Det stof, mænd er gjort af - Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det stof, mænd er gjort af - Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne"

Transkript

1 Det stof, mænd er gjort af - Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne Marie-Louise Holm og Morten Hillgaard Bülow

2 Det stof, mænd er gjort af - Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne. Varia nr. 10, 2013 Forfatterne og Center for Kønsforskning ISBN: Billedet på forsiden er en repræsentation af testosterons struktururelle formular, som den sædvanligvis afbilledes inden for kemi. Det er hentet fra d. 30/ Billedet består af information, som er offentlig ejendom, og er derfor ikke omfattet af copyright.

3 Forord Nærværende udgivelse er en i al væsentlig forstand uændret version af forfatternes speciale fra Roskilde Universitet (RUC). Specialet var integreret mellem fagene Historie og Filosofi/Videnskabsteori og blev afleveret den 8. august Vi har begge siden i hvert vores PhD projekt beskæftiget os videre med forskellige tematikker relateret til indholdet og kunne dermed godt være fristede til at omskrive dele af specialet ud fra vores nuværende forståelse. Specialet har dog siden 2008 fået en del opmærksomhed i forskellige sammenhænge, både forskningsmæssige og i offentligheden i Danmark såvel som i udlandet. På denne baggrund har både vi selv og Center for Kønsforskning vurderet, at det i sin nuværende form kan være til god brug og inspiration for andre, der har interesse i filosofiske, historiske og queer-teoretisk inspirerede perspektiver på naturvidenskabelig forskning i køn, specifikt maskulinitetsbegreber og testosteronhormonforskningen i Danmark i den valgte periode. Vi har derfor kun lavet få sproglige rettelser og præciseringer i teksten samt tilføjet et par glemte henvisninger. Vi er meget taknemmelige over at få denne mulighed for at udgive specialet i Varia. Morten Hillgaard Bülow og Marie-Louise Holm Linköping, 20. december

4 Indhold Forord... 1 Del 1. Indledning... 6 Kapitel 1. Motivation, problemformulering og præsentation af afhandlingens problemfelt... 6 Motivation og problemfelt... 6 Problemformulering... 8 Præsentation af kilder og tilgang... 8 Kapitel 2. Forskningsfelt og historiografi Præsentation af forskningsfeltet Kritisk mande- og maskulinitetsforskning Den problematiske skelnen mellem biologisk og socialt køn Synet på kroppen indenfor historie og filosofi Kønsstudier inden for videnskabsstudier og medicinhistorisk forskning Perspektiver på naturvidenskabens vidensproduktion Det positivistiske videnskabssyn Popper, Kuhn, Foucault og Radical Science-bevægelsen: Kritik af det positivistiske videnskabssyn Not in our Genes: Kritik af deterministisk og reduktionistisk naturvidenskab 29 Myths of Gender: Hormonforskning og androarkatsteorier Om begreber og begrebsdannelse Nyere videnskabshistoriske monografier om kønshormonforskning Beyond the Natural Body: Skabelsen af den hormonelle krop Professor Sands Høns: Kønshormonforskning og seksualpolitik Sexing the Body: Historien om, hvordan hormonerne fik et køn Sammenfatning Kapitel 3. Kønsteoretiske perspektiver Maskulinitetsbegrebet i kritisk mande- og maskulinitetsforskning Connells begreb om hegemonisk maskulinitet Begreberne mandlighed og umandlighed i nordisk historieforskning Maskulinitetsbegrebet i queer-teori Diskussion af maskulinitetsbegreberne Et udviklingssystemteoretisk perspektiv på konstruktionen af køn Thuréns begrebslige redskaber til analyse af køn

5 Den kønnede krop anskuet som et psykosomatisk system i verden Et udviklingsperspektiv på det komplekse køn Anskuelse af køn i afhandlingen Køn forstået som en kulturel begrebslig konstruktion Forståelse af begrebet maskulinitet Sammenfatning Kapitel 4. Metode, kilder og afgrænsning Metodisk tilgang til analyserne Kildesøgning Kildemateriale, afgrænsning og fremtidige forskningsperspektiver Del 2. Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskning om testosteron Kapitel 5. Prolog: Jagten på maskulinitetens fysiske ophav.. 76 Maskulinitetsbegreber i lægevidenskaben fra antikken til slutningen af tallet Endokrinologiens opståen og udvikling indtil begyndelsen af det 20. århundrede Kapitel 6. Det stof, mænd er gjort af: Det hanlige seksualhormon Knud Sands forskning i kønshormoner De rene køn Psykoseksuelle kønskarakterer Kønsdriften og tolkningens kunst Eksperimentel hermafrodisi Dyrs og menneskers seksuelle mellemformer Lægers og forskeres modtagelse af Sands forskning Kritik af det seksualbiologiske perspektiv på seksualitet Kønshormonforskningens betydning for eugenisk befolkningspolitik Kønsbegreber og videnskabsteoretisk tilgang i Sands forskning Kapitel 7. Den rette hormonbalance: Testosteron realiserer maskulinitet i den bipotentielle krop Træk af endokrinologiens udvikling mellem Udfordring af ideen om de adskilte kønskategorier

6 Det danske kønshormonforskningsmiljø i 1940 erne og 1950 erne Christian Hamburgers karriere og publikationer Hanlige og hunlige sexualhormoner - og alle de andre Hormonelle balancer Testishormonets mangfoldige virkninger Det kønslige spektrum og den rette udvikling Hormonpræparater og kønnets korrektion Over den kønslige grænse Psykisk kønsoverskridelse Kønsudviklingen som samfundsanliggende Eugeniske perspektiver i kønshormonforskningen Kapitel 8. Fald og storhed: Maskulinitetens nye essens og testosteron som genopretter af kønsordenen Kønshormonforskningen fra slutningen af 1950 erne til slutningen af 60 erne138 Udfordring af hypotesen om testosterons determinering af udviklingen af maskuline træk Biologiske teorier om kønsudvikling fra 1910 erne til 1950 erne Kromosomforskningens fortsættelse af det eugeniske program Et tværfagligt studie af patienter med Klinefelters syndrom uden for institutioner Kønsbestemmelsen af patienter med Klinefelters syndrom Definition af den normale og anormale mandlige krop: gennemsnit og variation Kvindelig testosteronproduktion eller et unikt steroidproduktionsmønster Testosteron som årsag til eller symptom på sygdom XXY-mænds umandige psyke og adfærd Mulige årsager til psykiske og sociale problemer hos XXY-mænd Testosteronbehandling som middel til genoprettelse af manglende maskulinitet Tilgange og sygdomsforståelse i det samlede forskningsprojekt Oprettelsen af Dansk Cytogenetisk Centralregister Kritik af kromosomforskningen og dennes indflydelse på den senere forskning Del 3. Sammenfatning, diskussion og konklusion Kapitel 9: Sammenfatning af analysens resultater Maskulinitetsbegreber i kønshormonforskningen Kroppens betydning for vidensproduktionen og hypoteser om køn

7 Magtforhold og ressourcer i samspillet mellem forskning og samfund Kønssyn og konstruktion af begreber om normalitet og anormalitet Kapitel 10. Forskningens konsekvenser: Kønsbegrebers betydning for menneskers liv Konsekvenser af de konstruerede maskulinitetsbegreber: Lindring eller lidelse? Kan vi lære af historien? Frivillighed eller tvang Betydningen af en biologisk deterministisk og reduktionistisk tilgang Kønnets kompleksitet Konklusion Bibliografi Kilder Litteratur English summary

8 Del 1. Indledning Kapitel 1. Motivation, problemformulering og præsentation af afhandlingens problemfelt Motivation og problemfelt Fra 1920 erne og til i dag er testosteron blevet betegnet som det mandlige kønshormon på trods af, at det findes i både mandlige og kvindelige kroppe. Denne betegnelse går igen både i den naturvidenskabelige forskning i hormoner, i daglig tale og i forskellige medier. Tilsvarende møder man ofte en omtale af testosteron som hormonet, der gør drenge til mænd, eller avisoverskrifter som Der er mindre mand i moderne mænd, når det faldende testosteronniveau hos danske mænd tages op (Guldagger, 2007). I mange sammenhænge er testosteron på denne måde blevet brugt og bruges som en metafor for og til tider ligefrem som et synonym for mandlighed og maskulinitet. Maskulinitet og mandlighed forstås i disse dagligdags sammenhænge som mænds fysiske og psykiske karakteristika eller mænds kønsidentitet, og testosteron anses for at være en primær og central fysisk årsag til dem. Denne afhandling vil i høj grad rette en kritik imod denne opfattelse af maskulinitet og imod selve sammenkædningen af testosteron og maskulinitet. Vi ser ikke maskulinitet som fysiske, psykiske og adfærdsmæssige følger af en høj produktion af testosteron hos bestemte individer, primært mænd. Derimod forstår vi maskulinitet som et kulturelt konstrueret begreb, der forbinder forskellige symboler, normer, fysiske og psykiske karakteristika, praksisser, personer, genstande o.a. med kategorien mænd. Maskulinitet er ikke nogen ontologisk essens, dvs. den er ikke en substans, natur eller et væsen eller en samling iboende, uforanderlige og faste egenskaber, der findes inden i bestemte menneskers kroppe. 1 1 Vi benytter her essensbegrebet i dets moderne betydning, hvor essens ses som en del af eller bundet til et fænomen. I en antik brug af begrebet betegner essens nærmere fænomenets uafhængige eksistens, dvs. det, der eksisterer og hvorom intet andet kan siges. 6

9 Derimod er maskulinitet et begreb med specifikke betydninger, der skifter i forskellige historiske og sociale kontekster. 2 I forhold til sammenkoblingen af testosteron og maskulinitet har den naturvidenskabelige hormonforskning spillet en væsentlig rolle. I den historiske periode, vi koncentrerer os om, har den naturvidenskabelige forskning og dens vidensproduktion haft en særligt privilegeret status og autoritet i forhold til at få indflydelse på forestillingerne om køn, herunder maskulinitet. Fra begyndelsen af tallet og til i dag har især kønshormonforskningen præget forestillingerne om, hvad der er mandligt og kvindeligt, maskulint og feminint, ved at bestemte hormoner i denne forskning er blevet sammenkædet med fysiske og psykiske karaktertræk og er blevet anset for at være mere eller mindre direkte årsag til dem. Ved at tage fat på spørgsmålet om, hvordan maskulinitet skal defineres, bidrager vi også til en større diskussion om, hvilken sammenhæng, der kan siges at være mellem kroppen og kønnet. Diskussionen indeholder både filosofiske og historiske problemstillinger og strækker sig på mange måder ind i både den offentlige debat og folks levede liv. Det grundlæggende spørgsmål, der stilles, er, hvad der definerer et menneske og et menneskes køn. Til dette spørgsmål knytter sig filosofiske diskussioner om, hvordan forholdet mellem krop og bevidsthed og individets forhold til omverdenen skal forstås. Og til disse spørgsmål knytter sig andre relaterede filosofiske spørgsmål. Har mænd og kvinder hver deres forskellige uforanderlige kønslige essens, eller er kønnet en historisk foranderlig størrelse, som vi konstruerer og omdefinerer hele tiden i samspil med vores sociale relationer? Er psykiske fænomener en direkte følge af den fysiske krops tilstand, så man kan reducere beskrivelsen af de psykiske fænomener til en biologisk forklaring? Eller eksisterer fysiske og mentale tilstande på sammenhængende, men forskellige og adskilte niveauer, så det ene ikke kan reduceres til det andet? Er vores liv bestemt af vores krops køn og hormoner, eller har fysisk køn og hormoner ingen afgørende indflydelse på vores valg? Og hvilken betydning har svarene på disse spørgsmål for den måde, vi må anskue udviklingen i menneskets kulturhistorie på? Findes der en universel menneskelig kønslig natur, der er ens til alle tider, og som kan iagttages igennem historiens gang i alle kulturer? Eller har hver kultur en række unikke måder at forstå køn på og organisere samfundet på i overensstemmelse 2 Vi kommer nærmere ind på begrebet maskulinitet og beslægtede begreber i kapitel 3. 7

10 med disse forståelser? Kan vi forme kønnet, som vi vil, eller er vi begrænset i vore udfoldelsesmuligheder af det? Er det muligt at skabe et samfund med fuld ligestilling mellem kønnene, eller er det en smuk, men urealistisk utopi? Spørgsmålene er tæt relaterede til hinanden og er alle til stede, når kønsspørgsmål bliver diskuteret. Desuden har de mulige svar på de forskellige spørgsmål direkte indflydelse på spørgsmålene om, hvad der er det gode liv og det gode samfund, og om hvilket ansvar det enkelte menneske har i forhold til sig selv og andre. I offentligheden er de naturvidenskabelige forskningsresultater i mange forskellige sammenhænge blevet brugt til at argumentere for, hvad der er et godt liv for os hver især som kønnede mennesker. Eftersom denne forskning dermed har og har haft stor betydning for humanioras traditionelle undersøgelsesfelt - menneskers kultur og identitet - er der god grund til at beskæftige sig med den naturvidenskabelige forskning inden for humaniora. I denne afhandling vil vi beskæftige os med spørgsmålet om, hvordan og hvorfor testosteron og maskulinitet er blevet sammenkædet i naturvidenskabelig forskning i Danmark, og hvilken betydning, dette har haft for kønsnormer i samfundet. Problemformulering Målsætningen med denne afhandling er at analysere, hvordan forskellige begreber om maskulinitet er blevet konstrueret i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910 erne til 1980 erne, og undersøge, hvilke faktorer og processer, der har haft central betydning for denne konstruktion. Desuden vil vi undersøge, hvilke normer for kønslig normalitet og anormalitet forskningens sammenkobling af testosteron og maskulinitet har produceret, samt hvorvidt disse har reproduceret, udfordret eller ændret eksisterende kønsnormer i samfundet. Præsentation af kilder og tilgang Vi har valgt at belyse vores problemstilling gennem en analyse af forskelligt tekstmateriale, der er blevet produceret i forbindelse med forskningsprojekter, hvor 8

11 undersøgelsen af hormonet testosteron har været central. 3 Vi vil særligt fokusere på materiale fra tre forskningsprojekter, der tidsmæssigt ligger spredt igennem det 20. århundrede. Først undersøger vi en afhandling og flere artikler fra 1910 erne og 1920 erne skrevet i forbindelse med seksualbiologen og professor i retsmedicin Knud Sands forskning i ovariernes og testiklernes hormonelle sekretions rolle i udviklingen af legemlige, psykiske og adfærdsmæssige kønskarakterer. Dernæst undersøger vi lægen Christian Hamburgers formidling af forskning om kønshormoner i artikler, lærebøger og populærvidenskabelige fremstillinger fra sidste del af 1940 erne og ind i 1950 erne. Og til slut undersøger vi forskellige publikationer fra forskning, som omhandler såkaldte kromosomafvigelser, skrevet af flere forskellige forskere fra forskellige fagretninger fra begyndelsen af 1960 erne til midten af 1980 erne. Den problemstilling, vi har valgt at arbejde med kombinerer fagligt set en historisk, filosofisk og kønsteoretisk tilgang, og emnemæssigt fokuserer den på naturvidenskabelig vidensproduktion og dennes sammenhæng med dannelsen af begreber om køn og maskulinitet og kønsetiske standpunkter. Afhandlingen lægger sig inden for og kombinerer tre forskningstraditioner: kritisk mande- og maskulinitetsforskning, nyere medicinhistorie og videnskabsstudier. Inden for disse forskningstraditioner arbejder man som oftest ud fra et såkaldt konstruktivistisk perspektiv. Konstruktivisme er en måde at anskue verden og vore muligheder for at opnå viden om denne på, der er formuleret som en kritik af et såkaldt essentialistisk verdenssyn og essentialisters forståelse af menneskets muligheder for at opnå viden. Essentialisme betegner opfattelsen af, at der bag de fænomener af både fysisk og adfærdsmæssig karakter, vi kan iagttage i verden, eksisterer nogle bagvedliggende skjulte strukturer essenser som er årsager til fænomenerne, og som fastlægger og styrer deres udvikling. Disse essenser antages at eksistere i verden uafhængigt af, om mennesker erkender deres eksistens. Ved at undersøge et fænomen ud fra videnskabelige metoder antages vi at kunne få indblik i eksistensen og 3 Ikke alle disse forskningsprojekter benytter betegnelsen testosteron, da betegnelsen først formuleres i 1930 erne. Vi benytter i det følgende betegnelsen testosteron for nemheds skyld, og kommer nærmere ind på hormonforskningens begrebsbrug i vores analyser. 9

12 beskaffenheden af verdens forskellige essenser, og en fuldendt videnskabelig teori eller model vil repræsentere et fænomen for os, som det er, dvs. på en sand måde. 4 Et konstruktivistisk verdenssyn afviser eksistensen af en uforanderlig essens bag ethvert fænomen. I stedet lægger denne synsvinkel vægt på, at både fysiske og adfærdsmæssige fænomener konstant er under konstruktion. Dette vil sige, at alle fænomener er foranderlige og ændrer sig i tid og rum, uden at deres udvikling kan siges at følge en absolut fastlagt og ufravigelig plan, og der kan være mange samvirkende årsager til forandringer. Konstruktivister mener endvidere, at det ikke er muligt for os gennem videnskabelig forskning at afdække, opdage eller afsløre verdens sammenhænge og repræsentere dem på en sand måde, for det er ikke muligt for os at anskue fænomener ud fra en objektiv synsvinkel. Dels er ethvert fænomen så komplekst, at vi er ude af stand til at erkende og repræsentere alle aspekter ved det, og dels kan vi hver især kun erkende ud fra et subjektivt perspektiv. Dette skyldes dels vort menneskelige sanseapparats begrænsninger, og dels at vor erkendelse, både generelt og når vi forsker, er afhængig af den forforståelse, vi har med, dvs. de forestillinger og den viden om verden, vi har i forvejen, og de metoder, vi har lært, at vi skal bruge for at opnå ny viden. Forforståelsen er i høj grad formet af vores personlige historie og af de forskellige historiske, sociale og kulturelle kontekster, vi befinder os i. Al viden, også den, der er opnået gennem videnskabelig forskning, opfattes dermed som konstrueret og til en vis grad som relativ i fht. den aktuelle situation, vi befinder os i. Denne afhandling er udarbejdet ud fra et sådant konstruktivistisk perspektiv. Dette indebærer, at vi anskuer det arbejde, vi her har udført, som en konstruktionsproces. Vi ser ikke vore undersøgelser som en afdækning af sandheden om dansk forskning i testosteron ud fra et neutralt og objektivt synspunkt, og vi anser det heller ikke for muligt at foretage en sådan objektiv undersøgelse. Dette erkendelsesmæssige grundvilkår ser vi ikke som en beklagelig ulempe for videnskaben, med mindre forskeren er uvidende om eller ikke reflekterer over, hvilke konsekvenser, dette har. Da konstruktioner er uundgåelige vil den videnskab, der reflekterer over sit udgangspunkt tværtimod blive bedre end den, der ikke gør det. Den franske sociolog Pierre Bourdieu har sammenfattet problemstillingen på følgende måde: 4 Såkaldt positivistisk videnskab arbejder ud fra en sådan verdensopfattelse og et sådant erkendelsesteoretisk udgangspunkt. Vi kommer nærmere ind på positivismen og positivistisk videnskab i kapitel 2. 10

13 Den positivistiske drøm om en tilstand af fuldkommen epistemologisk uskyld tilslører i realiteten, at forskellen ikke ligger mellem den videnskab, der foretager en konstruktion, og den, der ikke gør det, men mellem den, der gør det uden at vide af det, og den der, bevidst om det, anstrenger sig for så fuldstændigt som muligt at kende og bemestre sine uundgåelige konstruktionshandlinger og de virkninger, som de, lige så uundgåeligt, producerer. 5 Ud fra dette synspunkt er det væsentligt, at vi gør det klart, hvilke forudsætninger, vi selv har foretaget den nærværende undersøgelse ud fra. Formålet med den samlede indledning er at reflektere over og begrunde vores tilgang til vores valgte undersøgelsesfelt. Hertil hører at placere undersøgelsen i forhold til den forskning, der eksisterer på området, samt at præsentere vores kønssyn og de væsentlige begreber, vi har valgt at benytte. Ud over det konstruktivistiske perspektiv arbejder vi ud fra et queer-feministisk videnskabsteoretisk udgangspunkt. Mange forskellige former for feministisk forskning har vist, at et flertal af samfund historisk set og aktuelt er organiseret på måder, der fordeler materielle og økonomiske ressourcer, muligheder for politisk indflydelse, adgang til uddannelse, rettigheder, pligter og personlig frihed skævt mellem personer ud fra kønslige kategoriseringer. Queer-teoretikere har særligt sat fokus på, at de skæve fordelinger ikke kun sker ud fra, om man kategoriseres som mand eller kvinde, men også i høj grad ud fra, om et individ lever op til forventninger om, hvordan man bør agere ud fra denne kategorisering. Denne forskning har vist, at især den seksuelle begærsretning har stor betydning for individers status i et samfund, og at der generelt set i dag er en udbredt norm om, at man bør være heteroseksuelt orienteret, eller i det mindste bør agere, som om man var det, for at få social accept og undgå sociale sanktioner. Den queer-feministiske tilgang i nærværende undersøgelse indebærer, at vi forholder os problematiserende til essentialistiske opfattelser, der fremstiller køn som to transhistoriske og uforanderlige naturer, som er grundlæggende forskellige og 5 Citat oversat af lektor i Historie Kim Esmark (f. 1967) ved seminar d. 16/ , citeret fra Bourdieus La Misère du monde, Epistemologi betyder læren om, hvordan vi kan få viden om verden. 11

14 komplementære, og som manifesterer sig igennem henholdsvis mandlige og kvindelige kroppe. Dels forholder vi os kritisk til de sociale konsekvenser, som et essentialistisk polariserende kønssyn ofte medfører. Adskillige studier har vist, at et sådant kønssyn ofte indebærer normalisering af individer, der falder inden for definitionerne af mand og kvinde, og social marginalisering, sygeliggørelse og til tider psykiske og fysiske overgreb på individer, der er svære at kategorisere eller falder uden for. Dels er det et mål for os med denne afhandling at bidrage til at nuancere forståelsen af køn ved at vise, at fænomener, som vi opfatter og begrebsliggør som køn, på alle niveauer er mangfoldige og foranderlige. Afhandlingen har dermed en etisk dimension, både i tilrettelæggelsen og udførelsen. Vi forsøger at forholde os til de kønsetiske konsekvenser, vores fremstilling potentielt kan medføre. I denne forbindelse arbejder vi ud fra et etisk synspunkt om, at man bør undgå at fremstille køn på en forenklet og stereotyp måde, fordi dette har vist sig potentielt og reelt at medføre lidelse for individer, der er svære at passe ind i eller som falder uden for stereotype kønskategorier. Et formål med denne tekst er dermed også at tydeliggøre og diskutere forskningens produktion af kønsnormer og de konkrete konsekvenser, de har haft for grupper og enkeltpersoner. På baggrund af vore analyser vil vi afrunde afhandlingen med en diskussion af disse normers konsekvenser, og af hvilke måder at forholde sig til kønnede personer, særligt inden for naturvidenskabelig forskning, der er mest hensigtsmæssig. Kapitel 2. Forskningsfelt og historiografi Præsentation af forskningsfeltet I det følgende vil vi vise, hvordan vores undersøgelse placerer sig inden for forskningsfelterne kritisk mande- og maskulinitetsforskning, videnskabsstudier og medicinhistorisk forskning ved kort at opridse, hvilke tilgange til køn, man har haft og har aktuelt, og hvilke emner, der er forsket i, inden for de tre forskningstraditioner. Da kønsforskning inden for medicinhistorie og videnskabsstudier ofte har samme tilgang og benytter sig af de samme teorier, har vi valgt at præsentere disse forskningsfelter samlet. 12

15 Kritisk mande- og maskulinitetsforskning At beskæftige sig med mande- og maskulinitetsforskning er en relativt ny tilgang inden for den humanistiske kønsforskning. 6 Som den franske filosof Simone de Beauvoir ( ) skrev i sin kønsfilosofiske klassiker Det andet Køn fra 1949, er det mandlige køn i den vesteuropæiske tradition fra oldtiden og frem blevet defineret som en neutral norm for, hvad det vil sige at være menneske, mens det kvindelige køn er blevet defineret som det andet, som afvigende fra denne norm (Beauvoir, 1999, s. 14; også Beauvoir, 1999a, 1999b, og 1999c). Siden udgivelsen af Det andet Køn har kønsforskere brugt denne erkendelse som udgangspunkt for adskillige analyser og undersøgelser af, hvordan synet på kvinder som anderledes igennem historien har givet kvinder og det, der betragtedes som kvindeligt, ringere vilkår end mænd og det, der betragtedes som mandligt. Hensigten har været at frigøre kvinder fra en underordnet stilling i samfundet og ligestille de to køn. Først i løbet af de sidste to årtier er der kommet et større fokus på at undersøge, hvad det har betydet for mænd at være blevet betragtet som det første køn. Den relativt nye kritiske mande- og maskulinitetsforskning har påpeget, at når det mandlige bliver defineret som en kønsneutral menneskelig norm, bliver det usynligt som køn. Hvis man i stedet anskuer det, man tidligere har anset for at være en kønsneutral menneskelig norm, som kønnet og som mandligt, fremkommer der nye perspektiver på og erkendelser om den historiske og aktuelle kønsorden. Den kritiske mande- og maskulinitetsforsknings fokus på mænd og maskulinitet udsprang fra sin spæde begyndelse i slutningen af 1970 erne fra kvinde- og kønsforskningen og er stadig stærkt inspireret af feminisme. Der findes også andre former for forskning, der fokuserer på mænd, end den kritiske mande- og maskulinitetsforskning. Kvindebevægelsen og feminismen har medført stærke 6 Der findes mange former for forskning, der kan betegnes som kønsforskning, både inden for human-, social- og naturvidenskaberne. I denne undersøgelse har vi valgt, at skelne mellem humanistisk kønsforskning, der er foretaget ud fra et fokus på kulturelle og kulturelt genererede kønslige forskelle og ligheder mellem mennesker, og naturvidenskabelig forskning i køn, der undersøger kønslige forskelle og ligheder hos mennesker og dyr med et fokus på biologi og biologiske processer som generator af disse. Begge tilgange findes inden for både human-, social- og naturvidenskaberne, skønt den førstnævnte er mest udbredt inden for human- og socialvidenskaberne og den sidstnævnte inden for naturvidenskaberne. Humanistisk og naturvidenskabelig henviser således primært til tilgangen i forskningen, ikke til bestemte fagområder, selv om de ofte er sammenfaldende. Den benyttede skelnen mellem kønsforskning og forskning i køn har vi valgt, fordi den humanistiske forskning selv benytter den første betegnelse, mens naturvidenskabelig forskning ikke identificerer sig med den og ofte tager afstand fra den. 13

16 modreaktioner i form af bevægelser, der taler mod feminisering af det moderne samfund, og som søger at remaskulinisere mænd og arbejder mod kvinders undertrykkelse og diskrimination af mænd. Både i USA og Europa har disse bevægelser nogle steder været ophav til institutioner, der fremmer forskningsprojekter med dette sigte. Ofte betegnes denne forskning som men s studies, tænkt som en pendant til women s studies, der beskæftiger sig med kvinders vilkår. Den forskning, vi her beskæftiger os og selv identificerer os med, søger at distancere sig fra men s studiestraditionen ved at bruge betegnelser som kritisk mandeforskning eller maskulinitetsforskning (Kimmel, Hearn & Connell, 2005 s. 2-3). Når betegnelsen maskulinitetsforskning benyttes i nærværende tekst, henviser den dermed til kritisk mande- og maskulinitetsforskning ernes forskning i kvinder og køn, og dennes problematisering af ideen om en kvindelig natur og om noget evigt og essentielt kvindeligt, bevirkede, at mænds position også kunne problematiseres, og at det kønnede i mænds adfærd blev gjort synligt (Kimmel et al., 2005, s. 1). Ikke kun kvinder, men også mange mænd tilsluttede sig den feministiske kritik af tidens herskende kønsorden og interesserede sig for at lave en selvstændig kritik af det, der i tidens terminologi kaldtes manderollen eller den mandlige kønsrolle. 7 I løbet af 1980 erne kom der blandt kønsforskere en erkendelse af, at for at forstå det, der opfattes som kvindeligt, er det ikke tilstrækkeligt at se isoleret på kvinder og det kvindelige. Da det kvindelige ofte defineres i modsætning til det mandlige, er en forståelse af det kvindelige afhængig af en analyse af relationen mellem, hvordan det mandlige og det kvindelige tænkes. Disse relationelle perspektiver og den kønspolitiske interesse blev udgangspunkt for den tidlige mande- og maskulinitetsforskning og går igen i mange af de tidlige sociologiske maskulinitetsteorier fra midten af 80 erne og i den australske sociolog R. W. Connells bog Masculinities fra 1995, der hurtigt blev og til dels stadig er den store inspirationskilde for en voksende gruppe af kønsforskere, der fokuserede på mænd i deres forskning. 8 Andre felter og debatter, der fik væsentlig indflydelse på den tidlige mande- og maskulinitetsforskning var dels et øget fokus på, at ikke kun køn skaber forskelle mellem mennesker, men også race og klassetilhørsforhold; en voksende mængde sociologisk feltarbejde, der understregede mænds lokale forskellighed og 7 Kiselberg, 1979, er et dansk eksempel på en sådan marxistisk-feministisk tidstypisk kritik. 8 Masculinities præsenteres i kapitel 3. 14

17 kønshierarkier; indsigter fra psykoanalyse omkring problemer og modsætningsforhold ved mænds udvikling af kønsidentitet; samt de homoseksuelles frigørelsesbevægelse, der havde magtforhold og forskellighed som nøglebegreber (Connell & Messerschmidt, 2005: s ). Således er mande- og maskulinitetsforskningens udgangspunkt, både dengang og i dag, studiet af mænds og maskuliniteters meget forskellige og foranderlige udtryk ud fra en konstruktivistisk synsvinkel. Mande- og maskulinitetsforskningens kønspolitiske ophav, den faglige indgangsvinkel i Masculinities og kampen om forskningsmidler inden for en kønsforskning, der mange steder er blevet og bliver prioriteret politisk og økonomisk lavt, har givet maskulinitetsforskningen en stærkt samtids- og problemorienteret forskningsprofil. 9 Størsteparten af forskningsprojekterne inden for feltet har været og bliver fortsat udarbejdet inden for sociologi, pædagogik, psykologi eller sundhedsfremme, mens antallet af forskningsprojekter inden for andre faggrene er langt mere begrænset (Kimmel et al, 2005, s. 3-4; Johansson & Kuosmanen, 2003). Således findes der endnu kun en begrænset mængde specifikt historiefaglige studier og slet ingen større filosofiske analyser af mænd og maskulinitet i dag. De få historiske studier om mænd, man kan finde i Danmark, ligger ofte inden for forskning i mandlige homoseksuelle (såkaldt homoforskning), repræsenteret ved bl.a. historikeren Wilhelm Von Rosen (Von Rosen, 1993), sociolog Henning Bech (Bech, 1988; Bech, 1999; Bech & Lützen, 1986), samt til dels læge og sexolog Christian Graugaards ph.d.-afhandling Professor Sands Høns, som vi kommer nærmere ind på senere. Som oftest betegner homoforskningen ikke sig selv som mande- og maskulinitetsforskning, snarere som minoritets- eller seksualitetsforskning, og der benyttes sjældent maskulinitetsteorier. I de øvrige nordiske lande er der dog i de senere år kommet flere historiske studier af forskellige mænds liv og sociale status. En af de nyeste udgivelser er den fællesnordiske forskningspublikation Män i Norden fra 2006, hvis teoretiske tilgang vi vil vende tilbage til i kapitel 3 (Lorentzen & Ekenstam, 2006). Derudover inddrager en del af de førende nordiske og internationale mande- og maskulinitetsforskere, der ikke er uddannet historikere, ofte historiske perspektiver i deres forskning, lige som kønsteoretiske og epistemologiske overvejelser ofte indgår som et vigtigt element i forskernes studier (se f.eks. Connell, 1995/2005; Kimmel, 1996; o.a). 9 For en redegørelse for forskningsfeltet strukturering, for projekter inden for mande- og maskulinitetsforskning og for forskningen aktuelt, se Kimmel et al, 2005, kapitel 1. 15

18 Det er betegnende for den nordiske (og store dele af den internationale) mande- og maskulinitetsforskning, at der i mange forskningsprojekter er en stærk sammenkobling af maskulinitet med mandlige kroppe, også i megen af den forskning, der er foretaget ud fra et konstruktivistisk udgangspunkt. 10 Dette hænger bl.a. sammen med den betegnelse forskningen bruger om sig selv mande- og maskulinitetsforskning hvilket understreger en forbindelse mellem begreberne. Forskere, der arbejder ud fra en queerteoretisk synsvinkel, har kritiseret denne forskning for ufrivilligt at medvirke til at reproducere stereotype kønsopfattelser og nedtone både mænds integration af feminine udtryksformer og adfærdsmønstre, og kvinders maskuline udtryk og adfærd (Nordberg, 2004). For at undgå at forbinde maskulinitet ekslusivt med mandlige kroppe og understrege, at køn har at gøre med normative socialt bestemte betegnelser og menneskers sociale fremtræden (performance 11 ) frem for udseendet af deres kønsorganer, foretrækker queer-teoretiske forskere at bruge betegnelsen maskulinitetsforskning om deres analyser. Disse forskere søger i deres egen forskning bevidst at belyse både de praksisser hos mænd og kvinder, der bekræfter traditionelle kønsbegreber, og de, der overskrider og evt. ændrer disse, og derfor studerer de f.eks. også såkaldt kvindelig maskulinitet (f.eks. Halberstam, 1998; Nordberg, 2004). Den danske folkemindeforsker Karin Lützens historiske studier af bl.a. maskuline lesbiske i bogen Hvad Hjertet begærer kan anskues som et tidligt og sjældent dansk eksempel på denne type forskning, om end maskulinitet ikke her benyttes som eksplicit analytisk begreb (Lützen, 1986). Fælles for både den maskulinitetsforskning, der fokuserer på mænd og den, der inddrager både mænd og kvinder, er, at man i forbindelse med kønsanalyser fokuserer i langt overvejende grad på sproglige og kropslige praktikker og langt mindre på materielle, fysiske og biologiske aspekter. Kroppen tillægges ofte en central betydning i den sociale konstruktion af kønsbegreber, men det er som oftest en semantisk krop, dvs. kroppen set som et socialt fortolket symbol eller tegn, der optræder i denne forskning. Derimod afvises det, at den biologiske krop skulle have nogen grundlæggende og 10 For redegørelse og kritisk diskussion af koblingen mellem maskulinitet og mandlige kroppe i konstruktivistisk maskulinitetsforskning se bl.a. Halberstam, 1998: s og Nordberg, Begrebet om at køn ikke er en essens, men en performance, stammer fra Judith Butlers Gender Trouble (1990), der er et af queer-teoriens hovedværker. I denne afhandling kommer vi af pladsmæssige årsager ikke direkte ind på Butlers værker, men de har indirekte indflydelse, idet flere af de forskere, vi præsenterer i forskningsoversigten, er inspirerede af Butlers værker og tilgang i deres undersøgelser. 16

19 afgørende betydning for konstruktionen af køn både på et personligt og et socialt plan. Der er derfor kun få mande- og maskulinitetsforskere, der har beskæftiget sig med at analysere, hvordan maskulinitet og mandlige og kvindelige kroppe bliver konstrueret inden for naturvidenskaberne. En undtagelse er Connells indledning til Masculinities, hvor han kort og forholdsvis overfladisk, men dog mere detaljeret end mange andre maskulinitetsforskere, opridser, hvilke opfattelser af maskulinitet og femininitet, der opereres med inden for sociobiologi, evolutionær psykologi, etnologisk og antropologisk forskning for at kontrastere disse definitioner med sin egen nye definition af maskuliniteter (Connell, 1995/2005: s. 3-86). Desuden udvikler han her begrebet kropsrefleksiv praksis, der søger at komme ud over en rent semantisk kropsforståelse og inddrage kroppens fysiske reaktioner af nydelse og ubehag som medskaber af maskulinitet (der hos Connell forstås som praksisser) (Connell, 1995/2005: s ). 12 Den amerikanske sociolog Michael Kimmel har desuden skrevet mere dybdegående om kønsopfattelser og forskning i køn inden for moderne naturvidenskab i bogen The Gendered Society fra 2000, hvor han gennemgår forskellige analyser og pointer fra den medicinhistoriske forskning og videnskabsstudier 13 (Kimmel, 2000: s. 1-46). Kimmel har også skrevet om opfattelser af køn, maskulinitet og femininitet og biologi i introduktionen til antologien The Gendered Society Reader, der har et kapitel med essays, der kritisk diskuterer aktuelle biologiske argumenter om kønsforskelle (Kimmel & Aronson, 2004: s og Part 1). Eftersom Connells og Kimmels tekster ikke kan siges at bidrage med nye eller omfattende analyser af forskning i køn inden for naturvidenskab, men hovedsaglig trækker på den eksisterende medicinhistoriske og videnkabsteoretiske litteratur om emnet, der vil blive gennemgået senere i dette kapitel, vil vi ikke gå nærmere ind på indholdet af deres tekster. Den problematiske skelnen mellem biologisk og socialt køn Den semantiske kropsforståelse og synspunktet om, at biologien ikke er determinerende for kønnet eller for menneskers opfattelse af, hvad køn er, er et gennemgående træk i 12 Connells maskulinitetsbegreb præsenteres i kapitel Kimmel trækker på analyser af nogle af de mest kendte forskere inden for videnskabsstudier, medicinog videnskabshistorie bl.a. palæontolog og videnskabshistoriker Steven Jay Gould ( ), fysiker, filosof og videnskabshistoriker Evelyn Fox Keller, den amerikanske biolog Ruth Hubbard og forskerne Anne Fausto-Sterling, Richard Lewontin, Steven Rose og Leon Kamin, som vil blive nærmere præsenteret lidt senere i dette kapitel. 17

20 konstruktivistisk kønsforskning. Det er i høj grad formuleret som en kritik af en essentialistisk kønsopfattelse, der genfindes inden for megen naturvidenskabelig forskning i køn. Ud fra dette perspektiv opfattes køn som en række specifikke fysiske, psykiske og adfærdsmæssige træk, der er forskellige for mænd og kvinder, og som hævdes at være forårsaget af to forskellige medfødte biologiske essenser, der manifesterer sig med nødvendighed igennem et individs udvikling. Dette teoretiske perspektiv er siden 1950 erne blevet afvist på forskellige måder af konstruktivistiske kønsforskere. Simone de Beauvoirs formulering, om at man fødes ikke som kvinde, man bliver det fra Det andet Køn markerer starten på dette opgør med den essentialistiske kønsopfattelse (Beauvoir, 1999b: s. 13). Klassisk feministiske kønsforskere hævdede i 1970 erne, at mænd og kvinders sociale liv ikke var determineret, dvs. bestemt på forhånd og uafvigeligt, af deres biologi. De tog de engelske sexologer John Moneys og Anke Erhardts tanke om, at køn kan opdeles i en biologisk og en social del til sig (Money & Erhardt, 1972: Introduction). 14 Begrebet biologisk køn repræsenterer en idé om, at der er grundlæggende forskelle på mænds og kvinders anatomi og fysiologiske processer pga. deres forskellige reproduktive funktioner, og at disse biologiske forskelle er stabile og uforanderlige. Det sociale køn forstås som en række kønsforskelle på mænd og kvinder, som er betinget og formet af forskellige kønsnormer og forventninger til drenge- og pigebørn i sociale sammenhænge (Fausto-Sterling, 2000a: s. 3-4). Med denne begrebslige opdeling kunne natur og kultur adskilles og fagretningerne tilsyneladende uproblematisk fokusere på hver deres område. Naturvidenskabelige forskere undersøgte stabile biologiske kønsforskelle, mens humanistiske og socialvidenskabelige forskere undersøgte foranderlige sociale kønsforskelle med henblik på at ophæve normativt betingede uligheder mellem kvinder og mænd i samfundet. Denne skelnen viste sig dog snart at være problematisk for kønsforskere. Definitionerne gav ikke noget klart svar på, hvor grænserne skulle drages mellem, hvad der var kønnets essentielle biologiske og dets socialt konstruerede aspekter. Muligheden for, at forskelle mellem mænd og kvinder kunne være et resultat af biologiske 14 På mange andre sprog end dansk bruger man to forskellige ord til at udtrykke denne skelnen. På engelsk bruges sex og gender, på svensk og norsk: kön/kjønn og genus for henholdsvis biologisk og socialt køn. 18

Det stof, mænd er gjort af

Det stof, mænd er gjort af Det stof, mænd er gjort af - Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne Af Marie-Louise Holm & Morten Hillgaard Bülow Vejledt af

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori Indhold... 5 Forord... 11 Forfattere... 13 1. DEL Kapitel 1. Anvendelse af video i pædagogisk forskning... 15 Indledning... 15 Pædagogisk forskning... 19 Forskningsinteresser og forskningsstrategier Tre

Læs mere

Psyken. mellem synapser og samfund

Psyken. mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Af Svend Brinkmann unı vers Psyken mellem synapser og samfund Svend Brinkmann og Aarhus Universitetsforlag 2009 Omslag: Jørgen Sparre

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Introduktion Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Denne bog om køn i historien udspringer af en seminarrække, som blev afholdt ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet i foråret 2002. Alle

Læs mere

Trans kønnet vestit person mand kvinde

Trans kønnet vestit person mand kvinde Trans kønnet vestit person mand kvinde A side 1 Amnesty_Trans_Ordbog_2016_VS2.indd 1 09/02/16 09.47 A Ordbog En introduktion til korrekt brug af betegnelser og tiltaler i forbindelse med transkønnethed.

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Hvad er videnskabsteori? Hvad er videnskab? Den interne paradigmatiske videnskabsproces

Hvad er videnskabsteori? Hvad er videnskab? Den interne paradigmatiske videnskabsproces Indholdsfortegnelse Introduktion Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Kapitel VIII Kapitel IX Kapitel X Kapitel XI Hvad er videnskabsteori? Hvad er videnskab? Den

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis LEDER Viden og refleksion i evaluering af pædagogisk praksis NR. 5 MAJ 09 Lektor Maria Appel Nissen Aalborg universitet Artiklerne i dette nummer forholder sig på forskellig vis til den komplekse problemstilling,

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Innovation, AT. og de klassiske fag. 04/03/15 Fagkonsulent Jens Refslund Poulsen Side 1

Innovation, AT. og de klassiske fag. 04/03/15 Fagkonsulent Jens Refslund Poulsen Side 1 Innovation, AT og de klassiske fag Side 1 DISPOSITION Innovationspolitik Innovation i stx i AT og i fagene Innovationsforståelse Humaniora og innovation: 1) Udfordringerne Humaniora og innovation: 2) Mulighederne

Læs mere

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI den 15-07-2017 kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Det narrative perspektiv Begrebet narrativ implicerer en relation. Der er en, som fortæller en historie til

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Humaniora og det problemorienterede projektarbejde på Humbach

Humaniora og det problemorienterede projektarbejde på Humbach Humaniora og det problemorienterede projektarbejde på Humbach ATU-besøg marts 2015 Hum-studievejledningen@ruc.dk Mie Wiatr Hammerich, wiatr@ruc.dk Mark Henriksen Horslund Mortensen, mhhm@ruc.dk Hans Ulrik

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Brian Curt Petersen Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 8.-10. klasse Formål: I skal få viden om, hvad en persons kønsidentitet er, og hvad den består

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Hvad vil videnskabsteori sige?

Hvad vil videnskabsteori sige? 20 Ubehjælpelig og uvederhæftig åndsidealisme Hvad vil videnskabsteori sige? Et uundværligt svar til de i ånden endnu fattige Frederik Möllerström Lauridsen Men - hvem, der ved et filosofisk spørgsmål

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Digitale krænkelser på skemaet

Digitale krænkelser på skemaet Digitale krænkelser på skemaet Undervisning om digitale medier i forhold til køn, krop og seksualitet på gymnasiet Morten Emmerik Wøldike, projektleder og sociolog, mew@sexogsamfund.dk Program 1. Sex &

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere