Foreningens aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens aktiviteter"

Transkript

1 .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAN D Foreningens aktiviteter fra september januar

2 Svampeekskursion til Hvidbjerg Klitplantage Lørdag d. 24. september kl Efter i nogle år at have brugt Dover Plantage til vores årlige svampeekskursion, har vi i år valgt en ny lokalitet nemlig Hvidbjerg Klitplantage. Medbring svampeflora og eventuelt kurv til spisesvampe. Mødested: Kirken i Svankær Turleder: Claus Eriksen (tlf mobiltlf ) Turen er arrangeret i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Sydthy og BFN. Oplev ringmærkning af fugle Søndag den 25. september afholdes den årlige ringmærkningsdag, hvor alle interesserede kan komme og opleve en fugl blive ringmærket. Arrangementet finder sted seks forskellige steder i landet og arrangeres af frivillige ringmærkere i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum i København. På ringmærkningsdagen vil frivillige ringmærkere demonstrere, hvordan man fanger vildtlevende fugle, hvordan man bestemmer deres art, køn og alder, samt hvordan fuglene ringmærkes, måles og vejes, før de igen slippes fri. Sted: Hanstholm Fyr, Tårnvej 21, 7730 Hanstholm. Tidspunkt: Søndag den 25. september kl Der er mulighed for parkering ved fyret. Der vil løbende være rundvisning og demonstration af ringmærkning. Yderligere information om arrangementerne kan ses på Sensommermøde og ekstraordinær generalforsamling Lørdag den 29. oktober 2011 kl ca i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller. A. Mødet starter med frokost. B. Thisted Kommunes planchef Jens Bach vil forestå indvielsen af det nye Hummerhus, orientere om projektet ved Ørhage, og projektet Det gode liv ved kysten samt foretage en rundvisning. C. Herefter afholdes ekstraordinær generalforsamling. Tage Leegaard har valgt at fratræde som BFN s formand, og der skal derfor vælges en formand for perioden indtil den ordinære generalforsamling. Derudover foreslår bestyrelsen en række ændringer i foreningens vedtægter. Forslaget kan ses på side

3 Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Valg af formand 3. Bestyrelsens ændringsforslag til nye vedtægter D. Naturdata v/holger Søndergaard E. Nyheder fra ringmærkningen v/ Nordvestjysk Ringmærkningsgruppe. Mødet forventes afsluttet kl Debatmøde - Hvordan får vi mere natur? Onsdag d. 9. november kl Oplægsholdere : Peder Størup, naturbeskyttelse.dk Lise Frederiksen, Mariagerfjord Kommune Camilla Ståle Sundstrup, Agri Nord Sted: Naturcenter Fosdalen. Fosdalvej 69, 9640 Brovst Ordstyrer: Knud-Allan Knudsen, formand for BFNs Naturkurser i Thisted Entre: 50 kr. inkl. kaffe med brød. Alle er velkomne Arrangør: BFNs Naturkurser Julemøde i Hummerhuset Onsdag den 7. december 2011 Traditionen tro afholder foreningen også i 2011 et julemøde, hvor det faglige træder i baggrunden, og det sociale sættes i højsædet. Der bliver serveret gløgg og æbleskiver. Bestyrelsen vil bidrage til underholdningen. Øvrige fremmødte må også gerne bidrage til denne traditionelle og hyggelige aften. Naturoplevelser i 2011 Onsdag, den 25. januar 2012 kl i Hummerhuset BFN s årlige møde, hvor medlemmerne via lysbilleder og andet har mulighed for at fortælle om nogle af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen i

4 BFNs Naturkurser (Jammerbugt Kommune) Tilbyder: Kursus i grundlæggende digital naturfotografering Kursus i naturfotografering begynder søndag d. 13. november 2011 kl på Naturcenter Fosdalen, Fosdalvej 69, 9640 Brovst (www.naturcenterfosdalen.dk) Kurset foregår over 3 søndage (13/11, 20/11 og 27/11) fra kl til Vi vil gennemgå de klassiske begreber indenfor fotografering, og det vil hovedsageligt være gennemgang af det digitale kamera og dets muligheder og funktioner: Blænde, lukker, ISO, hvidbalance og filformater. Derudover gennemgås kameraudstyr fra makro til tele. Det digitale mørkekammer kommer man ikke uden om og vi kigger på håndtering af billedfiler, billedbehandling og klargøring til print. Vi bruger Naturcenter Fosdalen som base, og der vil være undervisning inde samt fotografering omkring Fosdalen. Læs program på Kursisten medbringer egen computer (evt. laptop) og digital kamera med kortlæser/kabel til computer samt et vist kendskab til brug af computer. Varighed : 24 lektioner Pris : 560 kr. Lærer : Jes Gravgaard Min/max deltagerantal : 8/20 Tilmelding til Jes på eller tlf senest d. 1. november. Mere information kan fås hos Jes. 4

5 Globetrotter fortæller og viser billeder fra rejser rundt om i verden Vestervig Roklub, Havnevej 3, Agger Havn - kl Alle er velkomne også med egne indslag. Der kan købes kaffe/te og kage. Torsdag, den 27. oktober Vietnam: Vi, Anna og Svend Hamburg, besøgte Vietnam i 17 dage i foråret Vi besøgte landet fra Hanoi i nord til Mekongdeltaet i syd. Vi vil vise billeder og fortælle om forskellige artede indtryk fra det smukke land, bl.a. vil vi fortælle lidt om Vietnams historie, religion og natur, men først og fremmest om vores møde med vietnameserne og vores indtryk af deres levevilkår. Torsdag, den 24. november Namibia Ivan og Elly Hansen var på 17 dages kombineret jagt og sightseeing i Namibia. Den første halvdel af turen var jagt, som foregik på Omuramba Hunting Lodge. Den ligger ca. 300 km nord øst for Windhoek. I den periode hvor der blev drevet jagt, havde Elly rig mulighed for at studere fuglelivet dér. Det blev til mange billeder, ikke blot af fugle, men også af de mange vilde dyr, som lever i området De sidste ti dage blev brugt til en rundtur i det smukke Namibia. Vi vil gennem billeder og videoer følge med på jagt, se de mange eksotiske fuglearter, opleve Namibia i grønt, efter en usædvanlig regntid, og vi skal opleve hvordan vejene pludselig forsvandt i sandskyer eller var blokeret af store klippestykker. Glæd jer til en underholdende aften i Namibia sammen med Ivan og Elly Hansen, Svankær. Birte Olesen, tlf og Nanna Gad, tlf

6 BESTYRELSENS FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER (Ændringer er markeret med fed kursiv) VEDTÆGTER FOR BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND FORENINGENS NAVN OG ADRESSE 1. Foreningens navn er Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) Foreningen blev stiftet den 4. april 1970 Foreningens adresse er: Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller, 7700 Thisted FORENINGENS FORMÅL 2. Foreningens formål er at øge kendskabet til naturen i Nordvestjylland samt udøve naturformidling. Foreningen medvirker endvidere til beskyttelse og gendannelse af natur. MEDLEMSKAB AF FORENINGEN 3. Medlemskab af foreningen er betinget af, at kontingent er indbetalt til foreningen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Medlemskabet ophører, hvis kontingentet ikke er indbetalt en måned efter påkrav. 4. Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis vedkommende har gjort sig skyldig i en adfærd, der af generalforsamlingen anses for at være til ugunst for foreningens troværdighed, eller som strider mod foreningens formål. En motiveret og skriftlig begrundelse skal meddeles den pågældende. 5. Bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år skal forelægges til vedtagelse af generalforsamlingen. FORENINGENS STRUKTUR 6. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, skal afholdes inden udgangen af januar kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt senest 2 uger før i BFN s medlemspublikation og på foreningens hjemmeside. Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det formålstjenligt eller mindst 20 medlemmer begærer det. Der gælder samme retningslinier for varsling som for den ordinære generalforsamling. 7. Til varetagelse af overordnede opgaver af administrativ, generel og strukturel karakter ledes foreningen af en bestyrelse på 5 medlemmer. 8. Bestyrelsen arrangerer eller koordinerer aktiviteter. Bestyrelsen leder et årligt møde i eftersommeren, hvor foreningens aktiviteter fremlægges og drøftes. 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af reviderede regnskaber. 6

7 4. Fastsættelse af kontingenter. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand for et år ad gangen. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. 8. Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen. 9. Valg af to revisorer for et år ad gangen. 10. Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen. 11. Eventuelt. 12. BFN's Naturpris. Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagene lægges på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. Stemmeberettigede ved den ordinære generalforsamling er alle, der har betalt kontingent senest den 1. marts. Stemmeberettigede ved ekstraordinær generalforsamling er alle, der har betalt kontingent senest 1 måned forud for den ekstraordinære generalforsamling. Ved skriftlig eller mundtlig afstemning foretages valg til bestyrelsen efter dirigentens anvisninger. Der udsendes orientering om bestyrelsens nye sammensætning i førstkommende medlemspublikation. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 10. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan indkalde relevante personer til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. 11. Foreningens aktiviteter virker inden for foreningens formål efter regler/projektbeskrivelser, der godkendes af foreningens bestyrelse. Hvis ikke andet er påkrævet, revideres aktiviteternes eventuelle regnskaber af foreningens revisorer og godkendes af foreningens bestyrelse. Foreningens bestyrelse kan lade sig repræsentere i aktiviteterne. Bestyrelsen koordinerer i nødvendigt omfang aktiviteter og økonomiske dispositioner. VEDTÆGTSÆNDRINGER 12. Ændringer i foreningens vedtægter kan vedtages på en generalforsamling af et stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden mindst 10 dage før generalforsamlingen, og skal senest 7 dage før generalforsamlingen fremgå af BFN s hjemmeside på formandens foranledning. FORENINGENS OPLØSNING 13. Opløsning af foreningen kan vedtages på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger af et stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes to uger efter den ordinære generalforsamling. Forslag om opløsning skal fremgå af dagsordenen. 14. Foreningens midler skal i tilfælde af foreningens opløsning anvendes i henhold til pkt. 2. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Klitmøller den 29. oktober

8 Naturdata Se kort Særlige artsdata-sider med oplysninger om mere end 300 sjældne eller forsvundne plantearter i Nordvestjylland, kan nu findes på BFN s hjemmeside. Siderne bringer før og nu udbredelseskort, ligesom der kan læses om arternes voksesteder, nuværende status m.m. På BFN s hjemmeside vælges Naturdata og derefter Se kort. Herefter kommer i alfabetisk orden en oversigt over de arter, der kan findes nærmere oplysninger om. I den alfabetiske oversigt kan man også vælge A INTRODUKTION, hvor der kan læses mere om formålet med BFN s Naturdata og nærmere forklaring til nogle af oplysningerne på artsdata-siderne. Her kan også læses om, hvordan man kan indberette oplysninger til BFN s Naturdata. BFN s Naturdata v. Holger Søndergård LINNÆA Med henblik på en ny status over Linnæa i Nordvestjylland ønskes alle oplysninger om arten, der ikke tidligere er meddelt til BFN s Naturdata. Alle oplysninger såvel aktuelle som ældre - fra BFN s interesseområde har interesse (TBU-distrikterne 5 9). Den nye status vil blive bragt i Naturnyt. Læs evt. Naturnyt side Oplysningerne kan gives på BFN s hjemmeside eller direkte til Holger Søndergård på eller tlf

Foreningens aktiviteter april - november 2015

Foreningens aktiviteter april - november 2015 .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND BFN-Nyt 1/2015 Biologisk Forening for Nordvestjylland Ørhagevej 189, Klitmøller, 7700 Thisted www.bfn-nyt.dk Foreningens formål er at øge kendskabet til og interessen

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere