Brancheløft til hotel- og restauration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheløft til hotel- og restauration"

Transkript

1 Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

2 CASA Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats CASA, Juni, 2004 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og anbefalinger Forløbet af projektnr. 241 Brancheløft til Hotel- og restauration Baggrund og mål for projektet Forløbsbeskrivelse Forarbejde Netværksmøde I: Etablering af netværk Netværksmøde II: I gang med projektet Netværksmøde III: Opsamling på indsats Evalueringsaktiviteter Selvevaluering Fokusgruppeinterview med konsulentnetværket Interessentanalyse Del I: BSTernes forhold til branchen Erfaringer med forskellige virksomhedstyper Hvem skal deltage? Hvad skal netværket bruges til? Opsamling Del II: Nøglepersoner fra branchen Egne erfaringer med arbejdsmiljø Hvordan bruges BST? Netværk Hvordan laver man et brancheløft? Undersøgelse af behov for rådgivning i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Den gode arbejdsplads Gode sociale relationer Ledelsen Medarbejderpleje Sundhed Kost, velvære og motion Sygdom Organisering/uddannelse Fastholdelse Rådgivning Hvilken form for rådgivning bruger virksomhederne? Hvilken form for rådgivning kunne virksomhederne have brug for? Opsamling...44

5 5 Sammenfatning og anbefalinger fra hele projektforløbet Tiltag over for branchen Virksomhedernes behov Anbefalinger Bilag Interviewguide til virksomheder med ansatte Undervisningsprogram: Trivsel og sundhed på arbejdspladsen...53

6 1 Resumé og anbefalinger CASA fik i september 2003 midler fra Københavns Kommunes Koordinationsudvalg til at etablere et netværk med nøglepersoner inden for hotel- og restaurationsbranchen (H&R). Formålet med netværket var at skabe grundlag for at forhindre udstødning fra den københavnske hotel- og restaurationsbranche ved at etablere muligheder for en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, et såkaldt brancheløft. Nærværende rapport giver et billede af, hvordan netværket er forløbet, og hvilke resultater og erfaringer netværket har opnået. Netværket nåede frem til, at det ville være relevant at udvikle en strategi i forhold til at nå ud med budskabet om et forbedret arbejdsmiljø til virksomheder med ansatte inden for branchen. Grunden til, at valget faldt på denne del af de små og mellemstore virksomheder, var netværkets erfaring med, at store virksomheder inden for branchen langt hen ad vejen selv er i gang med at arbejde med arbejdsmiljø på egen virksomhed, og at de helt små virksomheder er meget svære at etablere et samarbejde med. Netværket fik i fællesskab udarbejdet en kort analyse af, hvilke behov og kriterier virksomhederne i branchen stiller for i højere grad at tænke arbejdsmiljø ind i virksomhedernes strategi. Dels skal der være interesse fra ledelsens side for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Dels skal virksomhederne generelt have en større forståelse for, at det er til gavn for virksomheden selv, og at det kan betale sig at skabe et godt arbejdsmiljø. Erfaringerne viser nemlig, at det gode arbejdsmiljø smitter af på omsætningen i positiv retning. Samtidig er et godt arbejdsmiljø med til at fastholde virksomhedens medarbejdere, hvilket sparer virksomheden for at skulle finde og oplære ny arbejdskraft. Et godt arbejdsmiljø tiltrækker de bevidste unge, som oftest også er de dygtige unge, som der ifølge Hotel- og Restaurantskolen er stor efterspørgsel på. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at de ansatte i branchen bliver uddannet i, hvilken betydning et godt arbejdsmiljø har. Det betyder, at uddannelsesstederne skal være meget på forkant med, hvad de unge har behov for at vide for at være med til at løfte branchen, når de kommer fra skolen og ud i branchen. På baggrund af netværkets erfaringer opstilles sidst i rapporten nogle anbefalinger til, hvordan branchen kan løftes: 1. Virksomhederne har behov for råd og vejledning, men det er vigtigt, at vejledningen er meget konkret og praktisk, og at den, der skal rådgive 6

7 virksomhederne, er tæt knyttet til virksomhederne og ved, hvilke konkrete behov virksomhederne har. 2. Virksomhederne bør udveksle viden med hinanden og med deres rådgivere om fastholdelse. Virksomhederne har behov for viden om, hvilken betydning fastholdelse af medarbejdere har for arbejdsmiljøet og omsætningen. En tjekliste, der bygger på gode erfaringer om, hvordan man kan være med til at fastholde sit personale, kan fx formidles (se den korte udgave nedenfor). 3. Virksomhederne skal have tilbud om viden og vejledning om, hvordan sundhed spiller ind på medarbejdernes arbejdsevne. 4. Der skal undervises mere i arbejdsmiljø, især blandt unge. At skabe større fokus på arbejdsmiljø vil i høj grad afhænge af de nyuddannede, der kommer ud i branchen. Det er de nyuddannede, der kan være med til at løfte arbejdsmiljøet, og derfor er det vigtigt, at der i uddannelsen er undervisning i arbejdsmiljø. Tjekliste om, hvordan man kan fastholde sit personale: Er der muligheder for, at medarbejderne kan avancere/udvikle sig? Er der skabt en god tone på arbejdspladsen? Giver arbejdet plads til at have et familieliv? Er der uddannelsestilbud til personalet? Er der fælles sociale aktiviteter? Er der uddannelse og udvikling af lederne? Er der sørget for, at personalet kan føle sig sikre og trygge i arbejdstiden? Forbedres den interne kommunikation løbende? Se mere om tjekpunkterne i afsnittet med anbefalinger sidst i rapporten. 7

8 2 Forløbet af projektnr. 241 Brancheløft til Hotel- og restauration CASA fik den 9. september 2003 midler fra Københavns Kommunes Koordinationsudvalg til at etablere et netværk med nøglepersoner inden for hotel- og restaurationsbranchen (H&R). Indledningsvis vil vi gerne takke koordinationsudvalget for på denne måde at give os mulighed for at arbejde videre med en forebyggende indsats inden for branchen. Vi skylder også stor tak til de personer fra den københavnske hotel- og restaurationsbranche, der har stillet sig til rådighed for vores besøg, interview og netværksmøder, til konsulenterne fra de fem deltagende BST og Folkesundhed København og endelig til Hotel- og Restaurantskolen, der gæstfrit har engageret sig i projektet. En særlig tak skal gå til Lars Kristensen, Hotel- og Restaurantskolen og Bent Holst, Arp-Hansen Hotel Group, for deres støtte til projektet. 2.1 Baggrund og mål for projektet Baggrunden for projektet er erfaringer fra en tidligere rapport, som CASA har udarbejdet for RestaurationsBranchens Forbund (RBF) og Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA). Denne rapport viser, hvor stærkt belastet hotel- og restaurationsbranchens arbejdsmiljø er. Personer, der arbejder i branchen, har markant højere sandsynlighed for at blive ramt af en række sygdomme, som fx cancer, hjerte-kar-sygdomme, bevægeapparatlidelser, sygdomme i åndedræts- og fordøjelsesorganer samt nerve- og sanseorganer. Sygdomme, som er med til at give personer inden for branchen en høj sygelighed og dødelighed. Projektets mål er derfor at skabe et grundlag for at forhindre udstødning i den københavnske hotel- og restaurationsbranche ved at undersøge og etablere mulighed for en forebyggende og sundhedsfremmende indsats et brancheløft. Projektet startede i september I december 2003 fik projektet mulighed for at søge om forlængelse. Projektet fik en tillægsbevilling til at afholde en konference i november Konferencen skal gøre branchen opmærksom på vigtigheden af at arbejde med arbejdsmiljø og gerne videregive de erfaringer, der er opnået gennem første del af projektet. 8

9 Metoden i første del af projektet er blevet udviklet i takt med deltagernes ønsker og bestod af mange kombinationer af metoder. Metoderne beskrives mere udførligt i det efterfølgende, hvor hele forløbet beskrives. 2.2 Forløbsbeskrivelse Forarbejde Projektet startede med at tage kontakt til fem BedriftSundhedsTjenester (BST) i Københavns Kommune. Kontakten skulle dels klarlægge, hvem der kunne betragtes som nøglepersoner inden for branchen, dvs. hvem det ville være af betydning, vi tog kontakt til i løbet af projektet. Dels skulle kontakten klarlægge, om BSTerne havde lyst til at deltage i et netværk om at skabe et grundlag for et brancheløft inden for hotel- og restaurationsbranchen. Og dels skulle kontakten klarlægge, hvilke kriterier der skulle være opfyldt for, at BSTerne og andre nøglepersoner fik noget ud af at deltage og arbejde sammen i dette netværk. Udover at tage kontakt til BSTer, der har medlemmer i københavnsområdet, tog CASA også kontakt til to virksomheder samt Hotel- og Restaurantskolen. Disse kontakter blev taget for at få en fornemmelse af, hvilke kriterier virksomhederne oplever, der er relevante for at skabe grunden til et brancheløft. Ud fra kontakter til BSTerne, virksomhederne og Hotel- og Restaurantskolen, blev der af CASA udarbejdet en interessentanalyse, som består af to dele. Dels BSTernes overvejelser, dels virksomhederne og Hotel- og Restaurantskolens overvejelser om indgangen til at arbejde med et brancheløft Netværksmøde I: Etablering af netværk De kontaktede BSTer blev inviteret til det første netværksmøde i november Mødet blev brugt til at diskutere den konkrete indsats, netværket skulle stå for, for at arbejde med et grundlag til et brancheløft. På mødet var der enighed om to punkter. Det ene punkt var at se på en indsats over for virksomheder med mellem ansatte. Det andet punkt omhandlede en form for informationsmateriale til eller anden form for samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen. Baggrunden for det første punkt var, at BSTerne oplevede, at de store virksomheder i høj grad selv tager initiativ til at skabe et godt arbejdsmiljø. De små virksomheder derimod havde BSTerne alle sammen svært ved at komme ind på livet af, og oplevelsen var, at det var svært at få dem til at tage initiativer på egen arbejdsplads for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Der var 9

10 således en fælles oplevelse af, at det var de små virksomheder, der havde mest brug for at få et løft. Imidlertid havde BSTerne også en fælles oplevelse af, at de små virksomheder ville være så svære at opnå kontakt med, at det ville være et meget ambitiøst projekt. Den nærmeste gruppe af virksomheder efter de helt store kæder, var så de mellemstore virksomheder (20-50 ansatte). De mellemstore virksomheder er en gruppe af virksomheder, der i højere og højere grad går ind i arbejdet med arbejdsmiljø, men er ikke i samme grad som de helt store virksomheder organiseret omkring arbejdet. De mellemstore virksomheder ansås derfor som det næste skridt i kampen for at opnå kontakt til alle virksomheder inden for hotel- og restaurationsbranchen. Der herskede samtidig den opfattelse, at de mellemstore virksomheder vil fungere som forgangsvirksomheder over for nye og mindre virksomheder. Baggrunden for det andet punkt var at tage fat om problemet ved dets rod nemlig de nyuddannede unge der kommer fra Hotel- og Restaurantskolen. Tanken er, at de unge kan være med til at skabe en holdningsændring i branchen, hvis de allerede på skolebænken lærer at se på arbejdsmiljø som en naturlig del af at arbejde i branchen. Konklusionen på det første møde var således med til at skabe grunden for netværkets videre forløb Netværksmøde II: I gang med projektet På det andet netværksmøde (januar 2004) blev det diskuteret, hvorledes man kunne samle kræfterne om at gøre en indsats for de mellemstore virksomheder. Der var enighed om, at det var relevant at undersøge, hvordan man får de mellemstore virksomheder til at interessere sig for at arbejde med arbejdsmiljø. Metoden hertil var at finde ud af, hvordan virksomhederne tænker, hvilke former for rådgivning de har behov for, og i hvilke situationer virksomhederne selv oplever, de har behov for vejledning. Der blev derfor udarbejdet kontrakter med fire af de fem deltagende BSTer om deres anpart i projektet samt udarbejdet en fælles interviewguide til brug for indsamling af data. Kontrakterne beskrev, at BSTerne skulle indsamle data fra fire virksomheder hver blandt egne medlemmer ved brug af den fællesudarbejdede interviewguide. CASA skulle stå for analyse og sammenskrivning af datamateriale til en rapport (Statusrapport. Brancheløft i Hotel- og restauration.). En af BSTerne havde ikke nogle medlemmer i Københavns Kommune, der passede til de opstillede karakteristika. Her blev der i stedet udarbejdet kontrakt på udvikling af undervisningsmateriale til Hotel- og Restaurantskolen. 10

11 Undervisningsmaterialet sigter mod at udvikle undervisernes forståelse af sammenhængen mellem faglighed, værdier og det fysiske arbejdsmiljø Netværksmøde III: Opsamling på indsats Efter BSTernes indsats blev alle data sendt til CASA, hvor der blev foretaget analyse og afrapportering. BSTerne havde på tredje netværksmøde mulighed for at fremlægge de resultater, de var kommet frem til gennem interviewundersøgelsen. Det tredje netværksmøde fungerede samtidig som dialogforum for netværket og de virksomheder, der havde deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne var inviteret og blev dels brugt som sparring i forhold til de erfaringer, der blev indsamlet i forbindelse med interviewundersøgelsen, dels som sparring på den konference, projektet afsluttes med i november Ud over RBF var der tre virksomheder repræsenteret ved mødet. Rapporten, der blev udarbejdet på baggrund af BSTernes datamateriale, indeholder en systematisk gennemgang af de problematikker og erfaringer, virksomhederne oplever har forbindelse med arbejdsmiljøforbedringer. Virksomhederne er rundt om flere elementer af arbejdsmiljø. Det fysiske arbejdsmiljø som indretning, ergonomisk korrekthed og fordeling af arbejdsbyrde. Det psykiske arbejdsmiljø som gode sociale relationer mellem medarbejderne, den gode leder, tilgængelig information om virksomhedens økonomiske status og mulighed for udvikling i arbejdet. Sundhed som kost, velvære, motion og sygdom. Uddannelse dels af ledere, dels af medarbejdere. Fastholdelse af medarbejdere, som virksomhederne mener langt hen ad vejen er betinget af det gode arbejdsmiljø. Rådgivning, som hentes hos de til rådighed stående personer, de der kommer i virksomheden til daglig. Rapporten afsluttes med en liste over temaer, som virksomhederne ville have gavn af at få noget ekstern vejledning til. Rapporten findes som kapitel 4 i denne statusrapport. 2.3 Evalueringsaktiviteter Selvevaluering CASA har besvaret et selvevalueringsskema, udformet af koordinationsudvalget for alle de projekter, koordinationsudvalget støtter. Omkring målgruppen (virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen i københavnsområdet, branchens organisationer, både på lønmodtager- og arbejdsgiverside, områdets BSTer, Arbejdstilsynet, Center for Sunde Arbejdspladser og branchens uddannelsessteder) konstaterer vi, at der er etableret kontakt. Især har kontakten til BSTerne og nogle af deres medlemsvirksomheder været succesfuld. Kontakten til Hotel- og Restaurantskolen har ligeledes været meget givende. 11

12 Vi vurderer, at målene er nået i forhold til at etablere samarbejde, erfaringsudveksling og netværk. Det er lykkedes at udarbejde en fælles interessentanalyse (som gengives i kapitel 3), mens vi ikke har sikker viden, om mulighederne for rådgivning er blevet udnyttet i praksis. De metoder, CASA ville benytte, var at bruge eksisterende kontakter i BSTsystemet og organisationsverden med henblik på at identificere nøglepersoner, semistrukturerede telefoninterview med nøglepersoner, interessentanalyse og dialogbaserede kommunikations- og mødeformer. Vi ville informere om projektet ved at benytte brancheløftet som gennemgående metafor i en mund-til-mund - metode, hvilket er sket. Der er som forudsat afholdt tre netværksmøder, heraf de to første i CASA med BSTerne og Folkesundhed København og det sidste på Hotel- og Restaurantskolen med den samme persongruppe plus seks personer fra branchen. Den endelige evaluering med de deltagende BSTere har af praktiske årsager måttet udskydes til 18. maj. Projektet har i forhold til tidsplanen rykket sig en måneds tid. Lidt deltagerstatistik: Projektgruppen har i 2003 interviewet 11 personer fra 11 forskellige virksomheder, heraf fem BST-konsulenter. Af de øvrige seks er to ledere, to skolefolk og to organisationsfolk. BSTerne har interviewet 25 personer (17 ejere/medejere/køkkenchefer/ledere og otte ansatte, herunder fem sikkerhedsrepræsentanter) fra 15 arbejdspladser: fem hoteller, syv restauranter, to kantiner og en cafe. I alt er 36 personer fra 26 arbejdspladser interviewet. Resultatet fremgår af kapitel 4. De primære samarbejdsparter har som planlagt været de fem BST, der har medlemmer i Københavns Kommune samt Folkesundhed København. Der er også som planlagt etableret et samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen, og ad denne kanal er samarbejdet med branchens organisationer blevet styrket således, at der er gode muligheder for formidling og forankring af projektets foreløbige resultater. Folkesundhed København og BST Nord har i samarbejde med skolen udarbejdet et særligt kursustilbud til skolens undervisere (se bilag). Der har også været kontakter til Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøinstituttet, som kan vise sig frugtbare i det fortsatte projekt. Erfaringer og resultater er formidlet gennem projektets netværk, herunder virksomhedsledere, tillidsrepræsentanter, branchens organisationer, skolen og BST. Formidlingsformen har været mødereferater, interviewreferater, oplæg på netværksmøder og skriftlige udkast til interessentanalyser. Med udgangen af projektperioden forventede vi, at et netværk mellem flere BSTer og repræsentanter for branchens parter var oprettet. Vi forventede 12

13 også, at en forankring af projektet kunne sikres gennem aktiv inddragelse af branchens organisationer og interessenter. En af metoderne til at inddrage netværkets deltagere var at lade deltagerne være med til at forme netværkets arbejdsmetoder samt inddrage medlemmerne i udførelsen af dataindsamlingsprocessen. Det har således været vigtigt for etableringen af et ligeværdigt samarbejde, at der har været et budget til at betale for denne og andre særlige BST-ydelser. Vi vurderede de første trin i projektet som så positive, at vi i december 2003 ansøgte om videreførelse af projektet i 2004, idet vi opnåede tilsagn fra de deltagende BSTere og Folkesundhed København om at fortsætte netværket, bl.a. med henblik på at afholde en konference i november Vores ansøgning blev imødekommet, og vi arbejder derfor videre med at kvalificere oplægget til et brancheløft Fokusgruppeinterview med konsulentnetværket Det fjerde netværksmøde blev brugt til at evaluere på første del af projektet. Der blev taget udgangspunkt i koordinationsudvalgets evalueringsskema, og alle deltagere fik mulighed for at kommentere på proces og resultater. Med hensyn til om målet med projektet er nået, giver deltagerne udtryk for, at de har lært noget af at deltage i projektet. De har fået en større forståelse for, hvor det er muligt at sætte ind over for virksomheder i branchen, og hvordan man tilbyder dem rådgivning. Projektet har været med til at skabe en mere realistisk opfattelse af, hvor sammensat branchen er. Deltagerne er enige om, at der har været for lidt kontakt til virksomhederne i løbet af projektet. Projektdeltagerne har været for dårlige til at få virksomhederne til at møde op til netværksmøde fire. Samtidig kunne det have været rart at få dem, der mødte op, noget mere på banen for at fortælle om, hvordan de arbejder med arbejdsmiljø. Der er uenighed blandt deltagerne om, hvorvidt projektets opstart har været for løst anlagt. Nogle mener, at det var for ustruktureret, og andre, at det har fungeret fint med en løs struktur. De fleste deltagere har fået noget ud af at deltage i møderne. Følelsen af at have deltaget i et netværk har til gengæld været begrænset. Deltagelsen har gjort det lettere for deltagerne at tage kontakt til hinanden, da man nu har fået sat ansigt på personerne og har en følelse af at kende hinanden bedre. Deltagerne har også haft gavn af at høre, at andre sidder med samme problematik som dem selv med hensyn til kontakten til medlemsvirksomheder. De fleste er enige om, at projektets indhold og udbytte havde en betydning for, om deltagerne havde en følelse af, at det var værd at deltage i projektet. For flere har det haft en positiv indvirkning, at det har været muligt at deltage i projektet med en arbejdsmæssig indsats, som der samtidig var mulig- 13

14 hed for at få finansieret. Nogle oplever, at det har været specielt givtigt, at deltagerne selv var med i interviewprocessen. Det har givet en større kontakt til de medlemsvirksomheder, der lod sig interviewe, og en større følelse af ejerskab af indsatsen. Andre føler ikke, at det var selve interviewdelen, der var vigtig. De ville til gengæld gerne have været mere involveret i analyseprocessen. Det var her deltagerne kunne have brugt deres kompetencer i højere grad end i selve udførelsen af interviewene. Der var enighed om, at de erfaringer, der er samlet op i statusrapporten, har været givtige for deltagerne. Det har været med til at sætte fokus på, at metoden for, hvordan man tager kontakt til virksomhederne, har en betydning for en succesfuld kontakt. Der er også opnået en erkendelse af, at virksomhederne har brug for rådgivning, også selvom de ikke selv henvender sig til BST. Om projektet er blevet forankret hos deltagerne og i branchen, har det været meget svært at evaluere på. Deltagerne har været enige om, at projektet ikke har ændret praksis hos deltagerne, men at deltagerne dog har fået noget med derfra. Der var enighed blandt deltagerne om, at et brancheløft er et meget diffust mål. Det er så stort et ord, at det kan være svært at gribe an, hvordan man kan løfte hele branchen. Ikke mindst kan det lyde uoverskueligt for de virksomheder, der bliver præsenteret for det. Det kan være svært for en virksomhed at sige ja til at være med til at skabe et brancheløft. Det forpligter, at virksomheden er klar til at tage hele branchen på sine skuldre. For en virksomhed vil det være lettere at tage ansvaret for at løfte sig selv. Når man benytter et så stort ord som brancheløft, forpligter det også til, at mål og succeskriterier er meget brede. Derfor kan det hurtigt gå hen og blive en fiasko at benytte sådant et ord. Det er lettere både for overskuelighedens skyld, men også for succesens skyld at benytte et mindre og mere konkret anvendeligt ord. 14

15 3 Interessentanalyse Første led i etableringen af netværket var at udarbejde en analyse af udvalgte BSTers interesse i at deltage i netværket. Analysen er udarbejdet på baggrund af interview med rådgivere fra fem forskellige BSTer. Analysens formål er i korte træk at beskrive BSTernes nuværende indsats inden for hotelog restaurationsbranchen i form af konkrete og generelle erfaringer. På baggrund heraf er det formålet at lave en kort beskrivelse af BSTernes interesse i at deltage i netværket, og hvordan BSTerne forestiller sig, netværket kan bruges til at etablere et brancheløft. På et senere tidspunkt i processen blev analysen udbygget med et udvalg af virksomheders syn på, hvorledes et brancheløft skal gribes an (del II), og hvordan netværket kunne være med til at støtte dette brancheløft. 3.1 Del I: BSTernes forhold til branchen Branchens virksomheder har i mange år haft pligt til at melde sig ind i en BST. Efter den seneste ændring af bekendtgørelsen om BST har virksomhederne adgang til 0,6 times rådgivning pr. ansat. Omregnet til hele branchen svarer det til, at der er omkring 30 BST-konsulenter til rådighed for branchen under den forudsætning at der er tilmeldt ansatte. Hertil kommer 0,1 time pr. ansat til tværgående samarbejde. I vores projektbeskrivelse skønner vi, at fem BSTer har medlemmer i den københavnske del af branchen. Sættes branchens beskæftigelsestal i Københavns Kommune til , er der en samlet pulje på konsulenttimer pr. år. En del af disse timer er formentlig allerede disponeret efter aftale mellem BSTerne og deres medlemsvirksomheder og dermed afsat til konkrete rådgivningsopgaver eller brancheaktiviteter. Der er stor forskel på, hvordan de fem BSTer beskriver deres indsats over for H&R. Nogle bruger mange ressourcer på at få en fod inden for i branchen, og andre bruger deres ressourcer på de virksomheder, der selv henvender sig. Nogle af de tilbud, BSTerne tilbyder, beskrives i det følgende. En BST har lavet en kontaktpersonordning, der mest målretter sig de store virksomheder fra H&R. Her henvender BST-rådgiveren sig til virksomheden med oplysninger om, hvilke tiltag BSTen kan tilbyde, hvad virksomheden har brugt sine rådgivningstimer til indtil nu, hvor mange rådgivningstimer virksomheden har tilbage og ideer til, hvad der kunne være en god idé for virksomheden at arbejde videre med. For nogle virksomheder har rådgiveren været med til at udarbejde en arbejdsmiljømappe, der beskriver, hvordan man igangsætter APV, sikkerhedsorganisationer, bekendtgørelser og andre relevante ting. Arbejdsmiljømappen er udviklet i samarbejde med en 15

16 af BSTens store virksomheder og er også blevet tilbudt en anden stor virksomhed. Rådgiveren oplevede, at ordningen blev brugt en del i starten, men det kan være svært at vide, om virksomhederne fortsat bruger arbejdsmiljømappen og til stadighed følger op på den. Ordningen bliver ikke tilbudt små virksomheder. Det er imidlertid rådgiverens opfattelse, at det kunne være muligt, at de små virksomheder kunne gøre brug af noget lignende, hvis man lavede ordningen, så den passede mere på de små virksomheders behov og sørgede for, at det blev en mere praktisk orienteret udgave. En BST har tilbudt kurser i arbejdsteknik til hotelvirksomheder. Kurset varer en time og består af en kort beskrivelse af, hvorfor det er vigtigt at tænke over, hvordan man bruger sin krop, og hvordan man kan passe på den, så man ikke får vedvarende gener på grund af sit arbejde. Deltagerne får en demonstration i, hvordan man reder en seng, gør et badekar rent og foretager løft på en måde, så man skåner sin krop så meget som muligt. Virksomhederne har reageret meget positivt over for de små kurser. For virksomhederne er det en fordel, at kurserne er meget korte, at det er konkret, og at det foregår på deres arbejdsplads. Flere virksomheder har meldt sig til kurset af flere omgange med et års mellemrum. På det tidspunkt har de skiftet en stor del af deres medarbejdere ud og mener, at de nye medarbejdere kan få glæde af samme kursus. Princippet kunne fungere over for andre grupper også. Men det er ikke sikkert, at alle grupper er lige modtagelige. Rådgiveren mener fx, at det er svært at tiltrække tjenere til den slags kurser. Hun tror, det har noget med deres aflønningsform at gøre. De tjener deres fleste penge på provision og drikkepenge. Hvis de skal komme til en rådgivningstime, hvor de ikke har mulighed for nogen af delene, er de ikke interesseret. Tidspunktet for et kursus kan være medbestemmende for, om der kommer nogen. En tjener, der skal møde kl. 5 om eftermiddagen, vil ikke komme til et kursus, der ligger om formiddagen. En BST har forsøgt sig med at lave et temamøde for alle medlemmer inden for H&R. Erfaringen herfra er, at de små virksomheder ingen interesse har i den slags møder. De, der har en form for interesse i møderne, er primært de virksomheder, der har 20 ansatte eller derover. Møderne blev ikke til noget, da der ikke var tilslutning nok. Nogle virksomheder tilkendegiver, at de gerne vil komme, men dukker ikke op til mødet. Ideen om temamøder er derfor droppet hos BSTen. 16

17 Temaet Den vanskelige gæst er fra en af BSTerne oplevet som en så markant efterspørgsel, at der nu er blevet udarbejdet en pjece om, hvordan man skal håndtere vanskelige gæster. Rådgiveren har været på besøg på virksomheder, der har bedt om hjælp til at håndtere problemet med vanskelige gæster og hjulpet dem til at udforme en krisepolitik. Krisepolitikken bliver til gennem en temadag for alle virksomhedens ansatte, hvor medarbejderne har mulighed for at tale sammen om, hvad de kunne have gjort i de problematiske situationer, de har oplevet. De snakker om, hvad de kan lære af episoden/episoderne, og hvordan de vil håndtere problemerne i fremtidige situationer. Krisepolitikken kan bl.a. bestå i, at det bliver aftalt, hvem der gør hvad i en given situation, og hvordan man håndterer de medarbejdere, der bliver udsat for overgreb. Pjecen bliver nu sendt ud til alle medlemmer. I pjecen kan virksomhederne se, at der er hjælp at hente fra deres BST, og at de kan få vejledning til udarbejdelse af en krisepolitik eller bare få en rådgiver på besøg for at fortælle om dennes erfaringer. Det betyder, at alle BSTens medlemmer har haft mulighed for at arbejde med problematikken med hjælp fra en konsulent. En BST er i gang med en besøgsrunde til alle de små medlemsvirksomheder for at se, hvordan det står til. Ofte ser bodegaer BSTen som et onde. Vi betaler, fordi vi skal, men vi vil ikke have noget med dem at gøre, siger de. Kantiner er derimod mere villige til at få besøg og vil gerne tage en snak med rådgiveren. Besøgsrunden er ikke færdig, og der er ikke nogen konklusion på besøgsrunden. Der er heller ikke foretaget nogen vurderinger af, om det er muligt at lægge specifikke strategier for de forskellige typer af virksomheder. Der har været afholdt besøgsdag, hvor alle medlemmer blev inviteret til besøg i BSTens lokaler. Meningen var at vise sig frem for virksomhederne, så virksomhederne kunne få en idé om, hvem de snakker med, når rådgiveren kommer på besøg. Der blev sendt ca. 200 invitationer, og der kom 15 besøgende. Det lille fremmøde blev tolket som om, at virksomhederne ikke har interesse i BSTen. Helhedsorienteret forebyggelse foregår, når en rådgiver kommer i kontakt med en virksomhed, der henvender sig på grund af et konkret problem. Når virksomheden selv henvender sig med et problem, er virksomhedens øre åbnet, og det er nu muligt at tale med virksomheden om, hvordan man løser lignende problemer, der kan opstå i fremtiden, og hvordan parallelle problemer håndteres. Den helhedsorienterede forebyggelse går ud på, at rådgiveren ser på hele virksomheden, selvom han kun er blevet kaldt ud for at se på en konkret opgave. Rådgiveren oplever, at det næsten er umuligt at få virksomheder til at arbejde forebyggende, hvis de ikke har konkrete faremomenter, der truer. 17

18 3.1.1 Erfaringer med forskellige virksomhedstyper Alle rådgiverne giver udtryk for, at de har svært ved at komme i kontakt med de små virksomheder". Nogen ønsker mere viden om, hvordan de kommer i kontakt med dem, og andre mener blot, det er virksomhedernes udtryk for, at de ikke har det store behov for vejledning. Flere giver udtryk for, at de små virksomheder siger, at de ikke har nogen problemer, og at de ikke kan bruge deres BST til noget. Opstår der problemer, tager virksomhederne selv hånd om dem. Når de små virksomheder selv henvender sig til deres BST, er det i tilfælde, hvor Arbejdstilsynet har været forbi og har pålagt dem opgaver, de ikke selv har overblik til at løse. En af forklaringerne på, at de små virksomheder ikke melder om nogen problemer, kan være, at der er så få ansatte, at der opstår en stor fortrolighed blandt ledere og medarbejdere, og at problemerne derfor løses internt. Meget få ansatte på en virksomhed kan også have den effekt, at de ansatte føler sig meget ansvarlige for virksomhedens drift og derfor er meget tro mod deres arbejdsplads. De ved, at deres fravær vil komme til at gå ud over de få andre ansatte, som de har et nært forhold til. De små virksomheder kan også have svært ved at skelne mellem, hvad der er BST, og hvad der er Arbejdstilsynet. De oplever personer, der henvender sig som en kontrolinstans og har paraderne oppe allerede inden, de hører, hvad det drejer sig om. De har den oplevelse, at der er tale om en person, der kommer og vil have noget af dem. En anden rådgiver mener, at det er meget få virksomheder, der ikke har problemer, men at deres manglende brug af BSTen skyldes den holdning, at problemerne ikke sådan uden videre kan løses. Spørgsmålet er, hvordan virksomheden definerer problemet, og om det overhovedet defineres som et problem. Flere giver udtryk for, at virksomhederne mere ser det som branchens vilkår end som branchens problemer, eller som én udtrykker det: det er chancen i branchen. Med den holdning kan det være svært for en rådgiver at nå igennem med rådgivning om sundhedsfremme og arbejdsmiljø. Har de små virksomheder så overhovedet brug for, at man når ud til dem? Ja, er der en rådgiver der siger: De har lige så meget brug for det som alle andre. Alle har glæde af, at der er nogen, der bakker op om det arbejdsmiljøinitiativ, man laver. Men det er vigtigt at tage virksomhedens livsvilkår med i betragtning, når man ønsker at nå igennem med et budskab. Mange virksomheder har så stramt et budget, at det er et spørgsmål om at holde skinnet på næsen, og i den situation prioriterer de ressourcer (tid og penge) til arbejdsmiljø fra. Virksomhederne skal kunne se, at de får noget ud af de ressourcer, de investerer i arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, hvordan virksomhederne oplever noget som et problem for at kunne give dem rådgivning om, hvordan de løser det. 18

19 Samme rådgiver mener, at det kan være lige så væsentligt at forebygge som at helbrede. Det er en god idé at støtte de virksomheder, der gør en god arbejdsmiljømæssig indsats således, at et brancheløft lige så meget er rettet mod dem, som ikke har problemer og opmuntre dem til at vedblive med ikke at få problemer. Disse virksomheders erfaringer kan være et godt eksempel over for andre virksomheder. Der, hvor arbejdet er sundhedsmæssigt tvivlsomt, som fx skifteholdsarbejde, kan man gøre noget forebyggende. Her kan det være givtigt for medarbejderne at få oplysninger om, at måden at sove på kan have betydning for ens helbred, og få metoder til at koble af på en sund måde. Medarbejderne har brug for en indsats, der oplyser om, hvilke risici de lever med, og hvordan de selv kan lave tiltag for at undgå, at det bliver til et problem for dem. De små virksomheders store omkostningsbevidsthed har betydning for rådgivernes oplevelse af, hvordan man kommer i kontakt med dem. Det er vigtigt, at virksomhederne har udsigt til at få noget med hjem, fortæller en rådgiver. Det kan være noget så konkret som navnet på et opvaskemiddel, der er bedre end det mærke, de bruger. De små virksomheder vil gerne have gode råd, men det må ikke være råd, der kommer til at koste dem hverken for mange penge eller for megen tid. En anden rådgiver videregiver sin erfaring med at samle virksomhederne til et fælles møde: Vi har gode erfaringer med at samle ligesindede. De finder det interessant at møde andre fra samme branche. Her kan virksomhederne høre, hvordan andre i samme situation klarer sig, og hvilke problemer de står med. For at få succes med at samle virksomheder er det vigtigt, at samlingsstedet ligger meget lokalt, og at de kan se en mulighed for at få noget med hjem. Fra dem, der har mindre gode erfaringer med at samle virksomhederne til møder, er erfaringen, at et besøg på virksomheden virker bedre end en telefonopringning. Forinden besøget har rådgiveren sendt virksomheden et brev om, at han/hun dukker op og medsender en spiseseddel med de emner, rådgiveren gerne vil tale om, eller om ting virksomheden kan stille spørgsmål om. Det kan være specielt effektfuldt at lægge sig i kølvandet på en tilsynsrunde fra Arbejdstilsynet og give virksomhederne rådgivning om eventuelle påbud. Det er en generel opfattelse, at det ikke er virksomhederne fra hotel- og restaurationsbranchen, der oftest henvender sig til BSTerne. Branchen har ikke tradition for at benytte sig af arbejdsmiljørådgivning. Branchens problemer har altid været (og er stadig) en del af branchen, og da man aldrig tidligere har fået hjælp til at løse den slags problemer, kan det være svært at finde argumentet for at begynde på det nu. En del af forklaringen kan også 19

20 skyldes, at det kan være svært for virksomhederne at se, at der findes nogen løsning eksempelvis på deres problem med stor udskiftning af medarbejdere. Den manglende henvendelse kan også skyldes, at virksomhederne ikke ved, hvilke ydelser BSTerne kan levere eller, at virksomhederne oplever de få timers rådgivning, de har krav på om året, ikke kan bruges til noget. Der er dog nogle virksomheder, der henvender sig. Det er ofte de virksomheder, der har styr på deres arbejdsmiljø i forvejen og evt. har behov for hjælp til at gøre det lidt bedre. Det er ofte virksomheder, der har en velfungerende sikkerhedsorganisation, og som BSTen har kontakt til i forvejen. Mange af de virksomheder, der ringer, ved, at de har et problem og har tænkt sig at gøre noget ved det. Der er måske sat ressourcer af til løsningen af problemet på forhånd. De fleste rådgivere fortæller, at de store virksomheder har andre typer af problemer end de små. De store virksomheder har typisk mere overskud til at gå ind i arbejdsmiljøindsatsen. Det er samtidig også lettere for de store virksomheder at gøre en indsats, da de har lettere ved at overtage på forhånd udarbejdede arbejdsmiljøsystemer, end de små virksomheder har. De store virksomheder efterspørger rådgivning til indretning af kontorer, indretning af køkkenet, ventilation og indeklima. Alt sammen ting der koster penge, og som de små virksomheder fraprioriterer. Rådgiverne oplever også, at det er muligt at tale med de store virksomheder om andre former for tiltag, end det er muligt med de små. Her kan både være tale om sundhedsfremme, senior- og/eller fastholdelsespolitik og det rummelige arbejdsmarked. Det specielle ved samarbejdet med de store virksomheder er, at det er muligt at oparbejde en fortrolighed med kontaktpersonerne, fordi de har en vedvarende og tæt kontakt. En rådgiver oplever, at cateringbranchen har et problem med at fastholde sine medarbejdere. Branchen efterlyser, hvordan man får sine medarbejdere til at behandle hinanden ordentligt. Dette er specielt møntet på danske etniske medarbejderes opførsel over for ikke-danske etniske medarbejdere. De danske etniske medarbejdere er meget lidt tolerante over for andre grupper. Det er et problem, fordi branchen er meget afhængig af at kunne rekruttere fra andre grupper. Virksomhederne er interesserede i at få noget rådgivning om at fremme tolerancen og fastholde ikke-danske etniske medarbejdere. Mange af de små virksomheder består også af kantiner på private arbejdspladser. Det typiske for kantinerne er, at de har en del mere overskud end andre små virksomheder, da de er en del af en større organisation. De har nemmere ved at opdrive ressourcer fra andre dele af organisationen til brug 20

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Det gode arbejdsmiljø

Det gode arbejdsmiljø Det gode arbejdsmiljø Notat om en konference for hotel- og restaurationsbranchen i København Katrine Ardal Mette Lise Jensen Jens Voxtrup Petersen CASA December 2004 Hotel- og restaurantskolen og CASA

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Projekt Byggerum 2001-2004

Projekt Byggerum 2001-2004 Projekt Byggerum 2001-2004 Evalueringsrapport om erfaringerne fra fire års projektarbejde med det rummelige arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægsbranchen Marts 2005 Kolofon Udgivet af: Samarbejdsparterne

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Evalueringsrapport Marts 2006 Mette Hemmingsen Hulegården Indledning... 4 Projektet: Udviklingshæmmede og misbrug, Københavnsområdet... 4 Delprojekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere