PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid."

Transkript

1 Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Kapsler 25 mg Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris findes på Udlevering: B Tilskud: Generelt tilskud Godkendt produktresumé: 23. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Sinquan, kapsler, hårde 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Sinquan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Sinquan 10 mg indeholder 125 mg lactosemonohydrat. Sinquan 25 mg indeholder 129 mg lactosemonohydrat. Sinquan 50 mg indeholder 244 mg lactosemonohydrat. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Kapsler, hårde. Kapsler, hårde 10 mg er klare, fyldt med hvidt pulver. Mærket med Pfizer logo og Sinequan 10. Kapsler, hårde 25 mg er klare, fyldt med hvidt pulver. Mærket med Pfizer logo og Sinequan 25. Kapsler, hårde 50 mg er klare, fyldt med hvidt pulver. Mærket med Pfizer logo og Sinequan 50.

2 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Endogen depression og andre depressive lidelser. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne: Initialt mg dagligt. Vedligeholdelsesdosis: mg dagligt. Til de fleste patienter med depression af mild til moderat sværhedsgrad anbefales initialt 75 mg dagligt. Dosis kan herefter øges eller reduceres med passende mellemrum, afhængigt af respons. Den optimale dosis er normalt mg dagligt. Patienter med sværere sygdom kan have behov for højere doser med efterfølgende gradvis øgning til 300 mg dagligt. Der opnås sjældent yderligere terapeutisk effekt ved doser over 300 mg dagligt. Hos patienter med meget svage symptomatiske eller emotionelle symptomer i forbindelse med organisk sygdom kan lavere dosis være tilstrækkelig. Nogle af disse patienter er blevet kontrolleret med doser så lave som mg dagligt. Den totale daglige dosis af doxepin kan gives som éngangsdosis eller fordelt over flere doser. Hvis der anvendes éngangsdosis, er den maksimalt anbefalede dosis 150 mg dagligt. Denne dosis bør gives ved sengetid. Hos patienter med søvnløshed anbefales det, at den totale døgndosis deles således, at aftendosis er forholdsvis størst. Hvis der udvikles døsighed som bivirkning til behandlingen kan dosis deles tilsvarende eller reduceres. Den fulde antidepressive effekt ses ofte først efter 2-3 uger. Pædiatrisk population: Doxepin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år (se pkt. 4.4, afsnittet Børn og unge under 18 år). Ældre: Dosisreduktion er ofte nødvendig. Patienter med nedsat leverfunktion: Dosisreduktion kan være nødvendig (se pkt. 4.4.). Patienter med nedsat nyrefunktion: Se pkt Anvendelse hos patienter, der oplever antikolinerg virkning: Der er rapporteret antikolinerg virkning, herunder mundtørhed, sløret syn, obstipation og urinretention (se pkt. 4.8). Hvis den antikolinerge virkning ikke aftager ved fortsat behandling, eller hvis bivirkningerne bliver alvorlige, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for doxepin, tricykliske antidepressiva eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Nyligt myokardieinfarkt, enhver grad af hjerteblok, ledningsforstyrrelser i hjerterytmen og hjerteinsufficiens. Samtidig eller nylig behandling med monoaminooxidase-hæmmere (se pkt. 4.5). Glaukom eller tendens til urinretention. Disse lidelser bør udelukkes, især hos ældre patienter.

3 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Patienter bør informeres om at henvende sig hos lægen, såfremt der opstår tegn på glaukom. Dosering af doxepin bør tilpasses omhyggeligt hos patienter med interkurrente sygdomme eller hos patienter, som tager anden medicin, specielt medicin med antikolinerg virkning. Samtidig behandling med andre antikolinergika, kan øge den antikolinerge effekt (se pkt. 4.5). Doxepin kan forstærke virkningen af alkohol. Patienter bør advares om, at de kan blive sløvet af Sinquan (se pkt. 4.2). Børn og unge under 18 år Doxepin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed (især aggression, oppositionel adfærd og vrede) sås oftere i kliniske studier med børn og unge behandlet med antidepressiva sammenlignet med placebogruppen. Hvis det alligevel vurderes, at der er behov for behandling, bør patienten nøje overvåges for selvmordsrelaterede symptomer. Desuden mangler der langtidssikkerhedsdata hos børn og unge med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling. Unge (18 25 år) En yderligere analyse af poolede data fra korttidsstudier med tilgængelige antidepressiva viste en øget risiko for selvmordstanker og -adfærd sammenlignet med placebo hos unge med depression og andre psykiatriske lidelser. De nuværende data er utilstrækkelige til at kunne fastslå en øget risiko for selvmordstanker og -adfærd ved doxepinbehandling. Alligevel bør alle, der overvejer brugen af doxepin til unge, opveje denne potentielle risiko mod behovet for behandling. Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive handlinger og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der er sket en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en bedring af depressionen måske ikke ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en forbedring ses. Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige helbredelsesstadier. Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, eller patienter, der udviser en signifikant grad af selvmordstanker eller selvmordsforsøg inden behandling, har større risiko for selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva givet til voksne patienter med psykiatriske lidelser viste øget risiko for selvmordsadfærd hos patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet med placebogruppen. Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale) bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik på forekomst af en hvilken som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale ændringer i adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår. Ved behandling af skizofrene patienter bør Sinquan kombineres med antipsykotika, da de psykotiske symptomer ellers kan forværres.

4 Ved tiltagende psykotiske symptomer eller forandring til manisk symptomatologi kan dosisreduktion eller supplement med et antipsykotikum blive nødvendig. Lukketvinklet glaukom Anvendelse af antidepressive lægemidler inklusiv doxepin kan give pupil udvidelse, hvilket kan forårsage lukketvinklet glaukom hos patienter med en anatomisk snævervinkel og som ikke har iridektomi. Hos patienter med nedsat lever og/eller nyrefunktion bør doxepin anvendes med forsigtighed. Ældre patienter bør følges nøje og dosis tilpasses omhyggeligt, da de er særligt påvirkelige over for ortostatisk hypotension og antikolinerge bivirkninger. Sinquan bør anvendes med forsigtighed til patienter med øget intraokulært tryk, prostatahypertrofi, hypertyroidisme eller konvulsive sygdomme. Behandling med Sinquan er forbundet med risiko for uønskede kardiovaskulære hændelser i alle aldersgrupper. Hjertearytmier og alvorlig hypotension kan forekomme ved høj dosis samt hos patienter med præeksisterende hjertelidelse i behandling med normal dosis. EKG-undersøgelse anbefales inden behandlingsstart, især hos ældre. Anæstetika til såvel lokal som universel anæstesi kan, hvis de gives til patienter i behandling med tri-/tetracykliske antidepressiva, øge risikoen for arytmier og hypotension. Hvis det er muligt, bør Sinquan seponeres før kirurgiske indgreb. Ved akut operation bør anæstesiologen informeres om, at patienten er i behandling med Sinquan (se pkt. 4.5). Sinquan kan påvirke insulin og glukoserespons og justering af den antidiabetiske behandling hos diabetespatienter kan blive nødvendig. Også den depressive tilstand kan påvirke patientens glukosebalance. Sinquan indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Alkohol, sovemidler og andre CNS-depressiva: Sinquan kan øge den supprimerende effekt på CNS, fremkaldt af andre CNS supprimerende midler som alkohol, hypnotika, sedativer eller stærke analgetika. Sympatomimetika: Sinquan kan forstærke de kardiovaskulære virkninger af adrenalin, efedrin, isoprenalin, noradrenalin og phenylephedrin i eksempelvis anæstetika til lokal og universel anæstesi. MAO-hæmmere: Samtidig behandling med MAO-hæmmere er kontraindiceret pga. risiko for serotonergt syndrom karakteriseret ved myoklonus, agitation, kramper, delirium og koma (se pkt. 4.3). Dødsfald er set efter samtidig behandling med MAO-hæmmere. Behandling med MAO-hæmmere bør afbrydes mindst 2 uger, før behandling med doxepin initieres. Den nøjagtige tid varierer og afhænger af den anvendte MAO-hæmmer, hvor længe den har været anvendt og den anvendte dosis.

5 Sinquan eller MAO-hæmmeren bør initialt gives i små, gradvist stigende doser og effekten monitoreres (se pkt. 4.3). Adrenerge receptorblokkere: Tricykliske antidepressiva kan modvirke den antihypertensive virkning af clonidin og methyldopa. Det tilrådes at revurdere den antihypertensive behandling ved behandling med tricykliske antidepressiva. Cimetidin: Det er vist, at cimetidin kan bevirke klinisk signifikante fluktuationer i steady state serumkoncentrationer af forskellige tricykliske antidepressiva. Alvorlige antikolinerge symptomer (f.eks. alvorlig mundtørhed, urinretention og sløret syn) har været forbundet med forhøjede serumkoncentrationer af tricykliske antidepressiva, når cimetidin behandling er initieret. Yderligere er der hos patienter, som samtidig har fået cimetidin behandling, set højere koncentrationer af tricykliske antidepressiva end forventet. Ved seponering af cimetidin er der rapporteret om fald i etablerede steady state serumkoncentrationer af tricykliske antidepressiva og nedsættelse af deres terapeutiske effekt. Hæmmere af CYP2D6: Lægemidler, som hæmmer leverens P450-isozym CYP2D6 (f.eks. en række antipsykotika og SSRI-præparater), kan nedsætte clearance af tricykliske antidepressiva og dermed forårsage forhøjede, evt. toksiske koncentrationer. Tolazamid Der er set et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi, hvor en ikke-insulin-afhængig patient der fik en vedligeholdelsesdosis på 1mg tolazamid dagligt blev behandlet i 11 dage med doxepin 75 mg dagligt. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Sinquan bør ikke anvendes i 1. trimester. Kan i øvrigt anvendes til gravide, når de forventede fordele for moderen opvejer de mulige risici for fosteret, men kun på tvingende indikation i 3.trimester. Doxepin passerer placenta. Reproduktionsundersøgelser hos rotter, kaniner og aber har ikke vist skader på dyrefostre. Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke. Brug af høje doser af tricykliske antidepressiva i 3. trimester kan resultere i virkninger, der omfatter neurologiske adfærdsforstyrrelser hos det nyfødte barn. Amning: Sinquan bør ikke anvendes i ammeperioden. Begrænsede data indikerer, at doxepin og den aktive metabolit desmethyldoxepin udskilles i modermælk. Fertilitet: Der er set nedsat fertilitet hos rotter, som får doxepin (se pkt. 5.3). 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner Ikke mærkning. Sinquan påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

6 4.8 Bivirkninger Bivirkninger er som regel milde og forbigående, og aftager ved fortsat behandling eller ved reduktion i dosis. Nogle af de nedenstående bivirkninger som hovedpine, tremor, koncentrationsbesvær, mundtørhed, forstoppelse og nedsat libido kan også være symptomer på depression, og de forsvinder oftest, efterhånden som den depressive tilstand aftager. Blod og lymfesystem Det endokrine system Metabolisme og ernæring Psykiske forstyrrelser Hyppighed ikke kendt Nervesystemet Meget almindelig ( 1/10) Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Øjne Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Øre og labyrint Agranulocytose, knoglemarvsdepression, eosinofili, leukopeni, trombocytopeni Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon Appetitløshed Agitation, søvnløshed Hallucinationer, konfusion Desorientering, øget eller nedsat libido Selvmordstanker, selvmordsadfærd** Døsighed Svimmelhed, ekstrapyramidale symptomer, tremor, ataksi Paræstesier, hovedpine Følelsesløshed, krampeanfald, tardiv dyskinesi Hypæstesi Sløret syn Mydriasis Glaukom, lukketvinklet glaukom Tinnitus

7 Hjerte Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Mave-tarmkanalen Meget almindelig ( 1/10) Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Lever og galdeveje Hud og subkutant væv Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Nyrer og urinveje Det reproduktive system og mammae Takykardi Kardiale ledningsforstyrrelser, arytmier Hypotension Rødmen i ansigtet (flushing) Hypertension, ortostatisk hypotension Forværring af astma Mundtørhed, obstipation, kvalme Diaré, fordøjelsesbesvær, opkastning Aftøs stomatitis, smagsforstyrrelser, dyspepsi Paralytisk ileus Øvre abdominalsmerter Ikterus Svedtendens Pruritus, hududslæt Purpura, alopecia, fotosensibilisering Tungeødem, urticaria Urinretention Brystforstørrelse og galaktoré hos kvinder, gynækomasti og hævede testes hos mænd, impotens

8 Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Undersøgelser Træthed, vægtøgning Svaghed Ansigtsødem, kulderystelser, seponeringssyndrom* Hyperpyreksi Forhøjede eller sænkede blodsukkerkoncentrationer *Følgende symptomer kan opstå efter pludselig seponering eller reduktion i dosis: hovedpine, utilpashed, søvnløshed og irritabilitet. Disse symptomer er ikke tegn på tilvænning. ** Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med Sinquan eller kort efter behandlingsophør (se pkt. 4.4). Klasseeffekter Epidemiologiske undersøgelser, hovedsagligt foretaget hos patienter på 50 år eller ældre, viser en øget risiko for knoglefrakturer hos patienter behandlet med SSRI-præparater og tricykliske antidepressiva. Mekanismen bag denne risiko er ikke kendt Indberetning af formodede bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger på eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på eller med brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 4.9 Overdosering Symptomer: Milde: Døsighed, stupor, sløret syn, kraftig mundtørhed, acidose og elektrolytforstyrrelser. Alvorlige: Åndedrætsbesvær, hypotension, koma, kramper, hjertearytmier og takykardi. Andre:

9 Urinretention (blæreatoni), nedsat gastrointestinal motilitet (paralytisk ileus), hypertermi (eller hypotermi), hypertension, pupildilatation og hyperaktive reflekser. Der er rapporteret dødsfald i forbindelse med overdosering af doxepin. Behandling: Milde: Observation med EKG og understøttende behandling er oftest tilstrækkeligt. Dialyse og forceret diurese er normalt uden værdi ved behandling af overdosering på grund af doxepins kraftige binding til væv og proteiner. Alvorlige: Alvorlig overdosering med doxepin kræver aggressiv understøttende behandling. Det anbefales straks at kontakte Giftlinjen for at indlede specifik behandling. Selv om doxepin i terapeutiske doser absorberes hurtigt, bør der foretages ventrikeltømning og gives aktivt kul med passende forsigtighedsregler for at undgå aspiration til lungerne. Der bør sikres frie luftveje hos bevidstløse patienter og om nødvendigt assisteret respiration. Det kan være nødvendigt at monitorere EKG i adskillige dage, da der er rapporteret om tilbagefald efter tilsyneladende bedring. Dialyse og forceret diurese er normalt uden værdi ved behandling af overdosering på grund af doxepins kraftige binding til væv og proteiner Udlevering B. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation N 06 AA 12 Antidepressiva, non-selektive monoamin genoptagshæmmere 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Sinquan er et dibenzoxepin, som virker på den adrenerge aktivitet ved synapserne, hvorved deaktivering af noradrenalin ved reuptake i nerveenderne hindres. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Absorption: God absorption fra mave-tarm-kanalen. C max 8,8-45,8 ng/ml (gennemsnitlig 26,1 ng/ml) efter en enkelt peroral dosis på 75 mg nås 2-4 timer (gennemsnitlig 2,9 timer) efter indgift. Fordeling: Gennemsnitlig distributionsvolumen ca. 20 l/kg. Proteinbinding ca. 76%. Biotransformation: Omkring 55-87% af oralt indgivet doxepin undergår first-pass metabolisme i leveren og danner den primært aktive metabolit desmethyldoxepin med maksimale plasmakoncentrationer fra 4,8-14,5 ng/ml (gennemsnitlig 9,7 ng/ml) 2-10 timer efter indgift. Metaboliseringen sker ved demethylering, N-oxidation, hydroxylering og glukuroniddannelse. Elimination: Udskillelseshalveringstiden for doxepin er 8-24 timer (gennemsnitlig 17 timer). Halveringstiden for desmethyldoxepin er timer (gennemsnitlig 51 timer). Gennemsnitlig plasmaclearance for doxepin er ca. 0,84 l/kg time. Doxepin udskilles primært i urinen, hovedsageligt som metabolitter, enten frit eller i konjugeret form. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

10 Reproduktionsundersøgelser har ikke vist skade på dyrefostre. Relevansen for mennesker er ukendt. Der ses nedsat forplantningsrate, når hanrotter, der fik 25 mg/kg doxepin som daglig dosis i 7 måneder, blev parret med hunrotter, der fik 25 mg/kg doxepin som daglig dosis i 14 dage inden parringen. Der ses ingen påvirkning af forplantningsraten ved 5 mg/kg dagligt. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Majsstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat. Kapselskal: Gelatine Trykkeblæk: Farmaceutisk glans, sort jernoxid (E 172) 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 5 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen særlige opbevaringsbetingelser. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Tabletbeholder (hvid, rund polyethylenbeholder, 210 ml). Blister (PVC/alufolie, 30 eller 100 stk). Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKDESFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) Kapsler 10 mg: 5612 Kapsler 25 mg: 5399 Kapsler 50 mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 16. juli DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 23. januar 2015

11

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere