...5 Forsøgsprojekter...6 1. Emnerne for forsøgsprojekter...6 2. Hvem har ansøgt?...8 3. Størrelsen på de bevilligede

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udviklingsplaner og synliggørelse

Udviklingsplaner og synliggørelse 2009 Udviklingsplaner og synliggørelse LAG-Vejen Kapitel 1: Baggrund UDVIKLINGSPLANER OG SYNLIGGØRELSE LAG-Vejen INDHOLD Kapitel 1: Baggrund... 3 Kapitel 2: Del 1 - Udviklingsplaner... 4 Kapitel 3: Del

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere