Metodiske og didaktiske overvejelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodiske og didaktiske overvejelser"

Transkript

1 Rapport Skovgaard Museet sætter nyt lys på P.C. Skovgaards landskabsmalerier fra guldalderen ved at fokusere på kunstnerens personlige, nationale og åndelige identitet, som samtidig danner et billede på tiden. Guldalderen var en periode i dansk historie, hvor både det enkelte menneske og landet som helhed blev udfordret på sin identitet, og dette kan også læses i kunsten. GOLDdigger lader eleverne grave ned under kunstens overflade og møde kunstneren og mennesket P.C. Skovgaard gennem historisk kildemateriale: hans breve, tidens litteratur, filosofi, og avisartikler med videre. GOLDdigger er et undervisningsforløb, der graver ned i guldalderen og nationalromantikken gennem P.C. Skovgaards landskabsmalerier. GOLDdigger giver en forståelse for personlig, national og åndelig identitet i 1800-tallet. Undervisningstilbuddet består af et forløb på museet og et forløb på skolen. Målgruppen for GOLDdigger er udskolingen: klasse, ungdomsuddannelserne HH, HF og STX billedkunst. Første del af forløbet er endvidere målrettet STX s dansk-, historie- og filosofiforløb. GOLDdigger dykker ned i Skovgaard Museets unikke samling af værker og brevarkiv fra P.C. Skovgaard. Ved at bruge en specifik person - P. C. Skovgaard - som det konkrete udgangspunkt skabes der en levende og vedkommende personliggørelse af de historiske emner guldalder, nationalromantik og landskabsmaleri. Skovgaards breve og kunstværker fortæller om nationalromantikken og guldalderen på tre niveauer i hans identitet: et personligt, nationalt og åndeligt niveau. De tre niveauer gøres relevante for nutidens unge

2 ved at skabe en kobling mellem de historiske forhold og deres nutidige forhold med hensyn til hvordan deres egen identitet formes i forhold til omverden. I GOLDdigger skal eleverne grave ned i P.C. Skovgaards landskabsmalerier, for herigennem at opnå erkendelser omkring, hvordan malerens personlige, åndelige og nationale identitet kommer til udtryk. GOLDdigger giver brugerne mulighed for at udforske disse tematikker, og således få større forståelse for guldalderkunsten og nationalromantikken. Metodiske og didaktiske overvejelser Romantikken er en svær periode for mange elever at forstå, samtidig med at det er kernestof. Museets overordnede didaktiske ambition med GOLDdigger er at give eleverne redskaber og viden, som gør dem i stand til at relatere guldalderens kunstneriske kommunikation og historiske vilkår til aspekter omkring identitet, der også er aktuelle i dag. Det var en stor udfordring at sikre et forløb på de håndholdte computere, der fastholdt det autentiske møde med kunsten som central, udfordrede og supplerede elevernes viden og samtidig gav lyst til at undersøge mere. Vi ønskede at finde en form, der både gav en sanseoplevelse og sikrede et relevant læringsmæssigt udbytte. Derfor var et af de store spørgsmål kronologi: I hvilken rækkefølge skulle eleverne præsenteres for hvilke oplysninger? Kunne vi regne med, at de lærte dét, vi ønskede, hvis de ikke skulle holde sig til en bestemt rækkefølge i forløbet på tablet en? Hvad skal elever vide om guldalderkunst og guldalderen, når de forlader museet? Hvis eleverne fik frit spil kunne vi så sikre, at de overhovedet fik noget med sig fra museet? En kunstoplevelse er altid som udgangspunkt en personlig oplevelse og vanskelig at formulere sig om. Samtidig er romantikken en periode, der forekommer meget fjern fra unges virkelighed i dag. Guldalderens litterære saloner og teselskaber var tidstypiske kulturelle begivenheder, hvor borgerskabet samledes og med stor veltalenhed diskuterede tidens vigtige emner. Derfor fandt vi en retorisk vinkel som didaktisk metode velegnet. Vi formulerede tre påstande: Guldalderkunst er nationalistisk propaganda! Guldalderkunst er strengt personlig! Guldalderkunst er på en åndelig mission! 2

3 Vi ønskede dermed at motivere eleverne til at diskutere guldalderkunst på en nuanceret og velfunderet måde. Gennem de tre påstandes forskellige synsvinkler ville vi give eleverne oplevelsen af, at guldalderkunst er mere end sten, blomster og smukke landskaber. Vi ønskede at vise, hvordan tidens begivenheder og eksistentielle såvel som politiske spørgsmål er mulige at spore i Skovgaards malerier, hvis man graver sig ned under overfladen. Disse påstande har til hensigt at skabe undren og nysgerrighed. Vi har sat argumenterne på spidsen for at vække elevernes opmærksomhed og tilføre guldalderforløbet et lille blink i øjet. Elevernes opgave er, ved hjælp af historiske fakta, brevuddrag, citater af politikere og filosoffer, at samle argumenter for en af de tre påstande på den håndholdte computer. Undervejs uddybes påstanden gennem mødet med andre værker og tidens musik. På den måde sættes Skovgaards personlige, nationale eller åndelige identitet i perspektiv og belyses fra forskellige vinkler. I en afsluttende debat mellem to grupper fremstiller eleverne således forskellige argumenter og tolkninger af samme værk. Pointen er, at eleverne oplever, at der findes mange forskellige vinkler og tilgange til guldalderkunst og guldalderen. Den digitale tablet er broen mellem den originale kunst og den historiske kontekst: Gennem autentisk kildemateriale får eleverne indblik i personlige, åndelige og politiske begivenheder i samtiden, og kan ved selvsyn opleve, hvordan disse begivenheder prægede P.C. Skovgaards kunstneriske valg og satte sig som spor i værkerne. Gennem refleksion og diskussion bliver billederne bliver således konkrete redskaber, hvormed eleverne kan identificere en række træk for den historiske periode generelt. Dermed rækker GOLDdigger fra kunstens ståsted ind i andre relevante fagligheder: Dansk, historie, samfundsfag og filosofi. Da guldalderen er en ganske kompleks periode lagde vi vægt på at eleverne skulle have mulighed for at diskutere og hjælpe hinanden undervejs. Derfor valgte vi, at de skulle samarbejde i små grupper, hvilket også styrker samarbejdsevne og sociale kompetencer. 3

4 Undervisningsforløb på Skovgaard Museet GOLDdigger på museet forløber i tre faser: først oplever eleverne en kort iscenesættelse 1 af de fire udvalgte hovedværker, de skal undersøge. Herefter udstyres grupperne med en digital tablet og en dokumentkasse med kildematerialer. Undervejs skal grupperne tage stilling til og vælge de udsagn, de synes passer bedst på deres hovedværk, ved at samle dem på et såkaldt argumentkort. Til slut fremlægger to grupper de udsagn, de har valgt til deres hovedværk. GOLDdigger på museet varer samlet 1½ time. Det svarer til en undervisningsblok på skolerne og er således en realistisk tidsramme i forhold til elevernes koncentration og skolernes ressourcer. Når eleverne ankommer til museet introduceres de til GOLDdigger og deles i grupper med 2-4 elever i hver. Der er en formidler tilstede under hele forløbet. Herunder uddybes forløbets tre tempi: Forløbet indledes med en sanselig iscenesættelse af de fire udvalgte hovedværker af ca. fem minutters varighed. Med musik og sang fra perioden, forskellige naturlyde og en dynamisk lyssætning har iscenesættelsen til formål at slå forskellige stemninger i hovedværkerne an og befordre elevernes fordybelse gennem sanseoplevelse og betragtning af værkerne. Efter den sanselige iscenesættelse starter eleverne forløbet på tablets. De har ca. 45 minutter til at undersøge det hovedværk og den påstand, de har fået tildelt. Den digitale tablet rummer informationer og henviser til kildematerialer i form af brevuddrag, citater af filosoffer, salmer samt andre værker i det samme rum på museet, der er relevante for deres hovedværk. Det samlede kildemateriale bidrager med udsagn, der underbygger, 1 Scenografien blev forenklet i forhold til det oprindeligt tænkte, da det ikke var muligt at skaffe hele det oprindeligt budgetterede beløb til at gennemføre GOLDdigger. 4

5 hvorvidt guldalderkunst kan tolkes som nationalistisk propaganda, strengt personligt eller på en åndelig mission. På tablet en bliver eleverne gjort opmærksomme på, hvordan de forskellige kilder er forbundet til og kan spores i Skovgaards billeder. På baggrund af forskellige udsagn, der sammenfatter de kildematerialer, eleverne møder, vælger eleverne de udsagn, de synes passer bedst til deres hovedværk. Elevernes valg samles og gemmes som argumentkort på tablet en. Ved hjælp af de kildebaserede udsagn får eleverne således bygget en argumentation op for deres påstand. Argumentkortet skal eleverne bruge til at begrunde deres påstand under den afsluttende debat, hvor to grupper debatterer resultaterne af deres undersøgelse. En formidler er til stede under hele forløbet og kan hjælpe eleverne både med tekniske spørgsmål i forhold til at navigere på tablet en og hvis indholdet skaber vanskeligheder. Der er ikke krav om at eleverne når igennem alle materialer, det vigtigste er diskussionen mellem eleverne og at de oplever, at der er en skatkiste af kilder at undersøge. Klassen samles igen efter 45 minutter. To grupper vælges til den afsluttende debat. Begge grupper har det samme hovedværk, men hver sin påstand, de nu skal argumentere for. Ved hjælp af de udsagn, grupperne har samlet på deres tablet, kan de bruge deres argumentkort som et speakerkort. De skiftes til at fremlægge deres argumenter og formidleren spørger ind undervejs. På den måde tilstræber det fulde forløb at tydeliggøre forskellige sider af guldalderkunsten og at P.C. Skovgaard var inspireret af samtidige som tidligere kunstnere så vel som påvirket af tidens åndelige og politiske bevægelser. Som afslutning kan eleverne, hvis tiden er til det, genopleve iscenesættelsen. 5

6 Undervisningsforløb i klasseværelset/på nettet GOLDdigger kan supplere den obligatoriske undervisning om guldalderen i Danmark og er velegnet i tværfaglige temaforløb indenfor fagene billedkunst, dansk og historie. Med P.C. Skovgaard som prisme sættes både tidens historiske begivenheder, kultur, religion og filosofi i spil. Forløbet på Skovgaard Museet kan med fordel suppleres både før og efter ved hjælp af lærermateriale, som er tilgængeligt på 2. er et supplement til lærerne og eleverne. Her kan de finde alle de kildematerialer, der også er på museet. Det giver også læreren mulighed for at bruge materialet selvstændigt uden et besøg på museet, eller også ved at museets formidler kommer ud på skolen. Historiefaget kan have glæde af de forskellige breve, der kredser om 1. slesvigske krig , inddrage nationalsangene eller citater af netop de politikere, der formulerede den danske grundlov, være relevant. Danskfaget kan belyse romantikken f.eks. gennem sange af Oehlenschlaeger og Grundtvig. Billedkunstfaget kan finde forløbets fire hovedværker på hjemmesiden og perspektivere disse med eksempler på nutidig landskabskunst. Samtidig byder hjemmesiden på debatoplæg, der rejser spørgsmål om unges opfattelse af personlig, national og åndelig identitet i dag, anskuet gennem nutidige begivenheder og avisartikler. Således er GOLDdigger også oplagt at inddrage i tværfaglige forløb. GOLDdigger er oplagt som udgangspunkt for at diskutere identitet i dag hvad betyder det sted man lever og de mennesker man møder for udviklingen af ens personlige identitet? Hvad er danskhed i dag? Hvilken rolle spiller politik og religion for den enkelte og i samfundet? De forskellige vinkler på identitet var relevante dengang og er i høj grad også relevante i dag, hvor de for eksempel jævnligt optræder i den offentlige debat. 2 På grund af den begrænsede økonomi er hjemmesiden ikke blevet interaktiv, men et site rettet mod undervisningsbrug. 6

7 Brugertests Undervejs i udviklingen af GOLDdigger testede vi forløbet. En dansklærer og en historielærer på VGHF (Viborg Gymnasium og HF) ville gerne sparre med os på den indholdsmæssige side. Som faglærere kunne de sikre den faglige relevans og korrekthed og samtidig give respons på den didaktiske side af undervisningsforløbet. Samarbejdet var vellykket og lærerne gav vigtig respons hele vejen igennem. De samlede også en lille gruppe engagerede elever, der var prøvekaniner midt i forløbet. Vi ønskede at teste, om eleverne teknisk kunne navigere på tablets og vi ønskede deres oplevelse af indholdet: Var kildematerialerne for svære at forstå eller for kedelige? Vi ønskede også at se, om eleverne anvendte forløbet i overensstemmelse med vores hensigter, om det faglige niveau var passende og hvorvidt metoden med at anvende digitale tablets var befordrende for både læring og nysgerrighed. Elevernes konstruktive kommentarer medførte små justeringer og var med til at sikre, at vi var på rette vej. Senere havde vi en test igen, denne gang med en 8. klasse fra Friskolen i Viborg. Denne klasse var også engageret og fandt forløbet spændende. Opfølgende spørgsmål afklarede dog, at de dybere nuancer i forløbet og kildematerialerne var lidt for komplekse og abstrakte for en 8. klasse, men de udtrykte selv, at det havde været både sjovt og givende. Denne test bekræftede for os, at 8. klasse er for ung en årgang til at få det fulde udbytte af GOLDdigger, og vi valgte derfor at udbyde det til 9. klasse og opefter. Da det fulde forløb med iscenesættelse af værker, forløb med tablets og den afsluttende debat, var færdigudviklet, havde vi slutbrugertest af forløbet med henholdsvis en 9. klasse og en HF-klasse. Det var første gang, vi havde mulighed for at afprøve det fulde forløb og altså opleve sammenhængen mellem iscenesættelse, fordybelsen på tablets og den afsluttende debat. Reaktionerne fra eleverne i 9. klasse var, at de oplevede iscenesættelsen med musik, lys og lyd som særdeles positiv. Eleverne følte sig sat i en særlig stemning og de oplevede fordybelse, når de samtidig betragtede deres hovedværk. HF-klassens oplevelse af iscenesættelsen var også positiv, men flere fandt den for langvarig og de stod af. Iscenesættelsen er derfor blevet kortet ned fra ca. 5 minutter til knap 4 minutter. Forløbet på tablets var for 9. klassen forvirrende for fleres vedkommende. Det var ikke tydeligt, hvad de skulle og kildematerialet var vanskeligt tilgængeligt. Klassen fulgte generelt ikke instruktionerne på tablets, men valgte f.eks. at blive siddende og se supplerende værker på skærmen frem for at gå ud i udstillingen og finde værkerne. Dermed fik eleverne ikke den autentiske oplevelse af alle værkerne, som vi fra museets side tilstræbte. HF-klassen fandt også dele af kildematerialet vanskeligt tilgængeligt, særligt når det drejede sig om naturfilosofferne, men de fulgte instruktionerne og kom rundt i udstillingen. Sammenfattende oplevede både 9, klasse og HF-klassen at forløbet på tablets var lidt forvirrende. De var usikre på hvad de skulle svare på tablet en og det var ikke helt klart for dem, hvad de skulle bruge argumentkortet til. Den afsluttende debat skulle fungere både som en dyst mellem to grupper og samtidig fremlægge, hvad eleverne havde fået ud af forløbet. Denne form viste sig vanskelig for begge grupper. Særligt 9.klassen var usikre og fokuserede på hvad der var rigtigt og forkert. HF-klassens 7

8 grupper var også usikre, men fangede undervejs det dialogiske i debatten. Dog var formidleren meget jordemor og sammenfattede deres argumenter. HF-klassens respons på debatten var, at den var god til netop at gøre en række pointer klar og dermed havde de enkelte grupper lettere ved at gennemskue, hvad de havde fået ud af forløbet. Vi havde efterfølgende kontakt med de to lærere, der havde været med de to klasse, for at få deres respons på forløbene. Begge lærere oplevede iscenesættelsen som en rigtig god introduktion, der fremmede elevernes fordybelse. Hvad angik forløbet med tablets, fortalte 9.klasses lærer, at klassen efter forløbet var mere forvirrede, end da de kom. De oplevede, at GOLDdigger indholdsmæssigt var alt for svært. Flere elever huskede en omvisning på Skovgaard Museet fra året før, hvor de havde oplevet at få bedre indsigt i guldalderen end tilfældet var med GOLDdigger. Lærerens konklusion var, at GOLDdigger måske var bedst egnet for ældre elever, eller at eleverne skulle forberedes godt, f.eks. ved hjælp af den tilknyttede hjemmeside. Læreren til HF-klassen fandt forløbet velegnet og relevant som supplement til skolens pensum i romantik. Hun oplevede, at selvom klassen generelt havde faglige svagheder, var de engagerede og fik et fagligt udbytte med hjem. Sammenholdt med en traditionel omvisning, hvor læreren oplever at eleverne let glemmer, hvad der bliver sagt, styrkede GOLDdigger elevernes læring, og de kunne huske mere. Det fremgik af efterfølgende undervisning i dansk romantik, hvor eleverne henviste til GOLDdigger. Eleverne fortalte, at forløbet var både sjovt og svært. Det vil dog hjælpe eleverne at få understreget, at der ikke er forventning om at de skal nå det hele eller kunne redegøre for alt, men at de først og fremmest skal diskutere både værkerne og det kildemateriale, de præsenteres for. Læreren gav udtryk for at indholdet var særdeles relevant som supplement til skolens undervisning og et forløb, hun anbefaler til sine kolleger. Forløbene på tablet har en kompleks og non-liniær struktur, men trods denne meget anderledes arbejdsform, mente læreren det var sundt for eleverne at der blev stillet krav til deres selvstændighed. Hvert forløb på de enkelte tablets består af forskelligt indhold, forskellige temaer og kildenmaterialer. GOLDdigger giver således ikke klassen som helhed et fælles referencemateriale. Det anser læreren dog ikke for noget fagligt eller didaktisk problem, tvært imod kan det imødekommes gennem forberedelse eller opfølgning via lærermaterialerne på den tilknyttede hjemmeside Den afsluttende debat var vanskelig for begge grupper, fordi de følte sig usikre og er uvante med den debatform. Det bør gøres klart for eleverne, hvad formålet er og at der ikke er noget rigtigt eller forkert svar. De mange testforløb lærte os, at overordnet er forløbet velfungerende og har et indhold, der er relevant for skolernes undervisning, men der skal fremadrettet justeres på formidlerens introduktion. Samarbejdet med både lærere og elever har sikret et forløb, der matcher og supplerer det faste pensum om romantik i både folkeskolen overbygning og i ungdomsuddannelserne. Den anderledes form og struktur er meget forskellig fra sædvanlig undervisning og det stiller krav om en meget præcis formidling til både lærere og elever. 8

9 Derfor er både lærernes og elevernes respons i denne opstart er guld værd. På Skovgaard Museet vil vi fremadrettet spørge nøje ind til elevernes behov og forudsætninger og anbefale grundig forberedelse, så eleverne både har en fornemmelse af perioden og af det forløb, de skal i gang med. GOLDdigger. Vi vil arbejde med at afmystificere forløbet, så eleverne ikke føler, de skal nå det hele eller kunne redegøre for alle kildematerialer. Særligt skal lærerne motiveres til at anvende lærermaterialerne på hjemmesiden, hvor både samtlige kildematerialer er tilgængelige og der er oplæg til videre arbejde med begrebet identitet i et nutidigt perspektiv. Siden lanceringen den 1. oktober 2011 har museet haft 14 grupper igennem forløbet. GOLDdigger vil være et fast formidlingstilbud på museet fremover i stil med Hvad er meningen? om Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke, der nu kører på fjerde sæson og fortsat er efterspurgt. 9

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Oversigt - permanente tilbud Romantik og guldalder Et undervisningstilbud om romantikken og guldalderens kunst, kultur og samfund med udgangspunkt i P.C. Skovgaards

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Lærervejledning (STX og HF)

Lærervejledning (STX og HF) Lærervejledning (STX og HF) Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Titel Beskrivelse Faglige mål og kernestof Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i udstillingen Uhørt Ungdom Forløbet

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse Find landskabet Lærervejledning 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Modulernes aktiviteter og formål side 4-12 o Forberedelse side 13 o Trinmål side 14-15 o Praktisk information side 16 2 Forord Undervisningsforløbet

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen

Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen HistorieLab http://historielab.dk Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen Date : 7. marts 2016 Myter, hændelser, hemmeligheder, spil og refleksion... Otte projekter har kastet sig

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF. Indre og ydre landskaber

UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF. Indre og ydre landskaber UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF Indre og ydre landskaber Fotografisk Center 16. august 21. september Udstillingen vises i Museumsbygningen Tonje Bøe Birkeland: Plate #4, Papa Westray,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Dansk i folkeskolens udskoling. Et bud på de didaktiske processer

Dansk i folkeskolens udskoling. Et bud på de didaktiske processer Dansk i folkeskolens udskoling Et bud på de didaktiske processer Agenda Jeres forventninger til elevernes kompetencer Danskfagets identitet og kompetenceområder Danskfagets prøveformer Didaktik i danskfaget

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

It didaktik i filosofi

It didaktik i filosofi It didaktik i filosofi Fagdidaktisk kursus i filosofi, tirsdag den 26. november 2013 Plan for oplægget: Generelle it-didaktiske betragtninger IT og filosofi Film om videnskabsteori Hjemmeside om politisk

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Selvvalgte problemstillinger og kildebank

Selvvalgte problemstillinger og kildebank HistorieLab http://historielab.dk Selvvalgte problemstillinger og kildebank Date : 22. juni 2016 Hvordan tricker du dine elever til at arbejde problemorienteret? I efteråret 2016 iværksætter HistorieLab

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆLUDSTILLINGERNE GENNEMBILLEDER Vælg et overordnet tema Fortældennehistoriegennem3-4 billeder Upload til

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen Det fælles i det faglige Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Det fælles i det faglige kompetencer på tværs Undersøgelse og dialog Eleverne skal lære at - forholde sig undersøgende til omverdenen -

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆL UDSTILLINGERNE GENNEM BILLEDER Forstå rummenes historie og betydning Fortæl denne historie gennem

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Skoletilbud. Efteråret 2015

Skoletilbud. Efteråret 2015 Skoletilbud Efteråret 2015 VEJLEMUSEERNES TILBUD TIL SKOLER EFTERÅRET 2015 VejleMuseernes slogan er Oplevelser i tiden. Det skal forstås dobbelt dels formidler vi egnens kunst- og kulturhistorie fra oldtid

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Transfer og undervisning i forskellige omgivelser

Transfer og undervisning i forskellige omgivelser Transfer og undervisning i forskellige omgivelser Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af Udeskole Transfer af færdigheder

Læs mere