Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle"

Transkript

1 Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse 4. Indkomne forslag a. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen b. Afstemning af bestyrelsens forslag 5. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent og bidrag til vejfond 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter 8. Valg af intern revisor - udgår da intern revisor ikke er på valg 9. Valg af ekstern revisor 10. Eventuelt Svebølle d. 15. maj 2012 Ad pkt. 1: Formand Svend Profft bød kort velkommen til den første ordinære generalforsamling i Foreningens historie. En særlig velkomst lød der til Foreningens nye medlemmer, Helle Hald nr. 45 samt Mette og Jens Christian Rebber Hansen nr. 59. Der var ingen af Foreningens medlemmer, der ønskede at stille op til dirigent, hvorfor formand Svend Profft blev valgt til dirigent. Ad pkt. 2: Siden sidste generalforsamling blev afholdt i efteråret kunne formand Svend Profft berette, at bestyrelsen primært har været beskæftiget med forberedelse til vinteren i form af snerydningsaftaler. Det viste sig at blive en mild vinter, hvorfor Foreningen ikke har brugt alle afsatte midler til snerydning og saltning. I forbindelse med snerydningen har der været enkelte opstartsproblemer, som løbende er blevet finjusteret med snerydningsfirmaet (P. Malmos). Af gode nyheder kunne formanden berette, at der var blevet solgt to ejendomme i foreningen. Formanden bekendtgjorde, at han herudover med glæde ville svare på spørgsmål til Foreningens arbejde fra medlemmerne. Ad pkt. 3: Regnskabet for 2011 var vedlagt indkaldelsen, hvorfor regnskabet ikke blev yderligere gennemgået. Michael Schumacher nr. 61 spurgte ind til hvorfor, der ikke har været udgifter til belysning. Bestyrelsen berettede, at det var fordi vejen endnu ikke er overdraget fra Kalundborg Kommune til Foreningen.

2 Ann Rasmussen nr. 55 gjorde opmærksom på, at der ved lov ikke findes en standard for, hvilken stand vejen skal være i ved overdragelse fra kommunen. Bestyrelsen vil arbejde for, at kommunen udbedrer fejl/mangler forinden overdragelsen. Der er allerede taget billeder af diverse revner i vejen samt kantsten, der ikke opfylder gældende lovkrav. Ann Rasmussen nr. 55 spurgte ind til hvorfor, der stod så mange penge på Grundejerforeningens konto, og hvorfor de ikke stod på Vejfondens konto. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at dens hensigt hele tiden har været at flytte pengene over i Vejfonden, men at det på flere bestyrelsesmøder var blevet diskuteret hvilke beføjelser, bestyrelsen havde i forhold til at flytte penge over i Vejfonden, når det ikke var en del af budgettet. Bestyrelsen havde derfor valgt i det kommende budget at foreslå pengene overført til Vejfonden. Gert Sørensen nr. 63 stillede spørgsmål til renten på Vejfondens konto. Rente på kontoen er pt. på 1%, men denne forventes at kunne forhandles, når der kommer flere penge på kontoen. Regnskab blev efterfølgende godkendt med 19 stemmer for og 0 mod. Ad pkt. 4: Der var 1 indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget blev stillet af bestyrelsen. a. Formand Svend Profft fremlagde bestyrelsen forslag, der bestod i en vedtægtsændring. Forslaget lød på en tilføjelse til 10: Den til enhver tid siddende bestyrelse, eksklusiv suppleanter, er fritaget for betaling af kontingent til Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle fra indtrædelses- til aftrædelsestidspunkt. Bestyrelsen foreslog, at vedtægtsændringen skal træde i kræft fra næste kontingentperiode, dvs. 2012/13. Bestyrelsen argumenterede ændringen med, at det kan motivere flere til at stille op til valg til bestyrelsen. Ann Rasmussen nr. 55 gjorde opmærksom på vedtægternes 7.2, der omhandler kontingent, som fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer. Dvs. 7.2 modsiger forslaget. Bestyrelsen havde ikke været opmærksom på dette, men hvis der stemmes for forslaget, vil bestyrelsen stille forslag til ændring af 7.2, således der er overensstemmelse mellem paragrafferne i vedtægterne. Michael Hansen nr. 65 mente ikke forslaget kunne være seriøst. Per Bentzen nr. 37 mente, at man kan køre på frihjul som bestyrelsesmedlem uden kontingentbetaling. Han var bange for, at det ville kunne tiltrække personer til bestyrelsen med forkerte interesser. Helle Hald nr. 45 spurgte om der kunne være interesse for udvidelse af foreningen/sammenlægning med andre foreninger for at gøre kontingentet billigere. Hun fortalte, at hun kommer fra en stor forening, hvor kontingentet var væsentligt lavere. Formanden mente ikke, at det ikke er utænkeligt.

3 Bestyrelsesmedlem Brian Axbøg gjorde opmærksom på, at vejen var 5-6 år gammel, før der blev dannet en grundejerforening, og vi begyndte at spare op til vedligeholdelse. Det er den primære årsag til, at kontingentet er så højt. Formand Svend Profft gjorde opmærksom på, at det er nyere, at Kommunerne er begyndt at overdrage vedligeholdelse af vejen til foreningerne. Kasserer Brian Brink fortalte, at budgettet var blevet lagt efter de faktiske udgifter. Man kunne evt. arbejde på en løsning med halvt eller en tredjedel kontingent til bestyrelsesmedlemmerne. Nedsættelse at kontingent for bestyrelsesmedlemmerne ville medføre stigning for de øvrige medlemmer af foreningen. Bettina Hansen nr. 25 mente også, at et forslag om halvt eller en tredjedel kontingent for bestyrelsesmedlemmerne ville være mere rimeligt. b. For at generalforsamlingen kunne vedtage ændringen, skulle der minimum være 16 stemmeberettigede inkl. fuldmagter til stede. Til stede var 19 stemmeberettigede inkl. fuldmagter, hvorfor forsamlingen var beslutningsdygtig. 13 stemte mod forslaget. 6 stemte for forslaget. Forslaget blev forkastet. Ad pkt. 5: Kasseren fremlagde budgettet for regnskabsår Bestyrelsen stillede i budgettet til forslag, at en del af overskuddet fra regnskabsår 2011 overføres til vejfonden. Gert Sørensen nr. 63 stillede spørgsmål til hvorfor budgetåret ikke var lig regnskabsåret. Kasserer Brian Brink berettede, at dette var pga. forfald mv. i vedtægterne. Formand Svend Profft supplerede med, at det ligeledes er pga. budgettet skulle godkendes på generalforsamlingen, hvorfor det endnu ikke var trådt i kraft. Der var enighed om, at dette ikke var passende, hvorfor kasserer Brian Brink ville udsende budgettet med en mere passendeperiode (=regnskabsåret). Ann Rasmussen nr. 55 gjorde opmærksom på, at en stigning ifølge vedtægterne først vil være gældende fra næste indbetaling, dvs. næste år. Kasserer Brian Brink mente, at der evt. skulle en vedtægtsændring til, for det hele falder mere naturligt med godkendelse af budget og indbetaling af kontingent. Per Bentzen nr. 37 mente ikke, vi kunne lave en ændring af kontingentet uden at stille det som forslag, idet man normalt stemmer særskilt om kontingent. Ann Rasmussen nr. 55 var enig. Bestyrelsen mente, det var en del af godkendelsen af selve budgettet, hvor indtægter fra medlemmer fremgik. Bestyrelsen ville fremover synliggøre kontingentfastsættelsen i form af en særskilt afstemning. Budgettet blev godkendt med 19 stemmer for og 0 stemmer mod. Ad pkt. 6: Følgende var på valg til bestyrelsen: Næstformand Bo Tronholm Frigast, nr. 49 Kasserer Brian Brink, nr. 47 Øvrige medlemmer der stillede op til valg til bestyrelsen: Ingen Brian Brink, nr. 47, og Bo Tronholm Frigast, nr. 49 blev genvalgt til bestyrelsen.

4 Ad pkt. 7: Følgende suppleanter var på valg: Suppleant Henrik Christensen, nr. 29 Suppleant Per Bentzen, nr. 37 Var ikke villig til genvalg Øvrige medlemmer der stillede op til valget: Helle Hald nr. 45. Per Bentzen nr. 37 og Helle Hald nr. 45 blev valgt til suppleanter. Ad pkt. 8: Udgik, da intern revisor ikke var på valg. Ad pkt. 9: Følgende var på valg: Revisorsuppleant Olav Rye Hintze, nr. 69 Ingen modkandidater, hvorfor Olav Rye Hintze nr. 69 blev genvalgt. Ad pkt. 10: Ann Rasmussen nr. 55 opfordrede for Peter Berthelsen nr. 51, at bestyrelsen skulle arbejde for at få opsat skilte på stierne omkring foreningen om, at det ikke er tilladt at køre på knallert, samt at man skal have hunde i snor. Bestyrelsen tog opfordringen til sig og ville viderebringe ønsket til Kalundborg Kommune. Gert Sørensen nr. 63 opfordrede bestyrelsen til at undersøge mulighederne for små vejbump, der sættes på asfalten, til næste gang, da bilerne stadig kører alt for stærk på vejen, hvor der er legende børn. Brian Brændholdt nr. 39, Helle Hald nr. 45 og Michael Schumacher nr. 61 mente, det var en dårlig ide, da bilerne ikke har godt af det. Bestyrelsen bekendtgjorde, at den ikke havde arbejdet videre med tanken siden sidste generalforsamling, da der ikke var indkommet nogle forslag vedrørende dette. Det blev diskuteret frem og tilbage hvorvidt vejbump var en god eller dårlig ide. Michael Hansen nr. 65 mente, at det var træls med vejbump, men hvis det er det, der skal til for, at børnene kan lege på vejen i sikkerhed, så må det være sådan. Alle på vejen opfordredes til at påtale over for folk, der kører for stærkt eller henvende sig hos den grundejer, hvis gæster der evt. er tale om. Ann Rasmussen nr. 55 opfordrede alle til at notere dag og tidspunkt, hvis der er tale om Svebølle Turistfart, og derefter meddele det til hende. De har tidligere haft kontakt til Svebølle Turistfart vedr. problematikken, men det er svært at gøre noget ved uden tidspunkt, da der er mange forskellige chauffører. Berit Houmølle nr. 43 stillede spørgsmål til om vi evt. selv må lave et skilt. Kasserer Brian Brink fortalte, at alt skal godkendes af kommunen og politiet. Kasserer Brian Brink foreslog, at foreningen evt. kunne prøve med et enkelt vejbump til at starte med. Per Bentzen nr. 37 gjorde opmærksom på, at man flere steder fjerner den slags vejbump, da de larmer, når man kører over dem. Michael Schumacher nr. 61 mente, at dem der kører for stærkt, nok alligevel er ligeglade med bump og stadig kører for stærkt.

5 Bestyrelsen bekendtgjorde, at den ville arbejde videre med forskellige forslag, som der kan stemmes om ved senere lejlighed. Ann Rasmussen nr. 55 opfordrede bestyrelsen til at være bedre til at opdatere hjemmesiden. Der manglede referater mv. Bestyrelsesmedlem Brian Axbøg undskyldte, at hjemmesiden ikke var opdateret. Dette ville blive gjort snarest. Ann Rasmussen nr. 55 opfordrede bestyrelsen til at sende en mail ud og bekendtgøre på hjemmeside hvornår, der afholdes bestyrelsesmøder. På den måde kan foreningens medlemmer bedre deltage og følge med i hvad der sker i foreningen. Ann Rasmussen nr. 55 forespurgte om bestyrelsen havde arbejdet videre med forslag/oversigt til kommunen vedr. fliser i græsrabatten hos de grundejere, der ønsker bredere indkørsel eller flere indgange til matriklen. Initiativgruppen blev i tidernes morgen informeret af Kalundborg Kommune om, at der skulle fremsendes et samlet forslag fra hele foreningen, såfremt nogen ønskede andet end standardindkørslen. Bestyrelsen havde ikke arbejdet videre med dette projekt, men påtænker at tage projektet op i forbindelse med overdragelse af vejen fra kommunen. Brian Brændholt forespurgte om hvordan og i hvor høj grad, man må ændre på fx indkørslen. Bestyrelsen var ikke helt i inde reglerne herfor, men mente ikke at man umiddelbart måtte ændre noget uden godkendelse fra kommunen. Vedr. overdragelse af vejen fra kommunen til foreningen, er bestyrelsen enig om ikke at lægge videre pres på kommunen. Bestyrelsen håber på den måde at udskyde den ekstra udgift til vejbelysning. Hvis det viser sig at vejen skal overdrages til foreningen, vil bestyrelsen arbejde for at vejens tilstand er tilfredsstillende inden overdragelsen. Berit Houmølle nr. 43 mente, at det evt. ville være en god ide at vente med at få vejen overdraget for at se hvad, der er præcedens i andre foreninger i vores klasse. Ann Rasmussen nr. 55 stillede spørgsmål til hvorfor opkrævningen af kontingent kom ud for sent. Kasserer Brian Brink beklagede, at bestyrelsen havde været for sent ude. Forfaldsdatoen var tilsvarende flyttet. Afslutningsvis gjorde Berit Houmølle nr. 43 opmærksom på, at det havde været forstyrrende, at der havde været andre til stede i lokalet under generalforsamlingen, og at man evt. kunne finde et alternativt lokale næste gang. Forsamlingen og bestyrelsen var enige i dette. Til de øvrige generalforsamlinger har foreningen været de eneste i lokalet, og bestyrelsen var ikke klar over, at lokalet ville blive brugt af andre denne dag. Bestyrelsen vil være opmærksom på dette ved fremtidig booking af lokaler. Mødet hævedes kl Referat af sekretær Henriette Daugaard-Larsen d. 15. maj 2012.

6 Bilag 1 Tilstedeværende ved den ordinære generalforsamling d. 8. maj Bestyrelsen: Formand Svend Profft, nr. 57 Næstformand Bo Tronholm Frigast, nr. 49 Kasserer Brian Brink, nr. 47 Bestyrelsesmedlem Brian Axbøg, nr. 41 Sekretær Henriette Daugaard-Larsen, nr. 23 Medlemmer i Foreningen: Bettina Hansen, nr. 25 Anni og Per Bentzen, nr. 37 Brian Brændholt, nr. 39 Berit Houmølle, nr. 43 Helle Hald, nr. 45 Ann Rasmussen, nr. 55 Jens Christian Hansen, nr. 59 Michael Schumacher, nr. 61 Dorthe Larsen og Gert Sørensen, nr. 63 Marianne og Michael Hansen, nr. 65 Følgende var til stede i form af fuldmagter udstedt til medlemmer i Foreningen: Morten Jensen, nr. 27 Peter Berthelsen, nr. 51 Lennart Slott, nr. 67 Hanne Hintze, nr. 69

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere