Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002 Udvalgsværelse II Ingen. Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen åben

2 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Indenrigs- og sundhedsministeriet Til efterretning - foreløbigt Regnskab Til efterretning - Færgeforbindelse Langeland - Kiel Til efterretning - RMU - Det regionale Mål 2-Udvalg Til efterretning - Naturgas Fyn Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-TIC Til behandling - for åbne døre Møde Kurser - Den Kommunale Højskole KL s sociale temamøde Den Kommunale Højskole Opførelse af 16 boliger i seniorbofælleskabet Tusindfryd Lånedispensation Budget Budget 2003 fastlæggelse af budgetprocedure Revision Anlægsbevilling - renovering af pumpestationer Tillægsbevilling - Modtageklasse Stenstrup skole Dialogmøder April mødet Økonomiudvalgets møder Anmodning om tilsyn fra Egebjerg Kommune med Egebjerg ErhvervsCenter Landsplanredegørelse Foroffentlighed Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Salg af jord Lukket sag: Personalesag Lukket sag: Personalesag Information til pressen Bilagsliste åben

3 36 Til efterretning - for åbne døre 41. Til efterretning - Indenrigs- og sundhedsministeriet J.nr.: Ø20 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Indenrigs- og sundhedsministeriet meddeler i skrivelse af 07. januar, at kommunerne gives mulighed for automatisk låneadgang til finansiering af nettolikviditetstabet ved indefrysning af ejendomsskatter, som indefryses fra og med Udviklingen på området i Egebjerg kommune har været Lån Indfriede lån/afdag på lån Til efterretning. 42. Til efterretning - foreløbigt Regnskab 2001 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen vil på mødet give en orientering om det foreløbige resultat for regnskabsåret Foreløbig resultatopgørelse bliver udleveret på mødet. Til efterretning.

4 Til efterretning - Færgeforbindelse Langeland - Kiel J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Orientering ved Borgmesteren. Til efterretning. 44. Til efterretning - RMU - Det regionale Mål 2-Udvalg J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fra Amtsgårdens Mål 2-Sekretariat foreligger referat af møde i RMU den 13. februar (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning.

5 Til efterretning - Naturgas Fyn J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Naturgas Fyn fremsender referat af konstituerende møde i Naturgas Fyn den (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning. 46. Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Sydfyns Erhvervsråd fremsender referat af møde den på Svendborg Rådhus. (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning.

6 Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-TIC J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fyns ErhvervsCenter-TIC fremsender referat af bestyrelsesmøde den 28. januar (Bilag ligger i sagen) Til efterretning.

7 40 Til behandling - for åbne døre 48. Møde J.nr.: P17 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt varsler møde med Miljøminister Hans Chr Schmidt den 25. marts 2002 kl på Odense Congress Center. Ministeren vil præsentere nyt debatoplæg til Landsplanredegørelse Desuden vil ministeren omtale andre aktuelle emner, herunder de ændringer af planloven som regeringen har foreslået. Endelig dagsorden udsendes primo marts. Hvem deltager i mødet? Viceborgmesteren og Arne Ebsen deltager. Endvidere teknisk chef Erik Stoumann.

8 Kurser - Den Kommunale Højskole J.nr.:.I00 Sagsid.: 6729 Initialer: bip Åben sag Den Kommunale Højskole i Danmark fremsender følgende kursustilbud: 1. Vækst, udvikling og byfornyelse Konferencens hovedtemaer omhandler byudvikling, byomdannelse og byfornyelse. Afholdes: Søndag, den tirsdag, den Pris pr. deltager: 4.290,- kr, 2. Politisk ledelse Deltagerkreds: Økonomiudvalg og kommunaldirektør fra samme kommune eller amt Seminaret omhandler bl.a. ledelsesmæssige sider af arbejdet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalg. Udvalgets rolle. Politisk kommunikation internt og eksternt. Afholdes: Tirsdag, den torsdag, den Søndag, den tirsdag, den Pris pr. deltager: 5.490,- kr. 3. Budget og regnskab for folkevalgte Kurset giver et grundlæggende kendskab til principperne i de kommunale budgetter og regnskaber, bedre forståelse for at læse budgetter m.m., nyttig viden når de økonomiske mål for f.eks. kommunens instituioner skal fastlægges. Afholdes: Søndag, den tirsdag, den Søndag, den tirsdag, den Pris pr. deltager: 2.890,- kr../. Kursustilbud vedlagt. Notat: Oversigt over kommunalbestyrelsens kursusmidler for året 2002 vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde. Ingen deltagelse.

9 KL s sociale temamøde 2002 J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Kommunernes Landsforening afholder socialt temamøde torsdag den 30. maj og fredag den 31. maj Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kultur Center og årets tema er: Politisk lederskab på ældreområdet. Socialudvalget besluttede på sit møde den 28. januar 2002, at søge økonomiudvalget om godkendelse til at deltage i årets sociale temamøde. Notat: Følgende ca. udgifter pr. person skal dækkes ved deltagelse i mødet: Mødegebyr: kr. Bespisning: 595 kr. Hotel pr. nat 900 kr. I alt kr. Hertil skal lægges transportomkostninger. Afslag under henvisning til kommunens økonomiske situation samt med henvisning til henstillingerne fra Regeringen om den kommunale økonomi.

10 Den Kommunale Højskole J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Den Kommunale Højskole i Danmark fremsender følgende kursustilbud: Udvalgsformanden: Udvalgsformandens rolle i forbindelse med forberedelse og ledelse af den demokratiske proces forud for og under udvalgets arbejde. D.v.s. formanden som den ansvarlige for at sager oplyses, beslutninger træffes og bringes til udførelse. Kurset afholdes: den eller den eller den Pris pr. deltager: 6435 kr. Socialudvalgsformand Karen Strandhave søger om godkendelse til, at deltage i ovennævnte kursus. Afslag under henvisning til kommunens økonomiske situation samt med henvisning til henstillingerne fra Regeringen om den kommunale økonomi.

11 Opførelse af 16 boliger i seniorbofælleskabet Tusindfryd J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Boligselskabet BSB har på vegne af BSB Egebjerg, afdeling 12 sendt skema A med anmodning om at Egebjerg Kommune godkender støtte efter almenboligloven. Der planlægges for 16 boliger fordelt på 8 stk. 2-rumsboiger på 67 m 2 og 8 stk. 3-rumsboliger på 80 m 2 samt et fælleshus på 130,5 m 2. Byggeriet er planlagt og disponeret af de kommende beboere der gennem en møderække i en studiekreds er kommet frem til netop denne boligform i et seniorbofællesskab. Det kan bemærkes af den enkelte bolig synes lille, men gruppe har satset på et stort fælleshus. Der er afgivet 10 m 2 fra hver lejlighed til fælleshuset. De samlede udgifter er beregnet til 16,965 mill. kr. der finansieres ved optagelse af realkreditlån på 91 %, kommunalt tilskud på 7 % og beboerindskud på 2 %. Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået skemaet med fordeling af de beregnede udgifter. Det ser generelt fornuftigt ud og den samlede byggeudgift er holdt under det vejledende rammebeløb fremskrevet fra Med de anførte udgifter vil huslejen blive på 715 kr. pr. m 2 pr. år svarende til henholdsvis kr. pr. mdr. Bygherren foreslår at byggearbejdet udbydes i begrænset udbud i hovedentreprise. Denne udbudsform har hidtil kun været anvendt ved mindre entrepriser. Ellers har arbejdet været udbudt i fagentrepriser i åbent udbud. Den valgte udbudsform er lidt billigere i omkostninger, og det er vanskeligt at garantere at det åbne udbud vil give en lavere pris der kan modsvare denne merudgift. Vore lokale håndværkere vil få svært ved at gøre sig gældende med hovedudbud og vil være begrænset til underhåndstilbud til nogle af de større udenbys firmaer. Egebjerg Kommune skal derfor tage stilling til om der skal kræves en anden udbudsform../. Skema A ligger i sagen og afdelingens notat til gennemgang af sagen er vedlagt Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 16,965 mill. kr. Oversendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling. Endvidere indstilles, at byggearbejdet udbydes i begrænset udbud i hovedentreprise.

12 Lånedispensation 2002 J.nr.: Ø20 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag I anlægsbudgettet for 2002 er der afsat 6,5 mio. til folkeskolebyggeri samt 3,0 mio. kr. som anlægstilskud til Kulturcenteret i Stenstrup i alt kr. 9,5 mio. til finansiering blev der søgt og budgetteret med låneoptagelse fra den særlige folkeskolepulje på 3,25 mio. samt restbeløbet kr. 6,25 mio. fra den ordinære lånepulje. Der blev fra Indenrigsministeriet meddelt lånedispensation fra den særlige folkeskolepulje på 3,25 mio. under forudsætning af at Egebjerg kommune selv kunne finansiere de resterende 50%, herudover blev der givet dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,0 mio. kr. I brev af 27. september 2001 ansøgte Egebjerg kommune Indenrigsministeriet om dispensation til optagelse af lånet via folkeskolepuljen på 3,25 mio. på trods af at vi ikke selv kunne finansiere de resterende 50% men kun 2,0 mio. kr. En sådan dispensation ville betyde at vi kunne lånefinansiere 5,25 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse af 30. januar 2002 meddelt, at Egebjerg Kommune kan optage lån via folkeskolepuljen med 50% af 5,25 mio. kr. svarende til 2,6 mio. kr., samtidig gives dispensation til optagelse af yderligere lån fra den ordinære lånepulje på 0,650 mio. kr. Dette betyder, at Egebjerg Kommune nu har dispensation til låneoptagelse af 5,25 mio. kr. i 2002 til folkeskolebyggeri. I budgetforliget for 2002 er det aftalt, at såfremt Egebjerg kommune ikke opnår den ansøgte lånedispensation revurderes det samlede anlægsprogram. Det indstilles at Økonomiudvalget anmoder Børne- og Kulturudvalget om at revurdere forslag. Oversendes til 2. behandling.

13 Budget 2002 J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Som en konsekvens af regnskab 2001 drøftes mulige initiativer i indeværende budgetår../. Vedlagt: - Regeringens skrivelse af ang. regeringens økonomiske politik, forslag til finanslov samt den kommunale økonomi. Oversendes til behandling på ekstraordinært møde den kl Budget 2003 fastlæggelse af budgetprocedure J.nr.: S01 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiudvalgets evaluerede i møde den 10. januar 2002 den anvendte budgetproceduren for budgtlægningen Med baggrund i denne evaluering fremsender Økonomiafdelingen foreslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2003 og overslagsårene /. Vedlagt: Forslag til budgetprocedure og tidsplan (47978) Godkendt.

14 Revision J.nr.: K01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning nr. 1 vedrørende revisionsbesøg i (Delberetning for regnskabsåret 201). Revisionens bemærkninger: Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger../. Vedlagt: - Revisionsberetning nr. 1. Økonomichef Svend Erik Linnebjerg deltager ved sagens behandling. Oversendes. 57. Anlægsbevilling - renovering af pumpestationer J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr til renovering af pumpestationer. Bevillingen finansieres af beløb afsat i budget 2002 sted. nr Renovering af eksisterende pumpestationer kr med tillæg af sted. nr Rådighedsbeløb byggestyring kr Anlægsbevillingen til renovering af pumpestationer skal ses i sammenhæng med et ønske om en forbedring af de arbejdsmiljømæssige forhold omkring de store pumpestationer, idet pumperne efter en ombygning vil blive tøropstillet, sålede at der vil blive en let adgang til at servicer stationen.

15 48 Indstilling Teknik og Miljøafdelingen indstiller at den ansøgte anlægsbevilling pr kr frigives til renovering pumpestationer. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse../. Skemaer vedlagt. Indstilles. 58. Tillægsbevilling - Modtageklasse Stenstrup skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Egebjerg Kommune modtog i slutningen af afghanske og 3 sudanske elever hvoraf de 9 er undervisningspligtige. Eleverne er fra 7 17 år. De sudanske elever har modtaget lidt undervisning i flygtningelejr, men ellers har eleverne aldrig modtaget undervisning. Familierne er bosiddende i Stenstrup skoles distrikt, og modtageklassen oprettes derfor på Stenstrup skole. Vi må desuden forvente, i nærmeste fremtid, at modtage 3 irakiske elever år, der også vil blive bosat i Stenstrup skoles distrikt. For at opfylde undervisningsforpligtigelsen er modtageklassen startet pr. 1. december Den første måned med 1 lærer men pr. 1/ med 2 lærer som er ansat i tidsbegrænsede stillinger frem til 1/ På grund af det ringe kendskab til eleverne, er modtageklassen i første omgang planlagt frem til 1/ Der skal i maj måned ske en evaluering af forløbet og fremtidige behov. Ifølge lovgrundlag: Vejledning om organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever og Bekendtgørelse nr. 63 af 28 januar 1998 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog er der udarbejdet en handlingsplan for modtageklassen på Stenstrup skole.

16 49 En modtageklasse må højst spænde over 3 klassetrin og elevtallet i klassen må ikke overstige 12 ved skoleårets start. Undervisningen i modtageklassen ophører, når eleverne kan deltage i hele den almindelige undervisning, dog senest efter 2 års forløb. Dette gælder dog ikke for elever, der optages i folkeskolen efter afslutningen af de yngste klassetrin, og som ikke tidligere har modtaget undervisning i at læse. Der er i handleplanen 2 modtageklasser med udgangspunkt i aldersfordelingen. Den samlede økonomi for budgetåret 2002 er kr. som er beskrevet i vedlagte opstilling. Økonomiafdelingen har beskrevet Udligning og tilskud på flygtningeområdet på notatark af Flygtningekonsulent Mogens Buch Olsen og skoleinspektør Hans Bach er indbudt til mødet kl /. Vedlagt:: - Handleplan for oprettelse af modtageklasse (44431) - Notat vedr. tilskud og udligning, flygtninge (45866) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstilles til Økonomiudvalget, at modtageklassen gennemføres som beskrevet. der ansøges om en tillægsbevilling iflg. vedlagte oplæg../. Vedlagt: - Skemaer Indstilles. Arne Ebsen tager forbehold.

17 Dialogmøder April mødet J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Dialogmødet med emnet hjemmeplejen - berammet til 03. april 2002 foreslås afslået, fordi Hjemmeplejen ikke er parat. Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter om dialogmødet skal ændres til temamøde, hvor enten det rummelige arbejdsmarked eller budget 2002 sættes på dagsordenen. Godkendt budgettemamøde. 60. Økonomiudvalgets møder 2002 J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag I henhold til Økonomiudvalgets mødeplan er der torsdag den 08. august 2002 fastsat møde i udvalget. Da Kommunalbestyrelsen afholder temamøde omkring budget 2003 i dagene 08. og 09. august udgår Økonomiudvalgets møde. Økonomiudvalget skal herefter fastsætte ny dato for møde i august.. Det indstilles, at Økonomiudvalgets møde afholdes torsdag, den 15. august. Godkendt.

18 Anmodning om tilsyn fra Egebjerg Kommune med Egebjerg ErhvervsCenter J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Egebjerg ErhvervsCenter har fremsendt anmodning om tilsyn fra Egebjerg Kommune med Egebjerg ErhvervsCenter. I forbindelse med registrering af centret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen er det meddelt fra styrelsen at Egebjerg ErhvervsCenter enten skal stille med grundkapital på kr eller få kommunen til at påtage sig tilsynspligten med godkendelse af samtlige vedtægtsændringer og årsregnskaber. Hvis kommunen påtager sig tilsynspligten vil Egebjerg ErhvervsCenter ikke blive pålagt at stille med en grundkapital på kr I forhold til det nuværende budget for Egebjerg ErhvervsCenter er det ikke muligt for at stille med den forlangte grundkapital og centerleder Torben Mariager har derfor pr. brev anmodet om at Egebjerg Kommune påtager sig tilsynspligten. Direktionen har undersøgt sagen og diskuteret med både egen revision og centerleder. På den baggrund kan det oplyses at: Kommunen ikke ved at påtage sig tilsynspligten kan blive pålagt at tilføre yderligere midler til Egebjerg ErhvervsCenter der stilles således ikke krav om underskudsgaranti eller lignende. Opgaven med gennemgang af årsregnskaber og ændringer af vedtægter vurderes ikke at være omfangsrig. Kommunens kontrakt med Kommunernes Revision skal justeres og vil formodentlig betyde en merudgift på kr pr. år. På denne baggrund indstilles det at: Egebjerg Kommune påtager sig denne tilsynspligt Direktionen bemyndiges til at beregne den anslåede udgift for kommunen d.v.s. merudgifter til egen revisionskontrakt og arbejdsudgifter for Økonomiafdelingen. Egebjerg ErhvervsCenter skal betale kommunen for de forventede merudgifter for kummunen. Direktionen meddeler herefter Egebjerg ErhvervsCenter den årlige udgift til Egebjerg Kommune for tilsynet. Bilag: Konsekvenser ved ikke-registrering i Erhvervs- og selskabsstyrelsen ctr kommunalt tilsyn (46827) Anmodning om tilsyn af Egebjerg ErhvervsCenter i relation til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (43460)

19 52 Godkendt. 62. Landsplanredegørelse Foroffentlighed J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ols Åben sag Landsplanafdelingen har udsendt Miljøministerens oplæg til landsplanredegørelse 2002 med titlen Et Danmark i balance, med følgende tidsplan: Foroffentlighed januar- april 2002 Forslag til landsplanredegørelse offentliggøres august 2002 Offentlig debatperiode 8 uger i august-oktober 2002 Endelig landsplanredegørelse afgives af Miljøministeren til Folketinget december I debatoplægget rejses en bred debat, som kan være med til at give et fremtidsbillede af Danmark i balance, hvor mangfoldigheden udfordrer balancen i respekt for retten til at være forskellig. Kommuner og amter har fået hovedrollen, og der fokuseres på landdistrikternes udvikling og på by-og boligforhold. Hvordan kan vi sikre plads til Egebjerg kommunes behov og muligheder i det samlede Danmarksbillede? Udvalget bør læse debatoplægget med henblik på om der skal fremsendes bemærkninger og hvilke. Det er administrationens vurdering, at udvalget med fordel kan tage udgangspunkt i nogle af de spørgsmål, der rejses: 1. I debatoplægget lægges op til større spredning af byvæksten, således at der kan skabes mulighed for ekspansion af erhverv og boliger i landområderne. Vores kommuneplan understøtter disse muligheder. Flytning af landzonekompetancen giver os ligeledes det bedst mulige administrationsgrundlag, men også en pligt til at synliggøre disse muligheder og foretage nogle valg for og imod. 2. Der lægges også op til en styrkelse af byerne og af landsdelscentrene bl. a. med en styrkelse af detailhandelsstrukturen. Dette skønnes at være i konflikt med vores interesser, idet grundlaget for dagligvareforsyningen i landområderne herved undermineres. 3. Selv om landzonekompetancen er lagt ud, er der forholdet til rekreation og landskabsbeskyttelsen, som stadig er placeret hos amtet. Det kan måske medvirke til begrænse mulighederne for udvikling i negativ retning.

20 53 Kommunernes Landsforening har parallelt med debatoplægget fremsendt en række forslag til ændringer på planlovsområdet, -men fordi landet er opdelt i bykommuner og landkommuner med uens resourcegrundlag, vil der helt naturligt være indbygget konflikter, men generelt betragtet rummer forslagene mulighed for forenkling og en større grad af selvbestemmelse i egen kommune. 1. Den statslige regionplanudmelding foreslås indeholdt i Landsplanredegørelsen, og bør følges op med fagligt vejledningsmateriale for kommunernes planlægning. Dertil bør udarbejdes en vejledning/oversigt over ny lovgivning af betydning for udarbejdelse af nye regionplaner. 2. Detailhandelslovgivningen foreslås ændret, så det bliver kommunerne, som selv planlægger i egen kommune. Dernæst skal bestemmelserne om butiksstørrelser, hvor butikkerne må ligge m. m. kunne fastsættes inden for egen kommunal planlægning. Det bør ligeledes overlades til kommunerne selv at finde de metoder, der kan tilvejebringe det nødvendig planlægningsgrundlag, f.eks. omfang af registreringer, oplysninger og analyser med mere. 3. VVM-lovgivningen foreslås afbureaukratiseres så det område, der starter en VVM sag også færdigbehandler sagen. -Undtagelsen som forslaget fastholder er de tilfælde, hvor der udløses regionplantillæg med placering af sagen hos amtet. Det betyder, at VVM implementeres i både planlov og miljøbeskyttelseslov. 4. Foreslår at planloven drøftes og ændres så miljøbeskyttelsen i form af miljøkrav bliver en del af bestemmelserne i lokalplaner. 5. Foreslår at tekniske anlæg og installationer, veje, stier m.m. ikke skal have tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, men skal kunne myndighedsbehandles af kommunen. Det indstilles: At økonomiudvalget fremsender følgende til debatoplægget: Ad 1) Kommunen er positiv. Ad 2) Kommunen er betænkelig. Ad 3) Kommunen er positiv, men betænkelig ved at bureaukratiet ikke er helt væk. Ad 1) Ad 2) Ad 3) Ad 4) Ad 5) At økonomiudvalget fremsender følgende til KL s forslag på planlovsområdet: Kommunen er positiv. Kommunen er positiv. Kommunen er positiv. kommunen er positiv. Kommunen er positiv../. Debatoplæg Et Danmark i balance (vedlagt). Oplæg fra Kommunernes Landsforening (ligger i sagen). Oversendes.

21 Lukket sag: Salg af jord Til behandling - for lukkede døre 64. Lukket sag: Personalesag 65. Lukket sag: Personalesag 66. Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Punkterne

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere