Metodiske og didaktiske overvejelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodiske og didaktiske overvejelser"

Transkript

1 Rapport Skovgaard Museet sætter nyt lys på P.C. Skovgaards landskabsmalerier fra guldalderen ved at fokusere på kunstnerens personlige, nationale og åndelige identitet, som samtidig danner et billede på tiden. Guldalderen var en periode i dansk historie, hvor både det enkelte menneske og landet som helhed blev udfordret på sin identitet, og dette kan også læses i kunsten. GOLDdigger lader eleverne grave ned under kunstens overflade og møde kunstneren og mennesket P.C. Skovgaard gennem historisk kildemateriale: hans breve, tidens litteratur, filosofi, og avisartikler med videre. GOLDdigger er et undervisningsforløb, der graver ned i guldalderen og nationalromantikken gennem P.C. Skovgaards landskabsmalerier. GOLDdigger giver en forståelse for personlig, national og åndelig identitet i 1800-tallet. Undervisningstilbuddet består af et forløb på museet og et forløb på skolen. Målgruppen for GOLDdigger er udskolingen: klasse, ungdomsuddannelserne HH, HF og STX billedkunst. Første del af forløbet er endvidere målrettet STX s dansk-, historie- og filosofiforløb. GOLDdigger dykker ned i Skovgaard Museets unikke samling af værker og brevarkiv fra P.C. Skovgaard. Ved at bruge en specifik person - P. C. Skovgaard - som det konkrete udgangspunkt skabes der en levende og vedkommende personliggørelse af de historiske emner guldalder, nationalromantik og landskabsmaleri. Skovgaards breve og kunstværker fortæller om nationalromantikken og guldalderen på tre niveauer i hans identitet: et personligt, nationalt og åndeligt niveau. De tre niveauer gøres relevante for nutidens unge

2 ved at skabe en kobling mellem de historiske forhold og deres nutidige forhold med hensyn til hvordan deres egen identitet formes i forhold til omverden. I GOLDdigger skal eleverne grave ned i P.C. Skovgaards landskabsmalerier, for herigennem at opnå erkendelser omkring, hvordan malerens personlige, åndelige og nationale identitet kommer til udtryk. GOLDdigger giver brugerne mulighed for at udforske disse tematikker, og således få større forståelse for guldalderkunsten og nationalromantikken. Metodiske og didaktiske overvejelser Romantikken er en svær periode for mange elever at forstå, samtidig med at det er kernestof. Museets overordnede didaktiske ambition med GOLDdigger er at give eleverne redskaber og viden, som gør dem i stand til at relatere guldalderens kunstneriske kommunikation og historiske vilkår til aspekter omkring identitet, der også er aktuelle i dag. Det var en stor udfordring at sikre et forløb på de håndholdte computere, der fastholdt det autentiske møde med kunsten som central, udfordrede og supplerede elevernes viden og samtidig gav lyst til at undersøge mere. Vi ønskede at finde en form, der både gav en sanseoplevelse og sikrede et relevant læringsmæssigt udbytte. Derfor var et af de store spørgsmål kronologi: I hvilken rækkefølge skulle eleverne præsenteres for hvilke oplysninger? Kunne vi regne med, at de lærte dét, vi ønskede, hvis de ikke skulle holde sig til en bestemt rækkefølge i forløbet på tablet en? Hvad skal elever vide om guldalderkunst og guldalderen, når de forlader museet? Hvis eleverne fik frit spil kunne vi så sikre, at de overhovedet fik noget med sig fra museet? En kunstoplevelse er altid som udgangspunkt en personlig oplevelse og vanskelig at formulere sig om. Samtidig er romantikken en periode, der forekommer meget fjern fra unges virkelighed i dag. Guldalderens litterære saloner og teselskaber var tidstypiske kulturelle begivenheder, hvor borgerskabet samledes og med stor veltalenhed diskuterede tidens vigtige emner. Derfor fandt vi en retorisk vinkel som didaktisk metode velegnet. Vi formulerede tre påstande: Guldalderkunst er nationalistisk propaganda! Guldalderkunst er strengt personlig! Guldalderkunst er på en åndelig mission! 2

3 Vi ønskede dermed at motivere eleverne til at diskutere guldalderkunst på en nuanceret og velfunderet måde. Gennem de tre påstandes forskellige synsvinkler ville vi give eleverne oplevelsen af, at guldalderkunst er mere end sten, blomster og smukke landskaber. Vi ønskede at vise, hvordan tidens begivenheder og eksistentielle såvel som politiske spørgsmål er mulige at spore i Skovgaards malerier, hvis man graver sig ned under overfladen. Disse påstande har til hensigt at skabe undren og nysgerrighed. Vi har sat argumenterne på spidsen for at vække elevernes opmærksomhed og tilføre guldalderforløbet et lille blink i øjet. Elevernes opgave er, ved hjælp af historiske fakta, brevuddrag, citater af politikere og filosoffer, at samle argumenter for en af de tre påstande på den håndholdte computer. Undervejs uddybes påstanden gennem mødet med andre værker og tidens musik. På den måde sættes Skovgaards personlige, nationale eller åndelige identitet i perspektiv og belyses fra forskellige vinkler. I en afsluttende debat mellem to grupper fremstiller eleverne således forskellige argumenter og tolkninger af samme værk. Pointen er, at eleverne oplever, at der findes mange forskellige vinkler og tilgange til guldalderkunst og guldalderen. Den digitale tablet er broen mellem den originale kunst og den historiske kontekst: Gennem autentisk kildemateriale får eleverne indblik i personlige, åndelige og politiske begivenheder i samtiden, og kan ved selvsyn opleve, hvordan disse begivenheder prægede P.C. Skovgaards kunstneriske valg og satte sig som spor i værkerne. Gennem refleksion og diskussion bliver billederne bliver således konkrete redskaber, hvormed eleverne kan identificere en række træk for den historiske periode generelt. Dermed rækker GOLDdigger fra kunstens ståsted ind i andre relevante fagligheder: Dansk, historie, samfundsfag og filosofi. Da guldalderen er en ganske kompleks periode lagde vi vægt på at eleverne skulle have mulighed for at diskutere og hjælpe hinanden undervejs. Derfor valgte vi, at de skulle samarbejde i små grupper, hvilket også styrker samarbejdsevne og sociale kompetencer. 3

4 Undervisningsforløb på Skovgaard Museet GOLDdigger på museet forløber i tre faser: først oplever eleverne en kort iscenesættelse 1 af de fire udvalgte hovedværker, de skal undersøge. Herefter udstyres grupperne med en digital tablet og en dokumentkasse med kildematerialer. Undervejs skal grupperne tage stilling til og vælge de udsagn, de synes passer bedst på deres hovedværk, ved at samle dem på et såkaldt argumentkort. Til slut fremlægger to grupper de udsagn, de har valgt til deres hovedværk. GOLDdigger på museet varer samlet 1½ time. Det svarer til en undervisningsblok på skolerne og er således en realistisk tidsramme i forhold til elevernes koncentration og skolernes ressourcer. Når eleverne ankommer til museet introduceres de til GOLDdigger og deles i grupper med 2-4 elever i hver. Der er en formidler tilstede under hele forløbet. Herunder uddybes forløbets tre tempi: Forløbet indledes med en sanselig iscenesættelse af de fire udvalgte hovedværker af ca. fem minutters varighed. Med musik og sang fra perioden, forskellige naturlyde og en dynamisk lyssætning har iscenesættelsen til formål at slå forskellige stemninger i hovedværkerne an og befordre elevernes fordybelse gennem sanseoplevelse og betragtning af værkerne. Efter den sanselige iscenesættelse starter eleverne forløbet på tablets. De har ca. 45 minutter til at undersøge det hovedværk og den påstand, de har fået tildelt. Den digitale tablet rummer informationer og henviser til kildematerialer i form af brevuddrag, citater af filosoffer, salmer samt andre værker i det samme rum på museet, der er relevante for deres hovedværk. Det samlede kildemateriale bidrager med udsagn, der underbygger, 1 Scenografien blev forenklet i forhold til det oprindeligt tænkte, da det ikke var muligt at skaffe hele det oprindeligt budgetterede beløb til at gennemføre GOLDdigger. 4

5 hvorvidt guldalderkunst kan tolkes som nationalistisk propaganda, strengt personligt eller på en åndelig mission. På tablet en bliver eleverne gjort opmærksomme på, hvordan de forskellige kilder er forbundet til og kan spores i Skovgaards billeder. På baggrund af forskellige udsagn, der sammenfatter de kildematerialer, eleverne møder, vælger eleverne de udsagn, de synes passer bedst til deres hovedværk. Elevernes valg samles og gemmes som argumentkort på tablet en. Ved hjælp af de kildebaserede udsagn får eleverne således bygget en argumentation op for deres påstand. Argumentkortet skal eleverne bruge til at begrunde deres påstand under den afsluttende debat, hvor to grupper debatterer resultaterne af deres undersøgelse. En formidler er til stede under hele forløbet og kan hjælpe eleverne både med tekniske spørgsmål i forhold til at navigere på tablet en og hvis indholdet skaber vanskeligheder. Der er ikke krav om at eleverne når igennem alle materialer, det vigtigste er diskussionen mellem eleverne og at de oplever, at der er en skatkiste af kilder at undersøge. Klassen samles igen efter 45 minutter. To grupper vælges til den afsluttende debat. Begge grupper har det samme hovedværk, men hver sin påstand, de nu skal argumentere for. Ved hjælp af de udsagn, grupperne har samlet på deres tablet, kan de bruge deres argumentkort som et speakerkort. De skiftes til at fremlægge deres argumenter og formidleren spørger ind undervejs. På den måde tilstræber det fulde forløb at tydeliggøre forskellige sider af guldalderkunsten og at P.C. Skovgaard var inspireret af samtidige som tidligere kunstnere så vel som påvirket af tidens åndelige og politiske bevægelser. Som afslutning kan eleverne, hvis tiden er til det, genopleve iscenesættelsen. 5

6 Undervisningsforløb i klasseværelset/på nettet GOLDdigger kan supplere den obligatoriske undervisning om guldalderen i Danmark og er velegnet i tværfaglige temaforløb indenfor fagene billedkunst, dansk og historie. Med P.C. Skovgaard som prisme sættes både tidens historiske begivenheder, kultur, religion og filosofi i spil. Forløbet på Skovgaard Museet kan med fordel suppleres både før og efter ved hjælp af lærermateriale, som er tilgængeligt på 2. er et supplement til lærerne og eleverne. Her kan de finde alle de kildematerialer, der også er på museet. Det giver også læreren mulighed for at bruge materialet selvstændigt uden et besøg på museet, eller også ved at museets formidler kommer ud på skolen. Historiefaget kan have glæde af de forskellige breve, der kredser om 1. slesvigske krig , inddrage nationalsangene eller citater af netop de politikere, der formulerede den danske grundlov, være relevant. Danskfaget kan belyse romantikken f.eks. gennem sange af Oehlenschlaeger og Grundtvig. Billedkunstfaget kan finde forløbets fire hovedværker på hjemmesiden og perspektivere disse med eksempler på nutidig landskabskunst. Samtidig byder hjemmesiden på debatoplæg, der rejser spørgsmål om unges opfattelse af personlig, national og åndelig identitet i dag, anskuet gennem nutidige begivenheder og avisartikler. Således er GOLDdigger også oplagt at inddrage i tværfaglige forløb. GOLDdigger er oplagt som udgangspunkt for at diskutere identitet i dag hvad betyder det sted man lever og de mennesker man møder for udviklingen af ens personlige identitet? Hvad er danskhed i dag? Hvilken rolle spiller politik og religion for den enkelte og i samfundet? De forskellige vinkler på identitet var relevante dengang og er i høj grad også relevante i dag, hvor de for eksempel jævnligt optræder i den offentlige debat. 2 På grund af den begrænsede økonomi er hjemmesiden ikke blevet interaktiv, men et site rettet mod undervisningsbrug. 6

7 Brugertests Undervejs i udviklingen af GOLDdigger testede vi forløbet. En dansklærer og en historielærer på VGHF (Viborg Gymnasium og HF) ville gerne sparre med os på den indholdsmæssige side. Som faglærere kunne de sikre den faglige relevans og korrekthed og samtidig give respons på den didaktiske side af undervisningsforløbet. Samarbejdet var vellykket og lærerne gav vigtig respons hele vejen igennem. De samlede også en lille gruppe engagerede elever, der var prøvekaniner midt i forløbet. Vi ønskede at teste, om eleverne teknisk kunne navigere på tablets og vi ønskede deres oplevelse af indholdet: Var kildematerialerne for svære at forstå eller for kedelige? Vi ønskede også at se, om eleverne anvendte forløbet i overensstemmelse med vores hensigter, om det faglige niveau var passende og hvorvidt metoden med at anvende digitale tablets var befordrende for både læring og nysgerrighed. Elevernes konstruktive kommentarer medførte små justeringer og var med til at sikre, at vi var på rette vej. Senere havde vi en test igen, denne gang med en 8. klasse fra Friskolen i Viborg. Denne klasse var også engageret og fandt forløbet spændende. Opfølgende spørgsmål afklarede dog, at de dybere nuancer i forløbet og kildematerialerne var lidt for komplekse og abstrakte for en 8. klasse, men de udtrykte selv, at det havde været både sjovt og givende. Denne test bekræftede for os, at 8. klasse er for ung en årgang til at få det fulde udbytte af GOLDdigger, og vi valgte derfor at udbyde det til 9. klasse og opefter. Da det fulde forløb med iscenesættelse af værker, forløb med tablets og den afsluttende debat, var færdigudviklet, havde vi slutbrugertest af forløbet med henholdsvis en 9. klasse og en HF-klasse. Det var første gang, vi havde mulighed for at afprøve det fulde forløb og altså opleve sammenhængen mellem iscenesættelse, fordybelsen på tablets og den afsluttende debat. Reaktionerne fra eleverne i 9. klasse var, at de oplevede iscenesættelsen med musik, lys og lyd som særdeles positiv. Eleverne følte sig sat i en særlig stemning og de oplevede fordybelse, når de samtidig betragtede deres hovedværk. HF-klassens oplevelse af iscenesættelsen var også positiv, men flere fandt den for langvarig og de stod af. Iscenesættelsen er derfor blevet kortet ned fra ca. 5 minutter til knap 4 minutter. Forløbet på tablets var for 9. klassen forvirrende for fleres vedkommende. Det var ikke tydeligt, hvad de skulle og kildematerialet var vanskeligt tilgængeligt. Klassen fulgte generelt ikke instruktionerne på tablets, men valgte f.eks. at blive siddende og se supplerende værker på skærmen frem for at gå ud i udstillingen og finde værkerne. Dermed fik eleverne ikke den autentiske oplevelse af alle værkerne, som vi fra museets side tilstræbte. HF-klassen fandt også dele af kildematerialet vanskeligt tilgængeligt, særligt når det drejede sig om naturfilosofferne, men de fulgte instruktionerne og kom rundt i udstillingen. Sammenfattende oplevede både 9, klasse og HF-klassen at forløbet på tablets var lidt forvirrende. De var usikre på hvad de skulle svare på tablet en og det var ikke helt klart for dem, hvad de skulle bruge argumentkortet til. Den afsluttende debat skulle fungere både som en dyst mellem to grupper og samtidig fremlægge, hvad eleverne havde fået ud af forløbet. Denne form viste sig vanskelig for begge grupper. Særligt 9.klassen var usikre og fokuserede på hvad der var rigtigt og forkert. HF-klassens 7

8 grupper var også usikre, men fangede undervejs det dialogiske i debatten. Dog var formidleren meget jordemor og sammenfattede deres argumenter. HF-klassens respons på debatten var, at den var god til netop at gøre en række pointer klar og dermed havde de enkelte grupper lettere ved at gennemskue, hvad de havde fået ud af forløbet. Vi havde efterfølgende kontakt med de to lærere, der havde været med de to klasse, for at få deres respons på forløbene. Begge lærere oplevede iscenesættelsen som en rigtig god introduktion, der fremmede elevernes fordybelse. Hvad angik forløbet med tablets, fortalte 9.klasses lærer, at klassen efter forløbet var mere forvirrede, end da de kom. De oplevede, at GOLDdigger indholdsmæssigt var alt for svært. Flere elever huskede en omvisning på Skovgaard Museet fra året før, hvor de havde oplevet at få bedre indsigt i guldalderen end tilfældet var med GOLDdigger. Lærerens konklusion var, at GOLDdigger måske var bedst egnet for ældre elever, eller at eleverne skulle forberedes godt, f.eks. ved hjælp af den tilknyttede hjemmeside. Læreren til HF-klassen fandt forløbet velegnet og relevant som supplement til skolens pensum i romantik. Hun oplevede, at selvom klassen generelt havde faglige svagheder, var de engagerede og fik et fagligt udbytte med hjem. Sammenholdt med en traditionel omvisning, hvor læreren oplever at eleverne let glemmer, hvad der bliver sagt, styrkede GOLDdigger elevernes læring, og de kunne huske mere. Det fremgik af efterfølgende undervisning i dansk romantik, hvor eleverne henviste til GOLDdigger. Eleverne fortalte, at forløbet var både sjovt og svært. Det vil dog hjælpe eleverne at få understreget, at der ikke er forventning om at de skal nå det hele eller kunne redegøre for alt, men at de først og fremmest skal diskutere både værkerne og det kildemateriale, de præsenteres for. Læreren gav udtryk for at indholdet var særdeles relevant som supplement til skolens undervisning og et forløb, hun anbefaler til sine kolleger. Forløbene på tablet har en kompleks og non-liniær struktur, men trods denne meget anderledes arbejdsform, mente læreren det var sundt for eleverne at der blev stillet krav til deres selvstændighed. Hvert forløb på de enkelte tablets består af forskelligt indhold, forskellige temaer og kildenmaterialer. GOLDdigger giver således ikke klassen som helhed et fælles referencemateriale. Det anser læreren dog ikke for noget fagligt eller didaktisk problem, tvært imod kan det imødekommes gennem forberedelse eller opfølgning via lærermaterialerne på den tilknyttede hjemmeside Den afsluttende debat var vanskelig for begge grupper, fordi de følte sig usikre og er uvante med den debatform. Det bør gøres klart for eleverne, hvad formålet er og at der ikke er noget rigtigt eller forkert svar. De mange testforløb lærte os, at overordnet er forløbet velfungerende og har et indhold, der er relevant for skolernes undervisning, men der skal fremadrettet justeres på formidlerens introduktion. Samarbejdet med både lærere og elever har sikret et forløb, der matcher og supplerer det faste pensum om romantik i både folkeskolen overbygning og i ungdomsuddannelserne. Den anderledes form og struktur er meget forskellig fra sædvanlig undervisning og det stiller krav om en meget præcis formidling til både lærere og elever. 8

9 Derfor er både lærernes og elevernes respons i denne opstart er guld værd. På Skovgaard Museet vil vi fremadrettet spørge nøje ind til elevernes behov og forudsætninger og anbefale grundig forberedelse, så eleverne både har en fornemmelse af perioden og af det forløb, de skal i gang med. GOLDdigger. Vi vil arbejde med at afmystificere forløbet, så eleverne ikke føler, de skal nå det hele eller kunne redegøre for alle kildematerialer. Særligt skal lærerne motiveres til at anvende lærermaterialerne på hjemmesiden, hvor både samtlige kildematerialer er tilgængelige og der er oplæg til videre arbejde med begrebet identitet i et nutidigt perspektiv. Siden lanceringen den 1. oktober 2011 har museet haft 14 grupper igennem forløbet. GOLDdigger vil være et fast formidlingstilbud på museet fremover i stil med Hvad er meningen? om Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke, der nu kører på fjerde sæson og fortsat er efterspurgt. 9

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere