JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN

2 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove. Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, lov om ekspropriation til byudvikling, by- og landzoneloven samt (delvist) lov om sommerhuse og camping. Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. KOMMUNEPLAN Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i de mere detaljerede lokalplaner. Kommuneplanen udarbejdes indenfor rammerne af en godkendt regionplan. Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Struer Kommunes Byråd har den 14. august 2001 vedtaget Kommuneplan KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMMELSER Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur. LOKALPLAN Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, hvad der skal ske i de enkelte områder i kommunen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers placering osv. Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage borgerne i de ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplaner tinglyses på de enkelte berørte ejendomme. BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægter modsvares efter kommuneplanlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksisterende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst af lokalplaner. Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner tinglyst på de enkelte ejendomme. BY- OG LANDZONE SAMT SOMMERHUS- OMRÅDE Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig bebyggelse. Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes til landbrug, skovbrug og fiskeri. Sommerhusområder er områder udlagt til sommerhusbebyggelse.

3 INDHOLD 1 INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OFFENTLIGHEDSPERIODE LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 7 2 EKSISTERENDE FORHOLD OMRÅDETS AFGRÆNSNING OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE LANDSKABELIGE FORHOLD EKSISTERENDE TEKNISKE FORHOLD 9 3 IDÉ OG INDHOLD LOKALPLANENS IDÉ LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING TRAFIKBETJENING 11 VISUALISERINGER BEBYGGELSENS OMFANG OG KARAKTER FRIAREALER PLANENS REALISERING 15 4 ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN 2001 FOR RINGKJØBING AMT STRUER KOMMUNEPLAN LOKALPLANER HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE KYSTNÆRHEDSZONEN FREDNINGSFORHOLD MILJØFORHOLD FORSYNING SERVITUTGENNEMGANG LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 18 5 KOMMUNEPLANTILLÆG NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR LOKALPLAN NR. 266

4 INDHOLD LOKALPLAN NR LOKALPLANENS BESTEMMELSER 25 1 LOKALPLANENS FORMÅL 27 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 27 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 27 4 UDSTYKNINGER 27 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 27 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 28 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 28 8 UBEBYGGEDE AREALER 28 9 TEKNISKE INSTALLATIONER FORUDSÆTNINGER FOR NY IBRUGTAGNING OPHÆVELSE AF LOKALPLANER OPHÆVELSE AF SERVITUTTER VEDTAGELSESPÅTEGNING 30

5 R E D E G Ø R E L S E N

6 KAPITEL 1 6 LOKALPLAN NR. 266

7 1 INDLEDNING 1.1 LOKALPLANENS BAG- GRUND Med nedrivning af en ældre ejendom på hjørnet af Bredgade og Smedegade, er der åbnet mulighed for opførelse af nybyggeri på arealet. Grunden har været sendt ud i et kombineret udbud med projekt. Der indkom i alt fire bud med tilhørende projekter. Byrådet besluttede at udpege et fritliggende højhus til realisering på grunden. Projektet omfatter et 9-etagers punkthus med butik i stueetagen, liberale erhverv på 1. sal og muligvis 2. sal samt boliger i de øvrige etager. Punkthuset placeres på hjørnet af Smedegade og Bredgade, mens arealet syd for Grand Hotel og Kommandobroen friholdes for bebyggelse og indrettes til torverum. Den eksisterende lokalplan for området er utidssvarende, hvorfor nærværende lokalplan er udarbejdet som grundlag for byggeri på denne centrale grund i byen. 1.2 LOKALPLANENS FOR- MÅL Det er lokalplanens formål at opstille retningslinier for områdets anvendelse, for byggeriets placering og ydre fremtræden samt for friarealernes udformning. Lokalplanen skal således give regulerende bestemmelser for områdets anvendelse, byggeriets omfang, udformning og placering, adgangsforhold, parkering, beplantning samt friarealer. 1.3 OFFENTLIGHEDSPERIODE For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse, fremlægger Byrådet et forslag til lokalplan i mindst 8 uger. Det samme gælder for kommuneplantillæg. Forslag til lokalplan nr. 266 er derfor fremlagt i perioden fra den 27. januar 2004 til den 24. marts Eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag skal senest den 24. marts 2004 være modtaget af Planafdelingen, Østergade 13, 7600 Struer eller på Lokalplanen er udarbejdet af Planafdelingen. Søren Andersen Arkitekter A/S har udarbejdet visualiseringer gengivet i lokalplanen. 1.4 LOKALPLANENS MID- LERTIDIGE RETSVIRK- NINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder ifølge Lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

8 KAPITEL 2 Fjordvejen Jernbane Østergade Posthus Smedegade Musikskolen Tegltorvet Folkets Hus Bredgade 8 LOKALPLAN NR. 266

9 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 OMRÅDETS AFGRÆNS- NING Området afgrænses som vist på luftfoto på modstående side. 2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m 2. Området er omfattet af lokalplan nr. 168, som ved lokalplanens endelige vedtagelse ophæves for området. En mindre del af området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 16, som ligeledes ophæves for området. Hele området er beliggende i byzone. 2.3 OMRÅDETS NUVÆ- RENDE ANVENDELSE Området anvendes ved udarbejdelse af lokalplanen til hotel- og restaurationsvirksomhed, beboelse samt parkering. En del af området henligger som grusplads efter nedrivning af en ældre ejendom. 2.4 OMRÅDETS PLACE- RING I BYEN Lokalplanområdet er beliggende i Struer Midtby med en meget central placering ved ét af byens vigtige vejkryds. Her er samlet 3 af byens store institutioner: Musikskolen mod syd, Folkets Hus mod syd-øst samt posthuset mod øst. Posthuset ligger på den modsatte side af Bredgade og vil sammen med et kommende byggeri indenfor lokalplanområdet være med til at danne port ned mod havnen og midtbyen. Vest for lokalplanområdet ligger et større offentligt parkeringsområde langs med Smedegade. 2.5 EKSISTERENDE TEKNI- SKE FORHOLD EKSISTERENDE VEJNET Langs områdets østlige afgrænsning forløber Bredgade, som er en af byens hovedfærdselsårer. Mod vest afgrænses området af parkeringsareal med tilkørsel fra Smedegade BYSTIEN Langs med gågadens bagbygninger ud mod parkeringsarealet løber Bystien. Selve stiens forløb kan i forbindelse med nybyggeri ændres, så den på en passende måde kan indgå i områdets indretning. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

10 VISUALISERINGER AF PROJEKTFORSLAGET Vandtårnet Højhus Det blå tårn KAPITEL 3 Punkthusbyggeri set fra Fjordvejen ved indkørslen til Bremdal Punkthusbyggeri set fra ydermolen ved Nordkajen 10 LOKALPLAN NR. 266

11 3 IDÉ OG INDHOLD 3.1 LOKALPLANENS IDÉ Lokalplanen skal skabe rammer for opførelse af det projekt, som Byrådet ønsker realiseret på grunden. Området har en meget central beliggenhed i byen, og det kommende byggeri vil stå som en tydelig markering af overgangen til midtby og havn. Området omkring krydset Smedegade /Bredgade fremstår i dag noget diffust og forblæst uden egentlig bymæssig sammenhæng. I forbindelse med nyopførelse af Folkets Hus og renovering af de tilstødende udearealer vil ny bebyggelse på hjørnet overfor musikskolen kunne være med til at samle området til en ny bymæssig helhed. Det er ikke lokalplanens formål at lave yderligere regulering af eksisterende bebyggelse INTENTIONERNE I DET KONKRETE PROJEKT Projektet omfatter et højhusbyggeri i 9 etager med en bygningshøjde på maks. 28 m. Stueetagen indrettes til butiksformål, 1. salen og evt. 2. salen indrettes til liberale erhverv, mens de øvrige etager udlægges til boligformål. Der er disponeret med blandede boligformer, således at der både er ejer-, lejer- og andelsboliger. 3.2 LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING Område II Området udlægges til bolig- og erhvervsformål. I området kan indrettes bebyggelse til butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, klinikker samt beboelse. Område III Området udlægges til friareal. Område IV Området udlægges til offentligt parkeringsareal. 3.3 TRAFIKBETJENING Der lægges med lokalplanen ikke op til en ændring af områdets trafikbetjening. De trafikale årer vil fortsat være Smedegade og Bredgade PARKERING Projektet omfatter en etablering af en p-kælder til forsyning af nybyggeri samt erstatning for eksisterende p-pladser, som nedlægges i forbindelse med byggeriet. REDEGØRELSEN Der etableres adgang til p-kælder fra eksisterende p-areal, hvilket medfører nedlæggelse og nyindretning af eksisterende p-båse indenfor lokalplanområdet. P-kælder under bygning og friarealer Området underopdeles i fire delområder, som det fremgår af lokalplanens kortbilag. Område I Området udlægges til boligformål samt til erhvervs- og butiksformål. Indenfor området må opføres ny bebyggelse til beboelse samt liberale erhverv såsom butikker, kontorer, klinikker o.lign. LOKALPLAN NR

12 VISUALISERINGER Skitser over udformning af punkthusbyggeri samt mulig udformning af torveanlæg - bemærk højhuset er her udformet med 8 etager. 12 LOKALPLAN NR. 266

13 Punkthusbyggeri set fra biblioteket i Smedegade VISUALISERINGER Punkthusbyggeri set fra parkeringsplads på Tegltorvet LOKALPLAN NR

14 KAPITEL BEBYGGELSENS OM- FANG OG KARAKTER BYGNINGSHØJDER OG BEBYGGELSESPROCENT Område I Bebyggelse indenfor område I må opføres i op til 9 etager og med en maksimal bygningshøjde på 28 m. Område II Bebyggelse indenfor område II må opføres i op til 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 18 m BEBYGGELSENS PLACE- RING Område I Bebyggelse indenfor område I skal opføres med facade i gadelinie mod Bredgade. Bebyggelsen skal indgå i et centralt byområde, og det er således vigtigt, at bygningen er med til at definere et præcist og samlet byrum. Område II Bebyggelse indenfor område II skal bevares, og må ikke ændres eller nedrives uden Byrådets godkendelse BEBYGGELSENS YDRE Område I Ny bebyggelse skal opføres i en arkitektur, der afspejler den tid, det er opført i. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal udføres med en høj arkitektonisk kvalitet med en velproportioneret og varieret facadeudformning. Punkthusbyggeri set fra Bredgade Facade mod nyt torveareal Facade mod Smedegade 14 LOKALPLAN NR. 266

15 Område II Grand Hotels oprindelige bygninger er omfattet af den bevarende lokalplan for Struer Kommune. Ombygning af de eksisterende bygninger skal derfor ske efter retningslinierne i lokalplan nr. 234 samt den tilhørende vejledning om bygningsbevaring. 3.5 FRIAREALER Gårdarealet mellem Grand Hotel og nybyggeri mod Bredgade udlægges til friareal. Arealet skal udføres med materialer af høj arkitektonisk kvalitet, og udformes med en bymæssig torvekarakter (jf. fotos nedenfor). Ved anlæggelse af friarealer skal der gøres brug af rumskabende elementer til markering af gadelinie samt definering af opholdsarealer. Otto Krabbes Plads, Vesterbro, København REDEGØRELSEN Grand Hotels facade mod gågaden Jarmers Plads, København K 3.6 PLANENS REALISERING AN-Byg, Struer har i samarbejde med Søren Andersen Arkitekter A/S udarbejdet projektforslaget, som ligger til grund for udarbejdelse af lokalplanen. Grand Hotels facade mod Bredgade AN-Byg er bygherre og udarbejder som sådan planen for bebyggelsens samt friarealers realisering. LOKALPLAN NR

16 KAPITEL 4 16 LOKALPLAN NR. 266

17 4 ANDEN PLANLÆGNING 4.1 REGIONPLAN 2001 FOR RINGKJØBING AMT Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2001 for Ringkjøbing Amt. 4.2 STRUER KOMMUNE - PLAN Lokalplanens område er omfattet af rammeområde 1.C.1 i Struer Kommuneplan Lokalplaner for området skal sikre at: Områdernes anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål, bebyggelsesprocenten for hvert enkelt område under ét ikke overstiger 150, bebyggelsen ikke opføres i mere end 4 etager med en maks. bygningshøjde på 18 m, bebyggelse m.h.t. karréstruktur og etablering af butikker, liberale erhverv, boliger, beplantning m.v. opføres og indrettes efter de retningslinier, som fremgår af strukturafsnittet, der etableres opholdsarealer til den fremtidige boligbebyggelse i et rimeligt omfang, og der etableres parkeringspladser i overensstemmelse med gældende parkeringsregulativ. Da projektets bygningshøjde overskrider kommuneplanens rammer vedr. maksimale bygningshøjder, er der udarbejdet medfølgende tillæg nr. 2 til Struer Kommuneplan Tillægget ændrer den maksimale bygningshøjde til 28 m, og med maks. ni etager. 4.3 LOKALPLANER Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr En mindre del af området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 16. Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophæves lokalplan nr. 168 samt byplanvedtægt nr. 16 for området. Grand Hotel er endvidere omfattet af lokalplan nr. 234 en bevarende lokalplan for Struer Kommune. Lokalplanen ophæves ikke. 4.4 HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE Struer Byråd har vedtaget at gennemføre helhedsorienteret byfornyelse af Struer midtby i overensstemmelse med det byfornyelsesprogram, der i foråret 2002 er udarbejdet og vedtaget af Byrådet. Indsatsen koncentreres omkring Folkets Hus og Smedegadeforløbet fra Tegltorvet til Anlægsvej. Lokalplanområdet indgår som en del af dette areal. 4.5 KYSTNÆRHEDSZONEN Lokalplanområdet ligger som det øvrige Struer indenfor kystnærhedszonen omkring Venø Bugt og Kilen. Ifølge Planloven skal der redegøres for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Lokalplanområdet er en del af et eksisterende tætbyområde, med omkringliggende bymæssig bebyggelse. Projektets påvirkning af byens profil fremgår af visualiseringer s FREDNINGSFORHOLD Der er inden for lokalplanområdet ikke registreret nogle forhold, der berører fredningsinteresser. LOKALPLAN NR. 266 REDEGØRELSEN 17

18 KAPITEL MILJØFORHOLD FORURENINGSFOR- HOLD Der skal gøres opmærksom på 70 og 71 i Lov om forurenet jord. 70. Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om en jordforurening, skal kommunalbestyrelsen underrette amtsrådet herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. 71 stk Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Stk. 2. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når amtsrådet har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Amtsrådet underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om sin afgørelse. Der er tidligere foretaget en undersøgelse af mulig forurening af matr. nr. 13d, Struer. Ringkjøbing Amt konstaterede en mindre forurening af gasolie, som ved efterfølgende beregninger viste, at forureningen ikke vil udgøre en trussel mod indeklimaet i et evt. byggeri på grunden. Ejendommen er derfor udgået af amtets kortlægning iht. Lov om forurenet jord. Ejendommene Østergade 24/Bredgade 4 og matr. nr. 33e, Struer på hjørnet af Bredgade og Smedegade er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje, da der i periode fra før 1950 til ca. 1968/70 har været autoværksted og benzinsalg på ejendommen STØJFORHOLD Lokalplanområdet er beliggende op til en stærkt trafikeret hovedfærdselsåre i byen. Det skal derfor dokumenteres at nybyggeri overholder gældende støjgrænseværdier for bolig- og erhvervsbyggeri. 4.8 FORSYNING VANDFORSYNING Lokalplanområdet er i Vandforsyningsplanen for Struer Kommune af 20. marts 1997 omfattet af forsyningsområde 1, der forsynes af Struer Forsyning Vand A/S VARMEFORSYNING Lokalplanområdet kan fjernvarmeforsynes af Struer Forsyning Fjernvarme A/S. Ny bebyggelse i området skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen SPILDEVAND Området er omfattet af kloakopland A61 i Struer Kommunes spildevandsplan ELFORSYNING Området forsynes med el fra Struer Forsyning Elnet A/S. 4.9 SERVITUTGENNEM- GANG Der er foretaget servitutgennemgang ved landinspektør. Ved lokalplanforslagets endelige vedtagelse slettes der servitutter i medfør af Planlovens 15, stk. 2, nr. 16. (Se lokalplanens bestemmelser 13, stk.1) LOKALPLANENS RETS- VIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning, 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 18 LOKALPLAN NR. 266

19 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

20 20 LOKALPLAN NR. 266

21 KOMMUNEPLANTILLÆG

22 KAPITEL 5 22 LOKALPLAN NR. 266

23 5 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 1.C.1 1.D.17 Nyt rammeområde 1.C.2 TILLÆG NR. 2 Ved lokalplanens endelige vedtagelse udlægges et nyt rammeområde 1.C.2. Det nye rammeområde udgør den del af rammeområde 1.C.1, der er omfattet af lokalplanens delområde I. 1.C.2 har ændrede bestemmelser i fht. 1.C.1 f.sv.a. maksimal bygningshøjde. Den maksimale bygningshøjde ændres således fra 18 meter til 28 m. og maks. etageantal ændres fra 4 til 9 etager. Rammerne for lokalplanlægningen i boligområde 1.C.2 skal sikre at : Områdernes anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål, bebyggelsesprocenten for hvert enkelt område under ét ikke overstiger 150, bebyggelsen ikke opføres i mere end 9 etager med en maks. bygningshøjde på 28 m, bebyggelse m.h.t. karréstruktur og etablering af butikker, liberale erhverv, boliger, beplantning m.v. opføres og indrettes efter de retningslinier, som fremgår af strukturafsnittet, der etableres opholdsarealer til den fremtidige boligbebyggelse i et rimeligt omfang, og der etableres parkeringspladser i overensstemmelse med gældende parkeringsregulativ. LOKALPLAN NR

24 Samtidig overføres et mindre areal fra rammeområde 1.D.17 (offentlige formål - parkeringsplads) til 1.C.2. KAPITEL 5 24 LOKALPLAN NR. 266

25 B E S T E M M E L S E R

26 4 2 OMRÅDEINDDELING FJORDV 1 FISKERGADE FJORDVEJEN KAPITEL 6 GADE ØSTERGADE 1 3 ØSTERGADE A 24B 24C II III 4 2 BREDGADE 26 ØSTE 28A KILDEGÅRD TOLDBODSTRÆDE IV I BREDGADE 9 ADE SMEDEGADE TEGLTOR 1 1 BREDGADE 6 26 LOKALPLAN NR. 266

27 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/SMEDEGADE Iht. Lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FOR- MÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge områdets hovedanvendelse til boligformål samt butiks- og erhvervsformål, at fastlægge rammer for ny bebyggelses omfang, placering og udtryk i overensstemmelse med udpeget projekt, at give mulighed for opførelse af parkeringskælder og sikre adgang hertil, og at regulere friarealers placering og udformning. 2 LOKALPLANENS OM- RÅDE OG ZONE- STATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 13d, matr. nr. 33e og litra dk, alle Struer, samt alle parceller, der efter datoen for lokalplanens tinglysning udstykkes fra ejendommenes arealer indenfor lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområde I-IV, som vist på modstående side. 2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 OMRÅDETS ANVEN- DELSE 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål samt butiks- og erhvervsformål. Indenfor området må opføres ny bebyggelse til beboelse samt liberale erhverv såsom butikker, kontorer, klinikker o.lign. 3.2 Delområde II må kun anvendes til boligformål samt butiks- og erhvervsformål. I området kan indrettes bebyggelse til butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, klinikker samt beboelse. 3.3 Delområde III må kun anvendes til friareal samt parkering. 3.4 Delområde IV må kun anvendes til parkering. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Yderligere udstykninger inden for området må kun foretages efter godkendelse af Byrådet. 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Smedegade via eksisterende offentlig parkeringsplads. 5.2 Der skal sikres en forbindelse mellem bystien ved Toldbodstræde og krydset Smedegade/Bredgade. Stier skal være offentligt tilgængelige. 5.3 Der skal indrettes p-pladser indenfor lokalplanområdet iht. parkeringsregulativ svarende til omfanget af bebyggelsen samt til erstatning for evt. nedlæggelse af eksisterende p-pladser. Parkering etableres som p-kælder i område I og III med tilkørsel LOKALPLAN NR. 266 BESTEMMELSER 27

28 KAPITEL 6 fra eksisterende p-plads. 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING Område I 6.1 Bebyggelse kan opføres i maks. 9 etager og med en maks. bygningshøjde på 28 m. 6.2 Bebyggelse skal opføres med facade i gadelinie ud mod Bredgade. Område II 6.3 Kun i forbindelse med nedrivning kan der efter Byrådets godkendelse opføres nybyggeri til erstatning for det nedrevne. 6.4 Bebyggelse kan opføres i maks. 4 etager og med en maksimal bygningshøjde på 18 m. Område III 6.5 Der kan etableres parkeringskælder under friarealet. Friarealet kan hæves over terræn dog med maks. højde i kote BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Fælles for område I og II 7.1 Enhver for skiltning og reklamering skal godkendes af Byrådet. Område I 7.2 Ny bebyggelse skal opføres i en arkitektur, der repræsenterer den tid, det er bygget i. Der skal lægges vægt på en arkitektonisk fremtræden, der tilfører området kvalitet. 7.3 Ny bebyggelse skal fremstå i en kombination af tunge materialer (tegl eller beton) og en let facadebeklædning og/eller glas. Facader skal fremstå med en lys overflade. Der må til facader ikke anvendes reflekterende materialer (glas undtaget). 7.4 Tage skal udføres som flade tage med tilbagetrukket penthouse. Tilbagetrækningen skal være tydelig hele vejen rundt langs bygningens facader. Penthousen skal have enten fladt eller buet tag og fremstå i lette materialer. 7.5 Vinduer og døre skal fremstå i bemalet træ, ædeltræ, bemalet metal eller som en kombination af disse materialer. Glas i vinduer og døre skal fremstå transparente. 7.6 Butiksruder i stueetagen skal fremtræde som aktive udstillingsarealer og må ikke helt eller delvist blændes med maling, klæbefilm, reklamer, tætte persienner el. lign. 7.7 For at tilvejebringe tilstrækkelig med friareal, skal der etableres altaner eller tagterrasse ved de enkelte boliger. Altaner skal være helt eller delvist tilbagetrukket i facaden. Område II 7.8 Bygningen Østergade 28 (Grand Hotel) skal bevares og må ikke ændres eller nedrives uden Byrådets godkendelse. 7.9 Ombygning af eksisterende bygninger skal ske efter retningslinierne i den bevarende lokalplan nr. 234 med tilhørende vejledning. Grand Hotels hovedfløj beliggende ud mod Østergade har bevaringsværdi 3 (høj), mens sidefløjen ud mod Bredgade har bevaringsværdi 4 (middel). 8 UBEBYGGEDE AREA- LER 8.1 Ubebyggede arealer skal mht. belægning, beplantning og belysning be- 28 LOKALPLAN NR. 266

29 handles, så området fremtræder harmonisk. 8.2 Ubebyggede arealer skal fremstå med en bymæssig torvekarakter. 8.3 Friarealer skal anlægges af bygherren og vedligeholdes af ejer- og lejerforeningen. 9 TEKNISKE INSTALLA- TIONER 9.1 Der må på området opstilles de nødvendige tekniske installationer såsom transformerstationer m.m., når disse indpasses i områdets karakter. Dette kan ske som en integreret del af nybyggeri eller ved indhegning med hækbeplantning eller espalier. 9.2 Der skal sikres uhindret adgang til drift og vedligeholdelse af fjernvarme-, vand- og elledninger indenfor lokalplanområdet. Grundejerforanlediget omlægning af eksisterende forsyningsledninger bekostes af grundejer og udføres efter Byrådets godkendelse. 9.3 Eksisterende elkabler kan i nødvendigt omfang flyttes af hensyn til nyt byggeri. 10 FORUDSÆTNINGER FOR NY IBRUGTAG- NING 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før godkendte friarealer er etableret Det skal ved ny bebyggelse sikres, at et indendørs støjniveau på 35 db (A) ved kontorer og lign. og 30 db (A) ved boliger ikke overskrides Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før tilslutning til fjernvarmeforsyningen er foretaget. 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER 11.1 Lokalplan nr. 168 samt partiel byplanvedtægt nr. 16 aflyses for lokalplanområdet. 12 OPHÆVELSE AF SER- VITUTTER 12.1 Følgende servitutter ophæves i ht. Lov om Planlægning 15, stk. 2 nr. 16: Ejerlav: Struer M.nr. Dato Indhold 13d Dok. om skel/ byggeretsligt skel mv Dok. om vej mv Dok. om færdselsret mv Dok. om fælles brandmur/gavl mv Dok. om færdselsret mv Dok. om adgang til at benytte en brandhane Lokalplan nr e Dok. om bræddehus Dok.om vej mv Dok. om færdsels ret mv Dok. om bebyggelse, benyttelse mv Dok.om færdselsret mv Dok. om vej mv Dok. om parkering mv Byplanvedtægt nr Lokalplan nr. 168 BESTEMMELSER 29

30 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget vedtaget til offentlig fremlæggelse. Struer Byråd, den 9. december 2003 Leif Erik Sørensen Borgmester Keld Vagner Jensen Kommunaldirektør KAPITEL 6 I henhold til 27 i Lov om Planlægning af 6. juni 1991 med senere ændringer vedtages foranstående endeligt. Struer Byråd, den 25. maj 2004 Leif Erik Sørensen Borgmester Keld Vagner Jensen Kommunaldirektør 30 LOKALPLAN NR. 266

31 B I L A G

32 "bs"" 71c 71b 85a 70c ""k"" 33p ""bæ"" 33u 13d 63 12lf 12 z"" 33d 13bf 56a ""i"" ae 33l ""dk"" 33e 33f 33ab ""ø STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER JUNI 2004 BILAG 1 MATRIKELKORT MÅL 1:1000 LOKALPLAN NR. 266

33 4 2 FISKERGADE FJORDVEJEN STERGADE ØSTERGADE 1 3 ØSTERGADE A 24B 24C II III 4 2 BREDGADE 26 ØSTERGADE 28A 28B 28C 5 3 KILDEGÅRDEN 30 TOLDBODSTRÆDE IV I BREDGADE 9 EDEGADE SMEDEGADE TEGLTORVET 1 1 BREDGADE STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER JUNI 2004 BILAG 2 OMRÅDEINDDELING MÅL 1:1000 LOKALPLAN NR. 266

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 244 FOR EN BØRNEINSTITUTION PÅ NØRGÅRDVEJ 4

LOKALPLAN NR. 244 FOR EN BØRNEINSTITUTION PÅ NØRGÅRDVEJ 4 LOKALPLAN NR. 244 FOR EN BØRNEINSTITUTION PÅ NØRGÅRDVEJ 4 STRUER KOMMUNE MARTS 1999 ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

STRUER KOMMUNE JUNI 2014 LOKALPLAN NR. 329 FOR ET OMRÅDE TIL ETAGEBOLIGER OG TÆT-LAV BYGGERI VED ØLBYVEJ OG VOLDGADE I STRUER

STRUER KOMMUNE JUNI 2014 LOKALPLAN NR. 329 FOR ET OMRÅDE TIL ETAGEBOLIGER OG TÆT-LAV BYGGERI VED ØLBYVEJ OG VOLDGADE I STRUER STRUER KOMMUNE JUNI 2014 FOR ET OMRÅDE TIL ETAGEBOLIGER OG TÆT-LAV BYGGERI VED ØLBYVEJ OG VOLDGADE I STRUER PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

ORDLISTE LOKALPLAN 238 FOR ET OMRÅDE TIL SKOLE- OG INSTITUTIONSFORMÅL I BREMDAL LOV OM PLANLÆGNING

ORDLISTE LOKALPLAN 238 FOR ET OMRÅDE TIL SKOLE- OG INSTITUTIONSFORMÅL I BREMDAL LOV OM PLANLÆGNING ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar 1992. Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen Marts 2005 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

STRUER KOMMUNE Januar 2016

STRUER KOMMUNE Januar 2016 STRUER KOMMUNE Januar 2016 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 331 FOR et område til bolig og liberalt erhverv ved Nørgårdvej i struer Med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 I høring fra den 27. januar til den 23.

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere