FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL"

Transkript

1 FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL Afgørelse af 5. maj 2008 om ændring af Fredningen J. nr. FRD RETTEN I HERNING, 2. AFDELING Nygade 3, 7400 Herning Tlf

2

3 Afgørelse af 5. maj 2008 om ændring af Fredningen J. nr. FRD

4 Udgiver: Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlige del Retten i Herning Nygade Herning Udarbejdet af: Miljøministeriet Miljøcenter Ringkøbing Holstebrovej Ringkøbing Udgivelsestidspunkt: Maj 2008 Oplag: 70 Sidetal: 20 Nøgleord: Fredning af Struer Kommune Forsidebillede: Foto af Vedrørende kortmateriale uden reference: Grundmaterialet tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen. Supplerende information er udarbejdet og påført af Miljøcenter Ringkøbing. Kortene er udelukkende til tjenstligt brug hos offentlige myndigheder og må ikke gøres til genstand for forhandling eller distribuering til anden side uden særlig tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Fredningskendelse Side 4

5 1. FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 BAGGRUNDEN FOR EN ÆNDRET FREDNING har været fredet siden Det fredede område fremgår med grøn afgrænsning på kortet. I 2006 blev der i Struer Kommune arbejdet på at muliggøre etablering af et Center for Vandsport ved. En del af centret ville blive etableret indenfor den sydligste del af det fredede område. Der blev udarbejdet et forslag til lokalplan, og der blev sendt ansøgning til Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt om dispensation til bebyggelse indenfor det fredede område. Fredningsnævnet afslog at meddele tilladelse til etablering af bebyggelse indenfor det fredede område. Fredningsnævnet henviser i afslaget til at søge gennemført en ændring af fredningen. Dette skal ifølge Naturbeskyttelsesloven ske ved indsendelse af et fredningsforslag til fredningsnævnet. Som det vil fremgå af de kommende afsnit er der, udover at muliggøre etablering af et vandsportscenter, et grundlæggende behov for en modernisering af fredningen og en præcisering af fredningens afgrænsning. Afgrænsning af eksisterende fredning Afgrænsning af ændret fredning Opdeling i det sydlige og det nordlige område Matrikelafgrænsning Fredningskendelse Side 5

6 1.2 FREDNINGEN FRA 1937 Ved fredningsnævnets kendelse af 12. januar 1937, som blev stadfæsted af Overfredningsnævnet den 23. juni 1937, blev et areal ved fredet. Formålet med fredningen er i kendelsen beskrevet således: Da det findes at være af stor Betydning for Struer Kommunes Beboere og til Dels ogsaa for Holstebros Beboere, at det ommeldte Areal erhverves til Badestrand for disse Kommuner, og da den Ordning, som Parterne nu er enige om, i det væsentlige falder sammen med det af Nævnet selv tidligere fremsatte Kompromisforslag, er Nævnets Medlemmer nu enige om, at en Fredning bør finde sted. Selve fredningsbestemmelsen er formuleret således: Det fredede Areal udlægges som Badestrand saaledes, at det er frit tilgængeligt for alle og enhver til alle Aarets Tider. Det skal derfor blive henliggende saaledes som det nu er, bevokset med Græs, og der maa ikke på nogen maade fortages Ændringer i Jordmonnets Karakter, udover at nogle Huller i Arealet maa opfyldes. Fredningens formål er kort sagt at området uhindret skal kunne benyttes som badestrand. Baggrunden for fredningen i 1937 kan man få et indtryk af ved at læse indlæg af Johannes Buchholtz i Danmarks Naturfredningsforenings Aarsskrift Her skriver Buchholtz på de første sider: Det eneste rigtige, retfærdige og rationelle er, at hver By og hver Egn i Danmarks Land faar et Sted, hvor Folk frit kan slaa Lejr, lege og tumle, dase og bade det sidste er jo desværre en Fordring, som ikke altid er let at gennemføre.. Struer havde det paa samme Maade som de fleste andre af Danmarks Kystbyer: Masser af Vand til alle sider. Men ingen Adgang til det. For 25 Aar siden kunde man bade frit ved alle strande, men efterhaanden som Byen voksede, spærrede Ejerne. Jo flere Folk, des mindre Strand. Man kunde følge det fra Aar til Aar: Nu den Skov, nu den Strandeng, nu den frie Passage, nu den Bakkeskraaning Pigtraad og Granpæle - Pigtraad og Granpæle. I begyndelsen gik Hegnene langt ud i Vandet for at Kreaturerne ikke skulde vade udenom. Det var slemt, for der var som Regel hverken Stente eller Mølle, men det blev værre endnu, da Ejerne gik over til at sætte Pigtraad langs med den for Plantevæksten blottede Strandbred. Det vil nemlig ved Limfjorden sige ud til daglig Vande. Det var hæsligt, men lovligt. Paa det allerværste Tidspunkt havde Struers 6000 Indbyggere ikke én Meter Strand, hvor de med fuld Ret kunde smide Tøjet og gaa i Vandet, medmindre man vilde bade i Nærheden af Udløbet fra et Slagteri eller fra et Stenglacis. Nu er Bremdalfredningen gennemført ved Amtsnævnets Kendelse af 14. januar 1937, og de, som gennem Aar har arbejdet for Løsningen af denne sag, trækker befriet Pusten. 1.3 FORMÅLET MED ÆNDRING AF FREDNINGEN BEFOLKNINGENS STRAND Uddraget fra Buchholtz indlæg giver et godt indtryk af forholdene på tidspunktet for fredningsnævnets kendelse. Der var slet og ret behov for et sted, hvor befolkningen kunne bade, og det står klart, at fredningen ikke har baggrund i, at området har særlige kvaliteter af landskabelig eller naturmæssig karakter. Fredningen bør derfor ikke være en hindring for aktiviteter, der i dag hører naturligt til ved en bynær strand. er i dag en værdifuld og meget benyttet strand, og hensigten med oplæg til ændring af fredningen er ikke at ændre på dette forhold. Tværtimod ønskes der givet forbedrede muligheder for befolkningens benyttelse af området til rekreative formål. Befolkningens forståelse af et Sted, hvor Folk frit kan slaa Lejr, lege og tumle, dase og bade for at bruge Buchholtz formulering, har ændret sig betydeligt siden 1937, og det er Struer Kommunes holdning, at fredningen ikke skal være en hindring for befolkningens benyttelse af stranden både hvad angår at dyrke fritidsaktiviteter, der har relation til strand og vand, og til at etablere de faciliteter, der er behov for ved dyrkelse af disse fritidsaktiviteter. Endvidere skal stranden byde på muligheden for at gå en tur og at opleve ro og rekreation i et smukt landskab. Fredningskendelse Side 6

7 1.3.2 FREDNINGENS AFGRÆNSNING I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for Nordvestjysk Center for Vandsport blev det klart, at der forelå forskellige afgrænsninger af det fredede område. Ringkjøbing Amts indtegning af det fredede område er vist med rødt på kortet nederst på siden til højre (den blå afgrænsning viser strandbeskyttelseslinien). Afgrænsningen er digitale data overført fra amtet. Det er denne afgrænsning amtet og Struer Kommune i en årrække har taget udgangspunkt i ved behandling af sager i området. Et brev fra Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt af 23. marts 2000, R.A.F. 31/00 viser ligeledes, at Fredningsnævnet også har administreret efter amtets indtegning af områdets afgrænsning i en årrække. I processen for udarbejdelse af dette forslag til ændring af fredningen er det imidlertid blevet klarlagt, hvilket område der er omfattet af fredningen fra Den korrekte afgrænsning af det fredede område er afgrænsningen, der frem- går af kopi af kort nederst på siden til venstre. Af kortet fremgår det, at det er Udfærdiget til brug ved Tinglysning af Fredningsnævnets Kendelse og underskrevet den 12. april 1937 af O.K. Stampe-Danielsen, Landinspektør. Der er siden 1937 sket mange udstykninger af det omkringliggende område, men det kan med rimelig sikkerhed fastslås, at den smalle vej til venstre på kortet svarer til adgangsvejen til parkeringsarealet ved det eksisterende klubhus og indgangen til stranden. Fredningskortet viser områdets matrikler. Fredningen er tinglyst på matr. nr. 2 kb, Strandbjerggård Hgd., Humlum, der udgør selve stranden og skrænten. Den offentlige sti ovenfor toppen af skrænten ligger for størsteparten indenfor matr. nr. 2 a, Strandbjerggård Hgd., Humlum. Den eksisterende fredning er ikke tinglyst på dette matrikel nummer. Det ligger med baggrund i ovenstående nu klart, at størstedelen af matr. nr. 2 kb, Strandbjerggård Hgd., Humlum, undtagen parkeringspladsen, indgår i det fredede område. Med rødt er vist den afgrænsning af det fredede område, der i adskillige år er administreret efter i Ringkøbing amt og Struer Kommune. Den blå markering viser strandbeskyttelseslinien. Bygningen vist med rødt nederst på kortet er klubhuset for Struer Roklub og Struer Kajakklub. Af kortet fremgår det, at det er Udfærdiget til brug ved Tinglysning af Fredningnævnets Kendelse og underskrevet den 12. april 1937 af O.K. StampeDanielsen, Landinspektør Fredningskendelse Side 7

8 2. FREDNINGSOMRÅDET 2.1 OMRÅDETS BELIGGENHED Som det fremgår af kortet på side 7, grænser bymæssig bebyggelse op mod Bremdal strand. Det i dag fredede område udgør en strækning på ca. 800 meter. På stranden, umiddelbart syd for det fredede område, ligger klubhus for Struer Kajakklub og Struer Roklub. Nordvest for stranden ligger Bremdal Camping og Struer Vandrerhjem. En kombination af et levende hegn, en bygning og trådhegn danner fysisk adskillelse mellem stranden og campingpladsen. Længere mod nord grænser boligområder helt op til det fredede område. Ovenfor skrænten, der danner afgrænsning mellem villahaver og stranden, ligger en offentlig sti. Stien grænser således op til villahaverne. Kortbilag 2 Afgrænsning af det fredede område Afgrænsning mellem det sydlige og det nordlige område Skraldespand Bord/bænk Andet udstyr Fredningskendelse Side 8

9 2.2 BESKRIVELSE AF OMRÅDET Stranden er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, beskyttede naturtyper. Stranden er et artsfattigt strandoverdrev, hvor der er hyben, tusindfryd, lancetbladet vejbred, røllike, rødknæ, hvidkløver, gul snerre, mælkebøtte, engelsk græs, men ingen sjældne planter. En handicapsti bestående af græsarmeringssten fører fra toiletbygningen på campingpladsens areal ned til stranden. Den offentlige sti ovenfor skrænten har forløb fra Vibevej, der ligger nord for campingpladsen, og videre helt ud til de dyrkede marker nord for Bremdal. Stien følger terrænet og bugter sig derfor op og ned for at følge de små slugter, som fremgår af kortet på modstående side. Færdsel på stiens stigninger og fald er lettet ved etablering af trin. Fra stien er der adskillige steder adgang til stranden eller boligområdet vest for stien. Der findes ved forelæggelse af fredningsforslaget 2 badebroer ved det fredede område. I den nordlige ende er en bådebro med plads til fortøjning af et mindre antal småbåde. Indenfor det fredede område er der opstillet borde/bænke og skraldespande. Deres placering fremgår af kortbilaget på side 8. Områdets stier, trapper, adgange m.m. fremgår ligeledes af kortbilaget side BRUGEN AF OMRÅDET er en meget benyttet strand. Dette skyldes formodentlig dens beliggenhed, som stort set må betegnes som midt i byen. Endvidere er stranden børnevenlig, og der er toilet og badebroer. Stranden er samtidig kommunens handicapvenlige strand med adgang for handicappede helt frem til vandkanten og med handicaptoiletter. Stranden er i mange år blevet tildelt Friluftsrådets Blå Flag. Det Blå Flag tildeles strande eller lystbådehavne, der gør en ekstra indsats for miljøet og for at højne stranden eller havnens standard. Det er særligt den sydlige del af stranden, der benyttes til badestrand. Dette skyldes bl.a., at denne del af stranden ligger tæt på parkeringsmuligheder, at den ligger ud for campingpladsen,og at der er badebroer. Endvidere er den sydlige del af stranden bredere end den nordlige. Stranden benyttes endvidere af brugerne af klubhus for Struer Kajakklub og Struer Roklub og af surfere. Et bådelaug har etableret sig med en lille bådebro i den nordlige del af området. Endvidere ligger der en flydebro ved stranden ud for stien i forlængelse af Tornskadevej. I den nordligste del af området ligger enkelte små joller på stranden. Fredningskendelse Side 9

10 3. FORSLAG TIL ÆNDRET FREDNING 3.1 HOVEDTRÆK I ÆNDRET FREDNING Struer Kommunes oplæg til en ændret fredning er, at der gennem en ændret fredning sker en præcisering af fredningens afgrænsning, og en modernisering af fredningens bestemmelser, således at de tilpasses nutidige forhold at området opdeles i to delområder det sydlige område, der er den primære offentlige badestrand, der byder på gode bademuligheder og mulighed for fritidsaktiviteter, der har relation til beliggenheden ved vandet det nordlige område, som er det mere rolige område, der udover badning vil byde på mulighed for en afslappende gåtur i naturskønne omgivelser. 3.2 OMRÅDETS AFGRÆNSNING Fjordvejen Bremdalvej Vibevej Mejsevej Fasanvej Sneppevej Tornskadevej Lærkevej Ternevej Sydlige område Nordlige område Med redegørelsen i afsnit 1.3.2, fastslås det hvilket område, der i dag må betragtes som fredet. Med den ændrede fredning foreslås det, at der foretages en reduktion af områdets afgrænsning i den sydligste del af fredningen, og at stien oven- for skrænten inddrages i det fredede område. Det fredede område reduceres således med ca m² mod syd og udvides med ca m2 ind mod boligområdet REDUKTION AF DEN SYDLIGE DEL Reduktionen i den sydlige del af området giver mulighed for etablering af et vandsportscenter udenfor det fredede område. Adgangen til stranden både for kørende, gående og kørestolsbrugere sikres med lokalplan nr. 291, der har været i offentlig høring i juni til august Med lokalplanen sikres det dermed, at reduktionen af det fredede område ikke får negativ indflydelse på adgangen til stranden UDVIDELSE PÅ LANGS AF FREDNINGEN Som det fremgår af afsnit Fredningens afgrænsning, indgår stien ovenfor skrænten ikke i det fredede areal. Størstedelen af arealet, som stien har forløb hen over, er ejet af kommunen. En strækning på ca. 40 meter er privat ejet. Det må formodes, at der er vundet hævd på offentlighedens ret til at færdes på stien, da den har været benyttet af gående tilbage i 1950 erne og måske endnu længere tilbage. Både det forhold, at der er vundet hævd på stien, og at størstedelen af den er offentlig ejet, gør, at stiens inddragelse i fredningen praktisk set ikke vil medføre nogen ændring. Det forekommer imidlertid naturligt, at stien indgår i det fredede område, da stien udgør et væsentligt element i områdets rekreative værdi og i oplevelsen af området. Forslag til områdets fremtidige afgrænsning fremgår af fredningskortet. Endvidere fremgår den foreslåede opdeling i et sydligt og et nordligt område af kortet. Fredningskendelse Side 10

11 3.3 OMRÅDETS FREMTIDIGE BENYTTELSE Hensigten med ændringen af fredningen er, som det fremgår af afsnit 1.3.1, at stranden skal leve op til det oprindelige formål - at fungere som badestrand for befolkningen. Fredningen ændres således, at fredningen, i tråd med de hidtidige intentioner, i højere grad skal sikre befolkningen muligheder for benyttelse frem for at være en hindring. Ud over faciliteter til rekreative formål gives der f.eks. mulighed for, at der kan foretages sandfodring, således at stranden bliver mere indbydende som badestrand DET SYDLIGE OMRÅDE Den sydlige del af det fredede område, det vil sige arealet der ligger nedenfor campingpladsen og hen forbi badebroen vest for Vibevej, skal være den del af stranden, hvor der skal være mulighed for at etablere toilet- og omklædningsfacili- teter for badegæster og andre faciliteter som f.eks. en beach-volley bane og udlejning af vandcykler. Den ændrede fredning skal fortsat hindre aktiviteter, der ikke har relation til strand og vand DET NORDLIGE OMRÅDE Den resterende del af stranden, der ligger nedenfor bymæssig bebyggelse skal fortsat være badestrand, som det er hensigten i den eksisterende fredning. Der skal dog ikke kunne etableres faciliteter til fritidsformål eller toilet- eller badefaciliteter på denne del af stranden. Fredningen sikrer, at byen ikke yderligere overtager stranden. Det præciseres, at der ikke kan etable- res yderligere adgang til stranden eller foretages terrænændringer osv. Adgang til stranden skal ske via de eksisterende stier og adgange. I denne del af det fredede område kan der ligge mindre joller på stranden. En eksisterende bådebro og flydebro indenfor området kan opretholdes. Fredningskendelse Side 11

12 3.4 NATURTYPER OG LEVESTEDER VURDERING I FORHOLD TIL NATURA 2000 OMRÅDE Fredningsområdet har afstand på ca. 1,5 km til EF-habitatområde nr. 55, Venø, Venø Sund og til EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 40, Venø, Venø Sund. Udpegning som habitatområde er sket på grundlag af blandt andre arterne stavsild og spættet sæl. Udpegning som fuglebeskyttelsesområde er sket på grundlag af ynglefuglene klyde og dværgterne og trækfuglene lysbuget knortegås, hvinand, toppet skallesluger og stor skallesluger. Det vurderes at projektet ikke vil få negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget. Fredningskendelse Side 12

13 3.4.2 VURDERING I FORHOLD TIL ARTER PÅ HABITATDIREKTIVETS BILAG IV I henhold til habitatdirektivets artikel 12 må der ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Kun en del af de arter, der er anført i bilag IV, findes i eller omkring Struer kommune. Småflagermus dækker over flere arter. En egentlig registrering af de enkelte flagermusarter er vanskelig og kan med sikkerhed kun foretages af specialister, hvorfor gruppen nu er medtaget i overvågningen under det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen NO- VANA. Viden om de danske arters udbredelse og forekomst er stadig temmelig mangelfuld. Kommunen har derfor ikke nøjagtig kendskab til, hvilke arter der forekommer i det aktuelle område. Småflagermus vurderes ud fra deres levevis ikke at blive negativt påvirket. Birkemus er sjælden i Danmark. Omkring den vestlige del af Limfjorden er arten kun registreret omkring Lemvig. Artens udbredelse i Danmark er meget dårlig kendt, men det må på det foreliggende materiale fra DMU antages, at arten ikke findes i eller omkring fredningsområdet. Odder er registreret i tilknytning til Bredkær Bæk og ved Kilens østlige ende. Den er ikke registreret i projektområdet. Odderen lever i nærheden af vandløb og søer og lever af fisk og smådyr. Den påvirkes ikke af projektet. Markfirben er udbredt over det meste af Danmark, men bestandene vurderes at være i tilbagegang uden at situationen endnu er alvorlig. Markfirben findes primært, hvor der er sydvendte skråninger, som de kan grave deres æg ned i. Det vurderes, at de ikke vil blive påvirket af fredningen. Stor vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø og strandtudse. Der foreligger ingen aktuelle oplysninger om forekomster i nærområdet, og der er flere km til nærmeste lille vandhul. De påvirkes ikke af fredningen. Konklusion: Ud fra nuværende viden vurderes det, at ændringen af fredningen ikke vil medføre negativ påvirkning af arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Fredningskendelse Side 13

14 4. NÆVNETS SAGSBEHANDLING Efter modtagelsen af fredningsforslaget blev der indrykket sædvanlig annoncering i Statstidende, Jyllands-Posten og Dagbladet Holstebro-Struer. Fredningsnævnet afholdt endvidere et offentligt møde den 3. oktober Mødet startede med en besigtigelse af de af forslaget berørte arealer og fortsatte på Struer Grand Hotel. Under nævnets behandling har den eneste berørte private lodsejer fremsat et erstatningskrav på kr., men har i et brev af 2. september 2007 foreslået, at erstatningen blev brugt til dækning af omkostninger ved et mageskifte med Struer kommune, så kommunen fik overdraget den del af det fredede område, der er beliggende på hans ejendom mod, at han får overdraget et andet tilstødende areal, der ikke foreslås fredet. Struer kommune har tilkendegivet, at man ønsker fredningen fremmet uden at afvente mageskiftet. Kommunen vil efter afslutning af fredningen betale alle omkostninger ved et mageskifte som foreslået af lodsejeren, hvorfor lodsejeren alene bør tilkendes en sædvanlig erstatning. By og Landskabsstyrelsen har den 2. oktober 2007 fremsendt kommentarer til fredningsforslagets bestemmelse om bonusvirkning. Fredningsnævnet har på den baggrund justeret bonusvirkningen, så den alene omfatter mindre forhold som opstilling af skilte, borde/bænke, skraldespande og lignende samt forbedringer og vedligehold af stier og trapper. Afgrænsningen af det af fredningsforslaget omfattede område er vist på fredningskortet og ejerfortegnelsen. Fredningsnævnet udtaler: Da fredningsforslagets formål må anses for at være omfattet af Naturbeskyttelseslovens 1, finder et enigt nævn, at betingelserne for at frede området er til stede. Der fastsættes for fredningen følgende fredningsbestemmelser : 5. FREDNINGSBESTEMMELSER FREDNING AF BREMDAL STRAND 1 FREDNINGENS FORMÅL Fredningens formål er: at sikre befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i området samt forbedre mulighederne for friluftslivet at sikre at området kan anvendes rekreativt til badestrand, gåture og aktiviteter i øvrigt, der kan relateres til strand og vand, og at beskytte områdets naturmæssige og landskabelige værdier. Fredningskendelse Side 14

15 2 OMRÅDETS AFGRÆNSNING 2.1 Det fredede område afgrænses som vist på det vedhæftede fredningskort og omfatter del af matr. nr. 2 kb, 2 a og 2 h, alle Strandbjerggård Hgd., Humlum. 2.2 Området opdeles i det sydlige og det nordlige område som det fremgår af fredningskortet. 3 BENYTTELSE AF DET FREDEDE OMRÅDE Fælles for begge områder 3.1 Det fredede område skal bevares som et bynært naturområde til rekreativ benyttelse for befolkningen. Det sydlige område Det nordlige område 3.3 Området kan benyttes til aktiviteter, der har relation til beliggenheden ved vandet. Der kan dog ikke etableres anlæg til aktiviteter og bebyggelse jf. 4.6 og Området kan benyttes til aktiviteter, der har relation til beliggenheden ved vandet. Der kan dog ikke etableres bådebroer eller ligge private joller på denne del af stranden. 4 BYGNINGER, ANLÆG OG MINDRE ELEMENTER Det sydlige område 4.1. Der kan etableres mindre bygninger til faciliteter såsom toiletter, brusere, puslerum m.v. Den nærmere placering og udformning skal dog forinden godkendes af Fredningsnævnet. 4.2 Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres beach-volley bane, badebroer og lignende faciliteter, der kan benyttes til aktiviteter, der har relation til beliggenheden ved vandet. Den nærmere placering og udformning af disse skal dog forinden også godkendes af Fredningsnævnet. 4.3 Benyttelse af faciliteterne må ikke være begrænset til en særlig gruppe alene, men skal være tilgængelig for alle. 4.4 Struer Kommune kan på særlige vilkår give tilladelse til, at der i sommerhalvåret kan ligge vandcykler og lignende i området med henblik på udlejning. 4.5 Der kan ikke etableres bådebroer eller ligge joller på denne del af stranden. Det nordlige område 4.6 Der kan ikke etableres bygninger i dette område. 4.7 Der må ikke etableres de i 4.1 og 4.2 nævnte anlæg og elementer på denne del af stranden. 4.8 Eksisterende bådebro til mindre joller og eksisterende flydebro kan opstilles som hidtil i sommerhalvåret. Placeringen fremgår af kortet side Struer Kommune kan på særlige vilkår give tilladelse til, at der i begrænset omfang kan ligge mindre joller med fast skrog på stranden. Fælles for begge områder 4.10 Ved skiltning i området skal informationerne så vidt muligt placeres samlet, så skiltningen i både opstilling og udseende fremstår som en samlet helhed Kommunen kan opstille borde/bænke, skraldespande og lignende De enkelte elementer skal så vidt muligt placeres i grupper, så et rodet og tilfældigt indtryk undgås. Fredningskendelse Side 15

16 5 TERRÆNÆNDRINGER Der må ikke foretages terrænændringer. Undtaget er terrænændringer i forbindelse med etablering af faciliteter, der kan relateres til rekreativ benyttelse af området, herunder etablering af de i 4.1 nævnte bygninger, kystbeskyttelse og strandfodring. 6 ADGANGE, STIER OG TRAPPER 6.1 Der kan ikke etableres flere trapper eller adgange til stranden end de, som fremgår af kortet side 8, og som allerede findes ved fredningens ikrafttræden. 6.3 Stien og diverse trapper til stranden kan forbedres, vedligeholdes og sikres, således at gående kan færdes på stien størstedelen af året. 6.2 Den eksisterende offentlige sti, der har forløb ovenfor skrænten, må ikke nedlægges. 7 TILLADELSER EFTER ANDEN LOVGIVNING Ovenstående fredningsbestemmelser træder i stedet for tilladelser efter naturbeskyttelseslovens 3 og 15 hvad angår: skiltning, opstilling af borde/bænke, skraldespande og lignende, forbedringer, vedligehold og sikring af adgange til stranden, den offentlige sti og trapper. 8 OPHÆVELSE AF TIDLIGERE FREDNINGER Overfredningsnævnets kendelse af 23. juni 1937, vedrørende fredning af en strandbred af Gaarden Brændal, matr. nr. 2 a, Brændal, Humlum Sogn, ophæves. 9 DISPENSATION Dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles af Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningskendelse Side 16

17 Erstatning: Erstatninger udmåles sædvanligvis på grundlag af faste takster. Dette gælder også for fredning af stier med offentlig adgang. Nævnet er dog enige om, at der fastsættes en minimumserstatning på kr. til den eneste berørte private lodsejer, Preben Christensen, Sneppevej 37, Struer, selvom en takstmæssig erstatning ville udgøre et mindre beløb. Frands Bjerg Henrik S. Stamp Karen Barfod Denne afgørelse kan jfr. Naturbeskyttelseslovens 43 inden for 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages skriftligt til Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København Ø, af ejere og brugere af ejendomme, der helt eller delvist er omfattet af fredningen, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget. Udskriftens rigtighed bekræftes. Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig Del, den 5. maj P.n.v. Henrik S. Stamp Fredningskendelse Side 17

18 EJERFORTEGNELSE 1. Matr. nr. 2kb, Strandbjerggård Hgd., Humlum: Struer Kommune Østergade Struer 2. Matr. nr. 2a, Strandbjerggård Hgd., Humlum: Struer Kommune Østergade Struer 3. Matr. nr. 2h, Strandbjerggård Hgd., Humlum: Preben Christensen Sneppevej Struer Fredningskendelse Side 18

19 Sneppevej Fredningskort Gøgevej Bremdalvej Strandbjerggård Hgd., Humlum Tornskadevej 2h 2a Lærkevej 2kb Vibevej Mejsevej Del af Strandbjergård Hgd., Humlum Struer kommune Udfærdiget i februar 2008 af Miljøministeriet, Miljøcenter Ringkøbing Signaturforklaring Fredningsgrænse Fjordvejen Strandbyggelinie Eksisterende sti Campingplads Copyright COWI meter Fredningskendelse Side 19

20 Fredningskendelse Side 20

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. maj 2013 J.nr.: NMK-520-00023 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om fredning af Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Risskov Badebro Att: Formand Per Lykke Jacobsen Skrænten 5 8240 Risskov Mail:perlykke@oncable.dk og Digital Post Side 1 af 12 Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 15-01-2014 JOURNALNUMMER 06.02.25-P19-1-13 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø RÅDHUSET,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere