Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres"

Transkript

1 Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle

2 Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg og stemmeudvalg.. Side 2-3 Godkendelse af forretningsorden... Side 4 Vedtægtsændringer Side 4-5 Overenskomstresultatet OK 11. Side.5-15 Afslutning.. Side.15 Dagsorden 1. Mødet åbnes 2. Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg og stemmeudvalg 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Vedtægtsændringer 5. Overenskomstresultatet OK Afslutning 1. Mødet åbnes Forbundsformand Peter Ibsen bød på Hovedbestyrelsens vegne rigtig hjertelig velkommen til den ekstraordinære kongres i Politiforbundet, idet han bemærkede, at det ved dette arbejdsmøde primært var aftaleresultatet OK-11, der er til drøftelse. Baggrunden for, at denne ekstraordinære kongres var henlagt til Munkebjerg Hotel i Vejle var alene af praktiske årsager, idet Hovedbestyrelsen samtidig afholder et i forvejen planlagt 2-dages hovedbestyrelsesmøde. Med disse ord bød han endnu engang rigtig hjertelig velkommen til dette arbejdsmøde, og overgik til dagsordenens punkt Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg og stemmeudvalg Forbundsformanden foreslog på vegne af en enig Hovedbestyrelse valg af Per Graulund Jacobsen (Syd- og Sønderjyllands Politiforening) og Kurt Bønnelykke Nielsen (Fyns Politiforening) til kongressens dirigenter. Da ingen øvrige kandidater blev bragt i forslag, var de pågældende valgt med akklamation. 2

3 Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) overtog herefter ledelsen af den ekstraordinære kongres, og takkede herunder for valget. Der blev henvist til Lov for Politiforbundet 10, stk. 5, hvoraf fremgår, at afholdelse af ekstraordinær kongres kan ske efter Hovedbestyrelsens beslutning, og at mødet skal afholdes senest 4 uger herefter. Hovedbestyrelsen besluttede på hovedbestyrelsesmødet d. 24. februar 2011 at afholde ekstraordinær kongres, hvilket fremgår af referatet. Idet beslutningen er truffet og indkaldelsen udsendt d. 25. februar 2011 er den ekstraordinære kongres således lovligt indvarslet, og der blev fra de delegerede ikke gjort indsigelser mod mødets lovlighed. Dagsordenen blev herefter gennemgået og godkendt. ---oo0oo--- På en enig Hovedbestyrelses vegne blev foreslået valg af Forbundssekretær Claus Redder Madsen (Politiforbundet), som sekretær for den ekstraordinære kongres. Da ingen øvrige kandidater blev bragt i forslag, valgtes han med akklamation. ---oo0oo--- Han gik herefter over til dagsordenen, idet han orienterede om valg af mandatudvalg, hvor der på en enig Hovedbestyrelses vegne foreslås valg af Knud G. Høfler (Nordjyllands Politiforening), Niels Brohm (Midt- og Vestjyllands Politiforening), Henrik Raun (Københavns Politiforening) og Marianne Andersen (Domstolenes Tjenestemandsforening). Da ingen øvrige kandidater blev bragt i forslag, var de pågældende valgt til mandatudvalget med akklamation. ---oo0oo--- Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) foreslog på vegne af en enig Hovedbestyrelse valg af Anita Frank (Østjyllands Politiforening), John Hansen (Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening), Flemming Sørensen (Midt- og Vestsjællands Politiforening), Stig Larsen (Nordsjællands Politiforening), Leif Hansen (Vestegnens Politiforening), Tine Reinholck (RigsPolitiforeningen) og Marianne Vestergaard-Lau (Politilederforeningen), som den ekstraordinære kongres stemmeudvalg. Marianne Vestergaard-Lau blev udpeget som formand for stemmeudvalget. Da ingen øvrige kandidater blev bragt i forslag, var de pågældende valgt med akklamation. ---oo0oo--- Han foretog herefter navneopråb, og konstaterede ved den efterfølgende optælling/stemmeafgivelse, at der inklusiv Hovedbestyrelsen var i alt 180 stemmeberettigede kongresdelegerede, heraf 1 med fuldmagt, ud af i alt 182 kongresdelegerede. 3

4 3. Godkendelse af forretningsorden Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) gennemgik herefter grundigt den fremlagte forretningsorden. Opmærksomheden blev ligeledes henledt på, at den ekstraordinære kongres bliver optaget lydmæssigt, ligesom der er repræsentanter fra pressen tilstede. Forretningsordenen godkendtes herefter uden yderligere bemærkninger. 4. Vedtægtsændringer Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) redegjorde kort for dels det fremlagte forslag til ændring af Lov for Politiforbundet, som primært vedrører ændringer relateret til forbundskassereren, og dels forslag til ændring af vedtægt for Politiforbundets Særlige Fond. Han gav herefter ordet til næstformanden. Næstformand Claus Hartmann orienterede indledningsvis om, at det var en trist årsag, der gav anledning til det fremlagte forslag, idet det handlede om, at Politiforbundet skulle tage afsked med forbundskasserer Ole Weiss, der i mange år havde varetaget hvervet som forbundskasserer, og har opnået pensionsalderen. I den forbindelse har forbundet gennem de senere år drøftet forskellige løsningsmodeller for at få afløst Ole. Samtidig vil der ved en senere lejlighed blive givet mulighed for at sige ordentlig farvel til Ole. Han redegjorde herefter med udgangspunkt i det udsendte materiale og de fremlagte dias om forslaget til ændring af Lov for Politiforbundet. Forslaget retter sig primært mod ændringer relateret til forbundskassereren, idet opgaveporteføljen for dennes arbejde er ganske stor og der har således været grundige overvejelser og skelen til øvrige organisationer i forhold til at ændre Politiforbundets organisatoriske opbygning og herigennem søge at professionalisere forbundet en smule. Spørgsmålet har løbende været drøftet i Hovedbestyrelsen, og der har været enighed om at ændre det således forbundskassereren fremover ikke skal vælges, men fremover kan ansættes som økonomiansvarlig. Der er således stort set alene tale om redaktionelle ændringer hertil. Næstformanden anbefalede derfor på vegne af en enig Hovedbestyrelse forslaget til vedtagelse. Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) konstaterede, at der ikke var kongresdelegerede, der ønskede ordet. Idet han efterfølgende konstaterede, at ingen stemte imod forslaget var dette hermed vedtaget. ---oo0oo--- 4

5 Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) redegjorde kort for det næste forslag, som omhandlede en ændring i fundatsen for Det Særlige Fond i forhold til 3, stk. 5. Næstformand Claus Hartmann orienterede om, at dette forslag faktisk skulle have været behandlet i forbindelse med behandlingen af lovændringer ved den ordinære kongres i Dette var dog dengang blevet overset, hvorfor det bliver bragt til behandling under dette møde. Der er tale om en ændring i fundatsen for Det Særlige Fond i forhold til 3, stk. 5, med hensyn til tilvejebringelse af midler, at der ikke skal betales til fondet de sidste 2 år før pligtig afgangsalder. Der er således alene tale om en forenkling og en redaktionel ændring, som skulle have været fjernet tidligere, og det har intet med den efterfølgende behandling af aftaleresultatet OK11 at gøre. Dirigenterne (Kurt Bønnelykke Nielsen) konstaterede, at der ikke var kongresdelegerede, der ønskede ordet. Idet han efterfølgende konstaterede, at ingen stemte imod forslaget var dette hermed vedtaget. 5. Overenskomstresultatet OK 11 Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) gav herefter ordet til forbundsformanden. Forbundsformanden orienterede herefter helt generelt om optakten til forhandlingerne op til aftaleresultatet OK11, idet han betegnede dem som nogle af de mest atypiske og besværlige, som organisationernes forhandlere havde oplevet gennem en længere årrække. For det første er samfundet er i krise og der er et betydeligt underskud på de offentlige udgifter, der sker en meget stram økonomistyring i kommunerne og senest har vi set en meget smal ramme for lønstigning i forbindelse med de private overenskomstforhandlinger. Ingen har således haft forventninger til den helst store lønfest i Et andet væsentligt emne i disse forhandlinger var spørgsmålet om, hvor længe skal arbejdstagere være på arbejdsmarkedet og om efterlønnen skal bevares m.v. Finansministeren udtalte ved det allerførste forhandlingsmøde, at den seneste prognose for 2020 viste, at gennemsnitsalderen for mænd var på 81,3 år og kvinder på 83,6. Dette var en stor stigning og aktualiserede således Finansministerens krav om, at hvis velfærdssamfundet skulle bevares, så skulle vi blive længere tid på arbejdsmarkedet. Vi kunne have valgt at se bort fra dette, men kunne godt se, at det kunne gå hen og blive vores problem. Allerede i forbindelse med aftaleforhandlingerne 2008 drøftedes spørgsmålet, men Personalestyrelsen afstod dengang i slutfasen fra at rejse dette krav yderligere, idet det blev henvist til 2011 og vi vidste derfor, at kravet kom fra Finansministeren. Det tredje forhold var, at vi i optakten var bekendt med, at reguleringsordningen ville udmønte negativt, idet vi på forhånd skyldte 1,48 %. Ved alle tidligere lejligheder har vi haft et positivt problem, at vi oveni en generel lønstigning har kunnet ligge værdien af en reguleringsordning. Denne gang var det altså modsat. Det var de odds, som vi gik til forhandlingerne med. I Politiforbundet var der 2 primære interesser at varetage dels at sikre lønudviklingen og meget gerne reallønnen og dels havde vi meget svært ved at se værdien af, at vi skulle afgive vores lavere, pligtige afgangsalder som 63-årige. 5

6 Dette var således udgangspunktet, som d. 12. februar 2011 mundede ud i det aftaleresultat, som vi nu skal tage stilling til. Han redegjorde herefter med udgangspunkt i det udsendte materiale og de fremlagte dias om det indgåede forlig, som således i hovedpunkter for forbundets medlemmer vedrører. 1) Der er mellem parterne indgået en 2-årig aftale gældende for perioden fra 1. april 2011 til 31. marts ) Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 3,15 %, og hvor de generelle lønstigninger udmøntes som nedenfor anført: OK11 i pct I alt 2013 Generelle lønstigninger 1,48 1,67 3,15 Udmøntning fra reguleringsordningen m.v. (skøn for 2012) 1,48 0,03 1,45 0,10 Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordning 0,00 1,70 1,70 3) Puljer Der er ikke indenfor den samlede ramme afsat penge til gennemførelse af særlige lønprojekter. (der forventes imidlertid gennemført et særskilt lederprojekt i politiet) 4) Aftaler om Ny Løn Arbejdsgivernes krav om ændringer i aftaler for kontortjenestemænd ved domstolene, politiet og anklagemyndigheden, kontorbetjente og daktyloskopiteknikere er afvist. (aftalerne fortsætter uændret med årlige forhandlinger inden for rammerne af institutionernes lønsum) 5) Chef- og lokalløn Rammeaftalerne om chef- og lokalløn videreføres, men der bliver ikke tilført nye penge i perioden. 6) Jubilæumsgratialet Jubilæumsgratialet forhøjes til kr ved 25 års ansættelse, kr ved 40 års ansættelse og kr ved 50 års ansættelse. Beløbene er fastsat i 1997-grundbeløb og vil derfor blive tillagt procentregulering ved udbetaling. Ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et højere gratiale. 7) Decentralisering af reglerne om funktionsvederlag Der er enighed om, at aftalen om tjenestemænds funktion i højere stilling kan suppleres og fraviges ved lokal aftale. 8) Reguleringsprocenten Reguleringsprocenten nulstilles, og der indføres derfor nye grundbeløbsniveauer med virkning fra d. 1. april

7 9) Gruppelivsordningen Ændringer med virkning pr. 1. april Dødsfaldssummen forhøjes fra kr til kr Forsikringssummen til efterladte børn under 21 år forhøjes fra kr pr. barn til kr Der indføres forsikringssum på kr til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. - Det er desuden aftalt at ligestille samlevere med ægtefæller i forbindelse med udbetaling af børnesummer for umyndige fællesbørn. 10) Serviceeftersyn Der er enighed om frem til maj 2012 at gennemføre et fælles serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten. 11) Kompetenceudvikling Fortsat fokus på kompetenceudvikling. I perioden afsættes der derfor 80 mio. kr. til kompetenceudvikling i staten (Ingen nye midler). 12) Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalen er blevet ajourført som følge af den nye arbejdsmiljølov og sygedagpengelov. 13) Tjenestefrihed Der er enighed om i perioden at drøfte mulighederne for ajourføring, forenkling og decentralisering af regelsættene om tjenestefrihed. 14) Førtidspensionsfradrag Skærpelse af førtidspensionsfradraget for tjenestemænd År fra tidligste afgangsalder Alder Gældende fradrag Aftale OK år 60 år 10 % 17 % 18 % 1 2 år 61 år 7 % 14 % 15 % 2 3 år 62 år 4 % 6 % 14 % 3 4 år 63 år 3 % 5 % 11 % 4 5 år 6S år 2 % 4 % 7 % 5 6 år 65 år 3 % 5 % 6 7 år 66 år 1 % 3 % Et bredt flertal i Folketinget pålagde i Velfærdsforliget fra 2006 Finansministeren at forhandle med CFU om at forhøje førtidspensionsfradraget. Vi havde held med at afvise kravet ved OK08. Afvist OK08 Tjenestemænd, der er født før 1959, bliver ikke berørt af ændringerne. For tjenestemænd, der er født i 1959 eller senere, er det ansættelsestidspunktet, der afgør, hvilke regler der gælder: 7

8 1) Hvis man blev ansat før den 1. januar 2007, beholder man retten til at gå på pension som 60-årig, men følger de nye fradragssatser. 2) Hvis man blev ansat efter den 1. januar 2007, bliver man fuldt ud omfattet af de nye regler. 15) Pensionsaftale for polititjenestemænd - Pligtig afgangsalder ophæves med virkning fra 1. januar Afsked før 1. januar Ingen ændringer - Afsked efter 31. december 2018: 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år + 12 % 9 % 4 % 1 % 1 % - Ansatte efter 1. januar 2012 Følger almindelige førtidspensionsregler - De nuværende regler vedrørende mulighed for opregning af indtil 7 års pensionsanciennitet ved førtidspensionering efter det fyldte 63. år videreføres. 16) Generelle pensionsforhold - De nuværende regler vedrørende U65/67-tillægget videreføres, og således vil tillægget heller ikke fremadrettet blive reduceret ved førtidspensionering efter det fyldte 62. år. - Rammeaftale om senior- og fratrædelsesordninger videreføres. - Der ydes et bonusbeløb på 15 pct. af den pensionsgivende løn til tjenestemænd, der optjener over 37 års pensionsalder. Beløbet optjenes kvartalsvis og kommer til udbetaling ved fratræden. Ordningen træder i kraft fra 1. januar Ophævelse af 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder. Ændringen gælder ansættelser fra 1. januar Ophævelse af kravet om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension. Ændringen gælder ansættelser fra 1. januar Tjenestemænd, der omklassificeres i en alder af 60 år og derover, får ret til pensionsberegning på baggrund af den opnåede indplacering uden karens. Ændringerne gælder omklassificeringer fra 1. april

9 17) Det lykkedes at få Finansministerens to absolutte hovedkrav taget af bordet 1. Krav om øget og mere fleksibel arbejdstid, herunder indførelse af en normperiode på et år, fjernelse af TR-godkendelse af plustidsaftaler og opslag af stillinger på op til 48 timers ugentlig arbejdstid. 2. En række krav til udvidet lokal løndannelse, herunder mulighed for at fravige rammeaftalen, mulighed for lokalt at fravige lønbestemmelser i organisationsaftalerne, og krav om at lokalt aftalte tillæg ikke skal reguleres. Afslutningsvis orienterede forbundsformanden om, at der i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) var enighed om, at dette aftaleresultat i situationen var, hvad der kunne opnås, og at dette i overenskomstmæssig sammenhæng skulle være en parentes for så at komme videre. Yderligere var der afholdt repræsentantskabsmøde i vores centralorganisation CO10 d. 18. marts 2011, hvorunder stillingtagen til en eventuel anbefaling af det samlede CFU resultat var til drøftelse. Et markant flertal af CO10 s medlemsorganisationer stemte herunder JA til aftaleresultatet. På et flertal af Hovedbestyrelsens vegne anbefalede han herefter aftaleresultatet OK 11 overfor kongressen. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) overtog herefter kongressen, idet han appellerede til, at de delegerede, der begærede ordet, indtegnede sig hos dirigenterne, hvorefter de vil få ordet i den orden, de er indtegnet. Claus Oxfeldt (Københavns Politiforening) orienterede indledningsvis om, at aftaleresultatet havde givet anledning til meget debat i København. Han ønskede ikke at gå i detaljer, men understregede, at den vigtigste mission d.d. for Københavns Politiforening var at få aftaleresultatet sendt ud til urafstemning blandt medlemmerne. Han fandt dette vigtigt, idet der var tale om et af de allervigtigste aftaleresultater i Politiforbundets historie og principielt i forbindelse politiets lavere, pligtige afgangsalder, der skal tages stilling til. De taktiske overvejelser har været mange spørgsmål som skal vi indlede forhandlinger eller ej?, skal vi afvente, at det bliver ophøjet til lov?, fik vi nok ud af det? og var prisen for at sælge vores lavere, pligtige afgangsalder høj nok?. At muligheden så for at blive udover pligtig afgangsalder som 63 år allerede er gældende fra d. 1. januar 2012 og ikke fra 2019 er lige netop den kendsgerning, der har skabt rigtig mange frustrationer og særlig debat i København. Uden at blive for teknisk konstaterede han, at de ændringer, der ligger i forhold til den lavere, pligtige afgangsalder isoleret set er forholdsvis små og uskyldige. Men når man så ser på konsekvenserne af disse, holder dem op mod de politimæssige opgaver, voldsomheden i opgaverne, antallet af politifolk, der er til at løse dem, tidligere fagpolitiske holdninger det var tidligere hjerteblod for forbundet manglende lønkompensation som betaling for den pligtige afgangsalder gennem årene, og ikke mindst de tidligere overenskomstkrav, hvor vi har måttet betale for at bevare den lavere, pligtige afgangsalder. Med dette fandt han, at der var en rigtig god grund til, at det enkelte medlem skulle have lejlighed til at tage stilling. Københavns Politiforening anerkendte og havde respekt for, at forbundsformanden havde forhandlet sig frem til et resultat, som ligger meget tæt op ad det mandat, som Hovedbestyrelsen gav. Men ikke desto mindre var det Køben- 9

10 havns Politiforenings vigtigste mission d.d. at få aftaleresultatet sendt ud til urafstemning. Med baggrund heri havde Københavns Politiforening også besluttet sig for at undlade at stemme om selve aftaleresultatet på kongressen. Det er nemlig holdningen, at aftaleresultatet har stor betydning for hver enkelt kollega, og i respekt for demokratiet fandt de, at hver enkelt gives mulighed for at give deres mening til kende. Det var i øvrigt ikke kun tillidsfolk i København, der havde den holdning, idet de foreløbige tilbagemeldinger fra vinterens lokale studiekredse viste, at det er et meget stort ønske blandt medlemmerne, at blive hørt og få medindflydelse. Københavns Politiforening var dog opmærksom på, at nogen er uforstående overfor, at vi som tillidsfolk ikke ønsker at stemme om aftaleresultatet, og de var således klar over, at der var en risiko, hvis der i dag ikke var et tilstrækkeligt antal stemmer, der ønskede aftaleresultatet udsendt til urafstemning. Københavns Politiforening håbede dog på dette. Ved kongressen i 2009 blev der lavet vedtægtsændringer, der åbnede mulighed for, at et aftaleresultat kunne udsendes til urafstemning. Han mente derfor, at der nu var en oplagt mulighed for en urafstemning som efter hans opfattelse helt klart ville styrke Politiforbundet, og således at ingen i fremtiden ville kunne sige, at vi ikke er i tråd med medlemmerne på så vigtigt et område. Tom Steffensen (Nordsjællands Politiforening) redegjorde for, hvorfor Nordsjællands Politiforening stemmer NEJ til aftaleresultatet. På Politiforbundets opfordring afholdt Nordsjællands Politiforenings repræsentanter en faglig arbejdsdag i Denne dag skulle der udtages overenskomstkrav, og forbundssekretær Poul-Erik Olsen deltog med et godt oplæg til dagen. Da resultatet fra dagens arbejde forelå, stod der udover nogle tal og procenter øverst på tavlen, at vores lavere, pligtige afgangsalder som 63-år for polititjenestemænd ikke var til salg, og at det var et ufravigeligt krav at fastholde denne. Med baggrund heri har han som formand for Nordsjællands Politiforening i Hovedbestyrelsen i hele forløbet holdt fast i dette synspunkt gennem hele processen. Der er rigtig mange gode grunde til at hold fast i vores lavere, pligtige afgangsalder, men da han forventede, at alle disse grunde var de delegerede bekendt, ønskede han ikke at gå nærmere ind i disse. Poul Jensen (Fyns Politiforening) orienterede om, at han aldrig siden sin ansættelse i politiet i 1975 havde set en ringere overenskomst. Godt nok sagde forbundsformanden, at der fortsat var mulighed for at gå som 63-årig frem til 2019, hvilket han anerkendte, men han fandt det ikke tilfredsstillende, at kolleger ikke mere kunne få tillagt ekstra pensionsår, hvis de som 60-årige ønskede at lade sig afskedige efter et langt liv i 3-holdsskift. Han frygtede ligeledes, at førtidspensionsfradraget, som nu var 1 % ville stige til % med tiden. Samtidig forsvandt den tidligere kendte seniorbonus, der ophørte pr. d. 1. januar, hvilket han ikke fandt tilfredsstillende. Forbundsformanden nævnte ligeledes, at kolleger optjener pension fra 1. dag, hvilket han fandt, var en sandhed med modifikationer, når eleverne nu skulle overgå til Statens Uddannelsesstøtte, for hvornår er det 1. dag? Er det ved start på PG-2 eller PG-3, hvilket han ikke kunne få svar på, og han mente derfor, at eleverne d.d. var stillet meget ringere end de, der blev ansat tidligere. Han stillede endvidere spørgsmål ved, om kolleger, der blev ansat sent, havde mulighed for at få tillagt ekstra pensionsår, når de blev 63 eller 67 år, eller når de bliver 70 og at de skal blive i tjenesten til de er 70 år for at opnå fuld pension. Han havde således vanskeligt ved at se, hvad vi havde fået ud af at sælge ud af vores hjerteblod. Han mente ligeledes at vide, at officererne i Forsvaret havde fået 14 mio. kr. til lønprojekter pr. år til og med år 2035 i alt

11 mio. kr. Han fandt det derfor ikke afskrækkende, hvis aftaleresultatet skulle vedtages i Folketinget, idet han havde vanskeligt ved at se, hvilke partier, der ville skabe forringelser for politiet. Afslutningsvis understregede han, at han nok skulle lade sig pensionere inden 2019, og derfor ikke ville blive ramt af forringelserne. Men han ønskede alligevel på egne vegne, at anbefale de delegerede at stemme NEJ til aftaleresultatet, som han fandt håbløst. Jesper Bjerglund (Fyns Politiforening) orienterede om, at han da aftaleresultatet OK11 blev offentliggjort havde bemærket, at forbundsformanden fandt resultatet acceptabelt. Han havde sat dette overfor forbundsformandens åbningstale til kongressen 2009, som var formidabel, og hvori han sjældent havde set forbundsformanden så skarp. Heri benævnte forbundsformanden blandt andet den pligtige afgangsalder, som hjerteblod, og han undrede sig således over, at holdningen indenfor de 2 år var ændret i både forbundets forhandlingsudvalg såvel som i Hovedbestyrelsen. Steffen Daugaard (Fyns Politiforening) indledte med først og fremmest at understrege, at det var dejligt at være sammen for at drøfte aftaleresultatet i nogle fornuftige rammer og eventuelt træffe beslutning om at udsende resultatet til urafstemning. På Fyn var man glade for, at der var højt til loftet, og at der herigennem i en fagforening var legalt at have en anden mening. På vegne af en enig bestyrelse af Fyns Politiforening anbefalede han således, at de delegerede stemte NEJ til aftaleresultatet. Han anerkendte det store arbejde, som vores forhandlere havde udført, idet der var forståelse for, at der ikke var mange penge på bordet og den vanskelige, økonomiske situation, som samfundet befandt sig i. Men det, som de ikke kunne leve med, var de forringelser af vores ansættelsesvilkår, som ligger i den pligtige afgangsalder. Forringelser, som vil være medvirkende til at ødelægge politiet, da gennemsnitsalderen i forvejen er høj nok endda. Hvis der skal lovgives, så lad Christiansborg om det, for vi vil ikke være med til at lave aftaler om forringelser i vores ansættelsesvilkår og pensionering. Derfor stemmer Fyns Politiforening NEJ til aftaleresultatet. Forbundsformand Peter Ibsen besvarede det indkomne indlæg. Det, at arbejde for en urafstemning, er fuldstændig fair, idet det jo er den del af de ændringer af vedtægterne, som blev vedtaget til kongressen i Men han opfordrede dog til, at de delegerede var varsomme med at blande æbler og pærer, hvilket der var en tendens til i de første indlæg. Til Tom Steffensen undrede han sig over, at Nordsjællands Politiforening anbefalede et NEJ til aftaleresultatet, idet politiet jo fortsat har en afgangsalder som 63-årige. Forbundsformanden og næstformanden havde netop holdt sig stort set indenfor det mandat, som Hovedbestyrelsen gav, og han havde derfor svært ved at forstå argumenterne imod aftaleresultatet. Han medgav dog, at Tom Steffensen gennem hele forløbet havde fastholdt sin holdning i Hovedbestyrelsen. Samtidig konstaterede han, at 70 kolleger siden 2005 havde fået lov til at blive udover 63 år og havde fået forlænget tjenesten. Han advarede således om at tro, at alle kolleger nu fremover til 2019 vil fortsætte udover 63 år, hvilket han tvivlede meget på. Til Poul Jensen, som finder aftaleresultatet for håbløst, så ønskede han at rette et par misforståelser. Poul talte om ordningen om seniorbonus - denne ordning har intet med OK11 at gøre, men er en del af regeringens Trepartsaftale. Yderligere blev det nævnt, at kolleger skal blive i tjenesten til de er 70 år for at opnå fuld 11

12 pension. Dette er ikke korrekt, idet alle frem til 2019 får fuld pension, når de er 63 år. Efter 2019 er der et meget lille fradrag på 1 %, men hvordan tingene ser ud herefter er vanskeligt at spå om. Med hensyn til optjening af pension fra 1. dag, så er 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder blevet ophævet, og derfor arbejder og forhandler forbundet naturligvis med, at kolleger, der ansættes under den nye uddannelse med Statens Uddannelsesstøtte, kan optjene pension fra 1. dag. Beslutning herom er endnu ikke truffet, hvorfor han ikke fandt, at det er fair at inddrage dette argument i diskussionen. I forhold til muligheden for at blive eller ikke at blive i tjenesten, så problematiseres dette i stort omfang, men han ønskede i den forbindelse at henlede opmærksomheden på, at dette vel er arbejdsgiverens ansvar. Det er dem med Finansministeriet og Personalestyrelsen i spidsen, der har skabt problemet og det er arbejdsgiveren, der til sin tid er forpligtiget til at løse problemet ikke os. Det er korrekt, at der bliver skabt en form for frit valg med hensyn til at blive udover 63 år, og at de selv skal ansøge om pension. Men tidligere har vi udtrykt os meget positive i forhold til frit valg, og det, at kollegerne selv kunne vælge. Men når det så gælder pension, så er frit valg åbenbart ikke gældende, hvilket han undrede sig over. Afslutningsvis bemærkede han i forhold til oplysningerne om, at officererne i Forsvaret angiveligt havde fået en bedre aftale, at dette efter hans opfattelse absolut ikke var tilfældet. Han bekræftede dog, at de 3 militærorganisationer Hovedorganisationen af officerer i Danmark (HOD), Centralforeningen for Stampersonel (CS) og Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), som havde en pligtig afgangsalder på 60 år, accepterede nu 62 år indexeret efter velfærdsaftalens bestemmelser. Denne indexering vil stige opadgående, hvorved deres afgangsalder på sigt i 2028 vil være 64 år. Det er ligeledes korrekt, at der blev afsat midler til pensionsprojekter, men slet ikke i det omfang, der blev skitseret. HOD s officerer fik ganske rigtigt 14 mio. kr. i år for officerer, men disse kan kun bruges en gang, og det er således forkert, at det i år 2035 bliver 330 mio. kr. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) konstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvorefter han overgik til afstemning i forbindelse med det af forbundsformanden skitserede OKaftaleresultatet Han konstaterede, at der ikke var delegerede, der ønskede skriftlig afstemning, ligesom ingen ønskede afstemning ved navneopråb. Der blev herefter foretaget afstemning ved håndsoprækning. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) meddelte herefter resultatet af afstemningen således delegerede stemte For OK-resultatet delegerede stemte Imod OK-resultatet delegerede stemte hverken For eller Imod OK-resultatet Det skitserede overenskomstresultat OK-11 var dermed vedtaget. ---oo0oo--- Claus Oxfeldt (Københavns Politiforening) ønskede på vegne af Københavns Politiforenings 36 delegerede at stille forslag om, at aftaleresultatet sendes til urafstemning blandt Politiforbundets medlemmer. Hermed ville kongressen medvirke til at træffe en historisk beslutning, idet det efter hans opfattelse var ændrede vilkår for alle ansatte i Dansk Politi 12

13 og derfor mente, at man anstændighedsvist burde spørge medlemmerne herom. Samtidig henviste han til de nye vedtægter, der blev vedtaget ved kongressen i 2009, hvori der gives mulighed for at udsende et aftaleresultat til urafstemning. Jørgen Jensen (Vestegnens Politiforening) orienterede om, at Vestegnens Politiforening i forbindelse med sidste overenskomstindgåelse i 2008 lokalt afviklede en elektronisk urafstemning blandt medlemmerne. Dette har Vestegnen afstået fra denne gang, idet de har en forhåbning om, at kongressen vil beslutte at udsende aftaleresultatet OK11 til urafstemning. I forhold til selve aftaleresultatet OK11 var det efter hans opfattelse, hvad der var opnåeligt i situationen, og han ville således anbefale medlemmerne at stemme JA. I tilfælde af, at det bliver vedtaget, at aftaleresultatet sendes til urafstemning, håbede han, at alle delegerede lokalt ville formå medlemmerne til at stemme og for at sikre, at så mange, som muligt afgiver deres stemmer. Vestegnens Politiforening ville således stemme JA til Københavns Politiforenings forslag. Jens Jørgen Møller Nielsen (Nordjyllands Politiforening) orienterede om, at han nu havde hørt Københavns Politiforenings forslag om, at aftaleresultatet sendes til urafstemning. Dette kunne man langt hen ad vejen have stor sympati for ud fra et demokratisk synspunkt. Han mente dog, at det kunne være rart at høre forslagsstillerne om, hvilke alternativer man forestillede sig, hvis medlemmerne sagde NEJ til aftaleresultatet. Efter hans opfattelse var det for nemt blot at udsende et aftaleresultat til urafstemning, og han så frem til en forklaring herpå. Steffen Daugaard (Fyns Politiforening) meddelte, at Fyns Politiforening ville stemme JA til Københavns Politiforenings forslag. Andre fagforbund gjorde dette helt automatisk, og resultatet af en sådan urafstemning ville vise, om forbundet var på rette vej. Tom Steffensen (Nordsjællands Politiforening) meddelte kort, at Nordsjællands Politiforening støtter forslaget om at udsende aftaleresultatet til urafstemning. Forbundsformand Peter Ibsen besvarede Jens Jørgen Møller Nielsens spørgsmål i forhold til, hvis medlemmerne sagde NEJ til aftaleresultatet. I dette tilfælde er der 2 muligheder. Den ene mulighed er, at CO10, der formelt har forbundets aftale- og forhandlingsretten, ved bestyrelsesmøde d. 12. april 2011 samlet set med de ca medlemmer gør op, hvad medlemsorganisationerne har stemt, og hvis et flertal af disse stemmer JA til aftaleresultatet, så bliver dette et JA uanset hvad Politiforbundet stemmer. I den forbindelse kunne Politiforbundet efter hans opfattelse komme i den situation, at der var tale om et pseudo-demokrati. Den anden mulighed er, at CO10 samlet set stemmer NEJ til aftaleresultatet, og meddeler dette til Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Herefter vil der ikke være noget forlig, og de, der er ansat på overenskomst, kan herefter strejke. For tjenestemænd, som ikke har strejkeret, vil der via Statens Lønningsråd blive tale om lovgivning i Folketinget. I dette tilfælde ville det være helt ude af forbundets kontrol. I den forbindelse stillede han spørgsmålet, om de delegerede troede på, at overenskomstansatte ville strejke for tjenestemænds krav og politiets lavere, pligtige afgangsalder. Han tvivlede selv herpå. Næstformand Claus Hartmann redegjorde for forløbet ind til nu, og fandt det helt legitimt, at der blev stillet forslag om urafstemning. Han mente dog, at han talte på vegne af mange 13

14 tillidsrepræsentanter, når han var af den opfattelse, at en urafstemning ikke nødvendigvis altid var fornuftigt. Det var ikke fordi han var imod demokratiets grundvilkår, men mere i forhold til, at Politiforbundet herved risikerede at sætte sit spillerum til side. Han frygtede således, at det blev en tradition at udsende aftaleresultater til urafstemning. Politiforbundet har jo netop tidligere skabt langsigtede løsninger via elastik-politik, som gradvist har hævet os til et fornuftigt niveau. Det bekymrede ham således en smule, hvis forskellige grupper på kort sigt kunne stemme et aftaleresultat ned, hvorved muligheden for langsigtede løsninger blev reduceret kraftigt. Afslutningsvis fandt han, at det i et fremadrettet perspektiv var vigtigt, at Politiforbundet værnede om det spillerum, som havde skabt rigtig gode resultater tidligere. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) konstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvorefter han i forhold til Lov for Politiforbundets 11 understregede, at udsendelse af aftaleresultatet til urafstemning blandt medlemmerne kræver, enten at mindst 1/3 af de delegerede eller et antal delegerede, der sammenlagt repræsenterer mindst 1/3 af forbundets samlede medlemstal stemmer herfor. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) overgik herefter til afstemning i forbindelse med det af Københavns Politiforenings 36 delegerede at stillede forslag om, at aftaleresultatet sendes til urafstemning blandt Politiforbundets medlemmer. Han konstaterede, at der ikke var delegerede, der ønskede skriftlig afstemning, ligesom ingen ønskede afstemning ved navneopråb. Der blev herefter foretaget afstemning ved håndsoprækning. Dirigenterne (Per Graulund Jacobsen) meddelte herefter resultatet af afstemningen således delegerede stemte For, at OK-resultatet 2011 udsendes til urafstemning blandt forbundets medlemmer delegerede stemte Imod, at OK-resultatet 2011 udsendes til urafstemning blandt forbundets medlemmer. - 0 delegerede stemte hverken For eller Imod, at OK-resultatet 2011 udsendes til urafstemning blandt forbundets medlemmer. Forslaget stillet af Københavns Politiforening, som krævede tilslutning fra mindst 1/3 af de delegerede, er hermed vedtaget. Sekretariatsleder Hans Bundesen redegjorde herefter grundigt for det praktiske forløb i forbindelse med urafstemningen, idet han understregede, at urafstemningen sker objektivt og uden forbundets involvering. Da han var blevet gjort bekendt med forslaget havde han taget kontakt til Revisionsfirmaet BDO Revision, som har det formelle ansvar for opgaven, for proceduren og yderligere står for optællingen af stemmesedler. Den rent praktiske gennemførelse sker ved trykkeriet FORMULA s foranstaltning, idet de udarbejder de kuverter, der skal anvendes, trykker A4-stemmeseddel perifireret i bunden med et fortløbende kontrolnummer påtrykt og med kongressens anbefaling og vejledning bagpå. De trykker ligeledes svar-kurverten. Materialet vil blive udsendt til medlemmerne senest fredag d. 25. marts Fristen for afgivelse af stemme og modtagelse af stemmesedler er af re- 14

15 visionsfirmaet BDO Revision fastsat til tirsdag d. 5. april 2011 med morgenposten. BDO Revision vil herefter tælle stemmer op, og resultatet af urafstemningen med en revisionserklæring forventes meddelt til Politiforbundet torsdag d. 7. april 2011 kl. 1200, hvor der i øvrigt er tilrettelagt et ordinært hovedbestyrelsesmøde i forbundshuset. 6. Afslutning Forbundsformand Peter Ibsen udtrykte ved kongressens afslutning, at han var glad for, at kongressen som forbundets øverste myndighed havde godkendt aftaleresultatet. I forhold til kongressens beslutning om at udsende aftaleresultatet til urafstemning blandt forbundets medlemmer var han knap så glad for, men at det var demokratiets vilkår. Han beklagede samtidig, at han ved åbningen af kongressen ikke traditionen tro fik budt de indbudte gæster og æresmedlemmer velkomne, men han var glad for igen i år, at de tog sig tid til at deltage. Han var ligeledes ganske sikker på, at gæsterne her ved afslutningen kan se, at det er Nye tider i forbundet, hvilket han i hvert fald selv kunne bekræfte. Han takkede ligeledes dirigenterne for deres gode og myndige ledelse af denne ekstraordinære kongres. Han takkede herefter de delegerede for fremmødet til denne ekstraordinære kongres, og ønskede alle en god hjemrejse. Sekretær Claus Redder Madsen Godkendt af dirigenterne Per Graulund Jacobsen Kurt Bønnelykke Nielsen 15

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning 1 Indholdsfortegnelse 3 5 8 9 10 11 11 14 15 Din stemme er vigtig Særligt for HKKF Løn Særligt for OAO Serviceeftersyn

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 Resultatet Udgivet marts 2011 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Beretning. Ved at benytte denne fremgangsmåde opløses SC i god ro og orden uden at nogen bliver sure på andre.

Beretning. Ved at benytte denne fremgangsmåde opløses SC i god ro og orden uden at nogen bliver sure på andre. Repræsentantskabsmødet 2015 Beretning Indledning Det er med vemod, men med tilfredshed over det udførte arbejde, at jeg sammen med hovedbestyrelsen fremlægger SC s skriftlige beretning, der suppleret med

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere