FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)"

Transkript

1 Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov nr og lov nr af 18. december 2012). FSR-danske revisorer har gennemgået lovændringerne og har følgende spørgsmål og bemærkninger som vi skal anmode om Skatteministeriets kommentarer til. FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K Telefon CVR Danske Bank Reg Konto nr Overordnede bemærkninger Med de seneste ændringer af selskabsskatteloven og ligningsloven ift. omkvalificering af civilretlige dispositioner, skal der i nogle tilfælde i stedet for eksempelvis en aktieavancebeskatning ske udbyttebeskatning. FSR er meget bekymret over den stadig stigende kompleksitet i de danske skatteregler, herunder navnlig at udbyttereglerne efterhånden er noget af det sværest tilgængelige stof inden for dansk skatteret. Ændringerne medfører desværre en betydelig risiko for fejl indenfor dispositioner, der burde være forholdsvis enkle eksempelvis overdragelse af et selskab mellem to søsterselskaber. Det er FSRs formål med nærværende henvendelse, at påpege nogle af de uhensigtsmæssigheder som lovændringerne fra december 2012 medfører og i den forbindelse anmode om, at der rettes op herpå med forskellige tilpasninger lovgivningen. Indledningsvis vil vi gerne fremhæve følgende forhold: 1. Der forekommer ikke at være hjemmel til udbyttebeskatning i tilfælde af at det sælgende selskab er udenlandsk 2. Et udenlandsk selskab vil ikke kunne modtage skattefrit udbytte efter danske regler, når udbyttet stammer fra et andet udenlandsk selskab. Ministeriet anførte dog under lovbehandling af en transaktion mellem to udenlandske selskaber ville være omfattet af SEL 2D, hvis det

2 overdragede selskab var dansk. Der er behov for, at det bliver klarlagt, hvorledes en sådan transaktion kan undtages fra beskatning efter 2D. 3. Personlige aktionærer risikerer at blive beskattet af maskeret udbytte efter LL 16 B, idet ministeriet har ændret ordlyden af denne bestemmelse. Formuleringen af 16B bør derfor justeres, således at det tydeliggøres, at det udstedende selskab skal have en direkte elle indirekte ejerandel i det erhvervende selskab for, at bestemmelsen finder anvendelse. Side 2 SEL 2 D - Omgåelse af udbyttebeskatning SEL 2 D koncernforbundne selskaber I SEL 2 D anvendes begrebet koncernforbundet selskab, som defineres under henvisning til LL 2, jf. SEL 2 D, stk. 2. LL 2 har en entydig definition af begrebet koncernforbundet selskab, jf. LL 2, stk. 3. Ordlyden af SEL 2 D tilsiger derfor, at begrebet koncernforbundet selskab i SEL 2 D skal fortolkes konformt med LL 2, stk. 3. Forarbejderne til SEL 2 D anvender imidlertid begrebet koncernforbundet selskab i en bredere betydning end efter LL 2, stk. 3. I lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen (side 9) gives der således en definition af begrebet koncernforbundne selskaber, der synes hentet fra LL 2, stk. 2, fremfor LL 2, stk. 3. Den uklare begrebsanvendelse ses også af ordlyden af SEL 2 D, stk. 1 (2. undtagelse), hvorefter et erhvervende selskab kan blive koncernforbundet med et overdragende selskab som følge af fælles bestemmende indflydelse. Dette udtryk indgår ikke i definitionen af koncernforbundne selskaber i LL 2, stk. 3, men derimod i definitionen af bestemmende indflydelse i LL 2, stk. 2. Det er uheldigt, at ordlyden af SEL 2 D, stk. 2, henviser til LL 2 for definitionen af begrebet koncernforbudne selskaber, mens lovforarbejderne og SEL 2 D, stk. 1, anvender begrebet i betydning, der afviger fra LL 2, stk. 3. På baggrund heraf skal vi anmode ministeren om, at indholdet af udtrykket koncernforbundne selskaber i SEL 2 D præciseres.

3 Om hjemlen til at behandle købesum som udbytte SEL 2 D indeholder en skattemæssig omkvalificering af salgssummen for aktier til udbytte i tilfælde af, at der sker en omstrukturering eller anden overdragelse af aktier i et koncernforbundet selskab til et andet koncernforbundet selskab og det overdragende selskab vedlægges i andet end aktier i det erhvervende selskab. Side 3 SEL 2 D er ikke en skattepligtsbestemmelse, men alene en bestemmelse om at visse salgssummer omkvalificeres til udbytte. Udenlandske selskaber er alene skattepligtige af udbytte oppebåret fra Danmark, såfremt dette er hjemlet i SEL 2, stk. 1, litra c. Denne bestemmelse omfatter efter sin ordlyd udbytte efter LL 16A, stk.1 og 2., afståelsessummer omfattet af SEL 16 B samt visse tilskud til koncernforbundne selskaber. Det er ikke klart, hvorvidt salgssummer, der efter SEL 2 D anses som udbytte, er omfattet af LL 16 A. Problemstillingen kan illustreres med følgende eksempel (det forudsættes, at UD ikke opfylder betingelserne i SEL 2, stk. 1, litra c. for at modtage skattefrit udbytte fra A): M: Udenlandsk moder UD: Udenlandsk Datter DD: Dansk Datter A : Dansk DatterDatter B : Dansk DatterDatter A: Dansk DatterDatter Et eventuelt kontantvederlag fra DD til UD være omfattet af SEL 2D, såfremt UD ikke kunne modtage udbytte skattefrit fra A inden overdragelsen. Hvorvidt dette vederlag er omfattet af LL 16 A og dermed den begrænsede skattepligt

4 efter SEL 2, stk. 1, litra c er imidlertid tvivlsomt. Efter sin ordlyd omfatter SEL 2, stk. 1, litra c. udbytte omfattet af LL 16A, stk. 1 og 2, afståelsessummer omfattet af 16 B, samt visse tilskud til koncernforbundne selskaber. SEL 2, stk. 1, litra c. må anses for udtømmende. Side 4 LL 16 A, stk. 2 henviser ikke til SEL 2D, men alene til udlodninger fra selskabet til aktuelle aktionærer I ovenstående eksempel er der ikke tale om en "udlodning" fra selskabet (her A), men derimod fra et helt andet selskab (her DD). Det er derfor efter FSRs opfattelse særdeles tvivlsomt, om LL 16A, stk. 2 omfatter salgssummer, der efter SEL 2 D skal anses som udbytte. Uanset at visse afståelser efter SEL 2D skal behandles efter reglerne om udbytte, er der således efter FSRs opfattelse ikke ved L 10 indført særskilt hjemmel i SEL til at beskatte udenlandske aktionærer ved afståelser af aktier omfattet af SEL 2D. Herudover er det uklart, hvorvidt der er hjemmel til at kræve indeholdelse af kildeskat efter KSL 65, stk. 1. En udbyttebeskatning efter SEL 2D ses ikke at være omfattet af de i KSL 65 nævnte situationer, hvis aktierne overdrages til markedspris. DBO er og beskatningsret Ifølge art. 10, stk. 1, i OECDs modeloverenskomst kan udbytter betalt af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat (kildestaten), til en aktionær, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, beskattes i sidstnævnte stat (domicilstaten). Ifølge art. 10, stk. 2, kan et sådant udbytte dog også beskattes i kildestaten. Ifølge art. 21, stk. 1, kan anden indkomst kun beskattes i domicilstaten. Hvis Danmark har indgået en DBO med den stat, hvor modtageren af et udbytte efter SEL 2 D er hjemmehørende, og DBO en indeholder bestemmelser svarende til modeloverenskomstens art. 10, stk. 1 og 2, og art. 21, stk. 1, er Danmark afskåret fra at beskatte efter SEL 2 D, når det købende selskab ikke er hjemmehørende i Danmark. Det købende selskab anses således for at være kilden til udbyttet efter SEL 2 D. Hvis f.eks. et amerikansk selskab ejer et dansk og et svensk selskab, og det danske selskab sælges til det svenske selskab, så anses kilden til et udbytte efter SEL 2 D for at være det svenske selskab (køber). I denne situation følger det af nævnte bestemmelser i modeloverenskomsten, at USA har en eksklusiv beskatningsret til udbyttet fra det svenske selskab. Samme problemstilling eksisterer i relation til den nye LL 16 B, stk. 1

5 (tilbagesalg til datterselskab til udstedende selskab) og LL 16 A, stk. 2, nr. 5 (genkøb af aktier). Side 5 Vi skal anmode om ministeriets kommentarer hertil. Om vurdering af udbytte-undtagelsen, når overdrager er udenlandsk Af Skatteministeriets svar til FSR i bilag 27 (L10, FT2012/13) fremgår det, at en overdragelse af aktier i et udenlandsk selskab mellem en udenlandsk sælger og en dansk køber kan være omfattet af SEL 2D, jf. eksempel 3, side 6. Det fremgår af SEL 2 D, 2. pkt. at der ikke skal ske beskatning af vederlag (andet end aktier), såfremt det overdragende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter 2, stk. 1, litra c eller 13, stk. 1, nr. 2 lige inden overdragelsen. Et udenlandsk selskab kan i intet tilfælde modtage skattefrit udbytte fra et andet udenlandsk selskab efter danske regler. Det er tilmed ikke anført, hvilken (hvis nogen) vurdering, der skal foretages i stedet. Reglen vil derfor potentielt omfatte alle salg af aktier i udenlandske selskaber, hvor erhververen er et dansk selskab, og hvor det sælgende og købende selskab er koncernforbundne parter. FSR skal derfor gentage kritikken af, at reglen i 2D synes at være for bredt udformet. Der bør som minimum være en undtagelse, hvorefter transaktionen ikke vil være omfattet af 2D, såfremt det overdragende selskab, ville kunne have modtaget skattefrit udbytte fra det overdragede selskab, såfremt enten det overdragende eller det overdragede selskab havde været hjemmehørende i Danmark. FSR skal i den forbindelse foreslå, at der indsættes hjemmel, således at der sker en ligestilling mellem danske og udenlandske selskaber, der overdrager aktier omfattet af 2D. Regelkonflikt SEL 2D og LL 16 B SEL 2 D er tiltænkt overdragelser inden for en koncern. For overdragelser inden for denne koncern vil den udvidelse af LL 16 B, stk. 1, der skete med L49 (FT 2012/2013) også være aktuel. Efter LL 16 B, stk. 1, skal salg af aktier til et selskab, som det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer har bestemmende indflydelse over, behandles som udbytte. Hvorvidt der efter LL 16 B, stk. 1, består bestemmende indflydelse afgøres efter LL 2, stk. 2. Efter denne bestemmelse er det tilfældet, når der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktierne eller stemmerne. Ved opgørelsen heraf medregnes aktier og

6 stemmerettigheder, der indehaves af koncernforbundne selskaber, hvilket efter bestemmelsens stk. 3, vil sige juridiske personer, hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse eller hvor der er fælles ledelse. Side 6 Overføres det til en situation, hvor koncernselskabet A sælger aktierne i sit helejede datterselskab B til koncernselskabet C, må det efter LL 16 B, stk. 1. betyde, at det skal vurderes, om selskab B (som det udstedende selskab) har bestemmende indflydelse over C (det købende selskab). Er det tilfældet skal købesummen efter LL 16 B behandles som udbytte. Hvis B ikke selv ejer aktier i køberselskabet C, men samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse i såvel A som i B, medfører det at A s aktier/stemmerettigheder skal medregnes ved afgørelsen af, om B har bestemmende indflydelse i C. Resultatet må herefter blive, at selskab B skal anses for at have bestemmende indflydelse over selskab C, og dermed skal A's købesum fra C for aktierne i B behandles som udbytte. Hvis A ikke kunne modtage skattefrit udbytte fra B inden overdragelsen, eksempelvis fordi A alene havde under 10% af aktierne i B, men hvor der alligevel er en koncernforbindelse grundet andre koncernselskabers ejerskab af aktier i B, er overdragelsen også omfattet af SEL 2 D, og med den følge, at den del af købesummen, som ikke består af aktier, skal behandles som udbytte. Der er således to regler, der omkvalificerer købesummen for aktier med den ene forskel, at omkvalifikationen efter LL 16 B også angår den del af købesummen, som består af aktier. Situationen kan altså være, at købesummen fra selskab C enten skal anses for udbytte efter såvel SEL 2 D og LL 16 B, eller efter LL 16 B, stk. 1 alene. Dette synes samtidig at betyde, at alle koncerninterne salg af aktier nu skal behandles som udbytte. Lovændringerne betyder således hindringer for en del koncerninterne omstruktureringer. FSR hører gerne Skatteministeriet holdning hertil. Samtidigt hører FSR gerne, hvorledes købesummen skal behandles. I ovennævnte situation. Vil det være efter SEL 2D eller efter LL 16 B? Finansiering fra det overdragede selskab Skatteministeriet har i svaret i bilag 27 (L10, FT2012/13, side 5) til FSR anført, at det er klart, at udenlandske selskaber ikke kan pålægges at indeholde kildeskat efter danske regler, men at "hvis det overdragede selskab reelt

7 finansierer overdragelsen, herunder foretager efterfølgende udbytteudlodninger, vil det overdragede selskab være forpligtet til indeholdelse af kildeskat efter de almindelige regler.." Side 7 Skatteministeriet bedes opstille eksempler på situationer, hvor dette kan være aktuelt, og Skatteministeriet bedes samtidig angive efter hvilken hjemmel, der opstår skattepligt og efter hvilken hjemmel der opstår indeholdelsespligt. Efter FSRs opfattelse bør det gøres helt klart, hvornår efterfølgende udlodninger anses for at udgør finansiering af aktieerhvervelsen. Eksempelvis hører FSR gerne, hvorledes selskaberne i følgende situation skal forholde sig: Samtlige aktier i et dansk selskab, D, bliver overdraget til et udenlandsk selskab, M af M s koncernforbudne selskab S. D kunne inden overdragelsen udlodde udbytte skattefrit til det sælgende selskab, S. D foretager efter overdragelsen en udlodning til M. FSR hører gerne, hvordan denne udlodning skal behandles? Selve overdragelsen af aktierne i D er ikke omfattet af SEL 2D, fordi betingelsen om mulighed for skattefrit udbytte til det overdragende selskabs er opfyldt. Som vi forstår Skatteministeriets svar i bilag 27 (L 10 (FT2012/13) side 5, vil det forhold, at D efter overdragelsen foretager en udlodning, kunne anses for at D er med til at finansiere M's aktieerhvervelse. Dette udbytte må imidlertid være omfattet af SEL 13, stk. 1, nr. 2, og derfor skattefrit, fordi det vedrører datterselskabsaktier. I og med at D ikke har overdraget aktier, synes udlodningen ikke at kunne rummes i SEL 2 D. FSR hører gerne, hvor der er hjemmel til at kræve kildeskat indeholdt i det nævnte eksempel, herunder hvilket selskab der anses for at være skattepligtigt af udbyttet? Samspillet mellem SEL 2 D og SEL 2, stk. 1, litra c Efter SEL 2, stk. 1, litra c skal der være kildeskat på udbytter, hvis et dansk selskab anses for et gennemstrømningsselskab, hvilket kan være tilfældet, når det danske selskab videreudlodder et udbytte, som det danske selskab selv har modtaget fra et udenlandsk selskab. Disse nye regler, der også blev vedtaget ifm. Folketingets behandling af L10 kan være i konflikt med bestemmelsen i SEL 2 D, jf. nedenfor. Til illustration er lavet følgende eksempel:

8 Et dansk selskab, A, sælger aktierne i sit udenlandske datterselskab C til et andet udenlandsk koncernselskab selskab, B. Selskab A udlodder herefter provenuet fra salget til sit moderselskab M, der er hjemmehørende i et DBO-land udenfor EU. Side 8 FSR hører i den forbindelse gerne, hvorvidt selskab A hæfter for kildeskat på det udloddede udbytte, fordi selskab A anses for et gennemstrømningsselskab, jf. SEL 2, stk. 1, litra c? Efter FSRs opfattelse kan dette ikke være tilfældet, fordi SEL 2, stk. 1, litra c. 5. pkt. efter sin ordlyd forudsætter, at der er tale om videreudlodning af midler udloddet fra et underliggende datterselskab. Løbende betalinger efter omkvalifikationen Idet et vederlag for en koncernintern overdragelse af aktier vil være omfattet af SEL 2D også selvom vederlæggelsen sker ved udstedelse af et gældsbrev, opstår spørgsmålet, hvordan afdragene og renterne på gældsbrevet de efterfølgende år skal behandles, når hovedstolen på gældsbrevet ved overdragelsen skal beskattes som udbytte. Skal gælden fortsat anses for at bestå med den følge, at renter på gælden kan fradrages og skal indgå i rentefradragsbegrænsningen efter SEL 11B eller skal der som følge af omkvalifikationen til udbytte ses bort fra gælden i alle relationer? LL 16 A, stk. 2, nr. 5 genkøb af aktier LL 16 A, stk. 2, nr. 5, er indsat for at forhindre, at skattepligtige porteføljeudbytter konverteres til skattefri porteføljeavancer. Denne problemstilling er kun relevant for fuldt skattepligtige, idet der normalt ikke er begrænset skattepligt af aktieavancer. Bestemmelsen omhandler imidlertid også begrænset skattepligtige, hvilket kan medføre det absurde resultat, at begrænset skattepligtige kan blive skattepligtige af aktieavancer på skattefri porteføljeaktier, mens de er skattefri af aktieavancer på skattepligtige porteføljeaktier. FSR skal derfor foreslå, at anvendelsesområdet for bestemmelsen indsnævres, således at den kun gælder for fuldt skattepligtige. LL 16 A, stk. 3, litra d - Likvidation af selskaber Efter LL 16 A, stk. 3, litra d, skal udlodning af likvidationsprovenu modtaget i opløsningsåret behandles som udbytte, når aktionæren ejer skattefrie porteføljeaktier, jf. ABL 4 C, og aktiverne i det selskab, der likvideres, for mindst 50%'s vedkommende består af direkte eller indirekte ejede datterselskabs- eller koncernselskabsaktier. I den forbindelse vil FSR gerne høre, hvorledes indirekte ejede datterselskabsaktier medregnes?

9 Hvis aktionærselskabet A, ejer 9% i porteføljeselskabet P, og P ejer en kassebeholdning på kr. 105, en aktiepost på 10% i selskab X repræsenterende en værdi på 100 og en aktiepost i selskab Y på 5% repræsenterende en værdi på 50 (Y's samlede værdi 1.000). Selskab Y ejer 100% af kapitalen i selskab Z og denne aktiepost repræsenterer 100. Side 9 Skal P's aktier i selskab Y medregnes med 50 alene, fordi der består et indirekte ejerskab, eller skal Ys aktiepost medregnes med 5 svarende til den andel af Y's datterselskabsaktier, der kan henføres til P's aktiebesiddelse. Hvis det er 5 der skal medregnes, må resultatet være, at P's aktiver vedrørende direkte og indirekte ejede datterselskabs- eller koncernselskabsaktier udgør 105, og da kassebeholdningen udgør 105 vil likvidationsudlodningen skulle behandles som udbytte. Skatteministeriet bedes bekræfte eksemplet eller opstille et andet illustrativt eksempel på, hvordan indirekte ejede datter- og koncernselskabsaktier medregnes. Lovændringen medfører en uheldig konsekvens idet den rammer dispositioner, der er forretningsmæssigt begrundet, hvor man har ønsket at foretage en omstrukturering, eksempelvis indskydelsen af et holdingselskab i koncernen og hvor man senere likviderer moderselskabet, jf. følgende eksempel: Et moderselskab er 100% ejet af danske selskabsaktionærer. Aktierne i moderselskabet er ejet som porteføljeaktier. Moderselskabet ejer 3 datterselskaber 100%. Af forretningsmæssige årsager ønsker moderselskabet at samle to af datterselskaberne under et fælles holdingselskab. Dette kan foretages enten ved, at der blot etableres et holdingselskab (skattepligtig transaktion), da der er tale om datterselskabsaktier eller ved en skattefri aktieombytning. Førstnævnte vil formentlig blive valgt for at undgå 3 års ejertidskrav, men muligheden for skattefri aktieombytning er medtaget for fuldstændighedens skyld. Inden for 3 år efter gennemførelsen af ovenstående transaktion likvideres moderselskabet. Med den nye bestemmelse indsat med vedtagelsen af L 49 i 16 A, stk. 3, nr. 1, litra d skal likvidationsprovenuet dog udbyttebeskattes, hvis. der inden for de seneste 3 år forud for likvidationen er foretaget en overdragelse af sådanne aktier [datterselskabsaktier/koncernselskabsaktier] til

10 selskabets direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab, jf. 2, stk. 3. Side 10 Grundet etableringen af holdingselskabet for to af datterselskaberne bliver likvidationsprovenuet derfor udbyttebeskattet. Dette er uhensigtsmæssigt og har efter FSRs opfattelse ikke været hensigten med bestemmelsen. FSR skal derfor foreslå, at bestemmelsen begrænses til de situationer, hvor der sker en koncernintern overdragelse mod betaling med andet end aktier i det overtagende selskab. LL 16 B - Tilbagesalg af aktier Tilbagesalg af aktier til det selskab, der har udstedt aktierne beskattes som udbytte, jf. LL 16B, stk.1. For at undgå, at tilbagesalget gennemføres til eksempelvis et datterselskab af det udstedende selskab er reglen i stk. 1 blevet udvidet. Herefter er salg til et selskab, hvorover det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, har bestemmende indflydelse, jf. LL 2, stk. 2 også omfattet af bestemmelsen. Efter LL 2, stk. 2 skal der ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk person, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, bl.a. medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber og af personlige aktionærer og deres nærtstående. Efter ordlyden kan henvisningen til LL 2, stk. 2 eksempelvis forstås således, at hvis en person ejer aktier direkte i to selskaber (selskab 1 og 2), og aktierne i selskab 1 overdrages til selskab 2 mod vederlag i aktier i selskab 2, vil personen blive udbyttebeskattet, fordi selskab 1 ifølge ordlyden af 2, stk. 2 har bestemmende indflydelse over selskab 2 (når personens stemmer medregnes). Henset til formuleringen af det oprindelige lovforslag, hvor betegnelsen "datterselskab" var anvendt, er det FSRs opfattelse, at det udstedende selskab direkte elle indirekte skal have en ejerandel i det erhvervende selskab. FSR skal venligst anmode om Skatteministeriet om at bekræfte dette. FSR skal endvidere opfordre til at bestemmelsens ordlyd ændres, således at dette fremgår klart. Såfremt ministeriet er af den opfattelse, at reglerne også omfatter overdragelser, hvor det udstedende selskab ikke direkte/indirekte har en ejerandel i det erhvervende selskab vil lovændringen ramme personaktionærer, hvilket efter

11 FSRs opfattelse må være utilsigtet. Personaktionærerne beskattes jo i forvejen af aktieavancen på de overdragne aktier, hvor aktionæren dog trods alt har fradrag for anskaffelsessummen, hvilket ikke er tilfældet ved udbyttebeskatning. Side 11 Et andet spørgsmål i forhold til den nye regel i LL 16 B, stk. 1, er, hvem der skal anses for at have modtaget udbyttet. I en situation, hvor selskab A ejer selskab B, og selskab B ejer selskab C, og selskab A sælger sine aktier i B til C - har A da modtaget et udbytte fra selskab C? Kan et sådant udbytte fra et indirekte ejet selskab anses for omfattet af SEL 2, stk. 1, litra c eller SEL 13, stk. 1, nr. 2, således at udbyttet er skattefrit eller skal det anses for modtaget via selskab B? FSR er under alle omstændigheder uforstående overfor, at det anses for nødvendigt at udløse udbyttebeskatning, hvis vederlaget fra selskab C udelukkende består af aktier. Ombytter selskab A ovenfor aktierne i selskab B til aktier i selskab C, skal A anses for at have modtaget et udbytte, selvom A ikke har realiseret sine aktiver. Det synes at skabe en regelkonflikt til reglerne i fusionsskatteloven, som ikke kan være tilsigtet. FSR skal derfor foreslå, at der i hvert fald indføres en undtagelse for de tilfælde, hvor der modtages vederlag i form af aktier. FSR hører herudover gerne, hvorvidt en overdragelse fra selskab A, der ejer samtlige aktier i selskab B og C, af samtlige aktier i B til selskab C ved tilskud skal beskattes efter 16B? FSR ønsker at få afklaret klarlagt, hvorvidt et udstedende selskab har bestemmende indflydelse over det overtagende selskab efter LL 2, stk. 2, når det overtagende selskab har aktiemajoritet over det udstedende selskab. Følgende eksempel ønskes kommenteret af ministeriet: Person A ejer 1% af aktierne i selskab B. Selskab C ejer 51% af aktierne i selskab B og har dermed bestemmende indflydelse over selskab B. Person A er hverken interesseforbunden med selskab B eller selskab C. A sælger sine aktier i selskab B til selskab C mod en kontakt købesum. Anses selskab B for at have bestemmende indflydelse over det erhvervende selskab C, således at salget er omfattet af LL 16 B, hvorefter person A skal udbyttebeskattes?

12 FUL 15 m.fl. - Porteføljeaktier og omstrukturering Efter FUL 10 behandles annullering af aktier i forbindelse med fusion som afståelse af aktier, og efter bestemmelsen skal fortjeneste og tab ikke medregnes til den skattepligtige indkomst i det indskydende selskab, når aktiebesiddelsen udgør 10 % eller mere. Heraf synes det modsætningsvist at følge, at når aktiebesiddelsen udgør mindre end 10 % skal fortjeneste og tab medregnes. Det kan dog ikke være tilfældet, hvis aktierne er skattefrie porteføljeaktier, jf. ABL 4 C, fordi der ikke er hjemmel til aktieavancebeskatning i disse tilfælde. FSR skal derfor foreslå, at formuleringen i FUL 10 korrigeres under hensyn til de nye regler for skattefrie porteføljeaktier, sådan at bestemmelsen blot angiver, at annullation - uanset aktiebesiddelsen størrelse - ikke udløser beskatning. Side 12 Annullation af aktier i forbindelse med en fusion mellem danske selskaber vil således være skattefri. Annulleres aktier i et dansk selskab, fordi det ophører ved fusion med et udenlandsk EU-selskab, følger det FUL 15, stk. 4's henvisning til fusionsskattelovens kapital 1, at annullationen som udgangspunkt skal behandles som aktieafståelse, som dermed kan være skattefri. Efter den nye affattelse af FUL 15, stk. 4, 5. pkt. følger det nu imidlertid, at annullationen skal behandles som udlodning af udbytte, når de annullerede aktier er skattefrie porteføljeaktier, jf. ABL 4 C, og annullationen vil dermed altid udløse skattepligt af den fulde værdi af aktierne. Det gælder også, når det modtagende selskab er hjemmehørende i en EU- eller en DBO-stat. FSR hører gerne Skatteministeriet begrundelse for, hvorfor modtagende udenlandske selskaber skal beskattes, når tilsvarende danske selskaber ikke bliver det? Såfremt ministeriet ønsker at bevare det med L 49 nu tilføjede led i FUL 15, stk. 4, 5. pkt., hører FSR gerne, hvilken funktion har første led i samme punktum har? Af første del af 5. pkt. fremgår det, at annullation skal behandles som udbytte i tilfælde omfattet af LL 16 A, stk. 3, nr. 1, litra b. Af LL 16 A, stk. 3, nr. 1, litra b følger, at annullation skal behandles som udbytte, når det modtagende ejer mindre end 10% af aktiekapitalen og er skattepligtig af udbytter, jf. SEL 2, stk. 1, litra c. Dette vil altid være tilfældet for porteføljeaktier, jf. ABL 4 C, som

13 nu også udløser udbyttebeskatning efter det tilføjede 2. led i FUL 15, stk. 4, 5. pkt. At 1. punktum i LL 16 A, stk. 3, nr. 1, litra b tillige betinger udbyttebeskatning af, at det modtagende selskab har bestemmende indflydelse og ikke er hjemmehørende i en EU-stat m.v. synes lige meget, når det faktum, at der er tale om en skattefri porteføljeaktie i sig selv udløser beskatning. For at reglerne ikke skal være blive unødigt komplicerede, synes det hensigtsmæssigt, hvis der skete en "oprydning" igennem en lovændring. Side 13 FUL 15, stk. 5, omhandler situationer, hvor et dansk selskab ophører som følge af fusion med et udenlandsk selskab, og fusionen ikke er omfattet af stk. 4, dvs. stk. 5 omfatter situationer, hvor der ikke er tale om EU-selskaber. Denne bestemmelse henviser alene til FUL 9 og 11, dvs. regler, der regulerer aktionærernes modtagelse af vederlag ved fusionen og ikke til FUL 10, der regulerer beskatningen ved annullation. Af FUL 15, stk. 5, 3. pkt. følger dog også, at aktionærerne skal beskattes af "udlodning ved ophøret af det indskydende selskab som udbytte" i følgende tilfælde: 1 det modtagende selskab ejer mindst 10 % af kapitalen, og udlodningen er skattepligtig, jf. SEL 2, stk. 1, litra c. 2 det modtagende selskab ejer mindre end 10% af kapitalen, er skattepligtig af udbytter, jf. SEL 2, stk. 1, litra c, har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres og er ikke er hjemmehørende i EU/EØS og udbyttebeskatningen skulle frafaldes/nedsættes efter direktiv eller dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. 3 aktierne i det indskydende selskab er skattefri porteføljeaktier, jf. ABL 4 C, og 50% af aktiverne i det indskydende selskab består af direkte eller indirekte ejede datterselskabs- og koncernselskabsaktier, eller der inden for de seneste 3 år forud for likvidationen er foretaget en overdragelse af sådanne aktier til selskabets direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab, jf. 2, stk aktierne i det indskydende selskab er omfattet af definitionen af skattefri porteføljeaktier i ABL 4 C. Her synes den med L 49 tilføjede situation nævnt i punkt 4 også at overlappe situationen nævnt i punkt 2, ligesom punkt 4 også overlapper situationen nævnt i punkt 3. Hvis intentionen er, at der skal ske udbyttebeskatning hver gang, der er tale om en porteføljeaktie jf. ABL 4 C, er det vel kun nødvendigt med henvisningen til ABL 4 C i FUL 15, stk. 5?

14 For FUL 15, stk. 5, kan der tilsvarende stilles spørgsmål ved, hvordan det kan være, at alle udenlandske selskaber skal beskattes som om de havde modtaget et udbytte, mens danske selskaber i tilsvarende situationer ikke skal? Side 14 Med venlig hilsen John Bygholm formand for skatteudvalget Mette Bøgh Larsen skattekonsulent

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 27 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato: 13-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 6. januar 2014 L 81 - Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven (Indgreb mod omgåelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv.

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv. Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 11 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 14. maj 2018 Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:15. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

Skatteministeriet har 24. november 2010 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 24. november 2010 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

1. Bemærkninger til selve lovudkastet

1. Bemærkninger til selve lovudkastet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 14. august 2013 Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ejendomsværdiskatteloven (Skattefri

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 37 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om registrering af underskud m.v. H204-14

Udkast til bekendtgørelse om registrering af underskud m.v. H204-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. september 2014 Udkast til bekendtgørelse om registrering af underskud m.v. H204-14 Skatteministeriet har d. 25. august 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 42 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 29. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84 4480 Artikler 669 Mellemholdingreglen efter L 84 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Arne Riis, Bech-Bruun Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 ("L 84") er foretaget en række ændringer og justeringer

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

28. marts 2011 mbl (X:\Faglig\MBL\SU\FSRs kommentarer til L84 - ændringsforslag af 25.marts 2011.doc)

28. marts 2011 mbl (X:\Faglig\MBL\SU\FSRs kommentarer til L84 - ændringsforslag af 25.marts 2011.doc) Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K november 2009 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2009\H

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K november 2009 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2009\H Skatteudvalget 2009-10 L 55 Bilag 6 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 4. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et supplerende høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 21 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato: 02-09-12 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2012/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296888 Fremsat den 3. oktober 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Selskabsskattelovens 2 D

Selskabsskattelovens 2 D Kandidatafhandling Cand.merc.aud Juridisk institut Forfatter: Jens Chr. Petersen (JP90850) Vejleder: Anders Nørgaard Laursen Selskabsskattelovens 2 D - En værnsregel mod selskabers omgåelse af udbyttebeskatning

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Skatteudvalget 2017-18 L 207 Bilag 3 Offentligt -- AKT 166970 -- BILAG 1 -- [ Advokat Samfundet - Høringssvar til Skatteministeriet ] -- A d v o k a t r å d e t Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere