Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet"

Transkript

1 Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret og )

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af Indledning 2. Resume 2.1. De generelle statslige regnskabsregler 2.2. Regler for opstilling af årsrapporter 2.3. Revisionsbestemmelser 3. Det generelle statslige regelsæt 3.1. Værdifastsættelse af bygninger og grunde 3.2. Afskrivninger på bygninger 3.3. Beløbsgrænse for aktivering af aktiver 3.4. Anvendelse af scrapværdi 3.5. Opskrivning g nedskrivninger 3.6. Bunkning og afskrivning på bunker 3.7. Lagre 3.8. Indtægtsføring af tilskud 3.9. Uregulerede områder 4. Årsrapporten 4.1. Beretning 4.2. Målrapportering 4.3. Regnskab 4.4. Påtegning 4.5. Noter og bilag 5. Revisionsbestemmelser 5.1. Revisionsbestemmelser i eksisterende lovgivning 5.2. Formulering af revisionsbestemmelser til områdelovene Vedlagt bilag: Bilag 1: Forskellene i kravene til opstilling af årsrapporter for statsinstitutioner og selvejende institutioner

3 1. Indledning Side 3 af 37 Finansministeriet udgav i april 2009 rapporten Selvejende institutioner - Styring, regulering og effektivitet. På det grundlag blev nedsat 5 arbejdsgrupper der nærmere skulle udmønte anbefalingerne i rapporten. Rapporten her indeholder en nærmere gennemgang af arbejdet i arbejdsgruppe 4: Anvendelse af statslige regelsæt for regnskab og revision mv. Arbejdsgruppe har haft følgende kommissorium Grundlaget for arbejdet er rapporten»selvejende institutioner styring, regulering og effektivitet«, som er tiltrådt af regeringens Økonomiudvalg. Økonomiudvalget har tiltrådt, at alle selvejende institutioner som udgangspunkt skal aflægge regnskab efter de statslige regnskabsregler, samt at de nuværende revisionsbestemmelser samles i det fælles statslige regelsæt, der gælder for samtlige statsinstitutioner. Det Statslige Regnskabsråd anmodes om, at arbejdet med udmøntningen heraf varetages i regi af Rådet. Rådet»har en rådgivende funktion over for Finansministeriet i spørgsmål om udvikling og vedligeholdelse af de statslige regnskabsregler«og består af»repræsentanter fra Rigsrevisionen, de ministerområder, der udsteder regnskabsregler, samt ministerområder med mange selvejende institutioner«. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Velfærdsministeriet, Kulturministeriet, Finansministeriets departement og Økonomistyrelsen (formand), som opstiller forslag til, hvordan de selvejende institutioner omfattes af de statslige regelsæt for regnskab og revision, herunder de statslige løn- og regnskabssystemer, med henblik på en løbende behandling heraf i Rådet. Forslagene skal sikre, at institutionerne via regnskabsreglerne (kan) pålægges at indberette løn-, regnskabs- og aktivitetsdata mv. til et tværministerielt»datavarehus«på en ensartet måde, jf. arbejdet i arbejdsgruppe 3, samt at»doseringen«af de statslige regnskabsregler samt den nuværende regulering af de selvejende institutioners revision tilpasses til den væsentlighed og sårbarhed, der er forbundet med de forskellige institutionsområder. Arbejdsgruppen forelægger snarest muligt en indstilling til Regnskabsrådet om, hvorvidt de statslige regnskabsregler skal træde i kraft fra 2010 eller først fra Tidsplanen for arbejdsgruppens arbejde justeres i lyset heraf. Arbejdet koordineres med arbejdet i arbejdsgruppe 5 vedrørende forslag til etablering af et centralt institutionsregister. Regnskabsrådets samlede forslag til indføjelse af de selvejende institutioner i de statslige regelsæt for regnskab og revision mv. forelægges Økonomiudvalget i overensstemmelse med den endelige tidsplan, som Rådet beslutter, jf. ovenfor.

4 2. Resume Arbejdsgruppen har drøftet hvorledes de selvejende institutioner omfattes af det statslige regelsæt for regnskab og revision, herunder de statslige løn- og regnskabssystemer. Side 4 af 37 Arbejdsgruppen har i den forbindelse skelnet mellem selvejende institutioner omfattet af henholdsvis 2 og 4 i Rigsrevisorloven. Selvejende institutioner, der revideres efter 2 i Rigsrevisorloven, omfatter institutioner der får deres udgifter eller underskud fuldt dækket ved statstilskud eller anden indtægt i henhold til lov, mens selvejende institutioner der revideres efter 4 omfatter institutioner, der ikke fuldt ud finansieres af statslige tilskud. Det er arbejdsgruppens overordnede vurdering, at selvejende institutioner omfattet af 2 i Rigsrevisorloven umiddelbart kan omfattes af det almindelige statslige regelsæt på regnskabsområdet med enkelte modifikationer. Disse modifikationer er nærmere gennemgået kapitel 3. Selvejende institutioner omfattet af 4 i Rigsrevisorloven bør derimod ikke omfattes af det statslige regelsæt, men må i stedet omfattes af årsregnskabsloven og bogføringsloven med mindre den enkelte fagminister har fastsat andre særskilte regnskabsmæssige bestemmelser. Arbejdsgruppens drøftelser har været koncentreret omkring 3 overordnede forhold: 1. Hvorledes de selvejende institutioner skal omfattes af de generelle statslige regnskabsregler 2. Hvorledes de selvejende institutioner skal omfattes af bestemmelserne for opstilling af årsrapporter 3. Hvorledes de selvejende institutioner skal omfattes af statens revisionsbestemmelser 2.1. De generelle statslige regnskabsregler De generelle statslige regnskabsregler er normeret i statsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen og omfatter samtlige statsinstitutioner samt selvejende institutioner, der enten er optaget på bevillingslovene på lige fod med de egentlige statsinstitutioner eller selvejende institutioner hvor vedkommende fagminister har bestemt, at de skal være omfattet af de statslige regnskabsregler. Fagministerens hjemmel til at bestemme, at regnskabsloven og regler, der udstedes efter loven, skal gælde for en institution fremgår af Statsregnskabslovens 2, stk. 2, og er, jf. formuleringen "bestemme" en bemyndigelse til at fastsætte

5 dette ved bekendtgørelse. For at der ikke skal udstedes særlige bekendtgørelser om regnskabsaflæggelsen, foreslås det, at denne bestemmelse indgår direkte i områdelovene. De henhører under samme minister, hvorved institutionerne umiddelbart bliver bekendt med kravet. De selvejende institutioner, der omfattes af de nye områdelove, vil som udgangspunkt også skulle omfattes af statsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen i den udstrækning de er fuldt statsfinansieret. Side 5 af 37 Slettet: ( 2 i Rigsrevisorloven) Arbejdsgruppen har i den forbindelse drøftet, om der er behov for en særskilt regnskabsbekendtgørelse for disse institutioner, eller om de kan omfattes af den gældende regnskabsbekendtgørelse i en modificeret form. Det er arbejdsgruppens vurdering, at de statslige og de selvejende institutioner kan omfattes af én samlet regnskabsbekendtgørelse. Arbejdsgruppen har i den forbindelse identificeret følgende områder, hvor det vil være nødvendigt at ændre det eksisterende regelsæt på regnskabsområdet set i forhold til de selvejende institutioner: Værdifastsættelse af bygninger og grunde Afskrivninger på bygninger Leve tider på aktiver Beløbsgrænse for aktivering af aktiver Anvendelse af scrapværdi for materielle anlægsaktiver Opskrivning og nedskrivninger Bunkning og afskrivning på bunker Lagre Indtægtsføring af tilskud Uregulerede områder Ændringerne vil dels skulle indarbejdes i regnskabsbekendtgørelsen og dels i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) og vil kunne have virkning fra Kapitel 3 indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte ændringer. For så vidt angår de selvejende institutioners systemanvendelse er reglerne herom behandlet i regnskabsbekendtgørelsen ( 12), hvor det fremgår: 12. Systemanvendelse for institutioner, der omfattes af 2, stk. 2 (selvejende institutioner mv.) aftales mellem vedkommende ministerium og Økonomistyrelsen. Rigsrevisionen orienteres om sådanne aftaler. De nævnte institutioner er forpligtet til at anvende

6 det af Økonomistyrelsen administrerede betalingssystem, således som denne anvendelse fremgår af Lov om offentlige betalinger mv. Side 6 af 37 De af Økonomistyrelsen administrerede systemer omfatter henholdsvis Statens Koncernsystem (SKS), Statens Koncern Betalinger (SKB), Statens LønSystem (SLS) og Navision Stat mv. Den omstændighed at de selvejende institutioner omfattes af regnskabsbekendtgørelsen er ikke ensbetydende med, at de skal anvende Økonomistyrelsens systemer (tilskud til selvejende institutioner skal dog udbetales via SKB systemet). Hertil kommer, at der kan søges dispensation fra regnskabsbekendtgørelsens systemkrav. Dispensation kan alene ske efter tilladelse fra Finansministeriet Regler for opstilling af årsrapporter Ifølge regnskabsbekendtgørelsen ( 39) skal alle statslige virksomheder aflægge årsrapport. Økonomistyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for selve indholdet af årsrapporten og disse retningslinjer er nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapporter. Hovedparten af de selvejende institutioner udarbejder i dag årsrapport ud fra bestemmelserne i årsregnskabsloven, hvor kravene til indholdet i årsrapporten er fastsat ud fra de enkelte institutioners størrelse. Arbejdsgruppen har drøftet de eksisterende forskelle i kravene til indholdet af årsrapporterne, og hvorledes man kan harmonisere regelsættet for statsinstitutionerne og de selvejende institutioner. Generelt består årsrapporten af følgende elementer: Beretning Målrapportering Regnskab Påtegning Noter og bilag Der er ikke de store forskelle mellem statsinstitutionerne og de selvejende institutioner i relation til beretningen. Målrapporteringen er derimod kun relevant for selvejende institutioner med en udviklingskontrakt. På regnskabssiden er der væsentlige afvigelser i relation til resultatdisponering, ligesom bevillingsafregning og likviditetsafregning ikke er relevant for de selvejende institutioner.

7 Endelig er der for så vidt angår noter og bilag en generel tendens til, at der kræves væsentlige flere noter og bilag på selvejeområdet. Side 7 af 37 Generelt er det arbejdsgruppens vurdering at forskellene er af en sådan karakter, at de kan håndteres ved at graduere kravene til årsrapportens indhold under de enkelte afsnit set i forhold til, om der er tale om statsinstitutioner eller forskellige typer af at selvejende institutionerne. Det er ligeledes arbejdsgruppens vurdering, at de selvejende institutioner, der får deres udgifter dækket ved statstilskud, skal følge de almindelige statslige regler for opstilling af årsrapporter, dog med de modifikationer der følger af deres selvejestatus (ikke omfattet af bevillingsafregning, selvstændig likviditet mv.) For de selvejende institutioner, der blot modtager støtte fra staten følges i stedet kravene i årsregnskabsloven med mindre den enkelte fagminister har fastsat andre særskilte bestemmelser om regnskabsaflæggelsen. En omlægning efter ovenstående retningslinjer kan håndteres ved en ændret formulering af 39 i regnskabsbekendtgørelsen samt ved en ændret opstilling af Økonomistyrelsen vejledning om Udarbejdelse af årsrapporter. Kapitel 4 indeholder en nærmere gennemgang af forskellene mellem årsrapporterne på det statslige område og på selvejeområdet Revisionsbestemmelser Revisionen af de selvejende institutioner er i dag hjemlet i en række særskilte love under de enkelte ministerområder og udmøntet i særskilte regnskabs- og revisionsbekendtgørelser under ministerområderne. Med de nye overordnede områdelove ophæves de eksisterende særlove, og dermed bortfalder samtidig de eksisterende hjemmelsbestemmelser til revision af selvejeområdet. Arbejdsgruppen har på den baggrund drøftet hvorledes man kan standardisere bestemmelserne om revision, herunder hvorvidt bestemmelserne fremover skal hjemles i: 1. De nye områdelove 2. Rigsrevisorloven 3. Ny lovgivning under Finansministeriet På baggrund af uformelle drøftelser med Rigsrevisionen må muligheden for at normere revisionen i Rigsrevisorloven anses for urealistisk.

8 Arbejdsgruppen har endvidere drøftet muligheden for at normere revisionen i et særskilt regelsæt under Finansministeriet. Dette regelsæt kunne udstedes enten med hjemmel i en bestemmelse i regnskabsloven eller med hjemmel i midlertidig tekstanmærkning på bevillingslovene. Side 8 af 37 Slettet: en Denne mulighed anses ikke for hensigtsmæssig, forudsat der kan findes en tilfredsstillende standardiseret løsning i områdelovene. Det er derfor arbejdsgruppens vurdering, at bestemmelserne om revision af de selvejende institutioner fremover skal hjemles i de nye områdelove. Det er ligeledes arbejdsgruppens vurdering, at der kan anvendes en fælles formulering omkring regnskab og revision i områdelovene for universiteter og uddannelsesinstitutioner, idet dette område stort set udelukkende omfatter selvejende institutioner omfattet af Rigsrevisorlovens 2. I områdeloven for kulturinstitutionerne (der både skal regulere selvejende institutioner omfattet af Rigsrevisorlovens 2 og 4) må anvendes en alternativ formulering, hvor forskellene i revisions- og regnskabsbestemmelser for 2 og 4 institutioner tydeligt fremgår. Kapitel 5 indeholder en nærmere gennemgang af hvorledes revisionsbestemmelserne kan formuleres i områdelovene.

9 3. Det generelle statslige regelsæt Side 9 af 37 Nedenfor er nærmere gennemgået de områder, hvor det har været drøftet om der skal foretages ændringer i det statslige regelsæt set i forhold til de selvejende institutioner. Der er tale om følgende områder: 1. Værdifastsættelse af bygninger og grunde 2. Afskrivninger på bygninger 3. Beløbsgrænse for aktivering af aktiver 4. Anvendelse af scrapværdi for materielle anlægsaktiver 5. Opskrivning og nedskrivninger 6. Bunkning og afskrivning på bunker 7. Lagre 8. Indtægtsføring af tilskud 9. Uregulerede områder 3.1. Værdifastsættelse af bygninger og grunde Statslige regler På statens område optages bygninger og grunde til kostpris, og der er som udgangspunkt ikke mulighed for at optage grunde og bygninger til den almindelige ejendomsvurdering. Værdifastsættelse ud fra ejendomsvurderingen blev dog anvendt på visse områder i forbindelse med overgangen til de omkostningsbaserede regnskabsprincipper, men anvendes ikke længere. Meget tyder endvidere på, at anvendelsen af den almindelige ejendomsvurdering indenfor SKAT vil ophøre indenfor en kort årrække. Universitetsområdet Grunde og bygninger optages på Universitetsområdet til kostpris, men kan optages til den almindelige ejendomsvurdering, hvis dette giver et mere retvisende billede, jf. 9 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse om tilskud og regnskab ved universiteterne. Bygninger der er overtaget fra staten optages i balancen til genanskaffelsespris, og der foretages nyvurdering af disse bygninger hvert 4 år, hvilket kan resultere i opskrivninger, jf. afsnit 3.5. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område optages bygninger og grunde til kostpris.

10 Forslag til løsning Det nuværende statslige regelgrundlag fastholdes. Side 10 af 37 Alle nyerhvervelser på universitetsområdet skal derfor værdifastsættes til kostpris. For eksisterende bygninger og grunde på universitetsområdet, hvor afskrivningsgrundlaget er baseret på den seneste ejendomsvurdering fastholdes dette afskrivningsgrundlag. Eventuel fremtidig afvigelse fra reglen om anvendelse af kostpris kan kun ske med Økonomistyrelsens tilladelse Afskrivninger på bygninger Statslige regler På statens område afskrives bygninger over 50 år. Universitetsområdet På Universitetsområdet kan bygninger afskrives over den skønnede levetid, jf. 9 stk. 4 i bekendtgørelse om tilskud og regnskab ved universiteterne. Universiteterne anvender som udgangspunkt en levetid på 50 år for deres bygninger, men der anvendes også andre levetider, hvis dette skønnes at være mere retvisende. På Københavns Universitet afskrives væksthuse over 30 år, og CBS afskriver nyopførte bygninger over 100 år og totalrenoveringer over 80 år. På DTU afskrives bygninger over 40 år, mens man på Århus Universitet anvender en fleksibel afskrivningshorisont på bygninger på mellem år. Universitetsområdet ønsker at fastholde muligheden for en fleksibel fastsættelse af afskrivningsperioden for bygninger. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område anvendes en afskrivningsprofil på år med mulighed for at fastsætten en scrapværdi på fra 0-50 procent af kostprisen afhængig af bygningernes stand. Undervisningsministeriet er indforstået med at overgå til en 50-årig afskrivningsperiode, såfremt muligheden for at anvende scrapværdier fastholdes. Forslag til løsning Det nuværende statslige regelgrundlag fastholdes dvs. en 50 års afskrivningshorisont på bygninger. På Undervisningsministeriets område

11 bibeholdes muligheden for fastsættelse af scrapværdi til fra 0 50 procent af kostprisen. Side 11 af 37 Alle nyerhvervelser på undervisnings- og universitetsområdet skal derfor fremover afskrives over en tidshorisont på 50 år. For eksisterende bygninger og grunde på undervisnings- og universitetsområdet hvor afskrivningshorisonten afviger fra 50 år fastholdes den hidtil anvendte afskrivningsprofil indtil aktivet er afskrevet.. Eventuel fremtidig afvigelse fra regelsættet kan kun ske med Økonomistyrelsens tilladelse Beløbsgrænse for aktivering af aktiver Statslige regler Statens anvender en beløbsgrænse på kr. Universitetsområdet På Universitetsområdet fastsætter Universiteterne selv minimumsgrænsen for de aktiver, som skal indgå i balancen, dog således at minimumsgrænsen højst må udgøre kr., jf. 9 stk. 6 i bekendtgørelse om tilskud og regnskab ved universiteterne. Alle universiteter bortset fra Aalborg Universitet anvender en minimumsgrænse på kr. Aalborg Universitet anvender en minimumsgrænse på kr. Universitetsområdet ønsker at fastholde muligheden for fleksibel fastsættelse af minimumsgrænsen for aktivering af aktiver. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område anvendes i dag en beløbsgrænse på kr. for aktivering af anlægsaktiver. Undervisningsministeriet er indstillet på at anvende en beløbsgrænse på kr. Forslag til løsning Den nuværende beløbsgrænse på kr. fastholdes, men der etableres mulighed for at anvende en beløbsgrænse på kr. på universitetsområdet. samt evt. i relation til professionshøjskoler m.fl. Eventuel afvigelse fra de normerede beløbsgrænser kan kun ske med Økonomistyrelsens tilladelse.

12 Side 12 af Anvendelse af scrapværdi i forbindelse med opstilling af levetid for materielle anlægsaktiver Statslige regler Statens anvender ikke scrapværdier på anlægsaktiver, dog med undtagelse af ministerbiler. Universitetsområdet På Universitetsområdet anvendes ikke scrapværdier på anlægsaktiver. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område er der mulighed for at fastsætte scrapværdi fra 0-50 pct. på materielle anlægsaktiver. Adgangen omfatter både bygninger og øvrige anlægsaktiver. Adgangen anvendes altovervejende i relation til bygninger. Undervisningsministeriet ønsker at fastholde denne mulighed. Forslag til løsning Det statslige regelsæt fastholdes indtil videre, men der etableres mulighed for at anvende scrapværdier på Undervisningsministeriets område. Det undersøges samtidig nærmere, om anvendelsen af scrapværdier skal udvides til generelt at omfatte hele det statslige område, idet der samtidig skal overvejes de bevillingsmæssige konsekvenser af en sådan ændring. Dette gøres i forbindelse med gennemgangen af det regnskabsmæssige regelsæt som led i den statslige afbureaukratiseringsplan og den nye ØAV Opskrivning og nedskrivninger Statslige regler Ifølge det statslige regelsæt er der udelukkende mulighed for at anvende nedskrivninger, mens der ikke er adgang til at foretage opskrivninger. Princippet har været gældende siden indførelsen af omkostningsreformen og er kombineret med et krav om, at bygninger skal afhændes til Freja A/S til bogført værdi, hvorved institutionerne ikke har gevinst af opskrivninger. Dog har de statslige ejendomsvirksomheder mulighed for at anvende opskrivning som modposteres på egenkapitalen. Universitetsområdet På universitetsområdet er der mulighed for at foretage opskrivninger i følgende tilfælde:

13 1) Hvis ejendomsvurderingen anvendes ved værdiansættelse af grunde og bygninger (universiteterne anvender dog ikke denne mulighed i praksis) 2) Bygninger, der er overtaget fra staten, optages i balancen til genanskaffelsesprisen, jf. 20 stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Idet der som udgangspunkt foretages nye vurderinger hvert 4. år, kan dette resultere i opskrivninger. Side 13 af 37 Universitetsområdet ønsker at fastholde muligheden for at foretage opskrivninger på bygninger overtaget fra staten. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område findes også mulighed for at foretage opskrivninger i situationer hvor der er et tydeligt misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi. Det er meget sjældent, at muligheden har været anvendt. Forslag til løsning Det statslige regelsæt fastholdes men således at det præciseres, at der i ekstraordinære tilfælde kan foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi. Det præciseres samtidig, at eventuel opskrivning kun kan foretages med Økonomistyrelsens godkendelse. Det må vurderes, at såfremt der etableres mulighed for at foretage opskrivninger i ekstraordinære tilfælde, så vil Økonomistyrelsen blot få ganske få ansøgninger herom, da en opskrivning samtidig vil betyde flere udgifter i den løbende drift Bunkning og afskrivning på bunker Statslige regler Anskaffelse af kontoradministrativt IT-udstyr på under kr. skal bunkes og afskrives efter saldometoden. Reglen afskaffes fra 2010, hvor bunkning gøres frivillig. Ved eventuel anvendelse af bunkning skal fremover anvendes den lineære afskrivningsmetode. Universitetsområdet På Universitetsområdet er eventuel anvendelse af bunkning frivillig, og der anvendes den lineære afskrivningsmetode. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område er eventuel anvendelse af bunkning frivillig, og der anvendes den lineære afskrivningsmetode.

14 Side 14 af 37 Forslag til løsning Med de nye statslige reger for bunkning gøres regler i staten og på selvejeområdet identiske Lagre Statslige regler Der skelnes ikke i det statslige regelsæt mellem indkøbs- og produktionslagre og regelsættet er som udgangspunkt tænkt anvendt i relation til indkøbslagre. Reglen er, at lagre indregnes i balancen når de anskaffes og fragår i takt med at de tilknyttede indtægter indregnes i resultatopgørelsen. Der findes ikke angivet særskilte regler for håndtering af produktionslagre, men der vil som udgangspunkt skulle anvendes kostpris, da dette er det generelle udgangspunkt for værdiansættelse i de statslige regnskabsregler. Universitetsområdet Universiteterne har mulighed for at aktivere omkostnings- og produktionslagre. Muligheden for indregning af lagre anvendes på 2 ud af de 8 universiteter. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Dyrebesætninger er værdiansat i henhold til TSS-cirkulærer omhandlende normalhandelsværdier. Undervisningsministeriets område Der anvendes ikke produktionslagre på Undervisningsministeriets område. Forslag til løsning Reglerne for håndtering af produktionslagre vil blive tydeliggjort i det statslige regelsæt, idet der vil blive indarbejdet eksplicitte beskrivelser heraf i den ny ØAV. Reglerne vil tage udgangspunkt i, at produktionslagre værdiansættes til kostpris efter FIFO-metoden, dog opretholdes muligheden for at særlige typer lagre kan værdiansættes efter almindeligt anerkendte principper, således at dyrebesætninger fortsat kan værdiansættes i henhold til TTS-cirkulære om normalhandelsværdier.

15 3.8. Indtægtsføring af tilskud Statslige regler Driftsbevillinger til statsinstitutioner er rammebevillinger, og de kan anvendes indenfor de generelle bevillingsmæssige rammer og i overensstemmelse med bemærkningerne på finansloven. De er således ikke øremærkede til ganske specifikke formål Side 15 af 37 Bevillingerne tildeles som 12-dels rater og udbetales den 25. i hver måned. 12-dels raterne bogføres ved modtagelsen. Eventuelle reservationer der foretages i forbindelse med årsafslutningen/bevillingsafregningen indtægtsføres dog ikke. Universitetsområdet Tilskud til universitetsområdet er rammetilskud på tilsvarende som de statslige driftsbevillinger. Tilskuddene udbetales den 1. i hver måned. Tilskuddene indtægtsføres ved modtagelsen og der foretages ikke bevillingsmæssige reservationer i den enkelte institution. Undervisningsministeriets område Tilsvarende gælder på Undervisningsministeriets område. Forslag til løsning Udbetaling af tilskud til selvejende institutioner under Undervisnings- og Videnskabsministeriets område berøres ikke af omlægningen i regelsættet på selvejeområdet. De månedlige tilskud vil derfor også fremover blive indtægtsført ved modtagelsen Uregulerede områder Statslige regler Når der på det statslige område opstår regnskabsmæssige tvivlsspørgsmål eller problemstillinger, som ikke eksplicit er beskrevet i det regnskabsmæssige regelsæt, så forelægges sagen for Økonomistyrelsen. Økonomistyrelsen træffer herefter afgørelse i sagen ud fra intentionen i det generelle regnskabsmæssige regelsæt og ud de generelle regnskabsvejledninger fra bl.a. FSR. Undervisningsministeriet har gjort opmærksom på følgende områder, som umiddelbart ikke er reguleret i det statslige regelsær:

16 Behandling af finansielle instrumenter, herunder renteswaps værdireguleringer mv. Regnskabspraksis ved fusionner og spaltninger. Indregning af finansilet leasede aktiver. Indregning af prioritetsgæld herunder behandling af realiserede og urealiserede kursreguleringer ved omlægning af lån. Side 16 af 37 Universitetsområdet Når der på det universitetsområdet opstår regnskabsmæssige tvivlsspørgsmål eller problemstillinger, som ikke eksplicit er beskrevet i det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet, så forelægges sagen for Videnskabsministeriet. Videnskabsministeriet træffer herefter afgørelse i sagen. Undervisningsministeriets område Tilsvarende gælder på Undervisningsministeriets område. Forslag til løsning Med de nye områdelove og den heraf følgende harmonisering af regelsættet, hvor de selvejende institutioner på universitets- og undervisningsområdet skal følge det statslige regelsæt, vil sager omkring regnskabsmæssige tvivlsspørgsmål eller problemstillinger, som ikke eksplicit er beskrevet i det regnskabsmæssige regelsæt, skulle forelægges for Økonomistyrelsen gennem det relevante ressortministerium.

17 4. Årsrapporten I arbejdsgruppen har der været enighed om, at der er en række forskelle mellem statslige og selvejende institutioner, som må komme til udtryk i afrapporteringen. For de institutioner, der får deres udgifter dækket ved statstilskud er der enighed om, at årsrapporten for selvejende institutioner kan følge samme overordnede skabelon som den statslige årsrapport, dvs. Side 17 af 37 Slettet: (dvs. hører under Rigsrevisorlovens 2) Beretning Målrapportering Regnskab Påtegning Noter og bilag I den følgende gennemgang er opstillet arbejdsgruppens forslag til disponering af årsrapporten for selvejende institutioner, således at den følger strukturen for den statslige årsrapport. Samtidig er i bilag 1 angivet forskellene i krav til opstilling af årsrapporter for statsinstitutioner og selvejende institutioner. 4.1 beretning Beretningen i en statslig årsrapport indeholder en redegørelse for såvel faglige som økonomiske resultater. Nedenfor er arbejdsgruppens forslag opstillet for hvert enkelt underafsnit i beretningsdelen. Præsentation af virksomhed. Der bør være en beskrivelse af institutionens hovedaktiviteter, evt. mission, vision og hovedopgaver Faglige resultater Der bør være en beskrivelse af den ydelse, som der gives tilskud til, samt en vurdering af, om betingelserne for at opnå tilskuddet har været opfyldt. Økonomiske resultater Hoved- og nøgletal vises i en oversigt. Dette indføres tilsvarende for staten fra Opgaver og ressourcer Omhandler en statslig institutions økonomi fordelt på opgaver. For statslige institutioner er afsnittet fra 2009 flyttet til beretningen. Generelt set kan en opsplitning af en selvejende institutions økonomi på opgaver være relevant for selvejende institutioner. Afsnittet giver også mulighed for at afgive aktivitetsoplysninger, produktionsnøgletal og lignende, hvilket kan være relevant. Underafsnittet om reserveret bevilling er ikke relevant for selvejende institutioner.

18 Side 18 af 37 Administrerede udgifter og indtægter For statslige institutioner vedrører underafsnittet de udgiftsbaserede hovedkonti, som administreres af virksomheden uden økonomisk set at være en del af dens drift. For selvejende institutioner er dette ikke relevant, da selvejende institutioner ikke administrerer udgiftsbaserede bevillinger. Forventninger til det kommende år Statslige institutioner skal alene beskrive forventningerne til det år (B-året), som efterfølger regnskabsåret. Sammenlignet med statslige institutioner (som i højere grad er politisk styrede) kan forventningerne række længere frem. 4.2 Målrapportering I målrapporteringsafsnittet skal statslige institutioner afrapportere på deres resultatkontrakt. Fra og med 2009 er underafsnittet opgaver og ressourcer flyttet til beretningen, således at det resterende målrapporteringsafsnit alene omhandler resultatkontrakten. Dette afsnit er derfor generelt set ikke relevant for selvejende institutioner, med mindre de er omfattet af en udviklingskontrakt eller lignende, som udgør et styringsinstrument mellem ressortministerium og institution. 4.3 Regnskabsafsnit For statslige institutioner bærer regnskabsafsnittet i nogen grad præg af afrapporteringskrav, der er knyttet til de statslige bevillingsregler. For selvejende institutioner er tilskuddet til gengæld en væsentlig indtægtskilde. Anvendt regnskabspraksis Statslige institutioner skal ikke beskrive den fulde regnskabspraksis, men alene beskrive afvigelser i forhold til det generelle statslige regelsæt. Arbejdsgruppen foreslår, at det skal være tilstrækkeligt for selvejende institutioner at beskrive afvigelser fra det generelle regelsæt. Resultatopgørelse For statsinstitutioner indgår bevillingen som en indtægt for virksomheden Resultatdisponering, hvor der tages stilling til, om årets overskud skal tilfalde virksomheden. For selvejende institutioner vil resultatopgørelsen afvige, da der ikke er indtægtsført bevilling, men i stedet tilskud. Der skal heller ikke ske en resultatdisponering. Statstilskuddet bør vises separat. Balance For de statslige institutioner opstilles balancen i generel form, om end den afspejler kravene til den statslige likviditetsordning. For selvejende bør balancen afspejle likviditeten, eksempelvis så der kan skelnes mellem gæld til stat, kommuner og private. På aktivsiden kan en selvejende have værdipapirer.

19 Egenkapitalforklaring I den statslige årsrapport indeholder egenkapitalforklaringen en opgørelse af overført overskud, herunder evt. omflytninger og bortfald. For en selvejende institution bør egenkapitalforklaringen indeholde information om formue samt indskyderkapital. Side 19 af 37 Opfølgning på likviditet En statslig institution skal redegøre for overholdelse af den statslige låneramme. For en selvejende institution er dette ikke relevant, men til gengæld bør en pengestrømsopgørelse være obligatorisk. Lønsum Driftsbevillinger skal redegøre for overholdelse af lønsumsloft, herunder evt. inddækning af merforbrug. For selvejende institutioner er dette afsnit ikke relevant. Bevillingsregnskabet Dette underafsnit viser forbrug af bevilling for hver enkelt hovedkonto med driftsbevilling eller statsvirksomhed. Dette er kun relevant for selvejende institutioner med hovedkonti på FL Påtegning En statslig årsrapport påtegnes af institutionsleder samt ressortdepartement, mens årsrapporten for en selvejende institution har en ledelsespåtegning (bestyrelse og direktør) samt en revisionspåtegning (uafhængig revisor eller rigsrevisor, afhængig af institution) Arbejdsgruppen foreslår uændrede påtegningsregler, dog således forstået, at spørgsmålet om revisionspåtegning ses i sammenhæng med den valgte model for revision. 4.5 noter og bilag Sammenlignet med statslige institutioner vil selvejende institutioner have behov for mere udspecificerede noter. Alle statslige institutioner skal dog medtage de noter, der er nødvendige eller relevante for regnskabslæserens forståelse af indholdet af årsrapporten eller hvor virksomheden har særlige eller væsentlige poster. Noter til resultatopgørelsen Noter til resultatopgørelsen ligner i høj grad den fordeling på opgaver/aktiviteter, som de statslige institutioner opstiller i opgaver og ressourcer. Noter til balancen Statsinstitutioner skal udarbejde to noter, der specificerer henholdsvis de immaterielle og materielle anlægsaktiver. For selvejende institutioner er noter til

20 balancen mere omfattende bl.a. af hensyn til at imødekomme eksterne kreditorers informationsbehov. Fx skal årsregnskabet indeholde både en anlægsnote og en pengestrømsopgørelse. Side 20 af 37 Bilag i en statslig årsrapport: Indtægtsdækket virksomhed Dette bilag skal alene udarbejdes af de institutioner, der har indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) Gebyrfinansieret virksomhed Dette bilag skal alene udarbejdes af de institutioner, der administrerer ikke-fiskale gebyrer (jf. hovedkontoens hjemmel hertil på bevillingslovene). Tilskudsfinansierede aktiviteter Dette bilag skal alene udarbejdes af de statsinstitutioner, der modtager tilskud (underkonto 95 og 97). Da tilskud er en væsentlig del af en selvejende institutions indtægtsgrundlag, vil det ikke være hensigtsmæssigt at disse oplysninger er henvist til et bilag. Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Dette bilag skal alene udarbejdes af de institutioner, der administrerer tilskudsordninger eller lovbundne ordninger (lovbunden bevilling, reservationsbevilling eller anden bevilling) Forelagte investeringer Dette bilag skal alene udarbejdes af de institutioner, der har igangværende arbejder, som har været forelagt for Finansudvalget. Supplerende bilag Statslige institutioner skal udarbejde supplerende bilag, hvis ressortdepartementet, Rigsrevisionen eller Finansministeriet stiller krav om det. Ressortministerierne skal tilsvarende kunne kræve supplerende bilag fra selvejende institutioner.

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet November 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af selvejeområdet 26. oktober 2012 RN A411/12 I. Indledning 1. I tilknytning

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere