Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres"

Transkript

1 Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle

2 Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg og stemmeudvalg.. Side 2-3 Godkendelse af forretningsorden... Side 4 Vedtægtsændringer Side 4-5 Overenskomstresultatet OK 11. Side.5-15 Afslutning.. Side.15 Dagsorden 1. Mødet åbnes 2. Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg og stemmeudvalg 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Vedtægtsændringer 5. Overenskomstresultatet OK Afslutning 1. Mødet åbnes Forbundsformand Peter Ibsen bød på Hovedbestyrelsens vegne rigtig hjertelig velkommen til den ekstraordinære kongres i Politiforbundet, idet han bemærkede, at det ved dette arbejdsmøde primært var aftaleresultatet OK-11, der er til drøftelse. Baggrunden for, at denne ekstraordinære kongres var henlagt til Munkebjerg Hotel i Vejle var alene af praktiske årsager, idet Hovedbestyrelsen samtidig afholder et i forvejen planlagt 2-dages hovedbestyrelsesmøde. Med disse ord bød han endnu engang rigtig hjertelig velkommen til dette arbejdsmøde, og overgik til dagsordenens punkt Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg og stemmeudvalg Forbundsformanden foreslog på vegne af en enig Hovedbestyrelse valg af Per Graulund Jacobsen (Syd- og Sønderjyllands Politiforening) og Kurt Bønnelykke Nielsen (Fyns Politiforening) til kongressens dirigenter. Da ingen øvrige kandidater blev bragt i forslag, var de pågældende valgt med akklamation. 2

3 Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) overtog herefter ledelsen af den ekstraordinære kongres, og takkede herunder for valget. Der blev henvist til Lov for Politiforbundet 10, stk. 5, hvoraf fremgår, at afholdelse af ekstraordinær kongres kan ske efter Hovedbestyrelsens beslutning, og at mødet skal afholdes senest 4 uger herefter. Hovedbestyrelsen besluttede på hovedbestyrelsesmødet d. 24. februar 2011 at afholde ekstraordinær kongres, hvilket fremgår af referatet. Idet beslutningen er truffet og indkaldelsen udsendt d. 25. februar 2011 er den ekstraordinære kongres således lovligt indvarslet, og der blev fra de delegerede ikke gjort indsigelser mod mødets lovlighed. Dagsordenen blev herefter gennemgået og godkendt. ---oo0oo--- På en enig Hovedbestyrelses vegne blev foreslået valg af Forbundssekretær Claus Redder Madsen (Politiforbundet), som sekretær for den ekstraordinære kongres. Da ingen øvrige kandidater blev bragt i forslag, valgtes han med akklamation. ---oo0oo--- Han gik herefter over til dagsordenen, idet han orienterede om valg af mandatudvalg, hvor der på en enig Hovedbestyrelses vegne foreslås valg af Knud G. Høfler (Nordjyllands Politiforening), Niels Brohm (Midt- og Vestjyllands Politiforening), Henrik Raun (Københavns Politiforening) og Marianne Andersen (Domstolenes Tjenestemandsforening). Da ingen øvrige kandidater blev bragt i forslag, var de pågældende valgt til mandatudvalget med akklamation. ---oo0oo--- Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) foreslog på vegne af en enig Hovedbestyrelse valg af Anita Frank (Østjyllands Politiforening), John Hansen (Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening), Flemming Sørensen (Midt- og Vestsjællands Politiforening), Stig Larsen (Nordsjællands Politiforening), Leif Hansen (Vestegnens Politiforening), Tine Reinholck (RigsPolitiforeningen) og Marianne Vestergaard-Lau (Politilederforeningen), som den ekstraordinære kongres stemmeudvalg. Marianne Vestergaard-Lau blev udpeget som formand for stemmeudvalget. Da ingen øvrige kandidater blev bragt i forslag, var de pågældende valgt med akklamation. ---oo0oo--- Han foretog herefter navneopråb, og konstaterede ved den efterfølgende optælling/stemmeafgivelse, at der inklusiv Hovedbestyrelsen var i alt 180 stemmeberettigede kongresdelegerede, heraf 1 med fuldmagt, ud af i alt 182 kongresdelegerede. 3

4 3. Godkendelse af forretningsorden Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) gennemgik herefter grundigt den fremlagte forretningsorden. Opmærksomheden blev ligeledes henledt på, at den ekstraordinære kongres bliver optaget lydmæssigt, ligesom der er repræsentanter fra pressen tilstede. Forretningsordenen godkendtes herefter uden yderligere bemærkninger. 4. Vedtægtsændringer Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) redegjorde kort for dels det fremlagte forslag til ændring af Lov for Politiforbundet, som primært vedrører ændringer relateret til forbundskassereren, og dels forslag til ændring af vedtægt for Politiforbundets Særlige Fond. Han gav herefter ordet til næstformanden. Næstformand Claus Hartmann orienterede indledningsvis om, at det var en trist årsag, der gav anledning til det fremlagte forslag, idet det handlede om, at Politiforbundet skulle tage afsked med forbundskasserer Ole Weiss, der i mange år havde varetaget hvervet som forbundskasserer, og har opnået pensionsalderen. I den forbindelse har forbundet gennem de senere år drøftet forskellige løsningsmodeller for at få afløst Ole. Samtidig vil der ved en senere lejlighed blive givet mulighed for at sige ordentlig farvel til Ole. Han redegjorde herefter med udgangspunkt i det udsendte materiale og de fremlagte dias om forslaget til ændring af Lov for Politiforbundet. Forslaget retter sig primært mod ændringer relateret til forbundskassereren, idet opgaveporteføljen for dennes arbejde er ganske stor og der har således været grundige overvejelser og skelen til øvrige organisationer i forhold til at ændre Politiforbundets organisatoriske opbygning og herigennem søge at professionalisere forbundet en smule. Spørgsmålet har løbende været drøftet i Hovedbestyrelsen, og der har været enighed om at ændre det således forbundskassereren fremover ikke skal vælges, men fremover kan ansættes som økonomiansvarlig. Der er således stort set alene tale om redaktionelle ændringer hertil. Næstformanden anbefalede derfor på vegne af en enig Hovedbestyrelse forslaget til vedtagelse. Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) konstaterede, at der ikke var kongresdelegerede, der ønskede ordet. Idet han efterfølgende konstaterede, at ingen stemte imod forslaget var dette hermed vedtaget. ---oo0oo--- 4

5 Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) redegjorde kort for det næste forslag, som omhandlede en ændring i fundatsen for Det Særlige Fond i forhold til 3, stk. 5. Næstformand Claus Hartmann orienterede om, at dette forslag faktisk skulle have været behandlet i forbindelse med behandlingen af lovændringer ved den ordinære kongres i Dette var dog dengang blevet overset, hvorfor det bliver bragt til behandling under dette møde. Der er tale om en ændring i fundatsen for Det Særlige Fond i forhold til 3, stk. 5, med hensyn til tilvejebringelse af midler, at der ikke skal betales til fondet de sidste 2 år før pligtig afgangsalder. Der er således alene tale om en forenkling og en redaktionel ændring, som skulle have været fjernet tidligere, og det har intet med den efterfølgende behandling af aftaleresultatet OK11 at gøre. Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) konstaterede, at der ikke var kongresdelegerede, der ønskede ordet. Idet han efterfølgende konstaterede, at ingen stemte imod forslaget var dette hermed vedtaget. 5. Overenskomstresultatet OK 11 Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) gav herefter ordet til forbundsformanden. Forbundsformanden orienterede herefter helt generelt om optakten til forhandlingerne op til aftaleresultatet OK11, idet han betegnede dem som nogle af de mest atypiske og besværlige, som organisationernes forhandlere havde oplevet gennem en længere årrække. For det første er samfundet er i krise og der er et betydeligt underskud på de offentlige udgifter, der sker en meget stram økonomistyring i kommunerne og senest har vi set en meget smal ramme for lønstigning i forbindelse med de private overenskomstforhandlinger. Ingen har således haft forventninger til den helst store lønfest i Et andet væsentligt emne i disse forhandlinger var spørgsmålet om, hvor længe skal arbejdstagere være på arbejdsmarkedet og om efterlønnen skal bevares m.v. Finansministeren udtalte ved det allerførste forhandlingsmøde, at den seneste prognose for 2020 viste, at gennemsnitsalderen for mænd var på 81,3 år og kvinder på 83,6. Dette var en stor stigning og aktualiserede således Finansministerens krav om, at hvis velfærdssamfundet skulle bevares, så skulle vi blive længere tid på arbejdsmarkedet. Vi kunne have valgt at se bort fra dette, men kunne godt se, at det kunne gå hen og blive vores problem. Allerede i forbindelse med aftaleforhandlingerne 2008 drøftedes spørgsmålet, men Personalestyrelsen afstod dengang i slutfasen fra at rejse dette krav yderligere, idet det blev henvist til 2011 og vi vidste derfor, at kravet kom fra Finansministeren. Det tredje forhold var, at vi i optakten var bekendt med, at reguleringsordningen ville udmønte negativt, idet vi på forhånd skyldte 1,48 %. Ved alle tidligere lejligheder har vi haft et positivt problem, at vi oveni en generel lønstigning har kunnet ligge værdien af en reguleringsordning. Denne gang var det altså modsat. Det var de odds, som vi gik til forhandlingerne med. I Politiforbundet var der 2 primære interesser at varetage dels at sikre lønudviklingen og meget gerne reallønnen og dels havde vi meget svært ved at se værdien af, at vi skulle afgive vores lavere, pligtige afgangsalder som 63-årige. 5

6 Dette var således udgangspunktet, som d. 12. februar 2011 mundede ud i det aftaleresultat, som vi nu skal tage stilling til. Han redegjorde herefter med udgangspunkt i det udsendte materiale og de fremlagte dias om det indgåede forlig, som således i hovedpunkter for forbundets medlemmer vedrører. 1) Der er mellem parterne indgået en 2-årig aftale gældende for perioden fra 1. april 2011 til 31. marts ) Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 3,15 %, og hvor de generelle lønstigninger udmøntes som nedenfor anført: OK11 i pct I alt 2013 Generelle lønstigninger 1,48 1,67 3,15 Udmøntning fra reguleringsordningen m.v. (skøn for 2012) 1,48 0,03 1,45 0,10 Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordning 0,00 1,70 1,70 3) Puljer Der er ikke indenfor den samlede ramme afsat penge til gennemførelse af særlige lønprojekter. (der forventes imidlertid gennemført et særskilt lederprojekt i politiet) 4) Aftaler om Ny Løn Arbejdsgivernes krav om ændringer i aftaler for kontortjenestemænd ved domstolene, politiet og anklagemyndigheden, kontorbetjente og daktyloskopiteknikere er afvist. (aftalerne fortsætter uændret med årlige forhandlinger inden for rammerne af institutionernes lønsum) 5) Chef- og lokalløn Rammeaftalerne om chef- og lokalløn videreføres, men der bliver ikke tilført nye penge i perioden. 6) Jubilæumsgratialet Jubilæumsgratialet forhøjes til kr ved 25 års ansættelse, kr ved 40 års ansættelse og kr ved 50 års ansættelse. Beløbene er fastsat i 1997-grundbeløb og vil derfor blive tillagt procentregulering ved udbetaling. Ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et højere gratiale. 7) Decentralisering af reglerne om funktionsvederlag Der er enighed om, at aftalen om tjenestemænds funktion i højere stilling kan suppleres og fraviges ved lokal aftale. 8) Reguleringsprocenten Reguleringsprocenten nulstilles, og der indføres derfor nye grundbeløbsniveauer med virkning fra d. 1. april

7 9) Gruppelivsordningen Ændringer med virkning pr. 1. april Dødsfaldssummen forhøjes fra kr til kr Forsikringssummen til efterladte børn under 21 år forhøjes fra kr pr. barn til kr Der indføres forsikringssum på kr til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. - Det er desuden aftalt at ligestille samlevere med ægtefæller i forbindelse med udbetaling af børnesummer for umyndige fællesbørn. 10) Serviceeftersyn Der er enighed om frem til maj 2012 at gennemføre et fælles serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten. 11) Kompetenceudvikling Fortsat fokus på kompetenceudvikling. I perioden afsættes der derfor 80 mio. kr. til kompetenceudvikling i staten (Ingen nye midler). 12) Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalen er blevet ajourført som følge af den nye arbejdsmiljølov og sygedagpengelov. 13) Tjenestefrihed Der er enighed om i perioden at drøfte mulighederne for ajourføring, forenkling og decentralisering af regelsættene om tjenestefrihed. 14) Førtidspensionsfradrag Skærpelse af førtidspensionsfradraget for tjenestemænd År fra tidligste afgangsalder Alder Gældende fradrag Aftale OK år 60 år 10 % 17 % 18 % 1 2 år 61 år 7 % 14 % 15 % 2 3 år 62 år 4 % 6 % 14 % 3 4 år 63 år 3 % 5 % 11 % 4 5 år 6S år 2 % 4 % 7 % 5 6 år 65 år 3 % 5 % 6 7 år 66 år 1 % 3 % Et bredt flertal i Folketinget pålagde i Velfærdsforliget fra 2006 Finansministeren at forhandle med CFU om at forhøje førtidspensionsfradraget. Vi havde held med at afvise kravet ved OK08. Afvist OK08 Tjenestemænd, der er født før 1959, bliver ikke berørt af ændringerne. For tjenestemænd, der er født i 1959 eller senere, er det ansættelsestidspunktet, der afgør, hvilke regler der gælder: 7

8 1) Hvis man blev ansat før den 1. januar 2007, beholder man retten til at gå på pension som 60-årig, men følger de nye fradragssatser. 2) Hvis man blev ansat efter den 1. januar 2007, bliver man fuldt ud omfattet af de nye regler. 15) Pensionsaftale for polititjenestemænd - Pligtig afgangsalder ophæves med virkning fra 1. januar Afsked før 1. januar Ingen ændringer - Afsked efter 31. december 2018: 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år + 12 % 9 % 4 % 1 % 1 % - Ansatte efter 1. januar 2012 Følger almindelige førtidspensionsregler - De nuværende regler vedrørende mulighed for opregning af indtil 7 års pensionsanciennitet ved førtidspensionering efter det fyldte 63. år videreføres. 16) Generelle pensionsforhold - De nuværende regler vedrørende U65/67-tillægget videreføres, og således vil tillægget heller ikke fremadrettet blive reduceret ved førtidspensionering efter det fyldte 62. år. - Rammeaftale om senior- og fratrædelsesordninger videreføres. - Der ydes et bonusbeløb på 15 pct. af den pensionsgivende løn til tjenestemænd, der optjener over 37 års pensionsalder. Beløbet optjenes kvartalsvis og kommer til udbetaling ved fratræden. Ordningen træder i kraft fra 1. januar Ophævelse af 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder. Ændringen gælder ansættelser fra 1. januar Ophævelse af kravet om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension. Ændringen gælder ansættelser fra 1. januar Tjenestemænd, der omklassificeres i en alder af 60 år og derover, får ret til pensionsberegning på baggrund af den opnåede indplacering uden karens. Ændringerne gælder omklassificeringer fra 1. april

9 17) Det lykkedes at få Finansministerens to absolutte hovedkrav taget af bordet 1. Krav om øget og mere fleksibel arbejdstid, herunder indførelse af en normperiode på et år, fjernelse af TR-godkendelse af plustidsaftaler og opslag af stillinger på op til 48 timers ugentlig arbejdstid. 2. En række krav til udvidet lokal løndannelse, herunder mulighed for at fravige rammeaftalen, mulighed for lokalt at fravige lønbestemmelser i organisationsaftalerne, og krav om at lokalt aftalte tillæg ikke skal reguleres. Afslutningsvis orienterede forbundsformanden om, at der i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) var enighed om, at dette aftaleresultat i situationen var, hvad der kunne opnås, og at dette i overenskomstmæssig sammenhæng skulle være en parentes for så at komme videre. Yderligere var der afholdt repræsentantskabsmøde i vores centralorganisation CO10 d. 18. marts 2011, hvorunder stillingtagen til en eventuel anbefaling af det samlede CFU resultat var til drøftelse. Et markant flertal af CO10 s medlemsorganisationer stemte herunder JA til aftaleresultatet. På et flertal af Hovedbestyrelsens vegne anbefalede han herefter aftaleresultatet OK 11 overfor kongressen. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) overtog herefter kongressen, idet han appellerede til, at de delegerede, der begærede ordet, indtegnede sig hos dirigenterne, hvorefter de vil få ordet i den orden, de er indtegnet. Claus Oxfeldt (Københavns Politiforening) orienterede indledningsvis om, at aftaleresultatet havde givet anledning til meget debat i København. Han ønskede ikke at gå i detaljer, men understregede, at den vigtigste mission d.d. for Københavns Politiforening var at få aftaleresultatet sendt ud til urafstemning blandt medlemmerne. Han fandt dette vigtigt, idet der var tale om et af de allervigtigste aftaleresultater i Politiforbundets historie og principielt i forbindelse politiets lavere, pligtige afgangsalder, der skal tages stilling til. De taktiske overvejelser har været mange spørgsmål som skal vi indlede forhandlinger eller ej?, skal vi afvente, at det bliver ophøjet til lov?, fik vi nok ud af det? og var prisen for at sælge vores lavere, pligtige afgangsalder høj nok?. At muligheden så for at blive udover pligtig afgangsalder som 63 år allerede er gældende fra d. 1. januar 2012 og ikke fra 2019 er lige netop den kendsgerning, der har skabt rigtig mange frustrationer og særlig debat i København. Uden at blive for teknisk konstaterede han, at de ændringer, der ligger i forhold til den lavere, pligtige afgangsalder isoleret set er forholdsvis små og uskyldige. Men når man så ser på konsekvenserne af disse, holder dem op mod de politimæssige opgaver, voldsomheden i opgaverne, antallet af politifolk, der er til at løse dem, tidligere fagpolitiske holdninger det var tidligere hjerteblod for forbundet manglende lønkompensation som betaling for den pligtige afgangsalder gennem årene, og ikke mindst de tidligere overenskomstkrav, hvor vi har måttet betale for at bevare den lavere, pligtige afgangsalder. Med dette fandt han, at der var en rigtig god grund til, at det enkelte medlem skulle have lejlighed til at tage stilling. Københavns Politiforening anerkendte og havde respekt for, at forbundsformanden havde forhandlet sig frem til et resultat, som ligger meget tæt op ad det mandat, som Hovedbestyrelsen gav. Men ikke desto mindre var det Køben- 9

10 havns Politiforenings vigtigste mission d.d. at få aftaleresultatet sendt ud til urafstemning. Med baggrund heri havde Københavns Politiforening også besluttet sig for at undlade at stemme om selve aftaleresultatet på kongressen. Det er nemlig holdningen, at aftaleresultatet har stor betydning for hver enkelt kollega, og i respekt for demokratiet fandt de, at hver enkelt gives mulighed for at give deres mening til kende. Det var i øvrigt ikke kun tillidsfolk i København, der havde den holdning, idet de foreløbige tilbagemeldinger fra vinterens lokale studiekredse viste, at det er et meget stort ønske blandt medlemmerne, at blive hørt og få medindflydelse. Københavns Politiforening var dog opmærksom på, at nogen er uforstående overfor, at vi som tillidsfolk ikke ønsker at stemme om aftaleresultatet, og de var således klar over, at der var en risiko, hvis der i dag ikke var et tilstrækkeligt antal stemmer, der ønskede aftaleresultatet udsendt til urafstemning. Københavns Politiforening håbede dog på dette. Ved kongressen i 2009 blev der lavet vedtægtsændringer, der åbnede mulighed for, at et aftaleresultat kunne udsendes til urafstemning. Han mente derfor, at der nu var en oplagt mulighed for en urafstemning som efter hans opfattelse helt klart ville styrke Politiforbundet, og således at ingen i fremtiden ville kunne sige, at vi ikke er i tråd med medlemmerne på så vigtigt et område. Tom Steffensen (Nordsjællands Politiforening) redegjorde for, hvorfor Nordsjællands Politiforening stemmer NEJ til aftaleresultatet. På Politiforbundets opfordring afholdt Nordsjællands Politiforenings repræsentanter en faglig arbejdsdag i Denne dag skulle der udtages overenskomstkrav, og forbundssekretær Poul-Erik Olsen deltog med et godt oplæg til dagen. Da resultatet fra dagens arbejde forelå, stod der udover nogle tal og procenter øverst på tavlen, at vores lavere, pligtige afgangsalder som 63-år for polititjenestemænd ikke var til salg, og at det var et ufravigeligt krav at fastholde denne. Med baggrund heri har han som formand for Nordsjællands Politiforening i Hovedbestyrelsen i hele forløbet holdt fast i dette synspunkt gennem hele processen. Der er rigtig mange gode grunde til at hold fast i vores lavere, pligtige afgangsalder, men da han forventede, at alle disse grunde var de delegerede bekendt, ønskede han ikke at gå nærmere ind i disse. Poul Jensen (Fyns Politiforening) orienterede om, at han aldrig siden sin ansættelse i politiet i 1975 havde set en ringere overenskomst. Godt nok sagde forbundsformanden, at der fortsat var mulighed for at gå som 63-årig frem til 2019, hvilket han anerkendte, men han fandt det ikke tilfredsstillende, at kolleger ikke mere kunne få tillagt ekstra pensionsår, hvis de som 60-årige ønskede at lade sig afskedige efter et langt liv i 3-holdsskift. Han frygtede ligeledes, at førtidspensionsfradraget, som nu var 1 % ville stige til % med tiden. Samtidig forsvandt den tidligere kendte seniorbonus, der ophørte pr. d. 1. januar, hvilket han ikke fandt tilfredsstillende. Forbundsformanden nævnte ligeledes, at kolleger optjener pension fra 1. dag, hvilket han fandt, var en sandhed med modifikationer, når eleverne nu skulle overgå til Statens Uddannelsesstøtte, for hvornår er det 1. dag? Er det ved start på PG-2 eller PG-3, hvilket han ikke kunne få svar på, og han mente derfor, at eleverne d.d. var stillet meget ringere end de, der blev ansat tidligere. Han stillede endvidere spørgsmål ved, om kolleger, der blev ansat sent, havde mulighed for at få tillagt ekstra pensionsår, når de blev 63 eller 67 år, eller når de bliver 70 og at de skal blive i tjenesten til de er 70 år for at opnå fuld pension. Han havde således vanskeligt ved at se, hvad vi havde fået ud af at sælge ud af vores hjerteblod. Han mente ligeledes at vide, at officererne i Forsvaret havde fået 14 mio. kr. til lønprojekter pr. år til og med år 2035 i alt

11 mio. kr. Han fandt det derfor ikke afskrækkende, hvis aftaleresultatet skulle vedtages i Folketinget, idet han havde vanskeligt ved at se, hvilke partier, der ville skabe forringelser for politiet. Afslutningsvis understregede han, at han nok skulle lade sig pensionere inden 2019, og derfor ikke ville blive ramt af forringelserne. Men han ønskede alligevel på egne vegne, at anbefale de delegerede at stemme NEJ til aftaleresultatet, som han fandt håbløst. Jesper Bjerglund (Fyns Politiforening) orienterede om, at han da aftaleresultatet OK11 blev offentliggjort havde bemærket, at forbundsformanden fandt resultatet acceptabelt. Han havde sat dette overfor forbundsformandens åbningstale til kongressen 2009, som var formidabel, og hvori han sjældent havde set forbundsformanden så skarp. Heri benævnte forbundsformanden blandt andet den pligtige afgangsalder, som hjerteblod, og han undrede sig således over, at holdningen indenfor de 2 år var ændret i både forbundets forhandlingsudvalg såvel som i Hovedbestyrelsen. Steffen Daugaard (Fyns Politiforening) indledte med først og fremmest at understrege, at det var dejligt at være sammen for at drøfte aftaleresultatet i nogle fornuftige rammer og eventuelt træffe beslutning om at udsende resultatet til urafstemning. På Fyn var man glade for, at der var højt til loftet, og at der herigennem i en fagforening var legalt at have en anden mening. På vegne af en enig bestyrelse af Fyns Politiforening anbefalede han således, at de delegerede stemte NEJ til aftaleresultatet. Han anerkendte det store arbejde, som vores forhandlere havde udført, idet der var forståelse for, at der ikke var mange penge på bordet og den vanskelige, økonomiske situation, som samfundet befandt sig i. Men det, som de ikke kunne leve med, var de forringelser af vores ansættelsesvilkår, som ligger i den pligtige afgangsalder. Forringelser, som vil være medvirkende til at ødelægge politiet, da gennemsnitsalderen i forvejen er høj nok endda. Hvis der skal lovgives, så lad Christiansborg om det, for vi vil ikke være med til at lave aftaler om forringelser i vores ansættelsesvilkår og pensionering. Derfor stemmer Fyns Politiforening NEJ til aftaleresultatet. Forbundsformand Peter Ibsen besvarede det indkomne indlæg. Det, at arbejde for en urafstemning, er fuldstændig fair, idet det jo er den del af de ændringer af vedtægterne, som blev vedtaget til kongressen i Men han opfordrede dog til, at de delegerede var varsomme med at blande æbler og pærer, hvilket der var en tendens til i de første indlæg. Til Tom Steffensen undrede han sig over, at Nordsjællands Politiforening anbefalede et NEJ til aftaleresultatet, idet politiet jo fortsat har en afgangsalder som 63-årige. Forbundsformanden og næstformanden havde netop holdt sig stort set indenfor det mandat, som Hovedbestyrelsen gav, og han havde derfor svært ved at forstå argumenterne imod aftaleresultatet. Han medgav dog, at Tom Steffensen gennem hele forløbet havde fastholdt sin holdning i Hovedbestyrelsen. Samtidig konstaterede han, at 70 kolleger siden 2005 havde fået lov til at blive udover 63 år og havde fået forlænget tjenesten. Han advarede således om at tro, at alle kolleger nu fremover til 2019 vil fortsætte udover 63 år, hvilket han tvivlede meget på. Til Poul Jensen, som finder aftaleresultatet for håbløst, så ønskede han at rette et par misforståelser. Poul talte om ordningen om seniorbonus - denne ordning har intet med OK11 at gøre, men er en del af regeringens Trepartsaftale. Yderligere blev det nævnt, at kolleger skal blive i tjenesten til de er 70 år for at opnå fuld 11

12 pension. Dette er ikke korrekt, idet alle frem til 2019 får fuld pension, når de er 63 år. Efter 2019 er der et meget lille fradrag på 1 %, men hvordan tingene ser ud herefter er vanskeligt at spå om. Med hensyn til optjening af pension fra 1. dag, så er 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder blevet ophævet, og derfor arbejder og forhandler forbundet naturligvis med, at kolleger, der ansættes under den nye uddannelse med Statens Uddannelsesstøtte, kan optjene pension fra 1. dag. Beslutning herom er endnu ikke truffet, hvorfor han ikke fandt, at det er fair at inddrage dette argument i diskussionen. I forhold til muligheden for at blive eller ikke at blive i tjenesten, så problematiseres dette i stort omfang, men han ønskede i den forbindelse at henlede opmærksomheden på, at dette vel er arbejdsgiverens ansvar. Det er dem med Finansministeriet og Personalestyrelsen i spidsen, der har skabt problemet og det er arbejdsgiveren, der til sin tid er forpligtiget til at løse problemet ikke os. Det er korrekt, at der bliver skabt en form for frit valg med hensyn til at blive udover 63 år, og at de selv skal ansøge om pension. Men tidligere har vi udtrykt os meget positive i forhold til frit valg, og det, at kollegerne selv kunne vælge. Men når det så gælder pension, så er frit valg åbenbart ikke gældende, hvilket han undrede sig over. Afslutningsvis bemærkede han i forhold til oplysningerne om, at officererne i Forsvaret angiveligt havde fået en bedre aftale, at dette efter hans opfattelse absolut ikke var tilfældet. Han bekræftede dog, at de 3 militærorganisationer Hovedorganisationen af officerer i Danmark (HOD), Centralforeningen for Stampersonel (CS) og Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), som havde en pligtig afgangsalder på 60 år, accepterede nu 62 år indexeret efter velfærdsaftalens bestemmelser. Denne indexering vil stige opadgående, hvorved deres afgangsalder på sigt i 2028 vil være 64 år. Det er ligeledes korrekt, at der blev afsat midler til pensionsprojekter, men slet ikke i det omfang, der blev skitseret. HOD s officerer fik ganske rigtigt 14 mio. kr. i år for officerer, men disse kan kun bruges en gang, og det er således forkert, at det i år 2035 bliver 330 mio. kr. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) konstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvorefter han overgik til afstemning i forbindelse med det af forbundsformanden skitserede OKaftaleresultatet Han konstaterede, at der ikke var delegerede, der ønskede skriftlig afstemning, ligesom ingen ønskede afstemning ved navneopråb. Der blev herefter foretaget afstemning ved håndsoprækning. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) meddelte herefter resultatet af afstemningen således delegerede stemte For OK-resultatet delegerede stemte Imod OK-resultatet delegerede stemte hverken For eller Imod OK-resultatet Det skitserede overenskomstresultat OK-11 var dermed vedtaget. ---oo0oo--- Claus Oxfeldt (Københavns Politiforening) ønskede på vegne af Københavns Politiforenings 36 delegerede at stille forslag om, at aftaleresultatet sendes til urafstemning blandt Politiforbundets medlemmer. Hermed ville kongressen medvirke til at træffe en historisk beslutning, idet det efter hans opfattelse var ændrede vilkår for alle ansatte i Dansk Politi 12

13 og derfor mente, at man anstændighedsvist burde spørge medlemmerne herom. Samtidig henviste han til de nye vedtægter, der blev vedtaget ved kongressen i 2009, hvori der gives mulighed for at udsende et aftaleresultat til urafstemning. Jørgen Jensen (Vestegnens Politiforening) orienterede om, at Vestegnens Politiforening i forbindelse med sidste overenskomstindgåelse i 2008 lokalt afviklede en elektronisk urafstemning blandt medlemmerne. Dette har Vestegnen afstået fra denne gang, idet de har en forhåbning om, at kongressen vil beslutte at udsende aftaleresultatet OK11 til urafstemning. I forhold til selve aftaleresultatet OK11 var det efter hans opfattelse, hvad der var opnåeligt i situationen, og han ville således anbefale medlemmerne at stemme JA. I tilfælde af, at det bliver vedtaget, at aftaleresultatet sendes til urafstemning, håbede han, at alle delegerede lokalt ville formå medlemmerne til at stemme og for at sikre, at så mange, som muligt afgiver deres stemmer. Vestegnens Politiforening ville således stemme JA til Københavns Politiforenings forslag. Jens Jørgen Møller Nielsen (Nordjyllands Politiforening) orienterede om, at han nu havde hørt Københavns Politiforenings forslag om, at aftaleresultatet sendes til urafstemning. Dette kunne man langt hen ad vejen have stor sympati for ud fra et demokratisk synspunkt. Han mente dog, at det kunne være rart at høre forslagsstillerne om, hvilke alternativer man forestillede sig, hvis medlemmerne sagde NEJ til aftaleresultatet. Efter hans opfattelse var det for nemt blot at udsende et aftaleresultat til urafstemning, og han så frem til en forklaring herpå. Steffen Daugaard (Fyns Politiforening) meddelte, at Fyns Politiforening ville stemme JA til Københavns Politiforenings forslag. Andre fagforbund gjorde dette helt automatisk, og resultatet af en sådan urafstemning ville vise, om forbundet var på rette vej. Tom Steffensen (Nordsjællands Politiforening) meddelte kort, at Nordsjællands Politiforening støtter forslaget om at udsende aftaleresultatet til urafstemning. Forbundsformand Peter Ibsen besvarede Jens Jørgen Møller Nielsens spørgsmål i forhold til, hvis medlemmerne sagde NEJ til aftaleresultatet. I dette tilfælde er der 2 muligheder. Den ene mulighed er, at CO10, der formelt har forbundets aftale- og forhandlingsretten, ved bestyrelsesmøde d. 12. april 2011 samlet set med de ca medlemmer gør op, hvad medlemsorganisationerne har stemt, og hvis et flertal af disse stemmer JA til aftaleresultatet, så bliver dette et JA uanset hvad Politiforbundet stemmer. I den forbindelse kunne Politiforbundet efter hans opfattelse komme i den situation, at der var tale om et pseudo-demokrati. Den anden mulighed er, at CO10 samlet set stemmer NEJ til aftaleresultatet, og meddeler dette til Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Herefter vil der ikke være noget forlig, og de, der er ansat på overenskomst, kan herefter strejke. For tjenestemænd, som ikke har strejkeret, vil der via Statens Lønningsråd blive tale om lovgivning i Folketinget. I dette tilfælde ville det være helt ude af forbundets kontrol. I den forbindelse stillede han spørgsmålet, om de delegerede troede på, at overenskomstansatte ville strejke for tjenestemænds krav og politiets lavere, pligtige afgangsalder. Han tvivlede selv herpå. Næstformand Claus Hartmann redegjorde for forløbet ind til nu, og fandt det helt legitimt, at der blev stillet forslag om urafstemning. Han mente dog, at han talte på vegne af mange 13

14 tillidsrepræsentanter, når han var af den opfattelse, at en urafstemning ikke nødvendigvis altid var fornuftigt. Det var ikke fordi han var imod demokratiets grundvilkår, men mere i forhold til, at Politiforbundet herved risikerede at sætte sit spillerum til side. Han frygtede således, at det blev en tradition at udsende aftaleresultater til urafstemning. Politiforbundet har jo netop tidligere skabt langsigtede løsninger via elastik-politik, som gradvist har hævet os til et fornuftigt niveau. Det bekymrede ham således en smule, hvis forskellige grupper på kort sigt kunne stemme et aftaleresultat ned, hvorved muligheden for langsigtede løsninger blev reduceret kraftigt. Afslutningsvis fandt han, at det i et fremadrettet perspektiv var vigtigt, at Politiforbundet værnede om det spillerum, som havde skabt rigtig gode resultater tidligere. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) konstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvorefter han i forhold til Lov for Politiforbundets 11 understregede, at udsendelse af aftaleresultatet til urafstemning blandt medlemmerne kræver, enten at mindst 1/3 af de delegerede eller et antal delegerede, der sammenlagt repræsenterer mindst 1/3 af forbundets samlede medlemstal stemmer herfor. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) overgik herefter til afstemning i forbindelse med det af Københavns Politiforenings 36 delegerede at stillede forslag om, at aftaleresultatet sendes til urafstemning blandt Politiforbundets medlemmer. Han konstaterede, at der ikke var delegerede, der ønskede skriftlig afstemning, ligesom ingen ønskede afstemning ved navneopråb. Der blev herefter foretaget afstemning ved håndsoprækning. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) meddelte herefter resultatet af afstemningen således delegerede stemte For, at OK-resultatet 2011 udsendes til urafstemning blandt forbundets medlemmer delegerede stemte Imod, at OK-resultatet 2011 udsendes til urafstemning blandt forbundets medlemmer. - 0 delegerede stemte hverken For eller Imod, at OK-resultatet 2011 udsendes til urafstemning blandt forbundets medlemmer. Forslaget stillet af Københavns Politiforening, som krævede tilslutning fra mindst 1/3 af de delegerede, er hermed vedtaget. Sekretariatsleder Hans Bundesen redegjorde herefter grundigt for det praktiske forløb i forbindelse med urafstemningen, idet han understregede, at urafstemningen sker objektivt og uden forbundets involvering. Da han var blevet gjort bekendt med forslaget havde han taget kontakt til Revisionsfirmaet BDO Revision, som har det formelle ansvar for opgaven, for proceduren og yderligere står for optællingen af stemmesedler. Den rent praktiske gennemførelse sker ved trykkeriet FORMULA s foranstaltning, idet de udarbejder de kuverter, der skal anvendes, trykker A4-stemmeseddel perifireret i bunden med et fortløbende kontrolnummer påtrykt og med kongressens anbefaling og vejledning bagpå. De trykker ligeledes svar-kurverten. Materialet vil blive udsendt til medlemmerne senest fredag d. 25. marts Fristen for afgivelse af stemme og modtagelse af stemmesedler er af re- 14

15 visionsfirmaet BDO Revision fastsat til tirsdag d. 5. april 2011 med morgenposten. BDO Revision vil herefter tælle stemmer op, og resultatet af urafstemningen med en revisionserklæring forventes meddelt til Politiforbundet torsdag d. 7. april 2011 kl. 1200, hvor der i øvrigt er tilrettelagt et ordinært hovedbestyrelsesmøde i forbundshuset. 6. Afslutning Forbundsformand Peter Ibsen udtrykte ved kongressens afslutning, at han var glad for, at kongressen som forbundets øverste myndighed havde godkendt aftaleresultatet. I forhold til kongressens beslutning om at udsende aftaleresultatet til urafstemning blandt forbundets medlemmer var han knap så glad for, men at det var demokratiets vilkår. Han beklagede samtidig, at han ved åbningen af kongressen ikke traditionen tro fik budt de indbudte gæster og æresmedlemmer velkomne, men han var glad for igen i år, at de tog sig tid til at deltage. Han var ligeledes ganske sikker på, at gæsterne her ved afslutningen kan se, at det er Nye tider i forbundet, hvilket han i hvert fald selv kunne bekræfte. Han takkede ligeledes dirigenterne for deres gode og myndige ledelse af denne ekstraordinære kongres. Han takkede herefter de delegerede for fremmødet til denne ekstraordinære kongres, og ønskede alle en god hjemrejse. Sekretær Claus Redder Madsen Godkendt af dirigenterne Per Graulund Jacobsen Kurt Bønnelykke Nielsen 15

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning 1 Indholdsfortegnelse 3 5 8 9 10 11 11 14 15 Din stemme er vigtig Særligt for HKKF Løn Særligt for OAO Serviceeftersyn

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

OK11. Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Resultatet af PERSONALESTYRELSEN

OK11. Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Resultatet af PERSONALESTYRELSEN PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2011 OK11 12. februar 2011 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag den 20. juni 2015 kl. 1000 på Marienlyst, Helsingør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer.

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 6. A: Forslag til vedtægtsændringer Vedtægter vedtaget på kongressen i 2013 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 1 Navn 2 Formål Faglige Seniorer, der er en hovedorganisation, har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Nuuk Nuuk 18. februar 2016 Side 1 Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler. Institutioner for almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Fratrædelsesordninger

Læs mere