JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN

2 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove. Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, lov om ekspropriation til byudvikling, by- og landzoneloven samt (delvist) lov om sommerhuse og camping. Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. KOMMUNEPLAN Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i de mere detaljerede lokalplaner. Kommuneplanen udarbejdes indenfor rammerne af en godkendt regionplan. Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Struer Kommunes Byråd har den 14. august 2001 vedtaget Kommuneplan KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMMELSER Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur. LOKALPLAN Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, hvad der skal ske i de enkelte områder i kommunen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers placering osv. Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage borgerne i de ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplaner tinglyses på de enkelte berørte ejendomme. BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægter modsvares efter kommuneplanlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksisterende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst af lokalplaner. Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner tinglyst på de enkelte ejendomme. BY- OG LANDZONE SAMT SOMMERHUS- OMRÅDE Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig bebyggelse. Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes til landbrug, skovbrug og fiskeri. Sommerhusområder er områder udlagt til sommerhusbebyggelse.

3 INDHOLD 1 INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OFFENTLIGHEDSPERIODE LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 7 2 EKSISTERENDE FORHOLD OMRÅDETS AFGRÆNSNING OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE LANDSKABELIGE FORHOLD EKSISTERENDE TEKNISKE FORHOLD 9 3 IDÉ OG INDHOLD LOKALPLANENS IDÉ LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING TRAFIKBETJENING 11 VISUALISERINGER BEBYGGELSENS OMFANG OG KARAKTER FRIAREALER PLANENS REALISERING 15 4 ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN 2001 FOR RINGKJØBING AMT STRUER KOMMUNEPLAN LOKALPLANER HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE KYSTNÆRHEDSZONEN FREDNINGSFORHOLD MILJØFORHOLD FORSYNING SERVITUTGENNEMGANG LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 18 5 KOMMUNEPLANTILLÆG NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR LOKALPLAN NR. 266

4 INDHOLD LOKALPLAN NR LOKALPLANENS BESTEMMELSER 25 1 LOKALPLANENS FORMÅL 27 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 27 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 27 4 UDSTYKNINGER 27 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 27 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 28 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 28 8 UBEBYGGEDE AREALER 28 9 TEKNISKE INSTALLATIONER FORUDSÆTNINGER FOR NY IBRUGTAGNING OPHÆVELSE AF LOKALPLANER OPHÆVELSE AF SERVITUTTER VEDTAGELSESPÅTEGNING 30

5 R E D E G Ø R E L S E N

6 KAPITEL 1 6 LOKALPLAN NR. 266

7 1 INDLEDNING 1.1 LOKALPLANENS BAG- GRUND Med nedrivning af en ældre ejendom på hjørnet af Bredgade og Smedegade, er der åbnet mulighed for opførelse af nybyggeri på arealet. Grunden har været sendt ud i et kombineret udbud med projekt. Der indkom i alt fire bud med tilhørende projekter. Byrådet besluttede at udpege et fritliggende højhus til realisering på grunden. Projektet omfatter et 9-etagers punkthus med butik i stueetagen, liberale erhverv på 1. sal og muligvis 2. sal samt boliger i de øvrige etager. Punkthuset placeres på hjørnet af Smedegade og Bredgade, mens arealet syd for Grand Hotel og Kommandobroen friholdes for bebyggelse og indrettes til torverum. Den eksisterende lokalplan for området er utidssvarende, hvorfor nærværende lokalplan er udarbejdet som grundlag for byggeri på denne centrale grund i byen. 1.2 LOKALPLANENS FOR- MÅL Det er lokalplanens formål at opstille retningslinier for områdets anvendelse, for byggeriets placering og ydre fremtræden samt for friarealernes udformning. Lokalplanen skal således give regulerende bestemmelser for områdets anvendelse, byggeriets omfang, udformning og placering, adgangsforhold, parkering, beplantning samt friarealer. 1.3 OFFENTLIGHEDSPERIODE For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse, fremlægger Byrådet et forslag til lokalplan i mindst 8 uger. Det samme gælder for kommuneplantillæg. Forslag til lokalplan nr. 266 er derfor fremlagt i perioden fra den 27. januar 2004 til den 24. marts Eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag skal senest den 24. marts 2004 være modtaget af Planafdelingen, Østergade 13, 7600 Struer eller på Lokalplanen er udarbejdet af Planafdelingen. Søren Andersen Arkitekter A/S har udarbejdet visualiseringer gengivet i lokalplanen. 1.4 LOKALPLANENS MID- LERTIDIGE RETSVIRK- NINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder ifølge Lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

8 KAPITEL 2 Fjordvejen Jernbane Østergade Posthus Smedegade Musikskolen Tegltorvet Folkets Hus Bredgade 8 LOKALPLAN NR. 266

9 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 OMRÅDETS AFGRÆNS- NING Området afgrænses som vist på luftfoto på modstående side. 2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m 2. Området er omfattet af lokalplan nr. 168, som ved lokalplanens endelige vedtagelse ophæves for området. En mindre del af området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 16, som ligeledes ophæves for området. Hele området er beliggende i byzone. 2.3 OMRÅDETS NUVÆ- RENDE ANVENDELSE Området anvendes ved udarbejdelse af lokalplanen til hotel- og restaurationsvirksomhed, beboelse samt parkering. En del af området henligger som grusplads efter nedrivning af en ældre ejendom. 2.4 OMRÅDETS PLACE- RING I BYEN Lokalplanområdet er beliggende i Struer Midtby med en meget central placering ved ét af byens vigtige vejkryds. Her er samlet 3 af byens store institutioner: Musikskolen mod syd, Folkets Hus mod syd-øst samt posthuset mod øst. Posthuset ligger på den modsatte side af Bredgade og vil sammen med et kommende byggeri indenfor lokalplanområdet være med til at danne port ned mod havnen og midtbyen. Vest for lokalplanområdet ligger et større offentligt parkeringsområde langs med Smedegade. 2.5 EKSISTERENDE TEKNI- SKE FORHOLD EKSISTERENDE VEJNET Langs områdets østlige afgrænsning forløber Bredgade, som er en af byens hovedfærdselsårer. Mod vest afgrænses området af parkeringsareal med tilkørsel fra Smedegade BYSTIEN Langs med gågadens bagbygninger ud mod parkeringsarealet løber Bystien. Selve stiens forløb kan i forbindelse med nybyggeri ændres, så den på en passende måde kan indgå i områdets indretning. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

10 VISUALISERINGER AF PROJEKTFORSLAGET Vandtårnet Højhus Det blå tårn KAPITEL 3 Punkthusbyggeri set fra Fjordvejen ved indkørslen til Bremdal Punkthusbyggeri set fra ydermolen ved Nordkajen 10 LOKALPLAN NR. 266

11 3 IDÉ OG INDHOLD 3.1 LOKALPLANENS IDÉ Lokalplanen skal skabe rammer for opførelse af det projekt, som Byrådet ønsker realiseret på grunden. Området har en meget central beliggenhed i byen, og det kommende byggeri vil stå som en tydelig markering af overgangen til midtby og havn. Området omkring krydset Smedegade /Bredgade fremstår i dag noget diffust og forblæst uden egentlig bymæssig sammenhæng. I forbindelse med nyopførelse af Folkets Hus og renovering af de tilstødende udearealer vil ny bebyggelse på hjørnet overfor musikskolen kunne være med til at samle området til en ny bymæssig helhed. Det er ikke lokalplanens formål at lave yderligere regulering af eksisterende bebyggelse INTENTIONERNE I DET KONKRETE PROJEKT Projektet omfatter et højhusbyggeri i 9 etager med en bygningshøjde på maks. 28 m. Stueetagen indrettes til butiksformål, 1. salen og evt. 2. salen indrettes til liberale erhverv, mens de øvrige etager udlægges til boligformål. Der er disponeret med blandede boligformer, således at der både er ejer-, lejer- og andelsboliger. 3.2 LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING Område II Området udlægges til bolig- og erhvervsformål. I området kan indrettes bebyggelse til butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, klinikker samt beboelse. Område III Området udlægges til friareal. Område IV Området udlægges til offentligt parkeringsareal. 3.3 TRAFIKBETJENING Der lægges med lokalplanen ikke op til en ændring af områdets trafikbetjening. De trafikale årer vil fortsat være Smedegade og Bredgade PARKERING Projektet omfatter en etablering af en p-kælder til forsyning af nybyggeri samt erstatning for eksisterende p-pladser, som nedlægges i forbindelse med byggeriet. REDEGØRELSEN Der etableres adgang til p-kælder fra eksisterende p-areal, hvilket medfører nedlæggelse og nyindretning af eksisterende p-båse indenfor lokalplanområdet. P-kælder under bygning og friarealer Området underopdeles i fire delområder, som det fremgår af lokalplanens kortbilag. Område I Området udlægges til boligformål samt til erhvervs- og butiksformål. Indenfor området må opføres ny bebyggelse til beboelse samt liberale erhverv såsom butikker, kontorer, klinikker o.lign. LOKALPLAN NR

12 VISUALISERINGER Skitser over udformning af punkthusbyggeri samt mulig udformning af torveanlæg - bemærk højhuset er her udformet med 8 etager. 12 LOKALPLAN NR. 266

13 Punkthusbyggeri set fra biblioteket i Smedegade VISUALISERINGER Punkthusbyggeri set fra parkeringsplads på Tegltorvet LOKALPLAN NR

14 KAPITEL BEBYGGELSENS OM- FANG OG KARAKTER BYGNINGSHØJDER OG BEBYGGELSESPROCENT Område I Bebyggelse indenfor område I må opføres i op til 9 etager og med en maksimal bygningshøjde på 28 m. Område II Bebyggelse indenfor område II må opføres i op til 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 18 m BEBYGGELSENS PLACE- RING Område I Bebyggelse indenfor område I skal opføres med facade i gadelinie mod Bredgade. Bebyggelsen skal indgå i et centralt byområde, og det er således vigtigt, at bygningen er med til at definere et præcist og samlet byrum. Område II Bebyggelse indenfor område II skal bevares, og må ikke ændres eller nedrives uden Byrådets godkendelse BEBYGGELSENS YDRE Område I Ny bebyggelse skal opføres i en arkitektur, der afspejler den tid, det er opført i. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal udføres med en høj arkitektonisk kvalitet med en velproportioneret og varieret facadeudformning. Punkthusbyggeri set fra Bredgade Facade mod nyt torveareal Facade mod Smedegade 14 LOKALPLAN NR. 266

15 Område II Grand Hotels oprindelige bygninger er omfattet af den bevarende lokalplan for Struer Kommune. Ombygning af de eksisterende bygninger skal derfor ske efter retningslinierne i lokalplan nr. 234 samt den tilhørende vejledning om bygningsbevaring. 3.5 FRIAREALER Gårdarealet mellem Grand Hotel og nybyggeri mod Bredgade udlægges til friareal. Arealet skal udføres med materialer af høj arkitektonisk kvalitet, og udformes med en bymæssig torvekarakter (jf. fotos nedenfor). Ved anlæggelse af friarealer skal der gøres brug af rumskabende elementer til markering af gadelinie samt definering af opholdsarealer. Otto Krabbes Plads, Vesterbro, København REDEGØRELSEN Grand Hotels facade mod gågaden Jarmers Plads, København K 3.6 PLANENS REALISERING AN-Byg, Struer har i samarbejde med Søren Andersen Arkitekter A/S udarbejdet projektforslaget, som ligger til grund for udarbejdelse af lokalplanen. Grand Hotels facade mod Bredgade AN-Byg er bygherre og udarbejder som sådan planen for bebyggelsens samt friarealers realisering. LOKALPLAN NR

16 KAPITEL 4 16 LOKALPLAN NR. 266

17 4 ANDEN PLANLÆGNING 4.1 REGIONPLAN 2001 FOR RINGKJØBING AMT Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2001 for Ringkjøbing Amt. 4.2 STRUER KOMMUNE - PLAN Lokalplanens område er omfattet af rammeområde 1.C.1 i Struer Kommuneplan Lokalplaner for området skal sikre at: Områdernes anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål, bebyggelsesprocenten for hvert enkelt område under ét ikke overstiger 150, bebyggelsen ikke opføres i mere end 4 etager med en maks. bygningshøjde på 18 m, bebyggelse m.h.t. karréstruktur og etablering af butikker, liberale erhverv, boliger, beplantning m.v. opføres og indrettes efter de retningslinier, som fremgår af strukturafsnittet, der etableres opholdsarealer til den fremtidige boligbebyggelse i et rimeligt omfang, og der etableres parkeringspladser i overensstemmelse med gældende parkeringsregulativ. Da projektets bygningshøjde overskrider kommuneplanens rammer vedr. maksimale bygningshøjder, er der udarbejdet medfølgende tillæg nr. 2 til Struer Kommuneplan Tillægget ændrer den maksimale bygningshøjde til 28 m, og med maks. ni etager. 4.3 LOKALPLANER Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr En mindre del af området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 16. Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophæves lokalplan nr. 168 samt byplanvedtægt nr. 16 for området. Grand Hotel er endvidere omfattet af lokalplan nr. 234 en bevarende lokalplan for Struer Kommune. Lokalplanen ophæves ikke. 4.4 HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE Struer Byråd har vedtaget at gennemføre helhedsorienteret byfornyelse af Struer midtby i overensstemmelse med det byfornyelsesprogram, der i foråret 2002 er udarbejdet og vedtaget af Byrådet. Indsatsen koncentreres omkring Folkets Hus og Smedegadeforløbet fra Tegltorvet til Anlægsvej. Lokalplanområdet indgår som en del af dette areal. 4.5 KYSTNÆRHEDSZONEN Lokalplanområdet ligger som det øvrige Struer indenfor kystnærhedszonen omkring Venø Bugt og Kilen. Ifølge Planloven skal der redegøres for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Lokalplanområdet er en del af et eksisterende tætbyområde, med omkringliggende bymæssig bebyggelse. Projektets påvirkning af byens profil fremgår af visualiseringer s FREDNINGSFORHOLD Der er inden for lokalplanområdet ikke registreret nogle forhold, der berører fredningsinteresser. LOKALPLAN NR. 266 REDEGØRELSEN 17

18 KAPITEL MILJØFORHOLD FORURENINGSFOR- HOLD Der skal gøres opmærksom på 70 og 71 i Lov om forurenet jord. 70. Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om en jordforurening, skal kommunalbestyrelsen underrette amtsrådet herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. 71 stk Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Stk. 2. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når amtsrådet har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Amtsrådet underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om sin afgørelse. Der er tidligere foretaget en undersøgelse af mulig forurening af matr. nr. 13d, Struer. Ringkjøbing Amt konstaterede en mindre forurening af gasolie, som ved efterfølgende beregninger viste, at forureningen ikke vil udgøre en trussel mod indeklimaet i et evt. byggeri på grunden. Ejendommen er derfor udgået af amtets kortlægning iht. Lov om forurenet jord. Ejendommene Østergade 24/Bredgade 4 og matr. nr. 33e, Struer på hjørnet af Bredgade og Smedegade er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje, da der i periode fra før 1950 til ca. 1968/70 har været autoværksted og benzinsalg på ejendommen STØJFORHOLD Lokalplanområdet er beliggende op til en stærkt trafikeret hovedfærdselsåre i byen. Det skal derfor dokumenteres at nybyggeri overholder gældende støjgrænseværdier for bolig- og erhvervsbyggeri. 4.8 FORSYNING VANDFORSYNING Lokalplanområdet er i Vandforsyningsplanen for Struer Kommune af 20. marts 1997 omfattet af forsyningsområde 1, der forsynes af Struer Forsyning Vand A/S VARMEFORSYNING Lokalplanområdet kan fjernvarmeforsynes af Struer Forsyning Fjernvarme A/S. Ny bebyggelse i området skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen SPILDEVAND Området er omfattet af kloakopland A61 i Struer Kommunes spildevandsplan ELFORSYNING Området forsynes med el fra Struer Forsyning Elnet A/S. 4.9 SERVITUTGENNEM- GANG Der er foretaget servitutgennemgang ved landinspektør. Ved lokalplanforslagets endelige vedtagelse slettes der servitutter i medfør af Planlovens 15, stk. 2, nr. 16. (Se lokalplanens bestemmelser 13, stk.1) LOKALPLANENS RETS- VIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning, 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 18 LOKALPLAN NR. 266

19 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

20 20 LOKALPLAN NR. 266

21 KOMMUNEPLANTILLÆG

22 KAPITEL 5 22 LOKALPLAN NR. 266

23 5 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 1.C.1 1.D.17 Nyt rammeområde 1.C.2 TILLÆG NR. 2 Ved lokalplanens endelige vedtagelse udlægges et nyt rammeområde 1.C.2. Det nye rammeområde udgør den del af rammeområde 1.C.1, der er omfattet af lokalplanens delområde I. 1.C.2 har ændrede bestemmelser i fht. 1.C.1 f.sv.a. maksimal bygningshøjde. Den maksimale bygningshøjde ændres således fra 18 meter til 28 m. og maks. etageantal ændres fra 4 til 9 etager. Rammerne for lokalplanlægningen i boligområde 1.C.2 skal sikre at : Områdernes anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål, bebyggelsesprocenten for hvert enkelt område under ét ikke overstiger 150, bebyggelsen ikke opføres i mere end 9 etager med en maks. bygningshøjde på 28 m, bebyggelse m.h.t. karréstruktur og etablering af butikker, liberale erhverv, boliger, beplantning m.v. opføres og indrettes efter de retningslinier, som fremgår af strukturafsnittet, der etableres opholdsarealer til den fremtidige boligbebyggelse i et rimeligt omfang, og der etableres parkeringspladser i overensstemmelse med gældende parkeringsregulativ. LOKALPLAN NR

24 Samtidig overføres et mindre areal fra rammeområde 1.D.17 (offentlige formål - parkeringsplads) til 1.C.2. KAPITEL 5 24 LOKALPLAN NR. 266

25 B E S T E M M E L S E R

26 4 2 OMRÅDEINDDELING FJORDV 1 FISKERGADE FJORDVEJEN KAPITEL 6 GADE ØSTERGADE 1 3 ØSTERGADE A 24B 24C II III 4 2 BREDGADE 26 ØSTE 28A KILDEGÅRD TOLDBODSTRÆDE IV I BREDGADE 9 ADE SMEDEGADE TEGLTOR 1 1 BREDGADE 6 26 LOKALPLAN NR. 266

27 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/SMEDEGADE Iht. Lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FOR- MÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge områdets hovedanvendelse til boligformål samt butiks- og erhvervsformål, at fastlægge rammer for ny bebyggelses omfang, placering og udtryk i overensstemmelse med udpeget projekt, at give mulighed for opførelse af parkeringskælder og sikre adgang hertil, og at regulere friarealers placering og udformning. 2 LOKALPLANENS OM- RÅDE OG ZONE- STATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 13d, matr. nr. 33e og litra dk, alle Struer, samt alle parceller, der efter datoen for lokalplanens tinglysning udstykkes fra ejendommenes arealer indenfor lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområde I-IV, som vist på modstående side. 2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 OMRÅDETS ANVEN- DELSE 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål samt butiks- og erhvervsformål. Indenfor området må opføres ny bebyggelse til beboelse samt liberale erhverv såsom butikker, kontorer, klinikker o.lign. 3.2 Delområde II må kun anvendes til boligformål samt butiks- og erhvervsformål. I området kan indrettes bebyggelse til butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, klinikker samt beboelse. 3.3 Delområde III må kun anvendes til friareal samt parkering. 3.4 Delområde IV må kun anvendes til parkering. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Yderligere udstykninger inden for området må kun foretages efter godkendelse af Byrådet. 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Smedegade via eksisterende offentlig parkeringsplads. 5.2 Der skal sikres en forbindelse mellem bystien ved Toldbodstræde og krydset Smedegade/Bredgade. Stier skal være offentligt tilgængelige. 5.3 Der skal indrettes p-pladser indenfor lokalplanområdet iht. parkeringsregulativ svarende til omfanget af bebyggelsen samt til erstatning for evt. nedlæggelse af eksisterende p-pladser. Parkering etableres som p-kælder i område I og III med tilkørsel LOKALPLAN NR. 266 BESTEMMELSER 27

28 KAPITEL 6 fra eksisterende p-plads. 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING Område I 6.1 Bebyggelse kan opføres i maks. 9 etager og med en maks. bygningshøjde på 28 m. 6.2 Bebyggelse skal opføres med facade i gadelinie ud mod Bredgade. Område II 6.3 Kun i forbindelse med nedrivning kan der efter Byrådets godkendelse opføres nybyggeri til erstatning for det nedrevne. 6.4 Bebyggelse kan opføres i maks. 4 etager og med en maksimal bygningshøjde på 18 m. Område III 6.5 Der kan etableres parkeringskælder under friarealet. Friarealet kan hæves over terræn dog med maks. højde i kote BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Fælles for område I og II 7.1 Enhver for skiltning og reklamering skal godkendes af Byrådet. Område I 7.2 Ny bebyggelse skal opføres i en arkitektur, der repræsenterer den tid, det er bygget i. Der skal lægges vægt på en arkitektonisk fremtræden, der tilfører området kvalitet. 7.3 Ny bebyggelse skal fremstå i en kombination af tunge materialer (tegl eller beton) og en let facadebeklædning og/eller glas. Facader skal fremstå med en lys overflade. Der må til facader ikke anvendes reflekterende materialer (glas undtaget). 7.4 Tage skal udføres som flade tage med tilbagetrukket penthouse. Tilbagetrækningen skal være tydelig hele vejen rundt langs bygningens facader. Penthousen skal have enten fladt eller buet tag og fremstå i lette materialer. 7.5 Vinduer og døre skal fremstå i bemalet træ, ædeltræ, bemalet metal eller som en kombination af disse materialer. Glas i vinduer og døre skal fremstå transparente. 7.6 Butiksruder i stueetagen skal fremtræde som aktive udstillingsarealer og må ikke helt eller delvist blændes med maling, klæbefilm, reklamer, tætte persienner el. lign. 7.7 For at tilvejebringe tilstrækkelig med friareal, skal der etableres altaner eller tagterrasse ved de enkelte boliger. Altaner skal være helt eller delvist tilbagetrukket i facaden. Område II 7.8 Bygningen Østergade 28 (Grand Hotel) skal bevares og må ikke ændres eller nedrives uden Byrådets godkendelse. 7.9 Ombygning af eksisterende bygninger skal ske efter retningslinierne i den bevarende lokalplan nr. 234 med tilhørende vejledning. Grand Hotels hovedfløj beliggende ud mod Østergade har bevaringsværdi 3 (høj), mens sidefløjen ud mod Bredgade har bevaringsværdi 4 (middel). 8 UBEBYGGEDE AREA- LER 8.1 Ubebyggede arealer skal mht. belægning, beplantning og belysning be- 28 LOKALPLAN NR. 266

29 handles, så området fremtræder harmonisk. 8.2 Ubebyggede arealer skal fremstå med en bymæssig torvekarakter. 8.3 Friarealer skal anlægges af bygherren og vedligeholdes af ejer- og lejerforeningen. 9 TEKNISKE INSTALLA- TIONER 9.1 Der må på området opstilles de nødvendige tekniske installationer såsom transformerstationer m.m., når disse indpasses i områdets karakter. Dette kan ske som en integreret del af nybyggeri eller ved indhegning med hækbeplantning eller espalier. 9.2 Der skal sikres uhindret adgang til drift og vedligeholdelse af fjernvarme-, vand- og elledninger indenfor lokalplanområdet. Grundejerforanlediget omlægning af eksisterende forsyningsledninger bekostes af grundejer og udføres efter Byrådets godkendelse. 9.3 Eksisterende elkabler kan i nødvendigt omfang flyttes af hensyn til nyt byggeri. 10 FORUDSÆTNINGER FOR NY IBRUGTAG- NING 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før godkendte friarealer er etableret Det skal ved ny bebyggelse sikres, at et indendørs støjniveau på 35 db (A) ved kontorer og lign. og 30 db (A) ved boliger ikke overskrides Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før tilslutning til fjernvarmeforsyningen er foretaget. 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER 11.1 Lokalplan nr. 168 samt partiel byplanvedtægt nr. 16 aflyses for lokalplanområdet. 12 OPHÆVELSE AF SER- VITUTTER 12.1 Følgende servitutter ophæves i ht. Lov om Planlægning 15, stk. 2 nr. 16: Ejerlav: Struer M.nr. Dato Indhold 13d Dok. om skel/ byggeretsligt skel mv Dok. om vej mv Dok. om færdselsret mv Dok. om fælles brandmur/gavl mv Dok. om færdselsret mv Dok. om adgang til at benytte en brandhane Lokalplan nr e Dok. om bræddehus Dok.om vej mv Dok. om færdsels ret mv Dok. om bebyggelse, benyttelse mv Dok.om færdselsret mv Dok. om vej mv Dok. om parkering mv Byplanvedtægt nr Lokalplan nr. 168 BESTEMMELSER 29

30 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget vedtaget til offentlig fremlæggelse. Struer Byråd, den 9. december 2003 Leif Erik Sørensen Borgmester Keld Vagner Jensen Kommunaldirektør KAPITEL 6 I henhold til 27 i Lov om Planlægning af 6. juni 1991 med senere ændringer vedtages foranstående endeligt. Struer Byråd, den 25. maj 2004 Leif Erik Sørensen Borgmester Keld Vagner Jensen Kommunaldirektør 30 LOKALPLAN NR. 266

31 B I L A G

32 "bs"" 71c 71b 85a 70c ""k"" 33p ""bæ"" 33u 13d 63 12lf 12 z"" 33d 13bf 56a ""i"" ae 33l ""dk"" 33e 33f 33ab ""ø STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER JUNI 2004 BILAG 1 MATRIKELKORT MÅL 1:1000 LOKALPLAN NR. 266

33 4 2 FISKERGADE FJORDVEJEN STERGADE ØSTERGADE 1 3 ØSTERGADE A 24B 24C II III 4 2 BREDGADE 26 ØSTERGADE 28A 28B 28C 5 3 KILDEGÅRDEN 30 TOLDBODSTRÆDE IV I BREDGADE 9 EDEGADE SMEDEGADE TEGLTORVET 1 1 BREDGADE STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER JUNI 2004 BILAG 2 OMRÅDEINDDELING MÅL 1:1000 LOKALPLAN NR. 266

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv LOKALPLAN NR. 2.55 Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv Holbæk Fjord CHRISTIANSMINDEVEJ KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ LØVSANGERVEJ KALUNDBORGVEJ Jernbane Udviklingsafdelingen April

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere