FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi"

Transkript

1 FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi INDLEDNING Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet FDF. Det indeholder både retningslinjer og procedurer for økonomisk rapportering, herunder økonomisk årshjul for Landsforbundet FDF. Endvidere beskrives beslutningshierarkier samt angives beløbsrammer for ledelse og ansatte ned i organisationen. Ydermere beskrives kontrolmiljøet i FDFs økonomi herunder forventninger til hhv. politisk og daglig ledelse, kasserer, intern og ekstern revisor samt ansattes opgaver og forpligtelser. Dokumentet bør gennemgås ved regnskabsmøder og vedtages af FDFs forretningsudvalg fremadrettet. Vedtaget af FDFs hovedbestyrelse d. X. XX 2010 Udkast pr Siden HBs behandling august 2010 har notat været i høring hos ekstern revisor. Der kom flg. bemrk. Ind som er gennemgået af AFW/MFV og tilrettet. 1. Afsnit om budgetlægning og styring, side 4. Vi har skærpet teksten vedr. periodeforskudte omkostninger. 2. Afsnit om budgetlægning og styring, side 4. Vi har indsat en beløbsgrænse. 3. Afsnit om beslutningshieraki, side 5. I teksten før oversigten omtales "forpligtelse". Med henvisning til definitionerne side 4 bør der vel også stå "omkostning". Rettet. 4. I oversigten i afsnit om beslutningshieraki ville jeg opdele, således medarbejdere henholdsvis frivillige deles, og så tilføje at frivillige's godkendelse af omkostninger knytter sig til den budgetramme, som de frivillige har fået godkendt. Vi har adskilt frivillige/administrative medarbejdere og stabsansatte. 5. Hvis gruppen FDF's medarbejdere/frivillige også inkluderer personalet i bogholderiet, så synes jeg at grænsen på 25 t.kr. er for stor. Den er reduceret til 10tkr. 6. Side 7 omtales "FDF's ejerkredse". Hvad omfatter FDF's ejerkredse. Begrebet er slettet i stedet anvendes FDFs kredse. 7. Jeg vurderer, at Finn's opgaver og ansvar er for vidt rækkende set i lyset af Finn's påtegning. Jeg tror I skal stemme det afsnit af med Finn. Afsnit om intern revisor er en HB vedtagelse fra Hele dette notat er sendt til intern revisor til gennemlæsning.

2 FORMALIA FDFs grundlov og vedtægter Ændres og vedtages på FDFs landsmøde, ultimo i lige år. De til enhver tid gældende grundlove og vedtægter ligger på FDF.dk. FDFs forretningsorden Godkendes hvert andet år af den nyvalgte hovedbestyrelse efter afholdt Landsmøde. Under punktet økonomi er flg. anført: 6. Økonomi Kassereren følger på hovedbestyrelsens vegne landsforbundets økonomi og er overfor hovedbestyrelsen og landsmødet ansvarlig for udarbejdelse/aflæggelse af landsforbundets budgetter og regnskaber. Kassereren deltager i alle væsentlige økonomiske afgørelser. Økonomi- og ledelsesfunktioner Følgende personer og persongrupper har med FDFs økonomi at gøre. Personer/funktioner: FDFs kasserer FDFs generalsekretær FDFs administrations- og udviklingschef FDFs centerleder FDFs controller FDFs økonomimedarbejdere Grupper af personer: FDFs ledergruppe, som udgøres af generalsekretær, adm.- og udviklingschef samt centerleder. FDFs bogholderi, som udgøres af controller og to økonomimedarbejdere. FDFs økonomirapportering Der rapporteres om økonomi til interessenter ud fra flg. retningslinier (vedtaget på HB møder i 2009) DAGLIG LEDELSE FDFs ledergruppe og FDFs kasserer modtager en mail-kommenteret balance pr. ultimo mdr. fra FDFs bogholderi. POLITISK LEDELSE FDFs hovedbestyrelse modtager på kvartalsniveau en budgetopfølgning indeholdende oversigt med resultat ÅTD samt forventet årsresultat, herunder detaljering af udvalgte driftskonti, bl.a. personale, medier, udvalg/handlingsplan og centerdrift. I budgetopfølgningen vil også indgå detaljering af udvalgte balancekonti ÅTD, herunder henlæggelser, langog kortfristet gæld, tilgodehavender samt udvikling i likviditet (pengestrømsopgørelse). EJERKREDSEN FDFs kredse har adgang til de seneste årsregnskaber på området økonomiske nøgletal på Leder.FDF.dk. De har endvidere adgang til den løbende HB budgetopfølgning via de åbne HB bilag på Leder.FDF.dk

3 ØKONOMISK ÅRSHJUL FDFs økonomi i et årsperspektiv FDFs regnskabsår følger kalenderåret. Årshjulet startende i januar er som følger: Januar Februar Handlinger månedsniveau Særligt i lige år (landsmødeår) Særligt i ulige år (ikke-landsmødeår) Afslutning af årsregnskab Frist for aflevering af bilag 15. januar. Justering af blanketter / fremskrivning af priser på lejeaftaler, kurser mv. Marts April Maj Juni Juli 4. kvartals budgetopfølgning til hovedbestyrelsen. 1. kvartals budgetopfølgning til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen godkender årsregnskab. Princip- og politiske debatter vedr. økonomi August September 2. kvartals budgetopfølgning til hovedbestyrelsen. 1. behandling af Landsmødebudget HB vedtagelse af landsmødebudget Frist for udvalg mv. for indsendelse af ændringer til budget for det kommende regnskabsår. Oktober November 3. kvartals budgetopfølgning til hovedbestyrelsen. Landsmødevedtagelse af landsmødebudget Kasserer/ledergruppe behandler ændringer til udvalgs- og projektbudgetter. Justering af budget for det kommende regnskabsår fastlægges af kasserer/ledergruppe. December

4 RAMMER OG BEFØJELSER Beføjelser og økonomiske rammer Herunder beskrives FDFs beslutningshierarki samt med angivelse af rammebeløber fra FDFs ledelse til de enkelte ansatte i organisationen. Ansattes kontrakter skal referere til dette bilag såfremt en ansat har økonomisk forpligtende beføjelser. Dokumentation af omkostninger og forpligtelser HBs referater skal være skarpt formuleret på, hvad HB med deres vedtagelse giver tilladelse til og/eller hvad de tager til efterretning. Indstillingsformuleringer fra HB bilag skal kopieres ind i referaterne. Det skal fremgå af referatet, hvis en ansat eller en folkevalgt har fået en bemyndigelse til at indgå en forpligtende aftale, med angivelse af den økonomisk ramme, der gives beføjelse til. Der skelnes mellem begreberne omkostning og forpligtelse. Omkostning forstået som en engangsbetaling for en ydelse eller et produkt, fx anskaffelse af solfanger til en ejendom, køb af kopiudstyr, indgåelse af fastprisaftale på et håndværksarbejde. Forpligtelse forstået som en løbende omkostninger hen over tid, eksempelvis ansættelseskontrakt, leasingaftale, husleje mv. Budgetlægning og -styring Budgetterne styres fra de to-årige landsmøde budgetter og ned på årsniveau, afdeling/konto samt enkelt projekt- og arrangementsniveau. Landsmøde- og årsbudgetter: Vedtages for to-årige perioder af Landsmødet. HB er forpligtet til at følge disse budgetter. Afvigelser skal fremgå af løbende budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Ved udskydelse af budgetterede omkostninger, er det FDFs kasserer samt én fra FDFs ledergruppe, der kan indgå aftale herom. Dette bør fremgå af ledelsesberetningen ifm. regnskabsaflæggelsen. Budgetønsker indsamles af FDFs ledergruppe og kasserer frem mod landsmøderne i lige år. Afdelingsbudgetter: FDFs kontoplan skal være budgetmæssigt forankret på én fra FDFs ledergruppe. Eneste undtagelse er FDFs landslejr hvert femte år, som forankres på landslejrens kasserer. Fordelingen primo 2010 er som følger: Nummer Navn Budget ansvar INDTÆGTER Adm.chef PERSONALEOMKOSTNINGER Generalsekretær AKTIVITETER Generalsekretær DRIFT AF EJENDOMME Centerleder KURSER OG MØDER Adm.chef LEDELSE OG ADMINISTRATION Adm.chef Projekt- og arrangementsbudgetter: Der skal altid lægges budget for et arrangement, et projekt, center hvis den forventede omsætning eller omkostningerne er større end ,-. Dette afgøres af den budgetansvarlige. Den budgetansvarlige fra ledergruppen indsamler ønsker og fastlægger budget for sit område hvert år. Den budgetansvarlige fra ledergruppen skal indhente og godkende delbudgetter samt godkende eventuelle afvigelser.

5 Beslutningshierarki Det formelle beslutningshierarki i FDF er følgende: 1. FDFs landsmøde 2. FDFs hovedbestyrelse 3. FDFs forretningsudvalg 4. FDFs generalsekretær 5. FDFs administrations- og udviklingschef samt FDFs centerleder 6. FDFs medarbejdere og/eller frivillige nøglefolk med reference til hhv. general, adm.-chef og centerleder Disse niveauer får angivet beløbsrammer samt områder indenfor hvilke de kan disponere på FDFs vegne. Overskrides disse rammer eller områder skal niveauet over på forhånd godkende og attestere på omkostningen eller forpligtelsen. Der skal medgå en høj grad af skriftlighed i disse godkendelsesprocesser, dvs. at der som minimum skal ligge godkendelse i form af mail men helst en direkte attestation. Beføjelser og økonomiske rammer: Beslutningsniveau Omkostning Forpligtelse Indholdsområder Krav om dokumentation FDFs Landsmøde Intet loft Intet loft Ingen begrænsning Skal fremgå af det pågældende landsmødereferat samt vedtagne budget for Landsforbundet. FDFs Hovedbestyrelse Landsmøde budgetrammen (intet loft) Landsmøde budgetrammen (intet loft) Ingen begrænsning Skal fremgå af det pågældende HB referat indeholdende finansieringsplan. FDFs Forretningsudvalg (kasserer, formand og næstformand) (ikke afklaret) (ikke afklaret) Ingen begrænsning Skal fremgå af det pågældende FU referat indeholdende finansieringsplan. FDFs Generalsekretær ,- Den samlede forpligtelse over tid må ikke overstige kr. FDFs Adm. og udviklingschef ,- Den samlede forpligtelse over tid må ikke overstige kr. FDFs Centerleder ,- Den samlede forpligtelse over tid må ikke overstige kr. Alle budgetområder, der relaterer sig til stillingen samt stillingerne som centerleder og administrationschef. Alle budgetområder, der relaterer sig til stillingen som administrationschef Alle budgetområder, der relaterer sig til stillingen som centerleder. FU skal orienteres pr. mail inden forpligtelsen indgås. Generalsekretæren skal medvirke inden forpligtelsen indgås. FU skal orienteres pr. mail. Generalsekretæren skal medvirke inden forpligtelsen indgås. FU skal orienteres pr. mail. FDFs medarbejdere excl. administrative funktioner. (funktioner, stillinger, tillidshverv, fx lønnet kursusleder) FDFs frivillige og administrative medarbejdere, (funktioner, stillinger, tillidshverv, fx lønnet eller frivillig kursusleder) Medarbejdere kan ikke påføre FDF økonomiske forpligtelser Frivillige kan ikke påføre FDF økonomiske forpligtelser.

6 Intern kontrolmiljø Risikoen for såvel tilsigtede som utilsigtede fejl medtænkes i FDFs forhold på økonomiske dispositioner. Således skal der altid to ansatte til at udbetale penge for FDF. For at sikre en ensartethed hele vej ned gennem organisationen opererer vi med begreberne attestant og godkender i alle situationer, hvor der er penge i omløb. Attestanten er den person, der har stillet opgaven og dermed via sin attestation kan stå inde for den leverede ydelse, herunder mængde, kvalitet og beløb, fx en udvalgsformand, en kursusleder, et projektmedlem, en ansat medarbejder. Godkenderen er den person, der via sin kontrakt eller sit kommissorium og dermed budget kan påføre FDF udgifter, fx en udvalgsformand eller en kursusleder med budgetansvar og én fra FDFs ledergruppe. Aftaler og kontrakter skal altid attesteres af minimum to personer, både en attestant og en godkender. Ved omkostninger eller forpligtelser over kr. skal godkenderen altid være én fra FDFs ledergruppe, dog undtaget ved landslejre, hvor godkenderen altid skal være landslejrens kasserer. I de tilfælde hvor FDFs ledelse eller landslejrens kasserer selv initierer en omkostning eller en forpligtelse, skal dette altid attesteres af én anden fra ledergruppen.

7 Retningslinjer for funktionerne i FDFs økonomi - stillings- og funktionsbeskrivelser, relateret til den økonomiske drift af landsforbundet. FDFs Forretningsudvalg subsidiært kassereren FDFs forretningsudvalg er sammensat af FDFs formand, FDFs næstformand, FDFs kasserer og fra ledelsens side FDFs generalsekretær og FDFs administrations- og udviklingschef. Formandskabet for FDFs forretningsudvalg er den til enhver tid siddende næstformand i FDF. Forretningsudvalget, underforstået kassereren, følger på hovedbestyrelsens vegne landsforbundets økonomi og er overfor hovedbestyrelsen og landsmødet ansvarlig for udarbejdelse/aflæggelse af landsforbundets budgetter og regnskaber. Kassereren deltager i alle væsentlige økonomiske afgørelser. Kassererens opgaver og ansvar: - Udarbejder landsmødebudget i tæt samarbejde med FDFs ledergruppe og udvalgte aktører, frivillige som ansatte. - Godkendelse af projekt- og arrangementsbudgetter på større lejre, projekter og/eller initiativer. - Modtage månedlige kommenterede balancer udsendt af FDFs økonomiansvarlige med henblik på udarbejdelse af budgetopfølgning til hovedbestyrelsen i samarbejde med administrationschefen og FDFs bogholderi. - Politisk ansvarlig for Landsforbundets økonomi herunder prioriteringer og investeringer samt udarbejdelse af årsregnskabet med ledelsesberetning til kredsene i FDF. - Deltagelse i relevante møder herunder HB møder, FU møder, regnskabsmøder, møder med revisorer, møder med eksterne partnere eller andre repræsentative møder. FDFs Generalsekretær Generalsekretæren varetager den daglige ledelse af landsforbundet FDF under ansvar overfor Hovedbestyrelsen. Opgaver og ansvar - Generalsekretæren deltager i forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøderne og leder stabsmøderne - Generalsekretæren varetager andre opgaver i landsforbundet, herunder repræsentative opgaver og udvalgsarbejde. - Generalsekretæren har personaleansvar overfor forbundssekretærer, administrations- og udviklingschefen, og centerlederen på FDFs Friluftscenter. - Generalsekretæren er formand for FDFs Ledergruppe. FDFs Adm. og udviklingschef Administrations- og udviklingschefen indtager overfor generalsekretæren funktionen med den daglige ledelse af FDFs administration herunder personaleansvaret for administrative medarbejdere, honorar-, time- og projektlønnede medarbejdere samt ansatte omkring driften af Bycenter Rysensteen. Administrations- og udviklingschefen bidrager endvidere til den fortsatte strategiske udvikling af Landsforbundet FDF. Opgaver og ansvar: - Ansvar for Forbundskontoret, Landsforbundets administration med kursusadministration, medlemsservice og bogholderi herunder ledelse af personalet, der er beskæftiget her. - Ansvar for den daglige økonomiske opfølgning med udarbejdelse af projektregnskaber og årsregnskaber. Landsforbundets kasserer har det overordnede politiske ansvar. - Ansvar for den daglige drift af bycenter Rysensteen. - Souschef/stedfortræder for generalsekretæren, indgår i FDFs Ledergruppe. FDFs Centerleder Centerlederen indtager overfor generalsekretæren funktionen med den daglige ledelse af FDFs Friluftscenter Sletten herunder personaleansvaret for ansatte omkring disse funktioner i FDF. Opgaver og ansvar: - Ansvarlig for daglig drift af de to centre. Det gælder marketing og salg, udlejning, vedligeholdelse, kontakt til lejere, leverandører og naboer samt aktiviteter mv. - Ansvarlig for udvikling af de to centre. Det gælder nye/flere lejere, aktiviteter, bygninger mv. - Ansvarlig for tilknytning og fastholdelse af ressourcepersoner med særlige kompetencer til de to centre.

8 - Personaleansvarlig for al personale tilknyttet de to centre. Det gælder teknisk personale, aktivitetsmedarbejdere, naturvejleder og GEÅere. - Ansvarlig for udarbejdelse af strategi og implementering for frivillige medarbejdere på Sletten. Målet er at frivillige involveres i nye projekter og i vedligehold af bygninger/faciliteter. - Ansvarlig for eget budget for de to centre og sikre et optimalt økonomisk resultat. Der skal være fokus på såvel indtægts- som udgiftssiden. - Indgår i FDFs Ledergruppe. FDFs controller i bogholderiet Controlleren i FDFs bogholderi indtager overfor administrationschefen en koordinerende funktion i FDFs bogholderi. Det vil sige ansvar for at alle opgaver i økonomiafdelingen løses til tiden og på bedste vis. Opgaver og ansvar: - Koordinere arbejdet og sikre opgaveløsningen blandt FDFs regnskabsansatte ud fra den til hver en tid aftalte opgavefordeling (kreditor-, debitor- og finansbogholderi, løn, fondsdrift og likviditetsstyring) - Være ansvarlig for dialog med revisionsfirma, bank og andre med relevans til økonomifunktionen. - Udarbejdelse af økonomirapporter til FDFs ledelse. - Deltage i regnskabsmøder bl.a. i forbindelse med års- og fondsregnskaber - Efter aftale udarbejdelse af tværgående økonomiske analyser og prognoser. - Udvikle og sikre budgetopfølgning på FDFs centre, udvalg, projekter og arrangementer. - Bidrage til at optimere og effektivisere FDFs økonomifunktioner (kontoplaner, arbejdsgange, kreditordatabaser mv.) FDFs interne revisor FDFs interne revisor vælges på FDFs Landsmøde og sidder for 2 år ad gangen. Den interne revisor varetager overfor FDFs øverste myndighed landsmødet, funktionen med at kontrollere driften af Landsforbundet. Den interne revisor sikres adgang til samtlige referater og bilag fra HB møder for at kunne udføre sit hverv. Opgaver og ansvar: - Kontrollere at landsmødevedtagne beslutninger og budgetter overholdes samt at hovedbestyrelsen træffer beslutninger indenfor disse rammer. - Kontrollere at budgetafvigelser indenfor både drift og udvikling behandles på hovedbestyrelsens møder samt at beslutninger og bevillinger føres til protokol og dermed fremgår af hovedbestyrelsens referater. - Kontrollere at Landsforbundets Grundlov og Forbundsvedtægter overholdes, samt at beslutninger i hovedbestyrelsen holdes indenfor disse rammer. Den interne revisor påtegner Landsforbundets regnskab, og bekræfter herved at have orienteret sig om Hovedbestyrelsens beslutninger og Landsforbundets drift. Der tages referat fra de årlige regnskabsmøder hvor også den interne revisor kan sætte punkter på dagsordenen. Såfremt der er forhold/beslutninger, som den interne revisor påpeger er taget udover Hovedbestyrelsens beføjelser, meddeles dette FDFs formand og kan i sidste ende frembringes på Landsmødet. FDFs eksterne revisor Opgaver og forpligtelser for FDFs eksterne revisor fremgår af det til hver en tid gældende revisionsprotokollat som ajourføres årligt ifm. årsregnskabsafslutningerne.

9 Bilag 1 Oversigt over områder, som kan forpligte FDF økonomisk: 1. Indgåelse af ansættelsesaftaler 2. Udbetaling af løn og pension (fast løn, lønrammer for grupper, pensionssatser, honorarer, påskønnelser) 3. Jord- og ejendomssalg/køb 4. Leasing/lejeaftaler 5. Indkøbsaftaler, faste og enkeltstående 6. Samarbejdsaftaler 7. Forsikring 8. Investeringer/lån 9. Service- og supportaftaler 10. Fastsættelse af priser på ydelser fx på FDFs centre, kurser mv. 11. Afvikling af aktiviteter, projekter og kurser

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Afsnit 1 Organisation...3 1.1 Organisatorisk oversigt...3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund...3 1.3 Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden...

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere