Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet"

Transkript

1 Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret og )

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af Indledning 2. Resume 2.1. De generelle statslige regnskabsregler 2.2. Regler for opstilling af årsrapporter 2.3. Revisionsbestemmelser 3. Det generelle statslige regelsæt 3.1. Værdifastsættelse af bygninger og grunde 3.2. Afskrivninger på bygninger 3.3. Beløbsgrænse for aktivering af aktiver 3.4. Anvendelse af scrapværdi 3.5. Opskrivning g nedskrivninger 3.6. Bunkning og afskrivning på bunker 3.7. Lagre 3.8. Indtægtsføring af tilskud 3.9. Uregulerede områder 4. Årsrapporten 4.1. Beretning 4.2. Målrapportering 4.3. Regnskab 4.4. Påtegning 4.5. Noter og bilag 5. Revisionsbestemmelser 5.1. Revisionsbestemmelser i eksisterende lovgivning 5.2. Formulering af revisionsbestemmelser til områdelovene Vedlagt bilag: Bilag 1: Forskellene i kravene til opstilling af årsrapporter for statsinstitutioner og selvejende institutioner

3 1. Indledning Side 3 af 37 Finansministeriet udgav i april 2009 rapporten Selvejende institutioner - Styring, regulering og effektivitet. På det grundlag blev nedsat 5 arbejdsgrupper der nærmere skulle udmønte anbefalingerne i rapporten. Rapporten her indeholder en nærmere gennemgang af arbejdet i arbejdsgruppe 4: Anvendelse af statslige regelsæt for regnskab og revision mv. Arbejdsgruppe har haft følgende kommissorium Grundlaget for arbejdet er rapporten»selvejende institutioner styring, regulering og effektivitet«, som er tiltrådt af regeringens Økonomiudvalg. Økonomiudvalget har tiltrådt, at alle selvejende institutioner som udgangspunkt skal aflægge regnskab efter de statslige regnskabsregler, samt at de nuværende revisionsbestemmelser samles i det fælles statslige regelsæt, der gælder for samtlige statsinstitutioner. Det Statslige Regnskabsråd anmodes om, at arbejdet med udmøntningen heraf varetages i regi af Rådet. Rådet»har en rådgivende funktion over for Finansministeriet i spørgsmål om udvikling og vedligeholdelse af de statslige regnskabsregler«og består af»repræsentanter fra Rigsrevisionen, de ministerområder, der udsteder regnskabsregler, samt ministerområder med mange selvejende institutioner«. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Velfærdsministeriet, Kulturministeriet, Finansministeriets departement og Økonomistyrelsen (formand), som opstiller forslag til, hvordan de selvejende institutioner omfattes af de statslige regelsæt for regnskab og revision, herunder de statslige løn- og regnskabssystemer, med henblik på en løbende behandling heraf i Rådet. Forslagene skal sikre, at institutionerne via regnskabsreglerne (kan) pålægges at indberette løn-, regnskabs- og aktivitetsdata mv. til et tværministerielt»datavarehus«på en ensartet måde, jf. arbejdet i arbejdsgruppe 3, samt at»doseringen«af de statslige regnskabsregler samt den nuværende regulering af de selvejende institutioners revision tilpasses til den væsentlighed og sårbarhed, der er forbundet med de forskellige institutionsområder. Arbejdsgruppen forelægger snarest muligt en indstilling til Regnskabsrådet om, hvorvidt de statslige regnskabsregler skal træde i kraft fra 2010 eller først fra Tidsplanen for arbejdsgruppens arbejde justeres i lyset heraf. Arbejdet koordineres med arbejdet i arbejdsgruppe 5 vedrørende forslag til etablering af et centralt institutionsregister. Regnskabsrådets samlede forslag til indføjelse af de selvejende institutioner i de statslige regelsæt for regnskab og revision mv. forelægges Økonomiudvalget i overensstemmelse med den endelige tidsplan, som Rådet beslutter, jf. ovenfor.

4 2. Resume Arbejdsgruppen har drøftet hvorledes de selvejende institutioner omfattes af det statslige regelsæt for regnskab og revision, herunder de statslige løn- og regnskabssystemer. Side 4 af 37 Arbejdsgruppen har i den forbindelse skelnet mellem selvejende institutioner omfattet af henholdsvis 2 og 4 i Rigsrevisorloven. Selvejende institutioner, der revideres efter 2 i Rigsrevisorloven, omfatter institutioner der får deres udgifter eller underskud fuldt dækket ved statstilskud eller anden indtægt i henhold til lov, mens selvejende institutioner der revideres efter 4 omfatter institutioner, der ikke fuldt ud finansieres af statslige tilskud. Det er arbejdsgruppens overordnede vurdering, at selvejende institutioner omfattet af 2 i Rigsrevisorloven umiddelbart kan omfattes af det almindelige statslige regelsæt på regnskabsområdet med enkelte modifikationer. Disse modifikationer er nærmere gennemgået kapitel 3. Selvejende institutioner omfattet af 4 i Rigsrevisorloven bør derimod ikke omfattes af det statslige regelsæt, men må i stedet omfattes af årsregnskabsloven og bogføringsloven med mindre den enkelte fagminister har fastsat andre særskilte regnskabsmæssige bestemmelser. Arbejdsgruppens drøftelser har været koncentreret omkring 3 overordnede forhold: 1. Hvorledes de selvejende institutioner skal omfattes af de generelle statslige regnskabsregler 2. Hvorledes de selvejende institutioner skal omfattes af bestemmelserne for opstilling af årsrapporter 3. Hvorledes de selvejende institutioner skal omfattes af statens revisionsbestemmelser 2.1. De generelle statslige regnskabsregler De generelle statslige regnskabsregler er normeret i statsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen og omfatter samtlige statsinstitutioner samt selvejende institutioner, der enten er optaget på bevillingslovene på lige fod med de egentlige statsinstitutioner eller selvejende institutioner hvor vedkommende fagminister har bestemt, at de skal være omfattet af de statslige regnskabsregler. Fagministerens hjemmel til at bestemme, at regnskabsloven og regler, der udstedes efter loven, skal gælde for en institution fremgår af Statsregnskabslovens 2, stk. 2, og er, jf. formuleringen "bestemme" en bemyndigelse til at fastsætte

5 dette ved bekendtgørelse. For at der ikke skal udstedes særlige bekendtgørelser om regnskabsaflæggelsen, foreslås det, at denne bestemmelse indgår direkte i områdelovene. De henhører under samme minister, hvorved institutionerne umiddelbart bliver bekendt med kravet. De selvejende institutioner, der omfattes af de nye områdelove, vil som udgangspunkt også skulle omfattes af statsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen i den udstrækning de er fuldt statsfinansieret. Side 5 af 37 Slettet: ( 2 i Rigsrevisorloven) Arbejdsgruppen har i den forbindelse drøftet, om der er behov for en særskilt regnskabsbekendtgørelse for disse institutioner, eller om de kan omfattes af den gældende regnskabsbekendtgørelse i en modificeret form. Det er arbejdsgruppens vurdering, at de statslige og de selvejende institutioner kan omfattes af én samlet regnskabsbekendtgørelse. Arbejdsgruppen har i den forbindelse identificeret følgende områder, hvor det vil være nødvendigt at ændre det eksisterende regelsæt på regnskabsområdet set i forhold til de selvejende institutioner: Værdifastsættelse af bygninger og grunde Afskrivninger på bygninger Leve tider på aktiver Beløbsgrænse for aktivering af aktiver Anvendelse af scrapværdi for materielle anlægsaktiver Opskrivning og nedskrivninger Bunkning og afskrivning på bunker Lagre Indtægtsføring af tilskud Uregulerede områder Ændringerne vil dels skulle indarbejdes i regnskabsbekendtgørelsen og dels i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) og vil kunne have virkning fra Kapitel 3 indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte ændringer. For så vidt angår de selvejende institutioners systemanvendelse er reglerne herom behandlet i regnskabsbekendtgørelsen ( 12), hvor det fremgår: 12. Systemanvendelse for institutioner, der omfattes af 2, stk. 2 (selvejende institutioner mv.) aftales mellem vedkommende ministerium og Økonomistyrelsen. Rigsrevisionen orienteres om sådanne aftaler. De nævnte institutioner er forpligtet til at anvende

6 det af Økonomistyrelsen administrerede betalingssystem, således som denne anvendelse fremgår af Lov om offentlige betalinger mv. Side 6 af 37 De af Økonomistyrelsen administrerede systemer omfatter henholdsvis Statens Koncernsystem (SKS), Statens Koncern Betalinger (SKB), Statens LønSystem (SLS) og Navision Stat mv. Den omstændighed at de selvejende institutioner omfattes af regnskabsbekendtgørelsen er ikke ensbetydende med, at de skal anvende Økonomistyrelsens systemer (tilskud til selvejende institutioner skal dog udbetales via SKB systemet). Hertil kommer, at der kan søges dispensation fra regnskabsbekendtgørelsens systemkrav. Dispensation kan alene ske efter tilladelse fra Finansministeriet Regler for opstilling af årsrapporter Ifølge regnskabsbekendtgørelsen ( 39) skal alle statslige virksomheder aflægge årsrapport. Økonomistyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for selve indholdet af årsrapporten og disse retningslinjer er nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapporter. Hovedparten af de selvejende institutioner udarbejder i dag årsrapport ud fra bestemmelserne i årsregnskabsloven, hvor kravene til indholdet i årsrapporten er fastsat ud fra de enkelte institutioners størrelse. Arbejdsgruppen har drøftet de eksisterende forskelle i kravene til indholdet af årsrapporterne, og hvorledes man kan harmonisere regelsættet for statsinstitutionerne og de selvejende institutioner. Generelt består årsrapporten af følgende elementer: Beretning Målrapportering Regnskab Påtegning Noter og bilag Der er ikke de store forskelle mellem statsinstitutionerne og de selvejende institutioner i relation til beretningen. Målrapporteringen er derimod kun relevant for selvejende institutioner med en udviklingskontrakt. På regnskabssiden er der væsentlige afvigelser i relation til resultatdisponering, ligesom bevillingsafregning og likviditetsafregning ikke er relevant for de selvejende institutioner.

7 Endelig er der for så vidt angår noter og bilag en generel tendens til, at der kræves væsentlige flere noter og bilag på selvejeområdet. Side 7 af 37 Generelt er det arbejdsgruppens vurdering at forskellene er af en sådan karakter, at de kan håndteres ved at graduere kravene til årsrapportens indhold under de enkelte afsnit set i forhold til, om der er tale om statsinstitutioner eller forskellige typer af at selvejende institutionerne. Det er ligeledes arbejdsgruppens vurdering, at de selvejende institutioner, der får deres udgifter dækket ved statstilskud, skal følge de almindelige statslige regler for opstilling af årsrapporter, dog med de modifikationer der følger af deres selvejestatus (ikke omfattet af bevillingsafregning, selvstændig likviditet mv.) For de selvejende institutioner, der blot modtager støtte fra staten følges i stedet kravene i årsregnskabsloven med mindre den enkelte fagminister har fastsat andre særskilte bestemmelser om regnskabsaflæggelsen. En omlægning efter ovenstående retningslinjer kan håndteres ved en ændret formulering af 39 i regnskabsbekendtgørelsen samt ved en ændret opstilling af Økonomistyrelsen vejledning om Udarbejdelse af årsrapporter. Kapitel 4 indeholder en nærmere gennemgang af forskellene mellem årsrapporterne på det statslige område og på selvejeområdet Revisionsbestemmelser Revisionen af de selvejende institutioner er i dag hjemlet i en række særskilte love under de enkelte ministerområder og udmøntet i særskilte regnskabs- og revisionsbekendtgørelser under ministerområderne. Med de nye overordnede områdelove ophæves de eksisterende særlove, og dermed bortfalder samtidig de eksisterende hjemmelsbestemmelser til revision af selvejeområdet. Arbejdsgruppen har på den baggrund drøftet hvorledes man kan standardisere bestemmelserne om revision, herunder hvorvidt bestemmelserne fremover skal hjemles i: 1. De nye områdelove 2. Rigsrevisorloven 3. Ny lovgivning under Finansministeriet På baggrund af uformelle drøftelser med Rigsrevisionen må muligheden for at normere revisionen i Rigsrevisorloven anses for urealistisk.

8 Arbejdsgruppen har endvidere drøftet muligheden for at normere revisionen i et særskilt regelsæt under Finansministeriet. Dette regelsæt kunne udstedes enten med hjemmel i en bestemmelse i regnskabsloven eller med hjemmel i midlertidig tekstanmærkning på bevillingslovene. Side 8 af 37 Slettet: en Denne mulighed anses ikke for hensigtsmæssig, forudsat der kan findes en tilfredsstillende standardiseret løsning i områdelovene. Det er derfor arbejdsgruppens vurdering, at bestemmelserne om revision af de selvejende institutioner fremover skal hjemles i de nye områdelove. Det er ligeledes arbejdsgruppens vurdering, at der kan anvendes en fælles formulering omkring regnskab og revision i områdelovene for universiteter og uddannelsesinstitutioner, idet dette område stort set udelukkende omfatter selvejende institutioner omfattet af Rigsrevisorlovens 2. I områdeloven for kulturinstitutionerne (der både skal regulere selvejende institutioner omfattet af Rigsrevisorlovens 2 og 4) må anvendes en alternativ formulering, hvor forskellene i revisions- og regnskabsbestemmelser for 2 og 4 institutioner tydeligt fremgår. Kapitel 5 indeholder en nærmere gennemgang af hvorledes revisionsbestemmelserne kan formuleres i områdelovene.

9 3. Det generelle statslige regelsæt Side 9 af 37 Nedenfor er nærmere gennemgået de områder, hvor det har været drøftet om der skal foretages ændringer i det statslige regelsæt set i forhold til de selvejende institutioner. Der er tale om følgende områder: 1. Værdifastsættelse af bygninger og grunde 2. Afskrivninger på bygninger 3. Beløbsgrænse for aktivering af aktiver 4. Anvendelse af scrapværdi for materielle anlægsaktiver 5. Opskrivning og nedskrivninger 6. Bunkning og afskrivning på bunker 7. Lagre 8. Indtægtsføring af tilskud 9. Uregulerede områder 3.1. Værdifastsættelse af bygninger og grunde Statslige regler På statens område optages bygninger og grunde til kostpris, og der er som udgangspunkt ikke mulighed for at optage grunde og bygninger til den almindelige ejendomsvurdering. Værdifastsættelse ud fra ejendomsvurderingen blev dog anvendt på visse områder i forbindelse med overgangen til de omkostningsbaserede regnskabsprincipper, men anvendes ikke længere. Meget tyder endvidere på, at anvendelsen af den almindelige ejendomsvurdering indenfor SKAT vil ophøre indenfor en kort årrække. Universitetsområdet Grunde og bygninger optages på Universitetsområdet til kostpris, men kan optages til den almindelige ejendomsvurdering, hvis dette giver et mere retvisende billede, jf. 9 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse om tilskud og regnskab ved universiteterne. Bygninger der er overtaget fra staten optages i balancen til genanskaffelsespris, og der foretages nyvurdering af disse bygninger hvert 4 år, hvilket kan resultere i opskrivninger, jf. afsnit 3.5. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område optages bygninger og grunde til kostpris.

10 Forslag til løsning Det nuværende statslige regelgrundlag fastholdes. Side 10 af 37 Alle nyerhvervelser på universitetsområdet skal derfor værdifastsættes til kostpris. For eksisterende bygninger og grunde på universitetsområdet, hvor afskrivningsgrundlaget er baseret på den seneste ejendomsvurdering fastholdes dette afskrivningsgrundlag. Eventuel fremtidig afvigelse fra reglen om anvendelse af kostpris kan kun ske med Økonomistyrelsens tilladelse Afskrivninger på bygninger Statslige regler På statens område afskrives bygninger over 50 år. Universitetsområdet På Universitetsområdet kan bygninger afskrives over den skønnede levetid, jf. 9 stk. 4 i bekendtgørelse om tilskud og regnskab ved universiteterne. Universiteterne anvender som udgangspunkt en levetid på 50 år for deres bygninger, men der anvendes også andre levetider, hvis dette skønnes at være mere retvisende. På Københavns Universitet afskrives væksthuse over 30 år, og CBS afskriver nyopførte bygninger over 100 år og totalrenoveringer over 80 år. På DTU afskrives bygninger over 40 år, mens man på Århus Universitet anvender en fleksibel afskrivningshorisont på bygninger på mellem år. Universitetsområdet ønsker at fastholde muligheden for en fleksibel fastsættelse af afskrivningsperioden for bygninger. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område anvendes en afskrivningsprofil på år med mulighed for at fastsætten en scrapværdi på fra 0-50 procent af kostprisen afhængig af bygningernes stand. Undervisningsministeriet er indforstået med at overgå til en 50-årig afskrivningsperiode, såfremt muligheden for at anvende scrapværdier fastholdes. Forslag til løsning Det nuværende statslige regelgrundlag fastholdes dvs. en 50 års afskrivningshorisont på bygninger. På Undervisningsministeriets område

11 bibeholdes muligheden for fastsættelse af scrapværdi til fra 0 50 procent af kostprisen. Side 11 af 37 Alle nyerhvervelser på undervisnings- og universitetsområdet skal derfor fremover afskrives over en tidshorisont på 50 år. For eksisterende bygninger og grunde på undervisnings- og universitetsområdet hvor afskrivningshorisonten afviger fra 50 år fastholdes den hidtil anvendte afskrivningsprofil indtil aktivet er afskrevet.. Eventuel fremtidig afvigelse fra regelsættet kan kun ske med Økonomistyrelsens tilladelse Beløbsgrænse for aktivering af aktiver Statslige regler Statens anvender en beløbsgrænse på kr. Universitetsområdet På Universitetsområdet fastsætter Universiteterne selv minimumsgrænsen for de aktiver, som skal indgå i balancen, dog således at minimumsgrænsen højst må udgøre kr., jf. 9 stk. 6 i bekendtgørelse om tilskud og regnskab ved universiteterne. Alle universiteter bortset fra Aalborg Universitet anvender en minimumsgrænse på kr. Aalborg Universitet anvender en minimumsgrænse på kr. Universitetsområdet ønsker at fastholde muligheden for fleksibel fastsættelse af minimumsgrænsen for aktivering af aktiver. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område anvendes i dag en beløbsgrænse på kr. for aktivering af anlægsaktiver. Undervisningsministeriet er indstillet på at anvende en beløbsgrænse på kr. Forslag til løsning Den nuværende beløbsgrænse på kr. fastholdes, men der etableres mulighed for at anvende en beløbsgrænse på kr. på universitetsområdet. samt evt. i relation til professionshøjskoler m.fl. Eventuel afvigelse fra de normerede beløbsgrænser kan kun ske med Økonomistyrelsens tilladelse.

12 Side 12 af Anvendelse af scrapværdi i forbindelse med opstilling af levetid for materielle anlægsaktiver Statslige regler Statens anvender ikke scrapværdier på anlægsaktiver, dog med undtagelse af ministerbiler. Universitetsområdet På Universitetsområdet anvendes ikke scrapværdier på anlægsaktiver. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område er der mulighed for at fastsætte scrapværdi fra 0-50 pct. på materielle anlægsaktiver. Adgangen omfatter både bygninger og øvrige anlægsaktiver. Adgangen anvendes altovervejende i relation til bygninger. Undervisningsministeriet ønsker at fastholde denne mulighed. Forslag til løsning Det statslige regelsæt fastholdes indtil videre, men der etableres mulighed for at anvende scrapværdier på Undervisningsministeriets område. Det undersøges samtidig nærmere, om anvendelsen af scrapværdier skal udvides til generelt at omfatte hele det statslige område, idet der samtidig skal overvejes de bevillingsmæssige konsekvenser af en sådan ændring. Dette gøres i forbindelse med gennemgangen af det regnskabsmæssige regelsæt som led i den statslige afbureaukratiseringsplan og den nye ØAV Opskrivning og nedskrivninger Statslige regler Ifølge det statslige regelsæt er der udelukkende mulighed for at anvende nedskrivninger, mens der ikke er adgang til at foretage opskrivninger. Princippet har været gældende siden indførelsen af omkostningsreformen og er kombineret med et krav om, at bygninger skal afhændes til Freja A/S til bogført værdi, hvorved institutionerne ikke har gevinst af opskrivninger. Dog har de statslige ejendomsvirksomheder mulighed for at anvende opskrivning som modposteres på egenkapitalen. Universitetsområdet På universitetsområdet er der mulighed for at foretage opskrivninger i følgende tilfælde:

13 1) Hvis ejendomsvurderingen anvendes ved værdiansættelse af grunde og bygninger (universiteterne anvender dog ikke denne mulighed i praksis) 2) Bygninger, der er overtaget fra staten, optages i balancen til genanskaffelsesprisen, jf. 20 stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Idet der som udgangspunkt foretages nye vurderinger hvert 4. år, kan dette resultere i opskrivninger. Side 13 af 37 Universitetsområdet ønsker at fastholde muligheden for at foretage opskrivninger på bygninger overtaget fra staten. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område findes også mulighed for at foretage opskrivninger i situationer hvor der er et tydeligt misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi. Det er meget sjældent, at muligheden har været anvendt. Forslag til løsning Det statslige regelsæt fastholdes men således at det præciseres, at der i ekstraordinære tilfælde kan foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi. Det præciseres samtidig, at eventuel opskrivning kun kan foretages med Økonomistyrelsens godkendelse. Det må vurderes, at såfremt der etableres mulighed for at foretage opskrivninger i ekstraordinære tilfælde, så vil Økonomistyrelsen blot få ganske få ansøgninger herom, da en opskrivning samtidig vil betyde flere udgifter i den løbende drift Bunkning og afskrivning på bunker Statslige regler Anskaffelse af kontoradministrativt IT-udstyr på under kr. skal bunkes og afskrives efter saldometoden. Reglen afskaffes fra 2010, hvor bunkning gøres frivillig. Ved eventuel anvendelse af bunkning skal fremover anvendes den lineære afskrivningsmetode. Universitetsområdet På Universitetsområdet er eventuel anvendelse af bunkning frivillig, og der anvendes den lineære afskrivningsmetode. Undervisningsministeriets område På Undervisningsministeriets område er eventuel anvendelse af bunkning frivillig, og der anvendes den lineære afskrivningsmetode.

14 Side 14 af 37 Forslag til løsning Med de nye statslige reger for bunkning gøres regler i staten og på selvejeområdet identiske Lagre Statslige regler Der skelnes ikke i det statslige regelsæt mellem indkøbs- og produktionslagre og regelsættet er som udgangspunkt tænkt anvendt i relation til indkøbslagre. Reglen er, at lagre indregnes i balancen når de anskaffes og fragår i takt med at de tilknyttede indtægter indregnes i resultatopgørelsen. Der findes ikke angivet særskilte regler for håndtering af produktionslagre, men der vil som udgangspunkt skulle anvendes kostpris, da dette er det generelle udgangspunkt for værdiansættelse i de statslige regnskabsregler. Universitetsområdet Universiteterne har mulighed for at aktivere omkostnings- og produktionslagre. Muligheden for indregning af lagre anvendes på 2 ud af de 8 universiteter. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Dyrebesætninger er værdiansat i henhold til TSS-cirkulærer omhandlende normalhandelsværdier. Undervisningsministeriets område Der anvendes ikke produktionslagre på Undervisningsministeriets område. Forslag til løsning Reglerne for håndtering af produktionslagre vil blive tydeliggjort i det statslige regelsæt, idet der vil blive indarbejdet eksplicitte beskrivelser heraf i den ny ØAV. Reglerne vil tage udgangspunkt i, at produktionslagre værdiansættes til kostpris efter FIFO-metoden, dog opretholdes muligheden for at særlige typer lagre kan værdiansættes efter almindeligt anerkendte principper, således at dyrebesætninger fortsat kan værdiansættes i henhold til TTS-cirkulære om normalhandelsværdier.

15 3.8. Indtægtsføring af tilskud Statslige regler Driftsbevillinger til statsinstitutioner er rammebevillinger, og de kan anvendes indenfor de generelle bevillingsmæssige rammer og i overensstemmelse med bemærkningerne på finansloven. De er således ikke øremærkede til ganske specifikke formål Side 15 af 37 Bevillingerne tildeles som 12-dels rater og udbetales den 25. i hver måned. 12-dels raterne bogføres ved modtagelsen. Eventuelle reservationer der foretages i forbindelse med årsafslutningen/bevillingsafregningen indtægtsføres dog ikke. Universitetsområdet Tilskud til universitetsområdet er rammetilskud på tilsvarende som de statslige driftsbevillinger. Tilskuddene udbetales den 1. i hver måned. Tilskuddene indtægtsføres ved modtagelsen og der foretages ikke bevillingsmæssige reservationer i den enkelte institution. Undervisningsministeriets område Tilsvarende gælder på Undervisningsministeriets område. Forslag til løsning Udbetaling af tilskud til selvejende institutioner under Undervisnings- og Videnskabsministeriets område berøres ikke af omlægningen i regelsættet på selvejeområdet. De månedlige tilskud vil derfor også fremover blive indtægtsført ved modtagelsen Uregulerede områder Statslige regler Når der på det statslige område opstår regnskabsmæssige tvivlsspørgsmål eller problemstillinger, som ikke eksplicit er beskrevet i det regnskabsmæssige regelsæt, så forelægges sagen for Økonomistyrelsen. Økonomistyrelsen træffer herefter afgørelse i sagen ud fra intentionen i det generelle regnskabsmæssige regelsæt og ud de generelle regnskabsvejledninger fra bl.a. FSR. Undervisningsministeriet har gjort opmærksom på følgende områder, som umiddelbart ikke er reguleret i det statslige regelsær:

16 Behandling af finansielle instrumenter, herunder renteswaps værdireguleringer mv. Regnskabspraksis ved fusionner og spaltninger. Indregning af finansilet leasede aktiver. Indregning af prioritetsgæld herunder behandling af realiserede og urealiserede kursreguleringer ved omlægning af lån. Side 16 af 37 Universitetsområdet Når der på det universitetsområdet opstår regnskabsmæssige tvivlsspørgsmål eller problemstillinger, som ikke eksplicit er beskrevet i det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet, så forelægges sagen for Videnskabsministeriet. Videnskabsministeriet træffer herefter afgørelse i sagen. Undervisningsministeriets område Tilsvarende gælder på Undervisningsministeriets område. Forslag til løsning Med de nye områdelove og den heraf følgende harmonisering af regelsættet, hvor de selvejende institutioner på universitets- og undervisningsområdet skal følge det statslige regelsæt, vil sager omkring regnskabsmæssige tvivlsspørgsmål eller problemstillinger, som ikke eksplicit er beskrevet i det regnskabsmæssige regelsæt, skulle forelægges for Økonomistyrelsen gennem det relevante ressortministerium.

17 4. Årsrapporten I arbejdsgruppen har der været enighed om, at der er en række forskelle mellem statslige og selvejende institutioner, som må komme til udtryk i afrapporteringen. For de institutioner, der får deres udgifter dækket ved statstilskud er der enighed om, at årsrapporten for selvejende institutioner kan følge samme overordnede skabelon som den statslige årsrapport, dvs. Side 17 af 37 Slettet: (dvs. hører under Rigsrevisorlovens 2) Beretning Målrapportering Regnskab Påtegning Noter og bilag I den følgende gennemgang er opstillet arbejdsgruppens forslag til disponering af årsrapporten for selvejende institutioner, således at den følger strukturen for den statslige årsrapport. Samtidig er i bilag 1 angivet forskellene i krav til opstilling af årsrapporter for statsinstitutioner og selvejende institutioner. 4.1 beretning Beretningen i en statslig årsrapport indeholder en redegørelse for såvel faglige som økonomiske resultater. Nedenfor er arbejdsgruppens forslag opstillet for hvert enkelt underafsnit i beretningsdelen. Præsentation af virksomhed. Der bør være en beskrivelse af institutionens hovedaktiviteter, evt. mission, vision og hovedopgaver Faglige resultater Der bør være en beskrivelse af den ydelse, som der gives tilskud til, samt en vurdering af, om betingelserne for at opnå tilskuddet har været opfyldt. Økonomiske resultater Hoved- og nøgletal vises i en oversigt. Dette indføres tilsvarende for staten fra Opgaver og ressourcer Omhandler en statslig institutions økonomi fordelt på opgaver. For statslige institutioner er afsnittet fra 2009 flyttet til beretningen. Generelt set kan en opsplitning af en selvejende institutions økonomi på opgaver være relevant for selvejende institutioner. Afsnittet giver også mulighed for at afgive aktivitetsoplysninger, produktionsnøgletal og lignende, hvilket kan være relevant. Underafsnittet om reserveret bevilling er ikke relevant for selvejende institutioner.

18 Side 18 af 37 Administrerede udgifter og indtægter For statslige institutioner vedrører underafsnittet de udgiftsbaserede hovedkonti, som administreres af virksomheden uden økonomisk set at være en del af dens drift. For selvejende institutioner er dette ikke relevant, da selvejende institutioner ikke administrerer udgiftsbaserede bevillinger. Forventninger til det kommende år Statslige institutioner skal alene beskrive forventningerne til det år (B-året), som efterfølger regnskabsåret. Sammenlignet med statslige institutioner (som i højere grad er politisk styrede) kan forventningerne række længere frem. 4.2 Målrapportering I målrapporteringsafsnittet skal statslige institutioner afrapportere på deres resultatkontrakt. Fra og med 2009 er underafsnittet opgaver og ressourcer flyttet til beretningen, således at det resterende målrapporteringsafsnit alene omhandler resultatkontrakten. Dette afsnit er derfor generelt set ikke relevant for selvejende institutioner, med mindre de er omfattet af en udviklingskontrakt eller lignende, som udgør et styringsinstrument mellem ressortministerium og institution. 4.3 Regnskabsafsnit For statslige institutioner bærer regnskabsafsnittet i nogen grad præg af afrapporteringskrav, der er knyttet til de statslige bevillingsregler. For selvejende institutioner er tilskuddet til gengæld en væsentlig indtægtskilde. Anvendt regnskabspraksis Statslige institutioner skal ikke beskrive den fulde regnskabspraksis, men alene beskrive afvigelser i forhold til det generelle statslige regelsæt. Arbejdsgruppen foreslår, at det skal være tilstrækkeligt for selvejende institutioner at beskrive afvigelser fra det generelle regelsæt. Resultatopgørelse For statsinstitutioner indgår bevillingen som en indtægt for virksomheden Resultatdisponering, hvor der tages stilling til, om årets overskud skal tilfalde virksomheden. For selvejende institutioner vil resultatopgørelsen afvige, da der ikke er indtægtsført bevilling, men i stedet tilskud. Der skal heller ikke ske en resultatdisponering. Statstilskuddet bør vises separat. Balance For de statslige institutioner opstilles balancen i generel form, om end den afspejler kravene til den statslige likviditetsordning. For selvejende bør balancen afspejle likviditeten, eksempelvis så der kan skelnes mellem gæld til stat, kommuner og private. På aktivsiden kan en selvejende have værdipapirer.

19 Egenkapitalforklaring I den statslige årsrapport indeholder egenkapitalforklaringen en opgørelse af overført overskud, herunder evt. omflytninger og bortfald. For en selvejende institution bør egenkapitalforklaringen indeholde information om formue samt indskyderkapital. Side 19 af 37 Opfølgning på likviditet En statslig institution skal redegøre for overholdelse af den statslige låneramme. For en selvejende institution er dette ikke relevant, men til gengæld bør en pengestrømsopgørelse være obligatorisk. Lønsum Driftsbevillinger skal redegøre for overholdelse af lønsumsloft, herunder evt. inddækning af merforbrug. For selvejende institutioner er dette afsnit ikke relevant. Bevillingsregnskabet Dette underafsnit viser forbrug af bevilling for hver enkelt hovedkonto med driftsbevilling eller statsvirksomhed. Dette er kun relevant for selvejende institutioner med hovedkonti på FL Påtegning En statslig årsrapport påtegnes af institutionsleder samt ressortdepartement, mens årsrapporten for en selvejende institution har en ledelsespåtegning (bestyrelse og direktør) samt en revisionspåtegning (uafhængig revisor eller rigsrevisor, afhængig af institution) Arbejdsgruppen foreslår uændrede påtegningsregler, dog således forstået, at spørgsmålet om revisionspåtegning ses i sammenhæng med den valgte model for revision. 4.5 noter og bilag Sammenlignet med statslige institutioner vil selvejende institutioner have behov for mere udspecificerede noter. Alle statslige institutioner skal dog medtage de noter, der er nødvendige eller relevante for regnskabslæserens forståelse af indholdet af årsrapporten eller hvor virksomheden har særlige eller væsentlige poster. Noter til resultatopgørelsen Noter til resultatopgørelsen ligner i høj grad den fordeling på opgaver/aktiviteter, som de statslige institutioner opstiller i opgaver og ressourcer. Noter til balancen Statsinstitutioner skal udarbejde to noter, der specificerer henholdsvis de immaterielle og materielle anlægsaktiver. For selvejende institutioner er noter til

20 balancen mere omfattende bl.a. af hensyn til at imødekomme eksterne kreditorers informationsbehov. Fx skal årsregnskabet indeholde både en anlægsnote og en pengestrømsopgørelse. Side 20 af 37 Bilag i en statslig årsrapport: Indtægtsdækket virksomhed Dette bilag skal alene udarbejdes af de institutioner, der har indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) Gebyrfinansieret virksomhed Dette bilag skal alene udarbejdes af de institutioner, der administrerer ikke-fiskale gebyrer (jf. hovedkontoens hjemmel hertil på bevillingslovene). Tilskudsfinansierede aktiviteter Dette bilag skal alene udarbejdes af de statsinstitutioner, der modtager tilskud (underkonto 95 og 97). Da tilskud er en væsentlig del af en selvejende institutions indtægtsgrundlag, vil det ikke være hensigtsmæssigt at disse oplysninger er henvist til et bilag. Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Dette bilag skal alene udarbejdes af de institutioner, der administrerer tilskudsordninger eller lovbundne ordninger (lovbunden bevilling, reservationsbevilling eller anden bevilling) Forelagte investeringer Dette bilag skal alene udarbejdes af de institutioner, der har igangværende arbejder, som har været forelagt for Finansudvalget. Supplerende bilag Statslige institutioner skal udarbejde supplerende bilag, hvis ressortdepartementet, Rigsrevisionen eller Finansministeriet stiller krav om det. Ressortministerierne skal tilsvarende kunne kræve supplerende bilag fra selvejende institutioner.

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2017 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 9. januar 2018 Sagsnr.: 17/16825 Forord...

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2016 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 1. december

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV. 17.

Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV. 17. Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV 17. Juni 2016 1 HVEM ER JEG OG HVAD VIL JEG TALE OM Hvem er jeg Søren Ring Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere