Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:"

Transkript

1 Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde og tryk enter. - Indgiv arbejdsbredden og tryk enter. - Vælg vægtfylde og tryk enter. - Indgiv vægtfylden og tryk enter. - Vælg step % og tryk enter. - Indgiv step % og tryk enter. - Vælg skala position og tryk enter. - Indgiv skala position på baglågen og tryk enter. - Vælg flowfaktor og tryk enter. - Indgiv flowfaktor, hvis den kendes, som udgangspunkt er den altid 1,00 og tryk enter. - Tryk på knappen drift/menu for at komme tilbage til driftsbilledet. Vejning: Når der vejes skal traktoren holde stille, vandret og med pto-akselen slået fra. Skal vejning anvendes for at kontrollere den udsåede mængde, skal følgende fremgangsmåde anvendes: - Fyld gødning på sprederen. - Kør hen til marken hvor spredning skal startes. - Tryk på knappen vejning. - Tryk på fylde programtasten for at nulstille tæller. - Tryk på knappen drift/menu for at komme tilbage til driftsbilledet. Nu kan spredning i marken startes. Når der er kørt en passende mængde gødning (jo større mængde des mere nøjagtig vejning) kan det kontrolleres om den teoretisk udbragte mængde passer med den vejede. - Tryk på knappen vejning. - Tryk på programtasten under vægtsymbolet. - Tryk på programtasten gemme for at acceptere den nye flowfaktor eller- - Tryk på tasten drift/menu for at vende tilbage til driftsbilledet uden at gemme den foreslåede flowfaktor. Kantspredning med hydr. skift: - Kantspredning slås til og fra ved hjælp af en dobbeltvirkende hydr. udgang. - Når kantspredning er aktiv vises der et symbol i driftsbilledet på computeren. - Der kan ikke skiftes mellem kant- og normalspredning når tallerknerne roterer.

2 Oversigt Bredal Type K35-K135 (vers ) 1 2 Type KE Jan Pos. 1 Start-/Stoptaste, starter og stopper spredning 2 Doseringstaste, vælger vejemenu 3 taste, skifter mellem drift og menu 4 Piletaster, flytter curseren og indgiver talværdier 5 Returtaste, vælger det markerede eller accepterer indtastede talværdier 6 apetaste, retunerer til forrige menu uden at ændre 7 leartaste, kvitterer for alarmer eller sletter talværdier 8 Programtaster, vælger det der vises over den enkelte taste Fylde taste Beregn taste Spredt mængde siden nulstilling Gemme taste Vejet mængde Kg/min. Fremkørselshastighed 2

3 Bredal Type K35-K125 (vers ) Betjening af Bredal LH500 computer (KE-program) 1 rnes betydning Symbol oversigt Opstart Hastighedsføler Strøm til computeren Montering af computeren Indkodning af fremkørselshastighed Kalibrering af det hydrauliske system Drift Driftsbilledet Driftsfunktion Kantspredning med kantgear (ekstraudstyr) Hovedmenu Dos. / indstilling Vejning Tømning Indkodning Info Data / Print (opgave) System Driftsalarmer Systemtegninger...22 VERSION 1 JAN \\SERVER\ORIGINALER\INSTRUKTIONER\K SPREDERE\DANSK\LH AGRO\DK - K-SPREDERE - BETJENINGEN VIA BREDAL DO

4 Bredal Type K35-K125 (vers ) 1 rnes betydning 1 2 Type KE Jan Pos. 1 Start-/Stoptaste 2 Doseringstaste 3 MENU-taste 4 Piletaster 5 Returtaste 6 Ekscape taste 7 learetaste 8 Programtaster VERSION 3 AUGUST

5 2 Symbol oversigt Bredal Type K35-K135 (vers ) Kmt Tid Alarm OFF Areal Kg rest Alarm ON RPM PTO 10% +10% Hjul traktor + Kg 10% -10% Hjul spreder Kalibrere Bladre højre Radar Påfylde Bladre venstre 100 m Hastighed autokalibr. Kg/min. AUTO Lys tændes Ved 1. taste- Tryk. Reg. Ned Gemme Tænd lys Reg. Op Kg/ha Kontrast - Næste side RPM ellehjul Kontrast + Forrige side + T Ton Breddereduktion Kantspredning 5

6 3 Opstart 3.1 Hastighedsføler Føleren for fremkørselshastigheden er monteret ved sprederens baghjul. Kontroller jævnligt at der ikke er mere end 3-4 mm afstand mellem aftasterhjulet og føleren. 3.2 Strøm til computeren De fleste traktorer har et stik der passer til computerens trebenede ISO strømstik. Findes der ikke et stik i traktoren kan der købes en powerboks hos Bredal, som kan monteres i traktoren. Monter først stikket i førerkabinen, træk ledningen ned til traktorens batteri, og monter ledningen mærket med + på batteriets + pol (rød) og ledningen mærket med på batteriets pol (blå). Husk at slukke for powerboksen når computeren ikke skal bruges. Gul / Grøn Brun 3.3 Montering af computeren ISO strømstik Monter computeren så den er nem at betjene fra førersædet, stik det 7 benede ISO stik fra computeren i det modsvarende stik på traktoren, eller stikket fra den medfølgende føler. Stik det 3 benede ISO strømstik i traktorens strømstik, eller i powerboksen. Saml stikket fra sprederen med det 3. stik fra computeren. 3.4 Indkodning af fremkørselshastighed Fremkørselshastigheden er indkodet fra fabrikken, det er dog en god ide at kontrollere denne indkodning. Opmål en strækning på 100 meter, og kør frem til startmarkeringen. Tryk på knappen drift/menu flyt markeringen med piletasterne til den står på indkodning tryk enter flyt markeringen ned på hastighedssensor og tryk enter vælg mellem rader og hjulføler med softkey knapperne under skærmen, tryk på knappen kør 100 meter, kør 100 meter frem, og tryk enter for at gemme de optalte antal pulser. Der bør minimum være impulser pr. 100 meter. Vær opmærksom på at denne indkodning kun passer til de hjul der er monteret på sprederen, hvis der monteres en anden størrelse hjul skal indkodningen ændres. Det er muligt at indtaste impulser pr. meter direkte. 3.5 Kalibrering af det hydrauliske system P. ventilen er kalibreret fra fabrikken. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at gøre dette igen. Monter hydraulikslangerne i et ledigt udtag, slangen med den grønne markering er fremløb og den røde er retur. Traktorens motor skal køre med normale omdrejninger som ved drift, mens ventilen kalibreres, husk at sætte tryk på hydraulikudtaget inden kalibrering startes. Tryk på tasten drift/menu, flyt markeringen med piletasterne til den står på indkodning og tryk enter, flyt markeringen ned på Hydr. kalibrering og tryk enter, tryk på enter for at starte kalibrering. Vent til computeren er helt færdig med at kalibrere det varer ca. 3-4 min. Blå 6

7 Start-/stoptaste (pos. 1) Doseringstast (pos. 2) Ved tryk på denne taste startes ellers stoppes spredning. Hvis der spredes vises dette på skærmen til venstre for tasten. Ved tryk på denne taste beregnes Kg/ha udfra den faktiske udbragte mængde og det bearbejdede areal. Funktionen kan kun anvendes når der holdes stille, da det er meget vigtigt for beregningen at vejesystemet er i ro. taste (pos. 3) Piletaster (pos. 4) Returtaste (pos. 5) Ved tryk på MENU-tasten skiftes der imellem driftsbilledet og hovedmenuen. n har en toggle funktion, dvs. hvis driftsbilledet er vist og der trykkes på tasten, vil hovedmenuen vises. Hvis tasten trykkes imens der f.eks. indkodes, vil skærmen skifte til driftsbilledet. Piletasterne bruges til at vælge og ændre en indstilling. Under indkodning bruges piletasterne til at vælge og indstille de cifre, der ønskes ændret. Hvert ciffer kan indstilles mellem 0 9 med OP og NED piltasterne. For at vælge hvilke cifre der skal ændres, bruges VENSTRE og HØJRE piletaster. Returtasten anvendes til godkendelse af f.eks. indkodningsværdier samt retur til forrige skærmbillede. taste (pos. 6) Denne taste anvendes til at returnere til den forrige menu uden at gemme. 7

8 leartaste (pos. 7) leartasten anvendes til at nulstille indstillinger/tæller og til at kvittere for alarmer. Programtaster (pos. 8) taste 1-4 Programtasternes funktion vises i driftsbilledet. Funktionen vises på skærmen direkte over selve tasten. 4 Drift Driftsbilledet kan vises ved tryk på MENU-tasten, uanset hvor man befinder sig i programmet. Driftsbilledet vises som det første, når apparatet tændes. Det er en forudsætning at alle indkodninger/kalibreringer er foretaget for korrekt drift. 4.1 Driftsbilledet Driftsbilledet kan deles i følgende sektioner. af disse skærmsektioner følger nedenfor: Visning af sprederens tilstand. Visning af stepdoseringens status. + XX% X.XX Pilene viser om dosering forøges (pil op) eller formindskes (pil ned) Doseringen vist i kg/ha X.X Driftsfunktion 2 (valgbar) Step-doseringen: + = forøgelse. - = formindskelse + XX% - XX% Skift imellem funktionen for driftsfunktion 2. Sprederens tilstand Her vises en indikation af om doseringen er slået til eller fra. Stepdosering Doseringen kan ændres i trin med det antal procent der valgt i indkodning. Hvis +/- stepdoseringen er aktiveret vises dette på skærmen samt det antal procent doseringen er ændret med. Trinenes størrelse er det samme for både + og stepdosering. 4.2 Driftsfunktion 2 Denne driftsfunktion er valgbar, dvs. at funktionen, der bliver vist på skærmen, kan vælges ved tryk på PROGRAM-tasterne. Ved tryk på PROGRAM-tasterne 3 eller 4 kan der nu vælges imellem alle driftsfunktioner, der er til rådighed. Hver enkel driftsfunktion beskrives i det følgende: 8

9 Hastighed Den øjeblikkelige hastighed vist i kilometer pr. time. Kg rest Restmængde, vist i kg, i sprederen, dvs. den aktuelle vægt tilbage i sprederen vejet med vejesystemet. Areal Bearbejdet areal, siden sidste nulstilling, vist som ha. Arealoptællingen vises med 2 decimaler indtil ha. Herefter vises arealet med 1 decimal indtil ha. Derefter vises arealet uden decimaler. Kg-optælling Spredt mængde siden sidste nulstilling. Der tælles til 9999 kg, derefter skiftes til visning i ton (99.99, 999.9, 9999). Når visningen skiftes til optælling i ton, vises der et T i kg symbolet. Tid Den aktuelle tid. Pto hastighed PTO hastighed vis i omdrejninger pr. minut. Bånd hastighed Oliemotorens hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Kg/time Mængden, der spredes, vist som kg/min. 9

10 4.3 Kantspredning med kantgear (ekstraudstyr) Kantspredning aktiveres og deaktiveres via et dobbeltvirkende hydraulikudtag fra traktoren. Når kantspredningen er aktiv vises et symbol i øverste venstre hjørne af driftsbilledet. PTO - akslen skal være slået fra for at der kan skiftes mellem kantspredning og normalspredning. Når dette symbol vises er kantspredning aktiv 10% 10% 10% Beregning af den gennemsnitlig dosering Ved tryk på DOSERINGS-tasten er der mulig at beregne den gennemsnitlige dosering for den spredte mængde siden den sidste beregning. Den gennemsnitlige dosering beregnes udfra den udbragte mængde og enten den indtastede mængde hvis ikke systemet er monteret med vejeceller, eller den vejede udbragte mængde hvis systemet er monteret med vejeceller. Den gennemsnitlige dosering beregnes som følger (med vejeceller): Trin/ Tryk på DOSERINGS-tasten og dette skærmbillede vises: Dosering Kg/ha 1 Beregnet Vejet Aktuel flowfaktor Ny flowfaktor XXXX XXX X.XX X.XX Tryk på Fylde PROGRAM-tasten og beregningen nulstilles. Dette gøres efter endt påfyldning og før spredning samt hvis flowfaktoren er blevet ændret. Spred en passende (afhængig af den ønskede dosering) mængde, f.eks. 600 kg. Ved tryk på Veje PROGRAM-tasten beregnes den gennemsnitlige dosering, og et forslag til en ny flowfaktor vises på skærmen. Hvis den nye flowfaktor er acceptabel: Tryk på Gemme PROGRAM-tasten og den nye flowfaktor gemmes. Sprederens indhold vejes automatisk og spredning kan forsættes. Hvis ikke den nye flowfaktor er acceptabel: Tryk på MENU-tasten og fortsætte spredning indtil der er udbragt en større mængde. 10

11 4.3.2 Beregning uden vejeceller Trin/ Tryk på DOSERINGS-tasten og dette skærmbillede vises: Dosering Kg/ha 1 Beregnet Vejet Aktuel flowfaktor Ny flowfaktor XXXX XXX X.XX X.XX Tryk på Fylde PROGRAM-tasten og indkod den påfyldte mængde. Dette gøres ved påfyldning af sprederen. Når doseringen skal beregnes, trykkes der på Veje PROGRAMtasten og den aktuelle mængde, der er tilbage i sprederen, indkodes. En nye flowfaktor beregnes automatisk ved tryk på Gemme PROGRAM-tasten. 11

12 5 Hovedmenu Hovedmenu Bredal Type K35-K135 (vers ) I hovedmenuen kan der vælges mellem flg. Punkter: Dos. / indstilling Vejning Tømning Indkodning Info Data / Print System 5.1 Dos. / indstilling Dos. / indstilling Kg/ha 300 Bredde (m) 24.0 Vægtfylde 1.00 Step % 5 Skala position 150 Flowfaktor Dos. / indstilling 2. Vejning 3. Tømning 4. Indkodning 5. Info 6. Data / Print 7. System I dette billede foretages de indstillinger der normalt er nødvendige inden der startes på en ny opgave. Udfra de indkodede værdier beregnes den maksimale hastighed. Maks. Km/t. Kan aflæses i info menuen. Doserings/Indstillings menuen vælges udfra hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten, brug PIL OP- og PIL NED-tasterne for at vælge Dos. / Indstilling, tryk derefter på RETUR-tasten. 1. Kg/ha Ved at vælge Kg/Ha indkodes den ønskede dosering i Kg/Ha. 2. Bredde Ved at vælge Bredde (m) indkodes sprederens arbejdsbredde i meter. 3. Vægtfylde Gødningens vægtfylde indkodes ved at vælge Vægtfylde. 4. Step % Størrelsen af de trin, som doseringen ønskes ændret med, i procent indkodes ved at vælge Step %. 5. Skala position Her indtastes den aktuelle skala position på baglågen Ved spredning af kalk, kompost m.m. vælges en baglågeåbning på skala Ved spredning af handelsgødning vælges en lav åbning på mellem skala Flowfaktor Flowfaktoren, hvis den kendes, kan indkodes ved at vælge Flowfaktor. Som udgangspunkt er flowfaktoren altid 1,00. 12

13 5.2 Vejning Vejnings-menuen vælges udfra hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten, brug PIL OP- og PIL NED-tasterne for at vælge Vejning, tryk derefter på RETUR-tasten. Der vælges om systemet er monteret med eller uden vejeceller ved at fremhæve Vejning (i vejemenuen) tryk derefter på RETUR-tasten. Der skiftes imellem Vejning = ON og Vejning = OFF hver gang RETUR-tasten påvirkes Tarering Sprederen skal være tom og der må ikke være omdrejninger på Pto-akslen når vejesystemet tareres. For at tarere (nulstille) vejesystemet vælges Tarering fra veje-menuen, herefter trykkes der på RETUR-tasten 2 gange og vejesystemet tareres Kalibrering af vejesystemet Vejesystemet er kalibreret fra fabrikken, og det er normalt ikke nødvendigt at gøre dette igen. Hvis vejningen af en eller anden årsag ikke passer mere, er det muligt at kalibrere lave en ny kalibrering: Trin/ 1 2 Med tom spreder trykkes der på MENU-tasten. Flyt cursoren ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne og fremhæv Vejning. 3 Tryk på RETUR-tasten. 4 Flyt cursoren ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne og fremhæv Kalibrering. Tryk på RETUR-tasten og følgende advarsel vises: Kalibrering 5. Advarsel Ønsker du at fortætte med kalibrering? ES = Fortryd Såfremt vejesystemet ønskes kalibreret trykkes der på RETURtasten igen. Med tom spreder og ingen omdrejninger på Pto-akslen trykkes der på RETUR-tasten og systemet nulstilles. Fyld en kendt vægt i sprederen og indkod denne vægt i kg. Tryk derefter på RETUR-tasten. Et nyt vejetal beregnes og kalibreringen er færdig. 13

14 5.2.3 Vejetal Hvis vejetallet kendes kan dette indkodes direkte ved at vælge Vejetal udfra veje-menuen, herefter indkodes vejetallet. Tryk på RETUR-tasten for at gemme vejetallet og returnere til den forrige menu Vejning Bredal type KE-maskiner kan være forsynet med vejeceller. Er maskinen forsynet med et vejesystem vælges vejning = ON i indkodning. Med vejesystem er det muligt at: Vise det aktuelle tankindhold i KG rest tælleren. At beregne den gennemsnitlige dosering ud fra forbrugt kg og bearbejdet areal, siden sidste beregning. Se side Tømning Sprederen kan tømmes, uden at der køres, således: Trin/ 1 2 Tryk på MENU-tasten. Flyt cursoren ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne og fremhæv Tømning. 3 Tryk på RETUR-tasten. 4 Sprederen kan nu tømmes ved at trykke på START-/STOP-tasten. 5.4 Indkodning en Indkodning vælges ud fra hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten, brug PIL OPog PIL NED-tasterne for at vælge Indkodning, tryk derefter på RETUR-tasten Alarmer Indkodning af alarmer vælges udfra indkodningsmenuen ved at fremhæve Alarmer ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. De alarmer, der er til rådighed, tændes og slukkes med følgende PROGRAM-taster. Når en alarm afgives, kvitteres der med -tasten. Alarm aktiveret. Alarm off. Kg rest alarm Alarm ON/OFF samt de antal kg tilbage i sprederen hvorved alarmen ønskes afgivet. Rpm tallerkner alarm Alarm ON/OFF samt minimums tallerken hastighed, i omdrejninger pr. minut, hvorved alarmen ønskes afgivet. 14

15 5.4.2 Hastighedsføler Valg af hastighedsføler samt kalibreringstal for hastighedsføler indkodes her. Det er også muligt at kalibrere hastighedsføleren. Denne menu vælges udfra indkodningsmenuen ved at fremhæve Hastighedssensor ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. Ved tryk på denne taste (programtaste 1) vælges radar som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan dette tal indkodes direkte. Ved tryk på denne taste (programtaste 2) vælges hjulføler monteret på traktoren som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan dette tal indkodes direkte. Ved tryk på denne taste (programtaste 3) vælges hjulføler monteret på sprederen (højre hjul) som hastighedsføler (via det 21-polede stik). (denne tast er standard valgt fra Maskinfabrikken Bredal) Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan dette tal indkodes direkte. Automatisk hastighedskalibrering Trin/ 1 Opmål en 100 meter strækning og kør til startmarkering. 2 Vælg hastighedsføler som beskrevet ovenfor. 3 Tryk på denne taste og kør den opmålte 100 m strækning. Stop nøjagtigt ved stopmarkeringen. omputeren tæller impulser imens der køres. 4 Tryk på RETUR-tasten og kalibrering af hastighedsføler er færdig Hydraulikkalibrering Det er normalt ikke nødvendigt at kalibrere proportionalventilen, kalibrering er foretaget fra fabrikken. Er der problemer med hydrauliksystemet kan det dog være nødvendigt at kalibrere igen. Denne menu vælges udfra indkodningsmenuen ved at fremhæve Hydr. Kalibrering ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. Fremgangsmåden for kalibrering af proportionalventilen er som følger: 1. Hydraulikolien skal være ved normal driftstemperatur og sprederen skal være tom. 2. Traktorens motor skal køre med normale omdrejninger for drift, tryk på RETUR-tasten. 3. Båndet kører op til max hastighed og hastigheden reduceres derefter langsomt indtil båndet stopper. 4. Når kalibrering er færdig vendes tilbage til kalibreringsmenuen. Såfremt oliemotoren ikke kan opnå minimum 500 RPM afgives der en alarm og kalibreringen bliver ikke udført. 15

16 5.4.4 Doseringskalibrering Doseringskalibrering er normalt foretaget fra frabrikken og skal normalt ikke foretages af brugeren, kun i særlige tilfælde vil dette være nødvendigt. Denne menu vælges ud fra indkodningsmenuen ved at fremhæve Dos./kalibrering ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. For driftsnøjagtighed skal det antal m 3 der frigives pr. impuls indkodes. Hvis mængden pr. impuls kendes i forvejen kan denne indkodes direkte. Mængden, der frigives pr. impuls findes ved at lave en ny kalibrering. Først skal tallerknerne afmonteres, og der skal monteres en sliske under nedløbet, så materialet kan løbe ned i en opsamlingsbakke 1. Fremhæv Ny kalibrering og tryk på RETUR-tasten. 2. Indkod vægtfylden af gødningen og skalaåbningen på baglågen. 3. Tryk på start-tasten og båndet trækker materiale frem der løber ned i opsamlingsbakkerne, tryk på stop tasten. 4. Tøm opsamlingsbakken. 5. Tryk på START-/STOP-tasten og kalibreringen startes (båndet kører). 6. Når en tilstrækkelig mængde er frigivet stoppes båndet ved tryk på START-/STOP-tasten. 7. Vej den frigivede mængde og indtast vægten af denne mængde. 8. Tryk på RETUR-tasten og doseringskalibreringen er færdig. 5.5 Info Informationsmenuen viser en oversigt over bl.a. forskellige indkodningsværdier og vælges fra hovedmenu (tryk på MENU-taste). Herefter bruges PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve Info. Tryk derefter på RETUR-tasten. Info Dos. (Kg/ha) 300 Bredde (m) 24.0 Vægtfylde 1.19 Skala position 150 Flowfaktor 1.19 Max. Kmt 17.5 Min. Kmt 3.2 I Info er det muligt at få et hurtigt overblik over de vigtigste indstillinger: 1. Dosering 2. Arbejdsbredde 3. Vægtfylde 4. Skala position 5. Flowfaktor 6. Max. Kmt 7. Min. Kmt 5.6 Data / Print (opgave) Der er muligt at have op til ti forskellige triptællersæt (opgaver) der kan startes og stoppes ved f.eks. skift af mark. Opgavemenuen vælges fra hovedmenu (tryk på MENU-taste). Herefter bruges PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve Data/slet. Tryk derefter på RETUR-tasten. 16

17 Ved start af en ny opgave er alle tællere nulstillet. Hvis der skiftes til en anden opgave, for derefter at skifte tilbage til den oprindelig opgave, fortsætter alle tællere med samme værdi, som da den anden opgave blev startet. Opgaverne kan nulstilles en for en. Tællerne i en opgave Triptæller 1/10 Skærmbilledet til venstre vises, når Data/slet menuen vælges. En beskrivelse af hver enkelt tæller følger: Ny tæller Slet tæller Kg Areal Tid X X.XX X:XX Kg: Det samlede antal kg siden opgaven blev startet eller sidste nulstilling. Areal: Det optalte areal siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Arealet svarer til det effektive areal, dvs. kun det areal, der spredt. Tid: Den samlede effektive tid siden opgavens start eller sidste nulstilling. Start/fortsættelse af en opgave Ved valg af Data/slet menuen åbnes den sidste anvendte opgave. Hvis der aldrig har været startet en opgave, vil opgave 1 åbnes. Triptæller Tæller nr 1 Tæller nr 2 Tæller nr 3 Tæller nr 4 Tæller nr 5 Tæller nr 6 For at starte eller fortsætte en opgave skal der trykkes på Ny tæller tasten. Herved kan der vælges opgave 1 10 ved at brug PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve det ønskede nummer, hvorefter der trykkes på RETUR-tasten For at returnere til drift skal der trykkes på MENU-tasten. Nulstilling af en opgave Hvis tællerne i en opgave ønskes nulstillet, gøres dette ved at vælge en opgave som beskrevet ovenfor og derefter fremhæve Slet tæller og trykke på RETUR-tasten. 17

18 5.6.1 Data / Print Bredal Type K35-K135 (vers ) Data Print Data/print I den viste menu vælges mellem data og udprintning. Når menupunktet Data vælges, vises automatisk det sidst anvendte sæt triptællere. Der er nu følgende muligheder: Der kan tælles videre i det valgte sæt triptæller (de aktive). Tællerne forbliver aktive indtil der vælges nye. Via menupunktet Ny tæller kan der vælges mellem 10 forskellige sæt triptællere. Ønsker man kun at anvende et enkelt sæt triptællere, undlader man blot at starte nye. Data i tællerne kan slettes. Med piltasterne placeres cursoren over menupunktet Slet tæller og der trykkes på ENTER-tasten, herved slettes de 4 viste tællere samtidigt. Ny tæller Slet tæller Kg (A.) Kg (B.) Areal (ha) Tid Triptæller 1/10 0,0 0,0 0,0 0:0 Kg (A.) = Aktuel vægt optalt via vejesystemet. En korrekt optælling forudsætter at brugeren anvender funktionen Beregning af dosering for alt gødning der spredes på marken. Kg (B.) = Beregnet vægt via impulser fra doseringsenhed. Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Ny tæller: ursoren placeres over den tæller der ønskes anvendt og der trykkes på EN- TER-tasten. Der er nu denne tæller der er den aktive (Den der optælles i). De enkelte sæt triptællere identificeres v.hj.a. nummeret. Det er ikke muligt at indkode navn, telefonnummer eller lignende. 18

19 Print dd-mm-yy I det viste billede er det muligt at udskrive de optalte data. Der er følgende muligheder: 1. Indkodning af dato der ønskes påført udskrift. 2. Udskrivning af den aktive triptæller. 3. Udskrivning af alle triptællere. Triptæller 1/10 Eksempel på udskrift. Kg (A.) Kg (B.) Areal (ha) Tid Init X X X XX:XX 5.7 System Systemmenuen vælges fra hovedmenu (tryk på MENU-tasten). Herefter bruges PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve System. Tryk derefter på RETUR-tasten Kontrast/lys Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen lysere. Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen mørkere. Ved tryk på denne programtaste aktiveres autolysefunktionen. Skærmens lys er slukket, indtil der trykkes på en vilkårlig taste, hvorefter lyset tændes automatisk. Skærmens lys tændes og slukkes med denne programtaste Sprog Her vælges driftssproget for Bredal LH Simuler hastighed Det er muligt at simulere en hastighed til bl.a. fejlfinding eller hvor der ønskes spredning uafhængig af fremkørselshastighed. Den ønskede simulerede hastighed indkodes i km/t med 1 decimal, hastighedssimuleringen tændes eller slukkes med PROGRAM-tasterne 1 & 2. 19

20 5.7.4 Test Test Input Kantspredning P. Ventil 0 % Valg af test input eller P. Ventil Test input Anvend testindgange hvis der f.eks. er mistanke om, at en føler er defekt. Under hver indgangsbetegnelse er der, i højre side af skærmen, en tæller som registrerer det antal gange den pågældende indgang har været aktiveret (tælleren nulstilles automatisk Testindgange forlades, eller ved tryk på -tasten). I venstre side vises den øjeblikkelige status på indgangen (Hi/Lo). Der bladres igennem de forskellige indgange ved at trykke på PIL OP- og PIL NED-tasterne (i alt 2 sider). De forskellige indgangsbetegnelser relaterer til følgende: Indgang Hjul DIN/ISO Radar DIN/ISO Hastighedssignal fra hjulføler monteret på traktoren (via det 7- polede DIN/ISO stik i traktoren). Hastighedssignal fra radar monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). RPM cellehjul Omdrejningssignal fra omdrejningsføler monteret ved cellehjulet. Tryk på PIL NED-tasten for at se de næste indgange: RPM tallerken Omdrejningssignal fra omdrejningsføler monteret ved tallerknerne Vejning Signal fra vejesystemet. Tryk på PIL NED-tasten for at se de første indgange: Test p. ventil For at hydraulikmotorens proportionalventil kan testes skal den udstyres med en duty cycle %. Indkod den ønskede duty cycle % og tryk derefter der på RETUR-tasten Totaltællere I systemmenuet findes der totaltællere for følgende: Kg: Den samlede spredte mængde siden sidste nulstilling vist i Kg. Areal: Det totale spredte areal siden sidste nulstilling. Tid: Den opsummerede tid hvor sprederen har været i arbejde. Totaltællerne nulstilles ved at fremhæve tælleren der ønskes slettet og derefter trykke på -tasten Hydraulik ventiltype Her vælges hvilken type hydraulikventil der er monteret på sprederen. 20

21 5.7.7 Test Kantspredning Test Kantspredning Imp. Gear 1: Hydraulik Gear 0 HI Bredal Type K35-K135 (vers ) I det viste billede kan hydr. Ventilen for gearet testes. Øverst vises om føleren for gearet giver impulser når funktionen aktiveres. 1+ Gear faktor 50 % Indtast gear faktor 10-99% = Gem I det viste billede indtastes Nedgearingsprocenten for gearet til kantspredning m kantspredning = 55 % m kantspredning = 33 % 6 Driftsalarmer Under drift kan der opstå situationer der forårsager alarm. De forskellige alarmer kvitteres ved tryk på - tasten. Undersøg grunden til den opståede alarm grundigt før der kvitteres for alarmen. En forklaring af de faste alarmer der kan opstå under drift følger: Reguleringen uden for doseringsområde: Alarm Regulering udenfor doseringsområde Max. Flow overskredet: Alarm Max. Flow overskredet Min. RPM på cellehjul / gummibånd ikke opnået: P. Ventil Alarm kalibrering Min. RPM på ellehjul / bånd ikke opnået Kalibrering udføres + XX% - XX% + XX% - XX% Den ønskede dosering kan ikke opnås med den nuværende indstillinger og fremkørsels hastighed. Sænk farten og alarmen forsvinder af sig selv. Maksimum flow for sprederen er overskredet, sænk farten eller ændre den indkodede dosering. Minimums omdrejning for cellehjulet / gummibåndet kan ikke opnås. Vises kun imens der kalibreres hydraulik-motoren. Åben mere for hydr. olien eller hæv motoromdrejningerne på traktoren. En beskrivelse samt fremgangsmåden for indkodning af de valgbare alarmer kan ses på side

22 7 Systemtegninger Pin No Description ISO-in-1 Radar ISO-in-2 Wheel ISO-in-3 (Not active) ISO-in-4 Implement in-work/out-of-work ISO-in-5 (Not active) +12V suplly Ground DIN ISO Pin No. + - small pin Description +12V power 0V power +12V elektronic Power Pin No. Description 1 Nc 2 In-1 Weighing 3 In-2 RPM disc 4 In-3 Border function (Fertilizer outlet pos.) 5 In-4 Wheel spreader 6 In-5 Extra 7 In-6 Gear pos. 8 Out-1, PWM to P. Valve (lo-side sw.) 9 Out-2 Actuator (lo-side sw.) 10 Out-3 Actuator (lo-side sw.) 11 Out-4 Gear (lo-side sw.) V sensor 13 Ground sensor 14 In-7 RPM Hydr. Motor 15 In-8 Extra 16 Out-5 Actuator (hi-side sw.) 17 Out-6 Gear (hi-side sw.) 18 Out-7 +12V to P. Valve (hi-side sw.) 19 Out-8 Actuator (hi-side sw.) 20 Nc 21 Nc 22 Nc 22

23 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Bredal Type K35-K135 (vers ) Extra equipment Wheel sensor DIN ISO Battery Powerboks 0 1 Power Tractor Spreader RPM Hydr. Motor Hjulføler RPM Tallerkner (PTO Rpm) Gear pos. Bredal samleboks Bredal junction box Weigh Interface P. Valve Weigh ell Border (Gear) Border (Outlet) 23

24 Impulser pr. minut for Hydr. Motor = 18. Værdier for Danfoss PB12: P-faktor = 0,010 I-faktor = 0,008 D-faktor = 0,001 Frekvens = 390 Værdier for Berentsen SR10: P-faktor = 0,035 I-faktor = 0,021 D-faktor = 0,011 Frekvens = 350 Jitt. Frekvens = 1000 Jitt. Ampl. = 500mV Out-7 +12V +12V +12V +12V Prop.Ventil Out-8 Out-5 Out-6 Aktuator Hydr. Ventil (Gear) Out-2 Out-3 Out-4 Out-1 Nedløb pos. Out-2 Out-3 Out-4 Out-5 Out-6 Out-8 Kantspredning on: X X Kantspredning off: X X Gear (Hydr.) Out-2 Out-3 Out-4 Out-5 Out-6 Out-8 Kantspredning on: X X Kantspredning off: 24

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere