LH Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LH 5000. Brugsanvisning"

Transkript

1 LH 5000 DK Brugsanvisning

2 FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit i denne vejledning, før De overhovedet begynder at bruge computeren. Vi har gjort vort bedste for at gøre manualen så læsevenlig som muligt, brugen af computer - udtryk er således forsøgt undgået i videst mulig udstrækning. Vi anbefaler at fjerne de afsnit i bogen, der ikke er gældende for de redskaber der anvendes p.t. Kast dog ikke disse sektioner bort, da de skal bruges når De, på et senere tidspunkt, udbygger Deres LH 5000 system med udstyr til andre redskaber. Læs først de generelle afsnit 1 og 2, tag så manualen med op i førersædet, slå tænding til og begynd at bladre Dem gennem de mange spændende nye muligheder, Deres LH 5000 giver Dem. Lær Dem blot ét program: f.eks. til et redskab der umiddelbart skal bruges - for når De har sat Dem ind i det første program, så kan De også anvende alle de andre programmer! Lad Dem ikke forvirre af de skiftende billeder og tekster på skærmen det bliver meget hurtigt en selvfølge. Giv Dem tid! Vælg fra: Undgå i begyndelsen at bruge for mange funktioner - som f.eks. Alarmer. Det kan altid gøres senere. En LH 5000 er ikke bare en Der er til stadighed nye udviklinger på vej. Deres computer version vises nederst på skærmen hver gang De starter computeren. Brug altid denne reference når/hvis De måtte få brug for at henvende Dem til Deres forhandler eller til LH Technologies Denmark. De er altid meget velkommen til at henvende Dem med spørgsmål/forslag mm. såvel vedr. Deres 5000 som det brede udsnit af maskinudrustninger, der findes, og som i øvrigt stadigt udvikles i nært samarbejde med førende maskinproducenter. Denne vejledning er opbygget således, at mange af de funktioner, der går igen i alle programmer, er beskrevet i afsnit 1 og 2, f.eks. hastighedskalibrering og opgavefunktionen. LH 5000 Version 4.16

3 VIGTIGT: Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om at manualen gennemlæses omhyggeligt. Såfremt der er spørgsmål, står vi til rådighed såvel i startfasen som senere. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgs- og leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7. Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: forstyrrelse af/fra andre elektroniktjenester og produkter som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning, manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende, funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pc-udstyr, der ikke er leveret af sælger. fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte. 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. LH Technologies Denmark hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos LH Technologies Denmark. LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej Aabybro Denmark Tel Fax Internet:

4

5 Generelt om brug GENERELT OM BRUG FASTE TASTER RETURTASTE TRAKTOR-INFO-TASTE KONTRAST HUSKETASTE HOLDTASTE SLETTETASTE BAGGRUNDSLYS TALTASTATUR

6 GENERELT OM BRUG LH 5000 er specielt udviklet med det formål at kunne betjene alle normalt anvendte redskaber i landbruget, således at én computer og dermed også én måde at betjene, via tilslutning af de fornødne følere, kan løse alle opgaver. LH 5000 menusystemet er i princippet opbygget som en bog, hvor der kan bladres frem og tilbage. Computerens funktioner er inddelt i sæt, hvor hvert sæt er skræddersyet til netop det redskab, der ønskes anvendt. De 6 funktionssæt er følgende: Sprøjte Gødningsspreder Såmaskine Ballepresser Gyllevogn Andet redskab De 6 redskabsafsnit omhandler hvert sit funktionssæt, der er specielt netop for det pågældende redskab. Hvert afsnit er igen opdelt i flere underafsnit. I "SYSTEM" kan alle følere testes under "TEST INPUT" og udgange til ventiler/aktuator m.m. under "TEST OUTPUT". Under "SYSTEM DATA" findes specielle indkodninger, som brugeren ikke har adgang til. Det ønskede sprog vælges under "SPROG". LH 5000 standard monteringssættet omfatter: Det nødvendige monteringssæt til et køretøj indeholder: Samleboks, anhængerstik, hjulføler, redskabsføler samt nødvendige smådele til monteringen. Denne udrustning tillader visning af teoretisk hastighed, areal, kørt strækning samt tidsfunktioner. Systemet er forberedt for utallige udvidelser, men disse er som regel meget afhængige af traktor- og maskintype. LH TECHNOLOGIES DENMARK tilbyder specieltilpassede monteringssæt til de fleste almindeligt kendte fabrikater og typer. Forhør derfor hos Deres forhandler eller Direkte hos LH TECHNOLOGIES DENMARK. OBS! Fold siden i afsnit 11 ud før De læser det efterfølgende.

7 FASTE TASTER RETURTASTE TRAKTOR-INFO-TASTE KONTRAST Returtasten anvendes til at blade tilbage med. Der blades én side (et skærmbillede) tilbage pr. tryk på tasten. Tasten bruges også til at godkende statusbilledet for indkodningsværdier (se STATUSBILLEDE ). Ved tryk på denne taste kan et antal vigtige traktorfunktioner kaldes frem, uanset hvilken funktion, der ellers er valgt. Traktorinfo-funktionerne er følgende: HASTIGHED HJULSLIP DIESELFORBRUG PR. TIME KØRSELSEFFEKTIVITET AREAL RESTAREAL Der vendes tilbage til foregående billede ved tryk på RETURTASTEN. Efter tryk på denne taste kan billedskærmens kontrast (lys/mørk) indstilles. Dette sikrer, at læsbarheden kan indstilles optimalt under alle forhold. NB: Ved ekstrem kulde eller varme kan det forekomme, at billedskærmen er helt blank eller helt sort. Der kan forsøges kompensering med KONTRASTTASTEN, men skærmen vil vende tilbage til normalt billede, når computeren opnår normal arbejdstemperatur. Øverst i billedet vises en tæller. Normalkontrast er Kontrast + = mørkere skærm Kontrast - = lysere skærm Ved tryk på SLETTETASTEN indstilles kontrast til normalværdi.

8 HUSKETASTE Husketasten fungerer som et bogmærke, der ved et tryk på tasten lægges ind på den side i menusystemet, der i øjeblikket er valgt, før der blades flere sider væk. Herefter kan der vendes tilbage til siden, blot ved ét tryk på tasten. OBS! Nogle indkodningsmenuer kan kun forlades ved tryk på f.eks. Beregn indstilling, i disse tilfælde kan Husketasten ikke anvendes. Husketasten kan kun anvendes indenfor et redskab af gangen. HOLDTASTE Denne taste har forskellige funktioner afhængig af det valgte redskab. Holdtaste på såmaskine. Fyldeindikator på sprøjte m.m. Starte og stoppe for udbringning af gødning. SLETTETASTE Slettetasten bruges sammen med taltasterne ved indkodning. Sletter den valgte talstørrelse. Bruges også til at nulstille impulstællerne i TESTFUNKTIONEN. BAGGRUNDSLYS Bruges til at tænde og slukke for billedskærmens baggrundslys. Det kan også gøres i KONTRASTFUNKTIONEN. TALTASTATUR Taltastaturet bruges ved indkodning.

9 Generelle funktioner GENERELLE FUNKTIONER FUNKTIONSTASTER GRUNDMENU STATUSBILLEDE TRAKTORFUNKTIONER AREALFUNKTIONER TIDSFUNKTIONER DATA/SLET HASTIGHEDS FØLER HJUL TRAKTOR HJUL REDSKAB RADAR MANUEL KALIBRERING AUTOMATISK KALIBRERING AF HJULFØLER SYSTEM TEST INPUT/OUTPUT TEST INPUT/OUTPUT, GØDNINGSSPREDER TEST INPUT/OUTPUT, SÅMASKINE DIESEL FLOWTAL KMH SIMULER GPS-SYSTEM SYSTEMDATA REDSKAB INFO FEJLMELDINGER

10 GENERELLE FUNKTIONER I dette afsnit beskrives de funktioner der altid kan vælges, uanset hvilket redskab der bruges. Under de enkelte redskabers afsnit beskrives kun de funktioner der er specielle for netop det redskab. Indkodningsværdierne, som er en forudsætning for flere af funktionerne, vil blive omtalt under de respektive redskaber, idet hvert redskab har separate indkodningsværdier. FUNKTIONSTASTER Ved hjælp af de 4 FUNKTIONSTASTER og RETURTASTEN er det muligt at bladre gennem alle computerens funktioner på en overskuelig og systematisk måde. Hver af de 4 funktionstasters øjeblikkelige funktion vises på billedskærmen umiddelbart til venstre for tasten. Efter tryk på en af tasterne kan de alle skifte til en ny funktion (se eksemplerne herunder). GRUNDMENU Det viste skærmbillede er det første i menusystemet. Ud fra dette billede foretages overordnede valg, nemlig valg af hvilket af de 6 redskabsprogrammer eller systemprogrammet, der ønskes anvendt. Valget foretages ved at flytte markøren (det mørke felt) hen over det ønskede ved hjælp af piltasterne og derefter trykke VÆLG.

11 VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! Under arbejde i ALM. DRIFT (kørsel i marken), hvor redskab og dermed følere er valgt, må De ikke blade tilbage til denne menu eller over i et andet redskab. Såfremt De forsøger at gøre dette, vil LH5000 vise MENU SKIFT IKKE TILLADT. Dette er nødvendigt for at undgå forkerte målinger. STATUSBILLEDE Hver gang et nyt redskabs DRIFTMENU vælges eller en indkodningsmenu forlades, vises automatisk statusbillede(r). Her vises alle indkodningsværdier. Kontroller og godkend alle værdierne på statusbilledet, før de går videre ved brug af RETURTASTEN. NB: Husk også før start at nulstille relevante tællere (arealtæller, litertæller, dieseltæller, etc.) i DATA/SLET, såfremt dette ønskes. Uanset hvilket redskab der vælges vil de efterfølgende funktioner kunne vælges. Nogle af funktionerne, såsom areal er naturligvis afhængige af de tilhørende indkodninger i det pågældende redskab. Under enkelte redskaber er der yderligere funktioner under f.eks. arealfunktioner. Disse specielle funktioner vil blive behandlet under det pågældende redskab. TRAKTORFUNKTIONER SLIP: Hjulslip. PTO: Omdrejninger på kraftudtag. DIST: Kørt strækning. BATT: Batterispænding. SLIP: PTO: Hjulslip i %. Forholdet mellem hastighed målt på et hjul eller kardan og hastighed målt med radar. Denne funktion er kun aktiv, såfremt radar er monteret samt tændt ( ON ) i indkodning. Omdrejninger pr. minut på kraftudtaget. Denne funktion er kun aktiv med omdrejningsføler monteret.

12 DIST: BATT: Kørt strækning målt i meter. Måles ud fra den valgte hastighedsføler. Startes og stoppes af redskabsføler eller manuelt ved tryk på DIST (vælges under indkodning). Forsyningsspændingen til computeren. AREALFUNKTIONER HA/T: Kørsels effektivitet. HA: Areal. HA REST: Restareal. HA/T: HA: Kørselseffektivitet. Hvor stort et areal, der bearbejdes med den aktuelle hastighed og det benyttede redskab (arbejdsbredde). Arealtæller. Bearbejdet areal i hektar siden nulstilling. HA REST: Restareal. Såfremt markens størrelse indkodes før start (i INDKODNING ), kan restarealet aflæses her. TIDSFUNKTIONER STOPUR: Arbejdstid i timer og minutter. SLUTTID: Arbejdets sluttid. UR: Klokken i time:min:sek. DATO: Dag:måned:år. STOP-UR: SLUT-TID: UR: DATO: Bruges til måling af tidsforbruget ved et bestemt arbejde. Stopuret stoppes og startes manuelt, eller af den valgte redskabsføler (vælges under indkodning). Hvornår det aktuelle arbejde kan forventes færdigt, beregnet ud fra den øjeblikkelige kørselseffektivitet og det indkodede restareal. Klokken vist i timer:minutter:sekunder. Klokken stilles i INDKODNING. Datoen vist i dag:måned:år. Dato stilles i INDKODNING.

13 DATA/SLET I denne funktion ligger der 3 hovedmuligheder: 1. Aflæse totaltællere (findes ikke andre steder). Aflæse triptællere 2. Slette tællere enkeltvis. 3. Slette alle triptællere samtidigt. I driftsmenuerne er det ikke muligt at se/vælge totaltællerne. Derfor er DATA/SLET det eneste sted, hvor disse kan aflæses. Ved hjælp af piltasterne kan markøren (det sorte felt) flyttes hen over præcis den tæller, som ønskes nulstillet. Nulstillingen udføres ved at trykke SLET. Trykkes SLET TRIP nulstilles alle triptællere på en gang.

14 Funktionerne er følgende: TID: TID+: HA: HA+: METER+: DIESEL+: Triptæller for forbrugt tid siden sidste nulstilling Totaltæller for forbrugt tid siden sidste nulstilling. Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT. Triptæller for bearbejdet areal siden sidste nulstilling. Totaltæller for bearbejdet areal siden sidste nulstilling. Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT. Tilbagelagt strækning i meter siden sidste nulstilling. Slettes som totaltæller Dieselforbrug siden sidste nulstilling. Slettes som totaltæller Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT. (MÆNGDE): Triptæller for forbrug af enten KG, LITER eller TON/M3 siden sidste nulstilling. (MÆNGDE+): Totaltæller for forbrug af enten KG, LITER eller TON/M3 siden sidste nulstilling. Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT.

15 HASTIGHEDS FØLER I hvert program i LH 5000 version 4, er der 3 muligheder hvad angår hastighedsføler. HJUL TRAKTOR HJUL REDSKAB (Hjul sprøjte, Hjul spreder, etc.) RADAR Den bedste hjulføler for netop det redskab, der bruges bliver beskrevet i de enkelte redskabsafsnit, men fremgangsmåde for kalibrering er næsten ens. HJUL TRAKTOR Afhængig af hvilken traktor der anvendes, kan hastighedssignalet komme fra en føler indbygget i gearkasse, fra en føler monteret ved kardan eller fra en føler monteret ved et af hjulene. Da den tilbagelagte strækning pr. impuls, ved f.eks. følere monteret i gearkasse, kan være meget lille, indkodes den tilbagelagte strækning pr. impuls i centimeter med tre decimaler. Tryk på funktionstasten HJULTRAKTOR, derved vælges, at det er traktorens hjulføler, der måles fra, dette vises øverst i billedskærmen sammen med den strækning, der tilbagelægges pr. impuls. LH 5000 er forsynet med en automatisk hastighedskalibrering, der skal anvendes ved indbyggede følere og kardanfølere. Den kan også anvendes ved almindelige hjulfølere, såfremt den tilbagelagte strækning pr. impuls ikke overstiger 100 cm. (hjulomkreds divideret med antal magneter). Er den tilbagelagte strækning pr. impuls større end 100 cm skal den manuelle kalibrering anvendes (monter. evt. flere magneter på hjulet så den automatiske kalibrering kan anvendes). HJUL REDSKAB På visse redskaber er der monteret hjulføler, der afgiver en passende mængde impulser for at autodosering med LH 5000 fungerer optimalt. Hvor det er angivet i afsnittet for de enkelte redskaber, bør denne føler anvendes. Kalibrering af hjul redskab er næsten den samme som for hjul traktor, der skal blot vælges HJUL REDSKAB (HJUL SPRØJTE, HJUL SPREDER o.s.v.). Fremgangsmåde for hastighedskalibrering følger: RADAR Er der monteret radar trykkes på funktionstasten RADAR, derved vælges, at det er traktorens radar, der måles fra. Dette vises øverst i billedskærmen sammen med det antal impulser radaren afgiver pr. meter. Afhængig af radartype vil antal impulser pr. meter være forskellig, typiske værdier er 100 eller 130. Radarens vinkel i forhold til marken vil påvirke antal impulser pr. meter, det kan defor anbefales at bruge den automatiske kalibrering. VIGTIGT: Ved arbejde i dækkende afgrøder, der kan bølge for vinden, bør radar slås fra. Ellers kan der opstå fejl i hastighedmålingen. Kalibrering af radar foregår som beskrevet for hjul traktor:

16 MANUEL KALIBRERING 1. Der foretages afmærkning på marken og på dækket. 2. Der køres nøjagtig 10 omgange med hjulet (husk at tælle omgange på det hjul, hvorpå magneten er monteret). 3. Der afmærkes igen på marken. 4. Afstanden mellem de to afmærkninger opmåles (centimeter) divideres med antal hjulomgange og antal magneter monteret på hjulet. Resultatet er den tilbagelagte strækning pr. impuls, der indkodes i centimeter med tre decimaler. Eksempel: Afstand mellem de to afmærkninger på marken er 50,00 meter (5000 centimeter). Der er kørt 10 omgange med hjulet. Der er monteret 4 magneter (afstanden ml. afmærkningerne på marken i cm) 10 (Hjulomgange) x 4 (Magneter) = 125,000 cm (kørt strækning pr. impuls). Den fundne værdi indkodes således: Tryk på funktionstasten KALIBRER Den fundne værdi kan nu indkodes direkte med taltastaturet. Ønskes den indkodede værdi slettet trykkes på C tasten.

17 AUTOMATISK KALIBRERING AF HJULFØLER Ønsker man at anvende den automatiske kalibrering, gøres følgende: 1. Opmål en strækning på 100 meter og kør frem til startmærket. 2. Tryk på funktionstasten KALIBRER á 2 gange, hvorved følgende skærmbilleder vises: 3. Kør de 100 meter og stop nøjagtig ved stopmærket. 4. Såfremt computeren har fået impulser nok (over 100 på 100 meter) blinker funktionstasten BEREGN HJUL. Tryk på denne taste og kalibreringen er afsluttet. Den beregnede værdi vises øverst på billedskærmen.

18 SYSTEM I denne funktion kan bl.a. ind- og udgange testes. Efter tryk på funktionstasten VÆLG, vises følgende valg muligheder.

19 TEST INPUT: Test af alle indgange for det enkelte redskab (følere). Se beskrivelse senere i dette afsnit. TEST OUTPUT: Test af alle udgange for det enkelte redskab, f.eks. motorventil eller lign. Se beskrivelse senere i dette afsnit. SPROG: DIESEL FLOWTAL: KMH SIMULER: GPS SYSTEM: SYSTEM DATA: REDSKAB INFO: Her vælges det ønskede sprog. Her indkodes flowtal for dieselflowmåleren (ekstraudstyr). Da dieselmængde pr. impuls vil være afhængig af den monterede dieselflowmåler type, er det nødvendig at indkode et kalibreringstal for dieselflowmåleren. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. TEST INPUT/OUTPUT Anvend test input/output, hvis der f.eks. er mistanke om at en føler er defekt. Under hver input betegnelse (F.eks. radar), er der i venstre side af billedskærmen en tæller, der registrerer det antal gange den pågældende indgang har været aktiveret (tælleren nulstilles automatisk hver gang TEST INPUT forlades, eller der trykke på C tasten). I højre side vises den øjeblikkelig status på indgangen (HI/LO). Der bladres mellem de enkelte skærmbilleder ved tryk på funktionstasten NÆSTE SIDE (i alt 4 sider). Under TEST OUTPUT kan de enkelte udgange testes. Øverst i billedskærmen vises status på enkelte udgange når funktionstasterne aktiveres:

20 RADAR: PTO: HJUL TRAKTOR: DIESEL: REDSKAB: Signal fra radar når der køres langsomt frem. Signal fra PTO føler når aksel drejer. Signal fra hjulføler når der køres langsomt frem. Signal fra dieselmåler når der forbruges diesel. Signal ved løftet redskab, fra liftkontakt eller føler monteret på liftarm. BOM SEKTION OK/FEJL: Her vises en af følgende 2 tilstande: OK FEJL Ved korrekt tilsluttet bominterface Når der ingen bominterface er tilsluttet eller der er fejl på systemet.

21 TEST INPUT/OUTPUT, SÅMASKINE TEST INPUT ANDEN TYPE NORDSTEN ANH 1: ANH 2: ANH 4: ANH 7: Signal fra omdrejningsføler monteret på såakselen. Signal fra omdrejningsføler monteret på plejesporskoblinger. Når såakselen roterer langsomt skifter status mellem HI og LO og antal impulser registreres i tælleren. Roteres såakslen hurtigt skifter status til LO. Signal fra niveauføler monteret i såkasse (tom tank). Signal fra redskabsføler monteret på såmaskine (f.eks. markørsystem eller når maskine hæves). Signal fra omdrejningsføler monteret på såakselen. Signal fra omdrejningsføler monteret på såaksel drivmotor. Signal fra hjulføler monteret på såmaskinen. Signal fra redskabsføler monteret på såmaskinen. ANH 8: Anvendes ikke. Signal fra omdrejningsføler monteret på blæser eller venstre kobling(afhængig af maskintype). ANH 15: Anvendes ikke. Signal fra niveauføler monteret i såkasse (tom tank). ANH: 16: Anvendes ikke. Signal fra omdrejningsføler monteret på højre kobling. BOM 1-12: Anvendes ikke. Anvendes ikke. TEST OUTPUT OUT 1: Motor+ signal når der skal lægges plejespor. Signal der styrer plejesporsudlægning (trykkes der på funktionstasten OUT 1 udlægges der plejespor). OUT 2: Anvendes ikke. Signal der styrer omdrejningshastigheden på såaksel drivmotor (trykkes på funktionstasten OUT 2 kører såaksel drivmotor). OUT 3: Anvendes ikke. Anvendes ikke. OUT 4: Anvendes ikke. Anvendes ikke. POT 1-2 Anvendes ikke. Anvendes ikke.

22 Diesel flowtal Kalibreringstallet for dieselflowmåleren findes således: Dieselflowtal = 0,001 milliliter pr. impuls. Eksempel 1: Af dieselflowmålerens specifikationer fremgår, at for hver milliliter brændstof afgives 1 impuls. Dieselflowtal = 1 ml 0,001 ml = 1000 Eksempel 2: Af dieselflowmålerens specifikationer fremgår, at for hver 5 milliliter brændstof afgives 1 impuls. KMH SIMULER Dieselflowtal = 5 ml 0,001 ml = 5000 Med funktionen KMH SIMULER er det muligt at simulere hastighed for de enkelte redskaber, hvilket kan anvendes til indkøring eller afprøvning af bl.a. autodosering, etc. For at anvende funktionen gøres følgende: Sæt KMH SIMULER ON og vælg driftmenuen for det redskab, der ønskes afprøvet. Den ønskede hastighed kan nu indkodes via taltastaturet. Bemærk! KMH simulering kan ikke anvendes såfremt RADAR er valgt som hastighedsføler. Annullering af KMH SIMULER kan gøres på to måder: 1: Kør fremad med maskinen så hjulføler afgiver impulser, herved annulleres KMH SIMULER automatisk. 2: Indkod via taltastaturet en simuleret hastighed på 0, efter 8 sekunder er det muligt at vælge System, hvor KMH SIMULER sættes til OFF. GPS-SYSTEM Her vælges der om evt. DGPS funktioner er til rådighed (vises kun såfremt LH 5000 er en DGPS version). SYSTEMDATA Systemindstillinger der ikke er til rådighed for bruger.

23 REDSKAB INFO Total tid og areal LH 5000 har været i drift for de redskaber, der vises. Tid- og areal- registrering sker kun såfremt areal optælles. TÆLLER OVER XX viser den tid samt det areal man har kørt over med den af redskabsfabrikanten fastsatte max. hastighed. FEJLMELDINGER LH 5000 har indbygget følgende generelle fejlmeldinger: 1: Alarm batt. Når forsyningsspændingen til computeren bliver mindre end 10 volt. Denne fejlmelding fjernes først, når forsyningsspændingen igen er over 10 volt. 2: Alarm udgang såfremt der er kortslutning på kablet til en styrende enhed (koblinger, motor, etc.). Denne fejlmelding forsvinder først, når kortslutningen er fjernet. 3: Alarm datafejl såfremt der opstår fejl i lagring af data (indkodningsværdier og opmålte værdier). Ved at trykke på RETURTASTEN kan fejlmeldingen fjernes. Kontroller herefter alle indkodningsværdier. Kommer fejlmeldingen igen gentagne gange, skal computeren sendes til eftersyn. 4: Aktuator fejl -med styring på gødningsspreder. Forkert opkoblet aktuator eller fejl på aktuatoren. Kontroller opmontering af aktuator, ved forsat fejl kontakt LH TECHNOLOGIES DENMARK.

24 Såmaskine, Nordsten Electronic NORDSTEN ELECTRONIC SÅMASKINE SÅMASKINE DRIFT PLEJESPORSSTYRING KG/HA DOSERINGSSTATUS HOLD TASTE SÅMASKINEFUNKTIONER STEPDOSERING MANUEL START/STOP MANUEL JUSTERING AF SPORTAL RPM VALG AF SPOR METODE METODE B METODE A SÅMASKINE INDKODNING DOSERING INDSÅNING STEP % KG REST HA REST SÅBREDDE SPORTAL ANTAL RÆKKER RÆKKER I SPOR HASTIGHEDS FØLER REDSKABSFØLER MANUEL START DISTANCE AFBRYDER STOPUR AFBRYDER OMDR. FØLER PTO FØLER SÅAKSEL FØLER CLUTCH FØLER ALARMER ALARM DOSERING ALARM HJUL SÅMASKINE DATO-UR

25 NORDSTEN ELECTRONIC SÅMASKINE Udfra grundmenuen vælges såmaskine således: Ved hjælp af piletasterne flyttes det sorte felt hen over SÅMASKINE. Når dette er gjort trykkes på VÆLG. 1. Grundmenu - valg af såmaskine. 2. Godkend valgt type eller vælg anden type. 3. Vælg type 4. Der er nu muligt at vælge mellem de viste såmaskiner. 5. Vælg såmaskinetype. 6. Godkend NB! NORDSTEN ELECTR. Anvendes kun i forbindelse med Nordsten såmaskiner med elektronisk gearkasse. Herefter ses følgende billede: Det er nu muligt at vælge mellem de viste funktioner. De vil på de efterfølgende sider blive gennemgået en for en. Opgavedrift er beskrevet under generelle funktioner i afsnit 2, sammen med de funktioner der er tilrådighed i alle programmer. Er den rigtige såmaskinetype valgt trykkes blot på funktionstasten GODKENDT.

26 SÅMASKINE DRIFT PLEJESPORSSTYRING Den første af de tre faste funkioner under såmaskine er plejesporsstyring. I displayet vises følgende billede: kørespor sportal Kørespor er det spor i marken, hvori der køres i øjeblikket (tælles 1 op hver gang såmaskinen løftes). Sportal svarer til den indkodede rytme (se INDKODNING ). Der gives en kort lyd-alarm, hver gang aktuel kørespor tælles op. Plejesporsindikation: Den anden faste funktion under såmaskine, viser grafisk på billedskærmen, om der lægges plejespor. Der udlægges ikke Plejespor Plejespor udlægges KG/HA Den tredje funktion under såmaskine er visning af dosering. Doseringen vises i kilo pr. hektar. DOSERINGSSTATUS Til venstre i displayet vises to pile, der indikerer om computeren i øjeblikket regulerer doseringen op eller ned. Forudsætningerne for korrekt visning er: 1. At der er foretaget en korrekt Indsåning. 2. At korrekt hjul omkreds og arbejdsbredde er indkodet.

27 HOLD TASTE Bruges såfremt aktuel kørespor ikke ønskes talt op. Funktionen holder den aktuelle status fast, uanset om såmaskinen løftes. Når funktionen er aktiv, blinker HOLD på billedskærmen. SÅMASKINEFUNKTIONER Nederst i billedskærmen er der ud for hver af de fire funktionstaster vist hvilke funktioner der er til rådighed ved tryk på tasten. KM/H: KG: KG REST: Hastighed i kilometer pr. time vist med 1 decimal. Hastigheden vises ud fra den føler der er valgt i indkodning. Udsået mængde i kg, målt ved hjælp af omdrejningsføler monteret på såaksel drivmotor. Kalibrering af systemet er nødvendig for korrekt visning. Foretages i INDKODNING. Antal kg tilbage i såkassen, påfyldt mængde indkodes før start i INDKODNING. Ved tryk på NÆSTE SIDE kommer de næste mulige funktioner frem: STEPDOSERING +5%: Stepdosering, forøgelse af den ønskede dosering i trin. Trinenes størrelse indkodes i INDKODNING. -5%: Stepdosering, reduktion af den ønskede dosering i trin. Trinenes størrelse er de samme som for ovenstående. NORMAL: Vises kun såfremt stepdosering er foretaget. Uanset hvor mange gange (trin) der har været trykket på enten + eller -, vendes der ved tryk på denne taste tilbage til den ønskede normaldosering. (indkodet i INDKODNING ).

28 DOSERING: Ved tryk på denne funktionstaste er det muligt direkte fra driftbilledet at foretage ændring/indkodning af den ønskede dosering (Se også DOSERING i indkodning). Ved tryk på NÆSTE SIDE kommer de næste mulige funktioner frem: MANUEL START/STOP Denne funktion anvendes hvis man ønsker at starte eller stoppe såaksel drivmotor manuelt. MANUEL START kan kun anvendes når der holdes stille, dvs. at ved første hjulimpuls skifter funktionstasten til MANUEL STOP. Manuel start kan anvendes i vanskeligt tilgængelige hjørner etc. og sikrer fuldstændig tilsåning af marken. Ved tryk på tasten roterer såaksel drivmotoren i et antal sekunder (for hver tryk på funktionstasten køres det antal sekunder er indkodet i "Indkodning", max. 20.). Ved tryk på MANUEL STOP, stoppes udsåningen øjeblikkeligt. Denne funktion kan anvendes på luftassisterede maskiner hvor korn -transportvejene er så lange at de ikke tømmes helt før skærsættet er løftet op af jorden. Efter at MANUEL STOP har været aktiveret skal redskabet hæves. MANUEL JUSTERING AF SPORTAL SPOR+1: SPOR-1: Tæller 1 frem i aktuel kørespor ved udlægning af plejespor. Tæller 1 tilbage i aktuel kørespor ved udlægning af plejespor. Ved tryk på NÆSTE SIDE kommer de sidste mulige funktioner frem:

29 RPM NB! RPM vises kun hvis dette er valgt under indkodning (luftassisterede maskiner) Viser omdrejninger pr. minut for blæser på luftassisterede såmaskiner (hvis føler er monteret). Ved tryk på RETUR TASTEN vendes tilbage til menuen for de valgbare funktioner.

30 VALG AF SPOR METODE For at imødekomme de forskellige markeders ønsker og behov mht. plejesporsstyring har LH 5000 to forskellige måder (A og B), hvorpå den kan styre plejespor. Hvilken metode der anvendes vælges under indkodning. METODE B Denne metode er den traditionelle og mest anvendte metode. Når aktuel kørespor er lig med sportal, udlægges der plejespor Eksempel på metode B ulige: Der er i det viste eksempel indkodet en rytme på 3. Der er monteret 2x2 magnetklapper eller 2 koblinger midt på maskinen. Der lægges plejespor ud når aktuel kørespor er lig med den indkodede rytme (sportal). Vær opmærksom på hvor der skal (A), og navnligt hvor der ikke skal (alle andre hjørner) tælles op på aktuel kørespor, ved de første 3 omgange, hvor der køres rundt på marken. Optællingen kan styres ved hjælp af enten HOLD tasten eller SPOR+/- tasterne.

31 Eksempel på metode B lige: Der arbejdes i det viste eksempel med en rytme (sportal) på 4. Ved denne metode kan plejesporet ikke deles over 2 kørespor. Derfor skal der først køres en gang rundt på marken med halvdelen af såmaskinen lukket. Der er monteret 2x2 magnetklapper eller 2 koblinger midt på maskinen. Der lægges plejespor ud når aktuel kørespor er lig med den indkodede rytme (sportal).vær opmærksom på hvor der skal (A), og navnligt hvor der ikke skal (alle andre hjørner) tælles op på aktuel kørespor, ved de første 4 omgange, hvor der køres rundt på marken. Optællingen kan styres ved hjælp af enten HOLD tasten eller SPOR+/- tasterne.

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning: Indsåning: Daglig brug: - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget.

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. Kvik-manual Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2013-06-12 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Manual til Trådløst Sirene m. flash

Manual til Trådløst Sirene m. flash Manual til Trådløst Sirene m. flash Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indkodning af indendørs trådløs sirene... 4 Indkodning i Miracas DK080 alarmer... 4 Indkodning i Miracas PRO DK180 alarmer... 5 Indkodning

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark Konstant Regn 7 Brugsanvisning Version 4.5. 1 1-04. Funktioner: Hastighedsregulering For og eftervanding Total vandingstid Længde af slangen Aktuel hastighed Batteri volt Laderegulator Tryksensor Stopsensor

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere