BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej Aabybro Denmark Tel Fax

2 2

3 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5 SÅMASKINE...6 SYSTEMBESKRIVELSE TEEJET 1200S MONTERINGSSÆT UDEN OMSKIFTERE TEEJET 1200S MONTERINGSSÆT MED OMSKIFTERE...9 MONITOREN...10 STIKFORBINDELSE...10 PRIMÆR- /SPRØJTEFUNKTIONER...11 STOPUR...11 HASTIGHED...11 AREALTÆLLERE...12 DOSERING AF SPRØJTEVÆSKE...13 DELBREDDEFUNKTION...13 SPRØJTEVÆSKE FORBRUG PR. MINUT...14 SPRØJTEVÆSKE FORBRUG...14 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GØDNINGSSPREDER...15 OMDREJNINGSVISNING PÅ TALLERKENSPREDER...15 GØDNINGSSPREDER MED SÅVALSE (LUFTASSISTEREDE)...15 SEKUNDÆRFUNKTIONER, SÅMASKINE...17 OMDREJNINGSVISNING PÅ SÅVALSE...17 MÆNGDEMÅLING PÅ SÅMASKINE...17 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GYLLEVOGN...19 MÆNGDEMÅLING PÅ GYLLEVOGN...19 SEKUNDÆRFUNKTIONER, BALLEPRESSER...20 STYKTÆLLER...20 SEKUNDÆRFUNKTIONER, AFSTANDSMÅLING...20 INDKODNING...21 HASTIGHEDSKALIBRERING (HJULOMKREDS)...21 AUTOMATISK HASTIGHEDSKALIBRERING...21 MANUEL HASTIGHEDSKALIBRERING...22 ARBEJDSBREDDE OG DELBREDDER INDKODNING AF DEN TOTALE ARBEJDSBREDDE INDKODNING AF DELBREDDER...23 MÆNGDEKORREKTION...23 KALIBRERING AF FLOWMÅLER (FLOWTAL)...25 KALIBRERING AF MÆNGDEMÅLING (SÅMASKINE OG GØDNINGSSPREDER).26 TEST AF FØLERE...28 FEJLMELDING...28 TILSLUTNINGSMULIGHEDER GENNEM ANHÆNGERSTIK...29 SPRØJTE...29 GØDNINGSSPREDER/SÅMASKINE...29 TEKNISKE SPECIFIKATIONER...30 NOTATER

4 FORORD Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TeeJet 1200S sprøjtemonitor med delbreddefunktion. Der er ved udviklingen af denne monitor lagt vægt på at fremstille et meget holdbart produkt som funktionsmæssigt primært er tænkt anvendt til overvågning af dosering af sprøjtevæske. Monitoren indeholder dog en række andre funktioner der gør det muligt at bruge den på andre redskaber og maskiner. Anvendes monitoren i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning, vil TeeJet 1200S kunne være Dem til stor hjælp i mange år. Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om at manualen gennemlæses omhyggeligt. Såfremt der ønskes yderligere support, kontakt da venligst din nærmeste forhandler. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgsog leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7. Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: forstyrrelse af andre elektroniktjenester som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning, manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende, funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pc-udstyr, der ikke er leveret af sælger. fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte. 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. TeeJet Technologies Denmark hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos TeeJet Technologies Denmark. Med venlig hilsen 4

5 GENERELT OM BRUG TeeJet 1200S er specielt beregnet til brug sammen med sprøjter, hvor følgende funktioner er direkte valgbare på monitorens tastatur: 1. Tidsforbrug 2. Hastighed 3. Arealtællere (trip- og totaltæller) 4. Dosering af sprøjtevæske 5. Sprøjtevæske forbrug pr. Minut 6. Sprøjtevæske forbrug Ved at indkode nogle specielle indkodningsværdier (koder) kan andre funktioner fås frem, der gør det muligt at anvende monitoren sammen med andre redskaber. De mulige sekundære funktioner er følgende: Afstandsmåling i meter Omdrejninger Dosering af gødning Dosering af udsæd Forbrug af gødning Forbrug af udsæd Antal styk Disse funktioner kan sammensættes til følgende redskabsrelaterede sæt: GØDNINGSSPREDER A: B: Tidsforbrug Tidsforbrug Hastighed Hastighed Areal triptæller Areal triptæller Areal totaltæller Areal totaltæller Omdrejninger Dosering af gødning Forbrug af gødning DOSERING og FORBRUG af gødning kan kun lade sig gøre på visse gødningsspredere med såvalse. 5

6 SÅMASKINE A: B: Tidsforbrug Tidsforbrug Hastighed Hastighed Areal triptæller Areal triptæller Areal totaltæller Areal totaltæller Omdrejninger Dosering af udsæd Forbrug af udsæd Af ovennævnte eksempler ses at de grundlæggende funktioner, TID, HASTIGHED og AREAL altid er til stede, og de sekundære funktioner vælges til disse efter behov. Som ekstra funktion kan monitoren måle afstand i meter. Denne funktion kræver en speciel indkodning (kode) og kan defor kun bruges alene. Alle andre funktioner viser forkert eller virker ikke når denne funktion er valgt. Visning af delbreddefunktionen sker ved skiftende visning mellem den valgte funktion og status på bomsektionerne. Visningen skifter kortvarigt til bomvisning hvert andet sekund. Når hastighedsfunktionen er valgt og arealopmålingen er stoppet, vises et r længst til venstre i displayet. TeeJet 1200 S er forsynet med et testprogram der gør det muligt at afprøve alle tilsluttede føleres funktion. Hvorledes dette gøres er beskrevet i afsnittet TEST AF FØLERE på side 28. 6

7 SYSTEMBESKRIVELSE TeeJet 1200S kan tilsluttes to forskellige monteringssæt. Forskellene mellem sættene ligger i fleksibilitet og udvidelsesmuligheder. Standardsættet (TeeJet Nr ) er specielt velegnet hvor monitoren kun skal anvendes sammen med et enkelt redskab, og der derfor ikke er behov for skifte mellem flere forskellige følere. Monteringssættet med omskiftere (TeeJet Nr ) er velegnet hvor monitoren ønskes anvendt sammen med flere forskellige redskaber. I dette sæt er der mulighed for at vælge mellem flere forskellige følere ved hjælp af 3 omskiftere, der er placeret på forbindelsesterminalen. De to sæt er vist skematisk herunder: TEEJET 1200S MONTERINGSSÆT UDEN OMSKIFTERE Pos. TeeJet Beskrivelse Nr TeeJet 1200S apparat Forbindelsesterminal uden omskiftere TeeJet 1200S Hovedkabel TeeJet Anhængerstikdåse, 7-polet Redskabsføler (start/stop arealoptælling) Hjulføler Strømforsynings kabel Anhængerstik, 7-polet 7

8 Kabel til anhængerstik (5 x 0,5) 8

9 TEEJET 1200S MONTERINGSSÆT MED OMSKIFTERE Pos. TeeJet Beskrivelse Nr TeeJet 1200S apparat Forbindelsesterminal med omskiftere TeeJet 1200S Hovedkabel TeeJet Anhængerstikdåse, 7-polet Redskabsføler (start/stop arealoptælling) Hjulføler Strømforsynings kabel PTO Føler (ekstraudstyr) Anhængerstik, 7-polet Kabel til anhængerstik (5 x 0,5) Monteringsbeslag for anhængerstikdåse Udover de anførte hovedbestanddele er der naturligvis skruer, beslag, magneter, etc. leveret med sættene. 9

10 MONITOREN Pos. Funktion Pos. Funktion 1 Tidsforbrug 7 Kalibreringstaste for flowmåler 2 Hastighed 8 Indkodning af flowtal 3 Areal trip-/totaltæller 9 Indkodning af arbejdsbredde 4 Dosering 10 Indkodning af hjulomkreds 5 Literforbrug pr. minut 11 Slettetaste samt taltaste 0 6 Litertæller 12 4-ciffret belyst LCD-display STIKFORBINDELSE Pos. Beskrivelse 1 0 Volt Volt 3 Redskabsføler 4 Hjulføler 5 Flowmåler/PTO

11 PRIMÆR- /SPRØJTEFUNKTIONER STOPUR TIDSFORBRUG I TIMER OG MINUTTER Ved tryk på denne taste vises forbrugt tid i timer og minutter (max. 99 timer og 59 minutter). Tidstælleren kan stoppes og startes ved gentagne tryk på tasten. Blinkende kolon >:< betyder at tidstælleren er startet. Konstant kolon >:< betyder at tidstælleren er stoppet. Ved at holde denne taste nedtrykket i min. 3 sekunder kan tidstælleren nulstilles. HASTIGHED KILOMETER PR. TIME Ved tryk på denne taste vises den øjeblikkelige hastighed i kilometer pr. time med 1 decimal. Når monitoren tændes viser den altid hastighed. I denne funktion indikeres stop af areal opmåling ved et r længst til venstre på displayet. OBS! Denne indikation vises kun under hastighed. Ved standsning nulstilles hastigheden efter ca. 8 sekunder. Husk at vælge den rigtige hjulføler og tilhørende indkodningsværdi, såfremt der er monteret forbindelsesterminal med omskiftere. 11

12 AREALTÆLLERE I TeeJet 1200S findes både areal trip- og totaltælleren på den samme taste. Første gang der trykkes på tasten vises areal trip, da det er den tæller der oftest ønskes aflæst. Holdes tasten nedtrykket i mere end 3 sekunder kommer areal total frem. AREAL TRIPTÆLLER Ved ét tryk på denne tast vises bearbejdet areal i ha. Arealet vises med 2 decimaler fra ha og derefter med 1 decimal fra ha. Arealopmålingen startes og stoppes ved hjælp af den monterede redskabsføler, således at optælling kun finder sted når redskabet er i arbejdsstilling. Husk at vælge den rigtige redskabsføler, såfremt der er monteret forbindelsesterminal med omskiftere. Areal triptælleren tæller synkront med areal totaltælleren. NB! Tasten har en anden funktion såfremt der er indtastet 8888 eller 9999 i arbejdsbredde. Ved at holde denne taste nedtrykket i min. 3 sekunder kan areal triptælleren nulstilles. AREAL TOTALTÆLLER Ved at holde denne taste nedtrykket i min. 3 sekunder vises det totale opmålte areal i ha. arealet vises med 1 decimal fra ha, og uden decimal fra ha. Denne funktion bruges til at opsummere bearbejdet areal over f.eks. en sæson eller et år. Areal totaltælleren tæller synkront med areal triptælleren. NB! Tasten har en anden funktion såfremt der er indtastet 8888 eller 9999 i arbejdsbredde. Trykkes der igen på tasten vises areal triptælleren. Ved at holde denne taste nedtrykket i min. 3 sekunder kan areal triptælleren nulstilles. 12

13 DOSERING AF SPRØJTEVÆSKE DOSERING Ved tryk på denne taste vises den øjeblikkelige dosering i liter pr. hektar. Udregningerne er baseret på gennemstrømningen igennem flowmåleren samt arealopmålingen. Det er derfor nødvendigt at køre samt sprøjte for at få visning i denne funktion. For korrekt visning er det en forudsætning at flowmåleren er kalibreret (se side 25). Kalibreringen bør kontrolleres jævnligt, helst flere gange årligt. Husk at vælge flowmåler og indkode flowtallet for denne, såfremt der er monteret omskifter for valg mellem PTO-føler og flowmåler. NB! Tasten har en anden funktion såfremt der er indtastet 9999 som flowtal. DELBREDDEFUNKTION Såfremt nogle af bomsektionerne er slået fra vil visningen i denne funktion skifte mellem visning af dosering og hvilke bomsektioner, der er aktive. De aktive bomsektioner vises kortvarigt hvert andet sekund. Den viste indikation viser at sektionerne 3, 4, 5 og 6 er åbne. TeeJet 1200S tillader kun at sektionerne bliver lukket i rækkefølge fra den ene eller anden side (eller fra begge sider). Det kan ikke lade sig gøre at lukke en sektion midt på sprøjten (bommen). Sektionerne slås til og fra via taltasterne. Tasterne har dobbelt funktion (toggle), således at såfremt f.eks. sektion 1 er åben, slås den fra ved et tryk på taltaste 1. Er den derimod lukket, slås den også til ved et tryk på taltaste 1. Eksempel: Hvis vi går ud fra det ovenfor viste display billede (6-sektioners sprøjte), hvor sektion 1 og sektion 2 er slået fra og sektionerne 3-6 er åbne, er følgende muligt: Sektion 2 kan slås til ved tryk på taltaste 2 Sektion 3 og 6 kan slås fra ved at trykke på hhv. taltaste 3 og 6 Aktiveres redskabsføleren (sprøjten lukkes), vender monitoren automatisk tilbage til at regne med fuld bombredde. Sektionernes størrelse kan indkodes enkeltvis. Se afsnit om indkodning af delbredder, side 23. Delbreddefunktionen vises uanset hvilken funktion (de hvide taster) der er valgt. 13

14 SPRØJTEVÆSKE FORBRUG PR. MINUT LITER PR. MINUT Ved tryk på denne taste vises forbrug af sprøjtevæske pr. minut gennem flowmåleren. Visningen her må ikke forveksles med pumpens kapacitet, da der er returløb til tanken før flowmåleren. For korrekt visning er det en forudsætning at flowmåleren er kalibreret (se side 25. Kalibreringen bør kontrolleres jævnligt, helst flere gange årligt. Husk at vælge flowmåler og indkode flowtallet for denne, såfremt der er monteret omskifter for valg mellem PTO-føler og flowmåler. SPRØJTEVÆSKE FORBRUG LITERTÆLLER Ved tryk på denne taste vises det totale forbrug af sprøjtevæske i hele liter. For korrekt visning er det en forudsætning at flowmåleren er kalibreret (se side 25. Kalibreringen bør kontrolleres jævnligt, helst flere gange årligt. Husk at vælge flowmåler og indkode flowtallet for denne, såfremt der er monteret omskifter for valg mellem PTO-føler og flowmåler. NB! Tasten har en anden funktion såfremt der er indtastet 9999 som flowtal. 14

15 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GØDNINGSSPREDER På gødningsspredere er der mulighed for forskellige funktionssæt afhængigt af hvilken gødningsspredertype der anvendes. Som nævnt i indledningen er TID, HASTIGHED og AREAL altid til stede, og har den samme betjening som tidligere beskrevet under PRIMÆRE FUNKTIONER. OMDREJNINGSVISNING PÅ TALLERKENSPREDER Ved at indkode et flowtal på 9999 vælges et andet program i TeeJet 1200S, således at den kan vise omdrejninger pr. minut. Omdrejningerne vises under L/hatasten. INDKODNING: Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. OMDREJNINGER PR. MINUT NB! Med denne indkodning er visningen på L/MIN-tasten og L-tasten uanvendelige. GØDNINGSSPREDER MED SÅVALSE (LUFTASSISTEREDE) På denne type gødningsspredere er det muligt at lave en slags flowmåling v. hj. a. en speciel føler der giver et passende antal impulser pr. omdrejning af såvalsen. Kalibreringstallet for føleren findes under den normale indsåningsprocedure for gødningssprederen. Ved at indkode det fundne kalibreringstal som flowtal fås følgende funktioner: INDKODNING: XXXX er det fundne kalibreringstal i gram med 2 decimaler. F.eks. skal et kalibreringstal på 15,00g indkodes som Herefter vil doseringen blive vist i kg. DOSERING AF GØDNING GØDNINGSFORBRUG PR. MINUT GØDNINGSFORBRUG TOTAL OBS! Det er en forudsætning for alle tre funktioner at føleren er kalibreret. 15

16 Ændres der på indstillingen af sprederen, skal ny kalibrering foretages. 16

17 SEKUNDÆRFUNKTIONER, SÅMASKINE På såmaskiner kan nøjagtigt de samme funktioner som under gødningsspreder opnås. Funktionerne kræver de samme følere og de findes på de samme taster. OMDREJNINGSVISNING PÅ SÅVALSE Ved at indkode et flowtal på 9999 vælges et andet program i TeeJet 1200S, således at den kan vise omdrejninger pr. minut. Omdrejningerne vises under L/hatasten. Da såvalsen kan rotere meget langsomt kræves en speciel føler til denne visning. Føleren skal give min. 12 pulser pr. omdrejning og visningen bliver aktuelt omdrejningstal x antal pulser pr. omdrejning. INDKODNING: Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. OMDREJNINGER PR. MINUT NB! Med denne indkodning er visningen på L/MIN-tasten og L-tasten uanvendelige. MÆNGDEMÅLING PÅ SÅMASKINE På såmaskiner er det muligt at lave en slags flowmåling v. hj. a. en speciel føler der giver et passende antal impulser pr. omdrejning af såvalsen. Kalibreringstallet for føleren findes under den normale indsåningsprocedure for såmaskinen. Ved at indkode det fundne kalibreringstal som flowtal fås følgende funktioner: INDKODNING: XXXX er det fundne kalibreringstal i gram med 2 decimaler. F.eks. skal et kalibreringstal på 15,00g indkodes som Herefter vil doseringen blive vist i kg. DOSERING AF UDSÆD UDSÆDSFORBRUG PR. MINUT UDSÆDSFORBRUG TOTAL OBS! Det er en forudsætning for alle tre funktioner at føleren er kalibreret. Ændres der på indstillingen af såmaskinen, skal ny kalibrering 17

18 foretages. 18

19 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GYLLEVOGN MÆNGDEMÅLING PÅ GYLLEVOGN På gyllevogne kan der laves flowmåling enten med flowmåler (elektromagnetisk) eller med en omdrejningsføler på gyllevogne med fortrængningspumper (nøjagtig mængde pr. omdrejning). Ved at indkode antal kg med 2 decimaler pr. impuls som flowtal fås følgende funktioner: INDKODNING: XXXX er det kendte kalibreringstal i kg med 2 decimaler. f.eks. skal et kalibreringstal på 5,00 indkodes som 500. Doseringen vises herefter i m 3 /ha. DOSERING AF GYLLE GYLLEFORBRUG PR. MINUT GYLLEFORBRUG TOTAL OBS! Det er en forudsætning for alle tre funktioner at føleren er kalibreret. 19

20 SEKUNDÆRFUNKTIONER, BALLEPRESSER STYKTÆLLER På ballepresser er det muligt at få talt antal baller. Dette gøres ved at indkode et flowtal på 9999, og herefter aflæse antal styk på L-tasten. INDKODNING: Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. ANTAL STYK NB! Med denne indkodning er visningen på L/MIN-tasten og L-tasten uanvendelige. SEKUNDÆRFUNKTIONER, AFSTANDSMÅLING Denne funktion kan kun anvendes alene. Når den specielle indkodningsværdi (kode) for afstandsmåling indkodes, bliver alle andre funktioner uanvendelige. INDKODNING: Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. AFSTAND I METER NB! Maksimale afstand er 9999 meter. 20

21 INDKODNING HASTIGHEDSKALIBRERING (HJULOMKREDS) HJULOMKREDS Her indkodes den strækning i cm. der tilbagelægges pr. impuls fra hastighedsføleren. Afhængigt af hvilken traktor der anvendes, kan hastighedssignalet komme fra en føler indbygget i traktorens gearkasse, fra en føler monteret ved kardan (4- hjulstræk) eller fra en føler monteret ved et af hjulene. TeeJet 1200S er forsynet med en automatisk hastighedskalibrering der skal anvendes ved indbyggede- og kardanfølere. Den kan også anvendes med almindelig hjulføler, såfremt hjulomkredsen divideret med antal magneter ikke overstiger 100 cm. NB! Det bør altid tilstræbes at montere så mange magneter i hjulet at indkodningsværdien ikke overstiger 100 cm. AUTOMATISK HASTIGHEDSKALIBRERING 1. Opmål en 100 m strækning og kør frem til startmærket. 2. Tryk kortvarigt på HJULOMKREDS tasten. Slip tasten og tryk herefter på den igen og hold den nedtrykket indtil AUTO vises i displayet. Tryk endnu en gang på HJULOMKREDS tasten, og monitoren er klar til den automatiske hastighedskalibrering. 3. Kør de 100 meter og stop nøjagtigt ved stopmarkeringen. Under gennemkørselen af de 100 meter tæller monitoren antallet af impulser fra hastighedsføleren. 4. Såfremt monitoren har fået impulser nok (over 100 impulser på 100 meter) vil den beregne hjulomkredsen ved endnu et tryk på HJULOMKREDS tasten. Den beregnede værdi vises i displayet. Såfremt monitoren ikke har modtaget over 100 impulser ved gennemkørselen af de 100 meter, vil den vise 0 efter der er trykket på tasten. Herefter kan en af følgende 2 muligheder anvendes: a: Manuel opmåling af indkodningsværdien som beskrevet nedenfor b: Montering af flere magneter, så antallet af impulser på 100 meter blive større. HUSK! Det er meget vigtigt af den inbyrdes afstand mellem magneterne er lige stor, eller vil hastighedsvisningen springe. 21

22 MANUEL HASTIGHEDSKALIBRERING 1. Der fortages afmærkning på marken og på dækket. 2. Derefter køres 10 omgang med hjulet. 3. Der afmærkes igen på marken. 4. Afstanden mellem de to afmærkninger opmåles og divideres med 10. Resultatet er den effektive hjulomkreds. 5. Den målte effektive hjulomkreds divideres med antal magneter (indkodes i cm. med 1 decimal. Eks. 2,535 m indkodes som 253,5 cm). den maksimale værdi der kan indkodes er 300,0 cm. NB! Husk at tælle omgange på hjul, hvorpå magneten er monteret. ARBEJDSBREDDE OG DELBREDDER ARBEJDSBREDDE Denne indkodningsværdi er inddelt i en hovedindkodningsværdi den totale arbejdsbredde og nogle underindkodningsværdier mængdekorrektion ja/nej når der lukke for delbredder samt bredden af de enkelte delbredder -. Fremgangsmåde: Da alle disse indkodningsværdier er placeret under den samme taste er programmet lavet således at man skal bladre sig gennem indkodningsværdierne ved gentagne tryk på breddetasten. Den totale arbejdsbredde kan indkodes efter et kortvarigt tryk på tasten, og skal der ikke arbejdes med delbredder er det ikke nødvendigt at indkode mere. Ønsker man at anvende muligheden for at arbejde med delbredder, skal der trykkes på tasten igen, og den skal holdes nedtrykket i min. 5 sekunder, indtil der ses et skift på displayet. 1. INDKODNING AF DEN TOTALE ARBEJDSBREDDE Tryk på de viste taste i den viste rækkefølge. XXXX angiver den aktuelle arbejdsbredde i hele centimeter. 22

23 2. INDKODNING AF DELBREDDER Taste Handling Tryk kortvarigt på tasten. Tryk igen på tasten og hold den nedtrykket i min. 5 sekunder, indtil følgende billedet vises i displayet: MÆNGDEKORREKTION Dette billede angiver den første indkodningsværdi under delbreddeindkodning. Her drejer det sig imidlertid ikke om indkodning af selve delbredden, men om indkodning af monitoren for en evt. reduktion af tildelte mængde, hvis der lukkes for en delbredde. Der kan kun indkodes 1 eller 0. Indkodes 1 vil monitoren reducere optællingen med en mængde, der svarer til bredden af hver delbredde, der slås fra. Indkodes 0 bliver der ikke foretaget nogen reduktion i optællingen. EKSEMPLER: Arbejdes der med flowmåler på en sprøjte med et armatur med ligetryksventiler, hvor mængden gennem flowmåleren, forudsat ligetryksventilerne er rigtige indstillet, ikke ændrer sig når der lukkes for en delbredde, skal der indkodes 1. I modsat fald bliver literoptællingen forkert, og da arealopmålingen er reduceret bliver også den viste dosering (L/ha) forkert. Arbejdes der med flowmåler på en sprøjte med et armatur uden ligetryksventiler, hvor den målte mængde gennem flowmåleren er lig med den udsprøjtede mængde, også selvom der lukkes for en delbredde, skal der indkodes 0. I modsat fald vil også her både literoptællingen og visningen blive forkerte. Delbredde 1-9: Taste Handling Tryk kortvarigt på tasten. Herefter vises følgende i displayet: Til venstre på displayet vises nu 1. Dette angiver at bredden af delbredde 1 fra venstre skal/kan indkodes. 23

24 Til højre på displayet vises 00, såfremt monitoren ikke har været indkodet før, ellers vises den sidst indkodede værdi. Denne værdi er bredden af den yderste sektion fra venstre, og tallet der skal indkodes er antallet af dyser på denne sektion. Det forudsættes at dyserne er monteret med en afstand på 50 centimeter. Når antal dyser er indkodet trykkes der igen på breddetasten, og der skiftes til delbredde nr. 2, og den før nævnte fremgangsmåde gentages. På denne måde indkodes alle delbredderne én efter én fra venstre mod højre. Monitoren kan arbejde med op til 9 delbredder. Når De har indkodet det antal delbredder Deres sprøjte har, skal der bladres videre gennem de resterende delbreddeindkodninger, for at sikre at de står på 0. Indkodning af delbredder kan ikke forlades på nogen anden måde. 24

25 KALIBRERING AF FLOWMÅLER (FLOWTAL) FLOWTAL 1. Såfremt det er første gang monitoren anvendes i forbindelse med marksprøjte, skal der indkodes et starttal på Det anbefales at holde stille mens flowmåleren kalibreres, idet dette minimer mulighederne for fejlaflæsninger på tankens indholdsmarkeringer. Såfremt der er tvivl om indholdsmarkeringernes nøjagtighed kan det anbefales at veje sprøjten, og dermed opnå en større nøjagtighed. 3. Påfyld minimum 600 L. (jo mere jo bedre), og notér den påfyldte mængde. 4. Nustil litertælleren således: Tryk Der trykkes først kort på L tasten og derefter holdes 0/C tasten nedtrykket indtil litertælleren er nulstillet. 5. Sprøjt min. 500 liter ud. 6. Aflæs restmængde på tankens indholdsmarkering. 7. Beregn den forbrugte mængde ud fra følgende formel: FORBRUG FRA TANK = PÅFYLDT MÆNGDE RESTMÆNGDE I TANK 8. Indsæt forbrugt mængde ud fra følgende formel: NYT FLOWTAL = Gammelt flowtal x Forbrug fra tank Monitorens visning (litertæller) Denne nye værdi indkodes som det nye flowtal. OBS! Såfremt den procentuelle afvigelse på flowmåleren kendes, kan kalibreringstallet ændres ved hjælp af +/-% tasten. Hver gang der trykkes på tasten ændres der fortegn. Det er kun muligt at ændre kalibreringstallet i hele % med denne taste. 25

26 Fremgangsmåde: Har monitoren talt for mange liter, skal der naturligvis foretages en negativ korrektion. I det følgende eksempel antager vi at monitoren har talt 3% for meget. Derfor korrigeres som følger: Tryk Trykkes der på tasterne i den viste rækkefølge vil kalibreringstallet (flowtallet) herefter være ændret med -3%. NB! Anvendes TeeJet s standard skovlhjulsflowmåler, bør flowmålerens kalibrering kontrolleres flere gange årligt. Denne kontrol er dog løbende til rådighed, idet De hver gang De har tømt en hel tankfuld, kan se om monitoren har talt det nøjagtige tankindhold. Det kan desuden anbefales at udskifte skovlhjulet i flowmåleren mindst hvert andet år. KALIBRERING AF MÆNGDEMÅLING (SÅMASKINE OG GØDNINGSSPREDER) TeeJet 1200S kræver nogle specielle indkodninger for at kalibrere den til mængdemåling på såmaskine og gødningsspreder. Principperne i målingerne er de samme som for flowmåling på marksprøjten. Kalibreringstallet er mængde pr. impuls fra føleren. Lader man derfor TeeJet 1200S tælle impulserne under indsåningen af såmaskine/gødningsspreder, og bagefter deler den udsåede mængde (fra indsåningen) med antallet af impulser, kan et nyt kalibreringstal for enten såmaskine eller gødningsspreder findes. OBS! Det skal her understreges, at såfremt der på noget tidspunkt foretages en ændring/-justering af såmaskine/gødningsspreder, skal der foretages en ny kalibrering. 26

27 Fremgangsmåde: 1. Gør såmaskine/gødningsspreder helt klar til indsåning. Drej ikke på maskinen efter monitoren er gjort klar til indsåning. 2. Indtast et flowtal på 9999 således: Tryk på tasterne i den viste rækkefølge, og monitoren er klar til optælling af impulser. 3. Nulstil litertælleren således: Tryk Der trykkes først kort på L tasten og derefter holdes 0/C tasten nedtrykket indtil litertælleren er nulstillet. 4. Gennemfør nu indsåningsprocessen for såmaskinen/gødningssprederen som den står beskrevet i dennes manual. 5. Efter endt drejeprøve vejes mængden der er udsået under prøven nøjagtigt. 6. Kalibreringstallet for maskinen kan herefter beregnes ud fra følgende formel: Udsået antal gram x 100 NYT KALIBRERINGSTAL (FLOWTAL) = Antal impulser vist på monitoren Denne nye værdi indkodes som det nye kalibreringstal. OBS! Såfremt den procentuelle afvigelse på flowmåleren kendes, kan kalibreringstallet ændres ved hjælp af +/-% tasten. Hver gang der trykkes på tasten ændres der fortegn. Det er kun muligt at ændre kalibreringstallet i hele % med denne taste. Fremgangsmåde: Har monitoren talt for meget, skal der naturligvis foretages en negativ korrektion. I det følgende eksempel antager vi at monitoren har talt 3% for meget. Derfor korrigeres som følger: Tryk Trykkes der på tasterne i den viste rækkefølge vil kalibreringstallet (flowtallet) herefter være ændret med -3%. 27

28 TEST AF FØLERE Er der mistanke om at en af følerne ikke fungerer som den skal, kan hele anlægget kontrolleres efter nedenstående anvisninger. NB! Såfremt der på traktoren er mulighed for at vælge mellem flere forskellige følere, husk da at vælge den rigtige føler for test. TeeJet 1200S TEST vælges således: Tryk Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. Herefter vises følgende i displayet: Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Her vises et F hver gang der afgives en impuls fra flowmåleren/mængdeføleren. F vises når føleren er aktiveret (low), lad derfor aldrig maskinen køre med fulde omdrejninger ved test. Det er bedst at aktivere føleren langsomt med håndkraft. Her vises et r når redskabsføleren aktiveres. NB! r vises når arealmåleren er stoppet. her vises et h når hjulføleren aktiveres. Køres der langsomt frem vil h vises hver gang der er en magnet ud for føleren. FEJLMELDING TeeJet 1200S har som sikkerhed for De ikke mister opmålte data indbygget følgende fejlindikation: såfremt Deres TeeJet 1200S viser den fejlmelding, er det fordi forsyningsspændingen til monitoren er for lav. Kontrollere derfor i påkommende tilfælde forsyningsspændingen til monitoren (både + og -). 28

29 TILSLUTNINGSMULIGHEDER GENNEM ANHÆNGERSTIK SPRØJTE Føler Ledningsfarve Ben nr. i anhængerstik Blå (0V) 5 Flowmåler Brun (signal) 2 Sort (+12V) 6 Hjulføler Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Redskabsføler Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 GØDNINGSSPREDER/SÅMASKINE Føler Ledningsfarve Ben nr. i anhængerstik Blå (+12V) 6 Mængde-målingsføler Brun (0V) 5 Sort (signal) 2 Hjulføler Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Redskabsføler Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 29

30 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Betjening: Støvtæt membrantastatur med 20 taster. Udlæsning: 4-ciffret LCD-display med baggrundsbelysning. Kabinet: Sortanodiseret aluminiumsprofil. Generelt: Indgange: Single chip microprocessor. Automatisk lagring af indkodede og opmålte værdier. Tidsubegrænset hukommelse uden batteri-backup. Forsyningsspænding: 12 Volt beskyttet mod fejlpolarisering. Følerindgange: 3 stk. intern 10 kohm pull-up til forsyningspænding (12V). Pulsniveau LO < 0.9 V. Pulsniveau HI > 5.0 V. Fmax. Gennem støjfiltre (ved 50% dutycycle og 12 V forsyningsspænding. Hjul- og redskabsføler: 200Hz. Flowmåler/omdrejningsføler: 400Hz. Driftsspænding: Volt DC. Fejlmelding ved 9.7 Volt DC (typisk). Strømforbrug: 300 ma. Sikring: Finsikring 5 x 20 mm 0,63 A flink. 30

31 NOTATER 31

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Controller 2500 & Monitor 1500 Instruktionsbog

Controller 2500 & Monitor 1500 Instruktionsbog Indhold Ordliste og Pictogramforklaring... 2 Brugersikkerhed... 3 Beskrivelse... 3 Montering af systemet.... 4 Strømforsyning... 6 Scanboks (samleboks)... 7 Display... 7 Følernes lednings farvekode og

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Megaspin 400 og 400S Elektronisk mikroprocessorstyret afbalanceringsmaskine Udviklet til afbalancering af bil og motorcykelhjul.

Megaspin 400 og 400S Elektronisk mikroprocessorstyret afbalanceringsmaskine Udviklet til afbalancering af bil og motorcykelhjul. Megaspin 400 og 400S Elektronisk mikroprocessorstyret afbalanceringsmaskine Udviklet til afbalancering af bil og motorcykelhjul. Opstillings og betjeningsvejledning Indhold. 1 Sikkerhed og tekniske data

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere