JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN

2 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove. Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, lov om ekspropriation til byudvikling, by- og landzoneloven samt (delvist) lov om sommerhuse og camping. Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. KOMMUNEPLAN Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i de mere detaljerede lokalplaner. Kommuneplanen udarbejdes indenfor rammerne af en godkendt regionplan. Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Struer Kommunes Byråd har den 14. august 2001 vedtaget Kommuneplan KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMMELSER Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur. LOKALPLAN Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, hvad der skal ske i de enkelte områder i kommunen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers placering osv. Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage borgerne i de ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplaner tinglyses på de enkelte berørte ejendomme. BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægter modsvares efter kommuneplanlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksisterende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst af lokalplaner. Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner tinglyst på de enkelte ejendomme. BY- OG LANDZONE SAMT SOMMERHUS- OMRÅDE Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig bebyggelse. Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes til landbrug, skovbrug og fiskeri. Sommerhusområder er områder udlagt til sommerhusbebyggelse.

3 INDHOLD 1 INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OFFENTLIGHEDSPERIODE LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 7 2 EKSISTERENDE FORHOLD OMRÅDETS AFGRÆNSNING OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD OMRÅDETS NUVÆRENDE ANVENDELSE LANDSKABELIGE FORHOLD EKSISTERENDE TEKNISKE FORHOLD 9 3 IDÉ OG INDHOLD LOKALPLANENS IDÉ LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING TRAFIKBETJENING 11 VISUALISERINGER BEBYGGELSENS OMFANG OG KARAKTER FRIAREALER PLANENS REALISERING 15 4 ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN 2001 FOR RINGKJØBING AMT STRUER KOMMUNEPLAN LOKALPLANER HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE KYSTNÆRHEDSZONEN FREDNINGSFORHOLD MILJØFORHOLD FORSYNING SERVITUTGENNEMGANG LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 18 5 KOMMUNEPLANTILLÆG NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR LOKALPLAN NR. 266

4 INDHOLD LOKALPLAN NR LOKALPLANENS BESTEMMELSER 25 1 LOKALPLANENS FORMÅL 27 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 27 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 27 4 UDSTYKNINGER 27 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 27 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 28 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 28 8 UBEBYGGEDE AREALER 28 9 TEKNISKE INSTALLATIONER FORUDSÆTNINGER FOR NY IBRUGTAGNING OPHÆVELSE AF LOKALPLANER OPHÆVELSE AF SERVITUTTER VEDTAGELSESPÅTEGNING 30

5 R E D E G Ø R E L S E N

6 KAPITEL 1 6 LOKALPLAN NR. 266

7 1 INDLEDNING 1.1 LOKALPLANENS BAG- GRUND Med nedrivning af en ældre ejendom på hjørnet af Bredgade og Smedegade, er der åbnet mulighed for opførelse af nybyggeri på arealet. Grunden har været sendt ud i et kombineret udbud med projekt. Der indkom i alt fire bud med tilhørende projekter. Byrådet besluttede at udpege et fritliggende højhus til realisering på grunden. Projektet omfatter et 9-etagers punkthus med butik i stueetagen, liberale erhverv på 1. sal og muligvis 2. sal samt boliger i de øvrige etager. Punkthuset placeres på hjørnet af Smedegade og Bredgade, mens arealet syd for Grand Hotel og Kommandobroen friholdes for bebyggelse og indrettes til torverum. Den eksisterende lokalplan for området er utidssvarende, hvorfor nærværende lokalplan er udarbejdet som grundlag for byggeri på denne centrale grund i byen. 1.2 LOKALPLANENS FOR- MÅL Det er lokalplanens formål at opstille retningslinier for områdets anvendelse, for byggeriets placering og ydre fremtræden samt for friarealernes udformning. Lokalplanen skal således give regulerende bestemmelser for områdets anvendelse, byggeriets omfang, udformning og placering, adgangsforhold, parkering, beplantning samt friarealer. 1.3 OFFENTLIGHEDSPERIODE For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse, fremlægger Byrådet et forslag til lokalplan i mindst 8 uger. Det samme gælder for kommuneplantillæg. Forslag til lokalplan nr. 266 er derfor fremlagt i perioden fra den 27. januar 2004 til den 24. marts Eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag skal senest den 24. marts 2004 være modtaget af Planafdelingen, Østergade 13, 7600 Struer eller på Lokalplanen er udarbejdet af Planafdelingen. Søren Andersen Arkitekter A/S har udarbejdet visualiseringer gengivet i lokalplanen. 1.4 LOKALPLANENS MID- LERTIDIGE RETSVIRK- NINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder ifølge Lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

8 KAPITEL 2 Fjordvejen Jernbane Østergade Posthus Smedegade Musikskolen Tegltorvet Folkets Hus Bredgade 8 LOKALPLAN NR. 266

9 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 OMRÅDETS AFGRÆNS- NING Området afgrænses som vist på luftfoto på modstående side. 2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m 2. Området er omfattet af lokalplan nr. 168, som ved lokalplanens endelige vedtagelse ophæves for området. En mindre del af området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 16, som ligeledes ophæves for området. Hele området er beliggende i byzone. 2.3 OMRÅDETS NUVÆ- RENDE ANVENDELSE Området anvendes ved udarbejdelse af lokalplanen til hotel- og restaurationsvirksomhed, beboelse samt parkering. En del af området henligger som grusplads efter nedrivning af en ældre ejendom. 2.4 OMRÅDETS PLACE- RING I BYEN Lokalplanområdet er beliggende i Struer Midtby med en meget central placering ved ét af byens vigtige vejkryds. Her er samlet 3 af byens store institutioner: Musikskolen mod syd, Folkets Hus mod syd-øst samt posthuset mod øst. Posthuset ligger på den modsatte side af Bredgade og vil sammen med et kommende byggeri indenfor lokalplanområdet være med til at danne port ned mod havnen og midtbyen. Vest for lokalplanområdet ligger et større offentligt parkeringsområde langs med Smedegade. 2.5 EKSISTERENDE TEKNI- SKE FORHOLD EKSISTERENDE VEJNET Langs områdets østlige afgrænsning forløber Bredgade, som er en af byens hovedfærdselsårer. Mod vest afgrænses området af parkeringsareal med tilkørsel fra Smedegade BYSTIEN Langs med gågadens bagbygninger ud mod parkeringsarealet løber Bystien. Selve stiens forløb kan i forbindelse med nybyggeri ændres, så den på en passende måde kan indgå i områdets indretning. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

10 VISUALISERINGER AF PROJEKTFORSLAGET Vandtårnet Højhus Det blå tårn KAPITEL 3 Punkthusbyggeri set fra Fjordvejen ved indkørslen til Bremdal Punkthusbyggeri set fra ydermolen ved Nordkajen 10 LOKALPLAN NR. 266

11 3 IDÉ OG INDHOLD 3.1 LOKALPLANENS IDÉ Lokalplanen skal skabe rammer for opførelse af det projekt, som Byrådet ønsker realiseret på grunden. Området har en meget central beliggenhed i byen, og det kommende byggeri vil stå som en tydelig markering af overgangen til midtby og havn. Området omkring krydset Smedegade /Bredgade fremstår i dag noget diffust og forblæst uden egentlig bymæssig sammenhæng. I forbindelse med nyopførelse af Folkets Hus og renovering af de tilstødende udearealer vil ny bebyggelse på hjørnet overfor musikskolen kunne være med til at samle området til en ny bymæssig helhed. Det er ikke lokalplanens formål at lave yderligere regulering af eksisterende bebyggelse INTENTIONERNE I DET KONKRETE PROJEKT Projektet omfatter et højhusbyggeri i 9 etager med en bygningshøjde på maks. 28 m. Stueetagen indrettes til butiksformål, 1. salen og evt. 2. salen indrettes til liberale erhverv, mens de øvrige etager udlægges til boligformål. Der er disponeret med blandede boligformer, således at der både er ejer-, lejer- og andelsboliger. 3.2 LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING Område II Området udlægges til bolig- og erhvervsformål. I området kan indrettes bebyggelse til butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, klinikker samt beboelse. Område III Området udlægges til friareal. Område IV Området udlægges til offentligt parkeringsareal. 3.3 TRAFIKBETJENING Der lægges med lokalplanen ikke op til en ændring af områdets trafikbetjening. De trafikale årer vil fortsat være Smedegade og Bredgade PARKERING Projektet omfatter en etablering af en p-kælder til forsyning af nybyggeri samt erstatning for eksisterende p-pladser, som nedlægges i forbindelse med byggeriet. REDEGØRELSEN Der etableres adgang til p-kælder fra eksisterende p-areal, hvilket medfører nedlæggelse og nyindretning af eksisterende p-båse indenfor lokalplanområdet. P-kælder under bygning og friarealer Området underopdeles i fire delområder, som det fremgår af lokalplanens kortbilag. Område I Området udlægges til boligformål samt til erhvervs- og butiksformål. Indenfor området må opføres ny bebyggelse til beboelse samt liberale erhverv såsom butikker, kontorer, klinikker o.lign. LOKALPLAN NR

12 VISUALISERINGER Skitser over udformning af punkthusbyggeri samt mulig udformning af torveanlæg - bemærk højhuset er her udformet med 8 etager. 12 LOKALPLAN NR. 266

13 Punkthusbyggeri set fra biblioteket i Smedegade VISUALISERINGER Punkthusbyggeri set fra parkeringsplads på Tegltorvet LOKALPLAN NR

14 KAPITEL BEBYGGELSENS OM- FANG OG KARAKTER BYGNINGSHØJDER OG BEBYGGELSESPROCENT Område I Bebyggelse indenfor område I må opføres i op til 9 etager og med en maksimal bygningshøjde på 28 m. Område II Bebyggelse indenfor område II må opføres i op til 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 18 m BEBYGGELSENS PLACE- RING Område I Bebyggelse indenfor område I skal opføres med facade i gadelinie mod Bredgade. Bebyggelsen skal indgå i et centralt byområde, og det er således vigtigt, at bygningen er med til at definere et præcist og samlet byrum. Område II Bebyggelse indenfor område II skal bevares, og må ikke ændres eller nedrives uden Byrådets godkendelse BEBYGGELSENS YDRE Område I Ny bebyggelse skal opføres i en arkitektur, der afspejler den tid, det er opført i. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal udføres med en høj arkitektonisk kvalitet med en velproportioneret og varieret facadeudformning. Punkthusbyggeri set fra Bredgade Facade mod nyt torveareal Facade mod Smedegade 14 LOKALPLAN NR. 266

15 Område II Grand Hotels oprindelige bygninger er omfattet af den bevarende lokalplan for Struer Kommune. Ombygning af de eksisterende bygninger skal derfor ske efter retningslinierne i lokalplan nr. 234 samt den tilhørende vejledning om bygningsbevaring. 3.5 FRIAREALER Gårdarealet mellem Grand Hotel og nybyggeri mod Bredgade udlægges til friareal. Arealet skal udføres med materialer af høj arkitektonisk kvalitet, og udformes med en bymæssig torvekarakter (jf. fotos nedenfor). Ved anlæggelse af friarealer skal der gøres brug af rumskabende elementer til markering af gadelinie samt definering af opholdsarealer. Otto Krabbes Plads, Vesterbro, København REDEGØRELSEN Grand Hotels facade mod gågaden Jarmers Plads, København K 3.6 PLANENS REALISERING AN-Byg, Struer har i samarbejde med Søren Andersen Arkitekter A/S udarbejdet projektforslaget, som ligger til grund for udarbejdelse af lokalplanen. Grand Hotels facade mod Bredgade AN-Byg er bygherre og udarbejder som sådan planen for bebyggelsens samt friarealers realisering. LOKALPLAN NR

16 KAPITEL 4 16 LOKALPLAN NR. 266

17 4 ANDEN PLANLÆGNING 4.1 REGIONPLAN 2001 FOR RINGKJØBING AMT Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2001 for Ringkjøbing Amt. 4.2 STRUER KOMMUNE - PLAN Lokalplanens område er omfattet af rammeområde 1.C.1 i Struer Kommuneplan Lokalplaner for området skal sikre at: Områdernes anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål, bebyggelsesprocenten for hvert enkelt område under ét ikke overstiger 150, bebyggelsen ikke opføres i mere end 4 etager med en maks. bygningshøjde på 18 m, bebyggelse m.h.t. karréstruktur og etablering af butikker, liberale erhverv, boliger, beplantning m.v. opføres og indrettes efter de retningslinier, som fremgår af strukturafsnittet, der etableres opholdsarealer til den fremtidige boligbebyggelse i et rimeligt omfang, og der etableres parkeringspladser i overensstemmelse med gældende parkeringsregulativ. Da projektets bygningshøjde overskrider kommuneplanens rammer vedr. maksimale bygningshøjder, er der udarbejdet medfølgende tillæg nr. 2 til Struer Kommuneplan Tillægget ændrer den maksimale bygningshøjde til 28 m, og med maks. ni etager. 4.3 LOKALPLANER Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr En mindre del af området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 16. Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophæves lokalplan nr. 168 samt byplanvedtægt nr. 16 for området. Grand Hotel er endvidere omfattet af lokalplan nr. 234 en bevarende lokalplan for Struer Kommune. Lokalplanen ophæves ikke. 4.4 HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE Struer Byråd har vedtaget at gennemføre helhedsorienteret byfornyelse af Struer midtby i overensstemmelse med det byfornyelsesprogram, der i foråret 2002 er udarbejdet og vedtaget af Byrådet. Indsatsen koncentreres omkring Folkets Hus og Smedegadeforløbet fra Tegltorvet til Anlægsvej. Lokalplanområdet indgår som en del af dette areal. 4.5 KYSTNÆRHEDSZONEN Lokalplanområdet ligger som det øvrige Struer indenfor kystnærhedszonen omkring Venø Bugt og Kilen. Ifølge Planloven skal der redegøres for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Lokalplanområdet er en del af et eksisterende tætbyområde, med omkringliggende bymæssig bebyggelse. Projektets påvirkning af byens profil fremgår af visualiseringer s FREDNINGSFORHOLD Der er inden for lokalplanområdet ikke registreret nogle forhold, der berører fredningsinteresser. LOKALPLAN NR. 266 REDEGØRELSEN 17

18 KAPITEL MILJØFORHOLD FORURENINGSFOR- HOLD Der skal gøres opmærksom på 70 og 71 i Lov om forurenet jord. 70. Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om en jordforurening, skal kommunalbestyrelsen underrette amtsrådet herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. 71 stk Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Stk. 2. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når amtsrådet har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Amtsrådet underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om sin afgørelse. Der er tidligere foretaget en undersøgelse af mulig forurening af matr. nr. 13d, Struer. Ringkjøbing Amt konstaterede en mindre forurening af gasolie, som ved efterfølgende beregninger viste, at forureningen ikke vil udgøre en trussel mod indeklimaet i et evt. byggeri på grunden. Ejendommen er derfor udgået af amtets kortlægning iht. Lov om forurenet jord. Ejendommene Østergade 24/Bredgade 4 og matr. nr. 33e, Struer på hjørnet af Bredgade og Smedegade er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje, da der i periode fra før 1950 til ca. 1968/70 har været autoværksted og benzinsalg på ejendommen STØJFORHOLD Lokalplanområdet er beliggende op til en stærkt trafikeret hovedfærdselsåre i byen. Det skal derfor dokumenteres at nybyggeri overholder gældende støjgrænseværdier for bolig- og erhvervsbyggeri. 4.8 FORSYNING VANDFORSYNING Lokalplanområdet er i Vandforsyningsplanen for Struer Kommune af 20. marts 1997 omfattet af forsyningsområde 1, der forsynes af Struer Forsyning Vand A/S VARMEFORSYNING Lokalplanområdet kan fjernvarmeforsynes af Struer Forsyning Fjernvarme A/S. Ny bebyggelse i området skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen SPILDEVAND Området er omfattet af kloakopland A61 i Struer Kommunes spildevandsplan ELFORSYNING Området forsynes med el fra Struer Forsyning Elnet A/S. 4.9 SERVITUTGENNEM- GANG Der er foretaget servitutgennemgang ved landinspektør. Ved lokalplanforslagets endelige vedtagelse slettes der servitutter i medfør af Planlovens 15, stk. 2, nr. 16. (Se lokalplanens bestemmelser 13, stk.1) LOKALPLANENS RETS- VIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning, 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 18 LOKALPLAN NR. 266

19 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

20 20 LOKALPLAN NR. 266

21 KOMMUNEPLANTILLÆG

22 KAPITEL 5 22 LOKALPLAN NR. 266

23 5 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 1.C.1 1.D.17 Nyt rammeområde 1.C.2 TILLÆG NR. 2 Ved lokalplanens endelige vedtagelse udlægges et nyt rammeområde 1.C.2. Det nye rammeområde udgør den del af rammeområde 1.C.1, der er omfattet af lokalplanens delområde I. 1.C.2 har ændrede bestemmelser i fht. 1.C.1 f.sv.a. maksimal bygningshøjde. Den maksimale bygningshøjde ændres således fra 18 meter til 28 m. og maks. etageantal ændres fra 4 til 9 etager. Rammerne for lokalplanlægningen i boligområde 1.C.2 skal sikre at : Områdernes anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål, bebyggelsesprocenten for hvert enkelt område under ét ikke overstiger 150, bebyggelsen ikke opføres i mere end 9 etager med en maks. bygningshøjde på 28 m, bebyggelse m.h.t. karréstruktur og etablering af butikker, liberale erhverv, boliger, beplantning m.v. opføres og indrettes efter de retningslinier, som fremgår af strukturafsnittet, der etableres opholdsarealer til den fremtidige boligbebyggelse i et rimeligt omfang, og der etableres parkeringspladser i overensstemmelse med gældende parkeringsregulativ. LOKALPLAN NR

24 Samtidig overføres et mindre areal fra rammeområde 1.D.17 (offentlige formål - parkeringsplads) til 1.C.2. KAPITEL 5 24 LOKALPLAN NR. 266

25 B E S T E M M E L S E R

26 4 2 OMRÅDEINDDELING FJORDV 1 FISKERGADE FJORDVEJEN KAPITEL 6 GADE ØSTERGADE 1 3 ØSTERGADE A 24B 24C II III 4 2 BREDGADE 26 ØSTE 28A KILDEGÅRD TOLDBODSTRÆDE IV I BREDGADE 9 ADE SMEDEGADE TEGLTOR 1 1 BREDGADE 6 26 LOKALPLAN NR. 266

27 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/SMEDEGADE Iht. Lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FOR- MÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge områdets hovedanvendelse til boligformål samt butiks- og erhvervsformål, at fastlægge rammer for ny bebyggelses omfang, placering og udtryk i overensstemmelse med udpeget projekt, at give mulighed for opførelse af parkeringskælder og sikre adgang hertil, og at regulere friarealers placering og udformning. 2 LOKALPLANENS OM- RÅDE OG ZONE- STATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 13d, matr. nr. 33e og litra dk, alle Struer, samt alle parceller, der efter datoen for lokalplanens tinglysning udstykkes fra ejendommenes arealer indenfor lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområde I-IV, som vist på modstående side. 2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 OMRÅDETS ANVEN- DELSE 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål samt butiks- og erhvervsformål. Indenfor området må opføres ny bebyggelse til beboelse samt liberale erhverv såsom butikker, kontorer, klinikker o.lign. 3.2 Delområde II må kun anvendes til boligformål samt butiks- og erhvervsformål. I området kan indrettes bebyggelse til butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, klinikker samt beboelse. 3.3 Delområde III må kun anvendes til friareal samt parkering. 3.4 Delområde IV må kun anvendes til parkering. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Yderligere udstykninger inden for området må kun foretages efter godkendelse af Byrådet. 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Smedegade via eksisterende offentlig parkeringsplads. 5.2 Der skal sikres en forbindelse mellem bystien ved Toldbodstræde og krydset Smedegade/Bredgade. Stier skal være offentligt tilgængelige. 5.3 Der skal indrettes p-pladser indenfor lokalplanområdet iht. parkeringsregulativ svarende til omfanget af bebyggelsen samt til erstatning for evt. nedlæggelse af eksisterende p-pladser. Parkering etableres som p-kælder i område I og III med tilkørsel LOKALPLAN NR. 266 BESTEMMELSER 27

28 KAPITEL 6 fra eksisterende p-plads. 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING Område I 6.1 Bebyggelse kan opføres i maks. 9 etager og med en maks. bygningshøjde på 28 m. 6.2 Bebyggelse skal opføres med facade i gadelinie ud mod Bredgade. Område II 6.3 Kun i forbindelse med nedrivning kan der efter Byrådets godkendelse opføres nybyggeri til erstatning for det nedrevne. 6.4 Bebyggelse kan opføres i maks. 4 etager og med en maksimal bygningshøjde på 18 m. Område III 6.5 Der kan etableres parkeringskælder under friarealet. Friarealet kan hæves over terræn dog med maks. højde i kote BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Fælles for område I og II 7.1 Enhver for skiltning og reklamering skal godkendes af Byrådet. Område I 7.2 Ny bebyggelse skal opføres i en arkitektur, der repræsenterer den tid, det er bygget i. Der skal lægges vægt på en arkitektonisk fremtræden, der tilfører området kvalitet. 7.3 Ny bebyggelse skal fremstå i en kombination af tunge materialer (tegl eller beton) og en let facadebeklædning og/eller glas. Facader skal fremstå med en lys overflade. Der må til facader ikke anvendes reflekterende materialer (glas undtaget). 7.4 Tage skal udføres som flade tage med tilbagetrukket penthouse. Tilbagetrækningen skal være tydelig hele vejen rundt langs bygningens facader. Penthousen skal have enten fladt eller buet tag og fremstå i lette materialer. 7.5 Vinduer og døre skal fremstå i bemalet træ, ædeltræ, bemalet metal eller som en kombination af disse materialer. Glas i vinduer og døre skal fremstå transparente. 7.6 Butiksruder i stueetagen skal fremtræde som aktive udstillingsarealer og må ikke helt eller delvist blændes med maling, klæbefilm, reklamer, tætte persienner el. lign. 7.7 For at tilvejebringe tilstrækkelig med friareal, skal der etableres altaner eller tagterrasse ved de enkelte boliger. Altaner skal være helt eller delvist tilbagetrukket i facaden. Område II 7.8 Bygningen Østergade 28 (Grand Hotel) skal bevares og må ikke ændres eller nedrives uden Byrådets godkendelse. 7.9 Ombygning af eksisterende bygninger skal ske efter retningslinierne i den bevarende lokalplan nr. 234 med tilhørende vejledning. Grand Hotels hovedfløj beliggende ud mod Østergade har bevaringsværdi 3 (høj), mens sidefløjen ud mod Bredgade har bevaringsværdi 4 (middel). 8 UBEBYGGEDE AREA- LER 8.1 Ubebyggede arealer skal mht. belægning, beplantning og belysning be- 28 LOKALPLAN NR. 266

29 handles, så området fremtræder harmonisk. 8.2 Ubebyggede arealer skal fremstå med en bymæssig torvekarakter. 8.3 Friarealer skal anlægges af bygherren og vedligeholdes af ejer- og lejerforeningen. 9 TEKNISKE INSTALLA- TIONER 9.1 Der må på området opstilles de nødvendige tekniske installationer såsom transformerstationer m.m., når disse indpasses i områdets karakter. Dette kan ske som en integreret del af nybyggeri eller ved indhegning med hækbeplantning eller espalier. 9.2 Der skal sikres uhindret adgang til drift og vedligeholdelse af fjernvarme-, vand- og elledninger indenfor lokalplanområdet. Grundejerforanlediget omlægning af eksisterende forsyningsledninger bekostes af grundejer og udføres efter Byrådets godkendelse. 9.3 Eksisterende elkabler kan i nødvendigt omfang flyttes af hensyn til nyt byggeri. 10 FORUDSÆTNINGER FOR NY IBRUGTAG- NING 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før godkendte friarealer er etableret Det skal ved ny bebyggelse sikres, at et indendørs støjniveau på 35 db (A) ved kontorer og lign. og 30 db (A) ved boliger ikke overskrides Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før tilslutning til fjernvarmeforsyningen er foretaget. 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER 11.1 Lokalplan nr. 168 samt partiel byplanvedtægt nr. 16 aflyses for lokalplanområdet. 12 OPHÆVELSE AF SER- VITUTTER 12.1 Følgende servitutter ophæves i ht. Lov om Planlægning 15, stk. 2 nr. 16: Ejerlav: Struer M.nr. Dato Indhold 13d Dok. om skel/ byggeretsligt skel mv Dok. om vej mv Dok. om færdselsret mv Dok. om fælles brandmur/gavl mv Dok. om færdselsret mv Dok. om adgang til at benytte en brandhane Lokalplan nr e Dok. om bræddehus Dok.om vej mv Dok. om færdsels ret mv Dok. om bebyggelse, benyttelse mv Dok.om færdselsret mv Dok. om vej mv Dok. om parkering mv Byplanvedtægt nr Lokalplan nr. 168 BESTEMMELSER 29

30 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget vedtaget til offentlig fremlæggelse. Struer Byråd, den 9. december 2003 Leif Erik Sørensen Borgmester Keld Vagner Jensen Kommunaldirektør KAPITEL 6 I henhold til 27 i Lov om Planlægning af 6. juni 1991 med senere ændringer vedtages foranstående endeligt. Struer Byråd, den 25. maj 2004 Leif Erik Sørensen Borgmester Keld Vagner Jensen Kommunaldirektør 30 LOKALPLAN NR. 266

31 B I L A G

32 "bs"" 71c 71b 85a 70c ""k"" 33p ""bæ"" 33u 13d 63 12lf 12 z"" 33d 13bf 56a ""i"" ae 33l ""dk"" 33e 33f 33ab ""ø STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER JUNI 2004 BILAG 1 MATRIKELKORT MÅL 1:1000 LOKALPLAN NR. 266

33 4 2 FISKERGADE FJORDVEJEN STERGADE ØSTERGADE 1 3 ØSTERGADE A 24B 24C II III 4 2 BREDGADE 26 ØSTERGADE 28A 28B 28C 5 3 KILDEGÅRDEN 30 TOLDBODSTRÆDE IV I BREDGADE 9 EDEGADE SMEDEGADE TEGLTORVET 1 1 BREDGADE STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER JUNI 2004 BILAG 2 OMRÅDEINDDELING MÅL 1:1000 LOKALPLAN NR. 266

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere