ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort"

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort Gældende fra den 27. januar 2012

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål Affaldshåndtering Områdeklassificering og jordflytning Gyldigheds- og anvendelsesområde Lovgrundlag Definitioner 4 Kapitel 2 affaldshåndtering 2.1 Beskrivelse af ordningen Forskellige forureningsgrader Bortskaffelse af jord Analyseparametre Analysefrekvens Affaldsproducentens pligter Benyttelsespligten for private Benyttelsespligten for erhverv Sortering Opbevaring af jord som er affald Anmeldelse af jordflytning Affaldstransportørens pligter Registrering af virksomheder og indberetning af affald Gebyrer 9 Kapitel 3 anmeldepligt og områdeklassificering 3.1 Anmeldepligt Anmeldelse af jordflytning Iværksættelse af jordflytning Anmelders pligter Transportørens pligter Modtagerens pligter Dokumentation for bortkørt jord Områdeklassificering Retningslinjer for inddragelse og undtagelse af områder i klassificeringen Borgernes forpligtigelser Undtagelser for dokumentationskrav Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen 15 Kapitel 4 Administrative bestemmelser 4.1 Klagemulighed Tilsyn Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse 16 Bilag a) Anmeldeskema for jordflytning & - Særligt for jordflytninger, hvor ren jord grænser op til forurenet jord b) Kort over områdeklassificerede arealer i Allerød Kommune c) Kort over de områder, som er inddraget i eller undtaget fra områdeklassificeringen d) Kriterier for inddragelse i og undtagelse fra områdeklassificeringen i Allerød kommune e) Beskrivelse af de delområder, der er undtaget fra analysepligten samt opgørelse af det enkelte områdes jordkategori f) Definitioner 2

3 KAPITEL 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 1.1 Formål Når borgere og virksomheder ønsker at skille sig af med jord, skal jorden opfattes som affald jf. gældende lovgivning. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald 1, for alle borgere, grundejere og virksomheder i Allerød Kommune. Grundlaget for reglerne er at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelsen af jord. Jordregulativet samler 4 selvstændige regulativer i ét. Formålet med og lovgrundlaget bag de enkelte regulativer fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1 Regulativets bestanddele Regulativets formål Regulativet udspringer af følgende lovgrundlag (jr. afsnit 1.2) Fremgår i dette samlede regulativ af At etablere en affaldsordning for jord Affaldsbekendtgørelsens 19, stk. 2 Kapitel 2 At fastlægge en metode for anmeldelse af jordflytning (anmeldeskema) Jordflytningsbekendtgørelsens 15 Kapitel 3 & bilag a At udpege lettere forurenede delområder (områdeklassificering) Jordforureningslovens 50 a Afsnit 3.2 & bilag b, c og d At udpege analysefrie områder Jordflytningsbekendtgørelsens 14 Afsnit 3.3 & bilag e Affaldshåndtering Formålet med regulativet er endvidere at fastlægge regler for kommunens ordning for jord, som er affald, herunder ordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4. Baggrunden herfor er ønsket om at etablere og skabe rammerne for en velfungerende kommunal ordning. Regulativet har yderligere til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor Områdeklassificering og jordstyring Regulativets formål er derudover at sikre, at jordflytning i Allerød Kommune sker efter gældende regler. Slutteligt har regulativet til formål at definere og udpege områder, hvor det forventes, at der findes forurenet jord, herunder at: Inddrage og undtage områder af områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens 50a stk. 2 og stk. 3. Fastlægge delområder - indenfor den udpegede områdeklassificering, som med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2 jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. I disse delområder er det ikke nødvendigt at analysere jorden i forbindelse med jordflytning. 1 Jord er affald, når indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med den (jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2). 3

4 1.2 Gyldigheds- og anvendelsesområde Dette regulativ gælder i Allerød Kommune. Regulativet omfatter jord, der ønskes anvist som affald (jf. afsnit 2.1) og/eller jord, der er omfattet af anmeldepligt (jf. afsnit 3.1). Regulativets bestemmelser om håndtering af jord, som er affald, finder anvendelse, med mindre der er fastsat særlige regler i anden lovgivning. Regulativet omfatter ikke: 1. Ikke forurenet jord, der er opgravet i forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor det er sikkert at jorden i sin naturlige tilstand vil blive anvendt til anlægsvirksomhed på det sted, hvor den er blevet opgravet. 2. Jord, der ikke flyttes uden for den matrikel, hvor den er opgravet, og som genanvendes på stedet i overensstemmelse med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen. 3. Jord, der eksporteres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (Transportforordningen) og import/eksport-bekendtgørelsen. Dette regulativ indeholder Allerød kommunes anvisningsregler for håndtering af jord, som er affald. Allerød Byråd afgør i tvivlstilfælde, om jord skal henregnes til affald og dermed skal håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne i dette regulativ. Regulativets bestemmelser om områdeklassificering og analysefrie delområder finder anvendelse efter deres ordlyd, uanset om jorden er at anse som affald. 1.3 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelsen). 1.4 Definitioner En stor del af de definitioner, der anvendes i dette regulativ er formuleret i den gældende affaldsbekendtgørelse. De mest relevante definitioner fremgår af bilag f. 4

5 KAPITEL 2 AFFALDSHÅNDTERING Borgeren, grundejeren eller virksomheden (fællesbetegnelse: affaldsproducenten), der har brug for at skille sig af med jord kan ud fra tabel 2.1 se hvilke muligheder, der er for bortskaffelse. Jorden bortskaffes til genanvendelse, deponering eller rensning i overensstemmelse med jordens forureningsindhold. 2.1 Beskrivelse af ordningen Allerød Kommune anvender de samme skemaer (jf. bilag a) til: Anvisning af jord, der skal bortskaffes og som ikke er anmeldepligtigt. Anvisning af anmeldepligtige jordflytninger (jf. afsnit 3.1). Kommunen har ikke nogen storskraldsordning for jord. Uforurenet jord i en mængde på <1 m 3 kan afleveres på genbrugspladsen Forskellige forureningsgrader Lettere forurenet jord er defineret i 1 i bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Jorden anses for uforurenet når alle analyseresultater har værdier under jordkvalitetskriteriet 2 og jorden betragtes som forurenet når et eller flere af analyseresultaterne overskrider afskæringskriteriet 2. Figur 2.1 Forskellige forureningsgrader for jord Bortskaffelse af jord I tabel 2.1 er angivet nogle eksempler på, hvilke muligheder der findes for bortskaffelse. En orienterende liste over godkendte karteringsanlæg (jf. bilag f, punkt 17), anlæg for jordrensning og jorddeponeringsanlæg, herunder ren jord modtagere findes på kommunens hjemmeside. Anmelderen kan jf. jordflytningsbekendtgørelsen, frit vælge et miljøgodkendt anlæg, der opfylder regulativets krav til behandlingen. 2 Miljøstyrelsens: Liste for kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret juni og juli

6 Tabel 2.1 Bortskaffelsesmuligheder Oplysninger om jorden Eksempler Anmeldepligt Muligheder Ingen oplysninger. En bunke jord, der er efterladt, hvis oprindelse er ukendt. Ja, se A B Jorden er analyseret og er uforurenet. Jorden er fra et areal, der hverken er kortlagt 3, konstateret lettere forurenet (se afsnit 3.4) eller områdeklassificeret (se afsnit 3.2) og der er ingen kendskab til spild eller anden forurening. Nej Bortskaffes til ren jord modtager i overensstemmelse med modtagers krav eller C og D. Jorden er fra et areal, der er kortlagt 3, konstateret lettere forurenet (se afsnit 3.4) eller områdeklassificeret (se afsnit 3.2) eller der er kendskab til spild eller anden forurening. Ja, se A Jorden er analyseret og er lettere forurenet. Ja, se A Jorden er analyseret og er forurenet. Ja, se A Jorden er ikke analyseret, men formodes at være uforurenet. Jorden er fra et areal, der hverken er kortlagt 3, konstateret lettere forurenet (se afsnit 3.4) eller områdeklassificeret (se afsnit 3.2) og der er ingen kendskab til spild eller anden forurening. Nej C og D Jorden er ikke analyseret, men formodes at være lettere forurenet. Jord fra et områdeklassificeret (se afsnit 3.2) areal. Ja, se A B Jorden er ikke analyseret, men formodes at være forurenet. Jorden er analyseret og består af både u- forurenede og forurenede partier. Fjernelse af jord ved oliespild. Ja, se A B Ja, se A + bilag a Ingen af ovenstående beskrivelser passer på jorden eller affaldsproducenten er i tvivl. Jorden indeholder fremmedlegemer som fx asfaltstykker, slagge eller andet affald. Måske Kontakt kommunen for oplysning om korrekt bortskaffelse af jorden. 3 For at beskytte borgerne mod kontakt til forurenet jord samt sikring af rent drikkevand, kortlægger, undersøger og oprenser Region Hovedstaden forurenede grunde. Region Hovedstaden fortsætter det arbejde, der blev indledt af det tidligere Frederiksborg Amt. Grunde, hvor der er mistanke om forurening kortlægges på vidensniveau 1 mens grunde, hvor der er påvist forurening kortlægges på vidensniveau 2. 6

7 A: Jordflytningen anmeldes til kommunen og jorden bortskaffes i henhold til reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen (jr. kap. 3 og bilag a) B: Jorden analyseres forud for flytning og bortskaffelsesmulighed vælges ved brug af ovenstående skema på baggrund af analyseresultaterne eller jorden køres direkte til et godkendt karteringsanlæg (bilag f, punkt 17), hvor jorden analyseres forud for bortskaffelse. C: Hvis jordmængden er mindre end 1 m 3 kan jorden afleveres på kommunens genbrugsplads i overensstemmelse med bestemmelserne for private ( 15 i Regulativ for husholdningsaffald) og erhverv ( 11 i Regulativ for erhvervsaffald). D: Kommunen anviser jorden, hvis affaldsproducenten ønsker det. Alternativt finder affaldsproducenten selv en bortskaffelsesmulighed Analyseparametre Supplerende analyseparametre: Hvis jorden er opgravet på et kortlagt 3 areal (jf. punkt 2) og 3) i afsnit 3.1) eller der på anden vis er kendskab til tidligere eller nuværende arealanvendelse, som fremgår af oversigten Analyseparametre ved udvalgte forureningskilder på kommunens hjemmeside aftales analyseprogram med regionen eller kommunen. Er der kendskab til et spild af et særligt stof/grundstof, analyseres for stoffet/ grundstoffet ved bortskaffelse af jorden. Standardanalyser: For de tilfælde, hvor det ikke er relevant med supplerende analyseparametre anvendes analyseprogram i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2, tabel Analysefrekvens Med mindre at jordmodtager har andre krav for jordmodtagelse anvendes analysefrekvensen i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1, tabel Affaldsproducentens pligter Affaldsproducenten (borgeren, grundejeren eller virksomheden) af jord i Allerød Kommune eller den, der håndterer jord på vegne af affaldsproducenten: Skal benytte den håndtering, der er nævnt i dette regulativ. Er selv ansvarlig for den efterfølgende håndtering af jord, herunder udgifterne til håndteringen. Skal kontakte kommunen med henblik på en konkret anvisning af behandlingsmulighed for jorden, hvis jorden ikke er omfattet af en ordning beskrevet i dette regulativ eller i henhold til anden lovgivning. Skal på anmodning fra Forvaltningens Natur- & Miljøafdeling godtgøre at håndteringen er sket i overensstemmelse med de i dette regulativ bekrevne ordninger eller Allerød Byråds konkrete anvisning. 7

8 Har pligt til at benytte registrerede transportører til transport af jord. Skal straks underrette kommunen ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber med henblik på eventuel fornyet kategorisering/ klassificering (jf. bilag f, punkt 24 og 25) eller anvisning. Skal straks ved uheld i forbindelse med håndtering eller behandling af jorden kontakte Forvaltningens Natur- & Miljøafdeling med oplysninger vedrørende uheldet, herunder oplysning om forureningens omfang og karakter Benyttelsespligten for private Ved aflevering på genbrugspladsen (jr. afsnit 2.1) finder bestemmelserne i Allerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, 15, anvendelse Benyttelsespligten for erhverv Når en kommunal ordning for ikke-kildesorteret genanvendeligt, forbrændingsegnet og deponeringsegnet jord, som er affald er etableret under dette regulativ, skal virksomheden benytte ordningen som foreskrevet, jf. affaldsbekendtgørelsens 43, stk. 1. Virksomheden har dog, uanset at der er etableret en kommunal ordning, ret til at eksportere sin jord, som er affald efter de gældende regler om eksport af affald, jr. Affaldsbekendtgørelsens 43, stk. 2. Se evt. afsnit 1.2, punkt 3. Ved aflevering på genbrugspladsen (jr. afsnit 2.1) finder bestemmelserne i Allerød Kommunes Regulativ for erhvervsaffald, 11, anvendelse Sortering Det påhviler affaldsproducenten at kildesortere jorden (jf. affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 35 og regulativets bilag f, punkt 26). Kildesorteringen skal foregå i umiddelbar forbindelse med det enkelte gravearbejde, således at der ikke sker sammenblanding af ren og forenet jord. Den analyserede jord sorteres i henhold til kategorisering i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 eller klassificering efter Sjællandsvejledningens bilag A3 4. Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan jorden skal sorteres eller kategoriseres/ klassificeres, træffer Forvaltningens Natur- & Miljøafdeling afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens 4. Såfremt jorden indeholder andre affaldsfraktioner, som for eksempel beton, brokker, tjære, asfalt, tagpap, metal, skærver eller slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henhold til regulativerne for erhvervs- eller husholdningsaffald i Allerød Kommune. Kan disse fraktioner ikke sorteres fra, skal det hele håndteres efter erhvervs- eller husholdningsaffaldsregulativet, medmindre disse fraktioner forekommer i ubetydelige mængder. 4 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, Juli 2001 med opdateringer. Link til vejledningen findes på kommunens hjemmeside. 8

9 2.2.4 Opbevaring af jord som er affald Affaldsproducenten er ansvarlig for, at jord som er affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43. Ejere eller brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer en forurening af ejendommens jord eller undergrund, jf. miljøbeskyttelseslovens 21. Det er ikke tilladt at oplagre jord, som er affald, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dette gælder dog alene for jord, der er omfattet af regulativets afsnit Anmeldelse af jordflytning Affaldsproducenten skal ved flytning af jord, der er omfattet af regulativets afsnit 3.1 sikre, at jordflytningen anmeldes til Allerød Kommune i overensstemmelse med regulativets kapitel 3 og jordflytningsbekendtgørelsens regler. 2.3 Affaldstransportørens pligter Transport af jord, der er omfattet af regulativet, skal foregå i henhold til gældende regler, så det sikres, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt i forhold til jordens aktuelle forureningsindhold og -koncentration. Spild- og støvgener skal undgås. Transportøren må kun opstille opsamlingsmateriel, der er påført transportørens navn og fortløbende containernummer. Transportøren har pligt til at sikre sig, at transporten ledsages af anmeldelsen, forinden jorden flyttes til anvist håndtering. Transportøren skal på Forvaltningens Natur- & Miljøafdelings forlangende forevise anmeldelsen af jordflytningen eller anden dokumentation herfor. 2.4 Registrering af virksomheder og indberetning af affald Virksomheder, der erhvervsmæssigt håndterer jord, der er omfattet af regulativet, skal lade sig registrere hos Miljøstyrelsen i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens kapitel 15. Virksomhederne skal hvert år senest den 31. januar via indberette jordmængder, forureningstyper m.m. til affaldsdatasystemet i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens kapitel 13. Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos Allerød Kommune med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 2.5 Gebyrer Allerød Byråd fastsætter for husholdninger og virksomheder gebyrer for affaldshåndtering i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Allerød Byråd kan fastsætte særgebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 2, herunder 9

10 - omkostninger der følger af ukorrekt sortering, eller - omkostninger til afhentning. Jordregulativ for Allerød Kommune Allerød Byråd vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Allerød Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk

11 KAPITEL 3 ANMELDEPLIGT OG OMRÅDEKLASSIFICERING Jordregulativ for Allerød Kommune 3.1 Anmeldepligt Der er pligt til at anmelde en jordflytning til den kommune, hvor jorden er gravet op, hvis jorden er omfattet af et af de nedenstående eksempler: 1) Jorden er forurenet og flyttes bort fra den ejendom, hvor den er opgravet. Dette gælder også for lettere forurenet jord fra ejendomme udenfor områdeklassificerede områder (jf. afsnit 3.4). 2) Jorden er opgravet på og flyttes bort fra en ejendom, der er kortlagt 5 som forurenet på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. 3) Jorden er opgravet på og flyttes bort fra et delareal på en ejendom, der er kortlagt 5 som forurenet på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. 4) Jorden er opgravet på og flyttes bort fra et areal, der anvendes til offentlig vej. Jordflytningen skal anmeldes, hvis jorden flyttes udenfor kommunen eller hvis jorden flyttes til et areal, som ikke anvendes til offentlig vej. 5) Jorden er opgravet på og flyttes bort fra et områdeklassificeret areal (jf. afsnit 3.2). 6) Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord. Det er muligt via et link fra kommunes hjemmeside eller direkte på Danmarks Miljøportal at søge en adresse eller matrikel frem og se om arealet er områdeklassificeret eller kortlagt Anmeldelse af jordflytning Ved iværksættelse af en anmeldepligtig flytning af jord i Allerød Kommune, har anmelderen pligt til at indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelsen er sket. Anmeldelse skal ske via eller elektronisk skema på Allerød Kommunes hjemmeside (bilag a). Anmelder af jordflytningen kan være ejer, bygherre, entreprenør eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden Iværksættelse af jordflytning Flytningen må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen er modtaget af Allerød Kommune med mindre: Allerød Kommune anmoder om supplerende oplysninger inden for 4-ugers fristen. Flytning må derefter tidligst iværksættes to uger efter kommunen har modtaget de supplerende oplysninger. 5 For at beskytte borgerne mod kontakt til forurenet jord samt sikring af rent drikkevand, kortlægger, undersøger og oprenser Region Hovedstaden forurenede grunde. Region Hovedstaden fortsætter det arbejde, der blev indledt af det tidligere Frederiksborg Amt. Grunde, hvor der er mistanke om forurening kortlægges på vidensniveau 1 mens grunde, hvor der er påvist forurening kortlægges på vidensniveau 2. 11

12 Jorden flyttes til et modtageanlæg, der er godkendt til at modtage jord med det aktuelle forureningsindhold, som fremgår af anmeldelsen. Flytningen må i disse tilfælde foregå umiddelbart efter anmeldelsen. Jorden flyttes fra et kortlagt areal. Ved flytning af jord fra kortlagte arealer, skal Allerød Kommune inden anmeldelsen have godkendt en plan for jordens håndtering. Dette gælder også for jordmængder < 1 m 3. Den samlede jordflytning udgør højst 1 m 3 og ikke viser tegn på forurening. Jorden kan da afleveres uden foregående anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg eller på Allerød Kommunes Genbrugsplads. I sådanne tilfælde afleveres anmeldelsen til modtageanlægget sammen med jorden. Akut flytning Opgravning og flytning af jord der på grund af en akut opstået situation i Allerød Kommune ikke kan afvente en forudgående anmeldelse. I sådanne tilfælde kan jorden opgraves og flyttes straks til en midlertidig placering i opgravningskommunen fx i en container eller tilsvarende placering med afskærmning fra omgivelserne. Opgravning, flytning til den midlertidige placering og den videre flytning, skal anmeldes senest tre hverdage efter flytning til den midlertidige placering. Anmeldelse af flere jordflytninger (samlet anmeldelse) En virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra flere lokaliteter i kommunen fx i forbindelse med lednings-, vej- eller kloakarbejder kan anmelde flere forventede jordflytninger samlet. En samlet anmeldelse kan ske til et bestemmelsessted for hver forureningskategori - dog skal jordarbejdet foregå inden for en periode på højst et år. Jord fra kortlagte arealer eller jord, der er konstateret forurenet ud over kategori 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsen kan dog ikke indgå i en samlet anmeldelse for ledningsarbejder. Virksomheden skal senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, eftersende oplysninger til Allerød Kommune om ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den eller de ejendomme eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet, samt mængde, analyseresultater og kategorisering. En virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra godkendt modtageanlæg, kan samlet anmelde flere forventede jordflytninger til et bestemmelsessted for hver forureningskategori, dog skal jordarbejdet foregå inden for en periode på højst et år. Virksomheden skal senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, eftersende oplysninger til Allerød Kommune om ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den eller de ejendomme eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet, samt mængde, analyseresultater og kategorisering Anmeldelsers pligter I forbindelse med en jordflytning skal anmelderen sikre, at jorden er analyseret og kategoriseret efter nedenstående parametre. Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden forudgående analyser og kategorisering, skal anmelder sikre sig, at det godkendte modtageanlæg efter modtagelsen foretager de nævnte analyser og kategoriseringer: Prøvetagningen skal følge bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1. 12

13 Jorden skal analyseres for de forureningsstoffer samt efter de retningslinjer, der er beskrevet i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2 (jf. regulativets afsnit 2.1.3). Jorden skal kategoriseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 eller klassificeres efter Sjællandsvejledningens bilag A3 6 og sorteres i overensstemmelse med regulativets afsnit Anmelder skal sikre sig, at transportøren har et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse af flytning af jord. Hvis der under den faktiske flytning fremkommer nye oplysninger, skal anmelderen ajourføre anmeldelsen. Her gælder oplysninger om tidspunkt for flytning, jordmængder eller forureningsforhold, der er ændret i forhold til det anmeldte. Det samme gælder, hvis jorden transporteres til et andet modtagested end det anmeldte Transportørens pligter Transportørens navn, adresse samt CVR-nummer skal fremgå af anmeldelsen om flytning af jord, som samtidig skal anvendes som følgeseddel. Et eksemplar af følgesedlen skal medbringes under hver transport. Ved aflevering af jorden, afleveres følgesedlen til den anden transportør eller til den modtager, der er anført på følgesedlen Modtagerens pligter Modtageren af jorden skal på miljømyndighedens forlangende forevise følgesedlen. Modtageren skal opbevare følgesedlen i mindst to år, efter flytningen har fundet sted. Såfremt et godkendt modtageanlæg foretager de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal anlægget opbevare disse analyseresultater sammen med følgesedlen i mindst to år. Hvis modtageren er et godkendt modtageanlæg, skal anlægget efter modtagelsen af sidste læs af jorden, sende et eksemplar af følgesedlen som kvittering for modtagelse til Allerød Kommune Dokumentation for bortkørt jord Allerød Kommune kan til enhver tid forlange, at få forevist dokumentation for, at jorden er håndteret i henhold til den indgivne anmeldelse. 3.2 Områdeklassificering Som følge af jordforureningslovens 50a gælder, at 1. januar 2008 er den til enhver tid gældende byzone, jf. planlovens 34, klassificeret som lettere forurenet og dermed omfattet af anmeldepligten (se afsnit 3.1). Der henvises endvidere til Miljøstyrelsens vejledning om områdeklassificering nr. 3 fra Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, Juli 2001 med opdateringer. Link til vejledningen findes på kommunens hjemmeside. 13

14 Områdeklassificeringen skal ikke have karakter af regionens kortlægning, derfor er størrelsen af områderne en del af retningslinjerne. Dette er gældende både for inddragelse og undtagelse af områder. Allerød Kommune har justeret størrelsen af de områder, der er områdeklassificerede, så de svarer til de områder, hvor jorden efter den foreliggende viden er lettere forurenet. De klassificerede områder er henholdsvis reduceret inden for byzonerne og udvidet uden for byzonerne jf. bilag b og c. De kriterier, der ligger til grund for Allerød Kommunes undtagelse af områder fra og inddragelse af områder i områdeklassificering fremgår af bilag d. Beskrivelse og vurdering af de enkelte områder findes på Allerød Kommunes hjemmeside. Retningslinjer for undtagelse fra områdeklassificering er opstillet på en sådan måde at det anses sandsynligt at området ikke er diffust forurenet. Derfor er undtagelse fra områdeklassificering ingen garanti for, at der ikke findes forurening i et sådan område Retningslinjer for inddragelse og undtagelse af områder i klassificeringen Retningslinjer i henhold til Vejledning om områdeklassificering 7 : Størrelse: I større byområder: Større end ca. 20 ha. med mindre andet særligt, såsom historik eller dokumentation taler herfor. I mindre bysamfund: større end ca. en femtedel af byen. Afgrænsning: Området skal: Være sammenhængende og uden udstansninger. Så vidt muligt adskille sig fra omgivelserne i kraft af bebyggelsestype og alder. Så vidt muligt være afgrænset af veje eller topografiske landskabselementer - fx støjvolde, åer, veje, stier. Historik: Alder: Ensartet. Byudvikling/udstykning fra landbrugsarealer påbegyndt første gang årti. Forureningsoplysninger: Oplysninger om forurening med lavmobile stoffer, eller forureninger med veldefineret kilde og udbredelse - evt. dokumenteret ved screeninger, undersøgelser og kortlægning af naboområder. Retningslinjer for Allerød Kommune fremgår af bilag d. I bilag b ses et oversigtskort over de områder i Allerød Kommune, der er klassificerede som lettere forurenede (og dermed anmeldepligtige). I bilag c ses et kort over de områder i Allerød Kommune, som er inddraget i eller undtaget fra områdeklassificeringen i forhold til gældende byzone. 7 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr

15 3.2.2 Borgernes forpligtigelser Når en ejendom er omfattet af områdeklassificering, er det grundejers pligt, at anmelde jordflytninger. Det samme gælder såfremt ejendommen er kortlagt 8, samt når ejendommen er konstateret lettere forurenet (udenfor områdeklassificeringen, jf. afsnit 3.4). 3.3 Undtagelser for dokumentationskrav Allerød Kommune har ikke udtaget delområder af de områdeklassificerede arealer som fritages fra analysepligten. Dette sker såfremt kommunen kommer i besiddelse af et dokumentationsgrundlag, der medfører en høj grad af sikkerhed for, at pågældende delområde tilhører kategori 1 eller 2. Jord, der stammer fra arealer, som er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 skal dog altid analyseres uanset om de er beliggende i analysefrie delområder. Hvis der på et senere tidspunkt udtages delområder, der er undtaget fra analysepligten, vil disse områder samt deres kategorisering fremgå af en oversigt i bilag e. 3.4 Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Ejendomme, der er konstateret lettere forurenet, beliggende udenfor områdeklassificeringen er stadig omfattet af anmeldepligten. Man kan altid få oplyst hos Allerød Kommune, om dette er tilfældet for en ejendom. 8 For at beskytte borgerne mod kontakt til forurenet jord samt sikring af rent drikkevand, kortlægger, undersøger og oprenser Region Hovedstaden forurenede grunde. Region Hovedstaden fortsætter det arbejde, der blev indledt af det tidligere Frederiksborg Amt. Grunde, hvor der er mistanke om forurening kortlægges på vidensniveau 1 mens grunde, hvor der er påvist forurening kortlægges på vidensniveau 2. 15

16 KAPITEL 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 4.1 Klagemulighed Afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101 og jordflytningsbekendtgørelsens Tilsyn Allerød Kommune fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes, jf. jordforureningslovens 65, stk. 1 og miljøbeskyttelseslovens 65, stk Overtrædelse og straf Overtrædelse af bestemmelser i dette regulativ straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2 og jordflytningsbekendtgørelsens 19, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov u- agtsomhed, os hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 3, og jordflytningsbekendtgørelsens 19, stk Bemyndigelse Byrådet har bemyndiget Forvaltningens Natur- & Miljøafdeling til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Byrådet har endvidere bemyndiget Forvaltningens Natur- & Miljøafdeling til at revidere kortbilag til jordregulativet, på baggrund af den løbende opdatering. Ændringerne sendes herefter i høring i 4 uger inden de træder i kraft. 4.5 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 27. januar Ved ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves Allerød Kommunes Regulativ for jordstyring af 18. juni Regulativet er vedtaget af Allerød Kommunes byråd den 26. januar Borgmester Erik Lund Kommunaldirektør Tommy Poulsen 16

17 Bilag a Anmeldeskema 1) Anmeldelse af jordflytning kan ske via Man skal oprette sig som bruger (anmelder) første gang systemet anvendes. 2) Alternativt kan elektronisk anmeldeskema findes på kommunens hjemmeside under Blanketter Bolig / Byggeri / Flytning Jordflytning, anmeld. 3) Skemaet kan også udskrives, udfyldes manuelt og sendes til: Allerød Kommune, Forvaltningen, Natur & Miljø, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød fax: Særligt for jordflytninger, hvor uforurenet jord grænser op til forurenet jord. Ved anmeldelse af jordflytning foretages opklassificering således: Hvor uforurenet jord (kategori 9 1/klasse 10 0 & 1) jord grænser op til forurenet jord (klasse 10 3 eller 4) opklassificeres den tilgrænsende 1/3 af jorden fra nabofeltet til den forurenede jords forureningsklasse. De opklassificerede områder indtegnes på en skitse, graveplan eller andet, hvoraf det fremgår, hvordan de enkelte jordpartier er placeret i forhold til hinanden. Opklassificering af delfelter gælder både horisontalt og vertikalt. Hvor uforurenet jord grænser op til klasse 2 jord skal der ikke foretages opklassificering. I henhold til jordflytningsbekendtgørelsen skal hot spots afgrænses ved udtagelse af yderligere analyser. I nogle situationer kan de forhåndenværende analyser anvendes uden supplerende analyser, når den jord, der grænser op til de forurenende felter opklassificeres. Det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvornår der er behov for supplerende analyser og hvornår opklassificering er tilstrækkelig. Til brug for denne vurdering fremsendes de ovenfor nævnte oplysninger. Proceduren er gældende både for anvisning af jord, der er opgravet i Allerød Kommune samt for jord der køres til arealer i Allerød Kommune. 9 Bekendtgørelse nr af 12/ om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 10 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, Juli 2001 med opdateringer. Link til vejledningen findes på kommunens hjemmeside. 17

18 Bilag b Kort over områdeklassificerede arealer i Allerød Kommune De områdeklassificerede arealer er udpeget på baggrund af en systematisk gennemgang af kommunens oplysninger om blandt andet alder, anvendelse og viden om jordens forureningstilstand. På kommunens hjemmeside kan man på digitale kort se, hvilke matrikler der er områdeklassificeret som lettere forurenede. Oplysningerne kan også hentes på Danmarks Arealinformation: Ved brug af de to ovenstående links kan der ved adresseopslag ses om en given adresse/ matrikel er områdeklassificeret. Figur 1. Oversigt over områdeklassificerede arealer i Allerød Kommune (de røde områder). For mere detaljerede kortudsnit samt beskrivelse af de enkelte delområder se områdebeskrivelser på KMS 18

19 Bilag c Kort over de områder, som er inddraget i eller undtaget fra områdeklassificering Figur 2. Oversigt over områder, der er undtaget fra klassificering (ternet signatur) og områder, de er inddraget i områdeklassificeringen (stribet signatur) i Allerød Kommune. For mere detaljerede udsnit samt beskrivelse af de enkelte delområder se områdebeskrivelser på KMS 19

20 Bilag d Tabel 1 Kriterier for inddragelse i og undtagelse fra områdeklassificeringen i Allerød Kommune Kriterier for undtagelse fra områdeklassificeringen i Allerød Kommune. Viden om Alder Alderskriterium 1954 anvendes. Dette årstal afspejler afslutningen af en periode, hvor beboelse har været opvarmet med kakkelovne, der erfaringsmæssigt kan give anledning til diffus forurening. Forureningsoplysninger Anvendte brændsler Trafikanlæg Anvendelseshistorie Vejledende kriterium for undtagelse fra områdeklassificeringen Udstykket og bebygget senere end ca Ingen oplysninger om lettere forurening i området, eller alene forurening med veldefineret kilde og udbredelse. Forsynet med central energi- eller varmeforsyning i form af gas eller fjernvarme, eller opvarmning med fyringsolie via decentrale oliefyr. Ingen større trafikanlæg i området. Området bør have en ensartet anvendelseshistorie. Præcisering Opvarmningsformer er repræsenteret ved boligens alder. Bebyggelser etableret indtil 1954 må formodes at have været opvarmet med kakkelovne. Arealer omkring større veje og jernbane i landzone er ikke områdeklassificeret. Jord fra offentlige veje er omfattet af anmeldepligten. I landzone vil der ofte være en rimelig afstand fra vejkant til vejskel og der er som regel 6 m fra skinner til matrikelgrænse langs jernbaner. Tabel 2 Kriterier for inddragelse i områdeklassificeringen i Allerød Kommune. Viden om Industri Teglværker har anvendt brændsler af en dårlig kvalitet og i store mængder og vurderes af kunne have givet et ikke uvæsentligt bidrag til den diffuse forurening. Teglværkerne indgår væsentligt i vurderingerne af inddragelse udenfor byzone. Opfyldningsområder Området indgår ikke i regionens forureningskortlægning. Lettere forurening med lavmobile stoffer er dokumenteret eller sandsynliggjort. Forureningsoplysninger Trafikanlæg Vejledende kriterium for inddragelse i områdeklassificeringen Der er eller har været større virksomheder, som erfaringsmæssigt forurener med støv eller røggas indeholdende lavmobile stoffer. Større trafikanlæg i området. 20 Præcisering Industriområder skal ikke inddrages når de ligger i landzone, hvis der er dokumentation for at de er rene. Tilsvarende gælder det at industriområder skal undtages, når de er beliggende i byzone, hvis der er dokumentation for at de er rene. Der fastsættes dermed ikke et alderskriterium. Det bemærkes at der i industriområderne Vassingerød og Borupgård Erhvervsområde har været stor svejseaktivitet og der er emissioner fra nogle virksomheder. Arealer omkring større veje og jernbane i landzone er ikke områdeklassificeret. Jord fra offentlige veje er omfattet af anmeldepligten. I landzone vil der ofte være en rimelig afstand fra vejkant til vejskel og der er som regel 6 m fra skinner til matrikelgrænse langs jernbaner.

21 Byzone/landzone Følgende byer er beliggende i byzone og er gennemgået i forhold til områdeklassificeringen: Blovstrød, Lillerød, Lynge og Vassingerød. Følgende tættere beboede områder i landzoner er gennemgået i forhold til arealmæssig størrelse i 1954: Bastrup, Høvelte, Kollerød, Krogenlund, Vassingerød Øst, området langs Nymøllevej øst for motorvejen samt 3 områder med tæt bebyggelse i den nordøstlige del af Allerød Kommune. Bebyggelsen var relativt spredt og ingen af disse områder i landzone er vurderet tilstrækkeligt store i 1954 til at områderne er gennemgået i forhold til områdeklassificeringen. Industri/ andre områder udenfor byzone Der er taget stilling til andre områder udenfor byzone, herunder den nu nedlagte Allerød flyveplads samt områder i forbindelse med nedlagte teglværker. Der er ikke fundet grundlag for at tage stilling til yderligere områder i forbindelse med områdeklassificeringen. Forsvarets anlæg i landzone Der er ikke taget stilling til Forsvarets anlæg i landzone. Forsvaret vil i samarbejde med kommunen, inddrage områder, som er omfattet af klassificeringen. 21

22 Bilag e Beskrivelse af delområder, der er undtaget fra dokumentationskrav I Allerød Kommune findes ikke delområder, hvor jordflytning er anmeldepligtig men friholdt fra analysepligt. 22

23 Bilag f Definitioner I affaldsbekendtgørelsen og andre bekendtgørelser findes bl.a. følgende definitioner: 1) Affald: Ethvert stof og enhver genstand, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. 2) Affaldsdatasystem: System for indberetning af affaldsdata. 3) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 4) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 5) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 6) Affaldstransportør/transportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning. 7) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode. 8) Anmelder: Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren. 9) Anvisningsordning: En ordning, hvor byrådet i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 10) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 11) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller følge Allerød Byråds konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 12) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 13) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 14) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller forbrænding. 23

24 15) Farligt affald: affald, der er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2. affald, der udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. 16) Forurenet jord (se evt. figur 2.1): Jord, der kan have skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Jorden er forurenet når den indeholder stoffer, der overskrider grænseværdierne for lettere forurenet jord (se punkt 28). Eller hvis et eller flere stoffer overskrider afskæringskriterierne på Miljøstyrelsens: Liste for kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret juni og juli ) Godkendt karteringsanlæg: Modtageanlæg, der har en godkendelse til kartering efter 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Kartering kan beskrives som den arbejdsgang, hvorved opgravede jordpartiers forureningsindhold klarlægges på baggrund af kemiske analyser. Karteringsanlæg er indrettet så de på miljømæssig forsvarlig måde kan håndtere jorden idet jordens forureningsindhold ikke er kendt ved modtagelsen. 18) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorteret affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 19) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mæglers virksomhed. 20) Jordparti: En mængde jord af samme jordtype (fyld, muld, sand, ler, intakte jordlag m.v.), der stammer fra et afgrænset areal, og som indeholder de samme forureningskomponenter i samme niveau. 21) Jord er affald: når indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med den (jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2). 22) Jord er erhvervsaffald: når jorden er frembragt af virksomheder (jf. affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 20). 23) Jord er husholdningsaffald: når jorden er frembragt af husholdningen (jf. affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 30) 24) Kategorisering: Inddeling af jord i kategorier efter forureningskoncentration i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. 25) Klassificering: Inddeling af jord efter forureningsniveau til brug for vurdering af efterfølgende håndtering af jorden jf. Bilag A3 i Sjællandsvejledningen ) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 11 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, Juli 2001 med opdateringer. Link til vejledningen findes på kommunens hjemmeside. 24

25 27) Kortlagt på vidensniveau 1 eller 2: For at beskytte borgerne mod kontakt til forurenet jord samt sikring af rent drikkevand, kortlægger, undersøger og oprenser Region Hovedstaden forurenede grunde. Region Hovedstaden fortsætter det arbejde, der blev indledt af det tidligere Frederiksborg Amt. Grunde, hvor der er mistanke om forurening kortlægges på vidensniveau 1 mens grunde, hvor der er påvist forurening kortlægges på vidensniveau 2. 28) Lettere forurenet jord (se evt. figur 2.1): defineret i 1 i bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. For de øvrige stoffer svarer lettere forurenet jord til rådgivningsintervallet. Rådgivningsintervallet omfatter de værdier, som ligger mellem jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier på Miljøstyrelsens: Liste for kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret juni og juli Hvis der for et givent stof er angivet et jordkvalitetskriterium, men ikke et afskæringskriterium svarer alle værdier over jordkvalitetskriteriet til forurenet jord. 29) Ved et områdeklassificeret areal, jf. jordforureningslovens 50 a, forstås: et byzoneareal, jf. planlovens 34, medmindre arealet gennem dette regulativ er undtaget som forureningsfrit, jf. jordforureningslovens 50 a, stk. 2. et landzoneareal, der gennem dette regulativ er inddraget som områdeklassificeret, jf. jordforureningslovens 50 a, stk ) Ved et areal, der anvendes til offentlig vej, forstås det areal, som omfattes af 1 i vejloven, og som den enkelte vejbestyrelse administrerer, jf. samme lovs 2, stk. 6, jf. stk. 4 og 5. 31) Uforurenet jord (se evt. figur 2.1): alle analyseresultater ligger under grænseværdierne for lettere forurenet jord (se punkt 28) og ingen stoffer overskrider jordkvalitetskriterierne på Miljøstyrelsens: Liste for kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret juni og juli ) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer. 25

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007.

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007. Regulativ for Jordstyring I Halsnæs Kommune Januar 2008 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober Regulativ for jord Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Oktober 2016 1 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Natur & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Natur & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk Forord

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune af 28. juni 2008 Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse... 1 af 28. juni 2008... 1 Holstebro Kommune... 1 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 4 Anmeldelse af jordflytninger...

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Jordregulativ Resume Dette regulativ fastsætter reglerne for, hvordan borgere, grundejere samt virksomheder i hele Sønderborg Kommune skal håndtere jord, som er affald. Reglerne er lavet med henblik på

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening!

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Af Birgit Skånvad Jordforureningsloven 2011 ATV-møde d. 27/10 2011 Områdeklassificering Betydning af ændringerne vedr. lettere

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune Regulativ for jord Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 8 Husholdninger 8 5 Pligter og rettigheder 8 6

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Vejledning om jordregulativ

Vejledning om jordregulativ Vejledning om jordregulativ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 REGULATIV FOR JORD 11 1.1 BAGGRUND 11 1.2 DEN RETLIGE RAMME HJEMMELSGRUNDLAGET 12 1.2.1

Læs mere

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING Kriteriedokument Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen i Guldborgsund

Læs mere

Regulativ for jord, som er affald

Regulativ for jord, som er affald Regulativ for jord, som er affald Indhold 1 Formål... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Anvendelsesområde... 4 5 Pligter

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor).

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor). Herlev Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Herlev Kommune

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012.

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012. JORDREGULATIV Gladsaxe Kommune Gældende fra 10. juli 2012. 2 JORDREGULATIV 1. Formål 1.1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse Miljøstyrelsen Den. 8. oktober 2007 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse 1. Indledning 1.1. Formål Orienteringen har til formål at hjælpe kommunerne med at tilrettelægge og håndhæve

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR JORD... 1 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag... 3 4. Definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Teknisk notat. : Camilla Bjerg Pedersen 1 OMRÅDEKLASSIFICERING

Teknisk notat. : Camilla Bjerg Pedersen 1 OMRÅDEKLASSIFICERING Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk Områdeklassificering i Frederikssund Kommune. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DISPOSITION Udvalgte problemstillinger 1.Hvornår er jord affald? Hvilken konsekvens har det? 2.Forholdet mellem

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor. REGULATIV FOR JORD Generel del 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Tårnby

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere