FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL"

Transkript

1 FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL Afgørelse af 5. maj 2008 om ændring af Fredningen J. nr. FRD RETTEN I HERNING, 2. AFDELING Nygade 3, 7400 Herning Tlf

2

3 Afgørelse af 5. maj 2008 om ændring af Fredningen J. nr. FRD

4 Udgiver: Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlige del Retten i Herning Nygade Herning Udarbejdet af: Miljøministeriet Miljøcenter Ringkøbing Holstebrovej Ringkøbing Udgivelsestidspunkt: Maj 2008 Oplag: 70 Sidetal: 20 Nøgleord: Fredning af Struer Kommune Forsidebillede: Foto af Vedrørende kortmateriale uden reference: Grundmaterialet tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen. Supplerende information er udarbejdet og påført af Miljøcenter Ringkøbing. Kortene er udelukkende til tjenstligt brug hos offentlige myndigheder og må ikke gøres til genstand for forhandling eller distribuering til anden side uden særlig tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Fredningskendelse Side 4

5 1. FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 BAGGRUNDEN FOR EN ÆNDRET FREDNING har været fredet siden Det fredede område fremgår med grøn afgrænsning på kortet. I 2006 blev der i Struer Kommune arbejdet på at muliggøre etablering af et Center for Vandsport ved. En del af centret ville blive etableret indenfor den sydligste del af det fredede område. Der blev udarbejdet et forslag til lokalplan, og der blev sendt ansøgning til Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt om dispensation til bebyggelse indenfor det fredede område. Fredningsnævnet afslog at meddele tilladelse til etablering af bebyggelse indenfor det fredede område. Fredningsnævnet henviser i afslaget til at søge gennemført en ændring af fredningen. Dette skal ifølge Naturbeskyttelsesloven ske ved indsendelse af et fredningsforslag til fredningsnævnet. Som det vil fremgå af de kommende afsnit er der, udover at muliggøre etablering af et vandsportscenter, et grundlæggende behov for en modernisering af fredningen og en præcisering af fredningens afgrænsning. Afgrænsning af eksisterende fredning Afgrænsning af ændret fredning Opdeling i det sydlige og det nordlige område Matrikelafgrænsning Fredningskendelse Side 5

6 1.2 FREDNINGEN FRA 1937 Ved fredningsnævnets kendelse af 12. januar 1937, som blev stadfæsted af Overfredningsnævnet den 23. juni 1937, blev et areal ved fredet. Formålet med fredningen er i kendelsen beskrevet således: Da det findes at være af stor Betydning for Struer Kommunes Beboere og til Dels ogsaa for Holstebros Beboere, at det ommeldte Areal erhverves til Badestrand for disse Kommuner, og da den Ordning, som Parterne nu er enige om, i det væsentlige falder sammen med det af Nævnet selv tidligere fremsatte Kompromisforslag, er Nævnets Medlemmer nu enige om, at en Fredning bør finde sted. Selve fredningsbestemmelsen er formuleret således: Det fredede Areal udlægges som Badestrand saaledes, at det er frit tilgængeligt for alle og enhver til alle Aarets Tider. Det skal derfor blive henliggende saaledes som det nu er, bevokset med Græs, og der maa ikke på nogen maade fortages Ændringer i Jordmonnets Karakter, udover at nogle Huller i Arealet maa opfyldes. Fredningens formål er kort sagt at området uhindret skal kunne benyttes som badestrand. Baggrunden for fredningen i 1937 kan man få et indtryk af ved at læse indlæg af Johannes Buchholtz i Danmarks Naturfredningsforenings Aarsskrift Her skriver Buchholtz på de første sider: Det eneste rigtige, retfærdige og rationelle er, at hver By og hver Egn i Danmarks Land faar et Sted, hvor Folk frit kan slaa Lejr, lege og tumle, dase og bade det sidste er jo desværre en Fordring, som ikke altid er let at gennemføre.. Struer havde det paa samme Maade som de fleste andre af Danmarks Kystbyer: Masser af Vand til alle sider. Men ingen Adgang til det. For 25 Aar siden kunde man bade frit ved alle strande, men efterhaanden som Byen voksede, spærrede Ejerne. Jo flere Folk, des mindre Strand. Man kunde følge det fra Aar til Aar: Nu den Skov, nu den Strandeng, nu den frie Passage, nu den Bakkeskraaning Pigtraad og Granpæle - Pigtraad og Granpæle. I begyndelsen gik Hegnene langt ud i Vandet for at Kreaturerne ikke skulde vade udenom. Det var slemt, for der var som Regel hverken Stente eller Mølle, men det blev værre endnu, da Ejerne gik over til at sætte Pigtraad langs med den for Plantevæksten blottede Strandbred. Det vil nemlig ved Limfjorden sige ud til daglig Vande. Det var hæsligt, men lovligt. Paa det allerværste Tidspunkt havde Struers 6000 Indbyggere ikke én Meter Strand, hvor de med fuld Ret kunde smide Tøjet og gaa i Vandet, medmindre man vilde bade i Nærheden af Udløbet fra et Slagteri eller fra et Stenglacis. Nu er Bremdalfredningen gennemført ved Amtsnævnets Kendelse af 14. januar 1937, og de, som gennem Aar har arbejdet for Løsningen af denne sag, trækker befriet Pusten. 1.3 FORMÅLET MED ÆNDRING AF FREDNINGEN BEFOLKNINGENS STRAND Uddraget fra Buchholtz indlæg giver et godt indtryk af forholdene på tidspunktet for fredningsnævnets kendelse. Der var slet og ret behov for et sted, hvor befolkningen kunne bade, og det står klart, at fredningen ikke har baggrund i, at området har særlige kvaliteter af landskabelig eller naturmæssig karakter. Fredningen bør derfor ikke være en hindring for aktiviteter, der i dag hører naturligt til ved en bynær strand. er i dag en værdifuld og meget benyttet strand, og hensigten med oplæg til ændring af fredningen er ikke at ændre på dette forhold. Tværtimod ønskes der givet forbedrede muligheder for befolkningens benyttelse af området til rekreative formål. Befolkningens forståelse af et Sted, hvor Folk frit kan slaa Lejr, lege og tumle, dase og bade for at bruge Buchholtz formulering, har ændret sig betydeligt siden 1937, og det er Struer Kommunes holdning, at fredningen ikke skal være en hindring for befolkningens benyttelse af stranden både hvad angår at dyrke fritidsaktiviteter, der har relation til strand og vand, og til at etablere de faciliteter, der er behov for ved dyrkelse af disse fritidsaktiviteter. Endvidere skal stranden byde på muligheden for at gå en tur og at opleve ro og rekreation i et smukt landskab. Fredningskendelse Side 6

7 1.3.2 FREDNINGENS AFGRÆNSNING I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for Nordvestjysk Center for Vandsport blev det klart, at der forelå forskellige afgrænsninger af det fredede område. Ringkjøbing Amts indtegning af det fredede område er vist med rødt på kortet nederst på siden til højre (den blå afgrænsning viser strandbeskyttelseslinien). Afgrænsningen er digitale data overført fra amtet. Det er denne afgrænsning amtet og Struer Kommune i en årrække har taget udgangspunkt i ved behandling af sager i området. Et brev fra Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt af 23. marts 2000, R.A.F. 31/00 viser ligeledes, at Fredningsnævnet også har administreret efter amtets indtegning af områdets afgrænsning i en årrække. I processen for udarbejdelse af dette forslag til ændring af fredningen er det imidlertid blevet klarlagt, hvilket område der er omfattet af fredningen fra Den korrekte afgrænsning af det fredede område er afgrænsningen, der frem- går af kopi af kort nederst på siden til venstre. Af kortet fremgår det, at det er Udfærdiget til brug ved Tinglysning af Fredningsnævnets Kendelse og underskrevet den 12. april 1937 af O.K. Stampe-Danielsen, Landinspektør. Der er siden 1937 sket mange udstykninger af det omkringliggende område, men det kan med rimelig sikkerhed fastslås, at den smalle vej til venstre på kortet svarer til adgangsvejen til parkeringsarealet ved det eksisterende klubhus og indgangen til stranden. Fredningskortet viser områdets matrikler. Fredningen er tinglyst på matr. nr. 2 kb, Strandbjerggård Hgd., Humlum, der udgør selve stranden og skrænten. Den offentlige sti ovenfor toppen af skrænten ligger for størsteparten indenfor matr. nr. 2 a, Strandbjerggård Hgd., Humlum. Den eksisterende fredning er ikke tinglyst på dette matrikel nummer. Det ligger med baggrund i ovenstående nu klart, at størstedelen af matr. nr. 2 kb, Strandbjerggård Hgd., Humlum, undtagen parkeringspladsen, indgår i det fredede område. Med rødt er vist den afgrænsning af det fredede område, der i adskillige år er administreret efter i Ringkøbing amt og Struer Kommune. Den blå markering viser strandbeskyttelseslinien. Bygningen vist med rødt nederst på kortet er klubhuset for Struer Roklub og Struer Kajakklub. Af kortet fremgår det, at det er Udfærdiget til brug ved Tinglysning af Fredningnævnets Kendelse og underskrevet den 12. april 1937 af O.K. StampeDanielsen, Landinspektør Fredningskendelse Side 7

8 2. FREDNINGSOMRÅDET 2.1 OMRÅDETS BELIGGENHED Som det fremgår af kortet på side 7, grænser bymæssig bebyggelse op mod Bremdal strand. Det i dag fredede område udgør en strækning på ca. 800 meter. På stranden, umiddelbart syd for det fredede område, ligger klubhus for Struer Kajakklub og Struer Roklub. Nordvest for stranden ligger Bremdal Camping og Struer Vandrerhjem. En kombination af et levende hegn, en bygning og trådhegn danner fysisk adskillelse mellem stranden og campingpladsen. Længere mod nord grænser boligområder helt op til det fredede område. Ovenfor skrænten, der danner afgrænsning mellem villahaver og stranden, ligger en offentlig sti. Stien grænser således op til villahaverne. Kortbilag 2 Afgrænsning af det fredede område Afgrænsning mellem det sydlige og det nordlige område Skraldespand Bord/bænk Andet udstyr Fredningskendelse Side 8

9 2.2 BESKRIVELSE AF OMRÅDET Stranden er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, beskyttede naturtyper. Stranden er et artsfattigt strandoverdrev, hvor der er hyben, tusindfryd, lancetbladet vejbred, røllike, rødknæ, hvidkløver, gul snerre, mælkebøtte, engelsk græs, men ingen sjældne planter. En handicapsti bestående af græsarmeringssten fører fra toiletbygningen på campingpladsens areal ned til stranden. Den offentlige sti ovenfor skrænten har forløb fra Vibevej, der ligger nord for campingpladsen, og videre helt ud til de dyrkede marker nord for Bremdal. Stien følger terrænet og bugter sig derfor op og ned for at følge de små slugter, som fremgår af kortet på modstående side. Færdsel på stiens stigninger og fald er lettet ved etablering af trin. Fra stien er der adskillige steder adgang til stranden eller boligområdet vest for stien. Der findes ved forelæggelse af fredningsforslaget 2 badebroer ved det fredede område. I den nordlige ende er en bådebro med plads til fortøjning af et mindre antal småbåde. Indenfor det fredede område er der opstillet borde/bænke og skraldespande. Deres placering fremgår af kortbilaget på side 8. Områdets stier, trapper, adgange m.m. fremgår ligeledes af kortbilaget side BRUGEN AF OMRÅDET er en meget benyttet strand. Dette skyldes formodentlig dens beliggenhed, som stort set må betegnes som midt i byen. Endvidere er stranden børnevenlig, og der er toilet og badebroer. Stranden er samtidig kommunens handicapvenlige strand med adgang for handicappede helt frem til vandkanten og med handicaptoiletter. Stranden er i mange år blevet tildelt Friluftsrådets Blå Flag. Det Blå Flag tildeles strande eller lystbådehavne, der gør en ekstra indsats for miljøet og for at højne stranden eller havnens standard. Det er særligt den sydlige del af stranden, der benyttes til badestrand. Dette skyldes bl.a., at denne del af stranden ligger tæt på parkeringsmuligheder, at den ligger ud for campingpladsen,og at der er badebroer. Endvidere er den sydlige del af stranden bredere end den nordlige. Stranden benyttes endvidere af brugerne af klubhus for Struer Kajakklub og Struer Roklub og af surfere. Et bådelaug har etableret sig med en lille bådebro i den nordlige del af området. Endvidere ligger der en flydebro ved stranden ud for stien i forlængelse af Tornskadevej. I den nordligste del af området ligger enkelte små joller på stranden. Fredningskendelse Side 9

10 3. FORSLAG TIL ÆNDRET FREDNING 3.1 HOVEDTRÆK I ÆNDRET FREDNING Struer Kommunes oplæg til en ændret fredning er, at der gennem en ændret fredning sker en præcisering af fredningens afgrænsning, og en modernisering af fredningens bestemmelser, således at de tilpasses nutidige forhold at området opdeles i to delområder det sydlige område, der er den primære offentlige badestrand, der byder på gode bademuligheder og mulighed for fritidsaktiviteter, der har relation til beliggenheden ved vandet det nordlige område, som er det mere rolige område, der udover badning vil byde på mulighed for en afslappende gåtur i naturskønne omgivelser. 3.2 OMRÅDETS AFGRÆNSNING Fjordvejen Bremdalvej Vibevej Mejsevej Fasanvej Sneppevej Tornskadevej Lærkevej Ternevej Sydlige område Nordlige område Med redegørelsen i afsnit 1.3.2, fastslås det hvilket område, der i dag må betragtes som fredet. Med den ændrede fredning foreslås det, at der foretages en reduktion af områdets afgrænsning i den sydligste del af fredningen, og at stien oven- for skrænten inddrages i det fredede område. Det fredede område reduceres således med ca m² mod syd og udvides med ca m2 ind mod boligområdet REDUKTION AF DEN SYDLIGE DEL Reduktionen i den sydlige del af området giver mulighed for etablering af et vandsportscenter udenfor det fredede område. Adgangen til stranden både for kørende, gående og kørestolsbrugere sikres med lokalplan nr. 291, der har været i offentlig høring i juni til august Med lokalplanen sikres det dermed, at reduktionen af det fredede område ikke får negativ indflydelse på adgangen til stranden UDVIDELSE PÅ LANGS AF FREDNINGEN Som det fremgår af afsnit Fredningens afgrænsning, indgår stien ovenfor skrænten ikke i det fredede areal. Størstedelen af arealet, som stien har forløb hen over, er ejet af kommunen. En strækning på ca. 40 meter er privat ejet. Det må formodes, at der er vundet hævd på offentlighedens ret til at færdes på stien, da den har været benyttet af gående tilbage i 1950 erne og måske endnu længere tilbage. Både det forhold, at der er vundet hævd på stien, og at størstedelen af den er offentlig ejet, gør, at stiens inddragelse i fredningen praktisk set ikke vil medføre nogen ændring. Det forekommer imidlertid naturligt, at stien indgår i det fredede område, da stien udgør et væsentligt element i områdets rekreative værdi og i oplevelsen af området. Forslag til områdets fremtidige afgrænsning fremgår af fredningskortet. Endvidere fremgår den foreslåede opdeling i et sydligt og et nordligt område af kortet. Fredningskendelse Side 10

11 3.3 OMRÅDETS FREMTIDIGE BENYTTELSE Hensigten med ændringen af fredningen er, som det fremgår af afsnit 1.3.1, at stranden skal leve op til det oprindelige formål - at fungere som badestrand for befolkningen. Fredningen ændres således, at fredningen, i tråd med de hidtidige intentioner, i højere grad skal sikre befolkningen muligheder for benyttelse frem for at være en hindring. Ud over faciliteter til rekreative formål gives der f.eks. mulighed for, at der kan foretages sandfodring, således at stranden bliver mere indbydende som badestrand DET SYDLIGE OMRÅDE Den sydlige del af det fredede område, det vil sige arealet der ligger nedenfor campingpladsen og hen forbi badebroen vest for Vibevej, skal være den del af stranden, hvor der skal være mulighed for at etablere toilet- og omklædningsfacili- teter for badegæster og andre faciliteter som f.eks. en beach-volley bane og udlejning af vandcykler. Den ændrede fredning skal fortsat hindre aktiviteter, der ikke har relation til strand og vand DET NORDLIGE OMRÅDE Den resterende del af stranden, der ligger nedenfor bymæssig bebyggelse skal fortsat være badestrand, som det er hensigten i den eksisterende fredning. Der skal dog ikke kunne etableres faciliteter til fritidsformål eller toilet- eller badefaciliteter på denne del af stranden. Fredningen sikrer, at byen ikke yderligere overtager stranden. Det præciseres, at der ikke kan etable- res yderligere adgang til stranden eller foretages terrænændringer osv. Adgang til stranden skal ske via de eksisterende stier og adgange. I denne del af det fredede område kan der ligge mindre joller på stranden. En eksisterende bådebro og flydebro indenfor området kan opretholdes. Fredningskendelse Side 11

12 3.4 NATURTYPER OG LEVESTEDER VURDERING I FORHOLD TIL NATURA 2000 OMRÅDE Fredningsområdet har afstand på ca. 1,5 km til EF-habitatområde nr. 55, Venø, Venø Sund og til EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 40, Venø, Venø Sund. Udpegning som habitatområde er sket på grundlag af blandt andre arterne stavsild og spættet sæl. Udpegning som fuglebeskyttelsesområde er sket på grundlag af ynglefuglene klyde og dværgterne og trækfuglene lysbuget knortegås, hvinand, toppet skallesluger og stor skallesluger. Det vurderes at projektet ikke vil få negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget. Fredningskendelse Side 12

13 3.4.2 VURDERING I FORHOLD TIL ARTER PÅ HABITATDIREKTIVETS BILAG IV I henhold til habitatdirektivets artikel 12 må der ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Kun en del af de arter, der er anført i bilag IV, findes i eller omkring Struer kommune. Småflagermus dækker over flere arter. En egentlig registrering af de enkelte flagermusarter er vanskelig og kan med sikkerhed kun foretages af specialister, hvorfor gruppen nu er medtaget i overvågningen under det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen NO- VANA. Viden om de danske arters udbredelse og forekomst er stadig temmelig mangelfuld. Kommunen har derfor ikke nøjagtig kendskab til, hvilke arter der forekommer i det aktuelle område. Småflagermus vurderes ud fra deres levevis ikke at blive negativt påvirket. Birkemus er sjælden i Danmark. Omkring den vestlige del af Limfjorden er arten kun registreret omkring Lemvig. Artens udbredelse i Danmark er meget dårlig kendt, men det må på det foreliggende materiale fra DMU antages, at arten ikke findes i eller omkring fredningsområdet. Odder er registreret i tilknytning til Bredkær Bæk og ved Kilens østlige ende. Den er ikke registreret i projektområdet. Odderen lever i nærheden af vandløb og søer og lever af fisk og smådyr. Den påvirkes ikke af projektet. Markfirben er udbredt over det meste af Danmark, men bestandene vurderes at være i tilbagegang uden at situationen endnu er alvorlig. Markfirben findes primært, hvor der er sydvendte skråninger, som de kan grave deres æg ned i. Det vurderes, at de ikke vil blive påvirket af fredningen. Stor vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø og strandtudse. Der foreligger ingen aktuelle oplysninger om forekomster i nærområdet, og der er flere km til nærmeste lille vandhul. De påvirkes ikke af fredningen. Konklusion: Ud fra nuværende viden vurderes det, at ændringen af fredningen ikke vil medføre negativ påvirkning af arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Fredningskendelse Side 13

14 4. NÆVNETS SAGSBEHANDLING Efter modtagelsen af fredningsforslaget blev der indrykket sædvanlig annoncering i Statstidende, Jyllands-Posten og Dagbladet Holstebro-Struer. Fredningsnævnet afholdt endvidere et offentligt møde den 3. oktober Mødet startede med en besigtigelse af de af forslaget berørte arealer og fortsatte på Struer Grand Hotel. Under nævnets behandling har den eneste berørte private lodsejer fremsat et erstatningskrav på kr., men har i et brev af 2. september 2007 foreslået, at erstatningen blev brugt til dækning af omkostninger ved et mageskifte med Struer kommune, så kommunen fik overdraget den del af det fredede område, der er beliggende på hans ejendom mod, at han får overdraget et andet tilstødende areal, der ikke foreslås fredet. Struer kommune har tilkendegivet, at man ønsker fredningen fremmet uden at afvente mageskiftet. Kommunen vil efter afslutning af fredningen betale alle omkostninger ved et mageskifte som foreslået af lodsejeren, hvorfor lodsejeren alene bør tilkendes en sædvanlig erstatning. By og Landskabsstyrelsen har den 2. oktober 2007 fremsendt kommentarer til fredningsforslagets bestemmelse om bonusvirkning. Fredningsnævnet har på den baggrund justeret bonusvirkningen, så den alene omfatter mindre forhold som opstilling af skilte, borde/bænke, skraldespande og lignende samt forbedringer og vedligehold af stier og trapper. Afgrænsningen af det af fredningsforslaget omfattede område er vist på fredningskortet og ejerfortegnelsen. Fredningsnævnet udtaler: Da fredningsforslagets formål må anses for at være omfattet af Naturbeskyttelseslovens 1, finder et enigt nævn, at betingelserne for at frede området er til stede. Der fastsættes for fredningen følgende fredningsbestemmelser : 5. FREDNINGSBESTEMMELSER FREDNING AF BREMDAL STRAND 1 FREDNINGENS FORMÅL Fredningens formål er: at sikre befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i området samt forbedre mulighederne for friluftslivet at sikre at området kan anvendes rekreativt til badestrand, gåture og aktiviteter i øvrigt, der kan relateres til strand og vand, og at beskytte områdets naturmæssige og landskabelige værdier. Fredningskendelse Side 14

15 2 OMRÅDETS AFGRÆNSNING 2.1 Det fredede område afgrænses som vist på det vedhæftede fredningskort og omfatter del af matr. nr. 2 kb, 2 a og 2 h, alle Strandbjerggård Hgd., Humlum. 2.2 Området opdeles i det sydlige og det nordlige område som det fremgår af fredningskortet. 3 BENYTTELSE AF DET FREDEDE OMRÅDE Fælles for begge områder 3.1 Det fredede område skal bevares som et bynært naturområde til rekreativ benyttelse for befolkningen. Det sydlige område Det nordlige område 3.3 Området kan benyttes til aktiviteter, der har relation til beliggenheden ved vandet. Der kan dog ikke etableres anlæg til aktiviteter og bebyggelse jf. 4.6 og Området kan benyttes til aktiviteter, der har relation til beliggenheden ved vandet. Der kan dog ikke etableres bådebroer eller ligge private joller på denne del af stranden. 4 BYGNINGER, ANLÆG OG MINDRE ELEMENTER Det sydlige område 4.1. Der kan etableres mindre bygninger til faciliteter såsom toiletter, brusere, puslerum m.v. Den nærmere placering og udformning skal dog forinden godkendes af Fredningsnævnet. 4.2 Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres beach-volley bane, badebroer og lignende faciliteter, der kan benyttes til aktiviteter, der har relation til beliggenheden ved vandet. Den nærmere placering og udformning af disse skal dog forinden også godkendes af Fredningsnævnet. 4.3 Benyttelse af faciliteterne må ikke være begrænset til en særlig gruppe alene, men skal være tilgængelig for alle. 4.4 Struer Kommune kan på særlige vilkår give tilladelse til, at der i sommerhalvåret kan ligge vandcykler og lignende i området med henblik på udlejning. 4.5 Der kan ikke etableres bådebroer eller ligge joller på denne del af stranden. Det nordlige område 4.6 Der kan ikke etableres bygninger i dette område. 4.7 Der må ikke etableres de i 4.1 og 4.2 nævnte anlæg og elementer på denne del af stranden. 4.8 Eksisterende bådebro til mindre joller og eksisterende flydebro kan opstilles som hidtil i sommerhalvåret. Placeringen fremgår af kortet side Struer Kommune kan på særlige vilkår give tilladelse til, at der i begrænset omfang kan ligge mindre joller med fast skrog på stranden. Fælles for begge områder 4.10 Ved skiltning i området skal informationerne så vidt muligt placeres samlet, så skiltningen i både opstilling og udseende fremstår som en samlet helhed Kommunen kan opstille borde/bænke, skraldespande og lignende De enkelte elementer skal så vidt muligt placeres i grupper, så et rodet og tilfældigt indtryk undgås. Fredningskendelse Side 15

16 5 TERRÆNÆNDRINGER Der må ikke foretages terrænændringer. Undtaget er terrænændringer i forbindelse med etablering af faciliteter, der kan relateres til rekreativ benyttelse af området, herunder etablering af de i 4.1 nævnte bygninger, kystbeskyttelse og strandfodring. 6 ADGANGE, STIER OG TRAPPER 6.1 Der kan ikke etableres flere trapper eller adgange til stranden end de, som fremgår af kortet side 8, og som allerede findes ved fredningens ikrafttræden. 6.3 Stien og diverse trapper til stranden kan forbedres, vedligeholdes og sikres, således at gående kan færdes på stien størstedelen af året. 6.2 Den eksisterende offentlige sti, der har forløb ovenfor skrænten, må ikke nedlægges. 7 TILLADELSER EFTER ANDEN LOVGIVNING Ovenstående fredningsbestemmelser træder i stedet for tilladelser efter naturbeskyttelseslovens 3 og 15 hvad angår: skiltning, opstilling af borde/bænke, skraldespande og lignende, forbedringer, vedligehold og sikring af adgange til stranden, den offentlige sti og trapper. 8 OPHÆVELSE AF TIDLIGERE FREDNINGER Overfredningsnævnets kendelse af 23. juni 1937, vedrørende fredning af en strandbred af Gaarden Brændal, matr. nr. 2 a, Brændal, Humlum Sogn, ophæves. 9 DISPENSATION Dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles af Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningskendelse Side 16

17 Erstatning: Erstatninger udmåles sædvanligvis på grundlag af faste takster. Dette gælder også for fredning af stier med offentlig adgang. Nævnet er dog enige om, at der fastsættes en minimumserstatning på kr. til den eneste berørte private lodsejer, Preben Christensen, Sneppevej 37, Struer, selvom en takstmæssig erstatning ville udgøre et mindre beløb. Frands Bjerg Henrik S. Stamp Karen Barfod Denne afgørelse kan jfr. Naturbeskyttelseslovens 43 inden for 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages skriftligt til Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København Ø, af ejere og brugere af ejendomme, der helt eller delvist er omfattet af fredningen, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget. Udskriftens rigtighed bekræftes. Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig Del, den 5. maj P.n.v. Henrik S. Stamp Fredningskendelse Side 17

18 EJERFORTEGNELSE 1. Matr. nr. 2kb, Strandbjerggård Hgd., Humlum: Struer Kommune Østergade Struer 2. Matr. nr. 2a, Strandbjerggård Hgd., Humlum: Struer Kommune Østergade Struer 3. Matr. nr. 2h, Strandbjerggård Hgd., Humlum: Preben Christensen Sneppevej Struer Fredningskendelse Side 18

19 Sneppevej Fredningskort Gøgevej Bremdalvej Strandbjerggård Hgd., Humlum Tornskadevej 2h 2a Lærkevej 2kb Vibevej Mejsevej Del af Strandbjergård Hgd., Humlum Struer kommune Udfærdiget i februar 2008 af Miljøministeriet, Miljøcenter Ringkøbing Signaturforklaring Fredningsgrænse Fjordvejen Strandbyggelinie Eksisterende sti Campingplads Copyright COWI meter Fredningskendelse Side 19

20 Fredningskendelse Side 20

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Dispensationen vedrører alene naturbeskyttelsesloven 3. Tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendig.

Dispensationen vedrører alene naturbeskyttelsesloven 3. Tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendig. POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Struer Kommune Rådhuset Østergade 11 7600 Struer Att. Flemming Jørgensen v. Teknisk Drift og Anlæg

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner.

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner. N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Naturområdet J.nr. SN 2001-320-0012 Ref. ELA Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov Den 28. november 2005 Der har efter den tidligere skovlov været en

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016 Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev 12. oktober 2016 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø Skive Kommune har d. 4. oktober 2016 modtaget ansøgning fra Bent

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Opførsel af transformerstation

Opførsel af transformerstation POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK att. Lars Hansen Thy Mors Energi Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors Opførsel af transformerstation Struer

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Vedr. sløjfning af markvej

Vedr. sløjfning af markvej POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Knud Nielsen Kjærgårdsmøllevej 12 7600 Struer Vedr. sløjfning af markvej Struer Kommune er af Friluftsrådet

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Naturstyrelsen - Kronjylland Vasevej 7 8900 Randers Att: Jan Grundtvig Højland, JGH@nst.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02686-6 Ref. Thomas Kristian Kjellerup 28-10-2016 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Det beskyttede vandhuls placering er markeret med gul stjerne på nedenstående

Det beskyttede vandhuls placering er markeret med gul stjerne på nedenstående POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Holstebro Struer Landboforening Nupark 47 7500 Holstebro Att. Peter Frøjk Oprensning af vandhul ved

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune -herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende.

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune -herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune -herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. Standarden har været i 8 ugers offentlig høring og relevante høringssvar

Læs mere

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-9208 Spang Nord bådebroer BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.800 m 2 beliggende på en del af pynten ved Spang Nor i Ulkebøl. Området er beliggende

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Grundejerforeningerne c/o Henriette Westrup Fjordvænget 26 4230 Skælskør Mail: hw@ajour-team.dk Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dalsvej 3 4220 Korsør

Grundejerforeningerne c/o Henriette Westrup Fjordvænget 26 4230 Skælskør Mail: hw@ajour-team.dk Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dalsvej 3 4220 Korsør Grundejerforeningerne c/o Henriette Westrup Fjordvænget 26 4230 Skælskør Mail: hw@ajour-team.dk Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dalsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Etablering af både-

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Lokalplan Boldfælleden ved stranden

Lokalplan Boldfælleden ved stranden Lokalplan 1.10 Boldfælleden ved stranden Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 110 Lokalplanens indhold Lokalplanen, der omfatter arealet begrænset af Ishøj Strandvej mod nord, Store Vejleå og kommunegrænsen

Læs mere

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10, Begtrup 8420 Knebel Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en 1.100 m² stor kold hal 06-01-2011 Sagsnr. 10/24917 Kontaktperson: Der

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig.

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Den 1. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

VVM-screening i henhold til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet

VVM-screening i henhold til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Humlum Fiskerleje og Camping v/ Rikke og Lasse Lützen-Laursen Bredalsvigvej 5 7600 Humlum Rådhuset Planafdelingen Telefon 96848449 Telefax 96848409 Lotte Juul teknisk@struer.dk dir.: jul@struer.dk Dato:

Læs mere

Ove Munch Thomsen Projektkoordinator NOE Service Skivevej Holstebro. Projekt 1 DATO JOURNALNUMMER

Ove Munch Thomsen Projektkoordinator NOE Service Skivevej Holstebro. Projekt 1 DATO JOURNALNUMMER POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ove Munch Thomsen Projektkoordinator NOE Service Skivevej 120 7500 Holstebro DATO 14-10-2011 JOURNALNUMMER

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune Herning Kommune Att. Lisbet Rørbæk Abildtrup Sendes pr. mail til: beklr@herning.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00086 Ref. GIOSI Den 19. december 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Tilladelsen/Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 1. Opgravet materiale skal fjernes eller jævnes ud på arealer, der er i omdrift.

Tilladelsen/Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 1. Opgravet materiale skal fjernes eller jævnes ud på arealer, der er i omdrift. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Åge Andersen Kappelvej 6 7790 Thyholm Oprensning af sø Struer kommune har den 11. juli 2012 talt

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Redegørelse for sagen

Redegørelse for sagen Hvam Arkitekter og Ingeniører Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro Kystdirektoratet J.nr. 16/02000-3 Ref. Lena Kjær 11-08-2016 EL@arkitektkontor.dk Afslag på ansøgning om dispensation til efter nedrivning

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9.

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Steffan Sønderby Møltrupvej 8 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 9. januar 2017 Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Med ansøgning af den 12. december 2016,

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia att. Niels Chr. Brix E-mail: ncb@energinet.dk 18. oktober 2016 edoc: 2016-0240559

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Der er søgt om tilladelse til, at placere 5 borde- og bænkesæt på matr. 1co, Billund By, Grene. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Etablering af vandhul

Etablering af vandhul POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ove Nygaard Hardsysselvej 10 Resen 7600 Struer Etablering af vandhul Struer kommune har den 24. september

Læs mere

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand KØGE KOMMUNE 1984 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-16 SØNDRE STRAND LOKALPLANOMRÅDET. Søndre strand er et værdifuldt rekreativt område for hele Køge by, og som strand er den besøgt

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Indstilling. Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. maj 2008 Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen om bade-

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Janni Cronberg Ulkerupvej 7 4572 Nr. Asmindrup E-mail: jannicronberg@gmail.com Den 21. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Side 1/6 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Dato: 04-04-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-21-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke LOKALPLAN N R. 072 for udvidelse af golfbanen ved Hylke Skanderborg Kommune 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 072 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens indhold

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Sevelvej 74, 7830 Vinderup

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Sevelvej 74, 7830 Vinderup Side 1/6 Knud Dyrby Andersen Sevelvej 74 7830 Vinderup Ve.skovlund@mail.tele.dk Dato: 01-12-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-520-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven.

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk Dato 7. oktober 2016 Sagsnummer 16-028130

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en lille toiletbygning ved Græm Strand

Landzonetilladelse til opførelse af en lille toiletbygning ved Græm Strand Side 1/5 Naturstyrelsen, Vestjylland csh@nst.dk Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Dato: 18-04-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-15-16 Henv. til: Karen Marie Nielsen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7730 Afdeling

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej Fredericia

DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej Fredericia DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej 13 7000 Fredericia 31-10-2017 Sags id.: 17/7991 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Mette Schjødt Afgørelse om at etablering af parkeringsplads

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

Glyngøre Borger- og erhvervsforening V. Flemming Eskildsen. 11. november 2016

Glyngøre Borger- og erhvervsforening V. Flemming Eskildsen. 11. november 2016 Glyngøre Borger- og erhvervsforening V. Flemming Eskildsen 11. november 2016 Strandvej, Glyngøre - Landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads m.m. samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere