Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet"

Transkript

1 Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: Charlotte Torp Olsen studienr.: Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen Metropol Afleverings dato: Antal anslag: Må gerne udlånes

2 Resumé Vores projekt tager udgangspunkt i kvinder behandlet for cervix cancers oplevelser af sygdomsforløbet, med fokus på seksualitet. Til dette har vi anvendt filmen I nød og lyst - En film om kræft og seksualitet samt et narrativ som empiri. Vores undersøgelse bygger på kvindernes oplevelser, og har dermed en kvalitativ tilgang. Endvidere fandt vi det interessant at se på, hvilke redskaber sygeplejersken kan anvende i kommunikationen om seksualitet med disse kvinder. Cervix cancer og behandlingen herfor kan medføre konsekvenser for kvindernes body image og kvindelighed, og hermed påvirke seksualiteten samt mestring af sygdommen. Vi har via litteratursøgning fundet, at sygeplejersker generelt undlader at tale om seksualitet med patienterne, hvilket underbygges af vores empiri, der fortæller, at kvinderne ikke har oplevet, at der er blevet talt seksualitet, men at behovet er der. Denne manglende kommunikation har haft konsekvenser for kvinderne i form af et hårdere sygdomsforløb, manglende følelse af kontrol samt ikke at vide, hvem de kunne gå til ved problemer af intim karakter. Vi har fundet, at et redskab som PLISSIT-modellen, der er en model til samtale og rådgivning om seksualitet, kunne være en måde for sygeplejersken at gribe kommunikation om seksualitet an på. Endvidere har vi fundet, at det kan gavne sygeplejersken og patienten, hvis de forinden har skabt et menneske-tilmenneske-forhold. Søgeord: Cervix cancer, kommunikation, seksualitet, body image, mestring, Aaron Antonovsky, PLISSIT-modellen, Joyce Travelbee.

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Sygeplejefaglig dimension Samfundsmæssig dimension Cervix cancer i Danmark Sygdommen cervix cancer Kvinder med cervix cancer Cervix cancer og rehabilitering Afgrænsning og problemformulering Afgrænsning Problemformulering Metode-teorivalg Metodevalg Videnskabsteoretisk tilgang Empiri Analysemetode Teorivalg Tema 1: Manglende information Tema 2: Kommunikation om seksualitet Tema 3: Kvindelighed Tema 4: Mestring af sygdom Hvordan kan sygeplejersken kommunikere om seksualitet? Analyse Præsentation af informanterne Charlotte og Peter Kirsten Tema 1: Manglende information (Charlotte) Tema 2: Kommunikation om seksualitet (Sisse) Tema 3: Kvindelighed (Charlotte) Tema 4: Mestring af sygdom (Sisse) Hvordan kan sygeplejersken kommunikere om seksualitet? PLISSIT-modellen (Charlotte) Menneske-til-menneske-forhold (Sisse) Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste... 50

4 1.0 Indledning I denne opgave vil vi sætte fokus på rehabilitering til kvinder med cervix cancer. Vi har fået interesse for emnet i forbindelse med valgfaget Mennesker med kræft. I forbindelse med dette blev vi bl.a. undervist af sygeplejersker med forskellige indgangsvikler til kræft, herunder en sygeplejerske der arbejder på sundhedscenter for kræftramte med udgangspunkt i rehabilitering. Via denne undervisning fik vi indblik i, hvor omfattende rehabilitering er, og at rehabilitering er meget mere end genoptræning. Det undrer os, at vi ikke tidligere har mødt rehabilitering i forhold til kræftpatienter, og derfor har det vakt vores interesse, hvad der er af tiltag på området. Vi har valgt at sætte specifikt fokus på rehabilitering til kvinder med cervix cancer, da vi tidligere på uddannelsen har skrevet opgave om screening for cervix cancer, og derfor er nysgerrige efter hvad der tilbydes kvinder der har fået konstateret denne kræftdiagnose. Vi har ingen klinisk erfaring inden for gynækologisk onkologi, derfor har vi kontaktet sygeplejersker på gynækologisk afdeling for at finde ud af, hvad de gør af rehabiliterende tiltag, og hvilke problemer de oplever. Af rehabiliterende tiltag tilbydes kvinderne at deltage i et rehabiliteringskursus efter udskrivelse. Af problemer opleves, at et emne som seksualitet kan være svært for både kvinderne og sygeplejerskerne at tale om. Endvidere fortæller sygeplejerskerne, at mange af kvinderne ikke er klar til rehabilitering, den korte tid de er indlagt. Kvinderne er ofte i chokfasen og oplever derved ikke problemerne før de er udskrevet, og skal tilbage til hverdagen. 1.1 Sygeplejefaglig dimension Ifølge de sygeplejeetiske retningslinjer er sygeplejerskens virksomhedsområder: at udføre, formidle, lede og udvikle sygeplejen. Sygepleje omfatter såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver. Endvidere skal sygeplejersken medvirke til, at patienten modtager og forstår den information der er nødvendig, for at træffe de rette valg. Information der gives, skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov, samt patientens livssituation (1). Her er det vigtigt, at 4

5 sygeplejersken tilpasser sin kommunikation og information til kvinden, så hun opnår den gængse viden for at kunne træffe det for hende rette valg, og føle sig velinformeret. På gynækologisk afd. er der udarbejdet et standardplejeforløb for kvinder opereret for cervix cancer, hvor en af sygeplejediagnoserne hedder: Patientens symptomer kan have medført ændret hverdag og seksuelle problemer. Målet for denne er, at patienten og evt. partner får afdækket problemer og information om forventningerne efter udskrivelse. Endvidere findes et punkt under udskrivelsessamtalen, hvor der informeres om rehabiliteringskursus i hospitalsregi. Dette viser, at der findes en standard, der ligeledes fungerer som dokumentationsmateriale, hvilket burde sikre, at der bl.a. informeres om seksuelle problemer efter operation for cervix cancer. Vi ved dog ikke i hvilket omfang dette redskab anvendes i praksis. I artiklen Sygeplejersker forsømmer at tale seksualitet med patienterne fra Sygeplejersken blad nr. 6/2007, beskrives en undersøgelse udarbejdet af analyseinstituttet Analyse Danmark. Analysen bygger på elektroniske spørgeskemaer besvaret af 533 sygeplejersker, og sætter fokus på sygeplejerskernes kommunikation med patienterne om seksualitet. Undersøgelsen fandt, at under 1 % af sygeplejerskerne angav konsekvent at tale med patienterne om deres sexliv, og over halvdelen taler aldrig eller sjældent med patienterne herom. Ydermere rapporterede halvdelen, at de var enige eller delvist enige i, at patienternes sexliv er et tabu blandt sygeplejerskerne. Seksualitetsforsker Christian Graugaard gør det klart, at det er vigtigt at tale med patienterne om deres sexliv, da seksualitet er en central del af de fleste menneskers livskvalitet og, at et velfungerende intimt liv bedre patientens behandlingsmotivation og evne til at mestre sin sygdom. Endvidere henviser artiklen til, at patienterne burde være sikret, at sygeplejersken taler med dem om seksualitet, da sundhedsstyrelsens har udarbejdet en sygeplejefaglig vejledning, der bl.a. indeholder vejledning om, at dokumentationen som minimum skal indeholde beskrivelse af, hvorvidt patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer knyttet til sin seksualitet (2). 5

6 I fagbladet Fokus på kræft og sygepleje nr , findes artiklen Åpenhet om seksualitet og kreft af sygeplejerske Siv K. F. Hjelme. Artiklen tager udgangspunkt i Siv Hjelmes afsluttende opgave på videreuddannelsen til kræftsygeplejerske. Opgaven omhandlede kræft, seksualitet, kommunikation og information til patienter med gynækologisk kræft, da Siv Hjelme oplevede, at seksualitet var et tema der sjældent blev taget op på afdelingen. Ligeledes oplevede hun, at det var sygeplejerskernes egne barrierer der gjorde, at der ikke blev talt om seksualitet, samt at flere af de sygeplejersker hun arbejdede med mente, at kvinderne ikke tænker på seksualitet på sygehuset. Dette sætter Siv spørgsmålstegn ved, for hvor ved de det fra? I artiklen henvises til et interview, hvor en kvindelig patient i 40 erne udtrykker, at der aldrig blev talt om seksualitet under indlæggelsen, hvilket hun ikke mener er noget patienten selv skal tage initiativ til (3). Resultaterne af undersøgelserne er i overensstemmelse med, hvad vi selv har af oplevelser fra klinikken, men det undrer os, at det fortsat er et tabu i sygeplejen. Endvidere finder vi det interessant, hvilken indvirkning patientens seksualitet kan have på motivation for behandling, samt mestring af sygdom. 1.2 Samfundsmæssig dimension Cervix cancer i Danmark I Danmark var incidensen for cervix cancer i Incidensen har siden 1960 erne været jævnt faldende, og har siden år 2000 ligget stabilt lige under 400 nye tilfælde. Grunden til dette fald har været indførelsen af screening for celleforandringer, der startede i 60 erne og siden er blevet landsdækkende (4). Dette screeningsprogram hører under sekundær profylakse, der henvender sig til risikogrupper, her kvinder i alderen år (5). Det nyeste tiltag på området er udvikling af en vaccine mod HPV (Human Papilloma-Virus), der er den hyppigste årsag til cervix cancer. Vaccinen, Gardasil, er fra januar 2009 blevet indført i det danske børnevaccinationsprogram (6, 7). Desuden er der på nuværende tidspunkt udviklet flere vacciner, der dækker flere typer af HPV end Gardasil, disse er fortsat på forsøgsstadiet (8). 6

7 Prævalensen for cervix cancer i 2004 var 9461, dette inkluderer alle der har eller har haft cervix cancer, dvs. både kvinder der er i behandling, går til kontrol og dem der er erklæret raske. Mortaliteten for cervix cancer er 127 pr. år ( ), og er størst hos ældre (9). I 1998 iværksatte sundhedsministeren en kræftstyregruppe, der havde til opgave at undersøge kvaliteten og resultaterne af kræftbehandlingen i Danmark. Dette udmundede i februar 2000 i en national kræftplan, der bl.a. opstiller forslag til forbedring af kræftbehandlingen (10). Som opfølgning på denne er der udarbejdet en Kræftplan II, der fremlægger konkrete anbefalinger til hvordan kræftbehandling i Danmark kan komme op på højeste internationale niveau, og forbedre indsatsen gennem hele kræftpatientforløbet (11). Endvidere fremlagde regeringen i 2002 sundhedssprogrammet Sund hele Livet de nationale mål og strategier for folkesundheden , der sætter fokus på sygdomsforebyggelse inden for de otte største folkesygdomme i Danmark, herunder diabetes, hjerte-kar sygdomme, KOL og forebyggelige kræftsygdomme. En del af dette program handler om at forbedre patienters livskvalitet via systematiseret indsats inden for patientrådgivning, -støtte og rehabilitering. Dette gøres ved, at formidle den nødvendige viden til patienten samt give redskaber til egenindsats og egenomsorg (12). Med disse ovenstående tiltag belyser det, at der på samfundsmæssigt plan er meget fokus på sygdomsforebyggelse, men hvor mange ressourcer bliver der brugt på rehabilitering? Hvidbog der er udgivet af MarselisborgCentret er en præsentation af en generel og national definition samt beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. For første gang i Danmark er der defineret et samlet rehabiliteringsbegreb på tværs af forskellige faggrupper fra rehabiliteringsområdet. Endvidere opstilles udfordringer for og anbefalinger til udvikling af rehabilitering i Danmark (13). Hvidbogs definition af rehabiliteringsbegrebet, lægger vægt på mange af de samme værdier som Sund hele livet. 7

8 Rehabilitering er defineret som følger: Bachelorprojekt Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats (13). (s.16) Denne definition viser, at rehabilitering er en samarbejdsproces hvor målet er, at borgeren får et selvstændigt og meningsfuldt liv med udgangspunkt i den enkelte borgers behov for rehabilitering. Dette er vigtigt, da to personer med samme diagnose og behandling kan opleve at have meget forskellige behov for rehabilitering Sygdommen cervix cancer Cervix cancer skyldes i de fleste tilfælde smitte med HPV. HPV overføres seksuelt, og derfor er kvinder med tidlig seksuel debut og mange seksualpartnere i risikogruppe for at udvikle cervix cancer. Mange smittes med HPV, men ofte går infektionen i sig selv uden at fremkalde symptomer og efterlade spor. I nogle tilfælde forsager HPV-infektionen celleforandringer, der i værste fald kan føre til cervix cancer. Udviklingen til kræftceller tager ofte flere år, og i mange tilfælde går denne proces i stå eller tilbage til normaltilstanden. Cervix cancer inddeles i forskellige stadier, alt efter hvor stor tumor er, og derved hvor fremskreden sygdommen er. Behandlingen afhænger af, hvilket stadie sygdommen er i på diagnosetidspunktet. Opdages sygdommen i de tidlige stadier er behandlingen udelukket baseret på kirurgi, med få bivirkninger. Er sygdommen videreudviklet behandles primært med stråleterapi evt. kombineret med en mindre dosis kemoterapi. Er sygdommen så fremskreden at der kan ses metastaser behandles med stråler og kirurgi. Prognosen for cervix cancer afhænger af hvilket stadie tumor er i ved diagnosetidspunktet. I det tidligste stadie er 5-årsoverlevelsen %. I det værste stadie er 5-årsoverlevelsen kun på 10 % (14,15). 8

9 1.2.3 Kvinder med cervix cancer Bachelorprojekt Det er forskelligt hvordan man reagerer, når man får stillet diagnosen kræft. Mange forbinder ordet kræft med svære lidelser, smerter og død (16). En Patient udtrykker det således: Så sagde han kræft. Jeg følte, at jeg røg helt ud af mig selv, at alle stikkontakter blev slukket, og det eneste, der kværnede rundt, var ordet død. På min indre videoskærm så jeg et klart billede af, hvor udsultet og smertepåvirket farmor var, da hun døde. Langt derude blev lægens læber ved med at forme ord. Men jeg så ham bare som en fisk på den anden side af akvarievæggen og hørte ingenting (16) (side 108). Dette viser, at patienten ikke hører hvad lægen siger efter ordet kræft er blevet nævnt, og evt. ikke opfanger lige netop sin prognose, der ikke nødvendigvis er en dødsdom. Cervix cancer ses hos kvinder i alle aldersgrupper, fra 15-årsalderen. Antallet af nye tilfælde er markant stigende indtil 35-årsalderen, hvorefter den falder indtil 60-årsalderen. Herefter stiger forekomsten af nye tilfælde og topper ved de 75 år (9). Mange af de kvinder der har fået cervix cancer, og er blevet behandlet herfor med operation, stråle- eller kemoterapi, kan opleve ændringer i deres livskvalitet, seksualitet og body image (17). Kvinderne kan få seksuelle problemer ikke kun i form af fysiske ændringer efter operation, men ligeledes psykosociale problemer såsom angst, depression og følelsen af at være uren. Kvinder der har fået stråle- og/eller kemoterapi kan under behandlingen lide af kronisk træthed, kvalme, smerter, hårtab mm. Efter behandlingen er afsluttet, døjer flere kvinder fortsat med tørhed og irritabilitet af slimhinden i vagina eller vaginal stenose (18). Dette kan medføre problemer for samlivet mellem kvinden og hendes partner. Endvidere er ønsket om at kunne få børn til stor bekymring for den fertile kvinde (19). 9

10 Artiklen Quality of life in long-term cervical cancer survivors fra tidsskriftet Gynecologic Onkology, 2005 er en forskningsartikel med det formål, at beskrive livskvaliteten og langsigtede psykosociale senfølger hos kvinder mellem år på diagnosetidspunktet, der 5-10 år tidligere fik diagnosticeret cervix cancer. Metoden var interview af 51 kvinder behandlet for cervix cancer og en kontrolgruppe på 50 alderssvarende kvinder. Resultaterne viste, at kvinderne behandlet for cervix cancer reporterede om flere seksuelle problemer end kontrolgruppen. Disse kvinder med seksuelle dysfunktion havde desuden en ringere livskvalitet. Uløste problemer med reproduktion og problemer i parforholdet viste sig at fortsætte efter endt behandling. 1/3 af kvinderne noterede tristhed over ikke at kunne bære et barn og inhabilitet over at tale åbent om fertilitet. Kvinderne reporterede overordnet om en god livskvalitet, men halvdelen reporterede om frygten for recidiv eller anden cancer. Forfatterne understreger vigtigheden af information til kvinden om potentielle behandlingsfølger i forhold til hendes seksualitet (20) Cervix cancer og rehabilitering Rehabilitering til kvinder med cervix cancer er stigende i og med, at man er blevet bedre til at opspore celleforandringerne, og derved er der flere kvinder der overlever kræftsygdommen. Mange kvinder skal tilbage til familieliv og evt. arbejdsmarkedet efter endt behandling, påvirket fysisk, psykisk og socialt (21). Et af de tilbud der er, er rehabiliteringscenter Dallund, der er det første rehabiliteringscenter i Danmark for kræftramte, og er beliggende på Dallund slot på Fyn. De tilbyder rehabiliteringsophold af op til 6 dages varighed til færdigbehandlede kræftpatienter. Målet for opholdet er at give deltagerne handlemuligheder i form af viden og redskaber tilpasset den enkeltes behov. Opholdets program indeholder bl.a.: samtaler, fysisk genoptræning, kostvejledning og samvær med andre i samme situation. Ved opholdets afslutning udarbejder hver deltager en fremtidsplan, indeholdende ting de selv kan gøre, når de kommer hjem. Endvidere udfylder deltagerne et evalueringsskema over opholdet på Dallund, som er baggrund for løbende forskning i kræftpatienters behov for rehabilitering (22). 10

11 Et andet tilbud er sundhedscenter for kræftramte oprettet af Københavns kommune og Kræftens Bekæmpelse. Sundhedscenteret er beliggende i det indre København og består af en rådgivnings- og rehabiliteringsenhed. Rådgivningsenheden, er til alle med kræft inde på livet, og tilbyder samtaler med andre kræftramte, psykologer eller socialrådgivere. Rehabiliteringsenheden er til borgere i Københavns kommune, og på nuværende tidspunkt kun til mennesker med enten, bryst-, lunge- eller tyk- og endetarmskræft. Der arbejdes på at udvide målgruppen til mennesker med andre typer af kræft. Denne enhed indebærer tilbud indenfor fysisk aktivitet, kostvejledning, undervisning og mulighed for samtaler med andre kræftramte. Rehabiliteringsforløbet er en samarbejdsproces, der er tilpasset den enkeltes behov og muligheder (23). 2.0 Afgrænsning og problemformulering 2.1 Afgrænsning Vi ved nu, at man via screening oftere opsporer cervix cancer i de tidlige stadier, hvilket medfører en god prognose, og derved flere kvinder der kan have behov for rehabilitering. Formålet med rehabilitering er ifølge definitionen, at patienten opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Dette opnås via en samarbejdsproces med fokus på patientens fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. Undersøgelser viser, at kvinderne på lang sigt døjer med seksuelle dysfunktioner, hvilket påvirker deres livskvalitet, samt at sygeplejersker undlader at tale med patienter om seksualitet. Begrebet seksualitet dækker bl.a. over body image, fertilitet og sex- og samliv, hvilket kan have stor betydning for kvindens identitet. Vi finder det derfor yderst interessant, om sygeplejerskens tilgang til kvindens seksualitet har indflydelse på hendes mestring af seksuelle dysfunktioner, samt hvorvidt denne form for rehabilitering samtidig kan have en forebyggende karakter. 11

12 Vi ser kommunikation om seksualitet som et rehabiliterende tiltag, og det er det vi vil have fokus på videre i opgaven. Ovenstående leder os frem til følgende problemformulering: 2.2 Problemformulering Hvilke oplevelser har den cervix cancer behandlede kvinde af sygdommens indvirkninger på hendes kvindelighed og seksualitet, samt hvordan mestrer hun dette? - Og hvilke redskaber kan sygeplejersken anvende i kommunikation om seksualitet med denne kvinde? 3.0 Metode-teorivalg 3.1 Metodevalg Videnskabsteoretisk tilgang Inden for forskningsmetoder findes der to retninger, kvantitativ og kvalitativ. Målet for både kvantitativ og kvalitativ er at finde årsager og sammenhænge, men midlerne er forskellige. Kvalitativ forskning bygger på de bløde humanistiske data. Under disse bløde data hører interview, samtale, stemninger samt lyde og synsindtryk (24). Vores tilgang til empirien er kvalitativt, da den dels tager udgangspunkt i en film, der er opbygget af et interview og dels i en egenfortælling, narrativ. Både filmen og fortællingen tager udgangspunkt i egne oplevelser, herved får man som iagttagere indtryk af personernes oplevelser og følelser. Bløde data bliver analyseret hermeneutisk. Hermeneutik betyder fortolkningslære, hvilket vil sige, at man tolker andre menneskers oplevelser og følelser ud fra egne oplevelser og følelser (25). Et centralt begreb inden for hermeneutikken er forudforståelse, hermed menes, at vi ikke kun opfatter omverdenen gennem vores sanser, men at det rummer en stor portion tolkning. Det er ikke forkert at have forudforståelser, vi kan rent faktisk ikke forstå noget 12

13 uden dem, de findes overalt, det er kun et nyfødt barn der mangler forudforståelser, og det opfatter derfor verden som kaotisk (26) Empiri Vi har valgt at bruge en film som en del af vores empiri. Ved at anvende en film har vi mulighed for at repetere data og derved opdage flere ting. Ved at se filmen med nye fokusområder kan vi få øje på forhold, vi ellers ikke havde set. Endvidere påvirker lyde vores opfattelse af en given situation. Det har stor betydning hvilken kontekst et udsagn siges og opfattes i. Der kan være stor forskel på et udsagn afhængig af, om det er i kombination med gråd eller latter. Tekst, lyd og billeder har begrænset mening når de studeres hver for sig, men giver mening når de undersøges i sammenhæng og i deres kontekst (27). Vi har valgt at benytte filmen I nød og lyst - En film om kræft og seksualitet i analysen i denne opgave. Filmen er udarbejdet af Stine Korst og Venus film med støtte fra Nordic Cancer Union, Pfizer Danmark og Sygekassens Helsefond. Filmen tager udgangspunkt i kræftpatienter der fortæller om deres oplevelser i forhold til sygdommens påvirkning af seksualiteten, herunder de seksuelle dysfunktioner de har oplevet under og efter behandling. Filmens formål er, at bryde tabuer og fordomme hos fagpersoner og omgivelserne. Desuden skulle filmen gerne være et hjælpende redskab til dem der måtte sidde med sygdom, behandling, senfølger og deraf følgende seksuelle problemer af fysisk og psykisk karakter. I filmen er der både par og singler der fortæller om deres individuelle oplevelser af behandlingens påvirkning på seksualiteten. Vi møder de fleste medvirkende i deres eget hjem og tre single kvinder på rehabiliteringscenter Dallund. Filmen er opstillet som et interview, hvor man hører de medvirkendes svar men ikke spørgsmålene. Vi har valgt at tage udgangspunkt i informanterne Kirsten og parret Charlotte og Peter (28). 13

14 Ud over at medvirke i filmen har Charlotte fortalt sin historie i bogen Underlivskræft udarbejdet i samarbejde med KIU 1 (29). Vi har valgt at bruge Charlottes fortælling som empiri til analysen, da hun har haft cervix cancer, og døjer meget med senkomplikationer efter behandlingen. Charlotte beskriver meget detaljeret om sine senkomplikationers indvirkning på kvindelighed, seksualitet og parforhold. Vi vælger at kombinere bogen og filmen, da fortællingen på nogle områder er mere detaljeret i bogen, hvorimod vi i filmen endvidere får mandens oplevelser samt de nonverbale udtryk. Vi har ligeledes valgt at bruge Kirstens oplevelser, da Kirsten er opereret for østrogenbetinget mammae cancer og i den forbindelse har fået stråler på underlivet, hvorfor hun har nogle af de samme bivirkninger/senkomplikationer som Charlotte. Vi har valgt at bruge Kirsten, da der både er ligheder og forskelle i Kirstens og Charlottes sygdom, behandling og oplevelser Analysemetode På baggrund af den kvalitative tilgang til vores empiri vil vi indledningsvis i analyseprocessen anvende en induktiv metode, og via Steiner Kvales meningskondensering udlede temaer ud fra informanternes udsagn i empirien. Herefter vil vi arbejde videre i analyseprocessen ved at koble relevante teorier fra litteraturen til de fundne temaer. Disse teorier vil vi anvende til at analysere vores empiri ud fra. Det vil sige, at vi til hvert tema vil hive relevante citater ud fra filmen og narrativet, og derefter koble det til den valgte teori og analysere ud fra dette. Når vi anvender citater vil vi opgive hvilken kvinde/mand der siger det, men ikke om vi har det fra filmen eller narrativet, da både filmen og narrativet er med informanternes egne ord. Steiner Kvale (Kvale) var professor i pædagogisk psykologi og internationalt anerkendt inden for kvalitativ forskning. Vi vil som tidligere nævnt anvende Kvales teori om meningskondensering, der er en metode til at beskæftige sig 1 Patientforeningen for kvinder der har eller har haft kræft i underlivet. 14

15 systematisk med data, der forbliver udtrykt i almindeligt sprog, og derved ikke nødvendigvis omdannes til kvantitative udtryk. Analysen af et interview omfatter fem trin, hvor man på første trin læser hele interviewet, så man derved får en fornemmelse af helheden. På andet trin defineres de naturlige meningsenheder, som interviewpersonerne udtrykker. Derefter tematiseres de udsagn der dominerer ud fra interviewpersonernes synspunkter på tredje trin. Det fjerde trin består i, at stille spørgsmål til meningsenhederne for at finde frem til om de udledte temaer kan belyse undersøgelsens formål. På det femte og sidste trin knyttes meningsenhederne sammen til et deskriptivt udsagn, dækkende over hver deres tema (30). Ved at anvende denne metode til analysen kan vi tage udgangspunkt i informanternes udsagn og få delt udsagnene op i temaer, så tilgangen gøres mere overskuelig. Således gennemgik vi indledningsvis i vores analyseproces vores empiri ud fra ovenstående fem trin. Trin 1 Første gang vi så filmen var med det formål at se, om den indeholdte empiri vi kunne bruge i vores undersøgelse. Vi fandt, at en af de medvirkende i filmen var en kvinde vi desuden havde en fortælling af i vores litteratur. Derfor fandt vi det interessant at se, hvordan vi kunne supplere disse to medier. Hermed dannede vi os et helhedsindtryk af både filmen og narrativet. Trin 2 Da vi efterfølgende så filmen igen, var det med det fokus at begrænse vores dataindsamling, hvorfor vi kun havde fokus på tre af de medvirkende kvinder. Disse kvinder var henholdsvis behandlet for cervix, ovarie- og mammae cancer, hvoraf de to første var ledsaget af deres partner. Vi indsamlede data ved at skrive noter til hvad disse deltagere verbalt og nonverbalt formidlede. I denne proces anvendte vi Hilde Eide og Tom Eides teori om verbal og nonverbal kommunikation (31) til at observere informanternes udsagn. Vi valgte at reducere i datamaterialet således, at vi nu fokuserer på kvinden med mammae 15

16 cancer (Kirsten), samt kvinden med cervix cancer og hendes mand (Charlotte og Peter). Vi har transkripteret scenerne med vores informanter og derefter udtrukket meningsenheder fra deres synspunkt, som vi ser dem. Vi har under hver informant skrevet en liste over hvilke meningsenheder de hver især belyser i interviewet. Trin 3 Vi har her set på informanternes meningsenheder og samlet dem der efterfølgende kan høre under hvert deres tema, for på den måde at finde frem til, hvilke områder der dominerer ud fra informanternes udsagn. Trin 4 Da vi i trin tre havde samlet meningsenhederne, skulle vi herefter vurdere hvorvidt disse kan anvendes til, at belyse vores undersøgelses formål. Dette gjorde vi ved at stille relevante spørgsmål til hvert tema. Herved fandt vi frem til de temaer, vi videre vil bruge i analysen, og henkastede dem vi ikke fandt relevante. Trin 5 Til hvert af de temaer vi fandt kan vi nu formulere et deskriptivt udsagn dækkende over meningsenhederne. De temaer vi endte med er følgende: Manglende information Kommunikation om seksualitet Kvindelighed Mestring af sygdom Ud fra disse fire temaer kan vi nu arbejde videre med de teorier, vi finder mest anvendelig til at analysere vores empiri ud fra. Vi vil benytte analysen af disse fire temaer til at kunne besvare problemformuleringens første del, altså hvilke oplevelser kvinden har af sygdommens indvirkning på hendes kvindelighed og 16

17 seksualitet, samt hvordan hun mestrer disse. Til at belyse anden del af problemformuleringen omhandlende, hvilke redskaber sygeplejersken kan anvende i kommunikationen om seksualitet, vil vi udarbejde afsnittet: Hvordan kan sygeplejersken kommunikere om seksualitet?. 3.2 Teorivalg Tema 1: Manglende information Til dette tema vil vi anvende Hilde og Tom Eides (Eide og Eide) kommunikationsteori. Hilde Eide (f. 1953) er uddannet sygeplejerske og cand.polit., og er højskolelektor i psykologi. Tom Eide (f. 1951) er forsker, dr. Phil i nordisk litteratur og koordinator ved etikprogrammet ved Oslos universitet. Kommunikationsteorien er beskrevet i bogen Kommunikasjon i Relasjoner Samhandling, konfliktløsning, etikk. Bogen bygger på to hovedsynspunkter: at kommunikation er grundlæggende i sygeplejen og, at kommunikations- og samtalefærdigheder kan læres og udvikles (31). Den del af kommunikationsteorien vi vil fokusere på, handler om hvilke konsekvenser det har for patienterne ikke at modtage information, samt måden information formidles på Tema 2: Kommunikation om seksualitet Dette tema vil vi belyse ved at se på hvad seksualitet indebærer, hvad det betyder for mennesket i dag samt sygdommens påvirkning af seksualiteten. Dette vil vi belyse for at se om det er et problem som sygeplejersken skal tage fat på, og i så fald hvorfor det er vigtigt at tage hånd om. Dette vil vi gøre via bogen: Krop, sygdom og seksualitet redigeret af Christian Graugaard, Bo Møhl og Preben Hertoft. Christian Graugaard er læge, ph.d. og lektor i sexologi ved Københavns universitet. Bo Møhl er ledende psykolog ved Rigshospitalets psykiatriske afdeling. Preben Hertoft er speciallæge i neurologi og psykiatri, leder af sexologisk klinik og professor i klinisk sexologi ved Københavns universitet. Derudover er Niels Peter Agger cand.psyk. og tidligere centerleder i kræftens bekæmpelse medforfatter (37). Vi mener, at det er relevant at fokusere på, hvilken betydning seksualiteten har, og hvordan sygdom kan påvirke denne. 17

18 3.2.3 Tema 3: Kvindelighed Bachelorprojekt Til dette tema vil vi anvende Bob Prices teori om body image. Bob Price er engelsk sygeplejerske, og har bl.a. skrevet bogen Body image Nursing concepts and care. Under body image begrebet hører tre begreber: body reality, body ideal og body presentation, der alle er essentielle for menneskets samlede kropsopfattelse. Ifølge Bob Price er det en livslang udfordring at opretholde et normalt body image, da disse tre komponenter konstant ændrer sig. Da dette er en udfordring for en rask person, kan man forestille sig, hvilken endnu større udfordring det må være for en syg person. Vi har valgt at gøre brug af Bob Prices teori om body image, da mange af de kvinder der er behandlet for cervix cancer oplever en ændring i deres kropsopfattelse, der således kan påvirke kvindens seksualitet (32). Endvidere har vi til dette tema valgt at supplere primærlitteraturen med kapitlet Body image skrevet af Lise Bjerrum Thisted, sygeplejerske, fra bogen Mennesker med kræft Sygepleje i et tværfagligt perspektiv, da den beskriver body image i forhold til mennesker med kræft. Desuden er body image modellen illustreret med problemet hårtab som eksempel i dette kapitel (16) Tema 4: Mestring af sygdom For at belyse påvirkningen af patientens mestringsevne vil vi anvende Aaron Antonovskys (Antonovsky) mestringsteori. Antonovsky ( ) var amerikansk professor i medicinsk sociologi, og har bl.a. skrevet bogen Helbredets mysterium (33). Ud fra denne bog vil vi tage udgangspunkt i mestringsteorien Oplevelse af sammenhæng (OAS) som indeholder begreberne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, da Antonovsky mener, at disse tre begreber har betydning for patienters mestring af sygdom. Vi vil bruge denne teori til at finde frem til hvordan kvinderne mestrer deres sygdom og seksualitet Hvordan kan sygeplejersken kommunikere om seksualitet? I dette afsnit vil vi på baggrund af analysen af de ovenstående temaer fremhæve hvilke konsekvenser sygdommen, behandlingen og personalets tilgang har haft 18

19 for vores informanter. Til disse konsekvenser vil vi koble teorier om metoder, der evt. kan gøre det lettere for sygeplejersken at kommunikere om seksualitet. Dette vil vi gøre ud fra Jack Annons teori om PLISSIT-modellen og Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forhold. Jack Annon ( ) var amerikansk psykolog og psykoterapeut og har i bogen "Handbook of sex therapy" illustreret PLISSIT-modellen, der er en metode til at kommunikere om seksualitet, der anvendes af mange sexologer (34). Denne model finder vi relevant, da den har særligt fokus på samtale om seksualitet for forskellige fagpersoner. Vi vil supplere primærlitteraturen om PLISSIT-modellen med bogen: Seksualitet En omsorgsdimension af Lene Sigaard, da den kommer med konkrete eksempler i forhold til PLISSIT-modellen, samt illustrerer modellen via en trekant (35). Joyce Travelbee (Travelbee) ( ) var amerikansk sygeplejerske, og har skrevet bogen Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje, hvor hovedtanken er, at sygeplejersken skal skabe et menneske-til-menneske-forhold for, at sygeplejersken og patienten forholder sig til hinanden som unikke personer og ikke som sygeplejerske og patient (36). Vi mener, at denne teori er relevant, da det kan være en fordel at have skabt en relation, når der skal tales om seksualitet. 4.0 Analyse 4.1. Præsentation af informanterne Charlotte og Peter Charlotte og hendes mand Peter er begge 35 år. Charlotte fik konstateret cervix cancer da hun var 29 år, fire mdr. efter hun havde født deres andet barn. Charlotte fik fjernet underlivet og lymfeknuder, og fik 25 udvendige strålebehandlinger. Charlotte har haft og har fortsat mange bivirkninger af behandlingen, bl.a. lymfødem, sarte slimhinder og er følelsesløs fra navlen til skamlæberne. Lymfødemet gør, at hun fortsat skal gå til lymfedrænage to til tre gange om mdr. og at hun resten af livet skal gå med kompressionsstrømpebukser, hvilket påvirker hendes livskvalitet, kvindelighed og seksualitet (28). 19

20 4.1.2 Kirsten Bachelorprojekt Kirsten er 43 år, hun fik fjernet det ene bryst grundet mammae cancer, ni mdr. før filmen blev optaget. Da Kirstens mammae cancer type var østrogenbetinget fik hun desuden stråler på underlivet, hvilket gav yderligere bivirkninger, udover det at skulle tackle at miste sit bryst. Kirsten gik et stykke tid efter operationen ned med en depression. Kirsten fortæller i filmen, hvordan det har været for hende at få fjernet et bryst, og hvordan det har påvirket hendes kvindelighed og seksualitet, samt hvordan hun formåede at overvinde sin depression (28). 4.2 Tema 1: Manglende information Vores tre informanter reporterer alle om manglende information i forbindelse med behandlingsforløbet på hospitalet, hvilket kan ses i følgende citat: Charlotte: Jeg fik 25 udvendige strålebehandlinger på underlivet, og det har i hvert fald givet nogle senvirkninger som jeg ikke helt var blevet informeret om, Peter supplerer: Og man kan sige at hvis vi havde vidst det fra starten, vi havde nok handlet på samme måde, men vi havde måske været mere forberedt på situationen (28). Ifølge Eide og Eide kan manglende information om sygdom, behandling og bivirkninger føre til utryghed og forvirring, som kan forstærke følelsen af smerte og ubehag. Den rette information giver patienten tryghed og hjælp til at kunne forudse og forberede sig på den kommende situation, og vil styrke oplevelsen af kontrol. En grundtanke inden for kontrolperspektivet er, at information fremmer mestring. Ovenstående gælder ligeledes for dårlige nyheder, Eide og Eide henviser til Folkman og Lazarus, der påpeger, at viden om selv det mest negative resultat kan øge oplevelsen af kontrol og reducere stress, især når usikkerhed er alternativet (31). Dette viser, at fordi Charlotte og Peter ikke havde fået tilstrækkelig information, har de ikke haft de bedste forudsætninger for at til- eller fravælge sig behandlingen samt være forberedt på mulige bivirkninger og senkomplikationer. 20

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Forfatter: Studienummer: J10V108 Holdnummer: JM11V Modul 14 Projektet udgør 20 ECTS-point Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark Vejleder:

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet Bachelorprojekt d. 30. maj 2011 af Camilla Lundberg Hold F08F Camilla

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient Åndelig omsorg til den døende muslimske patient 5. eksterne prøve Bachelorprojekt Afleveringsdato: 3. april 2013 Projektets omfang: 59.968 antal anslag svarende til 39 sider Vejleder: Cecilia Deleuran

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Bachelorprojekt 2012. Resume

Bachelorprojekt 2012. Resume Resume Dette bachelorprojekt omhandler kommunikation med en ældre mandlig borger med type 2 diabetes, hvorledes han kan mestre sin kroniske sygdom og dermed opnå velreguleret metabolisme. Sygeplejersken

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation.

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation. Opgaveskriver: Trine Maria Dam Pløger. Holdnummer: 324 Uddannelses-/modul betegnelse: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse/ afgangsmodul. Opgavens art: Afgangsprojekt.

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen En kvalitativ undersøgelse af terapeuters forandringsparathed ved inddragelse af PLISSIT i praksis Ergoterapeutuddannelsen Holstebro,

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere