Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Simested A. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04586.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04586.00. Fredningen vedrører: Simested A. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Simested A Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET> o

3 FREDNING Lokalitet Simested å Kommune:.\lestrup/~loldrup REG. NR. y <,--g C:, ktjri /~/S nnjf /~16 7T :,v læsf v... 1: J.nr. Fr.nr. p Fr. 5. Indhold Areal ca. 455 ha. Fredet: FNK 8.11, 1967 OF:-IK OFTK Formål Forhindre-' afvandingssag gennemf'"rt. med bi3ggrund i åens og ådalens fiskerimæssige, videnskabelige og landskabelige værdi. Der henvises til OFNK af side og OFTK af Ejer Private. Hedeselskabet, Ålestrup kommune. Påtaleret Fredningsnævnet. Xaturfredningsrådet. Danmarks Xa~urfredningsforening.

4 REG. NR. 7'~-<I~ UDSKRIFT a f OVERFREDNrNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL ============ År 1970~ den 12.februar 7 afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e 1 s e i sagen nr. 1957/67 om fredning af Simested å med tilstødende arealer på strækningen fra }~estrup til Sdr. Borup bro. r den af fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds den 8. december 1967 afsagt e kendelse hedder det~

5 - 2 - "Ved skrivelse af 12. juni.1967 har Danmarks Naturfredningsforening rejst fredningssag for visse arealer ved Simested å på s~rækningen fra Ålestrup til Sdr. Borup. Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds~ der har behandlet sagen, har bestået af dommer H. Grundtvig som formand, amtsrådsmedlem Erik Jensen~ Iller 1 og de sognevalgte medlemmer, gårdejerne Karl Højbjerg~ Guldager, Alfred Vinther 1 Gedsted, Anders Skamris~ Møldrup, Jens Krist~ansen, Skals, og Jørgen Jørgensen~ Nr. Rind, de sidste for hver sin kommune. Det hedder i ovennævnte skrivelse af 12. juni 1967: "Danmarks Naturfredningsforening skal herved anmode om, at der rejses fredningssag for Simested å fra Ålestrup til Sdr. Borup, Viborg amt med tilstødende arealer som nærmere angivet på vedlagte kort bilag l. Til åløbet knytter der sig særdeles stor ferskvandsbiologisk interesse, dels som forskningsobjekt dels som undervisningsområde for gymnasier, seminarier og højere læreanstalter. Åen er karakteriseret ved at have stærkt vekslende milieuforhold ned gennem løbet, idet bundforholdene veksler mellem sten, sand, tørv og ~) slam. Det betyder, at vi har mulighed for udvikling af en særdeles varierende fauna, således især af rheophile (strømelskende) arter, jfr. redegørelse herom fra Københavns Universitets Ferskvandsbiologiske Laboratorium. Bilag 2. Samtidig spiller åen en meget vigtig rolle som rekreativt område 1 idet den årligt besøges af et meget stort antal lystfiskere, jfr. Danmarks Sportsfiskerforbunds udtalelse ved skrivelse af d. å. bilag 3. Rent landskabeligt knytter der sig en betydelig interesse ttl til det stærkt slyngede åløb i den smalle dal med dens mange natur-

6 - 3 - lige engsamfund. De omgivende arealer, der omfattes af fredningspåstanden, er endvidere af meget varierende karakter og samtidig med, at de er af stor landskabelig værdi, rummer de en lang række værdifulde og interessante biotoper såsom enekrat, hedearealer, aspe-egekrat og vældsamfund. Der nedlægges følgende fredningspåstand: Åens løb må ikke reguleres ved udretning eller uddybning. Urenset spildevand ~å ikke tilledes åen. Spildevand, der tilledes åen, skal være undergivet en fuldstændig rensning, og såvidt det er muligt en kraftig iltning før udledningen. Bebyggelse skal ikke være tilladt bortset fra de til landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne nødvendige. Opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger skal ikke være tilladt. Campingpladser må ikke etableres. Automobilophugningspladser må ikke oprettes, og arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald. Udenfor de arealer, der nu er udlagt til haver eller allerede er træbevoksede, må tilplantning med nåletræer ikke finde sted. Selvsåede træer kan fjernes på de påtaleberettigedes foranledning. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Viborg amt, Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening forbeholder sig under sagens behandling at ændre fredningspåstanden." Ia\ I den anførte redegørelse fra Københavns Universitets

7 Ferskvandsbiologiske Laboratorium hedder det: "Besigtigelse af Simesteti.å 6-7 marts Åen besigtigedes ~å syv lokaliteter inden for det område, der tænkes reguleret. På alle lokaliteter indsamledes faunaprøver..ved vurdering af disse prøver må bemærkes, at indsamlingen er foretaget på et tidspunkt, hvor vandstand og vandføring er forholdsvis høj, hvorved indsamlingen af dyr hovedsageligt indskrænkedes til det område, der kunne nås fra bredden. Endvidere var vandet på grund af vandføring og vandstand forholdsvis uklart. Vegetationen er stærkt reduceret på den pågælde?de årstid, hvilket medfører,at det faunaelement, som er knyttet til vegetationen kun er sparsomt repræsenteret i prøverne, der i stedet er stærkt domineret af stenbundsfaunaen. TIet skal endvidere fremhæves, at listerne fra de enkelte lokaliteter ingenlunde giver et udtømmende billede af faunaen de pågældende steder, dertil er den anvendte tid alt for kort. I det følgende skal gives en kort karakteristik af åens biologiske værdi. For de mere detaillerede oplysninger henvises til bilag med oplysninger om d~ enkelte lokaliteter. Den pågældende strækning må betegnes som et typisk dansk venlløb, der yderligere er karakteriseret ved middel til stor strømhastighed. Milieuforholdene er stærkt vekslende ned gennem vandløbet, der mange steder slynge~ sig stærkt ned gennem en smal ådal, hvorved bundforholdene bliver meget varierede. Områder med stenbund veksler således med sand, tørv og slam, der i sommertiden må være dækket af en frodig vegeta~ion. TIer er herved grundlag for en meget rig og stærkt varieret fauna, hvad de indsamlede prøver da også viser, selvom årstiden ikke er den bedst egnede til påvisning af falulaens rigdom. Navnlig bemærkes rigdommen på rheophile (strømelskende) former (der er fundet mindst 27 arter af denne ka-

8 e tegori). Dette går åen meget væ;difuld som forskningsobjekt, ikke alene ved sammenligning med de jredede vestjyske vandløb, men også som repræsentant for et nordeuropæisk lavlandsvandløb, for hvilke der til dato foreligger ret få undersøgelser sammenlignet med de mange undersøgelser af bjærgbække i Mellemeuropa. Endvidere kan åen, også i kraft af faunaens rigdom og variation få stor betydning som undervisningsobjekt for skoler, seminarier og universiteter. Det bør tillige fremhæves, at der ved denne overfladiske besigtigelse fandtes adskillige sjældne rindendevandsformer og der er ingen tvivl om, at nærmere undersøgelser vil fremdrage flere sjældenheder. Af sjældenheder skal :først og fremmest nævnes larven af vårfluen Oligoplectrum maculatum.denne art, der indtil for ganske få år siden fandtes i en lang række himmerlandske vandløb, findes, så vidt vides, kun i ganske få vandløb i dag, medens den på de fleste af de tidligere lokaliteter er forsvundet, sandsynligvis på grund af forurening og regulering af vandløbene. I Simested å forekommer den i den nederste halvdel af åstrækningen i så stor mængde, at det må formodes, at man har mulighed for at bevare en livskraftig bestand af denne art, der navnlig er interessant ved at udgøre en ernæringsbiologisk type, der ellers ikke findes i vor fauna. Af andre sjældne og/eller interessante arter skal blot fremhæves: Dugesia Gonocephala, Isoperla difformis, Ephemera danica, Heptagenia fuscogrisea, Rhyacophila nubila (?), Ecclisopteryx guttulata. Hele den nederste del af strækningen bærer præg af i det store og hele at henligge i naturtilstand, både hvad vandløb og omgivelser angår. Det samme gælder også omgivelserne i den øverste

9 - 6 - del, hvorimod åen fra broen syd for Ålestrup til et sted vest for Hvam bærer præg af forurening, jo stærkere jo nærmere man er ved Ålestrup. TIette kommer til udtryk i faunaens sammensætning,.men ikke ved ilde lugt eller udseende. TIet skal her bemærkes, at ved en besigtigelse foretaget 7. sept fandtes ingen nævneværdige spor af forurening ved Ålestrup. Faunaen var da rig og varieret, hvorimod den nu er stærkt domineret af larver af simulier (kvægmyg), der kun forekom i ringe antal dengang. Adskillige arter, der blev fundet i 1959 ved broen syd for Ålestrup, er ikke genfundet denne gang. Kunne man standse forureningen, må det formodes, at det tabte her kan genoprettes ved en nyindvandring af arterne fra det uforurenede område i den nederste del af strækningen. Man ville herved have mulighed for at skabe og rrevare et stykke natur af meget stor værdi for forskning, undervisning og friluftsliv. Niels Bjarnov Jens Thorup." TIanmarks Sportsfiskerforbund udtaler i skrivelse af 25. februar 1~67: "Ved skrivelse af 25. f.m. anmodede forbundet :Danmarks Naturfredningsforening om at rejse fredningssag for at få fredet væsentlige dele af ådalen fra Ålestrup mod syd, langs den såkaldte Simested å. Efter at et medlem af hovedbestyrelsen har besigtiget å- dalen fra Ålestrup og et antal kilometer sydpå opretholdes anmodningen. TIet er forbundets opfattelse, at ådal en bør fredes på grund af dens skønhed, beliggenhed og ejendommelighed, idet dens bevarelse vil have væsentlig betydning for almenheden. Man vil desuden formode, at områdets bevarelse, stort

10 - 7 - set som det er, kan have naturvidenskabelig eller undervisningsmæssig interesse. Særlig vægt vil man lægge på det forhold, at der i området endnu findes naturlige åsvingninger. Da sådanne er ved at være sjældne i Danmark, må man lægge afgørende vægt på deres bevarelse. Forbundet henleder opmærksomheden på, at nogle lodsejere er meget imod en ændring af forholdene, og henstiller, at der tillægges dette forhold megen vægt. Det skal også anføres, at den omtalte åregulering ifølge omtalen i pressen kun kan gennemføres under anvendelse af et bet y- deligt tilskud fra det offentlige, og at det findes ganske urimeligt, at det offentlige ligefrem ofrer penge på at ødelægge naturværdier. Lov om naturfredning forudsætter, at der undertiden ofres penge på at bevare natur, og stedfundne undersøgelser viser, at turen til fredning af ferskvandsområder bør anses at være kommet.", højskole, Amanuensis Jørgen Jensen, den kgl. Veterinær- og Landboafdelingen for systematisk botanik nævner i en erklæring af 27. juli 1967 eksempler på en lang række naturlige eller kulturbetingede plantesamfund, der er fundet indenfor området, og hvoraf flere er af væsentlig interesse. Han konkluderer: "De her fremdragne plantesamfund repræsenterer kun en del af de forekommende typer. Området må udfra undervisningsmæssige synspunkter karakteriseres som særdeles værdifuldt, idet koncentrationen af mange forskellige plantesamfund indenfor et begrænset areal, gør det velegnet som excursionsområde og en fredning kan på det stærkeste anbefales." Seminarieadjunkt, cand.mag. E. Torp Pedersen, Jelling, udtaler i erklæring af 28. juni 1967:

11 - 8 - "Ornithologisk udtalelse om Simested Å i Himmerland. Efter besigtigelse af Simested å fra Ålestrup til Sdr. Borup, den 3. juni 1967 kan jeg udtale, at hele ådalen - foruden den store landskabelige skønhed - er et vigtigt tilholdssted og yngleområde for en lang række mose- og engfugle: Gråand, Dobbeltbekkasin, Gøg, Sivsanger, Bynkefugl, Engpiber, Rørspurv med flere. Desuden holder der mange småfugle - især Tornsanger og Skovpiber - til i de hegn og krat, som grænser ned til ådalen. Området må betragtes som en helhed, der bør bevares, ~ også som et vigtigt tilholdssted for en række fuglearter, som for hvert år får ringere muligheder her i landet på grund af udtørringsarbejder og åreguleringer. Entomologisk b8mærkning. Den sjældne sneppeflue, Atherix ibis, findes i Simested ådal. Under broen lige øst for Sdr. Borup fandt jeg den 3. juni 1967 en klump af flere hundrede æglæggende og døende hunner, flere kom flyvende til. Atherix ibis er her i landet kun kendt fra Jylland, hvor den er fundet ved nogle få bække og åer i Vest- og Midtjylland ~ samt i Østjylland fra Grejsdalen til Gudenådalen." " Naturfredningsrådot udtaler i skrivelse af 2. august 1967: "Få foranledning af Darunarks Naturfredningsforenings skrivelse af 12/6 67 til nævnet, hvoraf naturfrodningsrådet har modtaget genpart, har rådet besigtiget omrbdet og kan udtale sin anbefaling af, at der rejsos fredningssag. Rådet finder~ at området både er meget afvekslende og naturskønt og tillige rummer meget store naturvidenskabelige vær- 4t dier, der bør sikres. Det gælder ikke blot åløbet - der er næsten r

12 - 9 - uforurenet og helt naturligt - men også vældmoser og kærmoser i ådalen og flere af skrænterne, f.eks. skrænterne lidt no~d for Flethøj, hvorfra der er en vid udsigt over ådal en østpå og sydpå, og hvor skræntfloraen er interessant. Disse skrænter bør derfor medtages. Iøvrigt finder rådet, at en vigtig forudsætning for gengemførelsen af en fredning af selve åløbet må være en sikring af åens karakter som uforurenet åløb også øst og nord for Ålestrup. For området ved Tulsbjerge er arkæologiske forhold af særlig betydning. Man bør derfor for dette areal bede nationalmuseet om en udtalelse. Som følge af sagens omfattende karakter må rådet tage forbehold med hensyn til detaljer. Der kan både være tale om særlige servitutter på bestemte matrikelnumre og forslag om små udvidelser eller indskrænkninger af det areal, dor er foreslået af Danmarks Naturfredningsforening." I henhold til naturfredningslovens lo skete der herefter den 17. juli 1967 bekendtgørelse i Statstidende og Viborg Stifts Folkeblad om fredningen? ligesom de interesserede lodsejere samtidig blev underrettet direkte. Næv~et indhentede en udtalelse fra amtsvandinspektør Å. Eltons, Viborg, der ved skrivelse af 3. juli 1967 svarede således: "Tilbagesendes Frodningsnævnet for Viborg amtsrådskreds med udtalelse, at der for amtsvandløbet Simested-Låstrup å på strækningen fra Ll. Restrup bro sydøst for Ålestrup til Sdr. Borup bro af Det danske Hedeselskab er udarbejdet projokt til åens regulering og uddybning. Viborg amtsråd har i skrivelse af 26. april 1955 garanteret for en del af projekteringsudgifterne i det til-

13 - lo - fælde, at projektet ikke kommer til udførelse. Garanti for den resterende del af projekteringsudgifterne er givet af Østerbølle, Gedsted-Fjelsø og Hvam-Hvilsom sogneråd. på et lodsejermøde i Møldrup den 13. juli 1955 er det derefter besluttet, at det af hedeselskabet udarbejdede projekt indbringes for statens landvindingsudvalg med anmodning om sagens gennemførelse i henhold til landvindingslovens bestemmelser. På -- e e grund af utilstrækkelige midler har det ikke hidtil været muligt at opnå en bevilling til projektets gennemførelse. Nu er sagen imidlertid klar hertil fra landvindingsudvalgets ~ide, og ved skrivelse af 29. december f. å. har underudvalget for Jylland anmodet hedeselskabet om at orientere sig om, hvorvidt der blandt lodsejerne fortsat må formodes at være interesse for at søge sagen gennemført efter den ny lov om finansiering af vandløbsregulering m. v. (den ny landvindingslov). Således foranlediget afholdtes der nyt lodsejermøde i Ålestrup den 12. januar d. å. Sagen omfatter ialt 134 lodsejere, hvoraf 93 var mødt. Af disse stemte 51, eller 55 %, for og 35, eller 38 %, imod arbejdets udførelse, medens 7, eller 7 %, ikke afgav stemme. På grundlag heraf har TIet danske Hedeselskab udregnet, at ja-stemmerne svarer til et areal på ca. 95 ha (55%), nej-stemmerne til ca. 66 ha (39%) og ikke-ste~~erne til ca. lo ha (6%). TIe fremmødte repræsenterede ialt 171 ha, hvilket udgør ca. 76% af det samlede interesserede areal, 225 ha. Det skal i denne forbindelse tilføjes, at vandløbet på en stræbling ovenfor Ll. Restrup bro indtil udfor Hvilsom er uddybet og reguleret med tilskud efter landvindingsloven i årene Inspektoratet finder fredningspåstandens punkt 2 uklar med hensyn til udtrykket "en fuldstændig rensning". Hvad er en

14 fuldstændig rensning, og ønskes tilledning af urenset spildevand kun forbudt på den strækning, for hvilken der er nedlagt fredningspåstand, eller skal det også gælde for den ovenfor liggende vandløbsstrækning, hvortil der bl.a. tilledes delvis renset spildevand fra Simested by. Det kan i den forbindelse anføres, at et fuldt udbygget rensningsanlæg for Ålestrup byer nær forestående. Fra Fjelsø tilledes vandløbet delvis renset spildevand, medens spildevandet fra Gl. Hvam, Tostrup og Ettrup samt fra enkelt liggende ejendomme formentlig også på en eller anden måde ender i vandløbet, ligesom der tilkommer afløb fra et dambrug ved Skinderup mølle." Danmarks Naturfredningsforening uddybede herefter i skrivelse af 4. august 1967 spørgsmålet om den fuldstændige rensning, idet man udtalte: "Denne bestemmelse må forståe således, at der skal foretages såvel~n mekanisk som biologisk rensning af spildevandet, før det tilledes åen. Bestemmelsen om~ at der ikke må tilledes urenset spildevand til åløbet, omfatter alene den del af åen, for hvilken der ønskes gennemført en fredning. Foreningen skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at såfremt spildevandet, der tilledes den øvre del af åen, bevirker en forurening af den del af åen, der ønskes fredet, er det foreningens agt at anmode kulturministeriet om i henhold til vandløbslovens 72 at foranledige, at forureningsspørgsmålet henvises til behandling for landvæsenslwmmissionen." Nævnet holdt efter forud at have besigtiget de pågældende områder den 20. oktober 1967 møde med parterne. Direktør Heick, der mødte for statens Landvindingsudvalg, udtalte, at udvalget havde godkendt et projekt for regulering af

15 ~ Simested å, og at der nu var bevillingsmæssig baggrund for at påbegynde arbejdet. Man havde fundet, at planen var teknisk forsvarlig, og at der var en rimelig lodsejertilslutning. Repræsentanter for Ålestrup og Tostrup-Roum kommuner oplyste 1 at disse kommuner ønskede reguleringen gennemført, hvorfor man måtte gå imod fredningsforslaget. I!I- I i De af de mødende lodsejere, der havde ordet gik alle stærkt imod forslaget. Man henviste især til den økonomiske betydning af reguleringen og til de omkostninger, der allerede var løbet på gennem de 12 år, projektet om reguleringen var blevet behandlet. Man fandt, at Danmarks Naturfredningsforening burde have rejst fredningssagen på et tidligere tidspunkt. Det oplystes, at åløbet tidligere er blevet reguleret såvel nord som syd for den strækning, der nu ønskea reguleret. Direktør Sune Ebbesen, Danmarks Naturfredningsforening, oplyste, at man nok siden 1959 havde været klar over, at landvindingsudvalget bl.a. behandlede et projekt om reguleri~g af Simested å, men at man ikke havde fundet det hensigtsmæssigt at rejse fred- ~, ningssag, før man var klar over, om projektet ville blive gennemført. Han henviste iøvrigt til naturfredningslovens 9. Det bemærkes 1 at nævnet ved skrivelse af 14. januar 1966 har godkendt linieføringen for den ny landevej Skive-Hobro, hvorefter denne 12ndevej vil blive ført tværs gennem ådalen nord for Nr. Borup. Nævnet finder ikke, at de grunde, der taler for at gennemføre frodningen af åløbet og de tilgrænsende arealer, er så afgørende, at de kan opveje det betænkelige ved på dette sene tidsttj punkt at hindre gennemførelsen af det foreliggende projekt til re-

16 -D - (4IJ gulering af åløbet, der må formodes at have stor økonomisk betydning for lodsejerne, hvortil kommer, at det må befrygtes, at en fredning vil medføre stadig større gener for lodsejerne som følge af oversvømmelser og lignende. For så vidt angår spørgsmålet om fredningen af I'Tulsbjerge", der er medtaget under fredningspåstanden, finder nævnet ikke tilstrækkelig anledning til at afsige fredningskendelse alene for dette område, der til dels er dækket af bestemmolsen i naturfredningslovens 2 om fredning af en zone på 100 meter omkring fredede gravhøje. Som følge af det anførte finder nævnet at måtte nægte at fremme fredningssagen. Konklus~onen er sålydende: Den af Danmarks Naturfredningsforening ved skrivelse af 12. juni 1967 rejste fredningssag for Simested å på strækningen fra Ålestrup til Sdr. Borup bør ikke nyde fremme~' -\

17 ,e Danmarks Naturf'redningsforening har anket kendelsen med påstand om fredningens gennemførelse. Under Overfredningsnævnets behandling er afgivet supplerende erklæringer vedrørende åens videnskabelige og fiskerimæssige betydning samt vedrørende de til landskabet knyttede arkæologiske interesser, ligesom afvandingssagen er søgt nærmere oplyst. I sagen er afgivet en udtalelse fra fredningsplanudvalget for Ålborg og Viborg amter, der i skrivelse af l. december 1967 under hensyn til de store landskabelige værdier anbefaler fredningen under forudsætning af, at en rimelig regulering ikke hindres. Endvidere har Nationalmuseet udtalt følgende~ tldet areal langs Simested å, som omfattes af fredning spåstanden, er et af de mest karakteristiske landskaber i Himmerland, og det er Nationalmuseet en stor glæde at erfare om Danmarks Naturfredningsforenings bestræbelser for at sikre dets naturtilstand. For Himmerland er oldtidshøjene en så væsentlig del af landsimbets særpræg, at det for Nationalmuseet er af stor betydning, at man som her udvider fredningspåstanden til også at omfatte de højtliggende arealer langs åen, som bærer de smukke og markante oldtidshøje. Foruden de ca. 30 oldtidshøje, som ligger i direkte tilknytning til åløbet, omfatter fredningen de mange høje på "Tulsbjerge". Nationalmuseet finder fredningen af dette højdedrag, der krones af de mange høje, for så betydningsfuldt, at man selv har overvejet at tage initiativet til fredningen af bakkerne med højene. Landskabet omkring Simested å har i fortiden været tættere beboet, end det er nu; herom vidner blandt andet den fredlyste kirketomt nord for Spanggårde på det af fredningen omfattede areal. Historisk minderig er også landskabet ved Skinders bro, hvor i gammel tid en mangfoldighed af veje mødtes, her holdtes fordum Rinds

18 _;3 herreds ting; de fredlyste gravhøj e "Tinghøj " og "Galgehøj " vedligeholder endnu mindet herom." Hverken planudvalgets udtalelse eller Nationalmuseets erklæring 1 der er dateret den 24. november 1967? har været taget i betragtning i den kort efter afsagte nævnskendelse. Om åens fiskerimæssige betydning er af fiskeribiolog mag. scient Jørgen Dahl i erklæringer af 28. juli 1959 og 26. februar 1968 oplyst 1 at åen er et fortrinligt ørredvandløb med vigtige gydepladser for havørred 1 samt at en åregulering væsentligt vil forringe åens værdi som ørredopvækstvand. Vandløbet er til stadighed undergivet en systematisk pleje efter retningslinier udarbejdet af Danmarks Fiskcri- og Havundersøgelser~ af betydning for såvel sportsfiskeriet som erhvervsfiskeriet i Limfjorden. Overfredningsnævnet har den 30. marts 1968 besigtiget arealerne og har forhandlet med repræsentanter for Danmarks NDturfredningsforening og andre i fredningen interesserede myndigheder og institutioner - herunder Naturfredningsrådet 1 landbrugsministeriet 1 fiskeriministeriet 1 Statens landvindingsudvalg~ Nationalmuseet 1 Dan- marks Sportsfiskerforbund og de stedlige kommtmale råd - samt med lodsejerne. På dette møde 1 hvor fredningsinteresser og afvandingsinteresser nærmere blev uddybet 1 blev i det væsentlige indtaget samme '4t. stilling til fredningsforslaget som ved nævnsbehandlingen; dog udtalte flere lodsejere sig positivt for en fredning bl.a. under hensyn til de med åreguleringen forbundne omkostninger. Under forhandlingerne blev af fiskeriministeriets repræsentant særlig fremhævet åens betydning for erhvervsfiskeriet på grund af de gode ynglemuligheder. Landbrugsministeriets repræsentant oplyste 1 at sagen - under forudsætning af fornøden lodsejertilslutning - af ministeriet ville være blevet fremmet i hewl01d til landvindingsloven

19 med statstilskud på 50 % således som indstillet af landvindingsudvalget. Amtsvandinspektøren oplyste, at en ovenfor Ålestrup by i 1950'erne foretagen regulering af Simested å kunne være årsag til visse afstrømningsvanskeligheder fra Ålestrup og på den nærmeste strækning neden herfor, hvil~et kunne afhjælpes ved en uddybning af åen på en ca. 2-3 km lang strækning. Endelig er det af Hedeselskabet påpeget, at en forbedring af afvandingsforholdene for arealerne ovenfor Ålestrup by med tidon må anses for påkrævet, hvilket vil forudsætte, at ca. 2~ km af den af fredningen omfattede åstrækning fra jernbanebroen i Ålestrup og nedefter også kan uddybese Overfredningsnævnet er enigt i, at der til det 17 km lange åløb i den uberørte ådal knytter sig såvel landskabelige som videnskabelige og fiskerimæssige interesser, og at det derfor er af betydning at søge området bevaret mod indgreb. Efter at have indhentet en vejledende lodsejerudtalelse vedrørende spørgsmålet: afvanding contra fredning - foranlediget ved den gennem lang tid planlagte åregulering - har Overfredningsnævnet besluttet at frede åen med ~, tilstødende arealer på don af påstanden omfattede strækning. Under fredningen er medtaget samtlige af afvandingssagen omfattede arealer samt på væsentlige dele af strækningen tillige tilstødende arealer - skrænter og/eller arealer indtil dyrk~ingsgrænsen - således at fredningsgrænsen ofte følger nærmeste matrikelskel. Herudover er kun medtaget arealer af særlig interesse, således de bagved liggende bakkeområder mellem Borup vandmølle og Skinders bro samt - efter henstilling fra Nationalmuseet - et areal vest for Skinders bro på grund af derværende gamle vej spor samt endelig et mindre areal vest for vejen ved Skindorup bæk, hvor der findes et sæt

20 hulvejo og en langdysse. Åfredningens afgrænsning er stort set sammenfaldende med påstanden~ bortset fra at de bagved liggende arealer fra Spanggårde til nord for Ettrup samt arealerne mod øst til Potshøj ikke fredes. Den fredede ådal udgør i alt 455 ha~ hvoraf 232 ha ifølge beregninger på grundlag af hedeselskabets oplysninger er omfattet af afvandingssagen. Endvidere har Overfredningsnævnet besluttet 9 at også Tulsbjerge-området bør fredes~ omend i begrænset omfang~ hvilket mest hensigtsmæssigt kan gennemføres ved fornyet behandling af fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds. Overfredningsnævnet har derfor den 18. marts 1969 afsagt kendelse om hjemvisning vedrørende fredning af dette område. Meddelelse om Overfredningsnævnets beslutning om frcdning af Simested ådal er givet lodsejerne ved skrivelser af lo. juli 1968 og 29. november 1968 tilligemed oplysning om fredningens afgrænsning 9 de fredede arealers størrelse og frednirltl:':soestemolsernesind ~ hold. Overfredningsnævnet har herefter den 12. december 1968 afholdt møde med supplerende besigtigelse med de lodsejerc 9 der har \~i fremsat ønske herom. En del af lodsejerne var repræsenteret af konsulent Bønding; endvidere deltog repræsentanter for Dal1ffiarksNaturfredningsforening 9 fredningsplanudvalect og de stedlige kommuner. Det blev under forhandlingerne bl.a. anført 9 at detaildræning var blevet foretaget adskillige steder med henblik på den projekterede åregulering~ hvorfor der udover sædvanlig fredningserstatning krævedes erstatning for tab ved forringelse af udført dræning. Foranlediget heraf har Overfredningsnævnet i skrivelse af 18. Gccember 1968 til samtlige lodsejere opfordret de 9 der ønskede erstatning for for- ~~ gæves afholdte dræningsudgifter 9 om at fremsætte sådant krav. På

21 lodsejermødet blev endvidere gjort opmærksom på de med afvandingssagen forbundne projekteringsudgifter, som ligeledes krævedes erstattet. Endvidere fremkom en række bemærkninger om individuelle forhold - om regulering af fredningsgrænsen, om adgang til særlig udnyttelse af det fredede m.v. Fredningen er - med de som følge af forhandlingerne med lodsejerne foretagne mindre ændringer - herefter i sin endelige udformning besluttet gennemført som nedenfor bestemt, hvilket er meddelt hver onkelt lodsejer i februar 1969 under fremsættelse af erstatningstilbud. I. Fr0dningens omfang. Fredningen omfatter Simested å på strækningen fra jernbanebroen i Ålestrup til Sdr. Borup bro samt tilstødende arealer, således som ovenfor anført og nærmere angivet på det nærværende kendelse vedhæftede kort. De der er omfattet af fredningon, fremgår af nedenståonde skematiske opstilling, hvori er anført ejerforhold samt størrelse af fredet areal og dettes beliggenhed... henholdsvis indenfor og udenfor afvandingsinteressekurven. II. Fredningens indhold. Overfredningsnævnet har på grundlag af de under sagen førte forhandlinger med repræsentanter for naturvidenskaben, fiskeriministeriet, amtsvandinspektoratet og lodsejerne vedtaget følgende fredningsbestemmelser. A) ~edrørende det fredede åløb. l. Enhver ændring eller regulering af åens nuværende forløb, - herundor opstemning, uddybning, bortgravning af strømsteder, vandstandssænkning - må ikke finde sted.

22 ~ Skulle en sænkning af Simested å ovenfor jernbanebroen af hensyn til en forbedret afvanding af de tilstødende enge blive aktue1 1 vil en heraf nødvendiggjort sæclcning også på den fredede åstrækning nedenfor jernbanebroen kunne ventes tilladt i en længde herfra af indtil 2+ km efter nærmere forhandling med fredningsnævnet. ~ Nye dambrug 1 herqddcr også sådanne 1 der forsynes med boringsvand og har afløb til den fredede åstrækning; må ikke anlægges ved åen. --, ~ Fredningen skal ikke være til hinder for grødeskæring og oprensning i henhold til gældende regulativer m.v. Ved ændring af disse vil forhandling være at optage med fredningsnævnet. Der må ikke i oprensningsøjemed tilføres åen komiske midler til bekæmpelse eller regulering af åens plantevækst uden tilladeiso fra fredningsnævnet. ~ Maskinol oprensning må ikke foretages på en sådan måde 1 ~ bundens struktur - herunder navnlig de for ørredgydning nødvendige variorendo dybdeforhold - ændros. 6. Den fredede åstrækning må ikke forurenes. B) Vedrørende de fredede arealer. ~ Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand 1 og det skal som hidtil være tilladt at udnytte dem landbrugsmæssig samt at foretage dræning og udgrøftning. ~ Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Undtaget herfra er dog gravning af sand og grus til den pågældende ejendoms eget brug. ~ Udenfor de arealer, der er udlagt til haver ellor allerede er træbevoksede, må tilplantning ikke finde sted. Dette gælder dog ikke nødvendige læhegn. Selvsåede træer og buske kan fjernes på de påtaleberettigedes foranledning og bekostning.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00 Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje Domme Taksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-10-1966 Fredningsnævnet 15-06-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet 00050.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00 Fredningen vedrører: Bregninge Kirke Domme Taksationskommissionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1965, 13-05-1963, 03-11-1951 Fredningsnævnet 30-11-1963

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere