Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:"

Transkript

1 Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde og tryk enter. - Indgiv arbejdsbredden og tryk enter. - Vælg vægtfylde og tryk enter. - Indgiv vægtfylden og tryk enter. - Vælg step % og tryk enter. - Indgiv step % og tryk enter. - Vælg skala position og tryk enter. - Indgiv skala position på baglågen og tryk enter. - Vælg flowfaktor og tryk enter. - Indgiv flowfaktor, hvis den kendes, som udgangspunkt er den altid 1,00 og tryk enter. - Tryk på knappen drift/menu for at komme tilbage til driftsbilledet. Vejning: Når der vejes skal traktoren holde stille, vandret og med pto-akselen slået fra. Skal vejning anvendes for at kontrollere den udsåede mængde, skal følgende fremgangsmåde anvendes: - Fyld gødning på sprederen. - Kør hen til marken hvor spredning skal startes. - Tryk på knappen vejning. - Tryk på fylde programtasten for at nulstille tæller. - Tryk på knappen drift/menu for at komme tilbage til driftsbilledet. Nu kan spredning i marken startes. Når der er kørt en passende mængde gødning (jo større mængde des mere nøjagtig vejning) kan det kontrolleres om den teoretisk udbragte mængde passer med den vejede. - Tryk på knappen vejning. - Tryk på programtasten under vægtsymbolet. - Tryk på programtasten gemme for at acceptere den nye flowfaktor eller- - Tryk på tasten drift/menu for at vende tilbage til driftsbilledet uden at gemme den foreslåede flowfaktor. Kantspredning med hydr. skift: - Kantspredning slås til og fra ved hjælp af en dobbeltvirkende hydr. udgang. - Når kantspredning er aktiv vises der et symbol i driftsbilledet på computeren. - Der kan ikke skiftes mellem kant- og normalspredning når tallerknerne roterer.

2 Oversigt Bredal Type K35-K135 (vers ) 1 2 Type KE Jan Pos. 1 Start-/Stoptaste, starter og stopper spredning 2 Doseringstaste, vælger vejemenu 3 taste, skifter mellem drift og menu 4 Piletaster, flytter curseren og indgiver talværdier 5 Returtaste, vælger det markerede eller accepterer indtastede talværdier 6 apetaste, retunerer til forrige menu uden at ændre 7 leartaste, kvitterer for alarmer eller sletter talværdier 8 Programtaster, vælger det der vises over den enkelte taste Fylde taste Beregn taste Spredt mængde siden nulstilling Gemme taste Vejet mængde Kg/min. Fremkørselshastighed 2

3 Bredal Type K35-K125 (vers ) Betjening af Bredal LH500 computer (KE-program) 1 rnes betydning Symbol oversigt Opstart Hastighedsføler Strøm til computeren Montering af computeren Indkodning af fremkørselshastighed Kalibrering af det hydrauliske system Drift Driftsbilledet Driftsfunktion Kantspredning med kantgear (ekstraudstyr) Hovedmenu Dos. / indstilling Vejning Tømning Indkodning Info Data / Print (opgave) System Driftsalarmer Systemtegninger...22 VERSION 1 JAN \\SERVER\ORIGINALER\INSTRUKTIONER\K SPREDERE\DANSK\LH AGRO\DK - K-SPREDERE - BETJENINGEN VIA BREDAL DO

4 Bredal Type K35-K125 (vers ) 1 rnes betydning 1 2 Type KE Jan Pos. 1 Start-/Stoptaste 2 Doseringstaste 3 MENU-taste 4 Piletaster 5 Returtaste 6 Ekscape taste 7 learetaste 8 Programtaster VERSION 3 AUGUST

5 2 Symbol oversigt Bredal Type K35-K135 (vers ) Kmt Tid Alarm OFF Areal Kg rest Alarm ON RPM PTO 10% +10% Hjul traktor + Kg 10% -10% Hjul spreder Kalibrere Bladre højre Radar Påfylde Bladre venstre 100 m Hastighed autokalibr. Kg/min. AUTO Lys tændes Ved 1. taste- Tryk. Reg. Ned Gemme Tænd lys Reg. Op Kg/ha Kontrast - Næste side RPM ellehjul Kontrast + Forrige side + T Ton Breddereduktion Kantspredning 5

6 3 Opstart 3.1 Hastighedsføler Føleren for fremkørselshastigheden er monteret ved sprederens baghjul. Kontroller jævnligt at der ikke er mere end 3-4 mm afstand mellem aftasterhjulet og føleren. 3.2 Strøm til computeren De fleste traktorer har et stik der passer til computerens trebenede ISO strømstik. Findes der ikke et stik i traktoren kan der købes en powerboks hos Bredal, som kan monteres i traktoren. Monter først stikket i førerkabinen, træk ledningen ned til traktorens batteri, og monter ledningen mærket med + på batteriets + pol (rød) og ledningen mærket med på batteriets pol (blå). Husk at slukke for powerboksen når computeren ikke skal bruges. Gul / Grøn Brun 3.3 Montering af computeren ISO strømstik Monter computeren så den er nem at betjene fra førersædet, stik det 7 benede ISO stik fra computeren i det modsvarende stik på traktoren, eller stikket fra den medfølgende føler. Stik det 3 benede ISO strømstik i traktorens strømstik, eller i powerboksen. Saml stikket fra sprederen med det 3. stik fra computeren. 3.4 Indkodning af fremkørselshastighed Fremkørselshastigheden er indkodet fra fabrikken, det er dog en god ide at kontrollere denne indkodning. Opmål en strækning på 100 meter, og kør frem til startmarkeringen. Tryk på knappen drift/menu flyt markeringen med piletasterne til den står på indkodning tryk enter flyt markeringen ned på hastighedssensor og tryk enter vælg mellem rader og hjulføler med softkey knapperne under skærmen, tryk på knappen kør 100 meter, kør 100 meter frem, og tryk enter for at gemme de optalte antal pulser. Der bør minimum være impulser pr. 100 meter. Vær opmærksom på at denne indkodning kun passer til de hjul der er monteret på sprederen, hvis der monteres en anden størrelse hjul skal indkodningen ændres. Det er muligt at indtaste impulser pr. meter direkte. 3.5 Kalibrering af det hydrauliske system P. ventilen er kalibreret fra fabrikken. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at gøre dette igen. Monter hydraulikslangerne i et ledigt udtag, slangen med den grønne markering er fremløb og den røde er retur. Traktorens motor skal køre med normale omdrejninger som ved drift, mens ventilen kalibreres, husk at sætte tryk på hydraulikudtaget inden kalibrering startes. Tryk på tasten drift/menu, flyt markeringen med piletasterne til den står på indkodning og tryk enter, flyt markeringen ned på Hydr. kalibrering og tryk enter, tryk på enter for at starte kalibrering. Vent til computeren er helt færdig med at kalibrere det varer ca. 3-4 min. Blå 6

7 Start-/stoptaste (pos. 1) Doseringstast (pos. 2) Ved tryk på denne taste startes ellers stoppes spredning. Hvis der spredes vises dette på skærmen til venstre for tasten. Ved tryk på denne taste beregnes Kg/ha udfra den faktiske udbragte mængde og det bearbejdede areal. Funktionen kan kun anvendes når der holdes stille, da det er meget vigtigt for beregningen at vejesystemet er i ro. taste (pos. 3) Piletaster (pos. 4) Returtaste (pos. 5) Ved tryk på MENU-tasten skiftes der imellem driftsbilledet og hovedmenuen. n har en toggle funktion, dvs. hvis driftsbilledet er vist og der trykkes på tasten, vil hovedmenuen vises. Hvis tasten trykkes imens der f.eks. indkodes, vil skærmen skifte til driftsbilledet. Piletasterne bruges til at vælge og ændre en indstilling. Under indkodning bruges piletasterne til at vælge og indstille de cifre, der ønskes ændret. Hvert ciffer kan indstilles mellem 0 9 med OP og NED piltasterne. For at vælge hvilke cifre der skal ændres, bruges VENSTRE og HØJRE piletaster. Returtasten anvendes til godkendelse af f.eks. indkodningsværdier samt retur til forrige skærmbillede. taste (pos. 6) Denne taste anvendes til at returnere til den forrige menu uden at gemme. 7

8 leartaste (pos. 7) leartasten anvendes til at nulstille indstillinger/tæller og til at kvittere for alarmer. Programtaster (pos. 8) taste 1-4 Programtasternes funktion vises i driftsbilledet. Funktionen vises på skærmen direkte over selve tasten. 4 Drift Driftsbilledet kan vises ved tryk på MENU-tasten, uanset hvor man befinder sig i programmet. Driftsbilledet vises som det første, når apparatet tændes. Det er en forudsætning at alle indkodninger/kalibreringer er foretaget for korrekt drift. 4.1 Driftsbilledet Driftsbilledet kan deles i følgende sektioner. af disse skærmsektioner følger nedenfor: Visning af sprederens tilstand. Visning af stepdoseringens status. + XX% X.XX Pilene viser om dosering forøges (pil op) eller formindskes (pil ned) Doseringen vist i kg/ha X.X Driftsfunktion 2 (valgbar) Step-doseringen: + = forøgelse. - = formindskelse + XX% - XX% Skift imellem funktionen for driftsfunktion 2. Sprederens tilstand Her vises en indikation af om doseringen er slået til eller fra. Stepdosering Doseringen kan ændres i trin med det antal procent der valgt i indkodning. Hvis +/- stepdoseringen er aktiveret vises dette på skærmen samt det antal procent doseringen er ændret med. Trinenes størrelse er det samme for både + og stepdosering. 4.2 Driftsfunktion 2 Denne driftsfunktion er valgbar, dvs. at funktionen, der bliver vist på skærmen, kan vælges ved tryk på PROGRAM-tasterne. Ved tryk på PROGRAM-tasterne 3 eller 4 kan der nu vælges imellem alle driftsfunktioner, der er til rådighed. Hver enkel driftsfunktion beskrives i det følgende: 8

9 Hastighed Den øjeblikkelige hastighed vist i kilometer pr. time. Kg rest Restmængde, vist i kg, i sprederen, dvs. den aktuelle vægt tilbage i sprederen vejet med vejesystemet. Areal Bearbejdet areal, siden sidste nulstilling, vist som ha. Arealoptællingen vises med 2 decimaler indtil ha. Herefter vises arealet med 1 decimal indtil ha. Derefter vises arealet uden decimaler. Kg-optælling Spredt mængde siden sidste nulstilling. Der tælles til 9999 kg, derefter skiftes til visning i ton (99.99, 999.9, 9999). Når visningen skiftes til optælling i ton, vises der et T i kg symbolet. Tid Den aktuelle tid. Pto hastighed PTO hastighed vis i omdrejninger pr. minut. Bånd hastighed Oliemotorens hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Kg/time Mængden, der spredes, vist som kg/min. 9

10 4.3 Kantspredning med kantgear (ekstraudstyr) Kantspredning aktiveres og deaktiveres via et dobbeltvirkende hydraulikudtag fra traktoren. Når kantspredningen er aktiv vises et symbol i øverste venstre hjørne af driftsbilledet. PTO - akslen skal være slået fra for at der kan skiftes mellem kantspredning og normalspredning. Når dette symbol vises er kantspredning aktiv 10% 10% 10% Beregning af den gennemsnitlig dosering Ved tryk på DOSERINGS-tasten er der mulig at beregne den gennemsnitlige dosering for den spredte mængde siden den sidste beregning. Den gennemsnitlige dosering beregnes udfra den udbragte mængde og enten den indtastede mængde hvis ikke systemet er monteret med vejeceller, eller den vejede udbragte mængde hvis systemet er monteret med vejeceller. Den gennemsnitlige dosering beregnes som følger (med vejeceller): Trin/ Tryk på DOSERINGS-tasten og dette skærmbillede vises: Dosering Kg/ha 1 Beregnet Vejet Aktuel flowfaktor Ny flowfaktor XXXX XXX X.XX X.XX Tryk på Fylde PROGRAM-tasten og beregningen nulstilles. Dette gøres efter endt påfyldning og før spredning samt hvis flowfaktoren er blevet ændret. Spred en passende (afhængig af den ønskede dosering) mængde, f.eks. 600 kg. Ved tryk på Veje PROGRAM-tasten beregnes den gennemsnitlige dosering, og et forslag til en ny flowfaktor vises på skærmen. Hvis den nye flowfaktor er acceptabel: Tryk på Gemme PROGRAM-tasten og den nye flowfaktor gemmes. Sprederens indhold vejes automatisk og spredning kan forsættes. Hvis ikke den nye flowfaktor er acceptabel: Tryk på MENU-tasten og fortsætte spredning indtil der er udbragt en større mængde. 10

11 4.3.2 Beregning uden vejeceller Trin/ Tryk på DOSERINGS-tasten og dette skærmbillede vises: Dosering Kg/ha 1 Beregnet Vejet Aktuel flowfaktor Ny flowfaktor XXXX XXX X.XX X.XX Tryk på Fylde PROGRAM-tasten og indkod den påfyldte mængde. Dette gøres ved påfyldning af sprederen. Når doseringen skal beregnes, trykkes der på Veje PROGRAMtasten og den aktuelle mængde, der er tilbage i sprederen, indkodes. En nye flowfaktor beregnes automatisk ved tryk på Gemme PROGRAM-tasten. 11

12 5 Hovedmenu Hovedmenu Bredal Type K35-K135 (vers ) I hovedmenuen kan der vælges mellem flg. Punkter: Dos. / indstilling Vejning Tømning Indkodning Info Data / Print System 5.1 Dos. / indstilling Dos. / indstilling Kg/ha 300 Bredde (m) 24.0 Vægtfylde 1.00 Step % 5 Skala position 150 Flowfaktor Dos. / indstilling 2. Vejning 3. Tømning 4. Indkodning 5. Info 6. Data / Print 7. System I dette billede foretages de indstillinger der normalt er nødvendige inden der startes på en ny opgave. Udfra de indkodede værdier beregnes den maksimale hastighed. Maks. Km/t. Kan aflæses i info menuen. Doserings/Indstillings menuen vælges udfra hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten, brug PIL OP- og PIL NED-tasterne for at vælge Dos. / Indstilling, tryk derefter på RETUR-tasten. 1. Kg/ha Ved at vælge Kg/Ha indkodes den ønskede dosering i Kg/Ha. 2. Bredde Ved at vælge Bredde (m) indkodes sprederens arbejdsbredde i meter. 3. Vægtfylde Gødningens vægtfylde indkodes ved at vælge Vægtfylde. 4. Step % Størrelsen af de trin, som doseringen ønskes ændret med, i procent indkodes ved at vælge Step %. 5. Skala position Her indtastes den aktuelle skala position på baglågen Ved spredning af kalk, kompost m.m. vælges en baglågeåbning på skala Ved spredning af handelsgødning vælges en lav åbning på mellem skala Flowfaktor Flowfaktoren, hvis den kendes, kan indkodes ved at vælge Flowfaktor. Som udgangspunkt er flowfaktoren altid 1,00. 12

13 5.2 Vejning Vejnings-menuen vælges udfra hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten, brug PIL OP- og PIL NED-tasterne for at vælge Vejning, tryk derefter på RETUR-tasten. Der vælges om systemet er monteret med eller uden vejeceller ved at fremhæve Vejning (i vejemenuen) tryk derefter på RETUR-tasten. Der skiftes imellem Vejning = ON og Vejning = OFF hver gang RETUR-tasten påvirkes Tarering Sprederen skal være tom og der må ikke være omdrejninger på Pto-akslen når vejesystemet tareres. For at tarere (nulstille) vejesystemet vælges Tarering fra veje-menuen, herefter trykkes der på RETUR-tasten 2 gange og vejesystemet tareres Kalibrering af vejesystemet Vejesystemet er kalibreret fra fabrikken, og det er normalt ikke nødvendigt at gøre dette igen. Hvis vejningen af en eller anden årsag ikke passer mere, er det muligt at kalibrere lave en ny kalibrering: Trin/ 1 2 Med tom spreder trykkes der på MENU-tasten. Flyt cursoren ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne og fremhæv Vejning. 3 Tryk på RETUR-tasten. 4 Flyt cursoren ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne og fremhæv Kalibrering. Tryk på RETUR-tasten og følgende advarsel vises: Kalibrering 5. Advarsel Ønsker du at fortætte med kalibrering? ES = Fortryd Såfremt vejesystemet ønskes kalibreret trykkes der på RETURtasten igen. Med tom spreder og ingen omdrejninger på Pto-akslen trykkes der på RETUR-tasten og systemet nulstilles. Fyld en kendt vægt i sprederen og indkod denne vægt i kg. Tryk derefter på RETUR-tasten. Et nyt vejetal beregnes og kalibreringen er færdig. 13

14 5.2.3 Vejetal Hvis vejetallet kendes kan dette indkodes direkte ved at vælge Vejetal udfra veje-menuen, herefter indkodes vejetallet. Tryk på RETUR-tasten for at gemme vejetallet og returnere til den forrige menu Vejning Bredal type KE-maskiner kan være forsynet med vejeceller. Er maskinen forsynet med et vejesystem vælges vejning = ON i indkodning. Med vejesystem er det muligt at: Vise det aktuelle tankindhold i KG rest tælleren. At beregne den gennemsnitlige dosering ud fra forbrugt kg og bearbejdet areal, siden sidste beregning. Se side Tømning Sprederen kan tømmes, uden at der køres, således: Trin/ 1 2 Tryk på MENU-tasten. Flyt cursoren ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne og fremhæv Tømning. 3 Tryk på RETUR-tasten. 4 Sprederen kan nu tømmes ved at trykke på START-/STOP-tasten. 5.4 Indkodning en Indkodning vælges ud fra hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten, brug PIL OPog PIL NED-tasterne for at vælge Indkodning, tryk derefter på RETUR-tasten Alarmer Indkodning af alarmer vælges udfra indkodningsmenuen ved at fremhæve Alarmer ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. De alarmer, der er til rådighed, tændes og slukkes med følgende PROGRAM-taster. Når en alarm afgives, kvitteres der med -tasten. Alarm aktiveret. Alarm off. Kg rest alarm Alarm ON/OFF samt de antal kg tilbage i sprederen hvorved alarmen ønskes afgivet. Rpm tallerkner alarm Alarm ON/OFF samt minimums tallerken hastighed, i omdrejninger pr. minut, hvorved alarmen ønskes afgivet. 14

15 5.4.2 Hastighedsføler Valg af hastighedsføler samt kalibreringstal for hastighedsføler indkodes her. Det er også muligt at kalibrere hastighedsføleren. Denne menu vælges udfra indkodningsmenuen ved at fremhæve Hastighedssensor ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. Ved tryk på denne taste (programtaste 1) vælges radar som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan dette tal indkodes direkte. Ved tryk på denne taste (programtaste 2) vælges hjulføler monteret på traktoren som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan dette tal indkodes direkte. Ved tryk på denne taste (programtaste 3) vælges hjulføler monteret på sprederen (højre hjul) som hastighedsføler (via det 21-polede stik). (denne tast er standard valgt fra Maskinfabrikken Bredal) Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan dette tal indkodes direkte. Automatisk hastighedskalibrering Trin/ 1 Opmål en 100 meter strækning og kør til startmarkering. 2 Vælg hastighedsføler som beskrevet ovenfor. 3 Tryk på denne taste og kør den opmålte 100 m strækning. Stop nøjagtigt ved stopmarkeringen. omputeren tæller impulser imens der køres. 4 Tryk på RETUR-tasten og kalibrering af hastighedsføler er færdig Hydraulikkalibrering Det er normalt ikke nødvendigt at kalibrere proportionalventilen, kalibrering er foretaget fra fabrikken. Er der problemer med hydrauliksystemet kan det dog være nødvendigt at kalibrere igen. Denne menu vælges udfra indkodningsmenuen ved at fremhæve Hydr. Kalibrering ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. Fremgangsmåden for kalibrering af proportionalventilen er som følger: 1. Hydraulikolien skal være ved normal driftstemperatur og sprederen skal være tom. 2. Traktorens motor skal køre med normale omdrejninger for drift, tryk på RETUR-tasten. 3. Båndet kører op til max hastighed og hastigheden reduceres derefter langsomt indtil båndet stopper. 4. Når kalibrering er færdig vendes tilbage til kalibreringsmenuen. Såfremt oliemotoren ikke kan opnå minimum 500 RPM afgives der en alarm og kalibreringen bliver ikke udført. 15

16 5.4.4 Doseringskalibrering Doseringskalibrering er normalt foretaget fra frabrikken og skal normalt ikke foretages af brugeren, kun i særlige tilfælde vil dette være nødvendigt. Denne menu vælges ud fra indkodningsmenuen ved at fremhæve Dos./kalibrering ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. For driftsnøjagtighed skal det antal m 3 der frigives pr. impuls indkodes. Hvis mængden pr. impuls kendes i forvejen kan denne indkodes direkte. Mængden, der frigives pr. impuls findes ved at lave en ny kalibrering. Først skal tallerknerne afmonteres, og der skal monteres en sliske under nedløbet, så materialet kan løbe ned i en opsamlingsbakke 1. Fremhæv Ny kalibrering og tryk på RETUR-tasten. 2. Indkod vægtfylden af gødningen og skalaåbningen på baglågen. 3. Tryk på start-tasten og båndet trækker materiale frem der løber ned i opsamlingsbakkerne, tryk på stop tasten. 4. Tøm opsamlingsbakken. 5. Tryk på START-/STOP-tasten og kalibreringen startes (båndet kører). 6. Når en tilstrækkelig mængde er frigivet stoppes båndet ved tryk på START-/STOP-tasten. 7. Vej den frigivede mængde og indtast vægten af denne mængde. 8. Tryk på RETUR-tasten og doseringskalibreringen er færdig. 5.5 Info Informationsmenuen viser en oversigt over bl.a. forskellige indkodningsværdier og vælges fra hovedmenu (tryk på MENU-taste). Herefter bruges PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve Info. Tryk derefter på RETUR-tasten. Info Dos. (Kg/ha) 300 Bredde (m) 24.0 Vægtfylde 1.19 Skala position 150 Flowfaktor 1.19 Max. Kmt 17.5 Min. Kmt 3.2 I Info er det muligt at få et hurtigt overblik over de vigtigste indstillinger: 1. Dosering 2. Arbejdsbredde 3. Vægtfylde 4. Skala position 5. Flowfaktor 6. Max. Kmt 7. Min. Kmt 5.6 Data / Print (opgave) Der er muligt at have op til ti forskellige triptællersæt (opgaver) der kan startes og stoppes ved f.eks. skift af mark. Opgavemenuen vælges fra hovedmenu (tryk på MENU-taste). Herefter bruges PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve Data/slet. Tryk derefter på RETUR-tasten. 16

17 Ved start af en ny opgave er alle tællere nulstillet. Hvis der skiftes til en anden opgave, for derefter at skifte tilbage til den oprindelig opgave, fortsætter alle tællere med samme værdi, som da den anden opgave blev startet. Opgaverne kan nulstilles en for en. Tællerne i en opgave Triptæller 1/10 Skærmbilledet til venstre vises, når Data/slet menuen vælges. En beskrivelse af hver enkelt tæller følger: Ny tæller Slet tæller Kg Areal Tid X X.XX X:XX Kg: Det samlede antal kg siden opgaven blev startet eller sidste nulstilling. Areal: Det optalte areal siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Arealet svarer til det effektive areal, dvs. kun det areal, der spredt. Tid: Den samlede effektive tid siden opgavens start eller sidste nulstilling. Start/fortsættelse af en opgave Ved valg af Data/slet menuen åbnes den sidste anvendte opgave. Hvis der aldrig har været startet en opgave, vil opgave 1 åbnes. Triptæller Tæller nr 1 Tæller nr 2 Tæller nr 3 Tæller nr 4 Tæller nr 5 Tæller nr 6 For at starte eller fortsætte en opgave skal der trykkes på Ny tæller tasten. Herved kan der vælges opgave 1 10 ved at brug PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve det ønskede nummer, hvorefter der trykkes på RETUR-tasten For at returnere til drift skal der trykkes på MENU-tasten. Nulstilling af en opgave Hvis tællerne i en opgave ønskes nulstillet, gøres dette ved at vælge en opgave som beskrevet ovenfor og derefter fremhæve Slet tæller og trykke på RETUR-tasten. 17

18 5.6.1 Data / Print Bredal Type K35-K135 (vers ) Data Print Data/print I den viste menu vælges mellem data og udprintning. Når menupunktet Data vælges, vises automatisk det sidst anvendte sæt triptællere. Der er nu følgende muligheder: Der kan tælles videre i det valgte sæt triptæller (de aktive). Tællerne forbliver aktive indtil der vælges nye. Via menupunktet Ny tæller kan der vælges mellem 10 forskellige sæt triptællere. Ønsker man kun at anvende et enkelt sæt triptællere, undlader man blot at starte nye. Data i tællerne kan slettes. Med piltasterne placeres cursoren over menupunktet Slet tæller og der trykkes på ENTER-tasten, herved slettes de 4 viste tællere samtidigt. Ny tæller Slet tæller Kg (A.) Kg (B.) Areal (ha) Tid Triptæller 1/10 0,0 0,0 0,0 0:0 Kg (A.) = Aktuel vægt optalt via vejesystemet. En korrekt optælling forudsætter at brugeren anvender funktionen Beregning af dosering for alt gødning der spredes på marken. Kg (B.) = Beregnet vægt via impulser fra doseringsenhed. Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Ny tæller: ursoren placeres over den tæller der ønskes anvendt og der trykkes på EN- TER-tasten. Der er nu denne tæller der er den aktive (Den der optælles i). De enkelte sæt triptællere identificeres v.hj.a. nummeret. Det er ikke muligt at indkode navn, telefonnummer eller lignende. 18

19 Print dd-mm-yy I det viste billede er det muligt at udskrive de optalte data. Der er følgende muligheder: 1. Indkodning af dato der ønskes påført udskrift. 2. Udskrivning af den aktive triptæller. 3. Udskrivning af alle triptællere. Triptæller 1/10 Eksempel på udskrift. Kg (A.) Kg (B.) Areal (ha) Tid Init X X X XX:XX 5.7 System Systemmenuen vælges fra hovedmenu (tryk på MENU-tasten). Herefter bruges PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve System. Tryk derefter på RETUR-tasten Kontrast/lys Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen lysere. Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen mørkere. Ved tryk på denne programtaste aktiveres autolysefunktionen. Skærmens lys er slukket, indtil der trykkes på en vilkårlig taste, hvorefter lyset tændes automatisk. Skærmens lys tændes og slukkes med denne programtaste Sprog Her vælges driftssproget for Bredal LH Simuler hastighed Det er muligt at simulere en hastighed til bl.a. fejlfinding eller hvor der ønskes spredning uafhængig af fremkørselshastighed. Den ønskede simulerede hastighed indkodes i km/t med 1 decimal, hastighedssimuleringen tændes eller slukkes med PROGRAM-tasterne 1 & 2. 19

20 5.7.4 Test Test Input Kantspredning P. Ventil 0 % Valg af test input eller P. Ventil Test input Anvend testindgange hvis der f.eks. er mistanke om, at en føler er defekt. Under hver indgangsbetegnelse er der, i højre side af skærmen, en tæller som registrerer det antal gange den pågældende indgang har været aktiveret (tælleren nulstilles automatisk Testindgange forlades, eller ved tryk på -tasten). I venstre side vises den øjeblikkelige status på indgangen (Hi/Lo). Der bladres igennem de forskellige indgange ved at trykke på PIL OP- og PIL NED-tasterne (i alt 2 sider). De forskellige indgangsbetegnelser relaterer til følgende: Indgang Hjul DIN/ISO Radar DIN/ISO Hastighedssignal fra hjulføler monteret på traktoren (via det 7- polede DIN/ISO stik i traktoren). Hastighedssignal fra radar monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). RPM cellehjul Omdrejningssignal fra omdrejningsføler monteret ved cellehjulet. Tryk på PIL NED-tasten for at se de næste indgange: RPM tallerken Omdrejningssignal fra omdrejningsføler monteret ved tallerknerne Vejning Signal fra vejesystemet. Tryk på PIL NED-tasten for at se de første indgange: Test p. ventil For at hydraulikmotorens proportionalventil kan testes skal den udstyres med en duty cycle %. Indkod den ønskede duty cycle % og tryk derefter der på RETUR-tasten Totaltællere I systemmenuet findes der totaltællere for følgende: Kg: Den samlede spredte mængde siden sidste nulstilling vist i Kg. Areal: Det totale spredte areal siden sidste nulstilling. Tid: Den opsummerede tid hvor sprederen har været i arbejde. Totaltællerne nulstilles ved at fremhæve tælleren der ønskes slettet og derefter trykke på -tasten Hydraulik ventiltype Her vælges hvilken type hydraulikventil der er monteret på sprederen. 20

21 5.7.7 Test Kantspredning Test Kantspredning Imp. Gear 1: Hydraulik Gear 0 HI Bredal Type K35-K135 (vers ) I det viste billede kan hydr. Ventilen for gearet testes. Øverst vises om føleren for gearet giver impulser når funktionen aktiveres. 1+ Gear faktor 50 % Indtast gear faktor 10-99% = Gem I det viste billede indtastes Nedgearingsprocenten for gearet til kantspredning m kantspredning = 55 % m kantspredning = 33 % 6 Driftsalarmer Under drift kan der opstå situationer der forårsager alarm. De forskellige alarmer kvitteres ved tryk på - tasten. Undersøg grunden til den opståede alarm grundigt før der kvitteres for alarmen. En forklaring af de faste alarmer der kan opstå under drift følger: Reguleringen uden for doseringsområde: Alarm Regulering udenfor doseringsområde Max. Flow overskredet: Alarm Max. Flow overskredet Min. RPM på cellehjul / gummibånd ikke opnået: P. Ventil Alarm kalibrering Min. RPM på ellehjul / bånd ikke opnået Kalibrering udføres + XX% - XX% + XX% - XX% Den ønskede dosering kan ikke opnås med den nuværende indstillinger og fremkørsels hastighed. Sænk farten og alarmen forsvinder af sig selv. Maksimum flow for sprederen er overskredet, sænk farten eller ændre den indkodede dosering. Minimums omdrejning for cellehjulet / gummibåndet kan ikke opnås. Vises kun imens der kalibreres hydraulik-motoren. Åben mere for hydr. olien eller hæv motoromdrejningerne på traktoren. En beskrivelse samt fremgangsmåden for indkodning af de valgbare alarmer kan ses på side

22 7 Systemtegninger Pin No Description ISO-in-1 Radar ISO-in-2 Wheel ISO-in-3 (Not active) ISO-in-4 Implement in-work/out-of-work ISO-in-5 (Not active) +12V suplly Ground DIN ISO Pin No. + - small pin Description +12V power 0V power +12V elektronic Power Pin No. Description 1 Nc 2 In-1 Weighing 3 In-2 RPM disc 4 In-3 Border function (Fertilizer outlet pos.) 5 In-4 Wheel spreader 6 In-5 Extra 7 In-6 Gear pos. 8 Out-1, PWM to P. Valve (lo-side sw.) 9 Out-2 Actuator (lo-side sw.) 10 Out-3 Actuator (lo-side sw.) 11 Out-4 Gear (lo-side sw.) V sensor 13 Ground sensor 14 In-7 RPM Hydr. Motor 15 In-8 Extra 16 Out-5 Actuator (hi-side sw.) 17 Out-6 Gear (hi-side sw.) 18 Out-7 +12V to P. Valve (hi-side sw.) 19 Out-8 Actuator (hi-side sw.) 20 Nc 21 Nc 22 Nc 22

23 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Bredal Type K35-K135 (vers ) Extra equipment Wheel sensor DIN ISO Battery Powerboks 0 1 Power Tractor Spreader RPM Hydr. Motor Hjulføler RPM Tallerkner (PTO Rpm) Gear pos. Bredal samleboks Bredal junction box Weigh Interface P. Valve Weigh ell Border (Gear) Border (Outlet) 23

24 Impulser pr. minut for Hydr. Motor = 18. Værdier for Danfoss PB12: P-faktor = 0,010 I-faktor = 0,008 D-faktor = 0,001 Frekvens = 390 Værdier for Berentsen SR10: P-faktor = 0,035 I-faktor = 0,021 D-faktor = 0,011 Frekvens = 350 Jitt. Frekvens = 1000 Jitt. Ampl. = 500mV Out-7 +12V +12V +12V +12V Prop.Ventil Out-8 Out-5 Out-6 Aktuator Hydr. Ventil (Gear) Out-2 Out-3 Out-4 Out-1 Nedløb pos. Out-2 Out-3 Out-4 Out-5 Out-6 Out-8 Kantspredning on: X X Kantspredning off: X X Gear (Hydr.) Out-2 Out-3 Out-4 Out-5 Out-6 Out-8 Kantspredning on: X X Kantspredning off: 24

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning: Indsåning: Daglig brug: - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S. Telefon (0045) 98867288 www.prastbro.dk

Præstbro Maskiner A/S. Telefon (0045) 98867288 www.prastbro.dk Præstbro Maskiner A/S Frederiksbergvej 11, 9330 Dronninglund Telefon (0045) 98867288 www.prastbro.dk 1 2 3 4 5 3.1 PASWORD 19 STANDARD PARAMETER 6 3.3 KALIBRERING 8 9 4.1 BRUG AF DATATRANSFER 9 10 11 6.1

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark Konstant Regn 7 Brugsanvisning Version 4.5. 1 1-04. Funktioner: Hastighedsregulering For og eftervanding Total vandingstid Længde af slangen Aktuel hastighed Batteri volt Laderegulator Tryksensor Stopsensor

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget.

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. Kvik-manual Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Indhold 1. Introduktion sid. 3 2. Knapforklaring sid. 3 3. Spesifikation sid. 4 4. Display sid. 5 5. Enkel vejledning sid. 6 5.1 Nulstilling sid. 6 5.2 Tarering sid. 6 5.3 Vej en

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INS mobilvægt TC2000

INS mobilvægt TC2000 INTERSOFT NEXØ A/S, DK 3730 NEXØ INS mobilvægt TC2000 version 2.26 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord 1. Mobilvægt TC2000 1.1 Tag systemet i brug 1.2 Drift 1.3 Vedligeholdelse

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Controller 2500 & Monitor 1500 Instruktionsbog

Controller 2500 & Monitor 1500 Instruktionsbog Indhold Ordliste og Pictogramforklaring... 2 Brugersikkerhed... 3 Beskrivelse... 3 Montering af systemet.... 4 Strømforsyning... 6 Scanboks (samleboks)... 7 Display... 7 Følernes lednings farvekode og

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 251104 CE/asn 70086DK INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 Type Nummer 1400534-1 - 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2.0 ADVARSEL...2 3.0 MONTAGE...3 3.1 Montage af styreboks...3 3.2

Læs mere

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5 CCI.Tecu Traktordata Brugsanvisning Reference: CCI.Tecu v5 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v5.01 Indledning 1 Indledning...

Læs mere