LH Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LH 5000. Brugsanvisning"

Transkript

1 LH 5000 DK Brugsanvisning

2 FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit i denne vejledning, før De overhovedet begynder at bruge computeren. Vi har gjort vort bedste for at gøre manualen så læsevenlig som muligt, brugen af computer - udtryk er således forsøgt undgået i videst mulig udstrækning. Vi anbefaler at fjerne de afsnit i bogen, der ikke er gældende for de redskaber der anvendes p.t. Kast dog ikke disse sektioner bort, da de skal bruges når De, på et senere tidspunkt, udbygger Deres LH 5000 system med udstyr til andre redskaber. Læs først de generelle afsnit 1 og 2, tag så manualen med op i førersædet, slå tænding til og begynd at bladre Dem gennem de mange spændende nye muligheder, Deres LH 5000 giver Dem. Lær Dem blot ét program: f.eks. til et redskab der umiddelbart skal bruges - for når De har sat Dem ind i det første program, så kan De også anvende alle de andre programmer! Lad Dem ikke forvirre af de skiftende billeder og tekster på skærmen det bliver meget hurtigt en selvfølge. Giv Dem tid! Vælg fra: Undgå i begyndelsen at bruge for mange funktioner - som f.eks. Alarmer. Det kan altid gøres senere. En LH 5000 er ikke bare en Der er til stadighed nye udviklinger på vej. Deres computer version vises nederst på skærmen hver gang De starter computeren. Brug altid denne reference når/hvis De måtte få brug for at henvende Dem til Deres forhandler eller til LH Technologies Denmark. De er altid meget velkommen til at henvende Dem med spørgsmål/forslag mm. såvel vedr. Deres 5000 som det brede udsnit af maskinudrustninger, der findes, og som i øvrigt stadigt udvikles i nært samarbejde med førende maskinproducenter. Denne vejledning er opbygget således, at mange af de funktioner, der går igen i alle programmer, er beskrevet i afsnit 1 og 2, f.eks. hastighedskalibrering og opgavefunktionen. LH 5000 Version 4.16

3 VIGTIGT: Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om at manualen gennemlæses omhyggeligt. Såfremt der er spørgsmål, står vi til rådighed såvel i startfasen som senere. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgs- og leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7. Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: forstyrrelse af/fra andre elektroniktjenester og produkter som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning, manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende, funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pc-udstyr, der ikke er leveret af sælger. fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte. 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. LH Technologies Denmark hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos LH Technologies Denmark. LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej Aabybro Denmark Tel Fax Internet:

4

5 Generelt om brug GENERELT OM BRUG FASTE TASTER RETURTASTE TRAKTOR-INFO-TASTE KONTRAST HUSKETASTE HOLDTASTE SLETTETASTE BAGGRUNDSLYS TALTASTATUR

6 GENERELT OM BRUG LH 5000 er specielt udviklet med det formål at kunne betjene alle normalt anvendte redskaber i landbruget, således at én computer og dermed også én måde at betjene, via tilslutning af de fornødne følere, kan løse alle opgaver. LH 5000 menusystemet er i princippet opbygget som en bog, hvor der kan bladres frem og tilbage. Computerens funktioner er inddelt i sæt, hvor hvert sæt er skræddersyet til netop det redskab, der ønskes anvendt. De 6 funktionssæt er følgende: Sprøjte Gødningsspreder Såmaskine Ballepresser Gyllevogn Andet redskab De 6 redskabsafsnit omhandler hvert sit funktionssæt, der er specielt netop for det pågældende redskab. Hvert afsnit er igen opdelt i flere underafsnit. I "SYSTEM" kan alle følere testes under "TEST INPUT" og udgange til ventiler/aktuator m.m. under "TEST OUTPUT". Under "SYSTEM DATA" findes specielle indkodninger, som brugeren ikke har adgang til. Det ønskede sprog vælges under "SPROG". LH 5000 standard monteringssættet omfatter: Det nødvendige monteringssæt til et køretøj indeholder: Samleboks, anhængerstik, hjulføler, redskabsføler samt nødvendige smådele til monteringen. Denne udrustning tillader visning af teoretisk hastighed, areal, kørt strækning samt tidsfunktioner. Systemet er forberedt for utallige udvidelser, men disse er som regel meget afhængige af traktor- og maskintype. LH TECHNOLOGIES DENMARK tilbyder specieltilpassede monteringssæt til de fleste almindeligt kendte fabrikater og typer. Forhør derfor hos Deres forhandler eller Direkte hos LH TECHNOLOGIES DENMARK. OBS! Fold siden i afsnit 11 ud før De læser det efterfølgende.

7 FASTE TASTER RETURTASTE TRAKTOR-INFO-TASTE KONTRAST Returtasten anvendes til at blade tilbage med. Der blades én side (et skærmbillede) tilbage pr. tryk på tasten. Tasten bruges også til at godkende statusbilledet for indkodningsværdier (se STATUSBILLEDE ). Ved tryk på denne taste kan et antal vigtige traktorfunktioner kaldes frem, uanset hvilken funktion, der ellers er valgt. Traktorinfo-funktionerne er følgende: HASTIGHED HJULSLIP DIESELFORBRUG PR. TIME KØRSELSEFFEKTIVITET AREAL RESTAREAL Der vendes tilbage til foregående billede ved tryk på RETURTASTEN. Efter tryk på denne taste kan billedskærmens kontrast (lys/mørk) indstilles. Dette sikrer, at læsbarheden kan indstilles optimalt under alle forhold. NB: Ved ekstrem kulde eller varme kan det forekomme, at billedskærmen er helt blank eller helt sort. Der kan forsøges kompensering med KONTRASTTASTEN, men skærmen vil vende tilbage til normalt billede, når computeren opnår normal arbejdstemperatur. Øverst i billedet vises en tæller. Normalkontrast er Kontrast + = mørkere skærm Kontrast - = lysere skærm Ved tryk på SLETTETASTEN indstilles kontrast til normalværdi.

8 HUSKETASTE Husketasten fungerer som et bogmærke, der ved et tryk på tasten lægges ind på den side i menusystemet, der i øjeblikket er valgt, før der blades flere sider væk. Herefter kan der vendes tilbage til siden, blot ved ét tryk på tasten. OBS! Nogle indkodningsmenuer kan kun forlades ved tryk på f.eks. Beregn indstilling, i disse tilfælde kan Husketasten ikke anvendes. Husketasten kan kun anvendes indenfor et redskab af gangen. HOLDTASTE Denne taste har forskellige funktioner afhængig af det valgte redskab. Holdtaste på såmaskine. Fyldeindikator på sprøjte m.m. Starte og stoppe for udbringning af gødning. SLETTETASTE Slettetasten bruges sammen med taltasterne ved indkodning. Sletter den valgte talstørrelse. Bruges også til at nulstille impulstællerne i TESTFUNKTIONEN. BAGGRUNDSLYS Bruges til at tænde og slukke for billedskærmens baggrundslys. Det kan også gøres i KONTRASTFUNKTIONEN. TALTASTATUR Taltastaturet bruges ved indkodning.

9 Generelle funktioner GENERELLE FUNKTIONER FUNKTIONSTASTER GRUNDMENU STATUSBILLEDE TRAKTORFUNKTIONER AREALFUNKTIONER TIDSFUNKTIONER DATA/SLET HASTIGHEDS FØLER HJUL TRAKTOR HJUL REDSKAB RADAR MANUEL KALIBRERING AUTOMATISK KALIBRERING AF HJULFØLER SYSTEM TEST INPUT/OUTPUT TEST INPUT/OUTPUT, GØDNINGSSPREDER TEST INPUT/OUTPUT, SÅMASKINE DIESEL FLOWTAL KMH SIMULER GPS-SYSTEM SYSTEMDATA REDSKAB INFO FEJLMELDINGER

10 GENERELLE FUNKTIONER I dette afsnit beskrives de funktioner der altid kan vælges, uanset hvilket redskab der bruges. Under de enkelte redskabers afsnit beskrives kun de funktioner der er specielle for netop det redskab. Indkodningsværdierne, som er en forudsætning for flere af funktionerne, vil blive omtalt under de respektive redskaber, idet hvert redskab har separate indkodningsværdier. FUNKTIONSTASTER Ved hjælp af de 4 FUNKTIONSTASTER og RETURTASTEN er det muligt at bladre gennem alle computerens funktioner på en overskuelig og systematisk måde. Hver af de 4 funktionstasters øjeblikkelige funktion vises på billedskærmen umiddelbart til venstre for tasten. Efter tryk på en af tasterne kan de alle skifte til en ny funktion (se eksemplerne herunder). GRUNDMENU Det viste skærmbillede er det første i menusystemet. Ud fra dette billede foretages overordnede valg, nemlig valg af hvilket af de 6 redskabsprogrammer eller systemprogrammet, der ønskes anvendt. Valget foretages ved at flytte markøren (det mørke felt) hen over det ønskede ved hjælp af piltasterne og derefter trykke VÆLG.

11 VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! Under arbejde i ALM. DRIFT (kørsel i marken), hvor redskab og dermed følere er valgt, må De ikke blade tilbage til denne menu eller over i et andet redskab. Såfremt De forsøger at gøre dette, vil LH5000 vise MENU SKIFT IKKE TILLADT. Dette er nødvendigt for at undgå forkerte målinger. STATUSBILLEDE Hver gang et nyt redskabs DRIFTMENU vælges eller en indkodningsmenu forlades, vises automatisk statusbillede(r). Her vises alle indkodningsværdier. Kontroller og godkend alle værdierne på statusbilledet, før de går videre ved brug af RETURTASTEN. NB: Husk også før start at nulstille relevante tællere (arealtæller, litertæller, dieseltæller, etc.) i DATA/SLET, såfremt dette ønskes. Uanset hvilket redskab der vælges vil de efterfølgende funktioner kunne vælges. Nogle af funktionerne, såsom areal er naturligvis afhængige af de tilhørende indkodninger i det pågældende redskab. Under enkelte redskaber er der yderligere funktioner under f.eks. arealfunktioner. Disse specielle funktioner vil blive behandlet under det pågældende redskab. TRAKTORFUNKTIONER SLIP: Hjulslip. PTO: Omdrejninger på kraftudtag. DIST: Kørt strækning. BATT: Batterispænding. SLIP: PTO: Hjulslip i %. Forholdet mellem hastighed målt på et hjul eller kardan og hastighed målt med radar. Denne funktion er kun aktiv, såfremt radar er monteret samt tændt ( ON ) i indkodning. Omdrejninger pr. minut på kraftudtaget. Denne funktion er kun aktiv med omdrejningsføler monteret.

12 DIST: BATT: Kørt strækning målt i meter. Måles ud fra den valgte hastighedsføler. Startes og stoppes af redskabsføler eller manuelt ved tryk på DIST (vælges under indkodning). Forsyningsspændingen til computeren. AREALFUNKTIONER HA/T: Kørsels effektivitet. HA: Areal. HA REST: Restareal. HA/T: HA: Kørselseffektivitet. Hvor stort et areal, der bearbejdes med den aktuelle hastighed og det benyttede redskab (arbejdsbredde). Arealtæller. Bearbejdet areal i hektar siden nulstilling. HA REST: Restareal. Såfremt markens størrelse indkodes før start (i INDKODNING ), kan restarealet aflæses her. TIDSFUNKTIONER STOPUR: Arbejdstid i timer og minutter. SLUTTID: Arbejdets sluttid. UR: Klokken i time:min:sek. DATO: Dag:måned:år. STOP-UR: SLUT-TID: UR: DATO: Bruges til måling af tidsforbruget ved et bestemt arbejde. Stopuret stoppes og startes manuelt, eller af den valgte redskabsføler (vælges under indkodning). Hvornår det aktuelle arbejde kan forventes færdigt, beregnet ud fra den øjeblikkelige kørselseffektivitet og det indkodede restareal. Klokken vist i timer:minutter:sekunder. Klokken stilles i INDKODNING. Datoen vist i dag:måned:år. Dato stilles i INDKODNING.

13 DATA/SLET I denne funktion ligger der 3 hovedmuligheder: 1. Aflæse totaltællere (findes ikke andre steder). Aflæse triptællere 2. Slette tællere enkeltvis. 3. Slette alle triptællere samtidigt. I driftsmenuerne er det ikke muligt at se/vælge totaltællerne. Derfor er DATA/SLET det eneste sted, hvor disse kan aflæses. Ved hjælp af piltasterne kan markøren (det sorte felt) flyttes hen over præcis den tæller, som ønskes nulstillet. Nulstillingen udføres ved at trykke SLET. Trykkes SLET TRIP nulstilles alle triptællere på en gang.

14 Funktionerne er følgende: TID: TID+: HA: HA+: METER+: DIESEL+: Triptæller for forbrugt tid siden sidste nulstilling Totaltæller for forbrugt tid siden sidste nulstilling. Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT. Triptæller for bearbejdet areal siden sidste nulstilling. Totaltæller for bearbejdet areal siden sidste nulstilling. Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT. Tilbagelagt strækning i meter siden sidste nulstilling. Slettes som totaltæller Dieselforbrug siden sidste nulstilling. Slettes som totaltæller Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT. (MÆNGDE): Triptæller for forbrug af enten KG, LITER eller TON/M3 siden sidste nulstilling. (MÆNGDE+): Totaltæller for forbrug af enten KG, LITER eller TON/M3 siden sidste nulstilling. Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT.

15 HASTIGHEDS FØLER I hvert program i LH 5000 version 4, er der 3 muligheder hvad angår hastighedsføler. HJUL TRAKTOR HJUL REDSKAB (Hjul sprøjte, Hjul spreder, etc.) RADAR Den bedste hjulføler for netop det redskab, der bruges bliver beskrevet i de enkelte redskabsafsnit, men fremgangsmåde for kalibrering er næsten ens. HJUL TRAKTOR Afhængig af hvilken traktor der anvendes, kan hastighedssignalet komme fra en føler indbygget i gearkasse, fra en føler monteret ved kardan eller fra en føler monteret ved et af hjulene. Da den tilbagelagte strækning pr. impuls, ved f.eks. følere monteret i gearkasse, kan være meget lille, indkodes den tilbagelagte strækning pr. impuls i centimeter med tre decimaler. Tryk på funktionstasten HJULTRAKTOR, derved vælges, at det er traktorens hjulføler, der måles fra, dette vises øverst i billedskærmen sammen med den strækning, der tilbagelægges pr. impuls. LH 5000 er forsynet med en automatisk hastighedskalibrering, der skal anvendes ved indbyggede følere og kardanfølere. Den kan også anvendes ved almindelige hjulfølere, såfremt den tilbagelagte strækning pr. impuls ikke overstiger 100 cm. (hjulomkreds divideret med antal magneter). Er den tilbagelagte strækning pr. impuls større end 100 cm skal den manuelle kalibrering anvendes (monter. evt. flere magneter på hjulet så den automatiske kalibrering kan anvendes). HJUL REDSKAB På visse redskaber er der monteret hjulføler, der afgiver en passende mængde impulser for at autodosering med LH 5000 fungerer optimalt. Hvor det er angivet i afsnittet for de enkelte redskaber, bør denne føler anvendes. Kalibrering af hjul redskab er næsten den samme som for hjul traktor, der skal blot vælges HJUL REDSKAB (HJUL SPRØJTE, HJUL SPREDER o.s.v.). Fremgangsmåde for hastighedskalibrering følger: RADAR Er der monteret radar trykkes på funktionstasten RADAR, derved vælges, at det er traktorens radar, der måles fra. Dette vises øverst i billedskærmen sammen med det antal impulser radaren afgiver pr. meter. Afhængig af radartype vil antal impulser pr. meter være forskellig, typiske værdier er 100 eller 130. Radarens vinkel i forhold til marken vil påvirke antal impulser pr. meter, det kan defor anbefales at bruge den automatiske kalibrering. VIGTIGT: Ved arbejde i dækkende afgrøder, der kan bølge for vinden, bør radar slås fra. Ellers kan der opstå fejl i hastighedmålingen. Kalibrering af radar foregår som beskrevet for hjul traktor:

16 MANUEL KALIBRERING 1. Der foretages afmærkning på marken og på dækket. 2. Der køres nøjagtig 10 omgange med hjulet (husk at tælle omgange på det hjul, hvorpå magneten er monteret). 3. Der afmærkes igen på marken. 4. Afstanden mellem de to afmærkninger opmåles (centimeter) divideres med antal hjulomgange og antal magneter monteret på hjulet. Resultatet er den tilbagelagte strækning pr. impuls, der indkodes i centimeter med tre decimaler. Eksempel: Afstand mellem de to afmærkninger på marken er 50,00 meter (5000 centimeter). Der er kørt 10 omgange med hjulet. Der er monteret 4 magneter (afstanden ml. afmærkningerne på marken i cm) 10 (Hjulomgange) x 4 (Magneter) = 125,000 cm (kørt strækning pr. impuls). Den fundne værdi indkodes således: Tryk på funktionstasten KALIBRER Den fundne værdi kan nu indkodes direkte med taltastaturet. Ønskes den indkodede værdi slettet trykkes på C tasten.

17 AUTOMATISK KALIBRERING AF HJULFØLER Ønsker man at anvende den automatiske kalibrering, gøres følgende: 1. Opmål en strækning på 100 meter og kør frem til startmærket. 2. Tryk på funktionstasten KALIBRER á 2 gange, hvorved følgende skærmbilleder vises: 3. Kør de 100 meter og stop nøjagtig ved stopmærket. 4. Såfremt computeren har fået impulser nok (over 100 på 100 meter) blinker funktionstasten BEREGN HJUL. Tryk på denne taste og kalibreringen er afsluttet. Den beregnede værdi vises øverst på billedskærmen.

18 SYSTEM I denne funktion kan bl.a. ind- og udgange testes. Efter tryk på funktionstasten VÆLG, vises følgende valg muligheder.

19 TEST INPUT: Test af alle indgange for det enkelte redskab (følere). Se beskrivelse senere i dette afsnit. TEST OUTPUT: Test af alle udgange for det enkelte redskab, f.eks. motorventil eller lign. Se beskrivelse senere i dette afsnit. SPROG: DIESEL FLOWTAL: KMH SIMULER: GPS SYSTEM: SYSTEM DATA: REDSKAB INFO: Her vælges det ønskede sprog. Her indkodes flowtal for dieselflowmåleren (ekstraudstyr). Da dieselmængde pr. impuls vil være afhængig af den monterede dieselflowmåler type, er det nødvendig at indkode et kalibreringstal for dieselflowmåleren. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. TEST INPUT/OUTPUT Anvend test input/output, hvis der f.eks. er mistanke om at en føler er defekt. Under hver input betegnelse (F.eks. radar), er der i venstre side af billedskærmen en tæller, der registrerer det antal gange den pågældende indgang har været aktiveret (tælleren nulstilles automatisk hver gang TEST INPUT forlades, eller der trykke på C tasten). I højre side vises den øjeblikkelig status på indgangen (HI/LO). Der bladres mellem de enkelte skærmbilleder ved tryk på funktionstasten NÆSTE SIDE (i alt 4 sider). Under TEST OUTPUT kan de enkelte udgange testes. Øverst i billedskærmen vises status på enkelte udgange når funktionstasterne aktiveres:

20 RADAR: PTO: HJUL TRAKTOR: DIESEL: REDSKAB: Signal fra radar når der køres langsomt frem. Signal fra PTO føler når aksel drejer. Signal fra hjulføler når der køres langsomt frem. Signal fra dieselmåler når der forbruges diesel. Signal ved løftet redskab, fra liftkontakt eller føler monteret på liftarm. BOM SEKTION OK/FEJL: Her vises en af følgende 2 tilstande: OK FEJL Ved korrekt tilsluttet bominterface Når der ingen bominterface er tilsluttet eller der er fejl på systemet.

21 TEST INPUT/OUTPUT, SÅMASKINE TEST INPUT ANDEN TYPE NORDSTEN ANH 1: ANH 2: ANH 4: ANH 7: Signal fra omdrejningsføler monteret på såakselen. Signal fra omdrejningsføler monteret på plejesporskoblinger. Når såakselen roterer langsomt skifter status mellem HI og LO og antal impulser registreres i tælleren. Roteres såakslen hurtigt skifter status til LO. Signal fra niveauføler monteret i såkasse (tom tank). Signal fra redskabsføler monteret på såmaskine (f.eks. markørsystem eller når maskine hæves). Signal fra omdrejningsføler monteret på såakselen. Signal fra omdrejningsføler monteret på såaksel drivmotor. Signal fra hjulføler monteret på såmaskinen. Signal fra redskabsføler monteret på såmaskinen. ANH 8: Anvendes ikke. Signal fra omdrejningsføler monteret på blæser eller venstre kobling(afhængig af maskintype). ANH 15: Anvendes ikke. Signal fra niveauføler monteret i såkasse (tom tank). ANH: 16: Anvendes ikke. Signal fra omdrejningsføler monteret på højre kobling. BOM 1-12: Anvendes ikke. Anvendes ikke. TEST OUTPUT OUT 1: Motor+ signal når der skal lægges plejespor. Signal der styrer plejesporsudlægning (trykkes der på funktionstasten OUT 1 udlægges der plejespor). OUT 2: Anvendes ikke. Signal der styrer omdrejningshastigheden på såaksel drivmotor (trykkes på funktionstasten OUT 2 kører såaksel drivmotor). OUT 3: Anvendes ikke. Anvendes ikke. OUT 4: Anvendes ikke. Anvendes ikke. POT 1-2 Anvendes ikke. Anvendes ikke.

22 Diesel flowtal Kalibreringstallet for dieselflowmåleren findes således: Dieselflowtal = 0,001 milliliter pr. impuls. Eksempel 1: Af dieselflowmålerens specifikationer fremgår, at for hver milliliter brændstof afgives 1 impuls. Dieselflowtal = 1 ml 0,001 ml = 1000 Eksempel 2: Af dieselflowmålerens specifikationer fremgår, at for hver 5 milliliter brændstof afgives 1 impuls. KMH SIMULER Dieselflowtal = 5 ml 0,001 ml = 5000 Med funktionen KMH SIMULER er det muligt at simulere hastighed for de enkelte redskaber, hvilket kan anvendes til indkøring eller afprøvning af bl.a. autodosering, etc. For at anvende funktionen gøres følgende: Sæt KMH SIMULER ON og vælg driftmenuen for det redskab, der ønskes afprøvet. Den ønskede hastighed kan nu indkodes via taltastaturet. Bemærk! KMH simulering kan ikke anvendes såfremt RADAR er valgt som hastighedsføler. Annullering af KMH SIMULER kan gøres på to måder: 1: Kør fremad med maskinen så hjulføler afgiver impulser, herved annulleres KMH SIMULER automatisk. 2: Indkod via taltastaturet en simuleret hastighed på 0, efter 8 sekunder er det muligt at vælge System, hvor KMH SIMULER sættes til OFF. GPS-SYSTEM Her vælges der om evt. DGPS funktioner er til rådighed (vises kun såfremt LH 5000 er en DGPS version). SYSTEMDATA Systemindstillinger der ikke er til rådighed for bruger.

23 REDSKAB INFO Total tid og areal LH 5000 har været i drift for de redskaber, der vises. Tid- og areal- registrering sker kun såfremt areal optælles. TÆLLER OVER XX viser den tid samt det areal man har kørt over med den af redskabsfabrikanten fastsatte max. hastighed. FEJLMELDINGER LH 5000 har indbygget følgende generelle fejlmeldinger: 1: Alarm batt. Når forsyningsspændingen til computeren bliver mindre end 10 volt. Denne fejlmelding fjernes først, når forsyningsspændingen igen er over 10 volt. 2: Alarm udgang såfremt der er kortslutning på kablet til en styrende enhed (koblinger, motor, etc.). Denne fejlmelding forsvinder først, når kortslutningen er fjernet. 3: Alarm datafejl såfremt der opstår fejl i lagring af data (indkodningsværdier og opmålte værdier). Ved at trykke på RETURTASTEN kan fejlmeldingen fjernes. Kontroller herefter alle indkodningsværdier. Kommer fejlmeldingen igen gentagne gange, skal computeren sendes til eftersyn. 4: Aktuator fejl -med styring på gødningsspreder. Forkert opkoblet aktuator eller fejl på aktuatoren. Kontroller opmontering af aktuator, ved forsat fejl kontakt LH TECHNOLOGIES DENMARK.

24 Såmaskine, Nordsten Electronic NORDSTEN ELECTRONIC SÅMASKINE SÅMASKINE DRIFT PLEJESPORSSTYRING KG/HA DOSERINGSSTATUS HOLD TASTE SÅMASKINEFUNKTIONER STEPDOSERING MANUEL START/STOP MANUEL JUSTERING AF SPORTAL RPM VALG AF SPOR METODE METODE B METODE A SÅMASKINE INDKODNING DOSERING INDSÅNING STEP % KG REST HA REST SÅBREDDE SPORTAL ANTAL RÆKKER RÆKKER I SPOR HASTIGHEDS FØLER REDSKABSFØLER MANUEL START DISTANCE AFBRYDER STOPUR AFBRYDER OMDR. FØLER PTO FØLER SÅAKSEL FØLER CLUTCH FØLER ALARMER ALARM DOSERING ALARM HJUL SÅMASKINE DATO-UR

25 NORDSTEN ELECTRONIC SÅMASKINE Udfra grundmenuen vælges såmaskine således: Ved hjælp af piletasterne flyttes det sorte felt hen over SÅMASKINE. Når dette er gjort trykkes på VÆLG. 1. Grundmenu - valg af såmaskine. 2. Godkend valgt type eller vælg anden type. 3. Vælg type 4. Der er nu muligt at vælge mellem de viste såmaskiner. 5. Vælg såmaskinetype. 6. Godkend NB! NORDSTEN ELECTR. Anvendes kun i forbindelse med Nordsten såmaskiner med elektronisk gearkasse. Herefter ses følgende billede: Det er nu muligt at vælge mellem de viste funktioner. De vil på de efterfølgende sider blive gennemgået en for en. Opgavedrift er beskrevet under generelle funktioner i afsnit 2, sammen med de funktioner der er tilrådighed i alle programmer. Er den rigtige såmaskinetype valgt trykkes blot på funktionstasten GODKENDT.

26 SÅMASKINE DRIFT PLEJESPORSSTYRING Den første af de tre faste funkioner under såmaskine er plejesporsstyring. I displayet vises følgende billede: kørespor sportal Kørespor er det spor i marken, hvori der køres i øjeblikket (tælles 1 op hver gang såmaskinen løftes). Sportal svarer til den indkodede rytme (se INDKODNING ). Der gives en kort lyd-alarm, hver gang aktuel kørespor tælles op. Plejesporsindikation: Den anden faste funktion under såmaskine, viser grafisk på billedskærmen, om der lægges plejespor. Der udlægges ikke Plejespor Plejespor udlægges KG/HA Den tredje funktion under såmaskine er visning af dosering. Doseringen vises i kilo pr. hektar. DOSERINGSSTATUS Til venstre i displayet vises to pile, der indikerer om computeren i øjeblikket regulerer doseringen op eller ned. Forudsætningerne for korrekt visning er: 1. At der er foretaget en korrekt Indsåning. 2. At korrekt hjul omkreds og arbejdsbredde er indkodet.

27 HOLD TASTE Bruges såfremt aktuel kørespor ikke ønskes talt op. Funktionen holder den aktuelle status fast, uanset om såmaskinen løftes. Når funktionen er aktiv, blinker HOLD på billedskærmen. SÅMASKINEFUNKTIONER Nederst i billedskærmen er der ud for hver af de fire funktionstaster vist hvilke funktioner der er til rådighed ved tryk på tasten. KM/H: KG: KG REST: Hastighed i kilometer pr. time vist med 1 decimal. Hastigheden vises ud fra den føler der er valgt i indkodning. Udsået mængde i kg, målt ved hjælp af omdrejningsføler monteret på såaksel drivmotor. Kalibrering af systemet er nødvendig for korrekt visning. Foretages i INDKODNING. Antal kg tilbage i såkassen, påfyldt mængde indkodes før start i INDKODNING. Ved tryk på NÆSTE SIDE kommer de næste mulige funktioner frem: STEPDOSERING +5%: Stepdosering, forøgelse af den ønskede dosering i trin. Trinenes størrelse indkodes i INDKODNING. -5%: Stepdosering, reduktion af den ønskede dosering i trin. Trinenes størrelse er de samme som for ovenstående. NORMAL: Vises kun såfremt stepdosering er foretaget. Uanset hvor mange gange (trin) der har været trykket på enten + eller -, vendes der ved tryk på denne taste tilbage til den ønskede normaldosering. (indkodet i INDKODNING ).

28 DOSERING: Ved tryk på denne funktionstaste er det muligt direkte fra driftbilledet at foretage ændring/indkodning af den ønskede dosering (Se også DOSERING i indkodning). Ved tryk på NÆSTE SIDE kommer de næste mulige funktioner frem: MANUEL START/STOP Denne funktion anvendes hvis man ønsker at starte eller stoppe såaksel drivmotor manuelt. MANUEL START kan kun anvendes når der holdes stille, dvs. at ved første hjulimpuls skifter funktionstasten til MANUEL STOP. Manuel start kan anvendes i vanskeligt tilgængelige hjørner etc. og sikrer fuldstændig tilsåning af marken. Ved tryk på tasten roterer såaksel drivmotoren i et antal sekunder (for hver tryk på funktionstasten køres det antal sekunder er indkodet i "Indkodning", max. 20.). Ved tryk på MANUEL STOP, stoppes udsåningen øjeblikkeligt. Denne funktion kan anvendes på luftassisterede maskiner hvor korn -transportvejene er så lange at de ikke tømmes helt før skærsættet er løftet op af jorden. Efter at MANUEL STOP har været aktiveret skal redskabet hæves. MANUEL JUSTERING AF SPORTAL SPOR+1: SPOR-1: Tæller 1 frem i aktuel kørespor ved udlægning af plejespor. Tæller 1 tilbage i aktuel kørespor ved udlægning af plejespor. Ved tryk på NÆSTE SIDE kommer de sidste mulige funktioner frem:

29 RPM NB! RPM vises kun hvis dette er valgt under indkodning (luftassisterede maskiner) Viser omdrejninger pr. minut for blæser på luftassisterede såmaskiner (hvis føler er monteret). Ved tryk på RETUR TASTEN vendes tilbage til menuen for de valgbare funktioner.

30 VALG AF SPOR METODE For at imødekomme de forskellige markeders ønsker og behov mht. plejesporsstyring har LH 5000 to forskellige måder (A og B), hvorpå den kan styre plejespor. Hvilken metode der anvendes vælges under indkodning. METODE B Denne metode er den traditionelle og mest anvendte metode. Når aktuel kørespor er lig med sportal, udlægges der plejespor Eksempel på metode B ulige: Der er i det viste eksempel indkodet en rytme på 3. Der er monteret 2x2 magnetklapper eller 2 koblinger midt på maskinen. Der lægges plejespor ud når aktuel kørespor er lig med den indkodede rytme (sportal). Vær opmærksom på hvor der skal (A), og navnligt hvor der ikke skal (alle andre hjørner) tælles op på aktuel kørespor, ved de første 3 omgange, hvor der køres rundt på marken. Optællingen kan styres ved hjælp af enten HOLD tasten eller SPOR+/- tasterne.

31 Eksempel på metode B lige: Der arbejdes i det viste eksempel med en rytme (sportal) på 4. Ved denne metode kan plejesporet ikke deles over 2 kørespor. Derfor skal der først køres en gang rundt på marken med halvdelen af såmaskinen lukket. Der er monteret 2x2 magnetklapper eller 2 koblinger midt på maskinen. Der lægges plejespor ud når aktuel kørespor er lig med den indkodede rytme (sportal).vær opmærksom på hvor der skal (A), og navnligt hvor der ikke skal (alle andre hjørner) tælles op på aktuel kørespor, ved de første 4 omgange, hvor der køres rundt på marken. Optællingen kan styres ved hjælp af enten HOLD tasten eller SPOR+/- tasterne.

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere