LH Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LH 5000. Brugsanvisning"

Transkript

1 LH 5000 DK Brugsanvisning

2 FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit i denne vejledning, før De overhovedet begynder at bruge computeren. Vi har gjort vort bedste for at gøre manualen så læsevenlig som muligt, brugen af computer - udtryk er således forsøgt undgået i videst mulig udstrækning. Vi anbefaler at fjerne de afsnit i bogen, der ikke er gældende for de redskaber der anvendes p.t. Kast dog ikke disse sektioner bort, da de skal bruges når De, på et senere tidspunkt, udbygger Deres LH 5000 system med udstyr til andre redskaber. Læs først de generelle afsnit 1 og 2, tag så manualen med op i førersædet, slå tænding til og begynd at bladre Dem gennem de mange spændende nye muligheder, Deres LH 5000 giver Dem. Lær Dem blot ét program: f.eks. til et redskab der umiddelbart skal bruges - for når De har sat Dem ind i det første program, så kan De også anvende alle de andre programmer! Lad Dem ikke forvirre af de skiftende billeder og tekster på skærmen det bliver meget hurtigt en selvfølge. Giv Dem tid! Vælg fra: Undgå i begyndelsen at bruge for mange funktioner - som f.eks. Alarmer. Det kan altid gøres senere. En LH 5000 er ikke bare en Der er til stadighed nye udviklinger på vej. Deres computer version vises nederst på skærmen hver gang De starter computeren. Brug altid denne reference når/hvis De måtte få brug for at henvende Dem til Deres forhandler eller til LH Technologies Denmark. De er altid meget velkommen til at henvende Dem med spørgsmål/forslag mm. såvel vedr. Deres 5000 som det brede udsnit af maskinudrustninger, der findes, og som i øvrigt stadigt udvikles i nært samarbejde med førende maskinproducenter. Denne vejledning er opbygget således, at mange af de funktioner, der går igen i alle programmer, er beskrevet i afsnit 1 og 2, f.eks. hastighedskalibrering og opgavefunktionen. LH 5000 Version 4.16

3 VIGTIGT: Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om at manualen gennemlæses omhyggeligt. Såfremt der er spørgsmål, står vi til rådighed såvel i startfasen som senere. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgs- og leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7. Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: forstyrrelse af/fra andre elektroniktjenester og produkter som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning, manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende, funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pc-udstyr, der ikke er leveret af sælger. fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte. 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. LH Technologies Denmark hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos LH Technologies Denmark. LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej Aabybro Denmark Tel Fax Internet:

4

5 Generelt om brug GENERELT OM BRUG FASTE TASTER RETURTASTE TRAKTOR-INFO-TASTE KONTRAST HUSKETASTE HOLDTASTE SLETTETASTE BAGGRUNDSLYS TALTASTATUR

6 GENERELT OM BRUG LH 5000 er specielt udviklet med det formål at kunne betjene alle normalt anvendte redskaber i landbruget, således at én computer og dermed også én måde at betjene, via tilslutning af de fornødne følere, kan løse alle opgaver. LH 5000 menusystemet er i princippet opbygget som en bog, hvor der kan bladres frem og tilbage. Computerens funktioner er inddelt i sæt, hvor hvert sæt er skræddersyet til netop det redskab, der ønskes anvendt. De 6 funktionssæt er følgende: Sprøjte Gødningsspreder Såmaskine Ballepresser Gyllevogn Andet redskab De 6 redskabsafsnit omhandler hvert sit funktionssæt, der er specielt netop for det pågældende redskab. Hvert afsnit er igen opdelt i flere underafsnit. I "SYSTEM" kan alle følere testes under "TEST INPUT" og udgange til ventiler/aktuator m.m. under "TEST OUTPUT". Under "SYSTEM DATA" findes specielle indkodninger, som brugeren ikke har adgang til. Det ønskede sprog vælges under "SPROG". LH 5000 standard monteringssættet omfatter: Det nødvendige monteringssæt til et køretøj indeholder: Samleboks, anhængerstik, hjulføler, redskabsføler samt nødvendige smådele til monteringen. Denne udrustning tillader visning af teoretisk hastighed, areal, kørt strækning samt tidsfunktioner. Systemet er forberedt for utallige udvidelser, men disse er som regel meget afhængige af traktor- og maskintype. LH TECHNOLOGIES DENMARK tilbyder specieltilpassede monteringssæt til de fleste almindeligt kendte fabrikater og typer. Forhør derfor hos Deres forhandler eller Direkte hos LH TECHNOLOGIES DENMARK. OBS! Fold siden i afsnit 11 ud før De læser det efterfølgende.

7 FASTE TASTER RETURTASTE TRAKTOR-INFO-TASTE KONTRAST Returtasten anvendes til at blade tilbage med. Der blades én side (et skærmbillede) tilbage pr. tryk på tasten. Tasten bruges også til at godkende statusbilledet for indkodningsværdier (se STATUSBILLEDE ). Ved tryk på denne taste kan et antal vigtige traktorfunktioner kaldes frem, uanset hvilken funktion, der ellers er valgt. Traktorinfo-funktionerne er følgende: HASTIGHED HJULSLIP DIESELFORBRUG PR. TIME KØRSELSEFFEKTIVITET AREAL RESTAREAL Der vendes tilbage til foregående billede ved tryk på RETURTASTEN. Efter tryk på denne taste kan billedskærmens kontrast (lys/mørk) indstilles. Dette sikrer, at læsbarheden kan indstilles optimalt under alle forhold. NB: Ved ekstrem kulde eller varme kan det forekomme, at billedskærmen er helt blank eller helt sort. Der kan forsøges kompensering med KONTRASTTASTEN, men skærmen vil vende tilbage til normalt billede, når computeren opnår normal arbejdstemperatur. Øverst i billedet vises en tæller. Normalkontrast er Kontrast + = mørkere skærm Kontrast - = lysere skærm Ved tryk på SLETTETASTEN indstilles kontrast til normalværdi.

8 HUSKETASTE Husketasten fungerer som et bogmærke, der ved et tryk på tasten lægges ind på den side i menusystemet, der i øjeblikket er valgt, før der blades flere sider væk. Herefter kan der vendes tilbage til siden, blot ved ét tryk på tasten. OBS! Nogle indkodningsmenuer kan kun forlades ved tryk på f.eks. Beregn indstilling, i disse tilfælde kan Husketasten ikke anvendes. Husketasten kan kun anvendes indenfor et redskab af gangen. HOLDTASTE Denne taste har forskellige funktioner afhængig af det valgte redskab. Holdtaste på såmaskine. Fyldeindikator på sprøjte m.m. Starte og stoppe for udbringning af gødning. SLETTETASTE Slettetasten bruges sammen med taltasterne ved indkodning. Sletter den valgte talstørrelse. Bruges også til at nulstille impulstællerne i TESTFUNKTIONEN. BAGGRUNDSLYS Bruges til at tænde og slukke for billedskærmens baggrundslys. Det kan også gøres i KONTRASTFUNKTIONEN. TALTASTATUR Taltastaturet bruges ved indkodning.

9 Generelle funktioner GENERELLE FUNKTIONER FUNKTIONSTASTER GRUNDMENU STATUSBILLEDE TRAKTORFUNKTIONER AREALFUNKTIONER TIDSFUNKTIONER DATA/SLET HASTIGHEDS FØLER HJUL TRAKTOR HJUL REDSKAB RADAR MANUEL KALIBRERING AUTOMATISK KALIBRERING AF HJULFØLER SYSTEM TEST INPUT/OUTPUT TEST INPUT/OUTPUT, GØDNINGSSPREDER TEST INPUT/OUTPUT, SÅMASKINE DIESEL FLOWTAL KMH SIMULER GPS-SYSTEM SYSTEMDATA REDSKAB INFO FEJLMELDINGER

10 GENERELLE FUNKTIONER I dette afsnit beskrives de funktioner der altid kan vælges, uanset hvilket redskab der bruges. Under de enkelte redskabers afsnit beskrives kun de funktioner der er specielle for netop det redskab. Indkodningsværdierne, som er en forudsætning for flere af funktionerne, vil blive omtalt under de respektive redskaber, idet hvert redskab har separate indkodningsværdier. FUNKTIONSTASTER Ved hjælp af de 4 FUNKTIONSTASTER og RETURTASTEN er det muligt at bladre gennem alle computerens funktioner på en overskuelig og systematisk måde. Hver af de 4 funktionstasters øjeblikkelige funktion vises på billedskærmen umiddelbart til venstre for tasten. Efter tryk på en af tasterne kan de alle skifte til en ny funktion (se eksemplerne herunder). GRUNDMENU Det viste skærmbillede er det første i menusystemet. Ud fra dette billede foretages overordnede valg, nemlig valg af hvilket af de 6 redskabsprogrammer eller systemprogrammet, der ønskes anvendt. Valget foretages ved at flytte markøren (det mørke felt) hen over det ønskede ved hjælp af piltasterne og derefter trykke VÆLG.

11 VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! Under arbejde i ALM. DRIFT (kørsel i marken), hvor redskab og dermed følere er valgt, må De ikke blade tilbage til denne menu eller over i et andet redskab. Såfremt De forsøger at gøre dette, vil LH5000 vise MENU SKIFT IKKE TILLADT. Dette er nødvendigt for at undgå forkerte målinger. STATUSBILLEDE Hver gang et nyt redskabs DRIFTMENU vælges eller en indkodningsmenu forlades, vises automatisk statusbillede(r). Her vises alle indkodningsværdier. Kontroller og godkend alle værdierne på statusbilledet, før de går videre ved brug af RETURTASTEN. NB: Husk også før start at nulstille relevante tællere (arealtæller, litertæller, dieseltæller, etc.) i DATA/SLET, såfremt dette ønskes. Uanset hvilket redskab der vælges vil de efterfølgende funktioner kunne vælges. Nogle af funktionerne, såsom areal er naturligvis afhængige af de tilhørende indkodninger i det pågældende redskab. Under enkelte redskaber er der yderligere funktioner under f.eks. arealfunktioner. Disse specielle funktioner vil blive behandlet under det pågældende redskab. TRAKTORFUNKTIONER SLIP: Hjulslip. PTO: Omdrejninger på kraftudtag. DIST: Kørt strækning. BATT: Batterispænding. SLIP: PTO: Hjulslip i %. Forholdet mellem hastighed målt på et hjul eller kardan og hastighed målt med radar. Denne funktion er kun aktiv, såfremt radar er monteret samt tændt ( ON ) i indkodning. Omdrejninger pr. minut på kraftudtaget. Denne funktion er kun aktiv med omdrejningsføler monteret.

12 DIST: BATT: Kørt strækning målt i meter. Måles ud fra den valgte hastighedsføler. Startes og stoppes af redskabsføler eller manuelt ved tryk på DIST (vælges under indkodning). Forsyningsspændingen til computeren. AREALFUNKTIONER HA/T: Kørsels effektivitet. HA: Areal. HA REST: Restareal. HA/T: HA: Kørselseffektivitet. Hvor stort et areal, der bearbejdes med den aktuelle hastighed og det benyttede redskab (arbejdsbredde). Arealtæller. Bearbejdet areal i hektar siden nulstilling. HA REST: Restareal. Såfremt markens størrelse indkodes før start (i INDKODNING ), kan restarealet aflæses her. TIDSFUNKTIONER STOPUR: Arbejdstid i timer og minutter. SLUTTID: Arbejdets sluttid. UR: Klokken i time:min:sek. DATO: Dag:måned:år. STOP-UR: SLUT-TID: UR: DATO: Bruges til måling af tidsforbruget ved et bestemt arbejde. Stopuret stoppes og startes manuelt, eller af den valgte redskabsføler (vælges under indkodning). Hvornår det aktuelle arbejde kan forventes færdigt, beregnet ud fra den øjeblikkelige kørselseffektivitet og det indkodede restareal. Klokken vist i timer:minutter:sekunder. Klokken stilles i INDKODNING. Datoen vist i dag:måned:år. Dato stilles i INDKODNING.

13 DATA/SLET I denne funktion ligger der 3 hovedmuligheder: 1. Aflæse totaltællere (findes ikke andre steder). Aflæse triptællere 2. Slette tællere enkeltvis. 3. Slette alle triptællere samtidigt. I driftsmenuerne er det ikke muligt at se/vælge totaltællerne. Derfor er DATA/SLET det eneste sted, hvor disse kan aflæses. Ved hjælp af piltasterne kan markøren (det sorte felt) flyttes hen over præcis den tæller, som ønskes nulstillet. Nulstillingen udføres ved at trykke SLET. Trykkes SLET TRIP nulstilles alle triptællere på en gang.

14 Funktionerne er følgende: TID: TID+: HA: HA+: METER+: DIESEL+: Triptæller for forbrugt tid siden sidste nulstilling Totaltæller for forbrugt tid siden sidste nulstilling. Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT. Triptæller for bearbejdet areal siden sidste nulstilling. Totaltæller for bearbejdet areal siden sidste nulstilling. Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT. Tilbagelagt strækning i meter siden sidste nulstilling. Slettes som totaltæller Dieselforbrug siden sidste nulstilling. Slettes som totaltæller Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT. (MÆNGDE): Triptæller for forbrug af enten KG, LITER eller TON/M3 siden sidste nulstilling. (MÆNGDE+): Totaltæller for forbrug af enten KG, LITER eller TON/M3 siden sidste nulstilling. Bemærk: Denne tæller findes kun i DATA/SLET og kan ikke vælges i DRIFT.

15 HASTIGHEDS FØLER I hvert program i LH 5000 version 4, er der 3 muligheder hvad angår hastighedsføler. HJUL TRAKTOR HJUL REDSKAB (Hjul sprøjte, Hjul spreder, etc.) RADAR Den bedste hjulføler for netop det redskab, der bruges bliver beskrevet i de enkelte redskabsafsnit, men fremgangsmåde for kalibrering er næsten ens. HJUL TRAKTOR Afhængig af hvilken traktor der anvendes, kan hastighedssignalet komme fra en føler indbygget i gearkasse, fra en føler monteret ved kardan eller fra en føler monteret ved et af hjulene. Da den tilbagelagte strækning pr. impuls, ved f.eks. følere monteret i gearkasse, kan være meget lille, indkodes den tilbagelagte strækning pr. impuls i centimeter med tre decimaler. Tryk på funktionstasten HJULTRAKTOR, derved vælges, at det er traktorens hjulføler, der måles fra, dette vises øverst i billedskærmen sammen med den strækning, der tilbagelægges pr. impuls. LH 5000 er forsynet med en automatisk hastighedskalibrering, der skal anvendes ved indbyggede følere og kardanfølere. Den kan også anvendes ved almindelige hjulfølere, såfremt den tilbagelagte strækning pr. impuls ikke overstiger 100 cm. (hjulomkreds divideret med antal magneter). Er den tilbagelagte strækning pr. impuls større end 100 cm skal den manuelle kalibrering anvendes (monter. evt. flere magneter på hjulet så den automatiske kalibrering kan anvendes). HJUL REDSKAB På visse redskaber er der monteret hjulføler, der afgiver en passende mængde impulser for at autodosering med LH 5000 fungerer optimalt. Hvor det er angivet i afsnittet for de enkelte redskaber, bør denne føler anvendes. Kalibrering af hjul redskab er næsten den samme som for hjul traktor, der skal blot vælges HJUL REDSKAB (HJUL SPRØJTE, HJUL SPREDER o.s.v.). Fremgangsmåde for hastighedskalibrering følger: RADAR Er der monteret radar trykkes på funktionstasten RADAR, derved vælges, at det er traktorens radar, der måles fra. Dette vises øverst i billedskærmen sammen med det antal impulser radaren afgiver pr. meter. Afhængig af radartype vil antal impulser pr. meter være forskellig, typiske værdier er 100 eller 130. Radarens vinkel i forhold til marken vil påvirke antal impulser pr. meter, det kan defor anbefales at bruge den automatiske kalibrering. VIGTIGT: Ved arbejde i dækkende afgrøder, der kan bølge for vinden, bør radar slås fra. Ellers kan der opstå fejl i hastighedmålingen. Kalibrering af radar foregår som beskrevet for hjul traktor:

16 MANUEL KALIBRERING 1. Der foretages afmærkning på marken og på dækket. 2. Der køres nøjagtig 10 omgange med hjulet (husk at tælle omgange på det hjul, hvorpå magneten er monteret). 3. Der afmærkes igen på marken. 4. Afstanden mellem de to afmærkninger opmåles (centimeter) divideres med antal hjulomgange og antal magneter monteret på hjulet. Resultatet er den tilbagelagte strækning pr. impuls, der indkodes i centimeter med tre decimaler. Eksempel: Afstand mellem de to afmærkninger på marken er 50,00 meter (5000 centimeter). Der er kørt 10 omgange med hjulet. Der er monteret 4 magneter (afstanden ml. afmærkningerne på marken i cm) 10 (Hjulomgange) x 4 (Magneter) = 125,000 cm (kørt strækning pr. impuls). Den fundne værdi indkodes således: Tryk på funktionstasten KALIBRER Den fundne værdi kan nu indkodes direkte med taltastaturet. Ønskes den indkodede værdi slettet trykkes på C tasten.

17 AUTOMATISK KALIBRERING AF HJULFØLER Ønsker man at anvende den automatiske kalibrering, gøres følgende: 1. Opmål en strækning på 100 meter og kør frem til startmærket. 2. Tryk på funktionstasten KALIBRER á 2 gange, hvorved følgende skærmbilleder vises: 3. Kør de 100 meter og stop nøjagtig ved stopmærket. 4. Såfremt computeren har fået impulser nok (over 100 på 100 meter) blinker funktionstasten BEREGN HJUL. Tryk på denne taste og kalibreringen er afsluttet. Den beregnede værdi vises øverst på billedskærmen.

18 SYSTEM I denne funktion kan bl.a. ind- og udgange testes. Efter tryk på funktionstasten VÆLG, vises følgende valg muligheder.

19 TEST INPUT: Test af alle indgange for det enkelte redskab (følere). Se beskrivelse senere i dette afsnit. TEST OUTPUT: Test af alle udgange for det enkelte redskab, f.eks. motorventil eller lign. Se beskrivelse senere i dette afsnit. SPROG: DIESEL FLOWTAL: KMH SIMULER: GPS SYSTEM: SYSTEM DATA: REDSKAB INFO: Her vælges det ønskede sprog. Her indkodes flowtal for dieselflowmåleren (ekstraudstyr). Da dieselmængde pr. impuls vil være afhængig af den monterede dieselflowmåler type, er det nødvendig at indkode et kalibreringstal for dieselflowmåleren. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. Se beskrivelse senere i dette afsnit. TEST INPUT/OUTPUT Anvend test input/output, hvis der f.eks. er mistanke om at en føler er defekt. Under hver input betegnelse (F.eks. radar), er der i venstre side af billedskærmen en tæller, der registrerer det antal gange den pågældende indgang har været aktiveret (tælleren nulstilles automatisk hver gang TEST INPUT forlades, eller der trykke på C tasten). I højre side vises den øjeblikkelig status på indgangen (HI/LO). Der bladres mellem de enkelte skærmbilleder ved tryk på funktionstasten NÆSTE SIDE (i alt 4 sider). Under TEST OUTPUT kan de enkelte udgange testes. Øverst i billedskærmen vises status på enkelte udgange når funktionstasterne aktiveres:

20 RADAR: PTO: HJUL TRAKTOR: DIESEL: REDSKAB: Signal fra radar når der køres langsomt frem. Signal fra PTO føler når aksel drejer. Signal fra hjulføler når der køres langsomt frem. Signal fra dieselmåler når der forbruges diesel. Signal ved løftet redskab, fra liftkontakt eller føler monteret på liftarm. BOM SEKTION OK/FEJL: Her vises en af følgende 2 tilstande: OK FEJL Ved korrekt tilsluttet bominterface Når der ingen bominterface er tilsluttet eller der er fejl på systemet.

21 TEST INPUT/OUTPUT, SÅMASKINE TEST INPUT ANDEN TYPE NORDSTEN ANH 1: ANH 2: ANH 4: ANH 7: Signal fra omdrejningsføler monteret på såakselen. Signal fra omdrejningsføler monteret på plejesporskoblinger. Når såakselen roterer langsomt skifter status mellem HI og LO og antal impulser registreres i tælleren. Roteres såakslen hurtigt skifter status til LO. Signal fra niveauføler monteret i såkasse (tom tank). Signal fra redskabsføler monteret på såmaskine (f.eks. markørsystem eller når maskine hæves). Signal fra omdrejningsføler monteret på såakselen. Signal fra omdrejningsføler monteret på såaksel drivmotor. Signal fra hjulføler monteret på såmaskinen. Signal fra redskabsføler monteret på såmaskinen. ANH 8: Anvendes ikke. Signal fra omdrejningsføler monteret på blæser eller venstre kobling(afhængig af maskintype). ANH 15: Anvendes ikke. Signal fra niveauføler monteret i såkasse (tom tank). ANH: 16: Anvendes ikke. Signal fra omdrejningsføler monteret på højre kobling. BOM 1-12: Anvendes ikke. Anvendes ikke. TEST OUTPUT OUT 1: Motor+ signal når der skal lægges plejespor. Signal der styrer plejesporsudlægning (trykkes der på funktionstasten OUT 1 udlægges der plejespor). OUT 2: Anvendes ikke. Signal der styrer omdrejningshastigheden på såaksel drivmotor (trykkes på funktionstasten OUT 2 kører såaksel drivmotor). OUT 3: Anvendes ikke. Anvendes ikke. OUT 4: Anvendes ikke. Anvendes ikke. POT 1-2 Anvendes ikke. Anvendes ikke.

22 Diesel flowtal Kalibreringstallet for dieselflowmåleren findes således: Dieselflowtal = 0,001 milliliter pr. impuls. Eksempel 1: Af dieselflowmålerens specifikationer fremgår, at for hver milliliter brændstof afgives 1 impuls. Dieselflowtal = 1 ml 0,001 ml = 1000 Eksempel 2: Af dieselflowmålerens specifikationer fremgår, at for hver 5 milliliter brændstof afgives 1 impuls. KMH SIMULER Dieselflowtal = 5 ml 0,001 ml = 5000 Med funktionen KMH SIMULER er det muligt at simulere hastighed for de enkelte redskaber, hvilket kan anvendes til indkøring eller afprøvning af bl.a. autodosering, etc. For at anvende funktionen gøres følgende: Sæt KMH SIMULER ON og vælg driftmenuen for det redskab, der ønskes afprøvet. Den ønskede hastighed kan nu indkodes via taltastaturet. Bemærk! KMH simulering kan ikke anvendes såfremt RADAR er valgt som hastighedsføler. Annullering af KMH SIMULER kan gøres på to måder: 1: Kør fremad med maskinen så hjulføler afgiver impulser, herved annulleres KMH SIMULER automatisk. 2: Indkod via taltastaturet en simuleret hastighed på 0, efter 8 sekunder er det muligt at vælge System, hvor KMH SIMULER sættes til OFF. GPS-SYSTEM Her vælges der om evt. DGPS funktioner er til rådighed (vises kun såfremt LH 5000 er en DGPS version). SYSTEMDATA Systemindstillinger der ikke er til rådighed for bruger.

23 REDSKAB INFO Total tid og areal LH 5000 har været i drift for de redskaber, der vises. Tid- og areal- registrering sker kun såfremt areal optælles. TÆLLER OVER XX viser den tid samt det areal man har kørt over med den af redskabsfabrikanten fastsatte max. hastighed. FEJLMELDINGER LH 5000 har indbygget følgende generelle fejlmeldinger: 1: Alarm batt. Når forsyningsspændingen til computeren bliver mindre end 10 volt. Denne fejlmelding fjernes først, når forsyningsspændingen igen er over 10 volt. 2: Alarm udgang såfremt der er kortslutning på kablet til en styrende enhed (koblinger, motor, etc.). Denne fejlmelding forsvinder først, når kortslutningen er fjernet. 3: Alarm datafejl såfremt der opstår fejl i lagring af data (indkodningsværdier og opmålte værdier). Ved at trykke på RETURTASTEN kan fejlmeldingen fjernes. Kontroller herefter alle indkodningsværdier. Kommer fejlmeldingen igen gentagne gange, skal computeren sendes til eftersyn. 4: Aktuator fejl -med styring på gødningsspreder. Forkert opkoblet aktuator eller fejl på aktuatoren. Kontroller opmontering af aktuator, ved forsat fejl kontakt LH TECHNOLOGIES DENMARK.

24 Såmaskine, Nordsten Electronic NORDSTEN ELECTRONIC SÅMASKINE SÅMASKINE DRIFT PLEJESPORSSTYRING KG/HA DOSERINGSSTATUS HOLD TASTE SÅMASKINEFUNKTIONER STEPDOSERING MANUEL START/STOP MANUEL JUSTERING AF SPORTAL RPM VALG AF SPOR METODE METODE B METODE A SÅMASKINE INDKODNING DOSERING INDSÅNING STEP % KG REST HA REST SÅBREDDE SPORTAL ANTAL RÆKKER RÆKKER I SPOR HASTIGHEDS FØLER REDSKABSFØLER MANUEL START DISTANCE AFBRYDER STOPUR AFBRYDER OMDR. FØLER PTO FØLER SÅAKSEL FØLER CLUTCH FØLER ALARMER ALARM DOSERING ALARM HJUL SÅMASKINE DATO-UR

25 NORDSTEN ELECTRONIC SÅMASKINE Udfra grundmenuen vælges såmaskine således: Ved hjælp af piletasterne flyttes det sorte felt hen over SÅMASKINE. Når dette er gjort trykkes på VÆLG. 1. Grundmenu - valg af såmaskine. 2. Godkend valgt type eller vælg anden type. 3. Vælg type 4. Der er nu muligt at vælge mellem de viste såmaskiner. 5. Vælg såmaskinetype. 6. Godkend NB! NORDSTEN ELECTR. Anvendes kun i forbindelse med Nordsten såmaskiner med elektronisk gearkasse. Herefter ses følgende billede: Det er nu muligt at vælge mellem de viste funktioner. De vil på de efterfølgende sider blive gennemgået en for en. Opgavedrift er beskrevet under generelle funktioner i afsnit 2, sammen med de funktioner der er tilrådighed i alle programmer. Er den rigtige såmaskinetype valgt trykkes blot på funktionstasten GODKENDT.

26 SÅMASKINE DRIFT PLEJESPORSSTYRING Den første af de tre faste funkioner under såmaskine er plejesporsstyring. I displayet vises følgende billede: kørespor sportal Kørespor er det spor i marken, hvori der køres i øjeblikket (tælles 1 op hver gang såmaskinen løftes). Sportal svarer til den indkodede rytme (se INDKODNING ). Der gives en kort lyd-alarm, hver gang aktuel kørespor tælles op. Plejesporsindikation: Den anden faste funktion under såmaskine, viser grafisk på billedskærmen, om der lægges plejespor. Der udlægges ikke Plejespor Plejespor udlægges KG/HA Den tredje funktion under såmaskine er visning af dosering. Doseringen vises i kilo pr. hektar. DOSERINGSSTATUS Til venstre i displayet vises to pile, der indikerer om computeren i øjeblikket regulerer doseringen op eller ned. Forudsætningerne for korrekt visning er: 1. At der er foretaget en korrekt Indsåning. 2. At korrekt hjul omkreds og arbejdsbredde er indkodet.

27 HOLD TASTE Bruges såfremt aktuel kørespor ikke ønskes talt op. Funktionen holder den aktuelle status fast, uanset om såmaskinen løftes. Når funktionen er aktiv, blinker HOLD på billedskærmen. SÅMASKINEFUNKTIONER Nederst i billedskærmen er der ud for hver af de fire funktionstaster vist hvilke funktioner der er til rådighed ved tryk på tasten. KM/H: KG: KG REST: Hastighed i kilometer pr. time vist med 1 decimal. Hastigheden vises ud fra den føler der er valgt i indkodning. Udsået mængde i kg, målt ved hjælp af omdrejningsføler monteret på såaksel drivmotor. Kalibrering af systemet er nødvendig for korrekt visning. Foretages i INDKODNING. Antal kg tilbage i såkassen, påfyldt mængde indkodes før start i INDKODNING. Ved tryk på NÆSTE SIDE kommer de næste mulige funktioner frem: STEPDOSERING +5%: Stepdosering, forøgelse af den ønskede dosering i trin. Trinenes størrelse indkodes i INDKODNING. -5%: Stepdosering, reduktion af den ønskede dosering i trin. Trinenes størrelse er de samme som for ovenstående. NORMAL: Vises kun såfremt stepdosering er foretaget. Uanset hvor mange gange (trin) der har været trykket på enten + eller -, vendes der ved tryk på denne taste tilbage til den ønskede normaldosering. (indkodet i INDKODNING ).

28 DOSERING: Ved tryk på denne funktionstaste er det muligt direkte fra driftbilledet at foretage ændring/indkodning af den ønskede dosering (Se også DOSERING i indkodning). Ved tryk på NÆSTE SIDE kommer de næste mulige funktioner frem: MANUEL START/STOP Denne funktion anvendes hvis man ønsker at starte eller stoppe såaksel drivmotor manuelt. MANUEL START kan kun anvendes når der holdes stille, dvs. at ved første hjulimpuls skifter funktionstasten til MANUEL STOP. Manuel start kan anvendes i vanskeligt tilgængelige hjørner etc. og sikrer fuldstændig tilsåning af marken. Ved tryk på tasten roterer såaksel drivmotoren i et antal sekunder (for hver tryk på funktionstasten køres det antal sekunder er indkodet i "Indkodning", max. 20.). Ved tryk på MANUEL STOP, stoppes udsåningen øjeblikkeligt. Denne funktion kan anvendes på luftassisterede maskiner hvor korn -transportvejene er så lange at de ikke tømmes helt før skærsættet er løftet op af jorden. Efter at MANUEL STOP har været aktiveret skal redskabet hæves. MANUEL JUSTERING AF SPORTAL SPOR+1: SPOR-1: Tæller 1 frem i aktuel kørespor ved udlægning af plejespor. Tæller 1 tilbage i aktuel kørespor ved udlægning af plejespor. Ved tryk på NÆSTE SIDE kommer de sidste mulige funktioner frem:

29 RPM NB! RPM vises kun hvis dette er valgt under indkodning (luftassisterede maskiner) Viser omdrejninger pr. minut for blæser på luftassisterede såmaskiner (hvis føler er monteret). Ved tryk på RETUR TASTEN vendes tilbage til menuen for de valgbare funktioner.

30 VALG AF SPOR METODE For at imødekomme de forskellige markeders ønsker og behov mht. plejesporsstyring har LH 5000 to forskellige måder (A og B), hvorpå den kan styre plejespor. Hvilken metode der anvendes vælges under indkodning. METODE B Denne metode er den traditionelle og mest anvendte metode. Når aktuel kørespor er lig med sportal, udlægges der plejespor Eksempel på metode B ulige: Der er i det viste eksempel indkodet en rytme på 3. Der er monteret 2x2 magnetklapper eller 2 koblinger midt på maskinen. Der lægges plejespor ud når aktuel kørespor er lig med den indkodede rytme (sportal). Vær opmærksom på hvor der skal (A), og navnligt hvor der ikke skal (alle andre hjørner) tælles op på aktuel kørespor, ved de første 3 omgange, hvor der køres rundt på marken. Optællingen kan styres ved hjælp af enten HOLD tasten eller SPOR+/- tasterne.

31 Eksempel på metode B lige: Der arbejdes i det viste eksempel med en rytme (sportal) på 4. Ved denne metode kan plejesporet ikke deles over 2 kørespor. Derfor skal der først køres en gang rundt på marken med halvdelen af såmaskinen lukket. Der er monteret 2x2 magnetklapper eller 2 koblinger midt på maskinen. Der lægges plejespor ud når aktuel kørespor er lig med den indkodede rytme (sportal).vær opmærksom på hvor der skal (A), og navnligt hvor der ikke skal (alle andre hjørner) tælles op på aktuel kørespor, ved de første 4 omgange, hvor der køres rundt på marken. Optællingen kan styres ved hjælp af enten HOLD tasten eller SPOR+/- tasterne.

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER TeeJet No. 020-183-DK Version 1.06 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: http://www.teejet.com/

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8.

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. 1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. ANDET REDSKAB 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. OVERSIGTSSIDE 12. MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM TeeJet No. 020-505-DK; Version 1.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET INTELLITRAM 500 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR TeeJet No. 020-499-DK; Version 1.00 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S LH nr. 010-202-DK LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.lh-agro.com 1 Oversigtstegning: 1. 1200

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 1 940510 BRUGSVEJLEDNING, PX OMBI 821, version 4. F.on om..ha Km/h L/Ha Ha L+ F.no. LYKKETRONI PX OMBI 821 Generel oversigt: Traktorcomputeren har følgende

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning Job Computer AMALOG

Brugsanvisning Job Computer AMALOG Brugsanvisning Job Computer AMALOG MG 694 DB 550-1 DK 05.03 Printed in Germany a ør ibrugtagelsen skal brugs-anvisningen og sikkerhedhenvisningerne læses og overholdes! Copyright 2003 AMAZONEN-WERKE H.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Indholdsfortegenelse 1 Arbejdsdisplay...2 2 Special display....3 2.1 Indstilling af areal enhed...3 2.2 Nulstilling af tællere...3 2.3 Visning af totaler...3 3 Display

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

HE-VA Auto-Controller Elektronisk Udsåningskontrol Pro-Series 8000i Artemis

HE-VA Auto-Controller Elektronisk Udsåningskontrol Pro-Series 8000i Artemis HE-VA Auto-Controller Elektronisk Udsåningskontrol Pro-Series 8000i Artemis 1 Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2004/108/EEC såfremt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Ingen kompromiser siden 1978

Ingen kompromiser siden 1978 a company PRODUkter Ingen kompromiser siden 1978 Produkterne fra Coralba Roads har været omhyggeligt udviklet og afprøvet gennem mange år som følge af en betydelig mængde undersøgelser og evaluering i

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80720607 DA UDGAVE: 02/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen -

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere