Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet"

Transkript

1 Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: Charlotte Torp Olsen studienr.: Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen Metropol Afleverings dato: Antal anslag: Må gerne udlånes

2 Resumé Vores projekt tager udgangspunkt i kvinder behandlet for cervix cancers oplevelser af sygdomsforløbet, med fokus på seksualitet. Til dette har vi anvendt filmen I nød og lyst - En film om kræft og seksualitet samt et narrativ som empiri. Vores undersøgelse bygger på kvindernes oplevelser, og har dermed en kvalitativ tilgang. Endvidere fandt vi det interessant at se på, hvilke redskaber sygeplejersken kan anvende i kommunikationen om seksualitet med disse kvinder. Cervix cancer og behandlingen herfor kan medføre konsekvenser for kvindernes body image og kvindelighed, og hermed påvirke seksualiteten samt mestring af sygdommen. Vi har via litteratursøgning fundet, at sygeplejersker generelt undlader at tale om seksualitet med patienterne, hvilket underbygges af vores empiri, der fortæller, at kvinderne ikke har oplevet, at der er blevet talt seksualitet, men at behovet er der. Denne manglende kommunikation har haft konsekvenser for kvinderne i form af et hårdere sygdomsforløb, manglende følelse af kontrol samt ikke at vide, hvem de kunne gå til ved problemer af intim karakter. Vi har fundet, at et redskab som PLISSIT-modellen, der er en model til samtale og rådgivning om seksualitet, kunne være en måde for sygeplejersken at gribe kommunikation om seksualitet an på. Endvidere har vi fundet, at det kan gavne sygeplejersken og patienten, hvis de forinden har skabt et menneske-tilmenneske-forhold. Søgeord: Cervix cancer, kommunikation, seksualitet, body image, mestring, Aaron Antonovsky, PLISSIT-modellen, Joyce Travelbee.

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Sygeplejefaglig dimension Samfundsmæssig dimension Cervix cancer i Danmark Sygdommen cervix cancer Kvinder med cervix cancer Cervix cancer og rehabilitering Afgrænsning og problemformulering Afgrænsning Problemformulering Metode-teorivalg Metodevalg Videnskabsteoretisk tilgang Empiri Analysemetode Teorivalg Tema 1: Manglende information Tema 2: Kommunikation om seksualitet Tema 3: Kvindelighed Tema 4: Mestring af sygdom Hvordan kan sygeplejersken kommunikere om seksualitet? Analyse Præsentation af informanterne Charlotte og Peter Kirsten Tema 1: Manglende information (Charlotte) Tema 2: Kommunikation om seksualitet (Sisse) Tema 3: Kvindelighed (Charlotte) Tema 4: Mestring af sygdom (Sisse) Hvordan kan sygeplejersken kommunikere om seksualitet? PLISSIT-modellen (Charlotte) Menneske-til-menneske-forhold (Sisse) Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste... 50

4 1.0 Indledning I denne opgave vil vi sætte fokus på rehabilitering til kvinder med cervix cancer. Vi har fået interesse for emnet i forbindelse med valgfaget Mennesker med kræft. I forbindelse med dette blev vi bl.a. undervist af sygeplejersker med forskellige indgangsvikler til kræft, herunder en sygeplejerske der arbejder på sundhedscenter for kræftramte med udgangspunkt i rehabilitering. Via denne undervisning fik vi indblik i, hvor omfattende rehabilitering er, og at rehabilitering er meget mere end genoptræning. Det undrer os, at vi ikke tidligere har mødt rehabilitering i forhold til kræftpatienter, og derfor har det vakt vores interesse, hvad der er af tiltag på området. Vi har valgt at sætte specifikt fokus på rehabilitering til kvinder med cervix cancer, da vi tidligere på uddannelsen har skrevet opgave om screening for cervix cancer, og derfor er nysgerrige efter hvad der tilbydes kvinder der har fået konstateret denne kræftdiagnose. Vi har ingen klinisk erfaring inden for gynækologisk onkologi, derfor har vi kontaktet sygeplejersker på gynækologisk afdeling for at finde ud af, hvad de gør af rehabiliterende tiltag, og hvilke problemer de oplever. Af rehabiliterende tiltag tilbydes kvinderne at deltage i et rehabiliteringskursus efter udskrivelse. Af problemer opleves, at et emne som seksualitet kan være svært for både kvinderne og sygeplejerskerne at tale om. Endvidere fortæller sygeplejerskerne, at mange af kvinderne ikke er klar til rehabilitering, den korte tid de er indlagt. Kvinderne er ofte i chokfasen og oplever derved ikke problemerne før de er udskrevet, og skal tilbage til hverdagen. 1.1 Sygeplejefaglig dimension Ifølge de sygeplejeetiske retningslinjer er sygeplejerskens virksomhedsområder: at udføre, formidle, lede og udvikle sygeplejen. Sygepleje omfatter såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver. Endvidere skal sygeplejersken medvirke til, at patienten modtager og forstår den information der er nødvendig, for at træffe de rette valg. Information der gives, skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov, samt patientens livssituation (1). Her er det vigtigt, at 4

5 sygeplejersken tilpasser sin kommunikation og information til kvinden, så hun opnår den gængse viden for at kunne træffe det for hende rette valg, og føle sig velinformeret. På gynækologisk afd. er der udarbejdet et standardplejeforløb for kvinder opereret for cervix cancer, hvor en af sygeplejediagnoserne hedder: Patientens symptomer kan have medført ændret hverdag og seksuelle problemer. Målet for denne er, at patienten og evt. partner får afdækket problemer og information om forventningerne efter udskrivelse. Endvidere findes et punkt under udskrivelsessamtalen, hvor der informeres om rehabiliteringskursus i hospitalsregi. Dette viser, at der findes en standard, der ligeledes fungerer som dokumentationsmateriale, hvilket burde sikre, at der bl.a. informeres om seksuelle problemer efter operation for cervix cancer. Vi ved dog ikke i hvilket omfang dette redskab anvendes i praksis. I artiklen Sygeplejersker forsømmer at tale seksualitet med patienterne fra Sygeplejersken blad nr. 6/2007, beskrives en undersøgelse udarbejdet af analyseinstituttet Analyse Danmark. Analysen bygger på elektroniske spørgeskemaer besvaret af 533 sygeplejersker, og sætter fokus på sygeplejerskernes kommunikation med patienterne om seksualitet. Undersøgelsen fandt, at under 1 % af sygeplejerskerne angav konsekvent at tale med patienterne om deres sexliv, og over halvdelen taler aldrig eller sjældent med patienterne herom. Ydermere rapporterede halvdelen, at de var enige eller delvist enige i, at patienternes sexliv er et tabu blandt sygeplejerskerne. Seksualitetsforsker Christian Graugaard gør det klart, at det er vigtigt at tale med patienterne om deres sexliv, da seksualitet er en central del af de fleste menneskers livskvalitet og, at et velfungerende intimt liv bedre patientens behandlingsmotivation og evne til at mestre sin sygdom. Endvidere henviser artiklen til, at patienterne burde være sikret, at sygeplejersken taler med dem om seksualitet, da sundhedsstyrelsens har udarbejdet en sygeplejefaglig vejledning, der bl.a. indeholder vejledning om, at dokumentationen som minimum skal indeholde beskrivelse af, hvorvidt patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer knyttet til sin seksualitet (2). 5

6 I fagbladet Fokus på kræft og sygepleje nr , findes artiklen Åpenhet om seksualitet og kreft af sygeplejerske Siv K. F. Hjelme. Artiklen tager udgangspunkt i Siv Hjelmes afsluttende opgave på videreuddannelsen til kræftsygeplejerske. Opgaven omhandlede kræft, seksualitet, kommunikation og information til patienter med gynækologisk kræft, da Siv Hjelme oplevede, at seksualitet var et tema der sjældent blev taget op på afdelingen. Ligeledes oplevede hun, at det var sygeplejerskernes egne barrierer der gjorde, at der ikke blev talt om seksualitet, samt at flere af de sygeplejersker hun arbejdede med mente, at kvinderne ikke tænker på seksualitet på sygehuset. Dette sætter Siv spørgsmålstegn ved, for hvor ved de det fra? I artiklen henvises til et interview, hvor en kvindelig patient i 40 erne udtrykker, at der aldrig blev talt om seksualitet under indlæggelsen, hvilket hun ikke mener er noget patienten selv skal tage initiativ til (3). Resultaterne af undersøgelserne er i overensstemmelse med, hvad vi selv har af oplevelser fra klinikken, men det undrer os, at det fortsat er et tabu i sygeplejen. Endvidere finder vi det interessant, hvilken indvirkning patientens seksualitet kan have på motivation for behandling, samt mestring af sygdom. 1.2 Samfundsmæssig dimension Cervix cancer i Danmark I Danmark var incidensen for cervix cancer i Incidensen har siden 1960 erne været jævnt faldende, og har siden år 2000 ligget stabilt lige under 400 nye tilfælde. Grunden til dette fald har været indførelsen af screening for celleforandringer, der startede i 60 erne og siden er blevet landsdækkende (4). Dette screeningsprogram hører under sekundær profylakse, der henvender sig til risikogrupper, her kvinder i alderen år (5). Det nyeste tiltag på området er udvikling af en vaccine mod HPV (Human Papilloma-Virus), der er den hyppigste årsag til cervix cancer. Vaccinen, Gardasil, er fra januar 2009 blevet indført i det danske børnevaccinationsprogram (6, 7). Desuden er der på nuværende tidspunkt udviklet flere vacciner, der dækker flere typer af HPV end Gardasil, disse er fortsat på forsøgsstadiet (8). 6

7 Prævalensen for cervix cancer i 2004 var 9461, dette inkluderer alle der har eller har haft cervix cancer, dvs. både kvinder der er i behandling, går til kontrol og dem der er erklæret raske. Mortaliteten for cervix cancer er 127 pr. år ( ), og er størst hos ældre (9). I 1998 iværksatte sundhedsministeren en kræftstyregruppe, der havde til opgave at undersøge kvaliteten og resultaterne af kræftbehandlingen i Danmark. Dette udmundede i februar 2000 i en national kræftplan, der bl.a. opstiller forslag til forbedring af kræftbehandlingen (10). Som opfølgning på denne er der udarbejdet en Kræftplan II, der fremlægger konkrete anbefalinger til hvordan kræftbehandling i Danmark kan komme op på højeste internationale niveau, og forbedre indsatsen gennem hele kræftpatientforløbet (11). Endvidere fremlagde regeringen i 2002 sundhedssprogrammet Sund hele Livet de nationale mål og strategier for folkesundheden , der sætter fokus på sygdomsforebyggelse inden for de otte største folkesygdomme i Danmark, herunder diabetes, hjerte-kar sygdomme, KOL og forebyggelige kræftsygdomme. En del af dette program handler om at forbedre patienters livskvalitet via systematiseret indsats inden for patientrådgivning, -støtte og rehabilitering. Dette gøres ved, at formidle den nødvendige viden til patienten samt give redskaber til egenindsats og egenomsorg (12). Med disse ovenstående tiltag belyser det, at der på samfundsmæssigt plan er meget fokus på sygdomsforebyggelse, men hvor mange ressourcer bliver der brugt på rehabilitering? Hvidbog der er udgivet af MarselisborgCentret er en præsentation af en generel og national definition samt beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. For første gang i Danmark er der defineret et samlet rehabiliteringsbegreb på tværs af forskellige faggrupper fra rehabiliteringsområdet. Endvidere opstilles udfordringer for og anbefalinger til udvikling af rehabilitering i Danmark (13). Hvidbogs definition af rehabiliteringsbegrebet, lægger vægt på mange af de samme værdier som Sund hele livet. 7

8 Rehabilitering er defineret som følger: Bachelorprojekt Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats (13). (s.16) Denne definition viser, at rehabilitering er en samarbejdsproces hvor målet er, at borgeren får et selvstændigt og meningsfuldt liv med udgangspunkt i den enkelte borgers behov for rehabilitering. Dette er vigtigt, da to personer med samme diagnose og behandling kan opleve at have meget forskellige behov for rehabilitering Sygdommen cervix cancer Cervix cancer skyldes i de fleste tilfælde smitte med HPV. HPV overføres seksuelt, og derfor er kvinder med tidlig seksuel debut og mange seksualpartnere i risikogruppe for at udvikle cervix cancer. Mange smittes med HPV, men ofte går infektionen i sig selv uden at fremkalde symptomer og efterlade spor. I nogle tilfælde forsager HPV-infektionen celleforandringer, der i værste fald kan føre til cervix cancer. Udviklingen til kræftceller tager ofte flere år, og i mange tilfælde går denne proces i stå eller tilbage til normaltilstanden. Cervix cancer inddeles i forskellige stadier, alt efter hvor stor tumor er, og derved hvor fremskreden sygdommen er. Behandlingen afhænger af, hvilket stadie sygdommen er i på diagnosetidspunktet. Opdages sygdommen i de tidlige stadier er behandlingen udelukket baseret på kirurgi, med få bivirkninger. Er sygdommen videreudviklet behandles primært med stråleterapi evt. kombineret med en mindre dosis kemoterapi. Er sygdommen så fremskreden at der kan ses metastaser behandles med stråler og kirurgi. Prognosen for cervix cancer afhænger af hvilket stadie tumor er i ved diagnosetidspunktet. I det tidligste stadie er 5-årsoverlevelsen %. I det værste stadie er 5-årsoverlevelsen kun på 10 % (14,15). 8

9 1.2.3 Kvinder med cervix cancer Bachelorprojekt Det er forskelligt hvordan man reagerer, når man får stillet diagnosen kræft. Mange forbinder ordet kræft med svære lidelser, smerter og død (16). En Patient udtrykker det således: Så sagde han kræft. Jeg følte, at jeg røg helt ud af mig selv, at alle stikkontakter blev slukket, og det eneste, der kværnede rundt, var ordet død. På min indre videoskærm så jeg et klart billede af, hvor udsultet og smertepåvirket farmor var, da hun døde. Langt derude blev lægens læber ved med at forme ord. Men jeg så ham bare som en fisk på den anden side af akvarievæggen og hørte ingenting (16) (side 108). Dette viser, at patienten ikke hører hvad lægen siger efter ordet kræft er blevet nævnt, og evt. ikke opfanger lige netop sin prognose, der ikke nødvendigvis er en dødsdom. Cervix cancer ses hos kvinder i alle aldersgrupper, fra 15-årsalderen. Antallet af nye tilfælde er markant stigende indtil 35-årsalderen, hvorefter den falder indtil 60-årsalderen. Herefter stiger forekomsten af nye tilfælde og topper ved de 75 år (9). Mange af de kvinder der har fået cervix cancer, og er blevet behandlet herfor med operation, stråle- eller kemoterapi, kan opleve ændringer i deres livskvalitet, seksualitet og body image (17). Kvinderne kan få seksuelle problemer ikke kun i form af fysiske ændringer efter operation, men ligeledes psykosociale problemer såsom angst, depression og følelsen af at være uren. Kvinder der har fået stråle- og/eller kemoterapi kan under behandlingen lide af kronisk træthed, kvalme, smerter, hårtab mm. Efter behandlingen er afsluttet, døjer flere kvinder fortsat med tørhed og irritabilitet af slimhinden i vagina eller vaginal stenose (18). Dette kan medføre problemer for samlivet mellem kvinden og hendes partner. Endvidere er ønsket om at kunne få børn til stor bekymring for den fertile kvinde (19). 9

10 Artiklen Quality of life in long-term cervical cancer survivors fra tidsskriftet Gynecologic Onkology, 2005 er en forskningsartikel med det formål, at beskrive livskvaliteten og langsigtede psykosociale senfølger hos kvinder mellem år på diagnosetidspunktet, der 5-10 år tidligere fik diagnosticeret cervix cancer. Metoden var interview af 51 kvinder behandlet for cervix cancer og en kontrolgruppe på 50 alderssvarende kvinder. Resultaterne viste, at kvinderne behandlet for cervix cancer reporterede om flere seksuelle problemer end kontrolgruppen. Disse kvinder med seksuelle dysfunktion havde desuden en ringere livskvalitet. Uløste problemer med reproduktion og problemer i parforholdet viste sig at fortsætte efter endt behandling. 1/3 af kvinderne noterede tristhed over ikke at kunne bære et barn og inhabilitet over at tale åbent om fertilitet. Kvinderne reporterede overordnet om en god livskvalitet, men halvdelen reporterede om frygten for recidiv eller anden cancer. Forfatterne understreger vigtigheden af information til kvinden om potentielle behandlingsfølger i forhold til hendes seksualitet (20) Cervix cancer og rehabilitering Rehabilitering til kvinder med cervix cancer er stigende i og med, at man er blevet bedre til at opspore celleforandringerne, og derved er der flere kvinder der overlever kræftsygdommen. Mange kvinder skal tilbage til familieliv og evt. arbejdsmarkedet efter endt behandling, påvirket fysisk, psykisk og socialt (21). Et af de tilbud der er, er rehabiliteringscenter Dallund, der er det første rehabiliteringscenter i Danmark for kræftramte, og er beliggende på Dallund slot på Fyn. De tilbyder rehabiliteringsophold af op til 6 dages varighed til færdigbehandlede kræftpatienter. Målet for opholdet er at give deltagerne handlemuligheder i form af viden og redskaber tilpasset den enkeltes behov. Opholdets program indeholder bl.a.: samtaler, fysisk genoptræning, kostvejledning og samvær med andre i samme situation. Ved opholdets afslutning udarbejder hver deltager en fremtidsplan, indeholdende ting de selv kan gøre, når de kommer hjem. Endvidere udfylder deltagerne et evalueringsskema over opholdet på Dallund, som er baggrund for løbende forskning i kræftpatienters behov for rehabilitering (22). 10

11 Et andet tilbud er sundhedscenter for kræftramte oprettet af Københavns kommune og Kræftens Bekæmpelse. Sundhedscenteret er beliggende i det indre København og består af en rådgivnings- og rehabiliteringsenhed. Rådgivningsenheden, er til alle med kræft inde på livet, og tilbyder samtaler med andre kræftramte, psykologer eller socialrådgivere. Rehabiliteringsenheden er til borgere i Københavns kommune, og på nuværende tidspunkt kun til mennesker med enten, bryst-, lunge- eller tyk- og endetarmskræft. Der arbejdes på at udvide målgruppen til mennesker med andre typer af kræft. Denne enhed indebærer tilbud indenfor fysisk aktivitet, kostvejledning, undervisning og mulighed for samtaler med andre kræftramte. Rehabiliteringsforløbet er en samarbejdsproces, der er tilpasset den enkeltes behov og muligheder (23). 2.0 Afgrænsning og problemformulering 2.1 Afgrænsning Vi ved nu, at man via screening oftere opsporer cervix cancer i de tidlige stadier, hvilket medfører en god prognose, og derved flere kvinder der kan have behov for rehabilitering. Formålet med rehabilitering er ifølge definitionen, at patienten opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Dette opnås via en samarbejdsproces med fokus på patientens fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. Undersøgelser viser, at kvinderne på lang sigt døjer med seksuelle dysfunktioner, hvilket påvirker deres livskvalitet, samt at sygeplejersker undlader at tale med patienter om seksualitet. Begrebet seksualitet dækker bl.a. over body image, fertilitet og sex- og samliv, hvilket kan have stor betydning for kvindens identitet. Vi finder det derfor yderst interessant, om sygeplejerskens tilgang til kvindens seksualitet har indflydelse på hendes mestring af seksuelle dysfunktioner, samt hvorvidt denne form for rehabilitering samtidig kan have en forebyggende karakter. 11

12 Vi ser kommunikation om seksualitet som et rehabiliterende tiltag, og det er det vi vil have fokus på videre i opgaven. Ovenstående leder os frem til følgende problemformulering: 2.2 Problemformulering Hvilke oplevelser har den cervix cancer behandlede kvinde af sygdommens indvirkninger på hendes kvindelighed og seksualitet, samt hvordan mestrer hun dette? - Og hvilke redskaber kan sygeplejersken anvende i kommunikation om seksualitet med denne kvinde? 3.0 Metode-teorivalg 3.1 Metodevalg Videnskabsteoretisk tilgang Inden for forskningsmetoder findes der to retninger, kvantitativ og kvalitativ. Målet for både kvantitativ og kvalitativ er at finde årsager og sammenhænge, men midlerne er forskellige. Kvalitativ forskning bygger på de bløde humanistiske data. Under disse bløde data hører interview, samtale, stemninger samt lyde og synsindtryk (24). Vores tilgang til empirien er kvalitativt, da den dels tager udgangspunkt i en film, der er opbygget af et interview og dels i en egenfortælling, narrativ. Både filmen og fortællingen tager udgangspunkt i egne oplevelser, herved får man som iagttagere indtryk af personernes oplevelser og følelser. Bløde data bliver analyseret hermeneutisk. Hermeneutik betyder fortolkningslære, hvilket vil sige, at man tolker andre menneskers oplevelser og følelser ud fra egne oplevelser og følelser (25). Et centralt begreb inden for hermeneutikken er forudforståelse, hermed menes, at vi ikke kun opfatter omverdenen gennem vores sanser, men at det rummer en stor portion tolkning. Det er ikke forkert at have forudforståelser, vi kan rent faktisk ikke forstå noget 12

13 uden dem, de findes overalt, det er kun et nyfødt barn der mangler forudforståelser, og det opfatter derfor verden som kaotisk (26) Empiri Vi har valgt at bruge en film som en del af vores empiri. Ved at anvende en film har vi mulighed for at repetere data og derved opdage flere ting. Ved at se filmen med nye fokusområder kan vi få øje på forhold, vi ellers ikke havde set. Endvidere påvirker lyde vores opfattelse af en given situation. Det har stor betydning hvilken kontekst et udsagn siges og opfattes i. Der kan være stor forskel på et udsagn afhængig af, om det er i kombination med gråd eller latter. Tekst, lyd og billeder har begrænset mening når de studeres hver for sig, men giver mening når de undersøges i sammenhæng og i deres kontekst (27). Vi har valgt at benytte filmen I nød og lyst - En film om kræft og seksualitet i analysen i denne opgave. Filmen er udarbejdet af Stine Korst og Venus film med støtte fra Nordic Cancer Union, Pfizer Danmark og Sygekassens Helsefond. Filmen tager udgangspunkt i kræftpatienter der fortæller om deres oplevelser i forhold til sygdommens påvirkning af seksualiteten, herunder de seksuelle dysfunktioner de har oplevet under og efter behandling. Filmens formål er, at bryde tabuer og fordomme hos fagpersoner og omgivelserne. Desuden skulle filmen gerne være et hjælpende redskab til dem der måtte sidde med sygdom, behandling, senfølger og deraf følgende seksuelle problemer af fysisk og psykisk karakter. I filmen er der både par og singler der fortæller om deres individuelle oplevelser af behandlingens påvirkning på seksualiteten. Vi møder de fleste medvirkende i deres eget hjem og tre single kvinder på rehabiliteringscenter Dallund. Filmen er opstillet som et interview, hvor man hører de medvirkendes svar men ikke spørgsmålene. Vi har valgt at tage udgangspunkt i informanterne Kirsten og parret Charlotte og Peter (28). 13

14 Ud over at medvirke i filmen har Charlotte fortalt sin historie i bogen Underlivskræft udarbejdet i samarbejde med KIU 1 (29). Vi har valgt at bruge Charlottes fortælling som empiri til analysen, da hun har haft cervix cancer, og døjer meget med senkomplikationer efter behandlingen. Charlotte beskriver meget detaljeret om sine senkomplikationers indvirkning på kvindelighed, seksualitet og parforhold. Vi vælger at kombinere bogen og filmen, da fortællingen på nogle områder er mere detaljeret i bogen, hvorimod vi i filmen endvidere får mandens oplevelser samt de nonverbale udtryk. Vi har ligeledes valgt at bruge Kirstens oplevelser, da Kirsten er opereret for østrogenbetinget mammae cancer og i den forbindelse har fået stråler på underlivet, hvorfor hun har nogle af de samme bivirkninger/senkomplikationer som Charlotte. Vi har valgt at bruge Kirsten, da der både er ligheder og forskelle i Kirstens og Charlottes sygdom, behandling og oplevelser Analysemetode På baggrund af den kvalitative tilgang til vores empiri vil vi indledningsvis i analyseprocessen anvende en induktiv metode, og via Steiner Kvales meningskondensering udlede temaer ud fra informanternes udsagn i empirien. Herefter vil vi arbejde videre i analyseprocessen ved at koble relevante teorier fra litteraturen til de fundne temaer. Disse teorier vil vi anvende til at analysere vores empiri ud fra. Det vil sige, at vi til hvert tema vil hive relevante citater ud fra filmen og narrativet, og derefter koble det til den valgte teori og analysere ud fra dette. Når vi anvender citater vil vi opgive hvilken kvinde/mand der siger det, men ikke om vi har det fra filmen eller narrativet, da både filmen og narrativet er med informanternes egne ord. Steiner Kvale (Kvale) var professor i pædagogisk psykologi og internationalt anerkendt inden for kvalitativ forskning. Vi vil som tidligere nævnt anvende Kvales teori om meningskondensering, der er en metode til at beskæftige sig 1 Patientforeningen for kvinder der har eller har haft kræft i underlivet. 14

15 systematisk med data, der forbliver udtrykt i almindeligt sprog, og derved ikke nødvendigvis omdannes til kvantitative udtryk. Analysen af et interview omfatter fem trin, hvor man på første trin læser hele interviewet, så man derved får en fornemmelse af helheden. På andet trin defineres de naturlige meningsenheder, som interviewpersonerne udtrykker. Derefter tematiseres de udsagn der dominerer ud fra interviewpersonernes synspunkter på tredje trin. Det fjerde trin består i, at stille spørgsmål til meningsenhederne for at finde frem til om de udledte temaer kan belyse undersøgelsens formål. På det femte og sidste trin knyttes meningsenhederne sammen til et deskriptivt udsagn, dækkende over hver deres tema (30). Ved at anvende denne metode til analysen kan vi tage udgangspunkt i informanternes udsagn og få delt udsagnene op i temaer, så tilgangen gøres mere overskuelig. Således gennemgik vi indledningsvis i vores analyseproces vores empiri ud fra ovenstående fem trin. Trin 1 Første gang vi så filmen var med det formål at se, om den indeholdte empiri vi kunne bruge i vores undersøgelse. Vi fandt, at en af de medvirkende i filmen var en kvinde vi desuden havde en fortælling af i vores litteratur. Derfor fandt vi det interessant at se, hvordan vi kunne supplere disse to medier. Hermed dannede vi os et helhedsindtryk af både filmen og narrativet. Trin 2 Da vi efterfølgende så filmen igen, var det med det fokus at begrænse vores dataindsamling, hvorfor vi kun havde fokus på tre af de medvirkende kvinder. Disse kvinder var henholdsvis behandlet for cervix, ovarie- og mammae cancer, hvoraf de to første var ledsaget af deres partner. Vi indsamlede data ved at skrive noter til hvad disse deltagere verbalt og nonverbalt formidlede. I denne proces anvendte vi Hilde Eide og Tom Eides teori om verbal og nonverbal kommunikation (31) til at observere informanternes udsagn. Vi valgte at reducere i datamaterialet således, at vi nu fokuserer på kvinden med mammae 15

16 cancer (Kirsten), samt kvinden med cervix cancer og hendes mand (Charlotte og Peter). Vi har transkripteret scenerne med vores informanter og derefter udtrukket meningsenheder fra deres synspunkt, som vi ser dem. Vi har under hver informant skrevet en liste over hvilke meningsenheder de hver især belyser i interviewet. Trin 3 Vi har her set på informanternes meningsenheder og samlet dem der efterfølgende kan høre under hvert deres tema, for på den måde at finde frem til, hvilke områder der dominerer ud fra informanternes udsagn. Trin 4 Da vi i trin tre havde samlet meningsenhederne, skulle vi herefter vurdere hvorvidt disse kan anvendes til, at belyse vores undersøgelses formål. Dette gjorde vi ved at stille relevante spørgsmål til hvert tema. Herved fandt vi frem til de temaer, vi videre vil bruge i analysen, og henkastede dem vi ikke fandt relevante. Trin 5 Til hvert af de temaer vi fandt kan vi nu formulere et deskriptivt udsagn dækkende over meningsenhederne. De temaer vi endte med er følgende: Manglende information Kommunikation om seksualitet Kvindelighed Mestring af sygdom Ud fra disse fire temaer kan vi nu arbejde videre med de teorier, vi finder mest anvendelig til at analysere vores empiri ud fra. Vi vil benytte analysen af disse fire temaer til at kunne besvare problemformuleringens første del, altså hvilke oplevelser kvinden har af sygdommens indvirkning på hendes kvindelighed og 16

17 seksualitet, samt hvordan hun mestrer disse. Til at belyse anden del af problemformuleringen omhandlende, hvilke redskaber sygeplejersken kan anvende i kommunikationen om seksualitet, vil vi udarbejde afsnittet: Hvordan kan sygeplejersken kommunikere om seksualitet?. 3.2 Teorivalg Tema 1: Manglende information Til dette tema vil vi anvende Hilde og Tom Eides (Eide og Eide) kommunikationsteori. Hilde Eide (f. 1953) er uddannet sygeplejerske og cand.polit., og er højskolelektor i psykologi. Tom Eide (f. 1951) er forsker, dr. Phil i nordisk litteratur og koordinator ved etikprogrammet ved Oslos universitet. Kommunikationsteorien er beskrevet i bogen Kommunikasjon i Relasjoner Samhandling, konfliktløsning, etikk. Bogen bygger på to hovedsynspunkter: at kommunikation er grundlæggende i sygeplejen og, at kommunikations- og samtalefærdigheder kan læres og udvikles (31). Den del af kommunikationsteorien vi vil fokusere på, handler om hvilke konsekvenser det har for patienterne ikke at modtage information, samt måden information formidles på Tema 2: Kommunikation om seksualitet Dette tema vil vi belyse ved at se på hvad seksualitet indebærer, hvad det betyder for mennesket i dag samt sygdommens påvirkning af seksualiteten. Dette vil vi belyse for at se om det er et problem som sygeplejersken skal tage fat på, og i så fald hvorfor det er vigtigt at tage hånd om. Dette vil vi gøre via bogen: Krop, sygdom og seksualitet redigeret af Christian Graugaard, Bo Møhl og Preben Hertoft. Christian Graugaard er læge, ph.d. og lektor i sexologi ved Københavns universitet. Bo Møhl er ledende psykolog ved Rigshospitalets psykiatriske afdeling. Preben Hertoft er speciallæge i neurologi og psykiatri, leder af sexologisk klinik og professor i klinisk sexologi ved Københavns universitet. Derudover er Niels Peter Agger cand.psyk. og tidligere centerleder i kræftens bekæmpelse medforfatter (37). Vi mener, at det er relevant at fokusere på, hvilken betydning seksualiteten har, og hvordan sygdom kan påvirke denne. 17

18 3.2.3 Tema 3: Kvindelighed Bachelorprojekt Til dette tema vil vi anvende Bob Prices teori om body image. Bob Price er engelsk sygeplejerske, og har bl.a. skrevet bogen Body image Nursing concepts and care. Under body image begrebet hører tre begreber: body reality, body ideal og body presentation, der alle er essentielle for menneskets samlede kropsopfattelse. Ifølge Bob Price er det en livslang udfordring at opretholde et normalt body image, da disse tre komponenter konstant ændrer sig. Da dette er en udfordring for en rask person, kan man forestille sig, hvilken endnu større udfordring det må være for en syg person. Vi har valgt at gøre brug af Bob Prices teori om body image, da mange af de kvinder der er behandlet for cervix cancer oplever en ændring i deres kropsopfattelse, der således kan påvirke kvindens seksualitet (32). Endvidere har vi til dette tema valgt at supplere primærlitteraturen med kapitlet Body image skrevet af Lise Bjerrum Thisted, sygeplejerske, fra bogen Mennesker med kræft Sygepleje i et tværfagligt perspektiv, da den beskriver body image i forhold til mennesker med kræft. Desuden er body image modellen illustreret med problemet hårtab som eksempel i dette kapitel (16) Tema 4: Mestring af sygdom For at belyse påvirkningen af patientens mestringsevne vil vi anvende Aaron Antonovskys (Antonovsky) mestringsteori. Antonovsky ( ) var amerikansk professor i medicinsk sociologi, og har bl.a. skrevet bogen Helbredets mysterium (33). Ud fra denne bog vil vi tage udgangspunkt i mestringsteorien Oplevelse af sammenhæng (OAS) som indeholder begreberne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, da Antonovsky mener, at disse tre begreber har betydning for patienters mestring af sygdom. Vi vil bruge denne teori til at finde frem til hvordan kvinderne mestrer deres sygdom og seksualitet Hvordan kan sygeplejersken kommunikere om seksualitet? I dette afsnit vil vi på baggrund af analysen af de ovenstående temaer fremhæve hvilke konsekvenser sygdommen, behandlingen og personalets tilgang har haft 18

19 for vores informanter. Til disse konsekvenser vil vi koble teorier om metoder, der evt. kan gøre det lettere for sygeplejersken at kommunikere om seksualitet. Dette vil vi gøre ud fra Jack Annons teori om PLISSIT-modellen og Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forhold. Jack Annon ( ) var amerikansk psykolog og psykoterapeut og har i bogen "Handbook of sex therapy" illustreret PLISSIT-modellen, der er en metode til at kommunikere om seksualitet, der anvendes af mange sexologer (34). Denne model finder vi relevant, da den har særligt fokus på samtale om seksualitet for forskellige fagpersoner. Vi vil supplere primærlitteraturen om PLISSIT-modellen med bogen: Seksualitet En omsorgsdimension af Lene Sigaard, da den kommer med konkrete eksempler i forhold til PLISSIT-modellen, samt illustrerer modellen via en trekant (35). Joyce Travelbee (Travelbee) ( ) var amerikansk sygeplejerske, og har skrevet bogen Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje, hvor hovedtanken er, at sygeplejersken skal skabe et menneske-til-menneske-forhold for, at sygeplejersken og patienten forholder sig til hinanden som unikke personer og ikke som sygeplejerske og patient (36). Vi mener, at denne teori er relevant, da det kan være en fordel at have skabt en relation, når der skal tales om seksualitet. 4.0 Analyse 4.1. Præsentation af informanterne Charlotte og Peter Charlotte og hendes mand Peter er begge 35 år. Charlotte fik konstateret cervix cancer da hun var 29 år, fire mdr. efter hun havde født deres andet barn. Charlotte fik fjernet underlivet og lymfeknuder, og fik 25 udvendige strålebehandlinger. Charlotte har haft og har fortsat mange bivirkninger af behandlingen, bl.a. lymfødem, sarte slimhinder og er følelsesløs fra navlen til skamlæberne. Lymfødemet gør, at hun fortsat skal gå til lymfedrænage to til tre gange om mdr. og at hun resten af livet skal gå med kompressionsstrømpebukser, hvilket påvirker hendes livskvalitet, kvindelighed og seksualitet (28). 19

20 4.1.2 Kirsten Bachelorprojekt Kirsten er 43 år, hun fik fjernet det ene bryst grundet mammae cancer, ni mdr. før filmen blev optaget. Da Kirstens mammae cancer type var østrogenbetinget fik hun desuden stråler på underlivet, hvilket gav yderligere bivirkninger, udover det at skulle tackle at miste sit bryst. Kirsten gik et stykke tid efter operationen ned med en depression. Kirsten fortæller i filmen, hvordan det har været for hende at få fjernet et bryst, og hvordan det har påvirket hendes kvindelighed og seksualitet, samt hvordan hun formåede at overvinde sin depression (28). 4.2 Tema 1: Manglende information Vores tre informanter reporterer alle om manglende information i forbindelse med behandlingsforløbet på hospitalet, hvilket kan ses i følgende citat: Charlotte: Jeg fik 25 udvendige strålebehandlinger på underlivet, og det har i hvert fald givet nogle senvirkninger som jeg ikke helt var blevet informeret om, Peter supplerer: Og man kan sige at hvis vi havde vidst det fra starten, vi havde nok handlet på samme måde, men vi havde måske været mere forberedt på situationen (28). Ifølge Eide og Eide kan manglende information om sygdom, behandling og bivirkninger føre til utryghed og forvirring, som kan forstærke følelsen af smerte og ubehag. Den rette information giver patienten tryghed og hjælp til at kunne forudse og forberede sig på den kommende situation, og vil styrke oplevelsen af kontrol. En grundtanke inden for kontrolperspektivet er, at information fremmer mestring. Ovenstående gælder ligeledes for dårlige nyheder, Eide og Eide henviser til Folkman og Lazarus, der påpeger, at viden om selv det mest negative resultat kan øge oplevelsen af kontrol og reducere stress, især når usikkerhed er alternativet (31). Dette viser, at fordi Charlotte og Peter ikke havde fået tilstrækkelig information, har de ikke haft de bedste forudsætninger for at til- eller fravælge sig behandlingen samt være forberedt på mulige bivirkninger og senkomplikationer. 20

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Kvinder, kræft og seksualitet Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Sygeplejerske og sexologisk vejleder Ditte Maria Bjerno Nielsen, 2014 Hvem er jeg? Uddannet fra Sygeplejerskeuddannelsen København i 2008 Ansat

Læs mere

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter?

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Arbejdssituation Jeg har dage hvor jeg faktisk ikke kan gå, og må blive hjemme fra arbejde. Jeg arbejder stadig på nedsat

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, april 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns

Læs mere

Køn, krop og kræft. Kønnet på Dagsordenen Torsdag den 13. marts Lene Seibæk, forskningssygeplejerske, lektor, ph.d., AUH

Køn, krop og kræft. Kønnet på Dagsordenen Torsdag den 13. marts Lene Seibæk, forskningssygeplejerske, lektor, ph.d., AUH Køn, krop og kræft Kønnet på Dagsordenen Torsdag den 13. marts 2014 Lene Seibæk, forskningssygeplejerske, lektor, ph.d., AUH Præsentation Gynæklogisk-obstetrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Klinisk

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Hvad er seksualitet (WHO s def.)

Hvad er seksualitet (WHO s def.) Dagens program 1. Hvad er seksualitet 2. Definition af seksuel sundhed 3. Den bio-psyko-sociale model 4. Fra diagnose til hverdag 5. Fordele ved intimitet og sex 6. Den seksuelle onde cirkel 7. PLISSIT

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Gynækologisk kræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Gynækologisk kræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret maj 2011

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Anette Højer Mikkelsen Specialist i sexologisk rådgivning Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur. Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi

Anette Højer Mikkelsen Specialist i sexologisk rådgivning Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur. Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi Når sexlivets krydderi må undværes Hvordan inddrages fund fra et studie af patienter og partner oplevelser af sexlivets forandringer efter operation i en klinisk praksis, hvor patient og pårørendeinddragelse

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12. Sexologi og dermatologisk sygepleje Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.15 Program Definitioner Sexologisk opmærksomhed Motiver til sex Dermatologiske

Læs mere

Hjernetumorer og seksualitet. Hjernetumordagen 1. april 2014 Ellids Kristensen Overlæge, klinisk lektor

Hjernetumorer og seksualitet. Hjernetumordagen 1. april 2014 Ellids Kristensen Overlæge, klinisk lektor Hjernetumorer og seksualitet Hjernetumordagen 1. april 2014 Ellids Kristensen Overlæge, klinisk lektor Hvad betyder seksualiteten for parforholdet? Sex og orgasme opløser spændinger og får os til at slappe

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose

Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose 4. NATIONALE NEUROKONFERENCE onsdag d. 25. maj 2016 Marian Petersen sygeplejerske., DM.Sc. Neurocentret Rigshospitalet Seksualitet

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Lone Jørgensen Klinisk Sygeplejespecialist, SD, cand.cur., ph.d. studerende Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Samtale om seksualitet

Samtale om seksualitet Samtale om seksualitet - Samtaler med 14 kvinder i alderen 15-30 år set akut i Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, København Af sygeplejerske Charlotte Ejsing Sex?? Prævention? Forældre?? Kæreste???????????????

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Mænd som syge, mænd som patienter

Mænd som syge, mænd som patienter Mænd som syge, mænd som patienter Rigshospitalet Patienttilfredshed Spørgeskemaundersøgelse med 6.807 patienter indlagt 2004 i H:S Gennemgående stor tilfredshed Men især er behov for forbedringer på områder

Læs mere

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Program D. 11. oktober 2016 kl. 13.00-16.00 Sygeplejerskeuddannelsen Odense UC Lillebælt, Salen Få gode idéer og et fagligt skub Nyuddannede

Læs mere

NÅR KÆRLIGHEDEN BLIVER SVÆR

NÅR KÆRLIGHEDEN BLIVER SVÆR NÅR KÆRLIGHEDEN BLIVER SVÆR ELSE OLESEN NÅR KÆRLIGHEDEN BLIVER SVÆR for patienter og pårørende NÅR KÆRLIGHEDEN BLIVER SVÆR for patienter og pårørende 2014 Else Olesen & Forlaget SAXO 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet ifølge undersøgelsen At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Program D. 11. oktober 2016 kl. 13.00-16.00 Sygeplejerskeuddannelsen Odense UC Lillebælt, Salen Få gode idéer og et fagligt skub Nyuddannede

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014 Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 1, uge 8-9, forår 014 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 7-8, 014 Læringsudbytte: Redegøre for særlig

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Kontrolforløb evidens eller vanetænkning? Kræftpatientens syn på kontrolforløb. Janne Lehmann Knudsen Kræftens Bekæmpelse 9.

Kontrolforløb evidens eller vanetænkning? Kræftpatientens syn på kontrolforløb. Janne Lehmann Knudsen Kræftens Bekæmpelse 9. Kontrolforløb evidens eller vanetænkning? Kræftpatientens syn på kontrolforløb Janne Lehmann Knudsen Kræftens Bekæmpelse 9. September 2009 Hvor mange liv ville blive kunnet reddet eller forlænget ved en

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Kræftrehabilitering.

Kræftrehabilitering. Kræftrehabilitering Lektor, læge, ph.d. Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Forskningsenheden for Almen Praksis Syddansk Universitet dgilsaa@health.sdu.dk Fem forskningsgrupper Rehabilitering

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

At være pårørende til en kræftpatient

At være pårørende til en kræftpatient Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens Grønvold, MD, Ph.D., DrMedSci Lone Ross Nylandsted, MD, Ph.D. Program Baggrund

Læs mere

Livet med en ICD. - En undersøgelse af en gruppe menneskers møde i ICD cafeen.

Livet med en ICD. - En undersøgelse af en gruppe menneskers møde i ICD cafeen. Livet med en ICD - En undersøgelse af en gruppe menneskers møde i ICD cafeen. Kardiologisk afdeling 2010 Det tages udgangspunkt i klinisk praksis. et stigende antal danskere får en ICD en hverdag præget

Læs mere

Forskerdag 10 november 2010

Forskerdag 10 november 2010 Forskerdag 10 november 2010 Psykosocial indsats i familier med en kræftsyg forælder. cand.psyk. Inge Merete Manuel Sundhedspsykolog. Palliativt Team Fyn Pilot projekt børn i kræftramte familier i Palliativt

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Ældre og sexualitet. Spørgsmålene og fordommene er mange, når det kommer til ældre og sex.

Ældre og sexualitet. Spørgsmålene og fordommene er mange, når det kommer til ældre og sex. Ældre og sexualitet Underviser Hvordan håndterer plejeinstitutionerne ældres seksualitet? Er der nogen retningslinier på området? Har ældre overhovedet en seksualitet? Spørgsmålene og fordommene er mange,

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Hvilke ønsker og ideer har mundhule- og strubekræftpatienter til rehabilitering. Et kvalitativt studie lavet i samarbejde mellem:

Hvilke ønsker og ideer har mundhule- og strubekræftpatienter til rehabilitering. Et kvalitativt studie lavet i samarbejde mellem: Hvilke ønsker og ideer har mundhule- og strubekræftpatienter til rehabilitering Et kvalitativt studie lavet i samarbejde mellem: Hvem er vi? Margarete Pfau Stud.cand.scient.san.publ Brobygger i Social

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Min historie med senfølger

Min historie med senfølger 7/5--2011 Min historie med senfølger v. Jette Schmidt Boje Foreningen for Kræftoverlevere med Senfølger PRÆSENTATION AF EN HISTORIE OM BRYSTKRÆFT OG SENFØLGER Ved SKA TEMAEFTERMIDDAG OM SENFØLGER FOR KRÆFTSYGEPLEJERSKER

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Hjertepatienters behov for psykosocial støtte i rehabiliteringen. med særligt fokus på angst og depression

Hjertepatienters behov for psykosocial støtte i rehabiliteringen. med særligt fokus på angst og depression Hjertepatienters behov for psykosocial støtte i rehabiliteringen med særligt fokus på angst og depression Disposition Baggrund Formål Design, metode og teori Hvad fandt jeg frem til Konklusion Baggrund

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Hvilke teorier, primært sygeplejeteorier, satte sig spor hos de studerende samt hvilke problematikker var de optaget af i 2001 uddannelsen?

Hvilke teorier, primært sygeplejeteorier, satte sig spor hos de studerende samt hvilke problematikker var de optaget af i 2001 uddannelsen? Hvilke teorier, primært sygeplejeteorier, satte sig spor hos de studerende samt hvilke problematikker var de optaget af i 2001 uddannelsen? ANALYSE AF HVILKE TEORIER, PRIMÆRT SYGEPLEJETEORIER, DE STUDERENDE

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere