(8V PLOM SULV WLO YLUNVRPKHGHU.RPPLVVLRQHQ EHO QQHUYLUNVRPKHGHUIUDQLHXURS LVNHODQGH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(8V PLOM SULV WLO YLUNVRPKHGHU.RPPLVVLRQHQ EHO QQHUYLUNVRPKHGHUIUDQLHXURS LVNHODQGH"

Transkript

1 ,3 Bruxelles, den 4. oktober 2002 (8V PLOM SULV WLO YLUNVRPKHGHU.RPPLVVLRQHQ EHO QQHUYLUNVRPKHGHUIUDQLHXURS LVNHODQGH 7L ODQGH IUD (8 RJ NDQGLGDWODQGHQH PRGWRJ (8V PLOM SULV WLO YLUNVRPKHGHU IUD 0LOM NRPPLVV U 0DUJRW :DOOVWU P L JnU DIWHV L %XGDSHVW 9LUNVRPKHGHUQH ILN SULVHQ IRU GHUHV LQGVDWV IRU DW LQWHJUHUH E UHG\JWLJ XGYLNOLQJ L GHUHV DNWLYLWHWHU Sn ILUH IRUVNHOOLJH RPUnGHU PDQDJHPHQW SURFHVVHUSURGXNWHURJLQWHUQDWLRQDOWVDPDUEHMGH Kommissær Wallström sagde: Disse virksomheder viser, at bæredygtig udvikling spiller en stadig større rolle for den økonomiske og kommercielle succes. Det er også tydeligt, at et engagement til fordel for bæredygtig udvikling ikke kun er et spørgsmål om socialt ansvar, men også om økonomisk overlevelse. Hvis Europa skal bevare sin konkurrencedygtighed på lang sigt, bør flere virksomheder følge det gode eksempel, som dagens prisvindere har givet. Vinderne blev udvalgt i henhold til fire hovedkategorier management, processer, produkter og internationalt samarbejde. Virksomhederne % 4 fra Det Forenede Kongerige, &RDWR fra Spanien og 67 0LFURHOHFWURQLF /WG fra Malta vandt i management-kategorien; %ULWLVK 3HWUROHXP %3 fra Det Forenede Kongerige,,QWHJUDO 8PZHOW XQG $QODJHQWHFKQLN fra Østrig, 6WHLQHFNHU 0DVFKLQHQIDEULN *PE+ og %RIIHUGLQJ %UDVVHULH 1DWLRQDOH 6$ fra henholdsvis Tyskland og Luxembourg vandt i proces-kategorien; $FKPHD 6FKDGHVHUYLFH %9 fra Nederlandene, *HDVRO '22 fra Slovenien og 776 $6 fra Danmark vandt i produkt-kategorien, og endelig gik prisen for internationalt samarbejde til )UDXQKRIH,QVWLWXWH IRU :RRG 5HVHDUFK:., fra Tyskland. De finder nærmere oplysninger i bilaget. EU's miljøpris til virksomheder giver anerkendelse til og støtter virksomheder, der har ydet et fremragende bidrag med hensyn til at integrere bæredygtig udvikling i deres aktiviteter. Små og mellemstore virksomheder fra EU-medlemsstaterne og kandidatlandene kan deltage i konkurrencen. Virksomhederne udvælges først på nationalt niveau, og efterfølgende deltager de i udvælgelsen på europæisk niveau. 100 virksomheder deltog i prisoverrækkelsen, der fandt sted for anden gang. De ti vindere kommer fra syv EU-lande Det Forenede Kongerige, Danmark, Luxembourg, Nederlandene, Spanien, Tyskland og Østrig og to tiltrædelseslande Malta og Slovenien. Ved udvælgelsen af vinderne blev følgende kriterier taget i betragtning: 0DQDJHPHQW - klar integration af miljøspørgsmål i virksomhedspolitikkerne - klar og målelig forbedring som følge af politikken

2 3URGXNWHU - det mest innovative produkt med hensyn til miljø og sundhed - det mest innovative produkt med hensyn til potentiale for genbrug - bedste produktforbedring 3URFHVVHU - en ny, bæredygtig og renere teknologisk proces med stort potentiale for udbredt anvendelse - effektiv udnyttelse af naturresourcer - bedste procesforbedring,qwhuqdwlrqdowvdpduehmgh for vellykket internationalt samarbejde inden for teknologi eller management (teknologioverførsel). Vinderne blev udvalgt af en europæisk jury af eksperter under formandskab af Cristina Garcia-Orcoyen, medlem af Europa-Parlamentet, og den omfattede repræsentanter fra erhvervslivet, eksperter, statslige og ikke-statslige organisationer og medierne. Prisoverrækkelsen fandt sted den 3. oktober i det nationale galleri i Budapest i Ungarn. <GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUInVYHGKHQYHQGHOVHWLO 2

3 (8VPLOM SULVHUWLOYLUNVRPKHGHU %LODJ 3ULVHULNDWHJRULHQPDQDJHPHQW % 4'HW)RUHQHGH.RQJHULJH - B&Q og det sociale ansvar B&Q anlægger en positiv indfaldsvinkel til de udfordringer, som følger af det sociale ansvar, og virksomheden har fundet innovative løsninger på dens miljømæssige og sociale påvirkninger af omgivelserne og samtidig skabt en merværdi for dens forretning og omdømme. B&Q's program understøttes af dens interne miljøstyringsprogram "QUEST", der står for kvalitet, etik og sikkerhed (QUality, Ethics, SafeTy). &RDWR6SDQLHQ - En model for integreret management af bæredygtig udvikling i landbruget Coato's miljøstyringsprojekt sigter mod at fremme bæredygtig produktion og distribution i landbruget. Det omfatter aktiviteter, der skal øge miljøbevidstheden og -engagementet blandt dens tusinder af kooperativmedlemmer og arbejdstagere, tilskynde dem til at omlægge driften til landbrugsmetoder og erhvervsaktiviteter, som fokuserer på bæredygtig udvikling (integrerede og miljøvenlige landbrugsmetoder). Det fremmer også implementeringen af miljøstyringssystemer (ISO og EMAS), og forbedrer produktkvaliteten og kvalitetsstyringen (bl.a. ISO 9002 og HACCP). Det har til dette formål udviklet QIC-systemet (kvalitet og integreret kontrol), som omfatter produktkvalitetsnormer, kvalitetsstyring og miljøbeskyttelse i alle procesfaser fra dyrkning til levering til kunden. 670LFURHOHFWURQLF/WG0DOWD - De ti miljøbud - kvantitative mål for miljøneutralitet ST er overbevist om, at hensynet til miljøet hører med til erhvervslivets etiske forpligtelser. Denne forpligtelse over for miljøet udmøntes i virksomhedens "miljøbud", ti kvantificerede, tidsfæstede og målelige mål, som skal hjælpe virksomheden på dens vej mod miljøneutralitet. ST har forpligtet sig til et ekstremt ambitiøst mål om fuldt ud at neutralisere dens CO 2 emissioner senest i Virksomheden har demonstreret enestående fremskridt mod gennemførelsen af miljøvenlige teknologier og processer i takt med imponerende forretningsresultater og målelig merværdi for dens aktionærer. 3ULVHULNDWHJRULHQSURFHVVHU %3'HW)RUHQHGH.RQJHULJH - OATS - en nyskabende indfaldsvinkel til afsvovling af benzin Ved at opfinde en proces, som forenkler afsvovlingen af benzin, har BP placeret sig i en proaktiv førerposition som leverandør af renere brændstoffer med ultralavt svovlindhold, længe før lovbestemmelserne er trådt i kraft. FCC (fluidiseret katalytisk krakning) nafta er hovedkilden til svovl i benzin. OATSTM-processen (olefin alkylering af thiofen svovl), der er udviklet af BP, kan fjerne mere end 99,5 % af svovlforbindelserne i FCC nafta. 3

4 ,QWHJUDO8PZHOWXQG$QODJHQWHFKQLN VWULJ - Katalysatorregenerering - en helt ny proces SCR-deNOx katalysatorer anvendes til at fjerne nitrogenoxider i røggasser fra kraftværker, forbrændingsanlæg til affald og farligt affald samt en række andre industriprocesser. Under driften mister katalysatorer deres virkning på grund af kemiske reaktioner. Dette fænomen er velkendt og forekommer i forskellig grad i alle SCR-deNOx katalysatorer. Integral Umwelt har udviklet en ny, højeffektiv proces til katalysatorregenerering, som med en innovativ og miljøvenlig proces sparer naturressourcer. Integrals regenereringsmetode er allerede patenteret i en række lande. Yderligere udvikling og forbedring af processen er undervejs. 6WHLQHFNHU0DVFKLQHQIDEULN*PE+RJ%RIIHUGLQJ%UDVVHULH1DWLRQDOH6$ 7\VNODQGRJ/X[HPERXUJ - Merlin - Nyt kedelsystem til ølbrygning Dette projekt er fremlagt i fællesskab af det Luxembourgske bryggeri Bofferding og den tyske udvikler af bryggeriteknologi Steinecker, og det drejer sig om udviklingen af et nyt kedelsystem, "Merlin", som i betydelig grad mindsker forbruget af energi og råmaterialer i størstedelen af bryggeprocessen. Derudover behandler Merlin øllet skånsomt. Bofferding påtog sig risikoen ved at være den første kommercielle bruger af Merlin og bidrog dermed til at demonstrere fordelene ved den teknologi, som Steinecker har udviklet. Det bør nævnes, at Bofferding besluttede at investere i Merlin på trods af, at konventionelle systemer var blevet installeret kort tid forinden. Dette understreger den risiko, virksomheden påtog sig, og det miljømæssige og økonomiske potentiale, som det nye system forventedes at levere. 3ULVHULNDWHJRULHQSURGXNWHU $FKPHD6FKDGHVHUYLFH%91HGHUODQGHQH - En grøn bilforsikring Achmea Schadeservices koncept for grønne bilforsikringer er meget simpelt: kunder med en grøn forsikring får deres biler repareret med brugte, originale reservedele. Gennemførelsen af dette koncept er imidlertid ikke så simpelt, som det kan forekomme ved første øjekast. Forsikringsselskabet skal være i stand til at garantere det færdige resultat, og dette indebærer bl.a.: - etablering af et system til at afstemme udbud og efterspørgsel efter brugte reservedele; - udvælgelse, certificering og uddannelse af autoophuggere; - etablering af effektiv logistik; - en garanti for de brugte reservedeles kvalitet; - en garanti for reparationsarbejdets kvalitet; - ændrede forretningsvilkår for autoværkstederne (idet avancen på nye reservedele er højere, må forsikringsselskabet øge arbejdslønnen for at kompensere for den faldende avance på reservedele). 4

5 *HDVRO'226ORYHQLHQ - Solfangerteglsten Gea-sols solfangerteglsten er en funktionel tagbelægning, hvormed solenergi absorberes og omdannes til varmeenergi. I solfangerteglstenens hule kerne opvarmes en væske af solen via drivhuseffekten. Solfangerteglstenen er udformet med henblik på opvarmning af vand (til husholdningen eller til swimmingpools) og på rumopvarmning. Solfangerteglstenen gør det muligt for brugeren at lave en funktionel opgradering, hvormed solenergien kan anvendes til airconditioning og elproduktion. Solfangerteglstenen er en omkostningseffektiv løsning, som vil gøre det lettere at udnytte solenergi som vedvarende energikilde og dermed skabe et betydeligt fald i miljøforureningen og desuden energibesparelser og forbedring af menneskers livskvalitet. 776$6'DQPDUN - Trafiksignalet Green Light TT Solution har udviklet et nyt, innovativt trafiksignal, som tilbyder mange fordele i forhold til de traditionelle trafiksignaler, bl.a. energibesparelser, anvendelse af miljøvenlige materialer (aluminium), færre eller så godt om ingen drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, øget sikkerhed og elegant design. Den hastige udvikling inden for halvlederteknologi har gjort det muligt at fremstille lysdioder (LED), som opfylder de internationale standardspecifikationer. Lysdioder har mange fortrin sammenlignet med standardlamper. Først og fremmest er produktionsprocessen og de anvendte materialer miljøvenlige, de bruger væsentligt mindre energi end standardlamper, og deres levetid er typisk over 10 år. Standardlampernes korte levetid (typisk 11 måneder med brændtid på 60 %) er ensbetydende med, at lamperne skal udskiftes hvert år. Dertil kommer, at udformningen af de nye trafiksignaler fjerner behovet for regelmæssig rengøring, hvilket sammenholdt med lysdioderne gør de nye signaler praktisk talt vedligeholdelsesfrie. 3ULVHULNDWHJRULHQLQWHUQDWLRQDOWVDPDUEHMGH )UDXQKRIH,QVWLWXWHIRU:RRG5HVHDUFK:.,7\VNODQG - Anvendelse af restprodukter fra oliepalmedyrkning til fremstilling af fiberplader i Malaysia Instituttet har udviklet en teknologi til fremstilling af fiberplader af restprodukter fra oliepalmedyrkning i samarbejde med ledende europæiske partnervirksomheder på området. I Malaysia opstår der 40 mio. ton biomasseaffald i forbindelse med oliepalmedyrkning. Dette affald brændes eller opbevares på en måde, som ikke opfylder de vesteuropæiske standarder på området. På den anden side falder udbudet af småtømmer fra gummiplantager, hvilket kan medføre en øget indvirkning på det tropiske højkvalitetstømmer. 5

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar DEN GRØNNE, HVIDBOG Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar Har du nogensinde tænkt over, hvor miljøvenligt jeres papir er? HVORFOR BØR ORGANISATIONER OGSÅ TÆNKE INDKØB AF PAPIR IND

Læs mere

ANTALIS CSR- RAPPORT

ANTALIS CSR- RAPPORT ANTALIS CSR- RAPPORT 2014 ANTALIS I TAL Antalis er Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation. 5.585 MEDARBEJDERE ANTAL KUNDER 120.000 1,815 MIO. TON PAPIR

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 494 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Blå vækst mulighederne

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

tager hånd om stress Sunde arbejdspladser Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2014-2015

tager hånd om stress Sunde arbejdspladser Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2014-2015 Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Sunde arbejdspladser tager hånd om stress www.healthy-workplaces.eu Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2014-2015

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk 6 10 18 22 28 32 36 LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere