TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011"

Transkript

1 TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

2 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER DEFINITIONER OG GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER TILSLUTNING OG FORSYNING MED VAND HOVEDFORSYNINGSLEDNINGER OG DISTRIBUTIONSLEDNINGER STIKLEDNINGER VANDINSTALLATIONER FORBRUGSMÅLERE VANDSPILD VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING KLAGEVEJLEDNING STRAFFEBESTEMMELSER IKRAFTTRÆDELSE BILAG

3 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Disse Tekniske leveringsbestemmelser for levering af vand fra HOFOR Vand Hvidovre A/S (herefter "Vandforsyningen") udgør sammen med Vandforsyningens Almindelige leveringsbestemmelser vilkårene for levering af vand fra Vandforsyningen. 1.2 De Tekniske leveringsbestemmelser er udarbejdet af Vandforsyningen og godkendt af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune (herefter "kommunen"). Vandforsyningen har pligt til at udarbejde leveringsbestemmelser for forholdet mellem kunderne og Vandforsyningen. Leveringsbestemmelserne og de Tekniske leveringsbestemmelser er lavet på grundlag af Miljøstyrelsens normalregulativ for kommunale vandforsyninger fra 2002 og tilpasset kravene til Vandforsyningsvirksomhed, som gælder i dag. Som bilag til leveringsbestemmelserne er medtaget relevante henvisninger til gældende lovgivning. 1.3 Tekniske Leveringsbestemmelser gælder for alle kunder, der er tilsluttet Vandforsyningens anlæg. Ejeren af en ejendom, der får vand fra Vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter leveringsbestemmelserne, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Vandforsyningen, jf. dog pk

4 2 DEFINITIONER OG GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER Definitioner og betegnelser anvendes ens i de Tekniske leveringsbestemmelser og Almindelige Leveringsbestemmelser for Vandforsyningen. 2.1 Ved ejer forstås ejeren af den samlede faste ejendom, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter leveringsbestemmelsernes bestemmelser. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom. 2.2 Med mindre andet fremgår af leveringsbestemmelserne, forstås ved en ejendom i overensstemmelse med udstykningslovens 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. 2.3 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. 2.4 Betegnelsen bruger betyder lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig. Betegnelsen bruger omfatter endvidere den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eller andre bolig- eller erhvervsenheder, som der er mere end en af på en ejendom, og som anvendes selvstændigt, f.eks. villalejligheder ved sameje. 2.5 Ved kunde forstås ejere eller brugere, som betaler direkte til Vandforsyningen for sit målte forbrug af vand fra Vandforsyningen. 2.6 Ved Vandforsyningens hovedanlæg forstås Vandforsyningens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, beholderanlæg, pumpeanlæg og hovedforsyningens ledningsnet til transport af færdigbehandlet vand til distributionsnettet og stikledningerne. 2.7 Ved Vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger. 2.8 Ved stikledning forstås ledningen fra distributionsledninger til grænsen af vedkommende grund. Med undtagelse af situationer hvor stikledningen forsyner flere grundejere. Her ejer Vandforsyningen den del af stikledningen på privat grund der forsyner flere ejendomme. 2.9 Ved vandinstallationer forstås alle installationer på privat grund inklusive målerbrønd fra stikledningens forlængelse ved grundgrænsen. 4

5 2.10 Ved jordledninger forstås ledningsinstallationer i jord fra stikledningen ved skel og frem til bebyggelse på grunden Ved tekniske leveringsbestemmelser forstås disse Tekniske leveringsbestemmelser Ved almindelige leveringsbestemmelser forstås Vandforsyningens almindelige bestemmelser for levering af vand til sine kunder. 5

6 3 TILSLUTNING OG FORSYNING MED VAND 3.1 Kunderne skal aftage vand på en måde, så trykstød ikke forekommer, og så pludselige og unødvendige variationer undgås. Kunderne og ejerne skal endvidere sikre, at vandinstallationer mv. anvendes og eventuelt afbrydes, så der ikke sker fare for forurening af vand og vandforsyningens anlæg. 6

7 4 HOVEDFORSYNINGSLEDNINGER OG DISTRIBUTIONSLEDNINGER 4.1 Hovedforsyningsledninger og distributionsledninger etableres af, vedligeholdes af og tilhører Vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår ledningerne skal anlægges. 4.2 Vandforsyningen må ikke etablere ledninger i strid med kommunens vandforsyningsplan. 4.3 Når Vandforsyningen etablerer distributionsledninger på privat grund, skal Vandforsyningen tinglyse deklaration om Vandforsyningens ejerskab til forsyningsledningerne og til distributionsledningernes benyttelse og vedligeholdelse på de ejendomme, distributionsledningerne er etableret på. Distributionsledninger, der ligger på privat grund, skal på samme måde i videst muligt omfang sikres ved tinglysning af deklaration på ejendommen. 4.4 Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter indstilling fra Vandforsyningen bestemme, at omlægning af Hovedledninger og distributionsledninger som følge af vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet Hovedledningen eller distributionsledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen. 7

8 5 STIKLEDNINGER 5.1 Stikledninger frem til skel anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Vandforsyningen. 5.2 Ejeren af en ejendom ejer jordledningen på ejendommen, som er placeret på den private ejendom. 5.3 Alt arbejde på stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af Vandforsyningens personale, medmindre det enkelte arbejde er konkret undtaget fra dette krav i love eller bekendtgørelser, se bilag 1. Alt arbejde på stikledninger udføres på vandforsyningens foranledning. 5.4 Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning. Stikledningen bliver normalt etableret fra distributionsledningen i den gade eller vej, hvor ejendommen har facade (adgangsvej). I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske ske gennem en fælles stikledning. Ejernes aftale om den fælles stikledning skal fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af Vandforsyningen. Hver ejer skal sikre, at deklarationen skal tinglyses på ejerens ejendom og afholde omkostningerne til dette. Stikledninger, som forsyner flere ejendomme, ejes og drives af Vandforsyningen eller ejes af ejerne af ejendommene, som er tilsluttet stikledningen. Vandforsyningens ejerskab til stikledningen og til at benytte og vedligeholde stikledningen sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de berørte ejendomme. Vandforsyningen har ret til at kræve stikledninger, som allerede ligger på privat grund, beskyttet ved en tinglyst deklaration. Vandforsyningen betaler omkostningerne hertil. 5.5 Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, når der sker udstykning fra den eller de tilsluttede ejendomme, om- eller tilbygningsarbejder, ændringer i forbruget eller lignende forhold, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I disse situationer må ejendommens ejer afholde udgifterne til ændring af stikledningen. 5.6 Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom eller ejendomme uden vandforbrug ved distributionsledningen. Ejeren af ejendommen betaler Vandforsyningens omkostninger til afbrydelsen. 5.7 Ejer af en ejendom skal straks give Vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af en ejendom, som er tilsluttet Vandforsyningen, skal straks anmelde enhver fejl til ejeren. 8

9 6 VANDINSTALLATIONER 6.1 Generelt vedrørende vandinstallationer: Vandinstallationer på den enkelte faste ejendom etableres, vedligeholdes og ejes af ejeren af ejendommen. Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren. Se dog om Vandforsyningens etablering af og ejerskab til forbrugsmålere i pkt. 7.6, 7.7 og Hvis ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, afholder ejeren af bygningen udgifter vedrørende vandinstallationer i bygningen Vandinstallationsarbejder, der er omfattet af autorisationsloven, må kun gennemføres, efter der er indhentet tilladelse til arbejderne. Reglerne herom følger af byggeloven og bygningsreglementerne (se nærmere henvisning i bilag 1). Det er den lokale byggemyndighed (kommunen), som udsteder tilladelsen Arbejder på vandinstallationer, hvor der kan være risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, hvis tilbagestrømningssikringen svigter, skal anmeldes til Vandforsyningen, inden arbejdet påbegyndes, og når arbejdet er afsluttet. Det er for eksempel anlæg af nye vandinstallationer eller væsentlige ændringer af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører og Vandforsyningen for så vidt angår vandmålere. Autorisationsloven indeholder dog enkelte undtagelser hertil (se nærmere i bilag 1). Ved afinstallering af måleren skal Vandforsyningen have besked Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være godkendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen (VA-godkendt), medmindre godkendelsesordningen undtager det pågældende produkt fra godkendelseskravet, eller være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse, eller være omfattet af en af Erhvervs- og Boligstyrelsen godkendt godkendelses- eller kontrolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes, så der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder, eller på anden måde gives anledning til gener Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder i vandinstallationerne, herunder utætheder på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationen straks muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette Vandforsyningen om forholdet. 9

10 Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som Vandforsyningen finder nødvendige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion samt sikring mod eventuel forurening. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden Vandforsyningens tilladelse Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde Opfylder ejer ikke sine forpligtelser i forhold til vandinstallationerne, som blandt andet er beskrevet ovenfor, og nedenfor i pkt , 6.3.1, 7.2 (1. pkt.). og 7.8, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra Vandforsyningen lade arbejdet udføre på hans bekostning. Vandforsyningen kan afbryde forsyningen, indtil arbejdet er udført. 6.2 Vandinstallationer mv. i jord Ejer er forpligtet til at sikre, at vandinstallationer mv. i jord overholder de til enhver tid gældende regler herfor. Ved ombygning af en ejendom kan Vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug Udgifter til omlægning af jordledning, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af ejeren Målerbrønde skal udføres, således at vandmåleren holdes frostfri. Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. 6.3 Vandinstallationer i bygninger Hvis Vandforsyningen vurderer, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette skyldes særlige forhold på ejendommen, kan Vandforsyningen forlange, at der opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. Vandforsyningen angiver nærmere forskrifter for trykforøgeranlægget og opstillingen af dette. Etablering af trykforøgeranlægget etableres af ejeren og for dennes regning. 6.4 Eftersyn af vandinstallationer mv Vandforsyningens personale skal mod forevisning af legitimation have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Vandforsyningens personale skal kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer inklusive afregningsmålere holdes i god og forskriftsmæssig stand, og efterse at der ikke finder vandspild. Derudover skal personalet kunne vedligeholde og udskifte vandmålere. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang. Vandforsyningen har ret til at foretage fotodokumentation af vandinstallationerne til brug for dokumentation af forholdene på ejendommen, herunder i forbindelse med anmodning til kommunalbestyrelsen om udstedelse af påbud Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet Vandforsyningen, skal på forlangende give Vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse. 10

11 7 FORBRUGSMÅLERE 7.1 De generelle bestemmelser for vandinstallationer, som fremgår af pkt , gælder også for installationer til forbrugsmåling. Hvor en ejendom er overgået til afregning efter målt forbrug af de enkelte enheder, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter for disse målere til brugerne i de enkelte boligenheder. 7.2 Ejer af en ejendom/boligenhed, der er tilsluttet Vandforsyningen, har pligt til at få installeret en vandmåler af Vandforsyningen, til brug for afregning af ejendommens vandforbrug. 7.3 Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med Vandforsyningen om andet. Se dog Almindelige leveringsbestemmelsers bestemmelser om individuel afregning. 7.4 Afregningsmåleren anbringes normalt i bygning eller målerbrønd efter Vandforsyningens nærmere anvisning. 7.5 Vandforsyningen kan af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålere kræve etablering af målerbrønd eller ændring af installationen for ejers regning. Målerbrønde placeres på privat grund normalt ca. 1 meter fra skel. Afregningsmåleren anbringes sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte. 7.6 Forbrugsmåleren stilles til rådighed af Vandforsyningen og forbliver Vandforsyningens ejendom. Forbrugsmålere vedligeholdes af Vandforsyningen og for dennes regning. 7.7 Vandforsyningen har ret til når som helst for egen regning at udskifte, kontrollere, vedligeholde eller aflæse måleren. Vandforsyningen har ret til at fotografere målerinstallationen til brug for Vandforsyningens kvalitetssikring. 7.8 Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af måleren. 7.9 Forbrugsmålerens størrelse og type bestemmes af Vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervsvirksomheder mv. Hvis vandforbruget ændres i forhold til det, ejeren tidligere har oplyst, kan Vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse Ejer skal betale for en ny forbrugsmåler, hvis forbrugsmåleren forsvinder eller bliver beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost mv Ejer og bruger må ikke foretage indgreb i forbrugsmåleren, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved forbrugsmåleren, skal ejer snarest give Vandforsyningen meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal straks melde konstaterede fejl til ejeren Ejer skal betale omkostningerne til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af fejl eller indgreb fra andre end Vandforsyningen, som f.eks. beskrevet i pkt eller

12 7.14 For ejendomme, hvor der er indgået aftale med Forsyningen om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 7.3, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 og 7.16 til brugeren af enheden Forbrugsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske forskrifter, bekendtgørelsen henviser til Kunden kan ved skriftlig henvendelse til Vandforsyningen forlange at få kontrolleret forbrugsmålerens nøjagtighed. Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger inden for de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som fremgår af reglerne, som er nævnt i pkt (ved leveringsbestemmelsernes vedtagelse 5 %). Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen. Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen mv. af Vandforsyningen Vandforsyningen kan foretage en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted. Justering af forbruget sker efter høring af ejeren og eventuelt brugere, som afregnes individuelt. 12

13 8 VANDSPILD 8.1 Vand fra Vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats mv. eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som Vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre Vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil. 8.2 Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt. 8.3 Betaling for vandspild er reguleret i Almindelige leveringsbestemmelser, pkt. 4.2,8. 13

14 9 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING 9.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne hertil. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil afholdes af Kommunalbestyrelsen. Ved omlægning af en forsyningsledning afholder Kommunalbestyrelsen udgifterne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen. 9.2 Bortset fra indsats ved brand mv. og andre nødsituationer må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre Brandmyndigheden og Vandforsyningen, har givet tilladelse hertil. 14

15 10 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING 10.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme Hvis en vandledning afbrydes, skal Vandforsyningen normalt give de berørte ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel. Vandforsyningen kan dog ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel Enhver må tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering på grund af blandt andet følgende forhold: mangler ved vandforsyningsanlægget, for eksempel ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, reparationer på vandforsyningsanlægget, for eksempel som følge af mangler, vedligeholdelsesarbejder på vandforsyningsanlægget, og ledningslukninger, udskylning af ledninger mv. Endvidere må enhver tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med midlertidig forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt Vandforsyningen er ikke erstatningsansvarlig som følge af ulemper ved svigtende levering eller forringet vandkvalitet. Vandforsyningen er heller ikke erstatningsansvarlig for et eventuelt driftstab, avancetab eller indirekte tab som følge af afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændring i tryk og kvalitet. (Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring). Denne bestemmelse gælder ikke, hvis Vandforsyningen har udvist forsætlig eller grov uagtsomhed Vandforsyningen kan træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning af forbrug til havevanding, når Vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse. Vandforsyningen kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af en beslutning om at indskrænke vandforbruget. 15

16 11. KLAGEVEJLEDNING 11.1 Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende Almindelige leveringsbestemmelser og Tekniske leveringsbestemmelser kan indbringes for Miljøklagenævnet, hvis en kunde har en væsentlig, individuel interesse heri. Klagen skal indleveres til kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter offentliggørelse af beslutningen om godkendelse. Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, som træffes efter Almindelige eller Tekniske leveringsbestemmelser kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed af kunderne eller ejere af ejendommene, som er tilsluttede Vandforsyningen. Kommunalbestyrelsen er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, som kan tage stilling til en klage over kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende Vandforsyningen Vandforsyningens beslutninger efter Almindelige og Tekniske leveringsbestemmelser, herunder fastsættelse af priser, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Eventuelle spørgsmål om lovligheden af Vandforsyningens beslutninger kan indbringes for de almindelige domstole. 16

17 12 STRAFFEBESTEMMELSER 12.1 Overtrædelse af Tekniske leveringsbestemmelser medfører straf i de tilfælde, hvor der også sker overtrædelse af Vandforsyningsloven eller andre love og bekendtgørelser, se bilag 1. 17

18 13 IKRAFTTRÆDELSE Tekniske leveringsbestemmelser træder i kraft den 27. april 2011, og samtidig ophæves alle tidligere leveringsbestemmelser for vandforsyningen. Tekniske leveringsbestemmelser kan til enhver tid erstattes af nye tekniske leveringsbestemmelser, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven. Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod de Tekniske leveringsbestemmelser, kan umiddelbart indarbejdes. Kommunalbestyrelsen, Hvidovre Kommune, den 26. april

19 BILAG 19

20 20

21 21

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

Leveringsbestemmelser for vandforsyning Glostrup Vand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr

Leveringsbestemmelser for vandforsyning Glostrup Vand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr Leveringsbestemmelser for vandforsyning 2011 Glostrup Vand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 01 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Definitioner 2 3. Forsyning og

Læs mere

BOGENSE VANDFORSYNING

BOGENSE VANDFORSYNING REGULATIV for BOGENSE VANDFORSYNING OG OTTERUP VANDVÆRK i NORDFYNS KOMMUNE Gældende fra 1. juni 2009 Indhold 1. Indledende bestemmelser 1 2. Vandforsyningens styrelse 3 3. Ret til forsyning med vand 3

Læs mere

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Regulativ for Guderup Vandværk Klik på de enkelte afsnit for at læse mere. 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE NORMALREGULATIV for Private almene Vandforsyninger i SORØ KOMMUNE 2010 Regulativet omfatter følgende vandforsyninger: Bjernede Vandværk Dianalund Vandværk Dybendal Vandværk Døjringe Vandværk Fjenneslev

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning Regulativ for I/S Vester Sottrup Vandværk Vandforsyning Vers. 23.11.2004 8. udgave Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende bestemmelser....2 2. Vandforsyningens styrelse...2 3. Ret til forsyning

Læs mere

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i Bekendtgørelse nr. 337 af 4 juli 1985 af lov om vandforsyning

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser 2 2 TÅRNBYFORSYNINGS styrelse 3 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 4 5 Stikledninger 5 6 Opretholdelse af tryk og forsyning 5 7 Vandforsyning

Læs mere

Regulativ for Mosebølle Vandværk

Regulativ for Mosebølle Vandværk Regulativ for Mosebølle Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 2 3. Ret til forsyning med vand... 2 4. Forsyningsledninger... 3 5. Stikledninger... 3 6.

Læs mere

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S Regulativ for Godthåb Vandværk I/S 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 4. FORSYNINGSLEDNINGER... 5. STIKLEDNINGER... 6.

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativ Vandforsyningsregulativ Mammen Bys Vandværk www.mammen-vand.dk VIBORG KOMMUNE Revideret 2014.01 Normalregulativ for private vandforsyninger i Viborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Natur og Miljø Dato: 07.10.2008 Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...3 2 DEFINITIONER... 4 3 VANDFORSYNINGENS ORGANISATION...5 4 RET TIL FORSYNING MED VAND...6 5 FORSYNINGSLEDNINGER...7 6 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for Svendborg Vand A/S

Regulativ for Svendborg Vand A/S Regulativ for Svendborg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger. 5 5 Stikledninger...... 6

Læs mere

REGULATIV for Bølling Vandværk

REGULATIV for Bølling Vandværk REGULATIV for Bølling Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR BØLLING VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver tid

Læs mere

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Lemvig Vand og Spildevand A/S styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand...

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk REGULATIV for ST. LIHME Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR ST. LIHME VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver

Læs mere

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899.

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Regulativ for Tune Vandværk A.m.b.a Indhold. Side. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER. 1-2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3-4

Læs mere

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Arbejdsgruppens udkast 22.09.2011 Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a R E G U L A T I V FOR HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a April 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Høje-Taastrup Kommune Regulativ for Taastrup Vandværk Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse...

Læs mere

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011 Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om

Læs mere

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE 1 Indledende bestemmelser 2 2 Vandforsyningens styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 3 5 Stikledninger

Læs mere

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1. REGULATIV FOR Børkop Vandværk A.m.b.A 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september

Læs mere

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING 01.01.2007 Regulativ for Silkeborg Kommunes Vandforsyning side Indhold 2 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for drikkevand for

Regulativ for drikkevand for Regulativ for drikkevand for Vesthimmerlands Vand A/S vandværker 2013 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VESTHIMMERLANDS VANDS A/S STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold REGULATIV FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010 Indhold kap. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING... 4 7 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING... 5 8 VANDINSTALLATIONER... 6 8.1 GENERELT

Læs mere

Regulativ for Egtved Vandværk

Regulativ for Egtved Vandværk Regulativ for Egtved Vandværk 1 Indledende bestemmelser 1.1 - Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24.

Læs mere

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK REGULATIV For AndelsSelskabet KLEJTRUP VANDVÆRK Regulativ for KLEJTRUP VANDVÆRK AnS 1. Indledende bestemmelser 1.1. I dette regulativ er udfærdige. i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985

Læs mere

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S Regulativ for Thisted Drikkevand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

REGULATIV FAXE VANDVÆRK

REGULATIV FAXE VANDVÆRK REGULATIV For FAXE VANDVÆRK s.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985 om vandforsyning m.v. af Fakse Byråd efter forhandling

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE 1 Indhold Indledning 3 1 Definitioner og grundlæggende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 4 3 Ret til forsyning med vand 5 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Oksbøl sogns Vandforsyning

Oksbøl sogns Vandforsyning Oksbøl sogns Vandforsyning Regulativ Leveringsbetingelser 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 4 2 Vandforsyningens styrelse... 5 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger.

Læs mere

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS Regulativ for Lakolk Vandværk ApS Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009 Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune December 2009 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune 2 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 6 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 6 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 7 5

Læs mere

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Dok.nr. 660989 Sagsnr. 589884 Ref. Louise Riis Petersen Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Godkendt af Varde Byråd den 21. december 2009 Gylling Haahr Borgmester Max Kruse Kommunaldirektør Regulativ

Læs mere

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a.

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 6 3 Ret til forsyning med vand 7 4 Forsyningsledninger 8 5 Stikledninger 8 6 Opretholdelse

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Indholdsfortegnelse Side 1 Indledende bestemmelser 1 2 Vandforsynings styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for Esbjerg Vand A/S

Regulativ for Esbjerg Vand A/S Regulativ for Esbjerg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser.................................... side 03 2. Vandforsyningens styrelse................................... side 05 3. Ret

Læs mere

Regulativ. for. Private Vandværker i Sæby Kommune. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. I 1996 Normalregulativ for private vandforsyninger

Regulativ. for. Private Vandværker i Sæby Kommune. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. I 1996 Normalregulativ for private vandforsyninger Regulativ for Private Vandværker i Sæby Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indhold Side 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 4 3 Ret til forsyning med vand 4 4 Forsyningsledninger 5

Læs mere

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling)

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling) Kregme Vandværk. A.m.b.a. Thorsvej 13, 3300 Frederiksværk Tlf. 47771365 mobil 20221365 se- nr. DK 31249651. e-mail: kregme.vand@mail.dk www.kregmevandværk.dk Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 2, i lov om vandforsyning m. v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Juli 2011 Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Indhold side 1 Indledende bestemmelser... 2 2 Hjørring Vandselskabs styrelse...

Læs mere

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD.

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Dette regulativ beskriver forholdet mellem almene private vandværker i Aarhus Kommune og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet

Læs mere

Regulativ NK-Vand A/S

Regulativ NK-Vand A/S Regulativ NK-Vand A/S Oktober 2011 NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Telefon 5578 5170 CVR 29189625 vand@nk-forsyning.dk www.nk-forsyning.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER GULDBORGSUND KOMMUNE AUGUST 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4.

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Gældende fra den 15. januar 2009. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a.

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 stk. 4, i lov om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Amba. Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

3. Ret til forsyning med vand. 2. Vandforsyningens styrelse. 4. Forsyningsledninger

3. Ret til forsyning med vand. 2. Vandforsyningens styrelse. 4. Forsyningsledninger REGULATIV FOR Andelsselskabet BJERT-STENDERUP VANDVÆRK 1. juni 2010 Indhold: 1: Indledende bestemmelse 2 2: Vandforsyningens styrelse 3 3: Ret til forsyning med vand 4 4: Forsyningsledninger 4 5: Stikledninger

Læs mere

1 Indledende bestemmelser

1 Indledende bestemmelser Indholdsfortegnelse side 1. Indledende bestemmelser........................................ 2 2. Vandforsyningens styrelse........................................ 3 3. Ret til forsyning med vand.......................................

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Indhold Regulativ for håndtering af drikkevand Rev. 5 27. oktober 2014 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

Fællesregulativ for private almene vandværker i Hedensted Kommune - september Fællesregulativ. for private almene vandforsyninger

Fællesregulativ for private almene vandværker i Hedensted Kommune - september Fællesregulativ. for private almene vandforsyninger Fællesregulativ for private almene vandforsyninger i Hedensted Kommune 2009 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 5 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...

Læs mere

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Bonnet Vandværk, Bækmarksbro Vandværk, Fabjerg Vandværk, Fåre Vandværk, Gjellerodde Vandværk, Houe Vandværk, Højtoft Vandværk, Kærmark Vandværk,

Læs mere

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ejby Vandværk 1. Indledende bestemmelser. 2 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013 Strøby Egede Vandværk Regulativ 2013 Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER........................... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE......................... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND.........................

Læs mere

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Regulativ for Stenhøj vandværk I/S Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk Regulativ for Slimminge Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 4 4. Forsyningsledninger... 5 5. Stikledninger...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S Forsyning Ballerup december 2009 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Regulativ Verdo Vand A/S

Regulativ Verdo Vand A/S Regulativ Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3.

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Normalregulativ for private vandforsyninger Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 5 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 9 3 RET TIL FORSYNING MED VAND 11 4 FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for Assens Vandværk

Regulativ for Assens Vandværk Regulativ for Assens Vandværk April 2013 Indhold 1 Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 2 3 Ret til forsyning med vand... 3 4 Forsyningsledninger... 3 5 Stikledninger / jordledninger...

Læs mere

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s Regulativ for Christiansfeld Vand a/s Adresse: Kolding Åpark 1, st. tv, 6000 Kolding Tlf.: 7636 3636 CVR 32767923 EAN 5798005316008 E-mail: kontakt@kspv.dk www.christiansfeldvand.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...4

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21 Regulativ For Kvarmløse Tølløse Vandværk Regulativ 1 af 21 Indhold Indhold... 2 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandværkets styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Halsnæs Kommunale Vandforsyning

Halsnæs Kommunale Vandforsyning Halsnæs Kommunale Vandforsyning Regulativ for vandforsyningen Indhold Regulativ for vandforsyningen... 1 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3. Ret til forsyning med vand...

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Gældende fra: 01.06.07 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledende bestemmelser. 3 2 Vandforsyningens styrelse 5 3 Ret til forsyning med vand 6 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Hillerød Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS Indhold 1 GRUNDLAG FOR REGULATIVET 2 DEFINITIONER 3 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 RET TIL FORSYNING MED VAND 5 FORSYNINGSLEDNINGER 6 STIKLEDNINGER 7 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens organisation 4 3. Ret til forsyning med vand 5 4. Forsyningsledninger 6 5. Stikledninger

Læs mere

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledende bestemmelser 2 Vandværkets styrelse 3 Ret til forsyning med vand 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 3 4. Forsyningsledninger... 4 5.

Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 3 4. Forsyningsledninger... 4 5. Regulativ for Asserbo By Vandværk a.m.b.a. Halsnæs Vand A/S Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a. Kregme Vandværk a.m.b.a. Andelsselskabet Liseleje Vandværk St. Havelse Strand Vandværk a.m.b.a. Vinderød Skov

Læs mere

Regulativ Vordingborg Vand A/S

Regulativ Vordingborg Vand A/S Regulativ Vordingborg Vand A/S Færgegårdsvej 3-4760 Vordingborg - Tlf 5535 3700 - Fax 5535 3701 www.vordingborgforsyning.dk E-mail: kontakt@vordingborgforsyning.dk Vordingborg Forsyning omfatter følgende

Læs mere

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 2. Vandforsyningens styrelse 3. Ret til forsyning med vand 4. Forsyningsledninger 5. Stikledninger 6-10. Vandinstallationer

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a.

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. R E G U L A T I V FOR ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 1.1 Lovgrundlag...3 1.2 Definitioner...4 2 Vandforsyningens styrelse...4 3 Ret til forsyning

Læs mere

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S Regulativ for drikkevand Sønderborg Vandforsyning A/S November 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S styrelse... 4 3 Ret

Læs mere

NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE

NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø Servicecenter Ry Knudsvej 34 8680 Ry April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens

Læs mere

Regulativ for Morsø Vand A/S

Regulativ for Morsø Vand A/S Regulativ for Morsø Vand A/S Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 5 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker

Fællesregulativ for private vandværker 2012 Fællesregulativ for private vandværker i Slagelse Kommune Vandrådet for almene vandværker i Slagelse Kommune Fællesregulativ for private vandforsyninger i Slagelse Kommune INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere